PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši"

Transkriptas

1 PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/ Daikto un. Nr.: PROJEKTO UŽSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS PROJEKTO STADIJA PROJEKTO DALIS TOMAS UAB Neringos kelias Direktorė Toma Dubauskienė Įm.k Pramonės g. 5B, LT Šilutė Tel UAB TS Projects Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė Tel./fax.: E-paštas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Bendroji, sklypo sutvarkymo, architektūros dalys I PROJEKTO RENGIMO METAI 217 Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Direktorė Laura Jurkuvienė Projekto vadovas Ramunė Jankauskienė A 1718

2 1

3 TDP PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS Projekto pavadinimas. Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai. Statybos adresas. Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 884/6:167. Žemės sklypo unikalus Nr Statytojas (užsakovas). UAB "Neringos Kelias", Įm.k , Pramonės g. 5B, LT Šilutė. Projektuotojas. Projektinius pasiūlymus parengė UAB TS Projects, projekto vadovė ir projekto architektė Ramunė Jankauskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1718). Statinių paskirtis. Pastatas siurblinė, kitos paskirties Statybos rūšis. Rekonstravimas. Statinių kategorija. Neypatingas statinys. Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: - nuosavybės dokumentais; - nekilnojamo turto registro duomenimis; - projektavimo užduotimi; - žemės sklypo planu; PRIVALOMŲJŲ PP DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP, SĄRAŠAS LR ĮSTATYMAI 1. LR Statybos įstatymas. 2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 3. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 4. LR Saugomų teritorijų įstatymas; STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI Eil. Nr. Reglamentas Pavadinimas 1. STR 1.4.4:217 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 2. STR 1.6.1:216 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 3. STR 1.5.1:217 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 4. STR 1.1.3:217 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 5. STR 1.1.8:22 Statinio statybos rūšys. 6. STR 2.1.1(1):25 Mechaninis atsparumas ir pastovumas 7. STR 2.1.1(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 8. STR 2.1.1(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 9. STR 2.1.1(4):28 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 1. STR 2.1.1(5):28 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. Atestato Nr. UAB "TS Projects" Į / k: 32178, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 5487 PROJEKTO PAVADINIMAS: Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai. A1718 PV R. Jankauskienė 217 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Laida Statytojas: UAB "Neringos kelias" Lapas Lapų 1734-PP-T LT 1 1

4 11. STR 2.1.1(6):28 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 12. STR 2.1.2:216 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 13. STR 2.1.6:29 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 14. STR 2.1.7:23 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 15. STR :212 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos. 16. STR 2.2.4:24 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 17. STR 2.2.6:24 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos. 18. STR 2.2.8:212 Automobilių saugyklų projektavimas 19. STR :24 Šaldomieji pastatai ir patalpos. 2. STR 2.3.1:21 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 21. STR 2.5.2:28 Statinių konstrukcijos. Stogai. 22. STR 2.5.3:23 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 23. STR 2.5.4:23 Poveikiai ir apkrovos. 24. STR 2.5.5:25 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 25. STR 2.5.7:25 Medinių konstrukcijų projektavimas. 26. STR 2.5.9:25 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 27. STR :24 Statinių konstrukcijos grindys. 28. STR 2.5.2:26 Langai ir išorinės įėjimo durys. 29. STR 2.6.4:214 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 3. STR 2.7.1:23 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 31. STR 2.9.2:25 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 32. Nemuno Deltos regioninio parko apsaugos reglamentas HIGIENOS NORMOS Nr. Higienos norma Pavadinimas 1. HN 24:23 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 2. HN 121:21 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore. 3. HN 24:23 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 4. HN 36:29 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos. 5. HN 33:211 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 6. HN 42:29 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. KITOS TAISYKLĖS 1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 3. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 4. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 5. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 6. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. 8. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. 9. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. 1. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės PP - AR Lapas Lapų Laida 2 9

5 Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas, žemės reljefas, esami želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti Projekto parengimui reikalingi duomenys. Rekonstruojamas pastatas yra žemės sklype (unikalus Nr , kad. Nr. 884/6:167). Žemės sklypo naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Sklypas yra lygioje vietoje. Žemės sklypo plotas 11 m². Į sklypą patenkama iš šiaurinės ir sklypo pusės, iš vietinės reikšmės kelio nr Juknaičiai - Saugalviai - Tatamiškiai. Privažiuojant esamu privažiavimu per valstybinę žemę. Sklype nėra saugotinų želdinių. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Šiuo metu sklype yra pastatas siurblinė (unikalus Nr ), inžineriniai tinklai elektros linijos. Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos; XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos; XXXIX Hidrografiniai draustiniai; XXXIV Nacionaliniai ir regioniniai parkai; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos. Gretimybės Sklypas ribojasi su Valstybiniam Žemės Fondui priklausančiomis žemėmis. Gretimos teritorijos mažai urbanizuotos, Leitės upės Hidrografinis draustinis. Klimato sąlygos: - vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra 4,7ºC - vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1 ºC - vidutinė metinė oro temperatūra 6,8 ºC - vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +,7 ºC - vidutinis metinis kritulių kiekis 797mm - vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16m/s - maksimalus dekadinis sniego dangos storis 4cm - maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 5 metų) 18cm - santykinis metinis oro drėgnumas 82% Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas. Topografinę nuotrauką parengė UAB Drava. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 1GKV-865. Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinių matavimų duomenis ir vietą. Baltijos aukščių sistemoje, LKS-94 koordinačių sistemoje, horizontalių laiptas,5 m. Šiuo metu sklype yra pastatas siurblinė (unikalus Nr ), inžineriniai tinklai elektros linijos. Pastato būklė yra bloga fiziškai pažeistas. Baigtumas 6%. Pastatas ištrupėjusiomis plytomis, suniokoti langai, kritinės būklės stogas. Laikančios konstrukcijos yra patenkinamos būklės, todėl joms būtinas kapitalinis remontas PP - AR Lapas Lapų Laida 3 9

6 Rekonstruojamas Pastatas - siurblinė PROJEKTINIAI SPRENDINIAI Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų projektinių sprendinių aprašymas. Šiuo metu sklype yra pastatas siurblinė (unikalus Nr ), inžineriniai tinklai elektros linijos. Pastato būklė yra bloga fiziškai pažeistas. Baigtumas 6%. Pastatas ištrupėjusiomis plytomis, suniokoti langai, kritinės būklės stogas. Laikančios konstrukcijos yra patenkinamos būklės, todėl joms būtinas kapitalinis remontas. Šiuo projeku numatoma rekonstruoti pastatą, nedidinant užstatymo, padidinant pastato tūrį, nekeliant stogo aukščio. Žemės sklype, centrinėje dalyje, rekonstruojamas pastatas siurblinė. Pastato paskirtis išlieka esama. Prie pastatato prijungiamos, lengvomis konstrukcijomis, konsolės, pastato fasadams prižiūrėti, eksplotuoti. Projektuojamo pastato konstrukcijos: Pamatai poliniai; Sienos plytų mūras, įrengiamas apšiltinimas, apdaila klinkerio plytelės. Stogo konstrukcijos gelžbetonio perdanga, prilydoma ruloninė danga. Vidinės nelaikančios pertvaros plytų mūras, gibskartonis. Durys šarvuotos, plastikinės. Langai plastikiniai. Rekonstruojamo pastato architektūra: Cokolis apšiltinamas, apdaila - tinkas, spalva pilka. Fasadas apšiltinamas, apdaila klinkerio plytelės, spalva ruda (molio raudonumo). Langai/ durys - plastikiniai, spalva balta. Stogas sutapdinatas, prilydoma danga. Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - pilka. Rekonstruojamas statinys dviejų aukštų su rūsiu. Statinio bendrasis plotas 217,8 m², rūsio plotas 55,3m 2, tūris 92 m³, aukštis 8,86 m, užstatymo plotas 81 m². Įrengiamos siurblinės patalpos su konsolėmis pastatui aptarnauti. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 1734-PP - AR Lapas Lapų Laida 4 9

7 Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos I. SKLYPAS 1. sklypo plotas m 2 11, 1.1 sklypo užstatymo plotas m rekonstruojamas pastatas - siurblinė m 2 81, Neypatingasis statinys 1.2. Užstatymo intensyvumas % Užstatymo tankumas % Apželdintas plotas m 2 / % 46/ Kietų dangų plotas m Vandens telkinių plotas m II. PASTATAI Pastatas - siurblinė 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 2. Pastato bendras plotas.* m 2 217,8 3. Pastato naudingas plotas. * m 2 217,8 4. Rūsio plotas.* 55,3 5. Pastato tūris.* m³ Aukštų skaičius.* vnt Pastato aukštis. * m 8,86 8. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt kambario vnt ir daugiau kambarių. vnt Energinio naudingumo klasė. [5.41] B 1. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43] C 11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III 12. Kiti specifiniai pastato rodikliai. - * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų PP - AR Lapas Lapų Laida 5 9

8 Energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas. Elektros tiekimas. Esami elektros tinklai, rekonstruojami atskiru projektu. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai. Į sklypą patenkama iš šiaurinės ir sklypo pusės, iš vietinės reikšmės kelio Nr.4215 Juknaičiai - Saugalviai - Tatamiškiai. Privažiuojant esamu privažiavimu per valstybinę žemę. Sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. Kai kurie iš šių darbų gali būti pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (Reglamente nurodytais atvejais). Šiuo metu sklype yra pastatas siurblinė (unikalus Nr ), inžineriniai tinklai elektros linijos. Žemės paviršiaus augalinis sluoknis paliekamas esamas. Numatant rekonstrukcijos darbus vertikalusis planavimas nesprendžiamas, užstatymas nekeičiamas, numatomos konsolės tvirtinamos prie esamo pastato, įtakos aplinkos paviršiams neturės. Aplink pastatą papratojo remonto apimtyje sutvarkomos nuogrindos bei patekimai takeliai į pastatą. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype; Rekonstruojamas siurblinės pastatas. Pastato būklė prasta, todėl pastatas atnaujinamas, sutvarkomi, apšiltinimai fasadai, rekonstruojamas stogas pakeliant žemesniają stogo dalį, nekeičiant stogo aukščio. Įrengiamos konsolinės terasos pastatui prižiūrėti bei eksplotuoti. Elektros tinklai esami. pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą; Sklype vertikalus planavimas nesprendžiamas. teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą; Sklype vertikalus planavimas nesprendžiamas. Žemės paviršius išlieka esamas. aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero elementus; Šiuo projektu numatomos konsolinės terasos ties pastatu, pastatui eksplotuoti, taip pat ties patekimais į pastatą numatomi aptvėrimai - tvora. Aptvėrimai numatomi iki 2m aukščio, plastifikuotos vielos, kiaurimėti vartai turto apsaugojimui nuo vandalų. sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimą; Sklypo apšvietimo įrenginiai neprojektuojami. Elektroninio vaizdo informacijos įrenginiai neprojektuojami. sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones; Projektu statybos metu numatomas statybos aikštelės aptvėrimas. Statybos aikštelė. Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta rekonstruojamo pastato. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų naudotojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles už sklypo ribų; Į sklypą patenkama iš šiaurinės ir sklypo pusės, iš vietinės reikšmės kelio nr Juknaičiai - Saugalviai - Tatamiškiai. Privažiuojant esamu privažiavimu per valstybinę žemę PP - AR Lapas Lapų Laida 6 9

9 sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus (krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo ar krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami susiekimo dalyje); Remianatis STR 2.6.4:214 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius parenkamas pagal 3 lentelę. Rekonstruojamų statinių patalpų plotas m², parkavimo vietų skaičius pagal technologiją numatomas tik - 1 vt. atliekų surinkimą ir tvarkymą; Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.8.2:22 Statybos darbai, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 22 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 22, Nr ). Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių punktuose. Vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR : 22 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 22 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 22, Nr ). Statybvietės įrengimą; Statybvietė įrengiama vadovaujantis: - Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; - DT 5- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje ; - kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. Statybvietė įrengiama pastato sklype. Statybvietė aptveriama 2 m aukščio tvora su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų /Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-2 p. Statybos įtaka aplinkai. Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdys. Atliekant statybos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Siekiant sumažinti oro taršą dulkėmis statybų metu, siūloma darbų vietą laistyti vandeniu. Aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo pagerinimo, išmetimo parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai nenumatomi. Apsauga nuo triukšmo. Projektuojami statiniai neturės neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:211 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršyjamis. Triukšmo lygis ir jo vertės - planuojamame žemės sklype, ties planuojamo sklypo ribomis neviršys reikalavimų numatytų HN 33:211 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas, val. Ekvivalentini s garso slėgio lygis (L AeqT ), dba Maksimalus garso slėgio lygis (L AFmax ), dba 1734-PP - AR Lapas Lapų Laida 7 9

10 1. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 2. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 3. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą Gaisrinė sauga. Rekonstruojama siurblinė priskiriama III gaisro atsparumo ugniai laipsnio. Aplink rekonstruojamą pastatą gretimose teritorijose pastatų nėra. Statinių gesinimui numatoma naudoti esamus vandens telkinius, prie kurių įrengti privažiavimo keliai priešgaisriniams automobiliams. Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kelių išdėstymą - ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir ne žemesnis kaip 4,5 m aukščio, užtikrinant galimybę ugniagesių technikai manevruoti bei patekti prie nagrinėjamų statinių ne didesniu kaip 25 m atstumu. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos. Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos; XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos; XXXIX Hidrografiniai draustiniai; XXXIV Nacionaliniai ir regioniniai parkai; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsaugos zonos. Rekonstruojamas pastatas yra slype kuris yra Leitės hidrografiniame draustinyje, Nemuno deltos regioniniame parke. Rengiant projektą numatoma vadovautis Nemuno Deltos regioninio parko apsaugos reglamento nuostatomis. Vadovaujantis šiomis nuostatomis nagrinėjamas sklypas priklauso Nemuno Deltos regioninio parko funkcinio prioriteto, konservacinio prioriteto zonai. Rekonstruojant pastatą numatoma išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą ir raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus, nes pastatas išlieka esamas, su panašia išorės apdaila, bei tūrine struktūra bei eamu užstatymu. Nepliaiant pastato užstatymo numatoma išlaikyti gamtinių, kultūrinių kompleksų ir objektų vertę; Inžinerinis statinys projektuojamas - rekonstruojamas kuo mažiau keičiant kraštovaizdžio pobūdį. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Pastatai yra suprojektuoti ir turi būti pastatyti taip, kad kilus gaisrui: 1. statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 2. būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statiniuose; 3. būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 4. žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinių ar butų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 5. ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti PP - AR Lapas Lapų Laida 8 9

11 Esminių statinio reikalavimų išpildymas. Statinių konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinių patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. Įėjimų į projektuojamus pastatus neturi slėpti želdiniai ir priestatai. Tamsiu paros metu teritorija turi būti apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos apšviestos ir paženklintos. Prieigos prie pastatų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau. Duryse ir vartuose įstatomi patikimi užraktai. Apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų parenkamos neslidžios medžiagos. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas. Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma pradėti vykdyti 219 metų pradžioje PP - AR Lapas Lapų Laida 9 9

12 12

13

14 2 A B m² Siurblinė 46 3 A RŪSIO PLANAS M 1:1 Rūsio patalpų eksplikacija NR. Patalpa Plotas -1 Siurblinė 55.3 m² 55.3 m² B 46 A Atestato Nr UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 32178, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) Mob.tel.: , .: PROJEKTAS: Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. A 1718 PV Archit. R. Jankauskienė 217 BRĖŽINYS: Rūsio planas, pjūvis MĄSTELIS 1 : 1 LAIDA ETAPAS PP UŽSAKOVAS : UAB "Neringos kelias" PP - A - LAPAS LAPŲ

15 A B A m² Siurblinė m² Koridorius m² Pagalbinė patalpa m² Holas m² Pagalbinė patalpa 11 1 ir 2 aukštų eksplikacija NR. Patalpa Plotas -1 Siurblinė 55.3 m² 1 Holas 7.8 m² 2 Pagalbinė patalpa 2.57 m² 3 Koridorius 8.18 m² 4 Pagalbinė patalpa m² 5 Siurblinė m² 6 Koridorius m² 7 Pagalbinė patalpa 9.29 m² 8 Sandėliukas 5.3 m² 9 Pagalbinė patalpa 12. m² 1 Pagalbinė patalpa m² m² Rūsio plotas 55,3 m2 Viso plotas 217,8 m2 PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1: A-1 B B A m² Pagalbinė patalpa m² 5.3 m² Pagalbinė patalpa Sandėliukas m² Koridorius m² Pagalbinė patalpa 46 A 1 2 Atestato Nr A 1718 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 32178, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) Mob.tel.: , .: PV Archit. R. Jankauskienė 217 PROJEKTAS: Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. BRĖŽINYS: 1 ir 2 aukšto planai MĄSTELIS 1 : 1 LAIDA ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:1 ETAPAS PP UŽSAKOVAS : UAB "Neringos kelias" PP - A -1 LAPAS 1 LAPŲ

16 B A Atestato Nr UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 32178, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) Mob.tel.: , .: PROJEKTAS: Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. A 1718 PV Archit. R. Jankauskienė 217 BRĖŽINYS: MĄSTELIS LAIDA Fasadai 1 : 1 ETAPAS PP UŽSAKOVAS : UAB "Neringos kelias" PP - A -3 LAPAS 3 LAPŲ

17 A B Atestato Nr UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 32178, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) Mob.tel.: , .: PROJEKTAS: Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. A 1718 PV Archit. R. Jankauskienė 217 BRĖŽINYS: MĄSTELIS LAIDA Fasadai 1 : 1 ETAPAS PP UŽSAKOVAS : UAB "Neringos kelias" PP - A - LAPAS LAPŲ

18 Atestato Nr UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 32178, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) Mob.tel.: , .: PROJEKTAS: Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. A 1718 PV Archit. R. Jankauskienė 217 BRĖŽINYS: MĄSTELIS LAIDA Vizualizacija ETAPAS PP UŽSAKOVAS : UAB "Neringos kelias" PP - A - LAPAS LAPŲ

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P testato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras 88 PV Ž. Radvilavičius 207 08 709 PDV G. Bulatovienė 207 08 TEHNINIO DRBO PROJEKTO SKLYPO PLNO IR STTINIO RHITEKTŪROS DLIS IŠKINMSIS RŠTS (SP.S-R). NORMTYVINII,

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk Daugiabučio gyvenamojo namo (gyvenamųjų patalpų įvairioms socialinėms grupėms), keičiant dalies patalpų paskirtį į pagalbines ūkio paskirties, Šilutės pl. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas 128

Detaliau