AM_Com_LegReport

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AM_Com_LegReport"

Transkriptas

1 EUROPOS PARLAMENTAS Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas /0140(COD) PAKEITIMAI Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE v02-00) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas) (COM(2013) 0265 C7-0123/ /0140(COD)) AM\ doc PE v03-00 Susivieniję įvairovėje

2 AM_Com_LegReport PE v /116 AM\ doc

3 854 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 87 straipsnio 1 dalis 1. Oficialius sertifikatus išduoda kompetentingos institucijos. 1. Oficialius sertifikatus išduoda kompetentingos institucijos arba įgaliotosios įstaigos, kaip nurodoma straipsniuose. Or. es Suderinama su pasiūlymo dėl reglamento 85 straipsnio 2 dalies nuostatomis straipsnio 2 dalies a punktas a) neturi turėti interesų konflikto, susijusio su sertifikavimo objektu, ir turi veikti nešališkai; a) neturi turėti interesų konflikto, susijusio su sertifikavimo objektu, ir turi veikti nepriklausomai ir nešališkai; 856 Martina Anderson 88 straipsnio 2 dalies a punktas a) sertifikatus išduodančio pareigūno a) sertifikatus išduodančio pareigūno AM\ doc 3/116 PE v03-00

4 laikiną nušalinimą nuo pareigų; nušalinimą nuo pareigų; 857 Martina Anderson 90 straipsnio 2 dalies b punktas b) surašomi viena iš oficialių Sąjungos institucijų kalbų; b) surašomi viena iš oficialių Sąjungos institucijų kalbų; arba bet kuria iš valstybės narės oficialių kalbų; straipsnio 3 dalies a punktas a) yra nešališki ir neturi jokio interesų konflikto, susijusio su tuo, kas sertifikuojama oficialiais patvirtinimais; a) yra nepriklausomi, nešališki ir neturi jokio interesų konflikto, susijusio su tuo, kas sertifikuojama oficialiais patvirtinimais; 859 Julie Girling 91 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis PE v /116 AM\ doc

5 1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamose srityse, kuriose oficialios kontrolės veiksmingumas priklauso ir nuo kokybės, vienodumo ir patikimumo: 1. Komisija įgyvendinimo aktais skiria Europos Sąjungos etalonines laboratorijas 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis reglamentuojamose srityse, kuriose oficialios kontrolės veiksmingumas priklauso ir nuo kokybės, vienodumo ir patikimumo: 860 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 91 straipsnio 2 dalies b punktas b) reguliariai persvarstomi. b) reguliariai persvarstomi kas penkerius metus. Or. es Atsižvelgiant į kituose teisės aktuose pateikiamas nuostatas, paskyrimas turėtų būti persvarstomas praėjus tam tikram laikotarpiui. 861 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 91 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) ba) vykdomi gavus aptariamoje srityje kompetentingos institucijos patvirtinimo raštą. AM\ doc 5/116 PE v03-00

6 Or. es Reikėtų, kad paskyrimui pritartų atitinkama kompetentinga institucija. 862 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 91 straipsnio 2 a dalis (nauja) 2a. Jei mano, kad to reikia, Komisija tai pačiai ligai tirti gali skirti daugiau nei vieną etaloninę laboratoriją, ji taip pat skatina nacionalinių laboratorijų, atitinkančių šio straipsnio 3 dalies reikalavimus, rotaciją. Or. es Reikėtų numatyti, kad gali veikti kelios etaloninės laboratorijos, atliekančios tokį pat nustatymą ar tiriančios tą pačią ligą, nes tam tikromis aplinkybėmis taip būtų galima turėti daugiau išteklių straipsnio 3 dalies b punktas b) yra nešališka ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu; b) yra nepriklausoma, nešališka ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu; PE v /116 AM\ doc

7 864 Horst Schnellhardt 91 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas) ga) gali gauti finansinį Sąjungos įnašą pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje. Or. de Ši šiuo metu galiojanti nuostata įtraukta ir į pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (29 straipsnio 1 dalis). Tačiau pagal šio reglamento atitikmenų lentelę pirminės nuostatos nebėra ir ją reikia įtraukti iš naujo. 865 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 91 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas) ga) užtikrina, kad darbuotojai paisytų tam tikrų temų, rezultatų ar pranešimų konfidencialumo. Or. es Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų veikla ir veiksmai turi būti konfidencialūs, kaip nurodoma galiojančio Reglamento (EB) Nr. 882/ straipsnio 4 dalies d punkte. AM\ doc 7/116 PE v03-00

8 866 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 92 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas) aa) nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms nemokamai teikti etaloninę medžiagą, neribojant jos naudojimo (susijusią su gyvūnų sveikata, štamais ir serumais), kad būtų lengviau tobulinti ir derinti analitinių tyrimų, kitų tyrimų ir diagnostinių tyrimų metodus; Or. es 867 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 92 straipsnio 2 dalies b punktas b) koordinuoti, kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos taiko ir, jei būtina, kitos oficialiosios laboratorijos taiko metodus, nurodytus a punkte, visų pirma organizuojant reguliarius tarplaboratorinius lyginamuosius tyrimus bei užtikrinant tinkamus tolesnius veiksmus po tokių lyginamųjų tyrimų, jei įmanoma, pagal tarptautiniu mastu pripažįstamus protokolus; b) koordinuoti, kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos taiko metodus, nurodytus a punkte, visų pirma organizuojant reguliarius tarplaboratorinius lyginamuosius tyrimus bei užtikrinant tinkamus tolesnius veiksmus po tokių lyginamųjų tyrimų, jei įmanoma, pagal tarptautiniu mastu pripažįstamus protokolus; informuoti kompetentingas institucijas apie šių tarplaboratorinių lyginamųjų tyrimų stebėjimą ir rezultatus; Or. es Reikėtų apsiriboti nacionalinėmis etaloninėmis laboratorijomis. PE v /116 AM\ doc

9 868 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 92 straipsnio 2 dalies d punktas d) organizuoti mokymo kursus nacionalinių etaloninių laboratorijų darbuotojams ir prireikus kitų oficialiųjų laboratorijų darbuotojams, taip pat trečiųjų šalių ekspertams; d) organizuoti nemokamus mokymo kursus nacionalinių etaloninių laboratorijų darbuotojams; prireikus organizuoti mokymo kursus kitų oficialiųjų laboratorijų darbuotojams, taip pat trečiųjų šalių ekspertams; Or. es Reikėtų nurodyti, kad mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursai nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms yra nemokami straipsnio 2 dalies h punktas h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius arba nustatyti augalų kenksmingųjų organizmų protrūkius valstybėse narėse, atliekant patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus; h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius valstybėse narėse, atliekant patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus; AM\ doc 9/116 PE v03-00

10 870 Ewald Stadler 92 straipsnio 2 dalies h punktas h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius arba nustatyti augalų kenksmingųjų organizmų protrūkius valstybėse narėse, atliekant patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus; h) aktyviai padėti diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius valstybėse narėse, atliekant patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus; Or. de 871 Ewald Stadler 92 straipsnio 2 dalies j punkto i papunktis i) augalų kenksmingųjų organizmų pamatinius rinkinius ar augalų ligų sukėlėjų pamatinius štamus; i) augalų ligų sukėlėjų pamatinius štamus; Or. de straipsnio 2 dalies j punkto i papunktis PE v /116 AM\ doc

11 i) augalų kenksmingųjų organizmų pamatinius rinkinius ar augalų ligų sukėlėjų pamatinius štamus; i) pamatinius augalų ligų sukėlėjų pamatinių štamų rinkinius; 873 Julie Girling 92 a straipsnis (naujas) 92a straipsnis 1. Komisija deleguotaisiais aktais paskiria ES etaloninę maisto autentiškumo laboratoriją; 2. Valstybės narės gali paskirti nacionalines etalonines laboratorijas, kaip ES dirbančių laboratorijų tinklo dalį; 874 Horst Schnellhardt 93 straipsnis 93 straipsnis Išbraukta. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų skyrimas 1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos, valstybių narių ir Europos augalų veislių agentūros (EPVA) AM\ doc 11/116 PE v03-00

12 veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytų taisyklių taikymą dalyje numatyti skyrimai turi būti: a) vykdomi atlikus viešosios atrankos procesą; b) reguliariai persvarstomi. 3. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloniniai centrai: a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją augalų dauginamosios medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo ir tyrimų srityse; b) turi tinkamai kvalifikuotus darbuotojus, kurie deramai apmokyti a punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą pagalbinį personalą; c) turi ar turi galimybę naudoti infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių reikia vykdant joms priskirtas užduotis; d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų pakankamai žinių apie tarptautinius standartus ir metodus a punkte nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų atsižvelgiama į naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu mastu šiose srityse. Or. de Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų sektoriaus taisykles, šis išplėtimas šiame reglamente nereikalingas straipsnis PE v /116 AM\ doc

13 93 straipsnis Išbraukta. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų skyrimas 1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos, valstybių narių ir Europos augalų veislių agentūros (EPVA) veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytų taisyklių taikymą dalyje numatyti skyrimai turi būti: a) vykdomi atlikus viešosios atrankos procesą; b) reguliariai persvarstomi. 3. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloniniai centrai: a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją augalų dauginamosios medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo ir tyrimų srityse; b) turi tinkamai kvalifikuotus darbuotojus, kurie deramai apmokyti a punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą pagalbinį personalą; c) turi ar turi galimybę naudoti infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių reikia vykdant jiems priskirtas užduotis; d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų pakankamai žinių apie tarptautinius standartus ir metodus a punkte nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų atsižvelgiama į naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu mastu šiose srityse. (Jei pakeitimas bus priimtas, reikia pašalinti visas nuorodas tekste) AM\ doc 13/116 PE v03-00

14 876 Ewald Stadler 93 straipsnis 93 straipsnis Išbraukta. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų skyrimas 1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos, valstybių narių ir Europos augalų veislių agentūros (EPVA) veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytų taisyklių taikymą dalyje numatyti skyrimai turi būti: a) vykdomi atlikus viešosios atrankos procesą; b) reguliariai persvarstomi. 3. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloniniai centrai: a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją augalų dauginamosios medžiagos inspektavimo, mėginių ėmimo ir tyrimų srityse; b) turi tinkamai kvalifikuotus darbuotojus, kurie deramai apmokyti a punkte nurodytose srityse, ir atitinkamą pagalbinį personalą; c) turi ar turi galimybę naudoti infrastruktūrą, įrangą ir produktus, kurių reikia vykdant joms priskirtas užduotis; d) užtikrina, kad darbuotojai turėtų pakankamai žinių apie tarptautinius standartus ir metodus a punkte nurodytose srityse, ir kad jų darbe būtų atsižvelgiama į naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu mastu šiose srityse. PE v /116 AM\ doc

15 Or. de 877 Horst Schnellhardt 94 straipsnis 94 straipsnis Išbraukta. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos referencinių centrų atsakomybė ir užduotys Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis: a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir techninę ekspertizę, susijusią su: i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir tyrimais, atliekamais augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo tikslu; ii) augalų dauginamosios medžiagos tyrimais po sertifikavimo; iii) standartinių augalų dauginamosios medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais; b) organizuoti augalų dauginamosios medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko tyrimus; c) rengti mokymo kursus kompetentingų institucijų darbuotojams ir ekspertams iš trečiųjų šalių; d) prisidėti prie sertifikavimo ir po sertifikavimo atliekamų augalų dauginamosios medžiagos tyrimų protokolų rengimo ir augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo veiklos rezultatų rodiklių rengimo; AM\ doc 15/116 PE v03-00

16 e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų duomenis ir technikos inovacijas pagal savo misiją. Or. de Atskyrus augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų sektoriaus taisykles, šis išplėtimas šiame reglamente nereikalingas straipsnis 94 straipsnis Išbraukta. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos referencinių centrų atsakomybė ir užduotys Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis: a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir techninę ekspertizę, susijusią su: i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir tyrimais, atliekamais augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo tikslu; ii) augalų dauginamosios medžiagos tyrimais po sertifikavimo; iii) standartinių augalų dauginamosios medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais; b) organizuoti augalų dauginamosios medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko tyrimus; PE v /116 AM\ doc

17 (c) rengti mokymo kursus kompetentingų institucijų darbuotojams ir ekspertams iš trečiųjų šalių; d) prisidėti prie sertifikavimo ir po sertifikavimo atliekamų augalų dauginamosios medžiagos tyrimų protokolų rengimo ir augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo veiklos rezultatų rodiklių rengimo; e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų duomenis ir technikos inovacijas pagal savo misiją. 879 Ewald Stadler 94 straipsnis 94 straipsnis Išbraukta. Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos referencinių centrų atsakomybė ir užduotys Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis: a) pagal savo misiją atlikti mokslinę ir techninę ekspertizę, susijusią su: i) inspektavimu vietoje, mėginių ėmimu ir tyrimais, atliekamais augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo tikslu; ii) augalų dauginamosios medžiagos tyrimais po sertifikavimo; iii) standartinių augalų dauginamosios medžiagos kategorijų medžiagos tyrimais; AM\ doc 17/116 PE v03-00

18 b) organizuoti augalų dauginamosios medžiagos lyginamuosius tyrimus ir lauko tyrimus; c) rengti mokymo kursus kompetentingų institucijų darbuotojams ir ekspertams iš trečiųjų šalių; d) prisidėti prie sertifikavimo ir po sertifikavimo atliekamų augalų dauginamosios medžiagos tyrimų protokolų rengimo ir augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo veiklos rezultatų rodiklių rengimo; e) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų duomenis ir technikos inovacijas pagal savo misiją. Or. de 880 Martina Anderson 94 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis: Vadovaujantis 93 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai atsako už šias užduotis: 881 Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm 95 straipsnio 1 dalis 1. Komisija įgyvendinimo aktais gali skirti 1. Komisija įgyvendinimo aktais skiria PE v /116 AM\ doc

19 Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos ir valstybių narių veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytų taisyklių taikymą. Europos Sąjungos etaloninius centrus, kurie remia Komisijos ir valstybių narių veiklą, atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytų taisyklių taikymą. 882 Horst Schnellhardt 95 straipsnio 3 dalies a punktas a) turi aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją žmonių ir gyvūnų santykio, gyvūnų elgsenos, gyvūnų fiziologijos, gyvūnų sveikatos ir mitybos, susijusių su gyvūnų gerove, ir gyvūnų gerovės aspektų, susijusių su gyvūnų naudojimu verslo ir mokslo tikslais, srityse; a) turi tinkamai kvalifikuotus darbuotojus, turinčius aukšto lygio mokslinę ir techninę kompetenciją žmonių ir gyvūnų santykio, gyvūnų elgsenos, gyvūnų fiziologijos, gyvūnų sveikatos ir mitybos, susijusių su gyvūnų gerove, ir gyvūnų gerovės aspektų, susijusių su gyvūnų naudojimu verslo ir mokslo tikslais, srityse ir susijusiais etikos klausimais; Or. de Šis punktas ir 95 straipsnio 3 dalies b punktas turinio požiūriu iš dalies sutampa, todėl jie sujungiami. 883 Horst Schnellhardt 95 straipsnio 3 dalies b punktas b) turi tinkamai kvalifikuotų darbuotojų, kurie tinkamai apmokyti a punkte nurodytose srityse ir etikos klausimais, Išbraukta. AM\ doc 19/116 PE v03-00

20 susijusiais su gyvūnais, ir atitinkamą pagalbinį personalą; Or. de Šis punktas ir 95 straipsnio 3 dalies a punktas turinio požiūriu iš dalies sutampa, todėl jie sujungiami. 884 Martina Anderson 96 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis: Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai atsako už šias užduotis: 885 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 96 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už šias užduotis: Vadovaujantis 95 straipsnio 1 dalimi paskirti Europos Sąjungos etaloniniai centrai pagal Komisijos patvirtintas metines ar daugiametes darbo programas atsako už jiems paskirtų užduočių vykdymą. Or. es PE v /116 AM\ doc

21 Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 886 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 96 straipsnio pirmos pastraipos a punktas a) atlikti mokslinę ir techninę ekspertizę pagal savo misiją nacionaliniams mokslo rėmimo tinklams ar įstaigoms, numatytiems Reglamento (EB) Nr. 1099/ straipsnyje; Išbraukta. Or. es Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 887 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 96 straipsnio pirmos pastraipos b punktas b) teikti mokslinę ir techninę ekspertizę, reikalingą rengiant ir taikant gyvūnų gerovės rodiklius, nurodytus 18 straipsnio 3 dalies f punkte; Išbraukta. Or. es AM\ doc 21/116 PE v03-00

22 Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 888 Marit Paulsen 96 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas) ba) koordinuoti pripažintų gyvūnų gerovės institucijų, kurios galėtų padėti kompetentingoms institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams vykdyti susijusius ES teisės aktus, tinklą; 889 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 96 straipsnio pirmos pastraipos c punktas c) plėtoti arba koordinuoti gyvūnų gerovės lygio vertinimo ir gyvūnų gerovės lygio gerinimo metodų rengimą; Išbraukta. Or. es Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 890 Pilar Ayuso, Esther Herranz García PE v /116 AM\ doc

23 96 straipsnio pirmos pastraipos d punktas d) vykdyti mokslinius ir techninius tyrimus dėl gyvūnų, naudojamų komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės; Išbraukta. Or. es Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 891 Horst Schnellhardt 96 straipsnio pirmos pastraipos d punktas d) vykdyti mokslinius ir techninius tyrimus dėl gyvūnų, naudojamų komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės; d) koordinuoti mokslinių ir techninių tyrimų dėl gyvūnų, naudojamų komerciniais ar mokslo tikslais, gerovės vykdymą; Or. de Siekiant išvengti etaloninių centrų ir Europos maisto saugos tarnybos (angl. EFSA) kompetencijos sričių dubliavimosi, etaloniniams centrams turėtų tekti koordinavimo funkcija, o EFSA galėtų toliau pati atlikti tyrimus. 892 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 96 straipsnio pirmos pastraipos e punktas AM\ doc 23/116 PE v03-00

24 e) organizuoti mokymo kursus nacionalinių mokslo rėmimo tinklų arba įstaigų, nurodytų a punkte, darbuotojams, kompetentingų institucijų darbuotojams ir ekspertams iš trečiųjų šalių; Išbraukta. Or. es Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 893 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 96 straipsnio pirmos pastraipos f punktas f) skleisti mokslinių tyrimų rezultatų duomenis ir technines inovacijas ir bendradarbiauti su Sąjungos mokslinių tyrimų įstaigomis pagal savo misiją. Išbraukta. Or. es Reikėtų išbraukti etaloninių centrų užduočių sąrašą, nes šie centrai dar neįsteigti. Etaloninių centrų pareigos ir užduotys turės būti nustatytos vėliau. 894 Horst Schnellhardt 97 straipsnio 1 dalies b punktas PE v /116 AM\ doc

25 b) Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų, numatytų 93 straipsnyje; Išbraukta. Or. de Atsižvelgiama į siūlymą išbraukti 93 ir 94 straipsnius straipsnio 1 dalies b punktas b) Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų, numatytų 93 straipsnyje; Išbraukta. 896 Ewald Stadler 97 straipsnio 1 dalies b punktas b) Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų, numatytų 93 straipsnyje; Išbraukta. Or. de AM\ doc 25/116 PE v03-00

26 straipsnio 2 dalis 2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų, Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų ir Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 straipsnį, 93 straipsnio 3 dalį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo. 2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų ir Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 straipsnį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo. 898 Ewald Stadler 97 straipsnio 2 dalis 2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų, Europos Sąjungos augalų dauginamosios medžiagos etaloninių centrų ir Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 straipsnį, 93 straipsnio 3 dalį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo. 2. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl Europos Sąjungos etaloninių laboratorijų ir Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninių centrų reikalavimų, atsakomybės ir užduočių, neįtrauktų į 91 straipsnio 3 dalį, 92 straipsnį, 95 straipsnio 3 dalį ir 96 straipsnį, nustatymo. Or. de PE v /116 AM\ doc

27 899 Ewald Stadler 97 straipsnio 3 dalis 3. Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms ir Europos Sąjungos etaloniniams centrams taikoma Komisijos kontrolė, siekiant patikrinti atitikį reikalavimams, išdėstytiems 91 straipsnio 3 dalyje, 92 straipsnyje, 93 straipsnio 3 dalyje, 95 straipsnio 3 dalyje ir 96 straipsnyje. 3. Europos Sąjungos etaloninėms laboratorijoms ir Europos Sąjungos etaloniniams centrams taikoma Komisijos kontrolė, siekiant patikrinti atitikį reikalavimams, išdėstytiems 91 straipsnio 3 dalyje, 92 straipsnyje, 95 straipsnio 3 dalyje ir 96 straipsnyje. Or. de straipsnio 3 dalies a punktas a) yra nešališkos ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu; a) yra nepriklausomos, nešališkos ir neturi interesų konflikto, susijusio su jos kaip nacionalinės etaloninės laboratorijos užduočių vykdymu; 901 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 99 straipsnio 1 dalies a punktas a) bendradarbiauja su Europos Sąjungos a) bendradarbiauja su Europos Sąjungos AM\ doc 27/116 PE v03-00

28 etaloninėms laboratorijoms ir dalyvauja mokymo kursuose ir tarplaboratoriniuose šių laboratorijų rengiamuose lyginamuosiuose tyrimuose; etaloninėms laboratorijoms ir gali dalyvauti mokymo kursuose ir tarplaboratoriniuose šių laboratorijų rengiamuose lyginamuosiuose tyrimuose; Or. es Turi būti suteikta galimybė dalyvauti. 902 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 99 straipsnio 1 dalies b punktas b) koordinuoja pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirtų oficialiųjų laboratorijų veiklą siekiant suvienodinti ir patobulinti laboratorinių analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių tyrimų metodus bei naudojimą; b) koordinuoja pagal 36 straipsnio 1 dalį paskirtų nacionalinių oficialiųjų laboratorijų veiklą siekiant suvienodinti ir patobulinti laboratorinių analitinių ar kitų tyrimų arba diagnostinių tyrimų metodus bei naudojimą; Or. es Įtraukiamas žodis nacionalinių, nes labai sunku koordinuoti veiksmus, jeigu skiriamos kitų valstybių narių oficialiosios laboratorijos. 903 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 99 straipsnio 1 dalies c punktas c) prireikus organizuoja tarplaboratorinius oficialiųjų laboratorijų lyginamuosius c) prireikus organizuoja tarplaboratorinius nacionalinių oficialiųjų laboratorijų PE v /116 AM\ doc

29 tyrimus, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus po tokių tyrimų ir informuoja kompetentingas institucijas apie šių tyrimų rezultatus ir tolesnius veiksmus; lyginamuosius tyrimus, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus po tokių tyrimų ir informuoja kompetentingas institucijas apie šių tyrimų rezultatus ir tolesnius veiksmus; Or. es Įtraukiamas žodis nacionalinių, nes labai sunku koordinuoti veiksmus, jeigu skiriamos kitų valstybių narių oficialiosios laboratorijos. 904 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 99 straipsnio 1 dalies d punktas d) užtikrina Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos teikiamos informacijos perdavimą kompetentingoms institucijoms ir oficialiosioms laboratorijoms; d) užtikrina Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos teikiamos informacijos perdavimą kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms oficialiosioms laboratorijoms; Or. es Įtraukiamas žodis nacionalinių, nes labai sunku koordinuoti veiksmus, jeigu skiriamos kitų valstybių narių oficialiosios laboratorijos. 905 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 99 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas) AM\ doc 29/116 PE v03-00

30 fa) aktyviai padeda diagnozuoti per maistą plintančių ligų bei zoonozių ir gyvūnų ligų protrūkius valstybėse narėse, atlikdamos patvirtinamuosius, apibūdinamuosius ir taksonominius ar epizootinius ligų sukėlėjų izoliatų arba kenksmingųjų organizmų pavyzdžių tyrimus, kaip 92 straipsnio 2 dalies h punkte nurodoma Europos Sąjungos nacionalinių etaloninių laboratorijų atveju; Or. es Įtraukiama ta pati nuostata, kuri 92 straipsnio 2 dalies h punkte pateikiama dėl Europos Sąjungos nacionalinių etaloninių laboratorijų. 906 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 100 straipsnio 2 dalis 2. Teikiant administracinę pagalbą, jeigu reikia, valstybės narės kompetentingos institucijos dalyvauja kitos valstybės narės kompetentingai institucijai atliekant oficialią kontrolę vietoje. Išbraukta. Or. es Valstybių narių santykiai turi būti grindžiami abipusiu atliktos kontrolės pripažinimu. Jei yra neatitikimų, įsikišti turėtų Komisija. PE v /116 AM\ doc

31 907 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 100 straipsnio 5 dalis 5. Informacijos mainams racionalizuoti ir supaprastinti Komisija įgyvendinimo aktais nustato standartinę formą, skirtą: a) pagalbos prašymams, numatytiems 102 straipsnio 1 dalyje; b) bendrų ir periodinių pranešimų ir atsakymų perdavimui. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Išbraukta. Or. es Iki šiol patirtis buvo tinkamai perduodama nenaudojant standartinės formos. Aišku, kad procedūra bus sudėtingesnė ir atsiras daugiau formalumų. Bus daugiau biurokratizmo ir išlaidų, nes reikės naudoti naujas IT priemones, todėl ištekliai bus skiriami IT personalui, o ne oficialią kontrolę atliekantiems darbuotojams, kurie turi tvarkyti pranešimus ir vykdyti su oficialia kontrole susijusią veiklą. 908 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 100 straipsnio 5 a dalis (nauja) 5a. Kompetentingų institucijų pranešimais pagal šios antraštinės dalies nuostatas keičiamasi nepažeidžiant 2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 16/2011, kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos AM\ doc 31/116 PE v03-00

32 (RASFF) įgyvendinimo priemonės, nuostatų dėl pranešimų, kurie turi būti teikiami per sistemą RASFF. Or. es Reikia konkrečiai nurodyti, kad veikia speciali pranešimų sistema perspėjimo tinklas (RASFF), kuria naudodamosi kompetentingos valstybių narių institucijos keičiasi tam tikrais pranešimais, kuriems taikomos kitos taisyklės nei pateikiamos šioje antraštinėje dalyje. 909 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 101 straipsnio 3 dalis 3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl būtiniausių reikalavimų nustatymo, kuriuos turėtų atitikti pagal 1 dalį paskirtos ryšių palaikymo įstaigos. Išbraukta. Or. es Ryšių palaikymo įstaigos tai įvairaus pobūdžio įstaigos, pavaldžios įvairioms centrinės valdžios kompetentingoms institucijoms, todėl pagal subsidiarumo principą su šiomis įstaigomis susijusius būtiniausius reikalavimus turėtų nustatyti pačios valstybės narės. 910 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 101 straipsnio 7 dalis PE v /116 AM\ doc

33 7. Komisija įgyvendinimo aktais nustato pagal 1 dalį paskirtų ryšių palaikymo įstaigų komunikacijos techninių priemonių specifikacijas ir procedūras. Įgyvendinimo aktai priimami pagal 141 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Išbraukta. Or. es Siūlome išbraukti 7 dalį, nes dėl jos dar kartą padidės administracinė ir ekonominė našta, atsižvelgiant į VI antraštinės dalies (Sąjungos veiksmai) IV skyriuje (informacinės valdymo sistemos) nurodytas naujas IT priemones. Būtina suteikti lankstumo ir užtikrinti, kad ištekliai nebūtų skiriami naujoms nereikalingoms kompiuterinėms programoms kurti, taip darant žalą konkrečiai kontrolei. 911 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 102 straipsnio 1 dalies b punktas b) per dešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos nurodo laikotarpį pagrįstam atsakymui pateikti; b) per penkiolika dienų nuo prašymo gavimo dienos nurodo laikotarpį pagrįstam atsakymui pateikti; Or. es 912 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 102 straipsnio 3 dalis AM\ doc 33/116 PE v03-00

34 3. Prašančių kompetentingų institucijų ir kompetentingų institucijų, į kurias kreipiamasi, susitarimu prašančių institucijų paskirti darbuotojai gali dalyvauti kompetentingoms institucijoms, į kurias kreipiamasi, atliekant 1 dalies c punkte nurodytą oficialią kontrolę ir tyrimus. Tokiais atvejais prašančių kompetentingų institucijų darbuotojai: a) bet kuriuo metu turi būti pasirengę pateikti raštišką įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta jų tapatybė ir oficialios pareigos; b) turi teisę patekti į tas pačias patalpas ir naudotis tais pačiais dokumentais, kaip ir kompetentingų institucijų, į kurias kreipiamasi, darbuotojai, per tarpininką ir tik atlikdami administracinį tyrimą; c) savo iniciatyva negali naudotis tyrimo įgaliojimais, suteiktais kompetentingų institucijų, į kurias kreipiamasi, pareigūnams. Išbraukta. Or. es Valstybių narių santykiai turi būti grindžiami abipusiu atliktos kontrolės pripažinimu, jei yra neatitikimų, įsikišti turėtų Komisija. Suderinama su 100 ir 101 straipsnių nuostatomis. 913 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 103 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis b) per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo b) per penkiolika darbo dienų nuo PE v /116 AM\ doc

35 dienos nurodo: pranešimo gavimo dienos nurodo: Or. es straipsnio 1 dalis 1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės kilmės gyvūnų arba prekių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių ir tai kelia riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet kurios kitos susijusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus. 1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės kilmės gyvūnų arba prekių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių ir tai kelia riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba riziką aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet kurios kitos susijusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus. 915 Ewald Stadler 104 straipsnio 1 dalis 1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės kilmės gyvūnų arba prekių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių ir tai kelia riziką žmonių, gyvūnų 1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės kilmės gyvūnų arba prekių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių ir tai kelia riziką žmonių arba AM\ doc 35/116 PE v03-00

36 ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet kurios kitos susijusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus. gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet kurios kitos susijusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus. Or. de 916 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 104 straipsnio 1 dalis 1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės kilmės gyvūnų arba prekių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių ir tai kelia riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet kurios kitos susijusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus. 1. Jeigu vykdant kitos valstybės narės kilmės gyvūnų arba prekių oficialią kontrolę kompetentingos institucijos nustato, kad tokie gyvūnai ar prekės neatitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių ir tai kelia riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai arba tai yra didelis šių taisyklių pažeidimas, jos neatidėliodamos apie tai praneša išsiuntimo valstybės narės ar bet kurios kitos susijusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti atitinkamus tyrimus. Or. es Suderinama su taikymo sritimi, siūloma 1 straipsnio 2 dalies g punkto pakeitime. 917 Dan Jørgensen, Christel Schaldemose PE v /116 AM\ doc

37 104 straipsnio 1 a dalis (nauja) 1a. 1 dalyje minimos kitos susijusios valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant pažeidimų atveju apima: a) valstybę narę, kuri patvirtino leidimą vežėjui; b) jei Reglamento reikalavimų nesilaikymas yra susijęs su naudojamų transporto priemonių trūkumais, valstybė narė, kuri išdavė tokių transporto priemonių patvirtinimo pažymėjimą; c) jei su Reglamento reikalavimų nesilaikymu yra susijęs vairuotojas, valstybė narė, kuri išdavė vairuotojo pažymėjimą; Reglamente 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant nurodyta, kad valstybės narės pažeidimų atveju turi būti informuotos. Siūlomas reglamentas dėl oficialios kontrolės panaikina šią Reglamento 1/2005 nuostatą. Atitinkamai į siūlomą reglamentą dėl oficialios kontrolės reikėtų ją įtraukti, nes terminas bet kuri susijusi valstybė narė yra pernelyg platus ir gali būti skirtingai aiškinamas. 918 Julie Girling 104 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) ca) informuoti visus susijusius, suinteresuotuosius subjektus, kaip nurodyta nacionaliniuose maisto saugos nenumatytų atvejų planuose; AM\ doc 37/116 PE v03-00

38 919 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 105 straipsnis 105 straipsnis Išbraukta. Trečiųjų šalių pagalba 1. Jei kompetentingos institucijos gauna informacijos iš trečiosios šalies dėl neatitikties arba rizikos žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos priemonių, rizikos aplinkai, jos nedelsdamos: a) praneša apie tokią informaciją kompetentingoms institucijoms kitose susijusiose valstybėse narėse; b) perduoda šią informaciją Komisijai, jeigu ji yra ar gali būti svarbi Sąjungos lygmeniu. 2. Informacija, gauta pagal šį reglamentą vykdant oficialią kontrolę ir tyrimus, gali būti perduota 1 dalyje nurodytai trečiajai šaliai, jeigu: a) informaciją pateikusios kompetentingos institucijos sutinka su tokiu informacijos perdavimu; b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms, gyvūnams arba augalams arba aplinkai, sukaupti; c) laikomasi susijusių Sąjungos ir nacionalinių taisyklių, taikomų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias šalis. Or. es PE v /116 AM\ doc

39 Atsižvelgiama į kitus pakeitimus, kuriuose nurodoma, kad šis reglamentas neturi būti taikomas eksportui straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 1. Jei kompetentingos institucijos gauna informacijos iš trečiosios šalies dėl neatitikties arba rizikos žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos priemonių, rizikos aplinkai, jos nedelsdamos: 1. Jei kompetentingos institucijos gauna informacijos iš trečiosios šalies dėl neatitikties arba rizikos žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba rizikos aplinkai, jos nedelsdamos: 921 Horst Schnellhardt 105 straipsnio 2 dalies b punktas b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms, gyvūnams arba augalams arba aplinkai, sukaupti; b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms arba gyvūnams, sukaupti; Or. de 922 AM\ doc 39/116 PE v03-00

40 105 straipsnio 2 dalies b punktas b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms, gyvūnams arba augalams arba aplinkai, sukaupti; b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms, gyvūnams arba aplinkai, sukaupti; 923 Ewald Stadler 105 straipsnio 2 dalies b punktas b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms, gyvūnams arba augalams arba aplinkai, sukaupti; b) trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą įrodymams dėl veiklos, kuri neatitinka ar gali neatitikti Sąjungos taisyklių arba kelia riziką žmonėms, gyvūnams arba aplinkai, sukaupti; Or. de 924 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 106 straipsnio 3 dalis 3. Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus taisyklėms dėl skubaus pasikeitimo informacija 1 3. Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti taisykles dėl skubaus pasikeitimo informacija 1 dalyje nurodytais atvejais. PE v /116 AM\ doc

41 dalyje nurodytais atvejais nustatyti. Or. es Taisyklės dėl skubaus pasikeitimo informacija, nurodytos 106 straipsnyje, turi būti priimamos įgyvendinimo aktais, kurie yra tinkama teisinė priemonė siekiant atlikti suderinimą, o ne deleguotaisiais aktais. 925 Martina Anderson 107 straipsnio 1 dalis 1. Valstybės narės užtikrina, kad oficialią kontrolę pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos vykdytų remdamosi daugiamečiu nacionaliniu kontrolės planu, kurio parengimas ir įgyvendinimas būtų koordinuojamas visoje jų teritorijoje. 1. Valstybės narės užtikrina, kad oficialią kontrolę pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos vykdytų remdamosi daugiamečiais nacionaliniais kontrolės planais, kurių parengimas ir įgyvendinimas būtų koordinuojamas visoje jų teritorijoje. 926 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 107 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 2. Valstybės narės paskiria vieną instituciją, atsakingą už: 2. Valstybės narės paskiria vieną ar kelias institucijas, atsakingas už: Or. es AM\ doc 41/116 PE v03-00

42 Skirti tik vieną instituciją, atsakingą už 2 dalyje nurodytus klausimus, nėra tinkamas sprendimas, nes šie klausimai labai skirtingi ir susiję su įvairiomis sritimis, kurioms taikomas šis reglamentas. 927 Martina Anderson 107 straipsnio 2 dalies a punktas a) visų kompetentingų institucijų, atsakingų už oficialią kontrolę, veiklos koordinavimą rengiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą planą; a) visų kompetentingų institucijų, atsakingų už oficialią kontrolę, veiklos koordinavimą rengiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus planus; 928 Martina Anderson 107 straipsnio 2 dalies b punktas b) užtikrinimą, kad toks planas būtų darniai ir nuosekliai įgyvendintas. b) užtikrinimą, kad tokie planai būtų darniai ir nuosekliai įgyvendinti. 929 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 107 straipsnio 2 dalies b punktas b) užtikrinimą, kad toks planas būtų b) užtikrinimą, kad toks planas būtų PE v /116 AM\ doc

43 darniai ir nuosekliai įgyvendintas. nuoseklus ir atitiktų šio reglamento nuostatas. Or. es 930 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 108 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 2. Daugiamečiuose nacionaliniuose kontrolės planuose pateikiama bendra informacija apie oficialios kontrolės sistemų struktūrą ir organizavimą atitinkamoje valstybėje narėje, be to, jame turi būti pateikta bent ši informacija: 2. Daugiamečiuose nacionaliniuose kontrolės planuose pateikiama bendra informacija apie oficialios kontrolės sistemų struktūrą ir organizavimą atitinkamoje valstybėje narėje (visuose atitinkamuose sektoriuose), be to, jame turi būti pateikta bent ši informacija: Or. es Įvairių sektorių kontrolės planų turinys neturi būti pateikiamas vieninteliu formatu arba vieninteliame dokumente. Bendras dokumentas būtų neaiškus. 931 Martina Anderson 108 straipsnio 2 dalies a punktas a) strateginiai daugiamečio nacionalinio kontrolės plano tikslai ir tai, kaip atsižvelgiama į šiuos tikslus nustatant oficialios kontrolės prioritetus ir skirstant išteklius; a) strateginiai daugiamečių nacionalinių kontrolės planų tikslai ir tai, kaip atsižvelgiama į šiuos tikslus nustatant oficialios kontrolės prioritetus ir skirstant išteklius; AM\ doc 43/116 PE v03-00

44 932 Martina Anderson 109 straipsnio 1 dalis 1. Valstybės narės užtikrina, kad 107 straipsnio 1 dalyje numatytas daugiametis nacionalinis kontrolės planas būtų prieinamas visuomenei, išskyrus tas plano dalis, kurių atskleidimas galėtų pakenkti oficialios kontrolės veiksmingumui. 1. Valstybės narės užtikrina, kad 107 straipsnio 1 dalyje numatyti daugiamečiai nacionaliniai kontrolės planai būtų prieinami visuomenei, išskyrus tas planų dalis, kurių atskleidimas galėtų pakenkti oficialios kontrolės veiksmingumui. 933 Julie Girling 109 straipsnio 1 a dalis (nauja) 1a. tokie planai gali būti rengiami konsultuojantis su susijusiais veiklos vykdytojais, siekiant užtikrinti rizika pagrįstą požiūrį į oficialią kontrolę; 934 Martina Anderson 109 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 2. Daugiametis nacionalinis kontrolės planas turi būti atnaujinamas kaskart, kai 2. Daugiamečiai nacionaliniai kontrolės planai turi būti atnaujinami kaskart, kai tai PE v /116 AM\ doc

45 tai būtina atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pakeitimus, ir reguliariai peržiūrimas atsižvelgiant bent į šiuos veiksnius: būtina atsižvelgiant į 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių pakeitimus, ir reguliariai peržiūrimi atsižvelgiant bent į šiuos veiksnius: straipsnio 2 dalies a punktas a) naujai atsiradusias ligas, augalų kenksminguosius organizmus ar kitą riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai; a) naujai atsiradusias ligas ar kitą riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba riziką aplinkai; 936 Ewald Stadler 109 straipsnio 2 dalies a punktas a) naujai atsiradusias ligas, augalų kenksminguosius organizmus ar kitą riziką žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai; a) naujai atsiradusias ligas ar kitą riziką žmonių arba gyvūnų sveikatai, gyvūnų gerovei arba, dėl GMO ir augalų apsaugos produktų, riziką aplinkai; Or. de 937 Martina Anderson AM\ doc 45/116 PE v03-00

46 109 straipsnio 3 dalis 3. Valstybės narės Komisijai prašant pateikia atnaujintą jų daugiamečio nacionalinio kontrolės plano redakciją. 3. Valstybės narės Komisijai prašant pateikia atnaujintą jų daugiamečių nacionalinių kontrolės planų redakciją. 938 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 110 straipsnis 110 straipsnis Išbraukta. Su daugiamečiais nacionaliniais kontrolės planais susiję perduoti įgaliojimai Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl 107 straipsnio 1 dalyje numatytų daugiamečių nacionalinių kontrolės planų. Šiais deleguotaisiais aktais nustatomos taisyklės dėl: a) veiklos vykdytojų veiksmų skirstymo pagal rizikos kategorijas kriterijų; b) oficialios kontrolės prioritetų pagal 8 straipsnyje nustatytus kriterijus ir straipsniuose numatytas taisykles; c) oficialios kontrolės veiksmingumo didinimo procedūrų; d) pagrindinių veiksmingumo rodiklių, kuriuos turi taikyti kompetentingos institucijos, vertindamos daugiametį nacionalinį kontrolės planą ir jo įgyvendinimą. PE v /116 AM\ doc

47 Or. es Rizikos kriterijus, taip pat procedūras ir prioritetus turės nustatyti valstybės narės, todėl siūlome šį straipsnį išbraukti. 939 Pilar Ayuso, Esther Herranz García 111 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis Siekiant atlikti Sąjungos masto taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, taikymo tikslinį vertinimą arba nustatyti tam tikrų pavojų paplitimą visoje Sąjungoje Komisija pagal 139 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl: Siekiant atlikti Sąjungos masto taisyklių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalyje, taikymo tikslinį vertinimą arba nustatyti tam tikrų pavojų paplitimą visoje Sąjungoje Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus dėl: Or. es Labai svarbu, kad valstybės narės dalyvautų rengiant taisykles, kuriomis reglamentuojama šių suderintų kontrolės planų, kuriuos įgyvendins valstybės narės, struktūra. 940 Julie Girling 111 straipsnio pirmos pastraipos a punktas a) ribotos trukmės koordinuojamos kontrolės planų rengimo ir įgyvendinimo vienoje iš sričių, kurios reglamentuojamos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis; a) ribotos trukmės koordinuojamos kontrolės planų rengimo, organizavimo ir įgyvendinimo vienoje iš sričių, kurios reglamentuojamos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis; AM\ doc 47/116 PE v03-00

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

SANCO/11820/2012-EN Rev. 6

SANCO/11820/2012-EN Rev. 6 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 05 06 COM(2013) 262 final 2013/0137 (COD) C7-0121/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Socialinių paslaugų priežiūros departamento

Socialinių paslaugų priežiūros departamento PATVIRTINTA Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-438 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

C(2015)5195/F1 - LT

C(2015)5195/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 C(2015) 5195 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2015 07 28 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

untitled

untitled Mokslas saugo vartotojus visoje maisto gamybos grandinėje nuo lauko iki stalo Įsipareigoję užtikrinti saugų maistą Europoje 2 EFSA mokslinė vartotojų apsaugos ir informavimo organizacija Europos maisto

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau