MergedFile

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MergedFile"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. O3E-402 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2017 m. rugsėjo 8 d. pažymą Nr. O5E-231 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo, Komisija n u t a r i a: 1. Pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika): 1.1. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip: 15. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau likusio reguliavimo periodo sumažinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį: proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su Komisijos nustatytu minimaliu lygiu; proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su Komisijos nustatytu minimaliu lygiu Pakeisti 16.5 papunktį ir jį išdėstyti taip: praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Komisijos sprendimu Papildyti 16 1 punktu: Kai Metodikos 16 punkte numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikomas Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinis vidurkis už paskutinius paskelbtus 12 mėnesių iki Metodikos 115 punkte nurodyto termino Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip: 28. Elektros energijos skirstymo paslaugų leistina investicijų grąža po reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau likusio reguliavimo periodo sumažinama ar padidinama atitinkamai už kiekvieną persiuntimo patikimumo rodiklį: proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu; proc., jei persiuntimo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo ar pagerėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su minimaliu lygiu Pakeisti 29.5 papunktį ir jį išdėstyti taip: praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcijos, nustatytos Komisijos sprendimu.

2 Papildyti 29 1 punktu: Kai Metodikos 29 punkte numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikomas Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinis vidurkis už paskutinius paskelbtus 12 mėnesių iki Metodikos 115 punkte nurodyto termino Pakeisti papunktį ir jį išdėstyti taip: apskaičiuojant skirtumą tarp Modelio apskaičiuotų tikslinių metų leidžiamų pajamų lygio ir paskutinių metų, einančių prieš naują reguliavimo periodą, kai pajamų lygis apskaičiuojamas su Modelio pagalba, PSO ir STO Komisijos patvirtintų leidžiamų pajamų lygio (kapitalo kaštus skaičiuojant neatėmus dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto vertės); 1.8. Pripažinti netekusiu galios 33.5 papunktį Pakeisti 33.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl mokesčių dydžio pokyčių ir (ar) atsiradus (panaikinus) naujiems mokesčiams; Pakeisti 33.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl kaštų elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose ir savoms reikmėms padengti dydžio skirtumo, nulemto elektros energijos kainos bei kiekio pokyčio, jeigu Įmonė pagrindė šio kiekio ir kainos pokytį objektyviais nuo Įmonės nepriklausančiais veiksniais; Pakeisti 33.9 papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl nurašomo, perleidžiamo, išimamo iš eksploatacijos, bet į Modelį įtraukto neoptimizuotino turto, kaštų pokyčio; Pakeisti papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl naujų, tikslinių, suderintų su Komisija, investicijų, būtinų šalies poreikiams, įskaitant naujas tarpsistemines jungtis, investicijas, būtinas užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, ar investicijas, būtinas pagal naujus reguliavimo reikalavimus, kaštų; Pakeisti papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl nepagrįstai panaudotų investicijų, dotacijomis, subsidijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, elektros energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčio; Pakeisti papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl pajamų iš elektros energijos tarptautinio tranzito ir įėjimo į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką pokyčio; Pakeisti papunktį ir jį išdėstyti taip: dėl PSO nacionalinės balansavimo funkcijos veiklos rezultato pokyčio; Pripažinti netekusiu galios papunktį Pakeisti 41 2 punktą ir jį išdėstyti taip: Naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina t metais apskaičiuojama pagal formulę: P NJL110,t = NJL s110,t 2 /EE NJL110,t 2 (17 2 ) NJLs110,t naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis sąnaudos t-2 metais, Eur. Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis sąnaudos t-2 metais apskaičiuojamos vadovaujantis Aprašu pagal PSO pateiktus t-2 metų duomenis. Į naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis sąnaudas neįtraukiami patiriami kaštai pagal ITC mechanizmą. Kai naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis (elektros energijos eksporto į trečiąsias šalis) apimtis t-2 metais yra lygi nuliui, t metais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma pagal Metodikos 41 3 punkte apibrėžtus principus Pakeisti III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: TREČIASIS SKIRSNIS

3 3 PERDAVIMO PASLAUGOS AUKŠTOS ĮTAMPOS TINKLAIS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip: 42. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiems reguliavimo periodo metams PSO leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo perduoti elektros energijos kiekio šalies poreikiams ir apskaičiuojama pagal formulę: T 110 = P 110 E (17 4 ) T110 bazinė elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kwh; P110 galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų PSO leidžiamos pajamos, EUR; E110 PSO prognozuojamas perduoti elektros energijos kiekis AĮ tinklais šalies poreikiams pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kwh Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip: 43. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl OPEX (be DU) infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo perduoti elektros energijos kiekio. Bazinės PSO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo PSO nepriklausantys) veiksniai Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip: 44. Koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę: P 110,t = OPEX (be DU)110,t + OPEX (DU)110,t + M 110,t + S sr110,t + S n110,t + N 110,t + NT 110,t + ROI 110,t + S 110,t OI 110,t K 110,t (18) P 110,t koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR; OPEX (be DU)110,t koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai; OPEX (DU)110,t koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai; M110,t planuojami t metų mokesčiai; Ssr110,t planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti; Sn110,t planuojami t metų elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti; N110,t planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos; NT110,t planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos; ROI110,t investicijų grąža, apskaičiuota taikant Komisijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai; S110,t planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo PSO nepriklausančių) veiksnių; OI110,t planuojamos t metų kitos pajamos; K110,t Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip: 45. Koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai apskaičiuojami pagal formulę: OPEX (be DU)110,t = OPEX (be DU)110 IK t (18 1 ) OPEX (be DU)110,t koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai; OPEX (be DU)110 reguliavimo periodo baziniai OPEX(be DU) kaštai;

4 IKt t metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 4 IK t = (1 + i t e 100 ) IK t 1 (18 2 ) it vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; IKt-1 t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip: 46. Koreguoti t metų OPEX(DU) kaštai yra apskaičiuojami pagal formulę: OPEX (DU)110,t = OPEX (DU)110 DK t (18 3 ) OPEX (DU)110,t koreguoti darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)110 reguliavimo periodo baziniai darbo užmokesčio kaštai; DKt t metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: DK t = (1 + DU t e ) DK 100 t 1 (18 4 ) ΔDUt vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; DKt-1 t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip: 47. Koreguota t metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formulę: T 110,t = P 110,t 100 (19) E 110,t T 110,t koreguota t metų elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kwh; P 110,t koreguotos t metų PSO leidžiamos pajamos, EUR; E110,t PSO prognozuojamas perduoti elektros energijos kiekis AĮ tinklais šalies poreikiams t metais, kwh Pripažinti netekusiu galios 47 1 punktą Pripažinti netekusiu galios 48 punktą Pripažinti netekusiu galios 49 punktą Pripažinti netekusiu galios 50 punktą Pripažinti netekusiu galios 51 punktą Pripažinti netekusiu galios 52 punktą Pakeisti III skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: ŠEŠTASIS SKIRSNIS

5 5 SKIRSTYMO ŽEMOS IR VIDUTINĖS ĮTAMPOS TINKLAIS PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS Pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip: 72. Elektros energijos skirstymo paslaugos žemos įtampos ir vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams STO atitinkamos įtampos tinkluose leidžiamas pajamas padalijus išplanuojamo paskirstyti atitinkamos įtampos tinklais elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formules: T 04 = P 04 E (41 1 ) ir T 10 = P 10 E (41 2 ) T04 bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P04 galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E04 STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kwh. T10 bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P10 galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E10 STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kwh Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip: 73. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip: 74. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules: P 04,t = OPEX (be DU)04,t + OPEX (DU)04,t + M 04,t + S sr04,t + S n04,t + N 04,t + NT 04,t + ROI 04,t + S 04,t OI 04,t K 04,t P 10,t = OPEX (be DU)10,t + OPEX (DU)10,t + M 10,t + S sr10,t + S n10,t + N 10,t + NT 10,t + ROI 10,t + S 10,t OI 10,t K 10,t (42) P 04,t koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; OPEX (be DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai; M04,t planuojami t metų ŽĮ mokesčiai; Ssr04,t planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti; Sn04,t planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti; N04,t planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos; NT04,t planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos;

6 6 ROI04,t ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Komisijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai; S04,t planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių; OI04,t planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos; K04,t Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija. P 10,t koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; OPEX (be DU)10,t koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (DU)10,t koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai; M10,t planuojami t metų VĮ mokesčiai; Ssr10,t planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti; Sn10,t planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti; N10,t planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos; NT10,t planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos; ROI10,t VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Komisijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai; S10,t planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių; OI10,t planuojamos t metų VĮ kitos pajamos; K10,t Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija Pakeisti 75 punktą ir jį išdėstyti taip: 75. Koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules: OPEX (be DU)04,t = OPEX (be DU)04 IK t (43) OPEX (be DU)10,t = OPEX (be DU)10 IK t (43 1 ) OPEX (be DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (be DU)04 reguliavimo periodo baziniai ŽĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (be DU)10,t koreguoti t metų VĮ OPEX (be DU) kaštai; OPEX (be DU)10 reguliavimo periodo baziniai VĮ OPEX(be DU) kaštai; IKt t metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: IK t = (1 + i t e 100 ) IK t 1 (43 2 ) it vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; IKt-1 t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui Pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip: 76. Koreguoti t metų OPEX(DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules: OPEX (DU)04,t = OPEX (DU)04 DK t (43 3 ) OPEX (DU)10,t = OPEX (DU)10 DK t (43 4 )

7 7 OPEX (DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)04 reguliavimo periodo baziniai ŽĮ darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)10,t koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)10 reguliavimo periodo baziniai VĮ darbo užmokesčio kaštai; DKt t metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: DK t = (1 + DU t e ) DK 100 t 1 (43 5 ) ΔDUt vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; DKt-1 t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip: 77. Koreguota t metų skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formules: T 04,t = P 04,t 100 (44) E 04,t T 10,t = P 10,t 100 (45) E 10,t T 04,t koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P 04,t koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E04,t STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais t metais, kwh. T 10,t koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P 10,t koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E10,t STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais t metais, kwh Pripažinti netekusiu galios 77 1 punktą Pripažinti netekusiu galios 78 punktą Pripažinti netekusiu galios 79 punktą Pripažinti netekusiu galios 80 punktą Pripažinti netekusiu galios 81 punktą Pripažinti netekusiu galios 82 punktą Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: IV SKYRIUS ĮMONIŲ, BESIVERČIANČIŲ SKIRSTYMO VEIKLA, KURIŲ VEIKLOS TERITORIJOJE ESANČIŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS MAŽESNIS NEI 100 TŪKSTANČIŲ, KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS Pakeisti 83 punktą ir jį išdėstyti taip: 83. Įmonėms, besiverčiančioms skirstymo veikla, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ ir VĮ tinklais kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams STO atitinkamos įtampos tinkluose leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo paskirstyti atitinkamos įtampos tinklais elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formules:

8 8 T 04 = P 04 E (52) ir T 10 = P 10 E (53) T04 bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P04 galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E04 STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kwh. T10 bazinė elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P10 galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E10 STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kwh Pakeisti 84 punktą ir jį išdėstyti taip: 84. Elektros energijos skirstymo paslaugų ŽĮ ir VĮ tinklais kainų viršutinės ribos kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojamos dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, planuojamų technologinių sąnaudų, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo paskirstyti elektros energijos kiekio. Bazinės STO leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo STO nepriklausantys) veiksniai Pakeisti 85 punktą ir jį išdėstyti taip: 85. Koreguotos t metų STO leidžiamos skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle pajamos apskaičiuojamos pagal formules: P 04,t = OPEX (be DU)04,t + OPEX (DU)04,t + M 04,t + S sr04,t + S n04,t + N 04,t + NT 04,t + ROI 04,t + S 04,t OI 04,t K 04,t (54) P 10,t = OPEX (be DU)10,t + OPEX (DU)10,t + M 10,t + S sr10,t + S n10,t + N 10,t + NT 10,t + ROI 10,t + S 10,t OI 10,t K 10,t (55) P 04,t koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; OPEX (be DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai; M04,t planuojami t metų ŽĮ mokesčiai; Ssr04,t planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti; Sn04,t planuojami t metų ŽĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti; N04,t planuojamos t metų ŽĮ nusidėvėjimo sąnaudos; NT04,t planuojamos t metų ŽĮ nurašomo turto sąnaudos; ROI04,t ŽĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Komisijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai; S04,t planuojamas t metų ŽĮ OPEX padidėjimas (sumažėjimas), sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir (ar) kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių; OI04,t planuojamos t metų ŽĮ kitos pajamos; K04,t Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių ŽĮ investicijų grąžos korekcija. P 10,t koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; OPEX (be DU)10,t koreguoti t metų VĮ OPEX(be DU) kaštai;

9 9 OPEX (DU)10,t koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai; M10,t planuojami t metų VĮ mokesčiai; Ssr10,t planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai savoms reikmėms padengti; Sn10,t planuojami t metų VĮ elektros energijos pirkimo kaštai elektros energijos sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti; N10,t planuojamos t metų VĮ nusidėvėjimo sąnaudos; NT10,t planuojamos t metų VĮ nurašomo turto sąnaudos; ROI10,t VĮ investicijų grąža, apskaičiuota taikant Komisijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai; S10,t planuojamas t metų VĮ OPEX padidėjimas (sumažėjimas), sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir (ar) kitų objektyvių (nuo STO nepriklausančių) veiksnių; OI10,t planuojamos t metų VĮ kitos pajamos; K10,t Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių VĮ investicijų grąžos korekcija Pakeisti 86 punktą ir jį išdėstyti taip: 86. Koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules: OPEX (be DU)04,t = OPEX (be DU)04 IK t (56) OPEX (be DU)10,t = OPEX (be DU)10 IK t (57) OPEX (be DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (be DU)04 reguliavimo periodo baziniai ŽĮ OPEX(be DU) kaštai; OPEX (be DU)10,t koreguoti t metų VĮ OPEX (be DU) kaštai; OPEX (be DU)10 reguliavimo periodo baziniai VĮ OPEX(be DU) kaštai; IKt t metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: IK t = (1 + i t e 100 ) IK t 1 (58) it vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; IKt-1 t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui Pakeisti 87 punktą ir jį išdėstyti taip: 87. Koreguoti t metų OPEX(DU) kaštai atitinkamos įtampos tinkle apskaičiuojami pagal formules: OPEX (DU)04,t = OPEX (DU)04 DK t (58 1 ) OPEX (DU)10,t = OPEX (DU)10 DK t (58 2 ) OPEX (DU)04,t koreguoti t metų ŽĮ darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)04 reguliavimo periodo baziniai ŽĮ darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)10,t koreguoti t metų VĮ darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)10 reguliavimo periodo baziniai VĮ darbo užmokesčio kaštai; DKt t metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

10 10 DK t = (1 + DU t e ) DK 100 t 1 (58 3 ) ΔDUt vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; DKt-1 t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui Pakeisti 88 punktą ir jį išdėstyti taip: 88. Koreguota t metų skirstymo paslaugos atitinkamos įtampos tinkle kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formules: T 04,t = P 04,t 100 (58 4 ) E 04,t T 10,t = P 10,t 100 (58 5 ) E 10,t T 04,t koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P 04,t koreguotos t metų STO ŽĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E04,t STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis ŽĮ tinklais t metais, kwh. T 10,t koreguota t metų elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba, ct/kwh; P 10,t koreguotos t metų STO VĮ tinkle leidžiamos pajamos, EUR; E10,t STO prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis VĮ tinklais t metais, kwh Pripažinti netekusiu galios 89 punktą Pripažinti netekusiu galios 90 punktą Pripažinti netekusiu galios 93 punktą Pripažinti netekusiu galios 94 punktą Pripažinti netekusiu galios 95 punktą Pripažinti netekusiu galios 96 punktą Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: V SKYRIUS VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS IR KOREGAVIMAS Pakeisti 97 punktą ir jį išdėstyti taip: 97. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams visuomeninio tiekėjo leidžiamas pajamas padalijus iš planuojamo parduoti elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formulę: T vt = P vt E vt 100 (59) EUR; Tvt bazinė elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kwh; Pvt galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, Evt visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis pirmaisiais reguliavimo periodo metais, kwh Pakeisti 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

11 Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba kitiems reguliavimo periodo metams yra koreguojama dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, mokesčių ir kapitalo kaštų pokyčių bei prognozuojamo parduoti elektros energijos kiekio. Bazinės visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti objektyvūs (nuo Įmonės nepriklausantys) veiksniai Pakeisti 99 punktą ir jį išdėstyti taip: 99. Koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę: P vt,t = OPEX (be DU)vt,t + OPEX (DU)vt,t + M vt,t + N vt,t + NT vt,t + ROI vt,t + S vt,t OI vt,t K vt,t (60) P vt,t koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR; OPEX (be DU)vt,t koreguoti t metų OPEX (be DU) kaštai; OPEX (DU)vt,t koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai; Mvt,t planuojami t metų mokesčiai; Nvt,t planuojamos t metų nusidėvėjimo sąnaudos; NTvt,t planuojamos t metų nurašomo turto sąnaudos; ROIvt,t investicijų grąža, apskaičiuota taikant Komisijos t metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės metų pradžiai; Svt,t planuojamas t metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių (nuo Įmonės nepriklausančių) veiksnių; OIvt,t planuojamos t metų kitos pajamos; Kvt,t Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija Pakeisti 100 punktą ir jį išdėstyti taip: 100. Koreguoti t metų visuomeninio tiekėjo OPEX(be DU) kaštai apskaičiuojami pagal formulę: OPEX (be DU)vt,t = OPEX (be DU)vt IK t (61) OPEX (be DU)vt,t koreguoti t metų OPEX(be DU) kaštai; OPEX (be DU)vt reguliavimo periodo baziniai OPEX(be DU) kaštai; IKt t metų infliacijos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: IK t = (1 + i t e 100 ) IK t 1 (62) it vidutinio metinio vartotojų kainų indekso pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis. Nesant Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; IKt-1 t-1 metų infliacijos koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų infliacijos koeficientas lygus vienetui Pakeisti 101 punktą ir jį išdėstyti taip: 101. Koreguoti t metų visuomeninio tiekėjo OPEX(DU) kaštai yra apskaičiuojami pagal formulę: OPEX (DU)vt,t = OPEX (DU)vt DK t (63)

12 12 OPEX (DU)vt,t koreguoti t metų darbo užmokesčio kaštai; OPEX (DU)vt reguliavimo periodo baziniai darbo užmokesčio kaštai; DKt t metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: DK t = (1 + DU t e ) DK 100 t 1 (64) ΔDUt vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis metais t lyginant su atitinkamu indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos skelbiamus naujausius duomenis; e efektyvumo koeficientas, %; DKt-1 t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas. Pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas lygus vienetui Pakeisti 102 punktą ir jį išdėstyti taip: 102. Koreguota t metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba apskaičiuojama pagal formulę: T vt,t = P vt,t 100 (64 1 ) E vt,t T vt,t koreguota t metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kwh; P vt,t koreguotos t metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR; Evt,t visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis t metais, kwh Pripažinti netekusiu galios 103 punktą Pripažinti netekusiu galios 104 punktą Pripažinti netekusiu galios 105 punktą Pripažinti netekusiu galios 106 punktą Pripažinti netekusiu galios papunktį Pripažinti netekusiu galios papunktį Papildyti punktu: Reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms koreguoti Įmonė iki rugsėjo 1 d. pateikia: PSO: veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas); duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas); aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu STO: veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas); duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas); aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu Skirstomojo tinklo įmonės, savo teritorijoje turinčios mažiau nei 100 tūkst. vartotojų: veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas); duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas); aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu Visuomeninis tiekėjas: veiklai naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę (Metodikos 2 priedas); visuomeninio tiekėjo įsigijimo kainos apskaičiavimą (Metodikos 7 priedas); duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai koreguoti (Metodikos 13 priedas); aiškinamąjį raštą su pateiktų duomenų pagrindimu.

13 Pakeisti Metodikos 2, 7 ir 13 priedus (pridedama). 2. Nustatyti, kad šio nutarimo bei papunkčiai, taip pat 1.69 ir 1.70 papunkčiuose nurodyti Metodikos pakeitimai įmonėms, besiverčiančioms skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklomis, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, taikomi nustatant arba koreguojant 2019 m. ir vėlesnių metų kainų viršutines ribas. Komisijos pirmininkė Inga Žilienė

14 Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika 2 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Pavadinimas Kodas Buveinės adresas Telefonas Faksas El.paštas Duomenys apie kontaktinį asmenį: V., pavardė Pareigos Telefonas Faksas El.paštas LICENCIJUOJAMOJE VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO VERTĖS SKAIČIAVIMO LENTELĖ () (elektros energetikos įmonės pavadinimas) sudarymo data Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Verkių g. 25C-1, LT Vilnius, Eil. Nr. Pavadinimas Perdavimo/ Skirstymo/ Tiekimo veikla iš jų (taikoma skirstymo veiklai) 20 m. gruodžio 31 d. VĮ ŽĮ Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) 20 gruodžio 31 d.(2-7) Likutinė reguliuojamos veiklos Ilgalaikio turto vertė 20 m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigai) ( ) Metodikos papuktyje nurodyti tinklo elementai pagalbiniai tinklo elementai ir kitas reguliuojamai veiklai naudojamas turtas LRAIC modelyje neįvertinta plėtra (Metodikos 67.1 punktas) LRAIC optimizuotas turtas (Metodikos papunktyje nurodyti tinklo elementai) 1 Dotacijos ir subsidijos (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas, VIAP lėšas, perkrovų įplaukas) (-) Nepagrįstai panaudotos investicijos (-) Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 20 m. sausio 1 d. (ataskaitinio laikotarpio pradžioje) Metodikos papuktyje nurodyti tinklo elementai pagalbiniai tinklo elementai ir kitas reguliuojamai veiklai naudojamas turtas LRAIC modelyje neįvertinta plėtra (Metodikos 67.1 punktas) LRAIC optimizuotas turtas (Metodikos papunktyje nurodyti tinklo elementai) Dotacijos ir subsidijos (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas, VIAP lėšas, perkrovų įplaukas) (-) Nepagrįstai panaudotos investicijos (-) Elektros energetikos įmonės su Komisija suderintos bei įgyvendintos investicijos per 20 m. (ataskaitinius metus) Metodikos papuktyje nurodyti tinklo elementai pagalbiniai tinklo elementai ir kitas reguliuojamai veiklai naudojamas turtas LRAIC modelyje neįvertinta plėtra (Metodikos 67.1 punktas) LRAIC optimizuotas turtas (Metodikos papunktyje nurodyti tinklo elementai) Dotacijos ir subsidijos (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas, VIAP lėšas, perkrovų įplaukas) (-) Nepagrįstai panaudotos investicijos (-) Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 20 m. (ataskaitinius metus) Metodikos papuktyje nurodyti tinklo elementai pagalbiniai tinklo elementai ir kitas reguliuojamai veiklai naudojamas turtas LRAIC modelyje neįvertinta plėtra (Metodikos 67.1 punktas) LRAIC optimizuotas turtas (Metodikos papunktyje nurodyti tinklo elementai) Dotacijos ir subsidijos (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas, perkrovų įplaukas) (-) Nepagrįstai panaudotos investicijos (-) Parduotas, perleistas ir nurašytas turtas per 20 m. Metodikos papuktyje nurodyti tinklo elementai pagalbiniai tinklo elementai ir kitas reguliuojamai veiklai naudojamas turtas LRAIC modelyje neįvertinta plėtra (Metodikos 67.1 punktas) LRAIC optimizuotas turtas (Metodikos papunktyje nurodyti tinklo elementai) Dotacijos ir subsidijos (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas, VIAP lėšas, perkrovų įplaukas) (-) Nepagrįstai panaudotos investicijos (-) Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 20 m. gruodžio 31 d. Apyvartinio kapitalo vidutinė metinė apimties suma (Metodikos punktas) Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 20 m. (ateinančius ataskaitinius metus) Metodikos papuktyje nurodyti tinklo elementai pagalbiniai tinklo elementai ir kitas reguliuojamai veiklai naudojamas turtas LRAIC modelyje neįvertinta plėtra (Metodikos 67.1 punktas) LRAIC optimizuotas turtas (Metodikos papunktyje nurodyti tinklo elementai) Dotacijos ir subsidijos (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas, VIAP lėšas, perkrovų įplaukas) (-) Nepagrįstai panaudotos investicijos (-) 1-4 papunkčių vertė nekoreguota dotacijų ir subsidijų verte Įmonės, besiverčiančios skirstymo veikla, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, ir visuomeninis tiekėjas 1 papunkčius pildo pagal Metodikos 20.2 papunktį. 8 punktas taikomas visuomeniniam tiekėjui 1 Neatimamos nusidėvėjimo sąnaudos Tvirtinu: pareigos parašas vardas, pavardė

15 Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika 7 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Pavadinimas Kodas Buveinės adresas Telefonas Faksas El.paštas Duomenys apie kontaktinį asmenį: V., pavardė Pareigos Telefonas Faksas El.paštas VISUOMENINIO TIEKĖJO ĮSIGIJIMO KAINOS APSKAIČIAVIMAS (elektros energetikos įmonės pavadinimas) sudarymo data Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Verkių g. 25C-1, LT Vilnius, Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. 20_ m. prognozė 1. Elektros energijos įsigijimo sąnaudos, iš viso Elektros energija įsigyta pagal sutartis 1.2. Elektros energija įsigyta iš biržos (aukciono) 1.3. Balansavimo energijos sąnaudos 2. Nepadengta elektros energijos įsigijimo sąnaudų suma už ankstesnius metus t-2 metų faktinių elektros energijos įsigijimo sąnaudų ir faktinių pajamų pagal nustatytą įsigijimo kainą skirtumas 2.2. t-2 metais Komisijos numatyta padengti elektros energijos įsigijimo sąnaudų suma už ankstesnius metus 3. Elektros energijos tiekimas kwh 4. Elektros energijos įsigijimo kaina (be PVM) ct/kwh 0 Tvirtinu: pareigos parašas vardas, pavardė

16 Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika 13 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Pavadinimas Kodas Buveinės adresas Telefonas Faksas Duomenys apie kontaktinį asmenį: V., pavardė Pareigos Telefonas Faksas El.paštas El.paštas DUOMENŲ SUVESTINĖ KAINOS VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI sudarymo data Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Verkių g. 25C-1, LT Vilnius, Eil. Nr. Rodiklis Vnt. Perdavimo /Skirstymo/ Tiekimo veikla iš jų (taikoma skirstymo veiklai) 20 VĮ ŽĮ 1. REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS ( ) 0 2. Sn t +S srt SĄNAUDOS TECHNOLOGINĖMS IR SAVOSIOMS REIKMĖMS Prognuozuojamas technologiniuose įrenginiuose suvartojamos elektros energijos kiekis kwh 2.2. Prognozuojama technologiniuose įrenginiuose sunaudotos elektros energijos kaina (išvardinti dedamąsias) ct/kwh 2.3. Prognozuojamas savoms reikmėms sunaudotos elektros energijos kiekis kwh 2.4. Prognozuojama savoms reikmėms sunaudotos elektros energijos kaina (išvardinti dedamąsias) ct/kwh 2.5. Prognozuojamas technologinių sąnaudų ir savų reikmių kiekis tinkle proc. 3. N t NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS 0 4. OPEX'(DU) t DARBO UŽMOKESČIO, SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS ( ) Bazinės darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos, koreguotos vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiu (4.2*4.3) Bazinės darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos 4.3. DK =(1+(ΔDU -e )/100)* DK t metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas koef. 0 t t t t ΔDU t Finansų ministerijos prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t metais proc e t efektyvumo koeficientas t metais proc DK t-1 Patikslintas pagal t metų duomenis t-1 metų darbo užmokesčio koregavimo koeficientas (išvardinti skaičiavimo dedamąsias) koef Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas/sumažėjimas dėl nenumatytų pasikeitimų (išvardinti)1 REMONTO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR EKPLOATAVIMO SĄNAUDOS, PERSONALO SĄNAUDOS 5. OPEX'(beDU) t (IŠSKYRUS DARBO UŽMOKESČIO, SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS), ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS, RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS, KITOS PRIPAŽĮSTAMOS SĄNAUDOS ( ) 0 Bazinės remonto, techninės priežiūros ir ekploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio, socialinio 5.1. draudimo sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, kitos pripažįstamos sąnaudos, koreguotos infliacijos koeficientu (5.2*5.3) Bazinės remonto, techninės priežiūros ir ekploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, kitos pripažįstamos sąnaudos IK t =(1+(i t -e t )/100)*IK t-1 Infliacijos koeficientas t metais koef i t Prognozuojamas vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis t metais lyginant su atitinkamu indeksu t-1 metais proc e t efektyvumo koeficientas t metais proc IK t-1 Patikslintas pagal t metų duomenis t-1 metų infliacijos koeficientas (išvardinti skaičiavimo dedamąsias) koef 5.7. Remonto, techninės priežiūros ir ekploatavimo sąnaudų, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudas), administracinių sąnaudų, rinkodaros ir pardavimų sąnaudų, kitų pripažįstamų sąnaudų padidėjimas/sumažėjimas dėl nenumatytų pasikeitimų (išvardinti)1 6. M t MOKESČIŲ SĄNAUDOS ( ) Bazinės mokesčių sąnaudos 6.2. Mokesčių sąnaudų padidėjimas/sumažėjimas dėl nenumatytų pasikeitimų (išvardinti) 7. NT t TURTO NURAŠYMO SĄNAUDOS 8. ROI t INVESTICIJŲ GRĄŽA (8.1 *8.2) Reguliuojamos veiklos RAB (2 priedo 1 eil.+8 eil.) Komisijos nustatyta investicijų grąžos norma t metais proc. 9. OI t KITOS REGULIUOJAMOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) ( ) Reaktyviosios energijos pajamos 9.2. Dalyvavimo ITC (angl. Inter-TSO Compensation) mechanizme saldo 9.3. Reguliuojamo turto nuomos pajamos 9.4. Kitos pajamos (sąnaudos) (išvardinti) 10. K t PRAĖJUSIO LAIKOTARPIO INVESTICIJŲ GRĄŽOS KOREKCIJA 11. P' t GALUTINĖS PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS ( ) E' t PROGNOZUOJAMAS PERDUOTI/ PASKIRSTYTI/ PARDUOTI ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIS kwh 13. T' t KOREGUOTA KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA ((11:13)*100) ct/kwh 0 1 Esant kaštų tęstinumui, t metais įvertinti kaštai įskaičiuojami ir kitais metais, koreguojant juos atitinkamai vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiu arba infliacija, sumažintais efektyvumo rodikliu. 2 Įskaitant Aprašo 32.6 papunktyje nurodytas sąnaudas. Tvirtinu: Pareigos Parašas Vardas, pavardė

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota)

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) 2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita Ataskaita parengta už 2014 m. sausio

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

MergedFile

MergedFile Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAUTA 2019-01-14 Nr. R1-410 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai El. p.: rastine@regula.lt 2019-01- Nr. SD- Į 2019-01-07 Nr. R2-(RPS)-20

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau