Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO"

Transkriptas

1 Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS,

2 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ 2.1. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ PESET METODU 2.2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ SSGG METODU 3. ALYTAUS REGIONO PLĖTROS STRATEGIJA: 3.1.ALYTAUS REGIONO PLĖTROS VIZIJA 3.2. ALYTAUS REGIONO METŲ PLĖTROS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 4. PRIEMONIŲ PLANAS 5. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA: 5.1. VERTINIMO KRITERIJAI 5.2. VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMO METODAI, DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI 5.3. VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PLANO ĮGYVENDINIMĄ PRIEMONĖS 2

3 1. ĮVADAS (toliau planas) tai miesto,, ir Lazdijų rajonų bei savivaldybių plėtros perspektyvos strateginis dokumentas bei priemonių šiam dokumentui įgyvendinti visuma. regiono metų plėtros plano tikslas įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, numatyti pagrindines regiono socialines ekonomines plėtros kryptis, apibrėžti veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti. regiono metų plėtros plano tikslinimo rengėjas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apskrities skyrius. Plano tikslinimo rengimui buvo sudaryta darbo grupė iš regiono savivaldybių, valstybės institucijų bei socialinių ir ekonominių partnerių atstovų. Rengiant planą vyko vieši aptarimai ir konsultacijos. regiono plėtros planas buvo rengtas jau kelis kartus. Pirmą kartą regiono plėtros planas, atsižvelgiant į patvirtintus nacionalinius prioritetus, o taip pat į atskirų ministerijų regioninės plėtros prioritetus ir priemones bei apskrities savivaldybių pasiūlymus, buvo patvirtintas 2004 m m. planas buvo atnaujintas regiono plėtros tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. (1.5)-3R-2 Dėl regiono plėtros plano m. priemonių tvirtinimo. Atsižvelgiant į pasikeitusią socialinę - ekonominę situaciją bei įvertinus naujas regiono plėtros galimybes ir įgyvendinant projektą regiono plėtros metų plano parengimas, finansuojamą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai, buvo parengtas regiono plėtros planas metams, numatantis regiono ilgalaikės ir trumpalaikės plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius bei priemones jiems įgyvendinti. Regiono plėtros planas patvirtintas regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-4R-1. regiono plėtros planas m. rengiamas laikantis planavimo proceso tęstinumo, atsižvelgiant į jau pasiektus rezultatus ir lygiagrečiai su būsimo m. programavimo laikotarpio nacionaliniais strateginiais ir programiniais dokumentais. Planas rengiamas vadovaujantis regioninės plėtros įstatymu bei LR vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. Įsakymu Nr.1V-706 patvirtinta Regiono plėtros planų rengimo metodika (pakeista 2014 m. rugpjūčio 27 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1V-543). Rengiant regiono plėtros planą buvo vadovautasi šiais teisės aktais ir dokumentais: pažangos strategija Lietuva 2030, patvirtinta Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015; 3

4 metų Nacionalinė pažangos programa patvirtinta Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482; inovacijų strategija metams, patvirtinta Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 163; ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaike strategija patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853; Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1160; regioninės politikos iki 2013 m. strategija, patvirtinta Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.575; informacinės visuomenės plėtros m. programa, patvirtinta LR Vyriausybės (2011 m. kovo 16 d. Nr. 301); Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo m. programa, patvirtinta LR Vyriausybės (2011 m. sausio 17 d. Nr. 62); metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa ; 2014 m. birželio 20 d. partnerystės sutartis; regiono plėtros planas metams, patvirtintas regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. (10.18)-4R-1; apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas, patvirtintas Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 764; regiono integruota teritorijų vystymo programa, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 11 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-720; miesto plėtros iki 2020 metų strateginis planas; miesto metų strateginis veiklos planas; metų trumpalaikis strateginės plėtros planas; metų strateginės plėtros planas; plėtros metų strateginis planas; metų strateginis plėtros planas; plėtros metų strateginis planas. 4

5 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ 2.1. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ PESET METODU Remiantis atlikta regiono esamos socialinės ir ekonominės situacijos analize, buvo išskirtos regiono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės bei sudaryta SSGG matrica. SSGG veiksnio aktualumas vertinamas pagal 5 balų sistemą, kur 5 reiškia labai svarbus veiksnys ir 1 mažai svarbus veiksnys. Veiksniai Teigiami Neigiami Teisiniai ir politiniai,, ir Lazdijų miestams bei susietai teritorijai Lazdijų seniūnijai, kurie yra išskirti tikslinėmis teritorijomis, numatoma skirti papildomą ES struktūrinę paramą kompleksinei plėtrai, viešosios atnaujinimui. regiono ITV programa įgyvendinama vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1V-429 Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų išskirtoje teritorijoje mieste, m. finansiniam laikotarpiui nustatytų tikslinių teritorijų savivaldybių centruose, kurie vadovaujantis Partnerystės sutarties dalies Integruotos teritorinės investicijos (ITI) nuostatomis yra laikomi pereinamojo laikotarpio tikslinėmis teritorijomis: mieste, mieste ir Lazdijų mieste, su regiono tikslinėmis teritorijomis susietomis teritorijomis, kuriose taip pat įgyvendinama regiono ITV programa, laikoma Lazdijų seniūnija. Matuizoms ir Senajai Varėnai ( r. ), Viečiūnams ir Leipalingiui ( ) bei Miklusėnams ( r. ) kaip tikslinėms teritorijoms, regiono plėtros tarybos sprendimu išskirtoms iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), numatoma skirti Regiono plėtros taryba nors ir dalyvauja priimant sprendimus dėl dalies ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų pirminės atrankos, tačiau iš esmės neturi įtakos paramos kryptims pagal kurias atrenkami projektai. Didelei daliai ES struktūrinės paramos priemonių, pagal kurias planuojami projektai svarbūs regioniniu lygiu, netaikomas regioninis projektų atrankos mechanizmas. Dėl ES struktūrinę paramą administruojančių valstybės institucijų rengiamų dokumentų nesuderinamumo ir nepakankamo bendradarbiavimo tarpusavyje stabdoma kompleksinė savivaldybių teritorijų bei viso regiono plėtra. 5

6 papildomą ES struktūrinę paramą gyvenamajai aplinkai gerinti. Ekonominiai apskrityje 2015 m. pradžioje buvo 2431 veikianti įmonė arba 16,4 įmonių tūkstančiui gyventojų m. regione stebimas įmonių augimas. Šiuo laikotarpiu regione buvo įsteigtos 349 įmonės ir tai sudarė 16,8 proc. bendro įmonių skaičiaus. regione kuriasi pramonės parkai. mieste įkurto pramonės parko teikiamos galimybės, mažesnės nei kituose miestuose įsikūrusių laisvųjų ekonominių zonų žemės nuomos kainos, gali prisidėti prie regiono verslo plėtros bei užsienio ir kitų regionų investicijų pritraukimo. je suformuota pramonės zona į šiaurės vakarus nuo Lazdijų. Pramonės zona driekiasi pagal geležinkelio liniją tarp Šeštokų ir Mockavos. Šioje pramonės zonoje planuojama krovos, sandėliavimo bei logistikos įmonių veikla. Bendrosios pridėtinės vertės struktūroje pagrindinė dalis 28,2 % tenka pramonei, antroje vietoje 24,2 % didmeninei ir mažmeninei prekybai, transportui, apgyvendinimo ir maitinimo veiklai, trečioje vietoje - 18 % viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas. regione gausu turizmui patrauklių objektų. regione veikia didžiausią vietos ir užsienio turistų skaičių (1 mln. poilsiautojų) pritraukiantis kurortas Druskininkai su išvystyta pramogų infrastruktūra m apskrityje esančios vietos apgyvendinimo įstaigose sudarė 11,46 proc. visų Lietuvoje esančių vietų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose. Didžiausias vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose yra je. Pagal viešbučių numerių užimtumą apskritis (54,9%) 2013 metais lenkė vidurkį (48,2%) ir pagal vietų užimtumą apskritis (49,2%) taip pat lenkė vidurkį (37,2%). Socialiniai ir kultūriniai apskrityje gyventojų teko 230,56 užregistruotų nusikalstamų veikų ir tai yra mažiau nei vidurkis (280,25). Mažiausiai 2013 m. Bendrasis vidaus produktas tenkantis vienam regiono gyventojui šalies vidurkiu sudarė 64,95% šalies vidurkio. apskritis pagal šį rodiklį užėmė 8 vietą tarp apskričių m duomenimis tai sudarė 3,31% viso šalyje sukurto BVP ir pagal šį rodiklį apskritis buvo aštunta šalyje. Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam regiono gyventojui sudaro 70 proc. šalies vidurkio (2013 metais Lietuvoje buvo 4321,42 Eur, apskrityje 751,56 Eur). Materialinės investicijos tenkančios vienam regiono gyventojui sudaro 72 proc. šalies vidurkio (2013 metais Lietuvoje buvo 1741,77 Eur, apskrityje 1003,82 Eur). regione labai dideli skirtumai tarp savivaldybių. Dideli vidiniai regiono ekonominiai netolygumai nesudaro galimybių tolygiai ir tvariai regiono plėtrai. regione 2014 metų pradžioje gyveno gyventojas. Tai sudarė 5,09 proc. šalies gyventojų ( apskritis 6

7 nusikalstamų veikų gyventojų 2013 metais užregistruota je (201,5). Mažas nusikalstamumas regioną bei kurortą daro patrauklesniu tiek vietos tiek ir užsienio turistams. Kiekybiškai ir kokybiškai išplėtota sporto infrastruktūra miesto ir e. Apskrityje renovuojami mokyklų pastatai, gerinama edukacinė aplinka. Buvusių mokyklų vietoje steigiamos naujo tipo įstaigos daugiafunkciniai centrai. Juose tenkinami ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo poreikiai ir socialinės kultūrinės paslaugos. Visose e jau baigiamos įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo pertvarkos programos suformuotas gimnazijų tinklas, steigiasi progimnazijos ir kitų tipų bendrojo ugdymo įstaigos. Auga mokytojų, kurių amžius iki 30 m. dalis (viršija šalies vidurkį), atsinaujina pedagoginis personalas. Auga mokyklų vadovų vadybinė ir mokytojų kvalifikacinė kompetencija. apskrityje sudarytos sąlygos įgyti aukštąjį (veikia kolegija ir Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto skyrius) bei profesinį išsilavinimą. apskritis metais pirmauja pagal studentų, besimokančių profesinėse mokyklose, skaičių. apskrityje pakankamas kultūros įstaigų tinklas. septinta pagal gyventojų skaičių apskritis Lietuvoje). Lyginant su 2011 m., gyventojų skaičius sumažėjo 5,4 procento ir mažėjo sparčiau nei tą patį laikotarpį Lietuvoje (3,5 procento). Vidutinis nedarbo lygis 2014 m. apskrityje ( 13,7%) net 44,21 proc. viršijo šalies vidurkį (9,5%). apskritis pagal šį rodiklį užėmė paskutinę vietą tarp apskričių. Pagal demografinės senatvės koeficientą (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) 2014 metų pradžioje apskritis (159) buvo viena iš seniausių apskričių šalyje (antroje vietoje po Utenos apskrities (182) ir ženkliai atsilieka nuo vidurkio (126)). Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam regiono namų ūkio nariui per mėnesį apskrityje 15,07 proc. mažesnės nei vidutiniškai Lietuvoje. Nuolat mažėjant moksleivių (per metų laikotarpį 21,61 proc. (nuo iki )) apskrityje sparčiai mažėja bendrojo lavinimo mokyklų skaičius. Ši tendencija ypač ryški kaimiškose e. Tuštėja mokyklų pastatai, mokytojai lieka be darbo, ženkliai mažėja mokytojų darbo krūviai. Kaimo vietovėse ikimokyklinio ugdymo pasiūlą riboja galimybė vaikams pasiekti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Nuolat mažėja kolegijos studentų skaičius. Pagal kolegijose studijuojančių jaunuolių skaičių tūkstančiui gyventojų apskritis yra aštunta (6,29 studento) ir lenkia tik Telšių (5,68)ir Tauragės apskritis(1,49) ( vidurkis (14,8). Mažėja gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas. regione didėja socialiai remiamų žmonių skaičius 9,52 proc. visų 7

8 Gamtiniai, geografiniai, auginiai apskritis išsiskiria miškingumu, kuris 2013 metų duomenimis siekia 49 proc. visos apskrities teritorijos. Šis rodiklis yra aukščiausias tarp visų apskričių ( vidurkis 33,3 proc.). Miškingiausios yra (miškai užima 68,7 proc. teritorijos) ir (miškai užima 69,1 proc. teritorijos). Medienos ištekliai sudaro 655,5 tūkst. kubinių metrų arba 14,36 proc. šalies išteklių. regionas turtingas švariais gamtos ištekliais, palyginus natūraliu kraštovaizdžiu: Nemuno, kitų upių, ežerų vandens taršos didžiausios leistinos koncentracijos ir ribinių verčių rodikliai neviršija normų. regionas turi palankias gamtines ir geografines sąlygas turizmo plėtrai. regionas turtingiausias šalyje senosiomis kaimo gyvenvietėmis, dauguma jų je (Lynežerio, Dubininko, Musteikos, Čižiūnų, Dargužių, ir Zervynų kaimai). Regione išlikę dvarviečių pagrindinių rūmų pastatų. Regione naudojami požeminio vandens ištekliai daugeliu atveju yra geros kokybės, todėl vandens gerinimo technologijų taikymo poreikis nėra didelis. regiono geografinė padėtis yra strategiškai patogi priimti didelius tiek vietinių, tiek ir užsienio poilsiautojų srautus. Regioną kerta keturi transporto koridoriai, valstybinių kelių ilgio rodikliai viršija šalies vidurkį, tačiau magistralinių kelių tinklo tankis yra mažas Regiono keliuose įvykstančių eismo įvykių skaičius yra mažesnis nei šalies vidurkis. Regioną kerta magistralinės apskrities gyventojų socialinių pašalpų gavėjai (Lietuvoje 6,32 proc.). apskrityje kaip ir visoje Lietuvoje, didesnis kultūrinis aktyvumas yra susikoncentravęs rajonų centruose, kur sutelktas stipriausias kultūros potencialas. Toliau nutolusiose vietovėse kultūra tampa sunkiai prieinama. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra yra labai netolygi ir nesubalansuota regiono miestuose ir kaimo vietovėse daugiau kaip 35 proc. regiono gyventojų vandens paslaugos neprieinamos. 91,90 proc. lietaus kanalizacijos nuotekų išleistos į paviršinius vandenis neišvalytos. Regiono vandens valymo įrenginiuose susidaro didelis nuotekų dumblo kiekis, kurio tvarkymas iki šiol naudojamais būdais kelia grėsmę aplinkai. Gamtinių dujų tiekimas regione neišplėtotas, gamtines dujas naudoja nedidelė dalis regiono vartotojų (gyventojų, organizacijų), visiškai nedujofikuotos, Lazdijų rajonų. miesto vartotojai už dujas moka žymiai daugiau, nei likusioji šalies dalis. Mažai naudojami vietiniai gamtiniai atsinaujinantys ištekliai, siekiant sumažinti kuro technologijai išlaidas; priklausomybė nuo importuojamo kuro (mazuto, gamtinių dujų) mažina šilumos ūkio patikimumą; regiono šilumos tinklai yra palyginti seni (kai kurie ruožai yra senesni nei 30 metų), o senų šilumos tinklų šiluminė izoliacija yra susidėvėjusi, todėl tinklų šilumos nuostoliai gali būti net iki 3-4 kartų didesni nei naujų šilumos tinklų. 8

9 Technologiniai geležinkelio linijos į Baltarusiją ir Lenkiją, tačiau nėra išplėtotas regiono viduje tinklas. Per regioną eina valstybinės reikšmės vandens kelio Nemunu atkarpa, tačiau regione daugiau eksploatuojama tik vandens kelio Druskininkai Liškiava atkarpa. Veikia du oro uostai Alytuje ir Druskininkuose, tačiau jie neatlieka reguliarių keleivių pervežimų. Regione sukurta ir veikia regioninė atliekų tvarkymo sistema. Nuo 2009-ųjų atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos daugiau kaip 95 proc. gyventojų. Be to, regiono gyventojams nustatytos mažiausios rinkliavos už atliekas šalyje. Vyriausybės patvirtinta informacinės visuomenės plėtros m. programa. Planuojama, kad mokančių dirbti kompiuteriu turi padaugėti 30 proc. bei bus skatinamas informacinių sistemų galimybių panaudojimas. Savivaldybių centruose ir 34 apskrities kaimiškosiose vietovėse išplėtotas šviesolaidinis plačiajuostis interneto ryšys. Daugelyje seniūnijų ir bibliotekų įrengti viešojo interneto prieigos taškai. Savivaldybės yra pasirengę teritorijų planavimo dokumentus: bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus. Statistikos departamento 2014 m. duomenis apskrities namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį sudaro 62,4 proc., o interneto prieigą 66 proc. apskritis namų ūkiais turinčiais asmeninį kompiuterį nuo šalies vidurkio atsilieka 3,5 proc., o turinčiais interneto prieigą 3,6 proc. Lyginant šiuos rodiklius kitų apskričių atžvilgiu, apskritis užima septintą vietą šalyje. Pagal asmenis, kurie kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojasi kompiuteriu ir kurie kasdien per paskutinius 3 mėnesius naudojasi internetu skaičių apskritis užima aštuntą vietą. Tokių asmenų yra 4,6 proc. mažiau nei vidutiniškai šalyje ir10,3 proc. mažiau nei pirmaujančioje Klaipėdos apskrityje. Išlaidų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai aukštojo mokslo ir mokslo ir valdžios sektoriuose m. apskrityje nebuvo. (2013 metais Vilniaus apskrityje 459,1 mln. Lt,viso išlaidų Lietuvoje 855,6 mln. Lt) m. apskrityje moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose dalyvavo 22 žmonės (viso Lietuvoje 2012 metais žmonių) ir tarp apskričių yra 8 vietoje. 9

10 2.2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS-EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ SSGG METODU Remiantis atlikta regiono esamos socialinės ir ekonominės situacijos analize, buvo išskirtos regiono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės bei sudaryta SSGG matrica. SSGG veiksnio aktualumas vertinamas pagal 5 balų sistemą, kur 5 reiškia labai svarbus veiksnys ir 1 mažai svarbus veiksnys. STIPRYBĖS Įvertinimas 1. Regione yra turizmo traukos centras - kurortas su išvystyta sveikatinimo paslaugų infrastruktūra 5 2. Augantis atvykstančiųjų į regioną bendras turistų srautas (daugiausiai į Druskininkus) 4 3. Nusistovėjęs ir augantis smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių skaičius 4 4. Dalis pagamintos regione pramonės produkcijos eksportuojama į užsienio rinkas 5 5. Regiono centras Alytus yra patrauklus pramonės plėtrai 4 6. Regione puikios sąlygos turizmo ir rekreacijos verslui vystyti - turtingas švariais gamtos ištekliais, saugomų teritorijų gausa ir rekreacinėmis zonomis 4 7. Didėjančios paslaugų sektoriaus įmonių pajamos 4 8. mieste ir Druskininkuose kiekybiškai ir kokybiškai išplėtota sporto infrastruktūra 4 9. Įdiegta regioninė atliekų tvarkymo sistema, plėtojama atliekų surinkimo infrastruktūra Žemi nusikalstamumo rodikliai 11. Miškingiausias šalies mastu regionas, pasižymintis aukštu medynų produktyvumu Gera apskrities geografinė padėtis šalia turistų srautų judėjimo kelių Išplėtotas savivaldybių centrus jungiančių kelių tinklas Savivaldybės turi parengtus teritorijų planavimo dokumentus Gerai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas Savivaldybėse teikiamos elektroninės viešosios paslaugos Aktyvios kaimo bendruomenės ir partnerystės organizacijos - VVG Švietimo, ugdymo, ikimokyklinių įstaigų tinklas gerai išplėtotas, pakankamas, įstaigos renovuotos bei modernizuotos, sudarytos palankios sąlygos regione įgyti 4 vidurinį, profesinį ir aukštąjį išsilavinimą SILPNYBĖS Įvertinimas 1. Ekonominio išsivystymo lygiu, regionas ženkliai atsilieka nuo kitų šalies regionų 5 2. Regiono ekonomika labai priklauso nuo gamybinės ir negamybinės paskirties paslaugų sferos 4 3. Didelė dalis namų ūkių verčiasi sunkiai, didėja socialinės pašalpos gavėjų skaičius 4 4. Didelis demografinis senatvės koeficientas 5 5. Netolygus investicijų pritraukimas į regioną 4 6. Pramonės ir SVV įmonių koncentracija regiono centre Alytuje 3 7. Silpni regiono verslo įmonių ryšiai su mokslo institucijomis, kuriant naujus produktus bei paslaugas 4 8. Nepakankamai prieinamos gyventojams sukurtos sveikatinimo, sporto ir kultūros paslaugos 5 9. Ribotos galimybės produkcijai transportuoti, nėra logistikos centrų Alternatyvių energijos išteklių galimybės regione nepanaudojamos, nerenovuoti 4 10

11 daugiabučiai didina centralizuoto šilumos tiekimo kainas vartotojams 11. Regione mažiausia dalis įmonių, lyginant su šalies įmonių skaičiumi yra IT ir su jomis susijusių veiklų sektoriuje Neišplėtotas geležinkelio transportas Nepakankamas mokslo ir švietimo institucijų dalyvavimas regiono ekonomikos gerinimo veikloje Ribotos savivaldybių investicinės galimybės bendrai finansuoti projektus (tame tarpe ir ES struktūrinių fondų) Nepakankama turizmo rinkodara Lietuvoje ir užsienyje Prastėjanti melioracinių sistemų būklė Netolygi ekonominė ir socialinė plėtra tarp regiono savivaldybių Nepakankamai išvystyta verslo informacinė sistema, neišnaudojama esama informacinė struktūra, mažas verslumo skatinimas Prasta rajoninių kelių bei miestų gatvių būklė regione Neįgaliųjų poreikiams nepritaikyta tiek viešoji, tiek individuali aplinka Dideli nenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotai, ypač atokiose regiono vietovėse ir vietovėse mažiau palankiose ūkininkauti Prasta daugumos kultūros paveldo objektų būklė Daugėja sergančiųjų priklausomybės ligomis Spartus protų nutekėjimas ir kvalifikuotos darbo jėgos migracija 5 GALIMYBĖS Įvertinimas 1. ir užsienio šalių ekonomikos atsigavimas kurti aukštesnę pridėtinę vertę apdirbamosios pramonės įmonėse 5 2. Tiesioginių užsienio investicijų atėjimas į regioną 4 3. Atsigaunančios rinkos po ekonominio nuosmukio 5 4. Naujų užsienio rinkų suradimas pramonės produkcijos eksportui 5 5. Naujų įmonių steigimasis ne tik regiono centre 4 6. Augantis šalyje paslaugų sektorius 4 7. Paslaugų įvairovė pagal augančius rinkos poreikius 4 8. Plėtra ir rekreacinio ir aktyvaus poilsio 4 9. Turizmo rinkodaros plėtra ir vystymas didins turistų srautus visus metus Kompleksiškai tvarkyti gyvenamuosius rajonus, juos modernizuojant, 4 renovuojant gyvenamuosius namus, tvarkant viešąsias erdves 11. Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas Neformalaus švietimo plėtojimas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas Geležinkelio transporto ir su juo susijusios plėtra Nenaudojamų kaimo pastatų panaudojimas paslaugų teikimui bei amatų vystymui Spartinti žinių visuomenės formavimosi procesus regione Diegti šiuolaikinių viešųjų paslaugų teikimo elektronines sistemas, steigiant darbo vietas namuose neįgaliems ir juos prižiūrintiems asmenims panaudoti interneto galimybes 17. Išaugęs maitinimo įstaigų paslaugų poreikis Palanki mokesčių politika SVV subjektams Didėjanti Valstybės ir ES parama SVV įmonėms, naujų verslų atsiradimui Sveikos gyvensenos propagavimas visuomenėje, sveikatinimo ir sporto paslaugų prieinamumo regiono gyventojams didinimas Didėjantis poreikis plėtoti naujas švietimo paslaugas Didėjantis gyventojų poreikis miško teikiamoms gėrybėms, ekologiškiems bei natūraliems produktams Kultūros ir gamtos paveldo objektų pritaikymas kaimo turizmo paslaugų plėtrai siekiant išsaugoti jų kultūrinę vertę

12 24. Taikyti versle efektyvaus paramos skyrimo ir jos panaudojimo sistemą 4 GRĖSMĖS Įvertinimas 1. Ekonominis nuosmukis 5 2. Šešėlinė ekonomika 3 3. Energetinių išteklių kainų augimas 4 4. Struktūrinio ir ilgalaikio nedarbo augimas 5 5. Šalies mastu ir užsienio rinkose auganti konkurencija 5 6. Didėjantys naujų priemonių įdiegimo kaštai 4 7. Senstanti visuomenė ir jai reikalingas tik specifinių sveikatos priežiūros ir socialinių, paslaugų poreikis 5 8. Dėl paramos gavėjų skaičiaus, augs socialinės išlaidos 4 9. Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija iš regiono Aktyvi kitų regionų turistų pritraukimo veikla ir mažėsiantys užsienio turistų srautai Priklausomybių ligų plitimas, sergamumo didėjimas bei senėjimas padidins socialinių paslaugų poreikį Nevystomas viešo, privataus ir mokslo sektorių bendradarbiavimas Mažėjanti šalies ir regiono gyventojų perkamoji galia Didėjanti politikų įtaka NVO ir bendruomenėms Nepalanki mokesčių politika šalyje, sudėtinga verslo įkūrimo ir vystymo teisinė bazė stabdo verslo plėtrą Agresyvi stambaus verslo skverbtis ir kainodara Stokojama inovatyvių idėjų verslams kurti Dėl mažėjančio inovacijų diegimo ir mokslinių tyrimų taikymo, žemas įmonių konkurencingumas Profesinių mokyklų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų programų neatitikimas darbo rinkos poreikiams Neauganti gyventojų perkamoji galia Studentų ir moksleivių skaičiaus mažėjimas aukštosiose ir kt. mokyklose Mažėjantis kaimo gyventojų, ypač darbingo amžiaus ir jaunimo, skaičius Blogėjanti daugiabučių ir individualių namų bei viešųjų pastatų būklė, didėjantys jų išlaikymo kaštai dėl nevykdomos jų modernizacijos Per mažas informacijos sklaidos priemonių dėmesys regiono problematikai ir žinomumui 5 12

13 3. ALYTAUS REGIONO PLĖTROS STRATEGIJA 3.1. ALYTAUS REGIONO PLĖTROS VIZIJA regionas 2021 m. - konkurencingos augančios ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, rekreaciniais ir gamtos ištekliais pasižymintis, kultūrinį paveldą puoselėjantis Pietų regionas. regionas 2021 m. pasižymi: o Konkurencinga ekonomika Regione išvystyta moderni apdirbamoji gamyba, statybos ir transporto sektoriai. Sudarytos palankios sąlygos verslo plėtrai ir investicijoms pritraukti. Išplėtota verslo infrastruktūra. Ūkio lankstumą ir prisitaikymą rinkos pokyčiams užtikrina išsilavinę, naujovėms atviri ir verslūs žmonės. Susisiekimo infrastruktūra pritaikyta ekonominėms veikloms. o Savita turizmo ir rekreacijos sistema Regiono gamtiniai ištekliai ir kultūrinis paveldas tvariai naudojamas gydomajai, pažintinei, pramoginei, sportinei ir laisvalaikio rekreacijai, siekiant juos išsaugoti ateities kartoms. Regiono pažintiniai maršrutai ir šiuolaikinė aukštos kokybės turizmo infrastruktūra poilsiui, sveikatos ir darbingumo atstatymui gerai žinomi ir gausiai lankomi. o Švaria gamta Regione suformuotas saugomų teritorijų tinklas užtikrina gamtos ir panaudojimo pusiausvyrą. Švarūs miškai, upės ir ežerai išsaugoti ateities kartoms. Regione yra gausūs atsinaujinantys gamtos ištekliai. o Puoselėjama etnokultūra Puoselėjamas Dzūkijos regiono kultūros ir istorijos tapatumas. Krašto savitos kultūros ir istorijos vertybės įsiliejusios į šiuolaikinį miesto ir kaimo gyvenimą. Daina užima svarbią vietą bendruomenėje. o Darnia bendruomene Regione gyvena bendruomeniška ir svetinga, sąmoninga, aktyvi ir sveika, stiprų žmogaus ir gamtos ryšį išlaikiusi visuomenė. Aukštą gyvenimo kokybę užtikrina moderni ekoinžinerinė ir energetikos infrastruktūra. Vizijos įgyvendinimo principai: Darnumas: Aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų suderinamumas, užtikrinant visuotinę gerovę ateities kartoms. 13

14 Naujumas: Ekonominio ir mokslinio potencialo sujungimas, kuriant didelės pridėtinės vertės produktus ir užtikrinant aukštą gyvenimo kokybę. Savitumas: Išskirtinių Dzūkijos krašto unikalumo požymių, pranašumų ir vertybių puoselėjimas, turtinimas ir skleidimas. Partnerystė: Visuomeninio ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas, sprendžiant svarbias regionui problemas ir siekiant bendrų tikslų. Atvirumas: Vienodos sąlygos visiems kurti ir stiprinti regiono ekonominį, politinį, mokslinį, socialinį ir kultūrinį potencialą. Regiono plėtros rezultatais naudojasi visi gyventojai. 14

15 3.2. ALYTAUS REGIONO METŲ PLĖTROS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Eil. Nr. 1 Prioritetas. KONKURENCINGA EKONOMIKA 1.1 Tikslas. Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus Uždavinys. Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas Uždavinys. Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant sistemas 2 Prioritetas. DARNI BENDRUOMENĖ 2.1 Tikslas. Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą Uždavinys. Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms mažinant sveikatos netolygumus ir skatinant sveiką senėjimą Uždavinys. Padidinti socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms Uždavinys. Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą 3 Prioritetas. SAUGI, ŠVARI IR PATOGI GYVENTI APLINKA 3.1 Tikslas. Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją Uždavinys. Pagerinti regiono kraštovaizdžio, planavimo ir tvarkymo efektyvumą Uždavinys. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį 15

16 1 lentelė. Priemonės, joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR). 4. PRIEMONIŲ PLANAS Iš viso m. (be 2015 m m m m m m. rezervinių projektų) Nr. Lėšų poreikis, EUR: Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Tikslas: Didinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, mažinant geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus Uždavinys: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra miesto kompleksinė plėtra, ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės plėtra Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus Uždavinys: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant sistemas

17 Vietinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Darnaus judumo priemonių diegimas Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Tikslas: Gerinti viešųjų 2.1. paslaugų kokybę ir prieinamumą Uždavinys. Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumo didinimas Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Neformaliojo švietimo tobulinimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Uždavinys. netolygumų sumažinimas, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir sveiko senėjimo skatinimas Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas gerinant jų infrastruktūrą Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas vykdant švietimo ir mokymo veiklas Uždavinys. Socialinio būsto ir socialinių paslaugų prieinamumo pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms padidinimas Socialinių paslaugų plėtra Socialinio būsto

18 fondo plėtra Uždavinys. Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės, didinant jų atitikimo visuomenės poreikiams pagerinimas Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas e Tikslas. Darniai tvarkyti ir vystyti regiono teritoriją Uždavinys. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį Komunalinių atliekų tvarkymo plėtra Uždavinys. Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir tvarkymas Kraštovaizdžio apsauga Iš viso planui įgyvendinti: Iš viso m. (be rezervinių projektų) Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos Iš viso ES lėšos

19 2 lentelė. Projektams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai ir pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai. Nr. Projektas Pareiškėjas Ministerija Įgyvendini mo teritorija Požymiai Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (EUR) Projekto etapai Veiksmų programos įgyvendinim o plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) R/V* ITI** rez.*** Iš viso: Savivaldy bės biudžetas Valstybės biudžetas Privačios lėšos Kitos viešosios lėšos ES lėšos Įtrauki mas į sąrašą (metai/m ėnuo) Paraiškos pateikimas įgyvendinančia jai institucijai (metai/mėnuo) Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) Projekto užbaigimas (metai) TIKSLAS: DIDINTI ŪKINĖS VEIKLOS ĮVAIROVĘ IR PAGERINTI SĄLYGAS INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI, MAŽINANT GEOGRAFINIŲ SĄLYGŲ IR DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ SUKELIAMUS GYVENIMO KOKYBĖS NETOLYGUMUS UŽDAVINYS: Sudaryti sąlygas darbo vietų kūrimui, kuriant ir atnaujinant viešąją ir ekoinžinerinę infrastruktūrą, gamtos, kultūros paveldo objektus ir kultūros įstaigas Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas je Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas je Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas je Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas je Matuizų kaimo viešosios atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių iki 1 tūkst. gyventojų) atnaujinimas žemės ūkio žemės ūkio žemės ūkio žemės ūkio Lazdijų Kaimo gyvenamųjų vietovių (turinčių 1-6 tūkst. gyventojų) atnaujinimas ir plėtra vidaus reikalų R

20 Senosios kaimo viešosios atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Kompleksinė Miklusėnų gyvenvietės plėtra Leipalingio viešosios erdvės sutvarkymas Viečiūnų mokyklos su biblioteka rekonstrukcija ir išplėtimas vidaus reikalų vidaus reikalų vidaus reikalų vidaus reikalų , Leipalingio seniūnija, Viečiūnų seniūnija R R R R miesto kompleksinė plėtra miesto centrinės dalies ir pritaikymas visuomenės poreikiams miesto Dainų slėnio atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui Pramonės zonos įrengimas mieste vidaus reikalų vidaus reikalų vidaus reikalų vidaus reikalų R ITI R ITI R ITI R ITI , ir Lazdijų miestų kompleksinė plėtra Buvusių pramoninių teritorijų mieste pritaikymas verslo vystymui ir plėtrai miesto CPVA-V- 902 V ITI

21 Amatų centro Menų kalvė Druskininkuose įkūrimas Lazdijų miesto kompleksinė plėtra, III etapas. Teritorijų tarp Sodų g., Seinų g. ir M. Gustaičio g. ir tarp Vilties g., ir M. Gustaičio g. sutvarkymas vidaus reikalų vidaus reikalų Lazdijų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas Geriamojo vandens tiekimo tinklų D250 rekonstrukcija miesto Vytauto-Žiedo gatvėse Nuotekų surinkimo tinklų D300 rekonstrukcija miesto Žaliojoje gatvėje Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija apie 100 m³/p Merkinės gyvenvietėje Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija apie 90 m³/p Matuizų gyvenvietėje, r. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija miesto Dzūkų gatvėje Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija miesto Dzūkų gatvėje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija miesto J. Basanavičiaus gatvėje UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB R ITI R ITI R R R R R R R ITI

22 Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija miesto centrinėje dalyje Geriamo vandens tiekimo tinklų D110 nauja statyba miesto Pušyno, Dainavos, Glėbo gatvėse ir Pušyno skersgatvyje Nuotekų surinkimo tinklų ir nuotekų siurblinių nauja statyba Panočių gyvenvietėje, r. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba iki 10 m³/p Panočių gyvenvietėje, r. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija apie 10 m³/p Puodžių gyvenvietėje, r. Geriamojo vandens tiekimo tinklų nauja statyba Merkinės gyvenvietėje, r. Nuotekų surinkimo tinklų nauja statyba Merkinės gyvenvietėje, rajone Vandentiekio magistralės DN 500 Putinų g. Alytuje, rekonstravimas Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos R ITI R R R R R R R ITI R R

23 Vandentiekio diukerio per Nemuno upę Maironio g., Alytuje, rekonstravimas (projektavimas ir statyba) Vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandenes talpyklų rekonstravimas Antros vandentiekio stoties, Putinų g, 82, Alytuje rekonstravimas miesto vandentiekio skirstomojo tinklo ir nuotakyno rekonstravimas Simno nuotekų valyklos rekonstrukcija Krokialaukio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas IIIsios vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Lazdijų je UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos UAB " vandenys" UAB Lazdijų vanduo Lazdijų R R R R R R R R Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Lietaus nuotekų tinklų įrengimas pramoninėje teritorijoje Pramonės g. 1, Alytuje Dailidės ežero paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiai UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos R ITI R

24 Naujosios g. dalies paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas Likiškėlių, Santaikos, Ulonų ir Daugų gatvių paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas UAB Dzūkijos UAB Dzūkijos Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės plėtra Turizmo trasų ir maršrutų informacinės plėtra rajone regiono turizmo informacinės plėtra Turizmo trąsų ir maršrutų informacinės plėtra sav. Turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės plėtra Lazdijų Kultūros įstaigų mieste VšĮ kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g.1 B rekonstravimas kultūros centro lauko scenos ir pagalbinių patalpų rekonstravimas Vilniaus al. 24, Druskininkai, ir pritaikymas kultūros poreikiams regiono savivaldybių administracijo s ūkio ūkio ūkio ūkio LVPA-R- 831 regionas LVPA-R- 831 Lazdijų LVPA-R LVPA-R- 831 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą miesto kultūros kultūros kultūros R R R R R R R ITI R ITI R ITI

25 Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą je: Pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Laisvės kovų muziejus Lazdijuose kultūros Lazdijų R ITI Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus Buvusios sinagogos ir rabino namo pastatų Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas M.K. Čiurlionio paminklo ir jo sutvarkymas, pritaikant jį kultūrinės veiklos vykdymui Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą je: pastato rekonstrukcijos ir remonto darbai, paslaugų teikimo įrangos įsigijimas. Motiejaus Gustaičio memorialinis namas Seinų g. 31, Lazdijai Butrimonių centrinės aikštės sutvarkymas, pritaikant kultūrinės veiklos vykdymui miesto kultūros kultūros kultūros kultūros Lazdijų R ITI R R ITI R

26 Vinco Krėvės- Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas Vietinio transporto priemonių parko atnaujinimas Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas Vietinio transporto priemonių įsigijimas Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas je Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų je miesto saugumo gerinimas ir pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais Vieningos elektroninės viešojo transporto valdymo sistemos įdiegimas mieste miesto šviesoforų valdymo sistemos kultūros UŽDAVINYS: Pagerinti darbo jėgos judėjimo galimybes gerinant sistemas Vietinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas miesto miesto miesto Lazdijų Darnaus judumo priemonių diegimas TID- R TID- R TID- R TID- R TID- R TID- R TID- R TID- R-514 R R R ITI R R R R R ITI R ITI

27 miesto darnaus judumo plano parengimas Darnaus judumo priemonių diegimas Druskininkuose Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas saugumo gerinimas ir pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais saugumo gerinimas ir pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais miesto Lazdijų TID- V TID- R TID- V TID- R TID- R-514 V ITI R V ITI R R Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Dviračių takų įrengimas miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpose nuo Perlojos g. iki Dzūkų g. ir nuo M. K. Čiurlionio g. iki Mechanizatorių g. Dviračių trasų, įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, mieste miesto TID- R TID- R-516 R ITI R ITI

28 Įrengti ar modernizuoti dviračių ir pėsčiųjų takus, integruoti viešąsias erdves į dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą ir taip skatinti darnų judumą, ekologiškų transporto priemonių plėtrą bei didinti darbo jėgos mobilumą. Rekonstruoti dviračių ir pėsčiųjų taką Lazdijų mieste Turistų g. iki sodų bendrijos Baltasis Lazdijų seniūnijoje Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas "Saulės tako" rekonstrukcija ir plėtra sav. Lazdijų TID- R TID- R TID- R-516 R ITI R R Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas miesto J. Basanavičiaus gatvės atkarpos nuo Perlojos g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija Perspektyvinės gatvės nuo Pramonės g. iki Naujosios g. Alytuje, įrengimas Saugaus eismo priemonių diegimas, Alytuje Eismo saugos priemonių diegimas rajone M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos m. rekonstrukcija Eismo saugumo priemonių diegimas miesto miesto TID- R TID- R TID- R TID- R TID- R TID- R-511 R ITI R ITI R R R R

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau