ESO 10 m investiciju planas LTU_2018_taisytas TRUMPESNIS.indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ESO 10 m investiciju planas LTU_2018_taisytas TRUMPESNIS.indd"

Transkriptas

1 m. AB Energijos skirstymo operatorius INVESTICIJŲ PLANAS

2 TURINYS 1. GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS 3 2. SANTRAUKA 4 3. SUINTERESUOTOS ŠALYS IR JŲ LŪKESČIAI 6 4. INVESTICIJŲ PROGRAMOS 7 P1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas 7. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas 9 P3. Išmanusis tinklas FINANSINIS VERTINIMAS PRIEDAI 14 A. Sąvokos ir sutrumpinimai 14 B. Rodiklių aprašymai 14 C. Keičiamos įrangos kiekiai ir rodikliai 15 D. Investicijų plano sąryšių su kitais dokumentais schema 15 E. Investicijų įtaka skirstymo tarifui 15

3 m. ESO investuos į elektros ir dujų tinklo patikimumo, saugumo ir išmanumo didinimą GENERALINĖS DIREKTORĖS ŽODIS Pristatome AB Energijos skirstymo operatorius (toliau ESO) m. investicijų planą, kuris apibendrina didžiausius ir svarbiausius ateinančio dešimtmečio mūsų darbus. Šį dokumentą parengėme atsižvelgdami į mūsų klientų, visuomenės, reguliuojančių institucijų, energetikos sektoriaus, mūsų akcininkų ir užsienio investuotojų lūkesčius dėl teikiamų paslaugų kokybės ir greičio. Esame numatę 3 svarbiausias investicijų kryptis programas: Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas Nuotoliniu būdu valdomas tinklas Išmanusis tinklas Per artimiausius 10 metų elektros ir dujų tinkų modernizavimui, efektyvinimui ir lankstumui planuojame skirti 2,1 mlrd. EUR. Šios investicijos leis reikšmingai pagerinti tinklų patikimumą audrų metu, sudarys prielaidas gauti tikslią informaciją realiu laiku ir sustiprins tinklų saugumą. Gerbiamieji, Patikimas ir saugus elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymas visoje Lietuvoje kasdienis mūsų tikslas. Gilinamės į klientų poreikius ir su didele atsakomybe kiekvieną dieną dirbame norėdami suteikti klientų lūkesčius atitinkančias paslaugas. Ateitis priklauso įmonėms, gebančioms greitai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Todėl jau dabar kruopščiai planuojame elektros ir dujų tinklo atnaujinimo darbus, kurie mums sudarytų sąlygas teikti vis aukštesnės kokybės paslaugas ir atvertų naujų galimybių mūsų esamiems ir būsimiems klientams. Elektros ir dujų tinklai yra labai ilgai tarnaujantis turtas. Dabar priimami sprendimai turės įtakos tinklo patikimumui ir paslaugų lankstumui kelis artimiausius dešimtmečius, todėl planuodami investicijas siekiame savo vizijos būti patikimu partneriu išmaniųjų energijos technologijų pasaulyje. Viena svarbiausių krypčių skaitmeninio tinklo kūrimas. Šiandien diegdami pažangias technologijas ateityje teiksime kokybiškas paslaugas: valdysime tinklo elementus nuotoliniu būdu, greitai nustatysime gedimų vietas ir juos pašalinsime, tiksliai apskaitysime suvartotos energijos kiekį, prognozuosime tinklo darbą ir padidinsime tinklo efektyvumą ir saugumą. Šiuo dokumentu perteikiame mūsų siekius. Tikiuosi, tai visoms suinteresuotoms šalims padės geriau suprasti mūsų darbo tikslus. Dalia Andrulionienė AB Energijos skirstymo operatorius valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė

4 SANTRAUKA Ilgalaikis veiklos planavimas laikomas gerąja infrastruktūrą valdančių įmonių verslo praktika. Šio dokumento (toliau Investicijų planas) tikslas nustatyti ESO m. investicijų kryptis ir tikslus bei paaiškinti, kokią naudą numatomos investicijos atneš ESO klientams ir visuomenei. Investicijų planas paruoštas siekiant pristatyti ESO investavimo tikslus, kryptis ir apimtis kuo platesniam suinteresuotų šalių ratui: visuomenei, klientams, reguliuojančioms institucijoms, energetikos sektoriui, užsienio investuotojams. Klientai Investicijų planas yra informacinio pobūdžio dokumentas ir negali būti laikomas bet kokiu patarimu, rekomendacija ar kitokio pobūdžio paskatinimu investuoti ar atlikti kitus veiksmus. Konkrečių sprendimų siekiant Investicijų plane įvardintų tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant projektų apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Visi sprendimai bus priimami tik įvertinus visas reikšmingas aplinkybes bei laikantis teisės aktų reikalavimų ir procedūrų, įskaitant, jei taikoma, pareigą gauti reikiamus leidimus ar kitokį sprendimų suderinimą su kompetentingomis institucijomis ar suinteresuotomis šalimis. Investicijų plano dokumentas padalintas į dvi pagrindines dalis. Pirmoje dalyje Suinteresuotos šalys ir jų lūkesčiai identifikuojamos svarbiausios ESO suinteresuotos šalys ir aprašomi jų lūkesčiai dėl ESO paslaugų kokybės: tinklo patikimumo, saugumo ir patogių paslaugų. Antroje dalyje Investicijų programos aprašomos ESO numatomos trys investicijų programos, skirtos patenkinti suinteresuotų šalių lūkesčius. Svarbu pabrėžti, kad, remiantis Lietuvos energijos (toliau LE) grupės Integruoto planavimo ir stebėsenos sistemos politika, m. Investicijų planas yra integrali LE grupės planavimo sistemos dalis, neatsiejama nuo kitų svarbiausių ilgalaikio planavimo dokumentų patronuojančios įmonės LE ir ESO strategijų (žr. D priedą). ESO ilgalaikis investicinis planas yra sudedamoji ESO ilgalaikio finansinio plano dalis. Investicijų planas detalizuoja strategines ESO investicijas siekiant ESO ir LE grupės strategijose numatytų strateginių tikslų. Tuo tarpu ESO trejų metų veiklos planas detalizuoja visas strategines ESO priemones siekiant ESO ir LE grupės strategijose numatytų strateginių tikslų m. ESO tinklo patikimumui, saugumui ir išmanumui didinti skirs 2,1 mlrd. EUR investicijų. Planuojamos investicijos bus nukreiptos į tris programas: P1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas. Tuo siekiama užtikrini nepertraukiamą ir kokybišką energijos skirstymą saugiu aplinkai elektros ir dujų tinklu. Pagrindinė šios programos priemonė oro linijų keitimas požeminėmis, prioritetą teikiant senų linijų keitimui, avaringoms vietovėms, miškingoms teritorijoms.. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas. Siekiama pagreitinti energijos tiekimo atstatymą įvykus sutrikimams, sudaryti prielaidas tinklo valdymo sprendimus priimti remiantis realia informacija ir palengvinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau AEI) integraciją. Pagrindinė šios programos priemonė per nuotolį dispečerio stebimos ir valdomos įrangos diegimas. Visuomenė Patikimas energijos tiekimas P1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas 640 SAIFI, kartai 0,74 (elektros) 0,007 (dujų) P3. Išmanusis tinklas. Ši programa skirta pagerinti ESO paslaugų kokybę, sudaryti prielaidas klientams tiksliai sekti energijos suvartojimą, gauti tikslias sąskaitas ir sutaupyti energijos racionaliai ją vartojant. Pagrindinė šios programos priemonė išmaniųjų skaitiklių diegimas, kuris leis greičiau nustatyti, kuriems klientams nutrūkęs energijos tiekimas. Reguliuojančios institucijos Energetikos sektorius ESO suinteresuotųjų šalių lūkesčiai Tinklo saugumas ir efektyvumas ESO investicijų kryptys. Nuotoliniu būdu valdomas tinkas 582 Nauji vartotojai 538 Svarbiausi rodikliai SAIDI, mln. 75 (elektra) 1,03 (dujos) Elektros tinklas žymiai jautresnis oro sąlygoms ir jo patikimumo rodikliai gerokai prastesni lyginant su dujų tinklu. Dėl šios priežasties didžioji dalis planuojamų investicijų (88%) bus skirta elektros tinklo stiprinimui. Žemiau pateikiami pagrindiniai investicijų efektyvumo ir paslaugų kokybės vertinimo rodikliai: P1: vidutinis energijos tiekimo nutraukimų skaičius vienam klientui (SAIFI), Akcininkai Patogios paslaugos P3. Išmanusis tinklas 336 Energijos taupymas klientams 6% (elektra) 3% (dujos) : vidutinė energijos tiekimo nutraukimo trukmė vienam klientui (SAIDI), P3: Energijos taupymas klientams (% nuo bendro suvartojimo). Užsienio investuotojai 1 paveikslas. ESO suinteresuotų šalių, jų lūkesčių ir investicijų programų žemėlapis, sumos m., rodikliai 2027 m. 4

5 Planuojant investicijas ESO numato naujų tinklo elementų diegimą ir pasenusių elementų keitimą naujais. Svarbiausios planuojamos investicijų priemonės pateikiamos 2 paveiksle. Detalios planuojamų investicijų apimtys ir rodikliai pateikiami C priede. P1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas 11 tūkst. km naujų kabelinių linijų 63% 10 kv požeminių linijų miške Pakeista 134 km senų dujotiekių, įveriant naujus polietileninius į senus plieninius. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas 38% elektros klientų, prijungtų prie nuotoliniu būdu valdomų įrenginių (3,5 karto daugiau nei dabar) 85% (10,5tūkst.) pakeistų seno tipo (nepatikimų) 10/0,4 kv transformatorinių 78% nuotoliniu būdu valdomų elektros skirstomųjų punktų 55% dujų klientų, prijungtų prie nuotoliniu būdu valdomų įrenginių (3,5 karto daugiau nei dabar) 45 km dujų sužiedinimo alternatyvus energijos kelias 38 tūkst. klientų P3. Išmanusis tinklas 97 vnt. per nuotolį valdomų dujų slėgio reguliavimo įtaisų (71 tūkst. klientų) 100% išmaniųjų elektros skaitiklių visiems klientams 100% išmaniųjų dujų skaitiklių tiems klientams, kurie dujas naudoja šildymui 100% TP bus įrengti per nuotolį veikiantys įtampos analizatoriai, leidžiantys rinkti informaciją apie tinklo įtampos kokybę 2 paveikslas. ESO investicijų programų pagrindiniai tikslai 2027 m. 5

6 3. SUINTERESUOTOS ŠALYS IR JŲ LŪKESČIAI ESO valdo skirstomuosius elektros ir dujų tinklus ir aptarnauja klientus visoje Lietuvos teritorijoje bei turi platų partnerių ratą. Dėl veiklos specifikos ir geografinio išsidėstymo ESO veiklai įtakos turi daug įvairių suinteresuotų šalių su skirtingais interesais (pvz., klientai, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau VKEKK), Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, miškų urėdijos, savivaldybės, smulkieji investuotojai ir t. t.). ESO priimami sprendimai ir Klientai Verslo klientai Privatūs klientai Dujų sistemos naudotojai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija Visuomenė Gamtos apsauga Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Generalinė miškų urėdija Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos ornitologų draugija Reguliuojančios institucijos VKEKK LR Energetikos ministerija LR Ūkio ministerija Valstybinė energetikos inspekcija ES Energetikos direktoratas veiksmai taip pat gali turėti reikšmingos įtakos jų veiklai. Dėl šių priežasčių, rengiant Investicijų planą buvo pasirinktas suinteresuotų šalių analizės modelis (angl. Stakeholder Theory). Šis modelis pasirinktas dėl universalumo, lankstumo ir lengvai suvokiamos struktūros analizuojant skirtingus lūkesčius bei pagrindžiant iš to kylančius veiksmus, kurių galėtų imtis bendrovė. Energetikos sektorius LITGRID Smulkieji gamintojai Nepriklausomi tiekėjai AMBERGRID Akcininkai Lietuvos energija Smulkieji akcininkai LR Finansų ministerija Investuotojų asociacija Užsienio investuotojai Investuok Lietuvoje Asociacija Investors Forum Investuojantys užsienio subjektai Suinteresuotų šalių lūkesčiai skiriasi, kartais prieštarauja vieni kitiems. Įmonės vadovų užduotis yra atrasti balansą tarp jų. Suinteresuotų šalių modelio viena iš kertinių idėjų yra ta, kad tik subalansuotai atsižvelgdama į suinteresuotų šalių lūkesčius įmonė vystosi tvariai ir jos rezultatai yra ilgalaikiai. ESO m. investicijų plane išskiriamos 6 pagrindinės suinteresuotų šalių grupės ir jose nurodomos suinteresuotos šalys (žr. 3 paveikslą). Identifikuojant svarbiausias suinteresuotas šalis buvo atliktas jų interesų grupavimas, pvz., elektros privatūs klientai, elektros verslo klientai ir dujų sistemos naudotojai priskiriami klientų grupei. Šios suinteresuotų šalių grupės taip pat analizuotos rengiant ESO ilgalaikę strategiją m. Lyginant su šiuo dokumentu, papildomai buvo įtraukta nauja grupė Energetikos sektorius bei atsisakyta Darbuotojų ir Tiekėjų grupių. Jų lūkesčiai nėra laikomi ilgalaikių investicijų vykdymo priežastimi jie nagrinėjami planuojant detalius investicijų įgyvendinimo veiksmus ir vertinant rizikas. Suinteresuotų šalių lūkesčiai buvo identifikuoti remiantis ESO užsakomais tyrimais (klientų pasitenkinimo tyrimu, reputacijos tyrimu), klientų apklausomis, grįžtamojo ryšio, skundų informacija, viešai prieinama informacija suinteresuotų šalių interneto svetainėse arba jų viešai skelbiamuose dokumentuose bei remiantis sukaupta patirtimi bendradarbiaujant ir sprendžiant kylančius klausimus. Nors suinteresuotos šalys gali turėti skirtingų lūkesčių dėl ESO veiklos ir iš jos gali tikėtis skirtingų rezultatų, dauguma lūkesčių iš esmės persidengia ir yra svarbūs bent dviem suinteresuotų šalių grupėms. 4 paveiksle pateikiami lūkesčiai, kuriuos turi skirtingos suinteresuotos šalys, pvz., lūkestis dėl tinklo įrenginių saugumo yra svarbus visoms suinteresuotų šalių grupėms. Lūkestis dėl nepertraukiamo energijos tiekimo yra svarbiausias ESO klientams, tačiau jis taip pat svarbus ir visuomenei, kurios gerovė priklauso nuo patikimo energijos tiekimo, taip pat reguliuojančioms institucijoms, išsakančioms lūkestį dėl ESO paslaugų kokybės bei energetikos sektoriui, kuriam svarbu, kad ESO tinklas veiktų be sutrikimų. Lietuvos pramonininkų konfederacija Savivalda LR Vyriausybė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Savivaldybės Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija Klientai Visuomenė Reguliuojančios institucijos Energetikos sektorius Akcininkai Užsienio investuotojai Mokslas ir tyrimai ESO suinteresuotųjų šalių lūkesčiai Universitetai (KTU, VGTU, VU, KU) Lietuvos energetikos institutas Kokybiškas elektros energijos tiekimas Nepertraukiamas energijos tiekimas ir greitas tiekimo atstatymas po audrų Energetinis efektyvumas ir tausojantis vartojimas Kita Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Nacionalinė žemės tarnyba Tinklo įrenginių saugumas ir nepastebimas tinklas ESO veiklos efektyvumas Tikslios sąskaitos ir paprastas atsiskaitymas Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Patogios paslaugos 3 paveikslas. ESO suinteresuotų šalių grupių žemėlapis 4 paveikslas. ESO suinteresuotų šalių lūkesčių žemėlapis 6

7 4. INVESTICIJŲ PROGRAMOS Šioje dalyje aprašomos ESO investicijų programos. Kiekviena programa aprašoma pagal tipinę struktūrą: 1. Tikslas, 2. Esama situacija, 3. Priemonės, 4. Naudos ir rodikliai, 5. Finansinis vertinimas. Programos parengtos atsižvelgiant į suinteresuotų šalių lūkesčius (žr. 5 paveikslą). Kiekviena programa yra nukreipta į vieną arba daugiau lūkesčių. Pavyzdžiui, suinteresuotų šalių lūkestis dėl nepertraukiamo energijos tiekimo yra užtikrinamas per dvi programas: P1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas ir. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas. Kiekviena programa turi aiškų tikslą, kylantį iš suinteresuotų šalių poreikių. Programos apima skirtingas ESO vykdomas priemones ir paaiškina, kaip jos padeda užtikrinti poreikius, pvz.,. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas apima tokias priemones kaip trumpo jungimo indikatorių diegimas, dujotiekių sužiedinimas ir kt. P1. PATIKIMAS IR KLIMATO REIŠKINIAMS ATSPARUS TINKLAS Tikslas. Užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką energijos skirstymą saugiu aplinkai elektros ir dujų tinklu. Esama situacija. Pagrindinė elektros tiekimo nutraukimų priežastis yra ta, kad net 72% elektros linijų ESO tinkle yra oro linijos. Tokia technologija nebeatitinka šiuolaikinių standartų dėl žemo patikimumo. Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacija 1, per pastaruosius 30 metų Lietuvoje buvo 190 stichinių reiškinių arba vidutiniškai 6-7 audros, stipraus vėjo, krušos atvejai per metus. Hidrometeorologai prognozuoja, kad keičiantis klimatui Lietuvoje augs labai stipraus vėjo, smarkaus lietaus ir audros atvejų, kuriam esamas ESO elektros tinklas yra ypač neatsparus: virstantys medžiai, sniegas ir apledėjimas nutraukia laidus, o užkritusios šakos sukelia trumpus jungimus. Tinklo patikimumui reikšmingos įtakos turi ir sena, šiuolaikinių standartų neatitinkanti įranga, kuri dažniau genda, jos pakaitinės detalės seniai nebegaminamos, ji veikia neefektyviai ir nėra saugi aplinkai. 6 paveiksle pateikiami ESO skirstomojo tinklo patikimumo ir saugumo iššūkiai. Priemonės. Numatomos šios tinklo patikimumo ir saugumo didinimo priemonės: Oro linijų keitimas požeminėmis. Energijos tiekimo atstatymas po didelės audros gali užtrukti savaitę ir daugiau. Vakarų Europoje sprendžiant šią problemą oro linijos keičiamos požeminėmis. Požeminis tinklas gerokai atsparesnis klimato reiškiniams bei reikalauja mažiau priežiūros: ESO požeminės linijos genda 4 kartus rečiau nei oro (matuojant gedimų skaičių tenkantį vienam linijos kilometrui) m. planuojama pakeisti iš viso 11 tūkst. km nudėvėtų 0,4 kv, 10 kv ir 35 kv oro linijų požeminėmis ir padidintini ESO požeminio tinklo dalį iki 41% (žr. C priedą). Į požemines bus pakeista km miškingose teritorijose esančių 10 kv oro linijų (požeminės sudarys 63% tokių linijų). Prie elektros skirstomųjų tinklų prijungiant naujus elektros vartotojus, bus įrengiami tik požeminiai elektros kabeliai. Nepertraukiamas energijos tiekimas ir greitas tiekimo atstatymas po audrų Kokybiškas elektros energijos tiekimas Energetinis efektyvumas ir tausojantis vartojimas Tinklo įrenginių saugumas ir nepastebimas tinklas ESO veiklos efektyvumas Tikslios sąskaitos ir paprastas atsiskaitymas 11 tūkst. km Tiek nudėvėtų 0,4 kv, 10 kv ir 35 kv oro linijų planuojama pakeisti požeminėmis ESO investicijų kryptys Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra Patogios paslaugos 3,2 tūkst. km Tiek iš visų į požemines planuojamų pakeisti linijų sudaro miškingose teritorijose esančios 10 kv oro linijos P1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas P3. Išmanusis tinklas 1 ESO užsakymu atlikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klimatologinė pavojingų meteorologinių reiškinių Lietuvoje analizė 5 paveikslas. Suinteresuotų šalių lūkesčių ir ESO investicijų programų sąsaja 7

8 2017 m. dėl gedimų elektros tinkle buvo atjungta daugiau nei 2,1 milijono klientų 74% miške esančių 10 kv linijų yra oro linijos, dėl to tinklas pažeidžiamas audrų metu 69% oro linijų naudojamos 30 m. ir daugiau (po naudingo tarnavimo laiko) 40% kv transformatorių ir skirstyklų yra naudojami 40 m. ir daugiau (po naudingo tarnavimo laiko) 45% 10-0,4 kv transformatorių ir skirstyklų yra naudojami 30 m. ir daugiau (po naudingo tarnavimo laiko) 60 transformatorių pastočių (15%) neturi įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginių 15% uždarymo įtaisų yra senos technologijos (pvz., įrengti giliai po žeme, jų priežiūra brangi) 1% dujotekio naudojamas 55 m. ir daugiau (po naudingo tarnavimo laiko) 13% dujų slėgio reguliavimo įrangos naudojama 18 m. ir daugiau (po naudingo tarnavimo laiko) 6 paveikslas. Esama ESO skirstomojo tinklo situacija 8

9 625 Elektros oro linijų keitimas požeminėmis Įžemėjimo srovių kompensatorių diegimas Nepatikimų ir dažnai gendančių elektros tinklo įrenginių keitimas Nepatikimų ir dažnai gendančių dujų tinklo įrenginių keitimas paveikslas. P1 investicijų kryptys ir apimtys, m. ginius, mažėja jo poveikis aplinkai: požeminės linijos, ypač miškingose teritorijose, turi mažesnės įtakos gyvūnų ir paukščių buveinėms, požeminių linijų apsaugos zonas sumažinus nuo 2-15 iki 2 metrų, sumažėja poreikis genėti želdinius. Požeminės linijos, priešingai nei oro, yra nepastebimos ir nemažina kraštovaizdžio vertės. Nauja įranga veikia tyliau ir efektyviau, generuoja mažiau nuostolių ir ją lengviau prižiūrėti. Šios programos naudos rodiklis sumažėjęs vidutinių tiekimo pertraukimų skaičius, tenkantis vienam klientui per metus SAIFI. Įgyvendinus numatytas priemones, prognozuojama, šis rodiklis pagerės 40%, o 2030 m., prognozuojama, šis rodiklis pagerės 50% (lyginant su 2017 m. situacija). Dujų dalyje patikimumo rodiklis yra aukštas ir jį planuojama išlaikyti kryptingai investuojant. Rodikliai Elektros vidutinio tiekimo nutraukimo rodiklis su Force majeure eliminuojant skirstomajame tinkle įvykusias 1,23 0,74 0,61 avarijas ir sutrikimus perdavimo tinkle (SAIFI) Dujų vidutinio tiekimo nutraukimo rodiklis su Force majeure (SAIFI) 0,007 0,007 0,007. NUOTOLINIU BŪDU VALDOMAS TINKLAS Tikslas. Pagreitinti energijos tiekimo atstatymą įvykus sutrikimams, sudaryti prielaidas tinklo valdymo sprendimus priimti remiantis realia informacija ir palengvinti AEI integraciją. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas pasižymi jame įdiegtais automatizavimo elementais, kurie sudaro galimybę: Per nuotolį realiu laiku stebėti tinklo elementų būseną ir lokalizuoti gedimų vietas, Per nuotolį įjungti/išjungti įrenginį, keisti jo parametrus ar režimus, Užprogramuoti atskirus elementus automatiškai atlikti perjungimus ir reaguoti į kitas netipines situacijas. 134 km Numatoma pakeisti seno dujotiekių tinklo Esama situacija. Informaciją apie tinklo būklę ESO gauna fiziškai atlikdama turto apžiūras ir matavimus. Dažnai apie defektus sužinoma tik įvykus gedimams ir nutrūkus energijos tiekimui. Didžiąją dalį tinklo ESO darbuotojai ar rangovai apžiūri kas 3-6 metus, o po žeme esančių įrenginių būklę vertinti dar sudėtingiau. Tik sąlyginai nedidelės tinklo dalies būklė yra stebima nuotoliniu būdu, o dar mažiau tinklo yra valdoma iš centrinės dispečerinės (žr. 8 paveikslą). 1 lentelė. ESO vidutinio tiekimo nutraukimo, tenkančio vienam klientui, rodikliai Įžemėjimo srovių kompensatorių diegimas. Diegiami modernūs įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginiai - kompensacinės ritės su automatiniu srovės reguliavimu. Tai užtikrins saugesnį tinklo valdymą. Nepatikimų ir dažnai gendančių įrenginių keitimas. Siekiant užtikrinti tinklo patikimumą ir saugumą, nusidėvėję, dažnai gendantys dujų ir elektros tinklo įrenginiai, kurie nebeatitinka šiuolaikinių standartų ir yra paveikti korozijos, bus keičiami modernia įranga. Finansinis vertinimas. Per m. P1 Patikimo ir klimato reiškiniams atsparaus tinklo programai planuojama skirti 640 investicijų. Didžioji investicijų dalis bus skirta elektros tinklui. Planuojamos investicijų apimtys pateikiamos 2 lentelėje. Investicijų kryptis Elektros oro linijų keitimas požeminėmis Įžemėjimo srovių kompensatorių diegimas 625 Nepatikimų ir dažnai gendančių elektros tinklo įrenginių keitimas Nepatikimų ir dažnai gendančių dujų tinklo 15 įrenginių keitimas Iš viso: % elektros klientų prijungti prie per nuotolį valdomų įrenginių 53% elektros skirstomųjų punktų valdomi per nuotolį 53% per nuotolį valdomų oro linijų Iki 2027 m. numatoma pakeisti 134 km dujotiekių (1% tinklo). Bus vykdomi dujotiekių ar atskirų jo ruožų perklojimai, vamzdžių įvėrimai, antžeminių keitimas į požeminius dujotiekius (žr. C priedą). Naudos ir rodikliai. Pagrindinė programos nauda išaugęs tinklo patikimumas. Atnaujinant tinklo įren- 2 lentelė. P1 investicijų kryptys ir apimtys, m. 16% dujų klientų prijungti prie per nuotolį valdomų įrenginių 8 paveikslas. Esamas ESO tinklo automatizavimo lygis 0% apsaugos nuo korozijos įrenginių stebimi ir valdomi per nuotolį <1% per nuotolį valdomų dujų slėgio reguliavimo įrenginių 9

10 Dėl žemo automatizavimo lygio nestebint tinklo parametrų ir neturint kokybiškos informacijos apie jo veikimą, neįmanoma operatyviai sužinoti apie įvykusius gedimus ir fiziškai nevykstant į vietą atstatyti energijos tiekimo. Priemonės. Kurdama nuotoliniu būdu valdomą tinklą, ESO yra numačiusi diegti įvairius dujų ir elektros tinklo automatizavimo sprendimus. Konkretūs tinkamos įrangos parametrai yra aprašomi ESO Technologinėse elektros ir dujų tinklų plėtros strategijose (žr. D priedą), aprašančiose tinklo modernizavimo ir plėtros principus, naudojamas technologijas ir įrangą. Čia pateikiamos numatomos pagrindinės priemonės tinklo modernizavimui. Elektros tinkle šios priemonės yra: Per nuotolį dispečerio valdomos įrangos diegimas. Nuotolinio valdymo įrangą numatoma diegti rekonstruojamose ir naujose 10/0,4 kv transformatorinėse bei 10 kv skirstomuosiuose punktuose. 10 kv oro linijose bus diegiami jungtuvai, skirti per nuotolį įjungti/išjungti energijos tiekimą gedimo atveju ir taip sumažinti gedimo paveiktų klientų skaičių. Tinklo darbo stebėsenos įrangos diegimas. Diegiami trumpojo jungimo indikatoriai su signalų perdavimu į dispečerinio valdymo sistemą, kurie padeda pagreitinti gedimo vietos nustatymą. Per nuotolį dispečerio valdomos įrangos diegimas. Įdiegus šią įrangą galima nevykstat į vietą reaguoti į pokyčius tinkle, lanksčiai prisitaikyti prie kliento poreikių ir sumažinti tinklo priežiūros kaštus. Planuojama diegti: o Uždarymo įtaisus, kuriais gedimo ar planinių darbų metu būtų izoliuojamas dujotiekio ruožas. o Dujų slėgio reguliavimo įrenginius, kuriais stebimas ir per nuotolį reguliuojamas slėgis keičiantis klientų vartojimui (dėl sezoniškumo ar gamybos įrenginių apkrautumo). o Katodinės saugos įrenginius, kuriais per nuotolį nustatomi dujotiekio apsauginio sluoksnio pažeidimai ir išvengiama dujų nuotėkių. Naudos ir rodikliai. Pagrindinė programos nauda greitas energijos tiekimo atstatymas po sutrikimų. Diegiant minėtus įrenginius sudaroma galimybė greitai nustatyti gedimo vietą ir per nuotolį pakeisti tinklo schemą atstatant tiekimą per kelias minutes ar sekundes. Dalies gedimų ar įtampos svyravimų bus galima išvengti stebint ir analizuojant tinklo parametrus ir imantis prevencinių veiksmų. Šios programos naudos rodiklis sumažėjusi vidutinė tiekimo pertraukimo trukmė, tenkanti vienam klientui per metus SAIDI (žr. 3 lentelę). Įgyvendinus numatytas investicijų plano priemones, prognozuojama, šis rodiklis pagerės 40%, o 2030 m. prognozuojama, šis rodiklis pagerės 50% (lyginant su 2017 m.). Kryptingai investuojant planuojama, kad 2027 m. 100% elektros tinklo gedimų bus pašalinami per 12 val. ir greičiau, dujų tinkle 100% per 6 val. Dujų dalyje patikimumo rodiklis yra aukštas ir jį planuojama išlaikyti racionaliai investuojant. Finansinis vertinimas. Per m.. Nuotoliniu būdu valdomo tinklo programai planuojama skirti 582 investicijų. Didžioji investicijų dalis bus skirta elektros tinklui. Planuojamos investicijų apimtys pateikiamos 4 lentelėje. Investicijų kryptis Per nuotolį dispečerio valdomos elektros tinklo įrangos diegimas Elektros tinklo darbo stebėsenos įrangos 542 diegimas Save gydančio elektros tinklo įrangos diegimas Dujų tinklo sužiedinimas Per nuotolį dispečerio valdomos dujų tinklo 40 įrangos diegimas Iš viso: 582 dėl energetinio efektyvumo, tinklo priežiūros procesų efektyvumo didinimo bei paslaugų gerinimo. Programos tikslas pagerinti ESO paslaugų kokybę, sudaryti galimybę klientams gauti tikslias sąskaitas ir sutaupyti energijos racionaliai ją vartojant. Esama situacija. Šiuo metu labai maža dalis ESO klientų (žr. 10 paveikslą) turi per nuotolį nuskaitomus skaitiklius (elektros verslo klientų 17,6 %, privačių 0,3%, dujų verslo klientų 9,6 % ir tik keli privatūs klientai, <0,01 %). Absoliuti dauguma klientų kiekvieną mėnesį turi deklaruoti savo energijos suvartojimą. Klientai turi nuolat žinoti tikslų tarifą ir jį teisingai taikyti. Dėl to dažnai susidaro nepriemokų/skolų ir netikslumų sąskaitose. 582 Transformatorių pastotėse numatoma diegti skaitmeninę relinę apsaugą, kuri leis ESO dispečeriams realiu laiku matyti tinklo parametrus (įtampas, sroves, dažnį) bei tiksliai nustatyti gedimo vietą elektros tinkle. Save gydančio tinklo (gedimų metu veikiančio be dispečerio įsitraukimo) įrangos diegimas. Planuojama diegti komutavimo aparatus pasirinktuose tinklo segmentuose, kurie patys, be dispečerio įsikišimo, nustatytų pažeistą tinklo ruožą ir jį atjungtų (izoliuotų). Taip pat planuojama diegti automatinę galios ir įtampos reguliavimo įrangą naujai prijungiamiems AEI gamintojams. Priemonės dujų tinklo modernizavimui: Dujų tinklo sužiedinimas. Planuojama nutiesti 45 km naujų dujotiekio atkarpų tinklo sužiedinimui. Tai sudarys galimybę gedimų ar dujotiekių remonto atveju užtikrinti alternatyvų energijos tiekimo kelią klientams. Rodikliai Elektros vidutinio tiekimo nutraukimo trukmės rodiklis su Force majeure eliminuojant skirstomajame tinkle įvykusias avarijas ir sutrikimus perdavimo tinkle (SAIDI), min. Elektros gedimų dalis, pašalinama per 12 val. ir 92% 100% 100% greičiau Dujų gedimų dalis, pašalinama per 6 val. ir 98% 100% 100% greičiau Dujų vidutinio tiekimo nutraukimo trukmės rodiklis su Force majeure (SAIDI), min. 1,16 1,03 1,03 3 lentelė. ESO vidutinio tiekimo nutraukimo, tenkančio vienam klientui, rodikliai 4 lentelė. investicijų kryptys ir apimtys, m. P3. IŠMANUSIS TINKLAS Tikslas. Technologijų vystymosi greitis, sklaida ir jų pritaikymas skirtingose veiklose skatina ESO plėsti skaitmenizacijos lygį savo procesuose, kad būtų užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas klientams ateityje. Tinklas yra išmanus, kai operatorius ir klientai informacinių sistemų pagalba gauna tikslius duomenis apie tinklo būklę ir energijos suvartojimą, kas sudaro galimybes priimti duomenimis pagrįstus sprendimus 542 Per nuotolį dispečerio valdomos elektros tinklo įrangos diegimas Elektros tinklo darbo stebėsenos įrangos diegimas Save gydančio elektros tinklo įrangos diegimas Dujų tinklo sužiedinimas Per nuotolį dispečerio valdomos dujų tinklo įrangos diegimas 40 9 paveikslas. investicijų kryptys ir apimtys, m. 1 Dujų dalies SAIDI reikšmė yra labai maža, jos reikšmė 2016 m. buvo mažesnė nei numatyta, tačiau ilgalaikė reikšmė planuojama bus ~1min. vidutiniškai klientui. 10

11 0,2% klientų turi per nuotolį nuskaitomus dujų skaitiklius 2,1% klientų turi per nuotolį nuskaitomus elektros skaitiklius 10 paveikslas. ESO per nuotolį nuskaitomi skaitikliai Priemonės. Augant klientų lūkesčiui dėl paslaugų patogumo ir informacijos prieinamumo, nepakanka vien infrastruktūros gerinimo. Todėl P3 investicijos yra skirtos ESO kliento infrastruktūrai, ryšiui ir paslaugoms gerinti. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos šios priemonės: Išmaniųjų skaitiklių diegimas. Iki 2023 m. ESO planuoja visų klientų skaitiklius pakeisti į per nuotolį nuskaitomus elektros skaitiklius. Klientams nebereikės patiems deklaruoti suvartojimo, ESO turės galimybę operatyviai atsiųsti tikslias sąskaitas. Dingus elektrai, ESO dispečeriai iš karto galės nustatyti tikslų klientų sąrašą, kuriems reikia atstatyti elektros tiekimą. Dujų dalyje iki 2023 m. planuojama nuotoliniu būdu nuskaityti visų klientų, kurie naudoja dujas šildymui, skaitiklius. Planuojama sukurti nuotoliniam duomenų nuskaitymui reikalingą infrastruktūrą ir informacinę sistemą patikimam skaitiklių surinktų duomenų saugojimui ir analizei. Tikslūs skaitiklių kiekiai ir diegimo scenarijai šiuo metu tikslinami pagal atliktą kaštų-naudų analizę, kuriai dar turės pritarti VKEKK. Informacinių sistemų atnaujinimas. Siekiant optimizuoti ESO reikalingą informacinių sistemų (toliau IS) kiekį, jų veikimą ir priežiūros kaštus, planuojamas sistemų atnaujinimas ir funkcionalumo išplėtimas. Šiuo metu vykdomi svarbiausi projektai: o Skirstomojo tinklo valdymo sistemos (DMS) diegimas. Šiuo metu dispečeriai tinklo valdymui vienu metu naudoja kelias informacines sistemas. Naujosios DMS sistemos pagalba dispečeriai realiu laiku stebės ir valdys dujų ir elektros tinklą vienoje sistemoje. Tokiu būdu bus galima žymiai lengviau nustatyti gedimo vietą ir greičiau atnaujinti energijos tiekimą. o Geografinės informacinės sistemos (GIS) diegimas. Šiuo metu ESO naudoja atskiras elektros ir dujų tinklo GIS sistemas, kurių technologijos yra pasenusios, o naujo funkcionalumo diegimas ribotas. Siekiama įdiegti vieną bendrą GIS sistemą, leisiančią ESO inžinieriams operatyviau atlikti įrenginių priežiūrą, planuoti reikalingas investicijas ir tinklo priežiūros darbus, greičiau suplanuoti naujų klientų prijungimą ir efektyviau valdyti elektros energijos nuostolius. o Skaitmeninės turto valdymo sistemos diegimas. Šiuo metu ESO turimos skirtingos dujų ir elektros tinklo priežiūros sistemos yra pasenusios ir jų tolesnės apjungimo ir vystymo galimybės yra ribotos. Planuojama, kad nauja turto valdymo sistema, skirta ESO infrastruktūrai prižiūrėti, valdyti, planuoti darbus ir kaupti informaciją, bus lankstesnė ir padės efektyviau vykdyti procesus. 11

12 Elektros tinklo valdymo sprendimų priėmimo IS diegimas, remiantis dideliais duomenimis (angl. Big Data). Padidinus per nuotolį stebimos ir valdomos įrangos kiekį, ESO surinks daugiau tinklo veikimo parametrų. Remiantis surinkta informacija atsiras galimybė analizuoti duomenis, efektyvinti tinklo priežiūros procesus ir pailginti turto naudingo tarnavimo laiką. Numatoma įdiegti šias priemones: o Mažųjų elektros gamintojų gamybos prognozės sistemą, padėsiančią prognozuoti gamybos kiekius ir tinklo apkrautumą. o Tinklą prižiūrinčio personalo laiko planavimo įrankį, susietą su DMS ir padėsiantį geriau planuoti darbo laiką audrų metu šalinant gedimų padarinius. Finansinis vertinimas. Per m. P3. Išmaniojo tinklo programai planuojama skirti 336 investicijų. Didžioji investicijų dalis bus skirta elektros tinklui. Planuojamos investicijų apimtys pateikiamos 6 lentelėje. Rodikliai Elektros suvartojimo taupymas įdiegus išmaniuosius skaitiklius 6% Dujų suvartojimo taupymas įdiegus išmaniuosius skaitiklius 3%* 5 lentelė. P3 rodikliai Investicijų kryptis Išmaniųjų elektros skaitiklių diegimas Informacinių sistemų atnaujinimas elektros daliyje Elektros tinklo valdymo sprendimų priėmimo IS diegimas, remiantis dideliais duomenimis (angl. Big Data), bei kt. Išmaniųjų dujų skaitiklių diegimas Informacinių sistemų atnaujinimas dujų dalyje 287 Iš viso: lentelė. P3 investicijų kryptys ir apimtys, m Išmaniųjų elektros skaitiklių diegimas Informacinių sistemų atnaujinimas elektros dalyje Elektros tinklo valdymo sprendimų priėmimo IS diegimas, remiantis dideliais duomenimis (angl. Big Data) o Gedimų prognozės sistemą, kuri pagal sukauptus tinklo būklės ir oro sąlygų duomenis padėtų nustatyti silpnas tinklo vietas ir jas prevenciškai sustiprinti. o Duomenų mainų platformą (angl. Data Hub), kuri leistų klientams, tiekėjams, tinklo operatoriams ir kitiems rinkos dalyviams lengvai keisti duomenimis (suvartojimais, sutarčių galiojimo terminais ir pan.). Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai priėmus sprendimą skirti ESO duomenų platformos vystytoju, reikės papildomo finansavimo. Planuojamas projekto biudžetas beveik 10. Jei projektas bus vykdomas ESO, dalis funkcionalumo bus realizuota išmaniųjų skaitiklių diegimo apimtyje, todėl planuojamas biudžeto poreikis duomenų mainų platformos įdiegimui 7,5mln EUR. * Remiantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinto įsakymo Nr Dėl energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo punktu (kai energijos apskaitos prietaisai keičiami išmaniosios apskaitos reikalavimus atitinkančiais prietaisais, laikoma, kad sutaupyta energija sudaro 3 procentus praėjusiais kalendoriniais metais prieš naujų prietaisų įdiegimą suvartotos energijos). Išmaniųjų dujų skaitiklių diegimas Informacinių sistemų atnaujinimas dujų dalyje paveikslas. P3 investicijų kryptys ir apimtys, m. o Tinklo apkrovos valdymo sistemą, leidžiančią klientams teikti paslaugas tinklų operatoriams ir sudarančią galimybes klientams gauti finansines paskatas esant pikiniam tinklo apkrautumui. Visų šios programos priemonių reikalingumas ir tikslingumas bus vertinamas rengiant kaštų-naudų analizes (angl. Cost-Benefit Analysis). Naudos ir rodikliai. Pagrindinė programos nauda sąlygų klientams sudarymas, kad jie, turėdami tikslius duomenis apie savo suvartojimą, galėtų priimti sprendimus dėl efektyvesnio energijos vartojimo, energijos sąnaudų mažinimo. Remiantis atliktos išmaniųjų skaitiklių kaštų ir naudos analizės rezultatais, ESO klientai galėtų sutaupyti iki 6% savo metinio energijos suvartojimo (žr. 5 lentelę). Įdiegus išmaniuosius skaitiklius tuo pačiu gerės paslaugų kokybė klientams atsiras galimybė dispečeriui automatiškai gauti signalą apie energijos tiekimo sutrikimus. 12

13 5. FINANSINIS VERTINIMAS Šioje dalyje pateikiamas bendras ESO m. investicijų plano finansų poreikis, aprašomos pagrindinės vertinimo prielaidos ir finansavimo šaltiniai 2 (žr. 7 lentelę). Investicijų programos m. Elektros tinklo investicijos P1 Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas 625 Nuotoliniu būdu valdomas tinklas 542 P3 Išmanusis tinklas 287 Nauji vartotojai 418 Iš viso elektros tinklui: Dujų tinklo investicijos P1 Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas 15 Nuotoliniu būdu valdomas tinklas 40 P3 Išmanusis tinklas 49 Nauji vartotojai 120 Iš viso dujų tinklui: 224 Iš viso elektros ir dujų tinklui lentelė. ESO investicijų poreikis m., Didžioji dalis investicijų (69%) bus skiriama elektros tinklo saugumui, patikimumui ir lankstumui užtikrinti, 5% teks investicijoms į dujų tinklą. Likusi dalis naujų vartotojų prijungimui. Planuodama investicijas ESO taip pat įtraukė ir naujų klientų prijungimo investicijas. Rengiant investicijų planą buvo vertinami šie pagrindiniai aspektai: Investicijų lygis buvo nustatytas siekiant kokybinių rodiklių SAIDI, SAIFI ir gedimų šalinimo trukmės - mažėjimo, Kokybiniai rodikliai buvo nustatyti atsižvelgiant į suinteresuotų šalių lūkesčius dėl paslaugų kokybės ir gerąsias Vakarų Europos šalių praktikas, Naujų klientų prijungimo investicijos buvo vertintos remiantis praėjusių metų statistine informacija. Šios investicijos yra apytikrės ir priklausys nuo klientų poreikių ir naujų klientų atsiradimo greičio. Planuodama investicijas ESO ieško racionalaus būdo, kaip atrasti tvarų balansą tarp tarifo didėjimo ir kokybiškų paslaugų užtikrinimo. Dėl šios priežasties ESO planuoja: Dalį investicijų padengti iš Europos Sąjungos (toliau ES) fondų. Planuojama, kad dalį ir P3 programų investicijų būtų galima finansuoti ES lėšomis, padengiant iki 50% atskirų projektų vertės. Pagrindinės priemonės: išmaniųjų skaitiklių diegimas, tinklo automatizavimo sprendimai, katodinės saugos įrenginiai ir pan., Kaip alternatyva bus vertinama galimybė didinti skolinto kapitalo dalį, Dalį tarifo augimo kompensuoja su BVP augantis energijos suvartojimas šalyje, t. y. augant paskirstomos elektros energijos kiekiui, ESO gauna daugiau pajamų nekeičiant tarifo. Planuojama, kad suplanuotos investicijos reikšmingos įtakos elektros ir dujų skirstymo tarifo augimui neturės. 2 Investicijų planas yra informacinio pobūdžio dokumentas ir negali būti laikomas bet kokiu patarimu, rekomendacija ar kitokio pobūdžio paskatinimu investuoti ar atlikti kitus veiksmus. 13

14 6. PRIEDAI A. Sąvokos ir sutrumpinimai Sąvoka AEI Bendrovė, ESO DSRĮ ES Investicijų planas IS LE kv Transformatorius Reguliatorius, Komisija, VKEKK Paaiškinimas Atsinaujinantys energijos ištekliai AB Energijos skirstymo operatorius Dujų slėgio reguliavimo įrenginys, skirtas dujų slėgiui sumažinti ir nustatytam jo lygiui palaikyti Europos Sąjunga ESO m. planuojamų investicijų planas, šis dokumentas Informacinės sistemos Lietuvos energija, UAB Kilovoltai Elektros tinklo įrenginys, skirtas pakeisti kintamosios srovės elektros energijos parametrus nekeičiant jų dažnio. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija B. Rodiklių aprašymai Rodiklis Elektros SAIFI su Force majeure Elektros SAIDI su Force majeure Dujų SAIFI su Force majeure Dujų SAIDI su Force majeure Paaiškinimas Vidutinis neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų dažnis. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai kartų per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIFI su Force majeure skaičiuojamas įtraukiant Force majeure priskirtus įvykius. Vidutinė neplaninė elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai laiko per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIDI su Force majeure, skaičiuojamas įtraukiant Force majeure priskirtus įvykius. Vidutinis neplaninių gamtinių dujų skirstymo nutraukimų dažnis. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai kartų per metus buvo nutrauktas dujų skirstymas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų gamtinių dujų skirstymo sistemoje. SAIFI su Force majeure, skaičiuojamas įtraukiant Force majeure priskirtus įvykius. Vidutinė neplaninė gamtinių dujų skirstymo nutraukimų trukmė. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai laiko per ataskaitinį laikotarpį buvo nutrauktas dujų skirstymas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų gamtinių dujų skirstymo sistemoje. SAIDI su Force majeure, skaičiuojamas įtraukiant Force majeure priskirtus įvykius. 14

15 C. Keičiamos įrangos kiekiai ir rodikliai (pokytis per metus) D. Investicijų plano sąryšių su kitais dokumentais schema Programa 2017* Iš viso iki 2020 Iš viso iki 2027 Požeminės elektros linijos, km P Žemiau pateikta schema parodo, kaip Investicijų planas yra integruotas į ESO ilgalaikio planavimo procesą. ESO strategija rengiama vadovaujantis LE veiklos strategija. Investicijų planas parengtas siekiant užtikrinti ESO strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą ir tiksliai suplanuoti tam reikalingas investicijas. 10 kv požeminių linijų ilgis miške P Planuojant investicijas atsižvelgiama į kitus LE grupės 10 kv požeminių linijų miške dalis, % P1 26% 48% 63% 0,4 kv, 10 kv ir 35 kv požeminių linijų dalis, % P1 28% 32% 41% Transformatoriai 10/35/110 kv, vnt kv skirstyklų narveliai, vnt kv skirstyklų narveliai, vnt /0,4 kv transformatorinės, vnt Komutacinė įranga, vnt Per nuotolį valdomų linijų dalis, % 15% 27% 46% Įrangos tipas Elektros tinklas Išmaniųjų elektros skaitiklių diegimas, tūkst. vnt. P Išmaniųjų elektros skaitiklių dalis, % P3 0% 19% 100% Įtampos analizatoriai, vnt. P Skirstomųjų gamtinių dujų dujotiekių rekonstravimas, km P Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai valdomi nuotoliniu būdu (DSRĮ), vnt Katodinė įranga, vnt Per nuotolį stebimų ir valdomų apsaugos nuo korozijos įrenginių dalis, % 0% 24% 54% Sužiedinimas, km Išmaniųjų dujų skaitiklių diegimas, tūkst. vnt. P planavimo dokumentus, taip pat į ESO dujų ir elektros tinklų plėtros strategijas, kurios aprašo tinklo modernizavimo ir plėtros principus, naudojamas technologijas ir įrangą. Investicijų planas naudojamas kaip pagrindas tiksliam planavimui kiekvienais metais atnaujinant ESO veiklos planą ir rengiant biudžetą. Planavimo dokumentų tarpusavio sąsaja Biudžetas Funkcinės gairės Metiniai tikslai LE Strategija 2030 Veiklos planas ESO elektros tinklo plėtros strategija ESO Strategija* Funkcinės strategijos Ilgalaikis investicinis planas Ilgalaikis finansinis planas Funkcinės politikos Rizikos valdymo priemonių planas Rizikos registras ESO dujų tinklo plėtros strategija Investicijų reitingavimo metodika Investicijų planai Šiuo metu galioja m. ESO strategija, bet 2018 m. ji bus atnaujinta pagal LE2030 strategiją. Dujų tinklas Išmaniųjų dujų skaitiklių dalis dujas šildymui naudojantiems klientams, % P3 0% 19% 100% E. Investicijų įtaka skirstymo tarifui Šiame priede pateikiamas m. investicijų plano poveikis elektros ir dujų skirstymo tarifams. Pokytis vertintas kaip skirtumas tarp bazinio investicijų lygio (kuris prilyginamas 2016 m. investicijoms) ir m. investicijų plane numatyto investicijų lygio. tarifas gali didėti iki 0,11 ct/kwh, dujų 0,59 EUR/ MWh (lyginant abu scenarijus). Įvertinus m. investicijas, elektros skirstymo Skaičiavime vertintas tik investicijų poveikis tarifui. Skaičiuojant bendrą elektros ir dujų tarifą vertinamos ir kitos dedamosios: energijos suvartojimo kiekio augimas, viršpelnio korekcijos, efektyvumas ir pan. Elektros skirstymo tarifo pokytis m., ct/kwh Dujų skirstymo tarifo pokytis m., EUR/MWh 0,04 0,05 0, , , ,11 0,11 0,11 0, ,53 0,55 0, ,49 0,52 0,51 0,49 0, , * 2017 m. pabaigoje buvęs bendras kiekis, jei nenurodyta kitaip. 15

16

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė 2012 m rugsėjis Turinys PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 6 1 VARTOJAMOS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota)

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) 2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita Ataskaita parengta už 2014 m. sausio

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2

BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2 BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d. 2018 m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2019 M. I KETVIRTIS BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1 ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1 TURINYS VALDYBOS PIRMININKO KREIPIMASIS 3 GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS 4 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 7 BENDROJI INFORMACIJA APIE EPSO-G ĮMONIŲ GRUPĘ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Procesų skaitmenizavimas gamybinėje įmonėje. MANTINGOS patirtis DUONOS, UŽKANDŽIŲ IR ŠALDYTŲ GAMINIŲ KOMPANIJA INFOBALT 2019.03.20 PRANEŠĖJAS Audrius Grybauskas, UAB Columbus Lietuva konsultantas Mob.:

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau