untitled

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "untitled"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl statistinių duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo įgyvendinimo LT LT

2 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl statistinių duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo įgyvendinimo 1. ĮŽANGA (TAIKYMO SRITIS, PAGRINDINIAI FAKTAI, NACIONALINĖS TEISĖS AKTAI) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl statistinių duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo (toliau Iškrautų produktų reglamentas) 10 straipsnyje nustatyta: Iki 2010 m. sausio 19 d., o paskui kas trejus metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą apie per šio reglamento taikymo laikotarpį surinktus statistinius duomenis ir visų pirma apie jų svarbą ir kokybę. Šioje ataskaitoje taip pat analizuojamos duomenims rinkti ir parengti taikomos sistemos rentabilumas bei nurodoma geriausia praktika, leidžianti sumažinti valstybių narių darbo krūvį ir pagerinti tokių statistinių duomenų naudą ir kokybę. Šioje ataskaitoje apžvelgiama valstybių narių ir ELPA šalių padaryta pažanga įgyvendinant Iškrautų produktų reglamento nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė kasmet teiktų duomenis apie jos teritorijoje Europos ir ELPA laivų iškrautų žuvininkystės produktų svorį, pateikimo formą, numatytą paskirtį ir vidutines kainas. Informacija, surinkta taikant reglamentus dėl kontrolės 1 ir laikantis bendros žuvininkystės politikos (BŽP), rodo, kad didelė dalis administracinių duomenų gaunama iš laivo žurnalų, iškrovimo deklaracijų ir pardavimo pažymų, taip pat perėmimo deklaracijų, kurios padeda stebėti kvotas ir užtikrinti jų laikymąsi, tai svarbiausi valstybių narių duomenų šaltiniai. 2. APRĖPTIS IR TURINYS 2.1. Duomenų rinkimas ir duomenų šaltiniai Laivo žurnalai, pardavimo pažymos ir iškrovimo deklaracijos yra svarbiausi administraciniai duomenų apie laimikį ir iškrautus produktus šaltiniai. Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 404/2011 reikalaujama, kad laivų, kurių bendras ilgis yra didesnis negu 10 m, kapitonai žurnale registruotų vykdomas operacijas ir kuo greičiau (ne vėliau kaip per 24 val.) pateiktų užregistruotą informaciją, net jei laimikio nesužvejota. Laivo žurnaluose pateikiami vykdant minėtą veiklą užregistruoti duomenys; žurnaluose privaloma nurodyti apytikrį gyvąjį laimikio svorį. Žurnalai itin praverčia laimikį paskirstant žvejybos rajonams, apskaičiuojant žvejybos pastangas ir sutikrinant duomenis. Iki 10 m ilgio laivų žvejybos veiklą valstybės narės turi stebėti remdamosi atrankos metodais. Pardavimo pažymos pateikiamos institucijoms, atsakingoms už pirminį žuvų pardavimą (laivo agentui arba registruotoms aukciono institucijoms). Jose pateikiama informacija apie visų rūšių iškrautų išteklių kiekį, pateikimo formą, kiekvieno produkto vertę ir iškraunantį laivą m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, , p. 1). LT 2 LT

3 Daugeliu atvejų teikiama tik informacija apie tų rūšių išteklius, kuriems taikomos laimikio kvotos. Anksčiau žvejybos veikla buvo apytikriai vertinama remiantis vien ekspertų informacija Duomenų rinkimo sistemos valstybėse narėse ir ELPA šalyse Belgija. Belgijos laivai žvejoja tik šiaurės rytų rytų Atlante (27 rajonas), daugiausia Šiaurės jūroje (IVb ir IVc) ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje (VIId). Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos ir pardavimo pažymos). Pirminė prekyba turi būti vykdoma per tris pagrindinius aukcionus (Zebriugės, Ostendės ir Nivporto), išskyrus mažus laivus jie gali laimikį parduoti vartotojams Ostendėje. Pardavimo pažymos iškrovimo dieną perduodamos Jūrų žuvininkystės tarnybai (Dienst Zeevisserj). Bulgarija. Bulgarijos laivai žvejoja Viduržemio ir Juodojoje jūrose (37 rajonas), daugiausia parajonyje. Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos ir pardavimo pažymos), duomenys teikiami Nacionalinei žuvininkystės ir akvakultūros agentūrai. Ji reikalauja pirminio pardavimo pažymas pateikti per 48 valandas po iškrovimo. Kipras. Laivų, kurių bendras ilgis yra 10 m ar daugiau, administracinius duomenis (laivo žurnalus) renka Žuvininkystės inspekcija. Už žuvininkystės duomenų rinkimą ir ataskaitų rengimą atsako Žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkos ministerijos Žuvininkystės ir jūrų mokslinių tyrimų departamentas. Danija. Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos ir pardavimo pažymos) ir duomenis centralizuotai renka Danijos žuvininkystės direktoratas (DŽD). Danijoje nekomerciniams žvejams draudžiama vykdyti pirminę žuvų prekybą, o visi pirminiai supirkėjai turi būti registruoti DŽD ir jam teikti elektronines ar popierines pardavimo pažymas. Apie 90 proc. pardavimo pažymų gaunama elektroniniu būdu. Vokietija. Vokietijos laivai žvejoja šiaurės rytų Atlante, šiaurės vakarų Atlante, rytų vidurio Atlante ir Ramiojo vandenyno pietrytinėje dalyje (27, 21, 34 ir 87 rajonai). Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos ir pardavimo pažymos). Duomenys teikiami Federalinei žemės ūkio ir maisto agentūrai per gamintojų organizacijas ir žemių institucijas. Estija. Estijos laivai žvejoja šiaurės vakarų Atlante (21 rajonas), šiaurės rytų Atlante (27 rajonas, Baltijos jūra) ir vidaus vandenyse (05 rajonas). Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos, pardavimo pažymos ir perkrovimo bei transporto dokumentai). Laivai, kurių bendras ilgis mažesnis negu 12 m, pildo pakrančių žvejybos laivo žurnalus, kaip numatyta Estijos nacionalinės teisės aktuose. Estijoje reikalaujama du kartus per mėnesį teikti popierines dokumentų kopijas, kai duomenys teikiami elektroniniu būdu. Pirminiai žuvų supirkėjai turi institucijoms (komercinės žvejybos atveju Žemės ūkio ministerijai) teikti pardavimo pažymas elektroniniu būdu; tokį sprendimą taip pat pasirinko kelios privačios bendrovės. Airija. Airijos laivai žvejoja šiaurės rytų Atlante (27 rajonas). Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos pardavimo pažymos ir vėžiagyvių rinkėjų dokumentai). Duomenis uostuose renka Airijos jūrų žuvininkystės apsaugos tarnyba. Airija pranešė gerokai pakeitusi duomenų rinkimo sistemas, kad palengvintų elektroninį duomenų rinkimą, kaip reikalaujama Europos Sąjungos teisės aktuose. Graikija. Graikijos laivai žvejoja šiaurės rytų Atlante, rytų vidurio Atlante ir Viduržemio jūroje (27, 34 ir 37 rajonai), o informacija registruojama atliekant statistinius tyrimus. Užjūrio žuvininkystei taikomas surašymo tyrimas, o 37 rajono atviros jūros ir pakrančių žuvininkystei atrankinis tyrimas. Juos atlieka Graikijos nacionalinė statistikos tarnyba. Graikija atlieka LT 3 LT

4 visapusišką Graikijos vėliavos užjūrio žuvininkystės laivų surašymą. Atviros jūros ir pakrančių žuvininkystės tyrimuose gaunama didelė paklaida respondentams nepateikus duomenų (50 proc.) ir šiam neatitikimui apskaičiuoti naudojamas atrankos metodas. Ispanija. Ispanijos žvejybos pramonės sektorius yra stambus ir įvairus, o už duomenų teikimą ir kokybę atsako įvairios agentūros. Pirmiausia duomenis renka regioninės institucijos, vėliau jie centralizuotai palyginami. Duomenys apie iškrautus produktus renkami iš septynių administracinių duomenų šaltinių, įskaitant laivo žurnalus, pardavimo pažymas, perdavimo deklaracijas, iškrovimo deklaracijas ir informaciją iš žuvų produktų gamintojų organizacijų. Įvairūs šaltiniai integruoti į duomenų bazę, kurioje teikiami duomenys tiek apie laimikį, tiek apie iškrautus produktus. Prancūzija. Už duomenų teikimą ir kokybę pirmiausia atsako Žvejybos ir akvakultūros tarnyba (BSPA), kuri priklauso Ekologijos, tvaraus vystymosi ir energetikos ministerijai. Duomenis apie svarbią tropinių tunų žvejybą teikia Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros institutas. Prancūzijos laivai daugiausia žvejoja šiaurės rytų Atlante, Viduržemio jūroje ir Indijos vandenyne. Išsamūs duomenys apie žvejybos veiklą Atlante gaunami iš administracinių šaltinių (laivo žurnalų, iškrovimo deklaracijų ir pardavimo pažymų). Tose srityse, kuriose administraciniai duomenys yra mažiau patikimi, visų pirma žvejybos Viduržemio jūroje srityje, šie šaltiniai papildomi atrankiniais tyrimais. Prancūzija nemažai investavo į žuvininkystės duomenų rinkimo sistemos modernizavimą ir tobulinimą. Italija. Italijos laivai žvejoja 37 rajone. Šiuo metu sudėtinga gauti duomenų, susijusių su 34 ir 51 rajonais. Žvejybos 37 rajone duomenys renkami atliekant atrankinį tyrimą, o kitų rajonų atliekant surašymą. Laivo žurnalai naudojami tik duomenims apie sugautus paprastuosius tunus rinkti, šiuos duomenis renka Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerija. Istituto nazionale di Statitistica (ISTAT) renka duomenis apie 34 ir 51 rajonus, o Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l'acquacoltura (IREPA) apie 37 rajoną. ISTAT atsako už duomenų teikimo Eurostatui koordinavimą. Italijoje yra daug mažų laivų (kurių bendras ilgis mažesnis negu 12 m). Apie 99 proc. laivų žvejoja pakrančių vandenyse prie Italijos pusiasalio. Maždaug du trečdaliai šių laivų yra maži laivai, naudojantys pasyviuosius žvejybos įrankius. Duomenys renkami atliekant daugianarį atrankinį tyrimą, tyrimo grupę suskirstant pagal rajonus, laivų dydį ir naudojamus žvejybos įrankius. Tyrimo metodika nustatoma atrankos paklaida ne didesnis kaip 3,5 proc. leistinasis nuokrypis. Paklaida respondentams nepateikus duomenų ištaisoma pasirenkant imtį. Nedidelis skaičius laivų (apie 10), žvejojančių 34 ir 51 rajonuose, pildo klausimyną, bet dėl nedidelio atsakymų skaičiaus ateityje su šiais rajonais susijusių duomenų rinkimo metodika bus peržiūrėta (ketinama naudoti administracinius duomenis). Šiuo metu duomenų apie šiuos rajonus pateikti neįmanoma. Latvija. Latvijos laivai žvejoja šiaurės vakarų Atlanto 27 rajone (a, IIa, III a-d, XIVa-b ir kt. parajoniai), 21 rajone (3L, 3M, 3K, 1F ir kt. parajoniai) ir 34 rajone (1.13, 1.31., ir kt. parajoniai). Už duomenų perdavimą atsako Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentas, tačiau už jų rinkimą atsakingos kitos institucijos. Tai Aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos institutas BIOR ir Ekonomikos ministerijos Centrinis statistikos biuras. Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai laivo žurnalai, pardavimo pažymos ir iškrovimo deklaracijos. Latvijoje žuvų supirkėjai centralizuotai registruojami ir kas trejus metus tvirtinami. Žuvų supirkėjai per 48 valandas po pardavimo turi pateikti elektronines pardavimo pažymas (arba popierines jų kopijas). Lietuva. Lietuvos laivai žvejoja šiaurės rytų ir šiaurės vakarų Atlante, rytų vidurio Atlante ir Ramiojo vandenyno pietinėje dalyje. Už duomenų rinkimą ir tvarkymą atsako Žuvininkystės LT 4 LT

5 departamentas prie Žemės ūkio ministerijos. Pirminiai duomenų šaltiniai laivo žurnalai ir iškrovimo deklaracijos. Lietuva praneša turinti integruotą automatizuotą duomenų apie laimikį ir iškrautus produktus tvarkymo ir tvirtinimo sistemą. Malta. Už duomenų rinkimą atsako Maltos žuvininkystės kontrolės direktoratas, priklausantis Išteklių ir kaimo reikalų ministerijai, o Eurostatui duomenis perduoda Nacionalinė statistikos tarnyba (Žemės ūkio ir žuvininkystės statistikos skyrius). Maltos laivai žvejoja Viduržemio jūroje (37 rajonas, 15 parajonis). Ilgesnių negu 10 m laivų atveju atliekamas surašymas naudojami laivo žurnalai ir pardavimo pažymos. Nyderlandai. Nyderlandų laivai žvejoja šiaurės rytų ir rytų vidurio Atlante ir Ramiojo vandenyno pietrytinėje dalyje (27, 34 ir 87 rajonai). Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, iškrovimo deklaracijos, perkrovimo bei transporto dokumentai ir pardavimo pažymos). Duomenis renka Ekonomikos ministerija, o Eurostatui perduoda Statistikos tarnyba. Nyderlandai taiko taisykles, kuriomis reglamentuojamas žuvų pardavimas patvirtintose prekybos vietose per gamintojų organizacijas. Elektroninės pardavimo pažymos pateikiamos per 48 valandas po pardavimo. Lenkija. Pranešama, kad pagrindiniai informacijos šaltiniai laivo žurnalai ir pardavimo pažymos. Už duomenų rinkimą ir perdavimą atsako Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos Žuvininkystės departamentas. Portugalija. Už statistinių duomenų perdavimą Eurostatui atsako Portugalijos gamtos išteklių, saugumo ir jūrų transporto paslaugų generalinis direktoratas. Portugalija turi daug ir įvairių laivų; skirtingose žvejybos zonose jie gerokai skiriasi. Daugiausia tai tradiciniai maži mediniai žvejybos laivai atviru viršumi. Žvejojama daugiausia šiaurės rytų ir vakarų Atlante bei rytų vidurio Atlante. Taip pat daug žvejojama ūdomis Atlante ir Indijos vandenyne, kur gaudomos durklažuvės (Indijos vandenyne taip pat gaudomi melsvieji rykliai). Duomenys daugiausia gaunami iš laivo žurnalų, iškrovimo deklaracijų ir pardavimo pažymų. Šviežios arba atšaldytos žuvys turi būti parduodamos reguliuojamoje rinkoje, o pardavimo pažymoje pateikiami atitinkami išsamūs duomenys. Duomenys apie vidutines jūroje apdorotų žuvų kainas gaunami iš iškrovimo deklaracijų. Rumunija. Rumunijos laivai žvejoja išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje (37 rajonas). Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai laivo žurnalai, pardavimo ir transporto pažymos. Dokumentus surenka Nacionalinės žuvininkystės ir akvakultūros agentūros regionų inspektoriai. Ši agentūra parengia suvestinius duomenų rinkinius ir juos perduoda Eurostatui. Slovėnija. Už duomenų rinkimą ir teikimą atsako Žemės ūkio ir aplinkos ministerija, Slovėnijos žuvininkystės mokslinių tyrimų institutas ir Slovėnijos Respublikos statistikos tarnyba. Slovėnijos laivai žvejoja šiaurinėje Adrijos jūros dalyje (37 rajonas). Duomenų šaltiniai daugiausia yra administraciniai. Visi laivai turi pildyti laivo žurnalus, todėl gaunami išsamūs duomenys apie laivyno iškrautus produktus. Informacija apie kainas pateikiama pardavimo pažymose ir tyrimų klausimynuose. Pagal šį metodą ši informacija apima didžiąją dalį viso iškrauto kiekio, išskyrus nedidelius kiekius (mažiau nei 50 kg) asmeniniam vartojimui parduodamų iškrautų žuvų, kurie neturi būti registruojami pardavimo pažymose. Suomija. Už žuvininkystės duomenų rinkimą, teikimą ir kokybę pirmiausia atsako Suomijos medžioklės ir žuvininkystės mokslinių tyrimų institutas. Registrus tvarko Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija. Suomijos laivai žvejoja tik Baltijos jūroje. Ilgesnių negu 10 m laivų duomenys, be kita ko, gaunami iš šaltinio, panašaus į ES laivo žurnalą. Pirminis tų rūšių išteklių, kuriems taikomos kvotos, pardavimas reguliuojamas nustatyta prievolė apie pardavimą pranešti per 48 valandas po iškrovimo. Informacija apie tų rūšių išteklių, kuriems LT 5 LT

6 netaikomos kvotos, pardavimą papildoma atliekant didžiausių didmenine žuvų prekyba besiverčiančių bendrovių tyrimą. Švedija. Už duomenų rinkimą ir perdavimą atsako Švedijos laivybos ir vandentvarkos agentūra. Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai laivo žurnalai, pardavimo pažymos, iškrovimo deklaracijos ir pakrančių žvejybos laivams mėnesiniai žurnalai (arba dienoraščiai). Ilgesnių negu 12 m žvejybos laivų laivo žurnalai pateikiami elektroniniu būdu per ERS sistemą, o mažesni laivai kasdien pildo popierinius laivo žurnalus. Elektroninės arba popierinės pardavimo pažymos renkamos centralizuotai, o pakrančių žvejai turi galimybę pakrančių žvejybos žurnalus teikti elektroniniu būdu per saugią interneto sąsają. Jungtinė Karalystė. Daugiausia sugaunama šiaurės rytų Atlante (27 rajonas). Jungtinė Karalystė turi daug pakrančių žvejybos laivų, kurie daugiausia žvejoja tų rūšių išteklius, kuriems netaikomos kvotos, bet sugauna ir daug išteklių, kuriems jos taikomos. Jungtinė Karalystė taip pat turi nedidelį kiekį mažų, tarptautiniuose vandenyse žvejojančių laivų, kurie yra registruoti Jungtinėje Karalystėje, tačiau įsteigti ir eksploatuojami užsienyje. Už duomenų rinkimą atsako Jungtinės Karalystės žuvininkystės inspekcijos (Anglijos, Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos). Duomenis palygina ir Eurostatui perduoda Jūrų valdymo organizacija nevyriausybinė viešoji vykdomoji įstaiga, kuri buvo įsteigta ir kuriai įgaliojimai suteikti 2009 m. Įstatymu dėl jūrų ir pakrančių prieinamumo. Ilgesnių negu 10 m laivų atveju teikiami administraciniai duomenys (laivo žurnalai, pardavimo pažymos ir iškrovimo deklaracijos). Islandija. Islandijos laivai daugiausia žvejoja šiaurės rytų Atlanto vandenyse ir kiek mažiau šiaurės vakarų ir pietų Atlante. Islandija naudoja iš esmės panašią statistinių duomenų apie laimikį ir iškrautus produktus rengimo metodiką kaip ir ES valstybės narės. Duomenys gaunami iš laivo žurnalų. Islandija taip pat griežtai reglamentuoja pirminį žuvų pardavimą ir visi žuvininkystės produktai turi būti iškraunami nustatytuose uostuose ir sveriami patvirtintomis svarstyklėmis. Tiek žuvų supirkėjai, tiek perdirbėjai turi teikti ataskaitas. Už duomenų rinkimą ir perdavimą Eurostatui atsako Islandijos žuvininkystės direktoratas ir Islandijos statistikos tarnyba. Nors abi institucijos naudoja tuos pačius duomenų šaltinius, netikslumų gali kilti tuomet, kai Žuvininkystės departamentas teikia duomenis tiesiogiai, nes jie gaunami iš realaus laiko režimu veikiančios duomenų bazės, kurios duomenys turi būti tikslinami. Norvegija. Norvegijos laivai žvejoja šiaurės rytų Atlante (27 rajonas), šiaurės vakarų Atlante (21 rajonas) ir Pietų vandenyne (48 ir 88 rajonai). Už žuvininkystės duomenų rinkimą atsako Norvegijos žuvininkystės direktoratas. Naudojami administraciniai duomenų šaltiniai (laivo žurnalai, kuriuose registruojamas laimikis, iškrovimo deklaracijos ir pardavimo pažymos). Elektroniniai laivo žurnalų duomenys, kurie kasdien perduodami Žuvininkystės direktoratui ir jame saugomi, apima informaciją apie visų 15 m ir ilgesnių žvejybos laivų laimikį m ilgio laivai, žvejojantys Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) IIIa parajonyje, nuo 2013 m. sausio mėn. pradžios teikia elektroninius laivo žurnalus. Iškrovimo ir pardavimo pažymų duomenis renka ir Žuvininkystės direktoratui reguliariai elektroniniu būdu siunčia šešios pardavimo organizacijos. Pagal Norvegijos teisės aktus žvejų pardavimo organizacijos turi išskirtinę teisę vykdyti Norvegijos ir užsienio žvejų sugautų žuvų pirminę prekybą. Pardavimo pažymoje registruojami tiek Norvegijos laivų vidaus ir užsienio uostuose iškrautų produktų duomenys, tiek užsienio laivų Norvegijoje iškrautų produktų duomenys. Kaip reikalaujama pagal Norvegijos nuostatas, kiekvienoje pardavimo pažymoje pateikiama informacija apie laivus, žvejus, pirkėjus, rūšis, produkto rūšį, žvejybos rajoną, žvejybos įrankius, kiekį ir vertę. Pardavimo pažymoje taip pat turi būti pateikiama papildoma informacija apie iškrovimo vietą, kelionės pradžios ir pabaigos data bei iškrovimo data. Statistiniais ir administraciniais tikslais pateikiama kita informacija apie išlaikymą ir LT 6 LT

7 numatytą paskirtį. Pagal kontrolės susitarimus Norvegija teikia informaciją apie užsienio žvejų Norvegijoje iškraunamus produktus jų vėliavos valstybei Duomenų kokybė Žvejybos informacijos rinkimo metodika visoje Europoje palyginti panaši. Statistikos patikimumas priklauso nuo: žuvininkystės sektoriaus atstovų nacionalinėms valdžios institucijoms pateikiamų dokumentų tikslumo; valstybių narių vykdomos kokybės kontrolės. Daug valstybių narių pranešė, kad duomenis iš administracinių šaltinių jau tikrina naudodamosi elektroninėmis priemonėmis. Įvairūs duomenų šaltiniai, kaip antai laivų stebėjimo sistema, taip pat inspektavimas laivuose ir uostuose, užtikrina laivo žurnaluose, iškrovimo ir perkrovimo deklaracijose bei pardavimo pažymose registruojamos informacijos nuoseklumą. Šie duomenų šaltiniai suteikia reikiamos informacijos ir 10 m ar ilgesnių laivų statistinė atranka neatliekama. Duomenų aprėpties trūkumas kompensuojamas atliekant statistinius tyrimus, kurie gali apimti visą žvejybos veiklą arba jos dalį. Pardavimo pažymų, laivo žurnalų ir iškrovimo deklaracijų teikimo terminai reglamentuojami griežtomis taisyklėmis, kurių daugiausia laikomasi, kai produktai iškraunami atitinkamos valstybės narės teritorijoje. Ypatingais atvejais, kai duomenys teikiami elektroniniu būdu, jie atnaujinami kasdien. Valstybės narės dažnai praneša apie problemas, kuomet kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje iškrovę produktus laivai vėluoja pateikti pardavimo pažymas. Vėluojant pateikti duomenis gali nesutapti identiška laikyta informacija, išsiųsta Eurostatui ir kitoms Komisijos tarnyboms (Jūrų reikalų ir žuvininkystės generaliniam direktoratui) kvotų stebėsenos reikmėms. Daugiausia tai lemia faktas, kad šią informaciją valstybės narės nuolat atnaujina. Statistika skiriasi ir dėl nevienodų ataskaitų teikimo terminų. Nors valstybės narės pasibaigus žvejybos metams stengiasi visus duomenis gauti kuo greičiau, duomenų bazes galima koreguoti ir vėliau. Vis dėlto per pirmuosius šešis mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos reikšmingų pakeitimų atliekama iš esmės nedaug. Pradėjus taikyti kompiuterizuotas sistemas pašalinta daug žuvininkystės srities statistinių duomenų registravimo problemų. Užtikrintas didelis duomenų (visų pirma tų rūšių žuvų, kurioms taikomos kvotos, duomenų) patikimumas. Pažymėtina, kad tų rūšių žuvų, kurioms kvotos netaikomos, duomenų rinkimą reikėtų dar tobulinti. Dauguma valstybių narių laikosi aprėpties, patikimumo ir savalaikiškumo reikalavimų, nustatytų 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamente (EEB) 1382/91 2 ir 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2104/93 3, kiek tai susiję su jų teritorijoje ES bei EEE laivų iškrautų žuvininkystės produktų kiekiu ir vidutine kaina. Šią informaciją privaloma pateikti per šešis mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos m. gegužės 21 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1382/91 dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktų kiekius teikimo (OL L 133, ) m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2104/93, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1382/91 dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo (OL L 191, ). LT 7 LT

8 Kai kurios valstybės narės, kaip antai Bulgarija, Danija, Suomija, Italija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Ispanija, pranešė, kad, kai trūksta informacijos apie kainas, jos apytikriai nustatomos remiantis vidutinėmis atitinkamų rūšių žuvų kainomis. Tam, kad ateityje taip nebūtų, siekdama sumažinti žuvų pirkėjų įvesties klaidų skaičių savo sistemoje, Airija nustatė žuvų rūšių orientacines kainas. Estija šią problemą sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju su atitinkamais subjektais susisiekdama tiesiogiai. Jungtinėje Karalystėje be pardavimo pažymų naudojami kiti informacijos šaltiniai (t. y. vėžiagyvius gaudantys laivai turi pildyti veiklos dienoraščius ir teikti juos valdžios institucijos). Šie papildomi šaltiniai ir iškrauto laimikio duomenys naudojami siekiant gauti išsamią informaciją apie veiklą. Per paskutinį Eurostato atitikties vertinimą Graikija paskelbta neatitinkančia reikalavimų. Tačiau ši šalis jau pranešė ne vėliau kaip 2014 m. pradžioje padėtį pataisysianti. Vokietija duomenis perdavė palyginti vėlai, o jos duomenys apie iškrautus produktus buvo neišsamūs. Todėl už sektorių ir regionų statistinius duomenis atsakingas direktorius išsiuntė oficialų raštą, kuriame pareikalavo, kad ateityje šių problemų būtų išvengta. Lenkija, Rumunija ir Airija laikosi reglamentuose išdėstytų reikalavimų, tačiau, kai Eurostate siekiant stebėti duomenų kokybę atliekami galutiniai patikrinimai, jos laiku nepateikia atsakymų. 3. IŠVADOS Eurostatui pateikiami duomenys daugiausia renkami pagal kontrolės ir vykdymo užtikrinimo procedūras. Valstybės narės Komisijos tarnyboms nepraneša pastebėjusios konkrečių teikiamos informacijos rengimo metodikos skirtumų. Naudojant administracinius duomenis statistikos tikslais užtikrinama, kad žvejybos sektorius patirtų mažai papildomų sąnaudų. Didesnis duomenų kokybės patikimumas užtikrinamas juos sulyginant su stebėsenos duomenimis. Kadangi vis dažniau duomenys renkami elektroniniu būdu, daugiau jų surenkama laiku, o informacija tapo tikslesnė. Daugelyje valstybių narių sistemos derinamos su besikeičiančiais Europos reikalavimais. Ankstesnėje (2010 m.) ataskaitoje kai kurios valstybės narės pranešė apie problemas dėl skirtingose valstybėse narėse taikomų nevienodų perskaičiavimo koeficientų. Šis klausimas buvo išspręstas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 404/2011 4, kurio XIII, XIV ir XV prieduose išdėstyti visi saugomų arba perdirbtų žuvų svorio perskaičiavimo į žuvų gyvąjį svorį koeficientai. Šie perskaičiavimo koeficientai turėtų būti taikomi žuvininkystės produktams ES žvejybos laivuose arba jų perkrautiems ar iškrautiems produktams. Likusioms rūšims ir (arba) pateikimo formoms, kurių minėtas reglamentas neapima, taikomi nacionaliniai perskaičiavimo koeficientai. Siekiant išlaidų efektyvumo svarbu: - derinti formas, planuoti terminus, aktyviau dalytis duomenimis ir užtikrinti daugiau galimybių su jais susipažinti, ir taip mažinti duomenų teikėjų naštą; - derinti duomenų rinkimą su kitomis Komisijos tarnybomis; - derinti pokyčius duomenų rinkimo priemonių srityje, kad būtų lengviau kokybiškai palyginti skirtingus šaltinius ir duomenų bazes m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės (OL L 112, ). LT 8 LT

9 Minėti veiksmai padės optimaliai naudotis visais žvejybos sektoriaus administraciniais šaltiniais, ypač pagrįstais stebėsena, kontrole ir priežiūra. Šie šiuo metu visose valstybėse narėse naudojami šaltiniai suteikia galimybę atlikti išsamų surašymą, taigi statistinė atranka neatliekama. Be to, duomenų aprėpties trūkumai šalinami atliekant ad hoc statistinius tyrimus, pvz., užimtumo duomenų srityje. Dėl didelio tradicinių laivų ir iškrovimo vietų skaičiaus buvo sunku gauti išsamių ir tikslių duomenų apie šiuos laivus. Įvairiais sezonais jie vykdo labai skirtingą veiklą. Be to, kadangi nėra laivų stebėjimo sistemos ir nevedami laivo žurnalai, iškraunamus produktus sunkiau kontroliuoti. Nustačius reikalavimą kokybės ataskaitas teikti rečiau, sumažėjo valstybių narių darbo krūvis. Duomenys išlieka svarbiu informacijos šaltiniu formuojant bendrosios žuvininkystės politikos kryptis ir valdant rinkas. Dauguma valstybių narių sukūrė savo duomenų sulyginimo ir perspėjimo sistemas. Jos padeda išvengti iš įvairių šaltinių gaunamos informacijos klaidų, laikantis naujų kontrolės reglamentų reikalavimų. Šiuo atžvilgiu Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas ir Eurostatas turėtų glaudžiau bendradarbiauti aktyviau keistis nuomonėmis, dalytis patirtimi, susijusia su duomenų tvirtinimu ir keitimusi jais, kad valstybės narės neturėtų po du kartus teikti tų pačių duomenų. Taip pat reikėtų pažymėti, kad palyginti su ankstesnėmis ataskaitomis išsamiau ir punktualiau atsakoma į klausimynus. Tačiau šioje ataskaitoje taip pat nurodoma, kad, siekiant gerinti iškrovimo statistinių duomenų kokybę, dar reikia tobulinti įvairius aspektus. Eurostatas ketina peržiūrėti savo su iškraunamų produktų statistikos kokybe susijusį klausimyną, kad gautų tikslesnės informacijos apie valstybių narių naudojamų administracinių šaltinių kokybę. Taip pat numatyta teikti didesnę techninę paramą toms valstybėms narėms, kurios jos prašo iš Eurostato. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad Eurostatas neturi kompetencijos stebėti gaunamos informacijos, reikalaujamos pagal bendrąją žuvininkystės politiką. Bus svarstoma, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis siekiant patobulinti duomenis, padėti sumažinti valstybių narių atskaitomybės naštą, išvengti dvigubos atskaitomybės ir kartu optimaliai naudoti Komisijos išteklius. Minėti veiksmai galėtų padėti ekonomiškai efektyviau naudoti statistinius duomenis ir atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, ). LT 9 LT

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 28 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 27 d. kam: Europos Komisijos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 10 28 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 PRIEDAI prie Pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO kuriuo 2015 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 06 02 COM(2015) 239 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Konsultacijos dėl 2016 m. žvejybos galimybių pagal bendrą žuvininkystės politiką LT LT KOMISIJOS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

GEN

GEN EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. gegužės 3 d. (25.06) (OR. en) 8945/13 PUBLIC 23 INF 68 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2013 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente išvardyti 2013m.

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bend

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bend EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 05 31 COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės

Detaliau

COM(2017)97/F1 - LT

COM(2017)97/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 02 24 COM(2017) 97 final 2017/0043 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 201

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 201 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2017 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente pateikiamas 2017 m.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.8 SEK(2010) 999 galutinis KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas POVEIKIO VERTINIMAS Santrauka COM(2010) 461 SEC(2010)

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

COM(2015)481/F1 - LT

COM(2015)481/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 10 01 COM(2015) 481 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl saugomų jūrų teritorijų nustatymo pažangos (pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau