(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Microsoft Word - Aur\353s.doc)"

Transkriptas

1 DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio 19 d. išsiuntė paklausimą Europos Sąjungos duomenų apsaugos institucijoms dėl asmens duomenų, tvarkomų bankuose ir kitose kredito įstaigose bei finansų įmonėse teikimo kreditų biurams. Maltos duomenų apsaugos priežiūros institucija informavo, kad kreditų sritis vis dar yra nesureguliuota, šiuo metu privačios organizacijos turi galimybę rinkti informaciją tiek iš viešų šaltinių, tokių kaip teismų sprendimai, tiek iš privačių subjektų, sudariusių sutartis su minėtomis organizacijomis. Surinkta informacija teikiama per centrinę sistemą, kuria naudojasi asmenys, turintys poreikį vertinti mokumą. Gaunami skundai dėl skolininkų duomenų sunaikinimo arba patikslinimo, kurie išsprendžiami iki pradedant tikrinimą arba jo metu. Bulgarijos duomenų apsaugos komisionierius informavo, kad šiuo metu Bulgarijoje veikia tik vienas kredito biuras, kuris turi sudaręs sutartis dėl keitimosi duomenimis su finansų įstaigomis. Taip pat yra Centrinis kreditų registras, kuriame pateikiama tik apibendrinta informacija ir prie kurio duomenų prieigą turi tik bankai ir jų filialai, taip pat gauti duomenis gali ir asmenys, kurie turi duomenų subjekto sutikimą arba teismo spendimą. Kredito biuras renka tiek teigiamą, tiek neigiamą informaciją, minimalus skolos dydis nenustatytas, gauti/teikti informaciją gali sutartis pasirašiusios finansų institucijos. Tvarkoma informacija: tapatybė, finansinė būklė, socialinio statuso, išsilavinimo duomenys, įvertinimas, istorija, mokėjimai, asmenys susiję su kreditu. Bulgarijoje neegzistuoja specialus įstatymas, kuris reglamentuotų kredito biurų darbą, tiesiog yra taikomos komercinės teisės nuostatos, o asmens duomenų tvarkymui, taikomas Bulgarijos duomenų apsaugos įstatymas. Be to, pagal komercinės teisės nuostatas leidžiama sudaryti sutartis dėl duomenų tvarkymo, kitais nei mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas, tikslais. Veiksnūs asmenys gali susipažinti su savo asmens duomenimis, juos patikslinti ar reikalauti duomenų sunaikinimo, pagal Kredito įstaigų įstatymą. Pagal šį įstatymą kliento duomenų apie įsiskolinimą perdavimui reikalingas kliento sutikimas arba teismo sprendimas. Perduodamų duomenų apimtis priklauso nuo konkretaus kredito ir gali apimti mokumo vertinimo duomenis, kredito istoriją, esamą situaciją, asmenis susijusius su kreditu (jų tapatybės, ekonominės ir socialinės padėties duomenys, išsilavinimas). Saugojimo terminas priklauso nuo sudarytos sutarties. Kadangi gali būti sudaromos skirtingos sutartys, todėl ir asmens duomenys gali būti tvarkomi ne tik mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. Slovakijos duomenų apsaugos priežiūros institucija informavo, kad Slovakijoje jungtinį bankų informacijos registrą reglamentuoja Bankų įstatymas, kuriame nustatyta, kad bankai turėdami aiškų kliento sutikimą, turi teisę keistis kliento duomenimis tarpusavyje. Šis įstatymas taip pat reglamentuoja, kokiomis sąlygomis bankai gali įkurti jungtinį bankų registrą, tvarkomų duomenų apimtį, asmenis, turinčius teisę gauti šio registro informaciją ir kt. Šio registro duomenų jungimas su kitomis duomenų rinkmenomis, galimas tik, jei tai yra nustatyta Bankų įstatyme. Institucija tyrė tik vieną skundą dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis. Švedijos duomenų apsaugos institucija nurodė, kad Švedijoje kreditų informacija gali tvarkyti kiekvienas pageidaujantis ir gavęs Duomenų apsaugos tarybos leidimą. Šią veiklą reglamentuoja ir Kreditų informacijos įstatymas. Renkama tiek teigiama, tiek ir neigiama informacija, Švedijos kredito informacijos agentūros tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, adresas, asmens kodai visų Švedijos gyventojų vyresnių nei 15 metų. Ši informacija renkama ir atnaujinama iš Švedijos gyventojų registro. Papildoma įsiskolinimų informacija (jei tokia yra), yra gaunama iš nacionalinio registro įsteigto Švedijos administracijos (Swedish Enforcement Administration). Taip pat kredito informacijos agentūros saugo kitą oficialią informaciją, kaip šeimyninė padėtis, pajamos, nekilnojamasis turtas. Iš kreditorių gaunama informacija apie atsiskaitymus teikiama tik bankams, taip pat dalijamasi informacija apie asmens kreipimųsi dėl kredito dažnumą. Draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis. Visi tvarkomi duomenys gali būti teikiami suinteresuotiems asmenims, turintiems ar ketinantiems sudaryti kredito sutartį. Informacija apie įsiskolinimus saugoma 1 metus, apie kreipimusis dėl kredito 2 metus, kita informacija nuolat atnaujinama. Duomenų subjektus privalo raštu informuoti apie jų duomenų teikimą, nustačius neteisingus duomenis teiktus per paskutinius 12 mėnesių, jie turi būti nedelsiant

2 ištaisyti ir visi tokių duomenų gavėjai apie tai informuoti m. gauti 37 skundai, atlikta 13 tikrinimų, Lenkijos GIODO informavo, kad kreditų informacijos tvarkymą reglamentuoja Bankų aktas ir Reglamentas. Pagrindinė agentūra yra Kreditų informacijos agentūra, kuri kartu su ekonominės informacijos agentūromis sukūrė kreditų informacijos sistemą, kurios paskirtis įgalinti bankus ir kitas finansines įstaigas vertinti klientų mokumą bei valdyti įsiskolinimus. Ekonominės informacijos agentūros gali teikti informaciją finansų ir lizingo įstaigoms, dujų, energetikos ir kitoms kompanijoms. Pagal Bankų aktą, kreditus teikiančios įstaigos gali tvarkyti duomenis pasibaigus kredito sutarčiai, tik jei duomenų subjektas duoda rašytinį sutikimą, kurį gali bet kada atšaukti. Be duomenų subjekto sutikimo duomenis galima tvarkyti, jeigu asmuo nesilaikė įsipareigojimų arba jo įsiskolinimas yra ilgesnis nei 60 dienų. Tokiu atveju be duomenų subjekto sutikimo duomenis galima tvarkyti tik po 30 dienų nuo įspėjimo duomenų subjektui išsiuntimo. Duomenys gali būti saugomi ne ilgiau nei 5 metus nuo įsipareigojimų neįvykdymo dienos ir 12 metų nuo minėto termino išimtinai statistikos tikslais. Reglamentas nustato detalų galimų tvarkyti asmens duomenų sąrašą: vardas, pavardė, tėvų vardai, motinos mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta, lytis, pilietybė, šeiminė padėtis, gyvenamoji ir deklaruota gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai, tapatybės kortelės numeris, asmens kodas, mokesčių mokėtojo numeris, darbo vieta, pareigos, išsilavinimas, pajamos ir išlaidos, namų ūkio nariai, sutuoktinio materialinė padėtis, taip pat visa informacija susijusi su kreditu ir jo grąžinimu. Visi šie duomenys laikomi banko paslaptimi. GlODO gavo nemažai duomenų subjektų skundų dėl jų duomenų perdavimo be jų sutikimų, nesant aukščiau nurodytų sąlygų Kreditų informacijos agentūrai ir Lenkijos bankų asociacijai ir GlODO laikosi pozicijos, kad toks perdavimas neleistinas. Taip pat nustatyta duomenų subjekto teisių pažeidimų įgyvendinant teisę susipažinti su savo duomenimis Kreditų informacijos agentūroje, reikalaujant iš duomenų subjektų sumokėti už tokios informacijos pateikimą, kai tokia informacija turi būti pateikiama nemokamai. Nyderlandų duomenų apsaugos institucija informavo, kad Finansų priežiūros aktas reikalauja, jog kreditorius dalyvautų kreditų registravimo sistemoje, įvertinti kredito gavėjo finansinę padėlį ir įsitikinti, kad teikiamas kreditas galės būti grąžintas, priešingu atveju kredito sutartis negali būti sudaroma. Veikia Centrinė kreditų informacijos sistema (toliau CKIS), valdoma privataus juridinio asmens, kuria naudojasi ir kuriai informaciją teikia bankai, kredito kortelių kompanijos, mobiliųjų telekomunikacijų operatoriai ir įmonės, teikiančios prekių užsakymo paštu paslaugas. Nėra jokio valstybinio kreditų registro, tačiau privatūs kredito biurai teikia kreditų informaciją ir yra susijungę į Nyderlandų prekybos informacijos biurų asociaciją, CKIS tvarkoma tiek teigiama, tiek neigiama informacija. Mokesčių institucijos neturi teisės teikti informacijos nei CKIS, nei kitiems kredito biurams. Tvarkomi duomenys: pavardė, inicialai, gimimo data, gyvenamoji vieta bei su kreditu bei jo grąžinimu susijusi informacija (kredito dydis, limitas, sutarties data, galutinio mokėjimo data, kredito rūšis, mokėjimo vėlavimai, įsiskolinimai). Duomenys saugomi 5 metus po sutarties pasibaigimo, po to duomenys sunaikinami. CKIS turi savo nepriklausomą arbitražą, tačiau skundai gali būti teikiami ir duomenų apsaugos institucijai bei teismui metais buvo atliktas tikrinimas, kai kreditų biurai neteisėtai, naudodami netikras tapatybes rinko informaciją iš darbdavių ir mokesčių institucijų. Tai buvo pripažinta grubiu Nyderlandų duomenų apsaugos įstatymo pažeidimu metais tiltas skundas dėl Nacionalinės skolų informacijos sistemos, kurios tikslas buvo registruoti probleminius įsiskolinimus. Pripažinta, kad toks tikslas, sistemos dalyvių registravimasis, įsiskolinimų registravimo kriterijai neatitinka Nyderlandų duomenų apsaugos akto reikalavimų. Jungtinėje Karalystėje kreditų įmonių veiklą reglamentuoja kliento kredito įstatymas bei taikomos Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos įstatymo normos. Veikia trys pagrindinės kreditų informacijos agentūros. Minimalus skolos dydis asmens įtraukimui į kreditų registrą nenumatytas. Tvarkomų duomenų sąrašas yra platus ir apima vardą, pavardę, gimimo datą, adresą ir jo keitimo istoriją, kitus žinomus asmens vardus ir jų šaltinį, asmenis su kuriais asmuo yra susijęs finansiškai, jų gimimo datą ir šių duomenų šaltinį, viešų šaltinių informaciją (teismų sprendimai, bankrotų ir susijusi informacija per paskutinius šešerius metus), kreditus ir lizingą bei su jais susijusią informaciją, ipoteką, paieškų informaciją per paskutinius 12 mėnesių, paieškų informaciją apie finansiškai susijusius asmenis, jei jie kreipėsi dėl kredito (ši informacija nematoma asmens paskolų davėjams, JK sukčiavimų prevencijos serviso informaciją, pagal asmens adresą (jei tuo adresu yra užfiksuotas sukčiavimo atvejis), informaciją apie skolininko adreso pakeitimą neinformavus

3 kreditoriaus. Skolininkui kreipusis dėl susipažinimo su savo asmens duomenimis suteikiama visa informacija apie tvarkomus duomenis ir jų šaltinius, paaiškinama, kaip ir kur galima kreiptis dėl savo duomenų patikslinimo. Su agentūrose tvarkomais duomenimis gali susipažinti kreditoriai, kurie turi pasirašę sutartis su agentūromis, draudimo įmonės, skolų išieškojimo įmonės, paieškų agentūros, tačiau kiekvienai gavėjų grupei leidžiama susipažinti su nevienoda tvarkomų duomenų apimtimi. Bankų ir kitų kredito davėjų veiklą reglamentuoja Bankų kodeksas, taip pat JK duomenų apsaugos institucija yra parengusi informaciją apie kreditus, bankrotus, duomenų tvarkymą pasibaigus kredito sutarčiai, kuri skelbiama interneto svetainėje. Čekija. Šiuo metu Čekijoje yra 4 kreditų registrai, vienas iš jų Bankų klientų informacijos registras. Registrų duomenys nėra vieši, Bankų registro duomenys gaunami ir teikiami tik bankams ir įstatymo nustatytais atvejais, skolininko sutikimo nereikalaujama. Kadangi likę trys registrai įsteigti ne įstatymų pagrindu, duomenys juose kaupiami tik pagal dvigubą duomenų subjekto sutikimą, naudojami lizingo, telekomunikacijų ir kitų nebankinio sektoriaus įmonių metais buvo atlikta keletas patikrinimų dėl bankų teikiamos informacijos klientams. Nustatyta, kad netgi tuo atveju, kai bankai vykdo savo pareigą informuoti klientą, jie tai atlieka tokiu būdu, kad klientui be teisinės pagalbos yra neįmanoma suprasti visos informacijos ir įgyvendinti kitų savo teisių. Nustatyti pažeidimai, kai klientui tik pasiteiravus informacijos apie banko produktą, iš kliento buvo paprašyta pateikti asmens duomenis, kuriuos bankas galėtų tvarkyti tik tuo atveju, jei asmuo būtų banko klientas. Asmeniui nesutikus pateikti savo duomenų jam nebuvo suteikta informacija apie banko produktą. Taip pat nustatyti pažeidimai, kai bankai skambindavo klientams priminti apie neatliktą mokėjimą ir, neatsižvelgdami į tai kur tuo metu būdavo klientas, reikalaudavo pateikti klientą identifikuojančią asmeninę informaciją, tokiu būdu sudarydami galimybę šią informaciją išgirsti pašaliniams asmenims. Vokietijoje kredito biurų ir agentūrų steigimas leidžiamas, egzistuoja kompanijos, kurios dirba tik su juridiniais asmenimis, taip pat yra tokios, kurios orientuojasi tik į fizinius asmenis bei mišrios. Specialaus teisės akto reguliuojančio tokių įmonių darbą nėra, todėl visi duomenys tvarkomi šių įmonių veikloje yra reglamentuojami federaliniu duomenų apsaugos įstatymu. Vokietijoje yra tik vienas viešas kredito registras, kuriam informaciją teikia teismai. Privačių kredito biurų niekas neregistruoja, todėl jų skaičius nežinomas, tokie biurai gali pardavinėti kreditų informaciją, taip pat yra galimybė, kad kreditų biuras veiktų ir kaip skolų išieškojimo agentūra. Renkama tiek teigiama, tiek neigiama kreditų informacija, tačiau nerenkama informacija apie pajamas. Taip pat nėra nustatyta minimali įsiskolinimo suma, dėl kurios skolininkas nebūtų įtraukiamas į skolininkų sąrašus, tačiau pagal nusistovėjusią praktiką, paprastai skolos mažesnės nei 100 eurų nėra įtraukiamos į skolininkų registrus, tačiau turi būti įrodymai, kad skolininkas nenori arba negali mokėti. Paprastai prieš perduodant duomenis kredito agentūrai, skolininkui turi būti ne mažiau nei du kartus priminta apie susidariusį įsiskolinimą ir pateikiama informacija apie nemokėjimo pasekmes. Jei skolininkas ginčija įsiskolinimą (pvz., teigdamas, kad prievolės mokėti nėra, nes sutartis neįsigaliojo), tai kredito agentūros neturi teisės rinkti tokios informacijos. Kreditų informacija renkama iš visų ir perduodama visiems kas teikia nors ir menkiausius kreditus (ar paslaugas išsimokėtinai), netgi stomatologams. Duomenų apimtis priklauso nuo kreditų biuro nuo pačios minimaliausios iki visos įmanomos, susijusios su kreditu. Saugojimo terminas 4 5 metai. Duomenų apsaugos institucijos reguliariai kontroliuoja ir bendrauja su kreditų biurais, tačiau ir patys duomenų subjektai turi rūpintis informacijos gavimu. Rengiamuose duomenų apsaugos įstatymo pakeitimuose numatoma, kad kartą per metus asmuo turės teisę nemokamai gauti kredito biuro tvarkomus jo duomenis. Dažniausiai gaunami skundai dėl neteisėtos registracijos, neteisingų duomenų, neskaidrių įtraukimo į skolininkų sąrašus kriterijų. Neteisingų duomenų atveju, net jei duomenų subjekto prašymu duomenys pakoreguojami, duomenų subjektas negali žinoti kam jo neteisingi duomenys buvo perduoti ir kiek tai jam padarė žalos, todėl federaliniame duomenų apsaugos įstatyme numatoma nustatyti atitinkamą reglamentavimą, kuris įpareigotų duomenų valdytoją apie ištaisytus duomenis informuoti visus tų duomenų gavėjus. Skundų klausimai sprendžiami įvairiomis priemonėmis, tarp jų ir telefonu, faksu (tam, kad kuo greičiau būtų išspręsta problema), atitinkamai priimamų sprendimų spektras irgi labai platus. Taip pat Vokietijos metinėje ataskaitoje pažymima, kad kreditų reitingai labai dažnai remiasi tokiais kriterijais, kuriems pats duomenų subjektas negali turėti įtakos (pvz,, gyvenamojo rajono analizė, turimas automobilis, pilietybė, lytis ir pan.), tačiau pats kredito reitingas smarkai veikia kredito ir paslaugų gavimo sąlygas, nes kuo reitingas žemesnis, tuo daugiau veiksmų reikia imtis

4 norint gauti paslaugą ar prekę (pvz., paslaugos gali būti teikiamos ar prekės pristatomos tik iš anksto sumokėjus už paslaugą ar prekę). Tokiu būdu duomenų subjektui nėra galimybės ne tik paveikti savo profilio informacijos, bet ir, esant tokiems neskaidriems profilio sudarymo metodams, taisyti neteisingos informacijos. Todėl siekiama tokią situaciją koreguoti ir nustatant asmens kredito reitingą remtis aiškiais, tiek duomenų subjektui, tiek duomenų apsaugos institucijai iš anksto žinomais kriterijais ir kiekvieno jų svoriu kredito reitinge. Taip pat federaliniame duomenų apsaugos įstatyme turi būti numatytos nuostatos, kad kreditų biurai gali perduoti jų turimą informaciją tik toms įmonėms, kurios prisiima bent kokią kredito riziką, tam, kad kredito informacija nebūtų perduota, pvz., potencialiems darbdaviams ir pan., taip pat, kad perduodama informacija turi būti apribota iki tokios apimties, kuri reikalinga konkrečiam tos informacijos gavėjui (pvz., buto nuomotojas turi teisę gauti informaciją apie ankstesnius nuomininko nuomos mokesčio įsiskolinimus, bet ne apie jo problemas su prekių pristatymo paštu kompanija). Papildomai Vokietija pateikė informaciją apie skundų nagrinėjimą Prancūzijoje m, skundai dėl kreditų biurų sudarė 10 procentų nuo visų skundų (454 skundai) ir jų 25 procentai buvo pagrįsti panaikinta informacija. Dažniausi skundai yra dėl teisės susipažinti, ginčijamo registravimo skolininkų registre arba surinktos informacijos. Skundų nagrinėjimas artimas taikomam Inspekcijos, tačiau baudų dydis skiriasi labai ženkliai 2007 metais skirta 30 tūkstančių eurų bauda, taip pat gali būti viešas perspėjimas. Italija pateikė klausimyną, kurį 2007 metais siuntė Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos institucija. Pagal šalis, nepateikusias atsakymų į Inspekcijos užklausą, sugrupuoti atsakymai pateikiami 1 priede. PRIDEDAMA. 3 lapai.

5 1 priedas Šalis Duomenys renkami ir teikiami mokumo vertinimo tikslu Duomenų saugojimo terminas Kada kreditorius gali perduoti įsiskolinimo duomenis Ar šalyje yra specialus teisės aktas, kuris nustatytų keitimas duomenimis tarp kredito biurų? Ar duomenys gali būti naudojami kitais tikslais? Austrija Belgija Kipras Ekonominė padėtis, teigiama ir neigiama kredito informacija. Finansinės ataskaitos, užginčytos sąskaitos, balansai, teigiama ir neigiama kreditų informacija. Bankrotų, informacija (iš oficialaus leidinio), nesumokėtos skolos, neapmokėti čekiai, sąskaitos. Prancūzija Prancūzijoje nėra kreditų informacijos registrų, renkama tik neigiama kreditų informacija, kuria tvarko Prancūzijos centrinis bankas. Tvarkomi duomenys: šeimyninė padėtis, įsiskolinimai ir jų dydžiai, kreditorių skaičius, kredito pobūdis. 3 metai, jei visiškai atsiskaityta ir 7 metai, jei įsiskolinimo klausimas išspręstas kokiu nors kitu būdu. Centriniame asmenų kreditų registre nuo 1 iki 10 metų. Metai, jei buvo atsiskaityta ir 10 metų, jei buvo vengiama arba nuolat neatsiskaitoma. Kreditų biuruose informacijos saugojimui dažniausiai terminai nenustatomi, tad gali būti bet koks terminas nuo 2 metų. Įsiskolinimai 5 metus, bankroto informacija 7 metus. 5 metai nuo įsiskolinimo atsiradimo. Nenustatyta, tačiau nustatyta, kad įsiskolinimo suma negali būti mažesnė, nei 1000 euru. 3 mėn. Tai nustatyta įstatymu, kad mokėjimai vėluojantys daugiau nei 3 mėn. turi būti registruojami per 8 dienas. Skirtingai, tačiau tik tuo atveju, jei skolininkas pripažįsta skolą. 90 dienų. Taip pat suma turi būti daugiau nei 500 eurų ir kreditorius ėmėsi teisinių priemonių. Taip. Skolų išieškojimui ir valdymui, sukčiavimų tyrimui. Taip. Skolų išieškojimui ir valdymui, sukčiavimų prevencijai, tiesioginei rinkodarai ir duomenų prekybai. Taip. Įsiskolinimų valdymui.

6 Vengrija Airija Italija Vengrijoje kredito agentūrų nėra, tačiau yra viena įmonė, siūlanti panašias paslaugas, kaip kredito agentūros. Ji informaciją tvarko kartu su Centrine kreditų informacine sistema. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, adresas, nuotrauka, parašas, pradelstų kreditų informacija, sukčiavimų informacija, turimas automobilis, įkeitimai, finansinė informacija. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, gimimo data. sąskaitų informacija ir praleisti mokėjimai, įsiskolinimų padengimas ir padengimo data. Yra trejopo pobūdžio kreditų įmonės. Italijos bankas informaciją teikia tik nuo 75 tūkstančių eurų dydžio paskolų ir tik bankams ir brokeriams, taip pat teikia informaciją apie įsiskolinimus nuo 250 eurų. Tarpbankinė bendrovė automatizacijai, tvarko smulkių kreditų nuo 30 iki 15 tūkstančių eurų duomenis mokumui įvertinti, išskyrus duomenis apie įsiskolinimus. Kreditų informacinė sistema, valdoma privačių asmenų, gali būti prieinama tik bankams ir finansinėms institucijoms. Tvarkomi duomenys apima ir prašymus paskolai, paskolų istoriją (pozityvią informaciją) ir įsiskolinimus (negatyvią informaciją), jų sumokėjimą ir pan. 5 metai. 90 dienų. Taip m. Kredito įstaigų ir finansinių bendrovių aktas nustato pareigą finansų įstaigoms teikti informaciją Centrinei kreditų informacinei sistemai. 5 metai po sutarties pasibaigimo. Apie 1 mėn. Italijos banke, kiek tik reikalinga bankui. Kreipimaisi dėl paskolos: patenkinti 180 dienų, atmesti 30 dienų, įsiskolinimai: iki 2 mokėjimų 12 mėnesių, kiti 24 mėn., teigiama uždarytos sąskaitos informacija 24 mėn., neigiama 36 mėn. Italijos bankas ir Tarpbankinė bendrovė automatizacijai paprastai 1 mėn., kreditų informacinė sistema 120 dienų arba keturių mėnesio dydžio įmokų įsiskolinimas, tačiau jei sistema turi tiek teigiamą, tiek ir neigiamą informaciją. terminas trumpėja iki 2 mėn. Taip pat privalomas skolininko informavimas. Taip. Klientų stebėsenai, tiesioginei rinkodarai.

7 Malta Norvegija Tvarkomi duomenys iš viešųjų registrų: rinkėjų, juridinių asmenų registrų, teismų, mokėjimų istorija (negatyvi informacija) ir užklausų apie asmenį statistika. Tvarkomi duomenys iš viešųjų registrų: turto įkeitimai, varžytinės, mokesčių informacija, teismo sprendimai, bankrotų informacija verslas, išieškojimai, veiksnumo apribojimas. Taip pat Įsiskolinimai, savanoriška kredito perspėjimo registracija. Įsiskolinimų informacija paprastai saugoma 5 metus, išskyrus, jei įsiskolinimas sumokėtas. Tokiu atveju sunaikinama iš karto po apmokėjimo. Paprastai 4 metai, tačiau informacija iš kario panaikinama, kai sumokamas įsiskolinimas. Nenustatyta. Taip. Skolų išieškojimui, sukčiavimų prevencijai. Nenustatyta. Taip. Duomenų apsaugos reglamento 4 skyrius nustato, kokiais duomenimis kredito įstaigos gali dalintis. Taip. Kai kurios agentūros parduoda įmonių profilius pačioms įmonėms. Šie profiliai sudaromi remiantis informacija pateikta kredito registrų agentūrų ir viešai prieinama informacija. Rumunija 2007 m. svarstė informacijos apribojimą tik iki neigiamos m. tvarkė duomenis apie vardą, pavardę, adresą, kontaktus, kreditus, prašymus kreditams, mokėjimų istoriją (tiek teigiamą, tiek neigiamą), sukčiavimus ir jų įrodymus, teismų sprendimus, netikslumai pateiktuose dokumentuose, ekonominė ir finansinė informacija. 7 metai. 30 dienų. Taip. Tapatybės nustatymui, mokumo vertinimui, įsiskolinimo valdymui, sukčiavimų prevencijai ir kreditorių interesų apsaugai. Ispanija Viešai paskelbta arba kreditorių pateikta informacija, mokėjimų istorija, įsiskolinimo informacija. 6 metai. Nenustatyta. Taip. Ispanijos duomenų apsaugos įstatymo 29 straipsnis. Taip. Mokumo vertinimui iš Ispanijos banko kredito kompanijoms.

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau