ISSN (online) Teisės apžvalga Law review No. 2 (14), 2016, p SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Micha

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ISSN (online) Teisės apžvalga Law review No. 2 (14), 2016, p SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Micha"

Transkriptas

1 SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA NAGRINĖJANT BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS 1 Ilona Michailovič 2, Mindaugas Girdauskas 3 DOI: SANTRAUKA Straipsnyje analizuojama teisinė ir kriminologinė socialinio tyrimo išvados reikšmė bei galimos kliūtys ja naudotis Lietuvoje nagrinėjant baudžiamąsias bylas.. REIKŠMINIAI ŽODŽIAI Baudžiamasis procesas, socialinio tyrimo išvada, probacija, probacijos sąlygų individualizavimas. ĮVADAS 2012 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos probacijos įstatymui ir papildžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą (toliau BPK) 36¹ ir 253¹ straipsniais, numatyta socialinio tyrimo išvados panaudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas galimybė 4. Socialinio tyrimo išvada yra specialisto parengtas dokumentas, kuriame apibūdinama kaltinamojo ar nuteistojo socialinė aplinka, kriminogeniniai veiksniai, taip pat pateikiama kita informacija, 1 Straipsnis buvo publikuotas recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje Baudžiamoji justicija ir verslas. 2 Ilona Michailovič yra Lietuvos teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, Socialinių mokslų (teisės) daktarė. 3 Mindaugas Girdauskas yra Lietuvos teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas. 4 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas. Valstybės žinios, 2012, Nr ; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 89, 90, 339, 342, 348, 357, 358, 360, 362, 364, 452 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 36 1, straipsniais įstatymas. Valstybės žinios, 2012, Nr

2 padedanti teismui individualizuoti probacijos sąlygas (BPK 36¹ straipsnis, Probacijos įstatymo 9 straipsnis). Tuometinės redakcijos BPK 253¹ straipsnyje nurodyta: kai asmuo yra kaltinamas nesunkaus, apysunkio ar neatsargaus nusikaltimo padarymu, teisėjas nutartimi gali pavesti probacijos tarnybai parengti socialinio tyrimo išvadą. Galimybė panaudoti socialinio tyrimo išvadą nagrinėjant baudžiamąsias bylas Lietuvoje egzistuoja beveik trejus metus, bet iki šiol visoje Lietuvoje buvo parengta tik 14 kaltinamųjų socialinio tyrimo išvadų 5. Taigi BPK papildymu 36¹ ir 253¹ straipsniais, atvėrusiu naujas baudžiamosios atsakomybės individualizavimo galimybes, iki šiol naudojamasi retai ir šiuo metu šio instituto praktinė reikšmė yra nedidelė. Reikėtų atkreipti dėmesį į teisingumo problemą nagrinėjančių mokslinių tyrimų išvadą, kad patiriamas neteisingumas sukelia stiprias žmonių emocines reakcijas, t. y. pyktį, įniršį, stresą, bejėgiškumą ir nusivylimą 6. Procedūros, taikomos priimant tam tikrą sprendimą, bei teigiami ir neigiami sprendimo padariniai yra susiję su skirtingomis žmonių emocinėmis reakcijomis. Teigiami ir neigiami įvykiai gali sukelti skirtingus žmonių jausmus, kurie formuoja jų vertinimus, kas yra teisinga ar neteisinga 7. Taigi galima daryti išvadą, kad priimant sprendimą taikomų procedūrų teisingumas ir to sprendimo padariniai daug lemia, kokių emocinių išgyvenimų patirs žmogus. Kalbant apie baudžiamosios atsakomybės individualizavimą galima kelti prielaidą, kad asmeniui palankių procedūrų taikymas nagrinėjant baudžiamąją bylą, t. y. vadovavimasis BPK 253¹ straipsniu, ir nusiteikimas geriau pažinti kaltinamąjį bei jo aplinką gali kelti teigiamas kaltinamojo emocijas, kurios savo ruožtu skatintų jį susidaryti palankią nuomonę apie teisėsaugos institucijas ir pareigūnus. Be to, individualizavus probacijos sąlygas taip, kad jos atitiktų kaltinamojo asmenybę ir gyvenimo aplinkybes, teismo sprendimo padariniai būtų palankesni kaltinamajam, savo ruožtu sukeltų jam teigiamų emocijų ir, tikėtina, skatintų teigiamą paskirtos bausmės vertinimą. Taigi gali būti, kad baudžiamosios atsakomybės individualizavimas atsižvelgiant į kaltinamojo socialinio tyrimo išvadą skatintų teigiamą jo reakciją į priimtą teismo sprendimą. Šio straipsnio tikslas atskleisti socialinio tyrimo išvados reikšmę nagrinėjant baudžiamąsias bylas ir galimas kliūtis ją taikyti praktikoje. Šiam tikslui atliekant sisteminę teisinę analizę vertinama, ar tinkamas yra teisinis socialinio tyrimo išvados naudojimo nagrinėjant baudžiamąsias bylas reguliavimas ir kokios galimos šio reguliavimo taikymo problemos. Kitoje šio straipsnio dalyje socialinio tyrimo išvados reikšmė analizuojama kriminologiniu požiūriu ir pateikiami jos taikymo empirinio tyrimo rezultatai 8. Atsižvelgiant į tai, kad socialinio tyrimo išvados gana retai taikomos praktikoje, šio tyrimo metu buvo siekiama nustatyti kaltinamųjų socialinio tyrimo išvados reikšmę Lietuvos baudžiamojoje justicijoje. Siekiant šio tikslo buvo iškelti pagrindiniai tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti, kokių sunkumų kyla m. buvo parengta apie socialinio tyrimo išvadų dėl nuteistų asmenų. Žr.: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrius m. sausio 19 d. pažyma apie lygtinio paleidimo eigą Nr. LV DOBRYNINAS, A.; ČĖSNIENĖ, I.; DOBRYNINA, M., et al. Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p Ibid., p Šis straipsnis parengtas mokslinės išvados, kuri rengta Lietuvos teisės institute pagal Lietuos Aukščiausiojo Teismo siūlymą, pagrindu. Už mokslinei išvadai rinktą informaciją dėkojame praktiką Lietuvos teisės institute atlikusiai Vilniaus universiteto psichologijos ir kriminologijos magistro studentei Liubovei Jarutienei. 378

3 probacijos tarnybų pareigūnams, kuriems yra pavedama parengti kaltinamojo asmens socialinio tyrimo išvadą; 2) išsiaiškinti, ar visada kaltinamieji, kurių socialinio tyrimo išvadas buvo pavesta parengti, sutinka bendradarbiauti su probacijos tarnybų pareigūnais ir teikti jiems išvadai reikalingą informaciją; 3) išsiaiškinti teisėjų, pavedusių parengti socialinio tyrimo išvadas, požiūrį į šios išvados reikalingumą nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Atliekant tyrimą buvo išanalizuota 14 socialinio tyrimo išvadų, probacijos tarnybų parengtų Lietuvoje nuo 2012 m. liepos iki 2015 m. vasario. Kartu su socialinio tyrimo išvadomis buvo analizuojamos ir teismo nutartys, kuriomis teismas pavesdavo probacijos tarnybų pareigūnams parengti konkrečią socialinio tyrimo išvadą 9. Lietuvos mokslinėje literatūroje šios temos tyrimas atliekamas pirmą kartą. Straipsnio tikslo siekiama analizuojant Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, Europos Tarybos rekomendacijas, teisės ir kriminologijos mokslų nuostatas, išnagrinėtų baudžiamųjų bylų medžiagą, teisėjų ir kitų pareigūnų apklausų rezultatus ir kitus šaltinius. 1. SOCIALINIO TYRIMO IŠVADA IR JOS TAIKYMAS BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE TEISINIU ASPEKTU Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje atskleidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas pabrėžtina, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja už teisės pažeidimus valstybės nustatomų poveikio priemonių proporcingumą (adekvatumą) teisės pažeidimui, atitiktį siekiamiems teisėtiems ir visuotinai svarbiems tikslams, nevaržymą asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (pvz., Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimai). Baudžiamajame įstatyme negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo (bausmių ar jų dydžių), kad teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes ir taikydamas baudžiamąjį įstatymą, negalėtų individualizuoti bausmės konkrečiam asmeniui už konkrečią nusikalstamą veiką (Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d. nutarimas) 10. G. Švedas, apibendrindamas konstitucinę ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją bei baudžiamosios teisės doktrinos nuostatas, pabrėžė jų gana vieningą nuostatą, kad teisingai bausmei būtinas toks bausmių ir jų skyrimo teisinis reglamentavimas, kuris sudarytų galimybę 9 Atliekant tyrimą buvo apklausti keturi Kauno apygardos probacijos tarnybos inspektoriai ir viena Vilniaus apygardos probacijos tarnybos inspektorė. Visi tyrimo dalyviai yra bent kartą rengę socialinio tyrimo išvadą dėl kaltinamojo. Siekiant nustatyti, kaip teisėjai vertina socialinio tyrimo išvadą, buvo apklausti šeši teisėjai, kurie yra bent kartą teismo nutartimi pavedę probacijos tarnybų pareigūnams parengti socialinio tyrimo išvadą dėl kaltinamojo. Tyrimo metu buvo apklausti du Kauno apylinkės teismo, du Panevėžio miesto apylinkės teismo, vienas Prienų rajono apylinkės teismo ir vienas Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas. Apklausiant probacijos tarnybų pareigūnus, rengusius socialinio tyrimo išvadas dėl kaltinamųjų, buvo taikomi du tyrimo metodai pusiau struktūruotas kokybinis interviu ir šio interviu pagrindu parengta anketa. Apklausiant teisėjus, kurie yra pavedę parengti socialinio tyrimo išvadas dėl kaltinamųjų, buvo taikoma anketa. 10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 4 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punkto (2008 m. birželio 12 d. redakcija), 135 straipsnio 2 dalies 3 punkto (2008 m. birželio 12 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybės žinios, 2012, Nr

4 teismui jas taikant atsižvelgti į konkrečias baudžiamojoje byloje nustatytas aplinkybes ir individualizuoti kaltininko baudžiamąją atsakomybę. Toks reglamentavimas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 11. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nurodoma, kad pataisos priemonės nuteistiesiems turi būti taikomos atsižvelgiant į jų asmenybę, nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį bei asmens elgesį atliekant bausmę (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 8 straipsnio 1 dalis) 12. Taigi Lietuvos Respublikos teisės aktuose, teismų jurisprudencijoje ir baudžiamosios teisės doktrinoje yra pabrėžiamas baudžiamosios atsakomybės individualizavimo principas. Šis principas taikomas ir sprendžiant, ar laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas. BK 75 straipsnyje nustatyta, kad bausmės, paskirtos už šiame straipsnyje nurodytos kategorijos nusikaltimą, vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti neatliekant realios bausmės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, priimant sprendimą šiuo klausimu turi būti įvertintos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe: nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo, pavyzdžiui: ar jis supranta padarytos veikos pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir neneigė jos ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, jog ateityje nedarys naujų pavojingų veikų, nėra linkęs kurti konfliktinių situacijų, jo padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio ir neparodo tikrosios vertybių orientacijos, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padarytos veikos, atsiprašo nukentėjusiojo, atlygina padarytą žalą. Šie ir kiti duomenys turi sudaryti prielaidas išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo, kad pakanka nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus (ar auklėjamojo poveikio priemonę), ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius auklėjamąjį, pataisomąjį poveikį 13. Nepagrįstai netaikant kaltininkui bausmės vykdymo atidėjimo ir skyrus realią laisvės atėmimo bausmę, jam daroma didelė ne tik tiesioginė (laisvės apribojimas), bet ir netiesioginė (pvz., darbo, pajamų visiškas ar dalinis praradimas, socialinių ryšių nutrūkimas ar susilpnėjimas) žala. Be to, taip pasunkinamas žalos atlyginimas nukentėjusiajam, kaltininko šeimos narių išlaikymas. Nusikalstama subkultūra laisvės atėmimo vietoje gali paskatinti tolimesnį nusikalstamą nuteistojo asmens elgesį, taigi gali būti padaroma didesnė žala visuomenės saugumui. Tačiau nepagrįstai atidėjus laisvės atėmimo bausmės vykdymą taip pat gali būti sudarytos prielaidos kaltininkui daryti naujas nusikalstamas veikas, taip pat ir prieš nukentėjusįjį, bei likti nenubaustam. Taip būtų neužtikrinama bausmės paskirtis sulaikyti kitus asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo (BK 41 straipsnis). Atsižvelgiant į baudžiamosios atsakomybės individualizavimo svarbą ir sudėtingumą, žalą, kurią gali sukelti kaltininkui, nukentėjusiajam ar kitiems asmenims bei visuomenei nepagrįstas 11 ŠVEDAS, G. Bausmės skyrimo asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų arba apysunkį tyčinį nusikaltimą, nuostatos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Teisė, 2014, t. 90, p. 8 10, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas. Valstybės žinios, 2002, Nr Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 16 d. Teismų praktikos taikant bausmių vykdymo atidėjimą apžvalga (Baudžiamojo kodekso 75 ir 92 straipsniai). Teismų praktika, 2008, Nr. 28; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartis byloje Nr. 2K-271/2010. Teismų praktika, 2010, Nr. 33; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutartis byloje Nr. 2K-91/

5 realios laisvės atėmimo bausmės skyrimas arba neskyrimas, darytina išvada, kad socialinio tyrimo išvada baudžiamosiose bylose turi didelę norminę teisinę reikšmę ir turėtų būti taikoma dažniau. Lietuvoje numatyta galimybė socialinio tyrimo išvadą taikyti ne tik bausmės vykdymo procese, bet ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo stadijoje, dera su Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijomis 14. Nors toks teisinis reguliavimas nėra privalomas, jis yra taikomas beveik visose Europos Tarybos valstybėse narėse 15. Tai patvirtina galimybės taikyti aptariamo socialinio tyrimo išvadą reikšmę. Minėta, kad Probacijos įstatyme, BPK pateikiamas socialinio tyrimo išvados apibrėžimas, jos turinys, atvejai, kai tokia išvada gali būti rengiama kaltinamajam. Rengiant tokią išvadą vertinama ir nusikalstamo elgesio rizika atliekamas standartizuotas asmens nusikalstamo elgesio tikimybės ir galimybių ją sumažinti tyrimas (Probacijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, 9 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 10 straipsnis). Nustatyta, kad šias išvadas rengia probacijos tarnybos, minimali socialinio tyrimo išvados parengimo trukmė yra 20 darbo dienų (Probacijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, BPK straipsnio 1 dalis). Remiantis Probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu buvo patvirtinta Socialinio tyrimo išvados forma ir Socialinio tyrimo išvados rengimo metodinės rekomendacijos 16. Šiuo teisės aktu apibrėžiamos socialinio tyrimo išvados struktūrinės dalys, duomenys, į kuriuos būtina atsižvelgti vertinant nusikalstamo elgesio riziką, socialinio tyrimo išvados rengimo tvarka ir kitos metodinės rekomendacijos. Be to, įgyvendindamas Probacijos įstatymą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius patvirtino adaptuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas, jų aprobavimo tvarką, reikalavimus metodikų naudotojams, metodikų diegimo organizavimo tvarką 17. Todėl galima daryti išvadą, kad teisės aktai, reglamentuojantys socialinio tyrimo išvados taikymą nagrinėjant baudžiamąsias bylas, yra gana išsamūs ir paprastai neturėtų būti kliūtimi ją taikyti praktikoje. Vertinant galimas priežastis, kodėl teismų pavedimai baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu pateikti socialinio tyrimo išvadą yra itin reti, galima atkreipti dėmesį į tai, kad tokį pavedimą kaltinamasis gali suprasti kaip teismo išankstinį nusiteikimą skirti jam laisvės 14 Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules [interaktyvus; žiūrėta ], < id= >; European Committee on Crime Problems (CDPC). d. Commentary to Recommendation CM/Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe probation rules [interaktyvus; žiūrėta ], < >. 15 KALMTHOUT, A. M. VAN; DURNESCU, I. (eds.). Probation in Europe. WLP, 2008, p. 18, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1R-159 Dėl socialinio tyrimo išvados formos ir socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo. Valstybės žinios, 2012, Nr ; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1R-229 Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1R-159 Dėl Socialinio tyrimo išvados formos ir socialinio tyrimo išvados rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo pakeitimo. TAR, , Nr Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-211 Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo. Valstybės žinios, 2012, Nr

6 atėmimo bausmę, svarstant tik galimą jos vykdymo atidėjimą, nors baudžiamoji byla dar nėra baigta nagrinėti ir kaltinamasis nėra pripažintas kaltu. Kiti teismo renkami duomenys, susiję su kaltinamojo asmenybe ar inkriminuojama veika, paprastai gali būti reikšmingi sprendžiant ne tik galimos bausmės, bet ir kaltumo klausimą (pavyzdžiui, susiję su parodymų patikimumo vertinimu). Tačiau pavedimas pateikti socialinio tyrimo išvadą reiškia, kad svarstomas būtent bausmės klausimas, taigi gali kilti abejonių dėl teismo nešališkumo. Toks klausimas nekyla bendrosios teisės tradicijos valstybėse, nes bausmė svarstoma tik išsprendus kaltumo klausimą, t. y. vėlesniame proceso etape 18. Konstitucinį nešališko teismo principą itin pabrėžia Konstitucinio Teismo 1999 m. vasario 5 d. nutarimas, kuriuo buvo pripažinta, kad Konstitucijai, taip pat ir jos 31 straipsnio nuostatai, įtvirtinančiai teisę į nešališką teismą, prieštaravo tuometinės redakcijos baudžiamojo proceso įstatymo nuostatos, suteikusios teismui įgaliojimus savo iniciatyva pripažinti kaltinamąjį kaltu taikant sunkesnį nusikaltimą numatantį baudžiamąjį įstatymą, prieš tai teisminio nagrinėjimo metu įspėjus apie tokią galimybę. Tačiau vėlesni Konstitucijos ir baudžiamojo proceso įstatymo pakeitimai teikia pagrindą manyti, kad teismo įgaliojimai įspėti apie galimą inkriminuojamos veikos kvalifikavimo švelninimą neturi būti suprantami kaip lemiantys galutinę teismo poziciją ir yra suderinami su Konstitucija, taigi atitinka teismo nešališkumo principą 19. Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarime atskleista iš Konstitucijos išplaukianti teismo pareiga iš anksto įspėti bylos nagrinėjimo dalyvius apie tai, kad inkriminuojamos veikos esminės faktinės aplinkybės gali būti pakeistos, taip pat, tam tikrais atvejais, ir apie galimą inkriminuojamos veikos kvalifikavimo pakeitimą 20. Panašiai darytina išvada, kad teismo pavedimas parengti socialinio tyrimo išvadą nereiškia jo išankstinio nusistatymo pripažinti kaltinamąjį kaltu. Minėta, kad beveik visose valstybėse Europos Tarybos narėse numatoma galimybė taikyti socialinio tyrimo išvadą nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Daugelis jų, kaip ir Lietuva, priklauso žemyninės Europos teisės tradicijai. Šiai tradicijai būdinga tai, kad kaltumo ir bausmės klausimai sprendžiami kartu tame pačiame proceso etape 21. Lyginamuoju požiūriu matyti, kad Lietuvos baudžiamajame procese socialinio tyrimo išvados taikymas yra suderinamas su teismo nešališkumo principu. Vadinasi, šis principas, kartu ir su juo derantys kiti konstituciniai baudžiamojo proceso principai 22, neturėtų būti laikomi kliūtimi taikyti socialinio tyrimo išvadą nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Vis dėlto reglamentuojant socialinio tyrimo išvados taikymą nagrinėjant baudžiamąsias bylas neišvengta trūkumų. Minėta, kad BPK 36 1 straipsnyje socialinio tyrimo išvados paskirtis apribota informacijos, skirtos padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, pateikimu. 18 Pvz.: PRADEL, J. Lyginamoji baudžiamoji teisė. Vilnius: Eugrimas, p ; JAV Federalinių baudžiamojo proceso taisyklių VI ir VII skyriai. Federal Rules of Criminal Procedure. 1 December 2014 [interaktyvus; žiūrėta ], < 19 Išsamiau žr.: GIRDAUSKAS, M. Teismo galios keisti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą: Konstitucijos reinterpretavimo prielaidos. Teisė, 2014, t. 91, p Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d. redakcija), 256 straipsnio 1 dalies (2007 m. birželio 28 d., 2011 m. gruodžio 22 d. redakcijos), 4 dalies (2007 m. birželio 28 d., 2011 m. gruodžio 22 d. redakcijos), 320 straipsnio 3 dalies, 326 straipsnio 1 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybės žinios, 2013, Nr PRADEL, J., supra note 15, p Apie šiuos principų ir jų sąsajas plačiau žr.: GIRDAUSKAS, M. Rungimosi principas baudžiamajame procese: turinio aspektai. Teisė, 2004, Nr. 53, p

7 Pagal Probacijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, probacija tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei, o viena iš jos rūšių yra bausmės vykdymo atidėjimas. Šiame įstatyme probacijos sąlygos apibrėžiamos kaip teismo ir įstatymo probuojamajam nustatytų pareigų, draudimų, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių visuma (Probacijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalis). Taigi galima daryti išvadą, kad, pagal BPK 36 1 straipsnį, socialinio tyrimo išvada skirta tik padėti teismui nuspręsti dėl bausmės vykdymo atidėjimo sąlygų, jeigu kaltinamasis būtų pripažintas kaltu, bet ne dėl paties sprendimo taikyti tokiu atveju bausmės vykdymo atidėjimą (probaciją) ar ne. Tačiau taip nepagrįstai susiaurinamas socialinio tyrimo išvados galimas taikymas nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Minėta, kad rengiant socialinio tyrimo išvadą, pagal Probacijos įstatymą, vertinama ir nusikalstamo elgesio rizika. Šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tokio vertinimo rezultatai gali būti panaudoti sprendžiant dėl probacijos skyrimo tikslingumo. Toks BPK 36 1 straipsnio ir Probacijos įstatymo nuostatų nesuderinamumas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo. Šis principas suponuoja, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinamas teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna 23. BPK 36 1 straipsnis, nepagrįstai siaurinantis socialinio tyrimo išvados paskirtį, neužtikrina minėtų iš konstitucinių teisingumo ir teisinės valstybės principų kylančių reikalavimų individualizuoti teisės pažeidėjui taikomas poveikio priemones. Be to, 2015 m. reglamentuojant socialinio tyrimo išvados taikymą neišvengta nesuderinamumo su Baudžiamuoju kodeksu. Pradinėje galiojusioje BPK straipsnio redakcijoje teismui suteikti įgaliojimai pavesti pateikti tokią išvadą tik nagrinėjant baudžiamąją bylą dėl nesunkaus, apysunkio ar neatsargaus nusikaltimo. Būtent tik dėl tokios kategorijos nusikaltimų buvo galimas bausmės vykdymo atidėjimas pagal BK 75 straipsnį. Minėta, kad tokios išvados paskirtis, pagal Probacijos įstatymą, yra padėti teismui nuspręsti dėl bausmės vykdymo atidėjimo ir jo sąlygų m. kovo 24 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio pakeitimui, gali būti atidedamos ir bausmės už sunkių nusikaltimų įvykdymą 24. Tačiau atlikus šį pakeitimą nebuvo pataisytas BPK straipsnis, todėl ta jo dalis, kuri nesuteikė įgaliojimų teismui pavesti pateikti socialinio tyrimo išvadą ir nagrinėjant bylą dėl sunkaus nusikaltimo, nederėjo su minėtais konstituciniais teisingumo bei teisinės valstybės principais. Šis trūkumas pašalintas 2015 m. birželio 23 d. priimtu BPK straipsnio 1 dalies pakeitimu, kuris įsigaliojo 2015 m. rugsėjo 1 dieną Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 straipsnio 4 dalies (2001 m. rugsėjo 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234 straipsnio 5 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 244 straipsnio 2 dalies (2003 m. balandžio 10 d., 2003 m. rugsėjo 16 d. redakcijos), 407 straipsnio (2003 m. birželio 19 d. redakcija), 408 straipsnio 1 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 412 straipsnio 2 ir 3 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 413 straipsnio 5 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 414 straipsnio 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir dėl pareiškėjo Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymų ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 410 straipsnis (2002 m. kovo 14 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Valstybės žinios, 2006, Nr Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR, , i. k Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 253 1, 360, 362 ir 364 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR, , i. k

8 Kita vertus, ir šiuo metu galiojančios redakcijos BPK straipsnyje aiškiai nenustatyta, kada teismas 26 privalo pavesti pateikti socialinio tyrimo išvadą, vartojama sąvoka gali. Tai menkina socialinio tyrimo išvados reikšmę ir kelia abejonių dėl suderinamumo su konstituciniu teisinės valstybės principu. Pagal šį principą, valstybės pareigūnų, taip pat teisėjų (teismų) įgaliojimai teisės aktuose negali būti apibūdinami kaip jų subjektinė teisė, kurią jie gali įgyvendinti savo nuožiūra 27. Minėtų Europos Tarybos probacijos taisyklių aiškinamojo rašto rengėjų nuomone, socialinio tyrimo išvada neturėtų būti privaloma kiekvienoje byloje, tačiau turi būti nustatyti aiškūs kriterijai, kada tokia išvada turi būti pateikiama. Apibrėžiant tokius atvejus reikėtų laikytis nuostatos, kad tokia išvada būtų ypač vertinga tada, kai teismas ketina skirti realų laisvės atėmimą, tačiau pageidauja įvertinti alternatyvas 28. Sisteminis BPK straipsnio nuostatų aiškinimas atsižvelgiant į minėtą socialinio tyrimo išvados paskirtį leidžia manyti, kad teismas privalo pavesti pateikti tokią išvadą, kai kyla abejonių dėl to, ar kaltinamąjį pripažinus kaltu turėtų būti paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, ar šios bausmės vykdymas galėtų būti atidedamas; taip pat esant abejonių, kokios turėtų būti bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos. 2. SOCIALINIO TYRIMO IŠVADOS REIKŠMĖ KRIMINOLOGINIU POŽIŪRIU 2.1. Bylų, kuriose buvo pavesta parengti socialinio tyrimo išvadas, ypatumai Pagal iki 2015 m. rugsėjo 1 d. galiojusią BPK 253¹ straipsnio 1 dalies redakciją, socialinio tyrimo išvada galėjo būti rengiama tuo atveju, kai asmuo įvykdė nesunkų, apysunkį arba neatsargų nusikaltimą. Analizuojant socialinio tyrimo išvadų bei teismo nutarčių medžiagą nustatyta, kad kol kas Lietuvoje nebuvo pavesta parengti socialinio tyrimo išvadų dėl asmenų, kaltinamų neatsargaus nusikaltimo padarymu. Socialinio tyrimo išvados dėl kaltinamųjų buvo rengiamos: 1) keturiais atvejais dėl nesunkaus nusikaltimo; 2) keturiais atvejais dėl apysunkio nusikaltimo; 3) trimis atvejais dėl nesunkaus ir apysunkio nusikaltimų; 26 Paraidžiui BPK straipsnyje įgaliojimai nutartimi pavesti pateikti socialinio tyrimo išvadą suteikti teisėjui. Tačiau pagal BPK 221, 225 straipsnius byla ir pirmosios instancijos teisme gali būti nagrinėjama trijų teisėjų kolegijos. Sistemiškai aiškinant BPK šis prieštaravimas gali būti pašalintas darant išvadą, kad toks pavedimas gali būti duodamas ir teisėjų kolegijos, tačiau galiojanti BPK straipsnio redakcija aptariamu atžvilgiu laikytina neužtikrinanti vidinės darnos su kitomis BPK nuostatomis. Antai XIX skyriuje, kuriame išdėstytas šis straipsnis, vartojama talpesnė teismo sąvoka, apimanti tiek bylą vienasmeniškai nagrinėjantį teisėją, tiek teisėjų kolegiją (BPK 40 straipsnis). 27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. nutarimas. 28 European Committee on Crime Problems (CDPC). d. Commentary to Recommendation CM/Rec (2010) 1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe probation rules [interaktyvus; žiūrėta ], < 384

9 4) vienu atveju dėl keturių apysunkių nusikaltimų; 5) vienu atveju dėl trijų nesunkių ir vieno apysunkio nusikaltimo; 6) vienu atveju dėl dviejų nesunkių ir vieno apysunkio nusikaltimo. Analizuojant bylų ypatumus pastebėta, kad kaltinamųjų socialinio tyrimo išvadas buvo pavedama parengti tiek dėl asmenų, padariusių turtinio pobūdžio nusikaltimus (pvz., vagystė, sukčiavimas), tiek dėl asmenų, kaltintų smurtiniais nusikaltimais (pvz., nesunkus sveikatos sutrikdymas, plėšimas). Taip pat galima išskirti ir, pvz., viešosios tvarkos pažeidimus, žmogaus terorizavimą, kai darydami šiuos nusikaltimus kaltinamieji tiesiogiai nesukėlė fizinės žalos kitiems asmenims, tačiau jų elgesys pasižymėjo priešiškumu ir agresija aplinkinių atžvilgiu. Be to, buvo dar viena nusikaltimų kategorija dokumentų klastojimas ir disponavimas suklastotu dokumentu. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, nusikaltimai, dėl kurių kaltinamiems asmenims rengtos socialinio tyrimo išvados, buvo įvairaus pobūdžio, tyčiniai, be to, buvo nusižengta įvairioms Baudžiamojo kodekso ginamoms vertybėms, tokioms kaip asmens sveikata, turtas, viešoji tvarka ir kt. Taip pat nustatyta, kad didžioji dalis kaltinamųjų (8 asmenys) nusikalstamos veikos padarymo metu buvo apsvaigę nuo alkoholio. Dėl to teismui galėjo kilti klausimų dėl kaltinamojo priklausomybės nuo alkoholio ir galimo pagalbos poreikio siekiant jo elgesio korekcijos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis kaltinamųjų (9 asmenys), dėl kurių buvo pavesta parengti socialinio tyrimo išvadas, nusikaltimą įvykdė bendrininkaudami. Socialinio tyrimo išvadose nurodoma, kad dalis kaltinamųjų pripažino nusikaltę dėl draugų įtakos. Ši aplinkybė taip pat galėjo turėti įtakos sprendimui pavesti parengti išvadą, nes teismui galėjo kilti abejonė: ar dalis kaltinamųjų yra linkę nusikalsti, o gal išvengus neigiamos aplinkinių įtakos jiems pavyktų susilaikyti nuo nusikaltimų darymo? Kadangi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose socialinio tyrimo išvados rengimo rekomendacijose yra nurodoma, kad būtina įvertinti asmens gyvenimo stilių ir jo draugus, parengta išvada gali padėti teismui nuspręsti, ar ateityje derėtų uždrausti kaltinamajam bendrauti su tam tikrais asmenimis, ir įvertinti, kiek asmuo pats galėjo inicijuoti nusikalstamos veikos padarymą Socialinės psichologinės kaltinamųjų charakteristikos Analizuojant socialinio tyrimo išvadas buvo nustatyta, kad šešiais atvejais iš keturiolikos teismas buvo pavedęs parengti išvadą dėl nepilnamečių, dar dviem atvejais kaltinamieji buvo jauno amžiaus pilnamečiai. Socialinio tyrimo išvados buvo parengtos ir dėl pilnamečių brandaus amžiaus asmenų. Todėl galima daryti išvadą, kad teismai siekė atsižvelgdami į parengtas socialinio tyrimo išvadas individualizuoti bausmes tiek nepilnamečiams, tiek jauniems, tiek brandaus amžiaus asmenims. Kalbant apie kaltinamųjų, dėl kurių teismas pavedė parengti socialinio tyrimo išvadas, lytį, galima pastebėti, kad tik vienu atveju išvada buvo rengta dėl kaltinamųjų moterų, o visais kitais atvejais dėl kaltinamųjų vyrų. Kalbant apie individualias kaltinamųjų charakteristikas, svarbu atkreipti dėmesį ir į jų išsilavinamą. Iš parengtų socialinio tyrimo išvadų galima pastebėti, kad dauguma kaltinamųjų buvo menko išsilavinimo (8 10 klasių), tačiau dalis jų tęsė mokslą vidurinėje, suaugusiųjų arba profesinėje mokykloje. Vienas kaltinamasis įgijęs aukštąjį išsilavinimą, dar du vidurinį 385

10 profesinį išsilavinimą. Šiuo atveju svarbu atsižvelgti, kad dalis kaltinamųjų buvo nepilnamečiai, todėl jų išsilavinimas buvo pagrindinis, ir jie tęsė mokslus. Svarbu ir tai, kad visi asmenys, dėl kurių buvo pavesta parengti socialinio tyrimo išvadas, iki tol jau buvo padarę bent vieną nusikalstamą veiką. Taigi tai, kad asmuo yra teisiamas ne pirmą kartą, nelėmė griežtesnio teismo požiūrio į kaltinamąjį, nes visais atvejais buvo siekiama daugiau sužinoti apie kaltinamojo asmenybę, aplinką ir nusikalstamo elgesio riziką. Kalbant apie kaltinamųjų nusikalstamo elgesio rizikos lygį galima pastebėti, kad pusei jų buvo nustatytas žemas nusikalstamo elgesio rizikos lygis (OASys įvertinimas nuo 10 iki 29 balų). Tuo tarpu kita pusė kaltinamųjų buvo priskirta vidutinės nusikalstamo elgesio rizikos grupei (OASys įvertinimas nuo 43 iki 88 balų). Taigi iki šiol nebuvo parengta nė vienos socialinio tyrimo išvados dėl kaltinamojo, kurio nusikalstamo elgesio rizika būtų aukšta. Galima prielaida, kad susipažinęs su bylos medžiaga ir apklausęs kaltinamąjį, kurio nusikalstamo elgesio rizika gali būti aukšta, teismas sprendžia, jog šiai grupei priklausančiam asmeniui nėra tikslinga skirti probacijos tarnybų priežiūros, nes ji gali būti neveiksminga Probacijos tarnybų pareigūnų rekomenduotos probacijos sąlygos Analizuojant parengtas socialinio tyrimo išvadas dėl kaltinamųjų buvo atkreiptas dėmesys į tai, kokias probacijos sąlygas kiekvienam kaltinamajam rekomendavo probacijos tarnybų pareigūnai. Svarbu, kad vienoje socialinio tyrimo išvadoje pareigūnų rekomendacijos nebuvo nurodytos, asmens nusikalstamo elgesio rizika buvo žema (24 OASys balai), nustatyti du kriminogeniniai veiksniai ankstesnė nusikalstama patirtis ir išsilavinimas (mokymasis). Devyniais atvejais iš keturiolikos buvo rekomenduoti su asmens užimtumu susiję įpareigojimai, t. y. dirbti arba mokytis, tęsti darbą arba mokslą, įsidarbinti. Probacijos tarnybų pareigūnų nuomone, užimtumas būtų turėjęs teigiamos įtakos siekiant asmens elgesio korekcijos. Tačiau šiuos duomenis galima interpretuoti ir kitaip: įpareigojimas dirbti arba mokytis gali būti susijęs su kaltinamojo turimomis skolomis, negebėjimu pritapti darbo rinkoje, būtinumu atlyginti turtinę žalą, kitaip tariant, su asmens finansinėmis ir įsidarbinimo problemomis. Tais atvejais, kai asmuo kaltinamas turtinės nusikalstamos veikos padarymu, įpareigojimas dirbti arba mokytis gali turėti tikslą aprūpinti jį alternatyvių pajamų šaltiniu ateityje. Taigi su darbu ir mokslu susiję įpareigojimai galėjo padėti asmenims išspręsti finansinius, įsidarbinimo, užimtumo ir alternatyvių legalių pajamų atsiradimo klausimus. Septyniais atvejais iš keturiolikos kaltinamiesiems taip pat buvo rekomenduota reabilitacija ir elgesio korekcija. Tai rodo, kad rengdami socialinio tyrimo išvadas dėl kaltinamųjų probacijos tarnybų pareigūnai pastebėdavo tam tikras psichologines kaltinamųjų problemas, kurios galėjo turėti įtakos nusikalstamai jų veikai. Dėl to į asmens pataisos ir reabilitacijos procesą buvo siūloma įtraukti specialistus psichologus arba psichologinio koregavimo programas įgyvendinančius pareigūnus. Siekiant išvengti pakartotinio nusikalstamo elgesio taip pat išryškėjo elgesio korekcijos specialistų poreikis. Atliekant analizę pastebėta, kad penkiais atvejais probacijos tarnybų pareigūnai rekomendavo uždrausti kaltinamajam vartoti psichoaktyvias medžiagas. Vienu iš šių atvejų taipogi buvo rekomenduota įpareigoti asmenį gydytis nuo alkoholio priklausomybės. Nors net aštuoni kaltinamieji įvykdė nusikalstamas veikas būdami apsvaigę nuo alkoholio, rengiant socialinio tyrimo išvadas į šią aplinkybę buvo atsižvelgta ne visais šiais atvejais, nes patys 386

11 kaltinamieji neigė turintys problemų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir nebuvo įregistruoti Priklausomybių ligų centre. Taip pat išvadas rengę pareigūnai rekomenduodavo kitas probacijos sąlygas, kaip antai turtinės žalos atlyginimas, įpareigojimas auklėti savo vaikus, nuolatinis būstas, atsiprašymas, neišvykimas, buvimas namie nustatytu laiku, nemokami darbai, nesilankymas tam tikrose vietose. Šie duomenys gali rodyti, kad kiekvienu atskiru atveju rengiant socialinio tyrimo išvadą buvo stengiamasi atsižvelgti į kaltinamųjų gyvenimo aplinkybes, patiriamus sunkumus ir individualizuoti jiems skiriamas poveikio priemones. Tik vienu atveju parengęs socialinio tyrimo išvadą pareigūnas nepatarė kaltinamajam skirti probacijos, ir buvo rekomenduota reali laisvės atėmimo bausmė. Šiuo atveju asmuo buvo ne vieną kartą teistas už vagystę (BK 178 straipsnio 2 dalis), jo nusikalstamas elgesys buvo stabilus, vykstant teisminiam eilinės vagystės nagrinėjimui jis buvo sulaikytas dėl naujos vagystės padarymo. Kaltinamojo nusikalstamo elgesio rizika buvo vidutinė (46 OASys balai), tačiau pareigūnas, atsižvelgęs į daugybinius vagysčių epizodus, nerekomendavo jam skirti probacijos tarnybos priežiūros Probacijos tarnybų pareigūnų apklausų (interviu ir klausimynų) rezultatai Apklausiant probacijos tarnybų pareigūnus paaiškėjo, kad visi kaltinamųjų socialinio tyrimo išvadas rengę pareigūnai jas vertina teigiamai. Antai pareigūnė teigė, kad idėja tikrai yra gera, rekomendacijos <...> geros, pakankamos, tinkamos. Pildydami klausimynus pareigūnai taip pat nurodė, kad teisės aktai, reglamentuojantys socialinio tyrimo išvados rengimą, yra pakankamai aiškūs, teigė teisės aktus vertiną gerai, jų pakanka, pasiūlymų neturi, teisės aktai geri. Taip pat pareigūnai pabrėžė, kad kaltinamieji sutikdavo bendradarbiauti rengiant socialinio tyrimo išvadas, teikdavo reikalingą informaciją. Interviu metu svarstydama priežastis, dėl kurių kaltinamasis sutiko bendradarbiauti rengiant išvadą, inspektorė sakė: Aš manau, jis puikiai suprato, kad tai yra svarbus dalykas, <...> jam ir teisme buvo paaiškinta, kad tai tiesiog tokia charakterizuojanti medžiaga, turinti įtakos sprendimo priėmimui. Klausimynus pildę inspektoriai nurodė, kad kaltinamieji sutiko bendradarbiauti dėl bausmės vykdymo atidėjimo skyrimo, tikėdamiesi švelnesnės bausmės, nes jų atsisakymas galėjo turėti įtakos bausmės skyrimui. Taigi geranoriškas kaltinamųjų bendradarbiavimas su pareigūnais, rengiančiais socialinio tyrimo išvadas, galėjo būti nulemtas švelnesnės bausmės lūkesčių ir supratimo, kad ši išvada turės įtakos teismo sprendimui. Kalbant apie terminus, kuriuos buvo paskyrę teismai socialinio tyrimo išvadai parengti, pareigūnai minėjo minimalų įstatymų nustatytą terminą 20 darbo dienų. Pareigūnų manymu, terminas yra tinkamas, pakankamas. Socialinio tyrimo išvadų parengimas kiekvienu atveju užtruko skirtingą laiką. Apklausti pareigūnai minėjo dviejų mėnesių laikotarpį, taip pat septynias dienas, darbo dienų. Tad galima daryti prielaidą, kad socialinio tyrimo išvados parengimas gali trukti skirtingai, nes kiekvieno kaltinamojo atvejis yra individualus, be to, gali skirtis išvadai parengti reikalingos informacijos apimtis. Interviu metu inspektorė teigė, kad tam tikrais atvejais išvados rengimas gali užtrukti, nes <...> jį reikia susirasti, tai gali užtrukti labai ilgai, suderinti tinkamą laiką, <...> mes turim savo funkcijas, savo darbą. Kontrolė, 387

12 pagalba, tarpininkavimas ir visa kita, teismai <...>, dalyvavimas komisijose, paskaitose. Klausimynus pildę pareigūnai teigė, kad išvados parengimo terminas gali priklausyti nuo pažeidėjo noro bendradarbiauti, nuo kaltinamojo, kiek yra pats linkęs bendradarbiauti, ir institucijų, teikiančių informaciją apie asmenį. Taigi socialinio tyrimo išvados parengimo terminas gali priklausyti tiek nuo konkretaus kaltinamojo noro bendradarbiauti, tiek nuo probacijos pareigūnams tenkančio darbo krūvio ir galimybės derinti išvados rengimą su kitomis pareigomis. Atsižvelgiant į tai, kad didelę reikšmę įgyja kaltinamojo noras bendradarbiauti, svarbu, kad teisme kaltinamiesiems būtų išaiškinama socialinio tyrimo išvados reikšmė ir jos teikiami privalumai. Tiek interviu metu, tiek analizuojant klausimynus buvo pastebėta, kad iki šiol pareigūnų darbo krūvio dalis kaltinamųjų socialinio tyrimo išvadoms rengti nebuvo didelė. Pareigūnai nurodo, kad per metus parengta viena socialinio tyrimo išvada, nuo parengiau tik dvi socialinio tyrimo išvadas, todėl darbo krūvio dalis labai maža, nuo 2012-ųjų liepos 2 d. (šiandien yra 2015-ųjų vasario 27 d.) buvo vienas vienintelis. Tad galima daryti išvadą, kad iki šiol probacijos tarnybų pareigūnams papildomas socialinio tyrimo išvadų rengimo krūvis teko nedidelis. Išvadas rengę pareigūnai OASys nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką iš esmės vertina teigiamai. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad kitose šalyse asmenys, kurie turėjo taikyti rizikos vertinimo priemones, nebuvo labai patenkinti, nes teko išeiti sudėtingus mokymus 29. Probacijos pareigūnai skųsdavosi, kad naujai atsiradę įrankiai, kaip antai OASys metodas, yra labai platūs, klausimynų pildymas užtrunka daug laiko, taigi rengiant išvadas teismui atsiranda daug daugiau darbo. Kai kurių tyrinėtojų teigimu, daugelis probacijos pareigūnų baiminasi, kad nauja sistema apribos jų nepriklausomumą ir autonomiją, automatizuos darbą, o jų patirtis, žinios ir profesionalumas nebeteks reikšmės. Kita vertus, praktikai mato, kad sistema gerina jų darbą, gerėja teismui teikiamų išvadų kokybė. Nors įrankių taikymas reikalauja daugiau pastangų, bet gaunama daugiau visapusės medžiagos apie rizikos veiksnius ir individualios bei grupinės intervencijos sritis. Pildydami klausimynus ir interviu metu probacijos pareigūnai taip pat nurodė esą gerai pasirengę taikyti OASys metodiką, kita vertus, jiems trūksta psichologinių žinių, reikia nuolatos gilintis, keistis informacija, galbūt sudėtingiausia būtų tos <...> trys paskutinės skiltys. Emocinė gerovė, elgesys, mąstymas <...> tos suicidinės mintys, ir visa kita. Aš galvoju, kad tai labai slidus reikalas. Tai rodo, kad nors OASys metodiką probacijos tarnybų pareigūnai taiko gana dažnai, ne tik rengdami socialinio tyrimo išvadas, jiems vis dar kyla tam tikrų klausimų. Kalbėdami apie OASys metodikos neaiškumų sprendimo būdus pareigūnai sako: konsultuojuosi, gilinuosi į teisės aktus, vyksta supervizijos, konsultuojuosi su kitais pareigūnais, vyksta OASys metodikos vertinimų supervizijos bei konsultacijos su vyr. specialistu. Taigi galima pastebėti, kad klausimai dėl OASys metodikos taikymo yra sprendžiami naudojantis institucijos vidiniais ištekliais. 29 WÓJCIK, D. Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa. Prawo w działaniu. Sprawy Karne, 16/2013, Warszawa: Wolters Kluwer, p

13 2.5. Teisėjų, pavedusių parengti socialinio tyrimo išvadas, apklausos rezultatai Analizuojant apklausose dalyvavusių teisėjų atsakymus galima pastebėti, kad socialinio tyrimo išvadas pavedę parengti teisėjai tokios išvados taikymo galimybę vertina teigiamai: šie duomenys padeda nustatant bausmės rūšį, teismas gauna informaciją apie kaltinamojo socialinę aplinką, pakartotinio nusikalstamumo riziką, kriminogeninius veiksnius, kas ypač padeda parenkant bausmės rūšį ar nustatant probacijos sąlygas. Tačiau paklausti apie socialinio tyrimo išvados taikymą reglamentuojančius teisės aktus teisėjai atsakė: nesu į juos įsigilinęs, su šiais dokumentais nesu susipažinusi, todėl negaliu jų komentuoti, neturiu nuomonės, nes taip pat dėl totalaus darbo krūvio kol kas neturiu jokių galimybių ir jėgų įsigilinti į juos ir pagalvoti, ką reikėtų keisti. Matyt, neskirta pakankamai dėmesio 2011 m. gruodžio 22 d. BPK pakeitimams, suteikiantiems galimybę pavesti parengti socialinio tyrimo išvadą dėl kaltinamojo. Vieno teisėjo nuomone, tokia galimybė yra labai reikalinga: Problema trūksta žmonių išvadoms pateikti. Probacijos skyriaus pareigūnai labai apkrauti tiesioginiu darbu, jie prižiūri ir kontroliuoja dešimtis nuteistųjų ir atlieka dar dešimtis funkcijų pagal Probacijos įstatymą, globodami suaugusius nuteistuosius. Kitas teisėjas, paklaustas, kodėl socialinio tyrimo išvada dėl kaltinamųjų teismų pavedimu rengiama retai, atsakė: manau, kad teisėjai tiesiog pamiršo šią normą, dar pradžioje, kai ji atsirado, probacijos darbuotojai prašė neapkrauti jų darbu šių išvadų rengimu, po to taip ir liko. Tiesiog teisėjai pamiršo <...>. Buvo pateikta ir tokia teisėjo nuomonė: Dauguma teisėjų supranta priežastis, dėl kurių nepilnametis asmuo nusikalsta, ir nebe pirmą kartą, vertina Vaikų teisių apsaugos skyriaus ir socialinių darbuotojų pateiktus aktus ir kitą medžiagą, todėl socialinio tyrimo išvada netapo populiari. Bylas, kuriose buvo pavesta parengti kaltinamųjų socialinio tyrimo išvadas, apklaustieji teisėjai komentavo skirtingai. Buvo teigiama, kad socialinio tyrimo išvados paskyrimo esmė nepakankamas charakterizuojančios medžiagos buvimas byloje, o tai trukdė nustatyti skiriamos bausmės rūšį, <...> manytina, kad skiriant bausmę svarbu išsiaiškinti kaltinamojo elgesį po veikos padarymo, nes kaltinamasis jauno amžiaus, todėl naujos bausmės skyrimas buvo susijęs su laisvės atėmimo bausme, kitoje byloje abu kaltinamieji taip pat jauno amžiaus, bet jau teisti, teismas paskyrė pateikti socialinio tyrimo išvadą, nes nepilnametis asmuo, kaltinamas kelių atvirųjų vagysčių ir plėšimų padarymų, nesant paskirtai griežčiausiajai kardomajai priemonei suėmimui, bylos nagrinėjimo teisme metu Šiaulių mieste padarė analogiškas veikas. Sprendžiant iš šių atsakymų galima prielaida, kad teismas pavesdavo parengti socialinio tyrimo išvadas tada, kai nepakako kaltinamąjį charakterizuojančios medžiagos, arba kaltinamieji buvo jauno amžiaus ir jiems grėsė laisvės atėmimo bausmė. Tai rodo teisėjų norą geriau susipažinti su kaltinamųjų asmenybe ir aplinka, taip pat siekį įvertinti kuo daugiau argumentų (visus argumentus) skiriant bausmę jauno amžiaus kaltinamiesiems. Paklausti, kieno iniciatyva pavesdavo parengti socialinio tyrimo išvadas nagrinėtose bylose, teisėjai dažniausiai nurodė teismo iniciatyvą: dažniausiai teismo iniciatyva arba paklausus prokuroro, ką jis tuo klausimu mano, su tuo sutikdavo ir pasiūlydavo ir prokuroras. Apibūdindami kaltinamuosius, dėl kurių buvo pavesta parengti socialinio tyrimo išvadas, teisėjai pateikė įvairaus pobūdžio charakteristikų. Antai teisėjas visais atvejais nurodydavo tam tikras kaltinamojo gyvenimo aplinkybes arba atsakomybę augina du nepilnamečius vaikus, augina mažametį vaiką, gyvena su senais tėvais, yra neįgalus (darbingas 50 proc.). 389

14 Galima kelti prielaidą, kad šios aplinkybės galėjo paskatinti teismą gilintis į kaltinamųjų gyvenimo aplinkybes ir asmenines savybes. Taip pat pateikiamos ir prastos kaltinamųjų charakteristikos: anksčiau teisti, bausti administracine tvarka, nedirbantys, turintys žalingų įpročių, neturintys tvirtų socialinių ryšių <...> Jų elgesys pakankamai lengvabūdiškas, susidaro vaizdas, kad ne visiškai supranta, kad bausmę atlieka laisvėje, bet prižiūrimi probacijos tarnybos ; visiškas abejingumas savo pareigoms, tėvų nuomonės neklausymas, mokyklos nelankymas nuo 13 metų. To priežastis, mano manymu, problemos šeimoje nuo pat vaiko gimimo. Kokį gyvenimą vaikas matė šeimoje, tokį atkartojo paskui pats. Tad teisėjai pastebėjo ir tam tikrus socialinius psichologinius kaltinamųjų gyvenimo sunkumus, kurie, kita vertus, galėjo būti koreguojami tinkamai individualizavus bausmę ir paskyrus tinkamas poveikio priemones. Paklausti apie tai, nuo kokių aplinkybių gali priklausyti socialinio tyrimo išvados parengimo terminas, teisėjai įvardijo probacijos tarnybų darbuotojų užimtumą: Jeigu būtų didesnis socialinio tyrimo išvadų parengimo prašymų kiekis, probacijos tarnyboms kiltų problemų spėti numatytais terminais, nuo probacijos tarnybos pareigūnų darbo krūvio. Be to, buvo įvardytas ir kaltinamųjų pasirengimas bendradarbiauti rengiant išvadą. Tačiau beveik visi apklausti teisėjai teigė, kad kaltinamieji sutiko bendradarbiauti su pareigūnais. Tik vienas teisėjas, paklaustas, ar kaltinamieji, dėl kurių buvo rengiamos socialinio tyrimo išvados, sutiko bendradarbiauti su probacijos tarnybų pareigūnais, atsakė: jokio noro bendrai dirbti, siekti rezultato, tobulėti. Teiginys: Man to nereikia, man gerai ir taip, kaip yra. Taigi gali būti, jog teisėjai mano, kad didesnis skiriamų parengti socialinio tyrimo išvadų kiekis padidintų probacijos tarnybų pareigūnų darbo krūvį. Tačiau, kaip minėta, patys pareigūnai pripažino, jog socialinio tyrimo išvadoms tenka nedidelė jų darbo laiko dalis, tad gali būti, kad teisėjai pervertina probacijos tarnyboms tenkantį socialinio tyrimo išvadų rengimo krūvį. Socialinio tyrimo išvados formą ir išsamumą teisėjai vertino prieštaringai. Kai kurių teigimu, forma yra pakankamai išsami ir aiški: nekilo minčių, jog formai ko nors trūktų. Asmeniškai man viskas aišku, patogu, forma tinkama, išvados pateikiamos pakankamai išsamios ir aiškios. Taip pat buvo pareikšta nuomonė, kad išvadoje gali trūkti informacijos: manyčiau, kad išsamumo nepakanka. Be to, kalbėdami apie naudingiausią išvadose pateikiamą informaciją teisėjai pabrėžė tą, kurios asmens byloje nebūna, balais išreikštą nusikalstamumo riziką, išvadą dėl pakartotinės nusikalstamos veikos, o mažiausiai naudinga teisėjams atrodė byloje matoma informacija apie asmens teistumus. Teisėjai nurodė, kad į socialinio tyrimo išvadas priimant sprendimą buvo atsižvelgiama (pvz., padėjo teismui įvertinti kaltinamojo asmenybę skiriant bausmę ar parenkant probacijos sąlygas ; mano nagrinėtose bylose probacijos pareigūnų parengtos socialinio tyrimo išvados patvirtindavo mano susidarytą nuomonę apie kaltinamąjį ir taip padėdavo galutinai apsispręsti ), išskyrus atvejį, kai kaltinamasis padarė naują nusikaltimą. Antai, teisėjos teigimu, byloje buvo paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, nes kaltinamasis, kol buvo nustatytas terminas parengti socialinio tyrimo išvadą, pasislėpė nuo teismo ir šiuo slapstymosi laikotarpiu dar padarė nusikalstamų veikų. Taigi galima daryti išvadą, kad socialinio tyrimo išvados teikia teismui naudingos informacijos ir gali padėti individualizuoti baudžiamąją atsakomybę. LITEKO sistemoje peržiūrėjus galutinius nuosprendžius, priimtus bylose, kuriose buvo pavesta parengti socialinio tyrimo išvadą, pastebėtina, kad teisėjai priimdami sprendimus iš esmės atsižvelgė į socialinio tyrimo išvadų duomenis. Antai dauguma atvejų (devyniems asmenims) bausmės vykdymas buvo atidėtas, dviem atvejais buvo paskirta laisvės apribojimo 390

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA

Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr /06) SPRENDIMAS STRA Neoficialus vertimas EUROPOS TARYBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS ANTRASIS SKYRIUS BYLA VARNAS prieš LIETUVĄ (Peticijos Nr. 42615/06) SPRENDIMAS STRASBŪRAS 2013 m. liepos 9 d. ĮSIGALIOJO 2013-12-09 Šis

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau