Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx"

Transkriptas

1 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas

2 Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951 mln. Lt

3 1 VP PRIORITETAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS SUMA 1,126 MLRD. LT Investicinis prioritetas: 1.1. MTI infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas ir kompetencijos centrų, ypač europinės svarbos, veiklos skatinimas. Investicinis prioritetas: 1.2. Verslo investicijųįmti skatinimas,įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą. Konkretus uždavinys (100 mln. Lt): Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo. Konkretus uždavinys: (825 mln. Lt) Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje. Konkretus uždavinys (201 mln.lt): Padidinti įmonių inovatyvumą, plėtojant inovacijoms kurti ir diegti palankią aplinką.

4 MTEP ir inovacijų sritis Moksliniai tyrimai, MT Moksli nės žinios 1. Produkto idėja 2. Koncepcija 3. Koncepcijos patvirtinimas 4. Maketo testavimas Eksperimentinė (technologinė) plėtra, EP 5. Maketo patikrinimas 6. Proto tipas 7. Prototipo demonstravimas 8. Bandomoji partija 9. Produkto patvirtinimas Inovacijos Įdiegimas į rinką TECHNOLOGINIŲ CENTRŲ INFRASTRUKTŪRA INOVACINIAI ČEKIAI INTELEKTAS LT INTELEKTAS LT INOPATENTAS INOKLASTER LT INOSERTIFIKAVIMAS INOKLASTER LT INOGEB LT INOCONNECT LT SMARTPARKAS LT SMARTINVEST LT SMARTINVEST LT TECHNOSTARTAS LT KOINVEST LT

5 TECHNOLOGINIŲ CENTRŲ INFRASTRUKTŪRA Biudžetas 100 mln. Lt bendro naudojimo (atviros prieigos) MTEP infrastruktūra Intensyvumas iki 50 %. iki 10 mln. Lt privatūs juridiniai asmenys, investuojantys į mokslo ir technologijų parkų, esančių registre, teritoriją; mokslo ir technologijų parkai, esantys registre, jei projektai įgyvendinami viešosios ir privačiosios partnerystės būdu. privatus juridinis asmuo (jei pareiškėjai mokslo ir technologijų parkai).

6 INOVACINIAI ČEKIAI Biudžetas 35 mln. Lt techninių galimybių studijos /MTEP rezultatai; produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas; konsultacijos; teisių, reikalingų naujo produkto kūrimui, įsigijimas. Intensyvumas iki 50 % (taikoma techninių galimybių studijoms); iki 70 %, jei susiję su moksliniais tyrimais; iki 45 %, jei susiję su eksperimentine plėtra. Nuo 10 tūkst. Lt iki 50 tūkst. Lt privatūs juridiniai asmenys (visuotinė dotacija)

7 INTELEKTAS LT Biudžetas 200 mln. Lt taikomieji moksliniai tyrimai; eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas. Intensyvumas iki 80 % (1 veiklai) iki 60 % (2 veiklai) iki 4 mln. Lt privatūs juridiniai asmenys Privatūs juridiniai asmenys arba mokslo ir studijų institucijos INTELEKTAS LT + Biudžetas 250 mln. Lt įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją); laboratorijų akreditacija įmonėse. Intensyvumas % (1 veiklai) iki 50 % (2 veiklai) Paramos dydis iki 10 mln. Lt privatūs juridiniai asmenys

8 INOPATENTAS LT Biudžetas 10,5 mln. Lt išradimų patentavimas tarptautiniu mastu (3 etapais); išradimų patentavimas Europos patentų tarnyboje (2 etapais); dizaino registravimas tarptautiniu mastu (Bendrijos ir tarptautinis diizainas). Intensyvumas Intensyvumas Paramos dydis iki 80 %. 1 veikla: 1 etapas 14,4 tūkst. Lt, 2 etapas 12 tūkst. Lt, 3 etapas nuo 16 tūkst. Lt iki 80 tūkst. Lt; 2 veikla: 1 etapas 28 tūkst. Lt, 2 etapas 36 tūkst. Lt; 3 veikla: Bendrijos dizainas 2 tūkst. Lt, tarptautinis dizainas 2,88 tūkst. Lt. privatūs juridiniai asmenys INOSERTIFIKAVIMAS Biudžetas 30 mln. Lt naujų produktų ir technologijų presertifikavimas, bandymai laboratorijose (validacija); naujų produktų ir technologijų presertifikavimas, bandymai realiose sąlygose (jei tai sudėtinė validacijos dalis). Paramos dydis iki 50 %. iki 500 tūkst. Lt MVĮ (visuotinė dotacija)

9 INOKLASTER LT INOKLASTER LT+ Biudžetas 30 mln. Lt Biudžetas 60 mln. Lt parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui (ne ilgiau kaip 5 metus) parama klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui Intensyvumas iki 50 %. Intensyvumas iki 50 %. iki 1,5 mln. Lt iki 5 mln. Lt juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai) juridiniai asmenys (besiformuojantys, besivystantys ir brandūs klasteriai ir Lietuvoje veikiantys tarptautiniai klasteriai)

10 INOGEB LT INOCONNECT LT Biudžetas 30 mln. Lt Biudžetas 5 mln. Lt inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias inciją teikia EVIT organizacijos, renginiuose Intensyvumas iki 75 %. Intensyvumas iki 50 %. iki 690 tūkst. Lt arba iki 2 mln. Lt (jei bus atskira VP schema) viešieji juridiniai asmenys iki 10 tūkst. Lt MVĮ

11 SMARTPARKAS LT Biudžetas 45 mln. Lt investicijos į kuriamo ir plėtojamo pramoninio parko inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas; pramoninio parko rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos, papildančios investicinį projektą. Intensyvumas iki 85 %. iki 40 mln. Lt (1 veiklai) iki 0,7 mln. Lt (2 veiklai). SMARTINVEST LT Biudžetas 20 mln. Lt valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos pramoninių parkų operatoriai Intensyvumas iki 100 %., skirta geros kokybės TUI investicijoms MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse pritraukti. iki 5 mln. Lt VšĮ Investuok Lietuvoje

12 SMARTINVEST LT+ Biudžetas 100 mln. Lt užsienio investicijos į: taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas; įmonių pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją); veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu. Paramos dydis iki 65 % didelėms įmonėms ir iki 80 % MVĮ, jei moksliniai tyrimai iki 40 % didelėms įmonėms ir iki 60 % MVĮ, jei eksperimentinė plėtra iki 45 % (2 veiklai) iki 15 % didelėms įmonėms ir iki 50 % MVĮ (3 veiklai) iki 4 mln. Lt (1 veiklai); iki 10 mln. Lt (2 veiklai); iki 7,5 mln. Lt (3 veiklai) 1 veiklai privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio įmonių filialai) Intensyvumas

13 TECHNOSTARTAS LT Biudžetas apie 40 mln. Lt KOINVEST LT Biudžetas apie 20 mln. Lt inovatyvių idėjų ekonominio panaudojimo ir jaunų inovatyviųįmonių (pumpurinėsįmonės, startuoliai) kūrimosi skatinimas pradedančių ir jaunų, sparčiai augančių įmonių skatinimas sumanios specializacijos srityse Galutiniai naudos gavėjai priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės jaunos inovatyvios įmonės (pumpurinės įmonės, startuoliai) Galutiniai naudos gavėjai priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės didelį augimo potencialą turinčios pradedančios ir jaunos įmonės finansinė priemonė finansinė priemonė

14 3 VP PRIORITETAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS SUMA 1,835 mlrd. Lt. Investicinis prioritetas: 3.1. Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių steigimo skatinimas, įskaitant verslo inkubatorius. Investicinis prioritetas: 3.2. Naujų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo, ypač internacionalizavimo, modelių kūrimas ir įgyvendinimas. Investicinis prioritetas: 3.3. Mažų ir vidutinių įmonių gebėjimų dalyvauti ekonomikos augimo ir inovacijų procesuose rėmimas. Konkretus uždavinys (420 mln. Lt): Padidinti verslumo lygį. Konkretus uždavinys (215 mln. Lt): Padidinti MVĮ tarptautiškumą. Konkretus uždavinys (880 mln. Lt): Padidinti MVĮ produktyvumą. Konkretus uždavinys (320 mln. Lt): Padidinti MVĮ investicijasįeko-inovacijas ir kitas, efektyviai resursus naudojančias, technologijas.

15 INKUBATORIAI LT VERSLO KONSULTANTAS LT VERSLUMO SKATINIMAS VERSLUMAS LT(Dalinis palūkanų kompensavimas) VERSLUMAS FI INVEST LT + REGIO INVEST LT + DPT PRAMONEI LT + PRODUKTYVUMO DIDINIMAS PRODUKTYVUMAS LT (Dalinispalūkanų kompensavimas) E-VERSLAS LT PROCESAS LT DIZAINAS LT EKO-INOVACIJŲ DIEGIMAS TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS ECO KONSULTANTAS LT NAUJOS GALIMYBĖS LT EXPO KONSULTANTAS LT ECO-INOVACIJOS LT + VERSLO KLASTERIS LT EXPO SERTIFIKATAS LT ECO-INOVACIJOS LT FAKTORINGAS LT

16 VERSLUMO SKATINIMAS (1) VERSLO KONSULTANTAS LT Biudžetas 50 mln. Lt verslo konsultacijos (įmonėms nuo 1 iki 5 metų) Intensyvumas % iki 6 tūkst. Lt SVV nuo 0 iki 5 metų (visuotinė dotacija) INKUBATORIAI LT+ Biudžetas 50 mln. Lt verslo/menų inkubatorių/kūrybinių rezidencijų pastatų statyba Intensyvumas % iki 7 mln. Lt juridiniai asmenys privalomas partneris

17 VERSLUMO SKATINIMAS (2) VERSLUMAS FI VERSLUMAS LT Biudžetas 290 mln. Lt Biudžetas 30 mln. Lt pradedančiojo verslo poreikius atitinkančių finansavimo modelių rėmimas paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensavimas Galutiniai naudos gavėjai priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės SVV iki 5 metų iki 500 tūkst. Lt MVĮ iki 5 metų su 80% palūkanų kompensavimu finansinė priemonė

18 MVĮ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS (1) EXPO KONSULTANTAS LT Biudžetas 50 mln. Lt Intensyvumas Konsultacijos MVĮ eksporto klausimais % Intensyvu mas NAUJOS GALIMYBĖS LT Biudžetas 100 mln. Lt Parodos, mugės: MVĮ Grupinis išvežimas iki 50% (1 veikla); iki 100 proc., kai pareiškėjas VšĮ Versli Lietuva arba asociacija; iki 50%, kai pareiškėjas klasterio koordinatorius; galutiniam naudos gavėjui - MVĮ iki 50% (2 veikla) Paramos dydis Finansa vimo Iki 10 tūkst. Lt MVĮ (visuotinė dotacija) Paramos dydis Finansavi mo 15 tūkst. 150 tūkst. Lt (MVĮ) 100 tūkst. 690 tūkst. Lt (MVĮ grupėms) MVĮ (pavienis važiavimas); Grupinis išvežimas: - VšĮ Versli Lietuva; - Asocijuotos struktūros; - Klasterio koordinatorius. (Galutiniai naudos gavėjai MVĮ)

19 MVĮ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS (2) VERSLO KLASTERIS LT Biudžetas 45 mln. Lt Narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis; Eksperto samdymas; Tyrimų, reikalingų klasterio narių produkcijai naujosiose eksporto rinkose pristatymui atlikimas; Rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), įgyvendinimas. Intensyvumas iki 50 % iki 690 tūkst. Lt MVĮ (viena iš verslo klasterio įmonių) MVĮ

20 MVĮ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS (3) FAKTORINGAS LT Biudžetas 15 mln. Lt finansavimo modelių, lengvinančių MVĮ atsiskaitymus su partneriais vietinėje ir užsienio rinkose, rėmimas priklausys nuo konkrečios finansinės priemonės EXPO SERTIFIKATAS LT Biudžetas 5 mln. Lt Intensyvumas iki 50 % planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas iki 500 tūkst. Lt Galutiniai naudos gavėjai MVĮ MVĮ finansinė priemonė

21 PRODUKTYVUMO DIDINIMAS (1) INVEST LT + (FI) Biudžetas 270 mln. Lt Paramos dydis Galutiniai naudos gavėjai Finansavi mo modernių technologijų diegimas priklausys nuo finansinės priemonės MVĮ finansinė priemonė Paramos dydis Intensyvumas REGIO INVEST LT + Biudžetas 300 mln. Lt modernių technologijų diegimas regionuose % iki 7 mln. Lt (jei statyba ir rekonstravimas tinkamos išlaidos); iki 3 mln. Lt (jei statyba ir rekonstravimas netinkamos išlaidos) MVĮ DPT PRAMO- NEI LT + Biudžetas 180 mln. Lt DPT technologijų diegimas tradicinėje pramonėje Intensyvumas % 5 10 mln. Lt MVĮ

22 PRODUKTYVUMO DIDINIMAS (2) PRODUKTYVUMAS LT (DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS) Biudžetas 30 mln. Lt paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensavimas Intensyvumas E-VERSLAS LT Biudžetas 50 mln. Lt IRT sprendimų diegimas % iki 690 tūkst. Lt Paramos dydis iki 200 tūkst. Lt MVĮ MVĮ su 50% palūkanų kompensavimu

23 PRODUKTYVUMO DIDINIMAS (3) PROCESAS LT DIZAINAS LT Biudžetas 30 mln. Lt Biudžetas 20 mln. Lt MVĮ veiklos kokybės gerinimas, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar valdymo sistemų diegimas. Intensyvumas gaminių ir paslaugų dizaino kūrimas iki 85 % apdovanojimo vertės Intensyvumas iki 50 % Paramos dydis iki 10 tūkst. Lt Paramos dydis 200 tūkst. Lt MVĮ MVĮ apdovanojimas

24 EKO - INOVACIJŲ IR KITŲ, EFEKTYVIAI RESURSUS TAUPANČIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS (1) ECO KONSULTANTAS LT ECO-INOVACIJOS LT Biudžetas 5 mln. Lt Biudžetas 15 mln. Lt konsultacijos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, ecotechnologijų ir kt. eko-klausimais netechnologinių ekoinovacijų diegimas Intensyvumas iki 85% Intensyvumas iki 50% Paramos dydis iki 6 tūkst. Lt MVĮ (visuotinė dotacija) Paramos dydis iki 100 tūkst. Lt MVĮ

25 EKO - INOVACIJŲ IR KITŲ, EFEKTYVIAI RESURSUS TAUPANČIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS (2) ECO-INOVACIJOS LT + Biudžetas 300 mln. Lt technologinių ekoinovacijų diegimas Intensyvumas 25 35% MVĮ; 35 45% MVĮ regionuose. iki 10 mln. Lt MVĮ

26 4 VP PRIORITETAS ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS Investicinis prioritetas: 4.2. Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos vartojimo įmonėse skatinimas. Konkretus uždavinys (86,989 mln. Lt): Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse.

27 AUDITAS PRAMONEI LT PRAMONĖS ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS LT Įmonių energetinio efektyvumo didinimas RES PRAMONEI LT KOGENERACIJA PRAMONEI LT

28 ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS (1) AUDITAS PRAMONEI LT RES PRAMONEI LT Biudžetas 25 mln. Lt Biudžetas 35 mln. Lt energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse atsinaujinančių išteklių energijos gamybos skatinimas Intensyvumas % Intensyvumas % iki 250 tūkst. Lt iki 3 mln. Lt pramonėsįmonės (tik MVĮ) pramonėsįmonės (didelės ir MVĮ)

29 ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS (2) KOGENERACIJA PRAMONEI LT Biudžetas 11,98 mln. Lt investicinė pagalba didelio naudingumo kogeneracijai (papildomos įrangos, kurios reikia, kad būtų padidintas kogeneracinės jėgainės energetinis naudingumas, kai esama jėgainė jau atitinka didelio naudingumo ribą, diegimas). Intensyvumas % iki 1 mln. Lt pramonės įmonės (didelės ir MVĮ) PRAMONĖS ĮMONIŲ ENERGETINIS EFEKTYVUMAS LT Biudžetas 15 mln. Lt paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensavimas iki 690 tūkst. Lt pramonės įmonės (didelės ir MVĮ) su 100% palūkanų kompensavimu

30 5 VP PRIORITETAS APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS Investicinis prioritetas: 5.4. Kultūros ir gamtos paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas Konkretus uždavinys (120,951 mln. Lt): Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką

31 NACIONALINIŲ TURIZMO MARŠRUTŲ, TRASŲ IR PRODUKTŲ RINKODARA BEI TURIZMO ŽENKLINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO ŽINOMUMO DIDINIMAS SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

32 NACIONALINIŲ TURIZMO MARŠRUTŲ, TRASŲ IR PRODUKTŲ RINKODARA BEI TURIZMO ŽENKLINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA Biudžetas 100,951 mln. Lt turizmo maršrutų, turizmo trasų ir prioritetinių turizmo produktų, apimančių tik viešuosius kultūros ir gamtos paveldo objektus ir patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros regionus, propagavimas ir rinkodara; e-rinkodara, skirta viešųjų kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumui ir žinomumui didinti; incinių turizmo ženklų projektavimas, gamyba, įrengimas. Intensyvumas iki 100 % iki 85 % (2 veiklai) Iki 1 mln. Lt (e-rinkodara) iki 5 mln. Lt (rinkodara) iki 10 mln. Lt (ženklinimas) Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (taikoma 1 ir 3 veiklai); savivaldybių, patenkančių į prioritetinius turizmo plėtros regionus, administracijos (taikoma 2 veiklai); juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga (taikoma 1 veiklai). galimas partneris valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga (taikoma 2 pareiškėjų grupei).

33 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų incinės infrastruktūros plėtra Biudžetas 20 mln. Lt ženklų (išskyrus didžiųjų incinių ženklų prie svarbiausių turizmo objektų), nuorodų, incinių stendų ir kitos incinės infrastruktūros projektavimas, gamyba, įrengimas. Intensyvumas iki 85 % iki 2 mln. Lt savivaldybių biudžetinės įstaigos/viešieji juridiniai asmenys

34 9 VP PRIORITETAS VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS Investicinis prioritetas: 9.4. Vienodų galimybių liai, neliai ir savarankiškai mokytis visą gyvenimą suteikimas visoms amžiaus grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir lanksčių mokymosi būdų, be kita ko pasitelkiant profesinį mokymą ir įgytos kompetencijos pripažinimą, skatinimas. Konkretus uždavinys (368,978 mln. Lt): Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą.

35 KOMPETENCIJŲ VAUČERIS PAMEISTRYSTĖ IR SEKTORINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT + ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS PROGNOZAVIMAS IR PLĖTROS MECHANIZMAS INOPRAKTIKA (INOMOKYMAI)

36 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS (1) KOMPETENCIJŲ VAUČERIS Biudžetas 235,34 mln. Lt ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+ Biudžetas 40 mln. Lt mokymai įmonių darbuotojams, taikant kompetencijų vaučerio sistemą užsienio investuotojų darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Intensyvumas % Intensyvumas % iki Lt Lt iki 15 tūkst. Lt (vienam darbuotojui); projektui iki 2 mln. Lt. įmonės užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio įmonių filialai. (visuotinė dotacija)

37 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS (2) PAMEISTRYSTĖ IR SEKTORINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS Biudžetas 56,37 mln. Lt veikla, skirta remti MVĮ mokymus, vykstančius nelios pameistrystės būdu, siekiant paskatinti įmones regionuose. šakinių asociacijų veiklos, susijusios su žmogiškųjų išteklių mokymu, siekiant padidinti jų konkurencingumą. Paramos dydis Intensyvumas iki 50 % (1-ai veiklai įmonėms) iki 100% pareiškėjui; įmonėms iki 50 % (2 veiklai) iki 20 tūkst. Lt (1 veikla); iki 690 tūkst. Lt (2 veikla). Įmonės; Asocijuotos verslo struktūros. (visuotinė dotacija) ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STEBĖSENOS PROGNOZAVIMAS IR PLĖTROS MECHANIZMAI Biudžetas 37,26 mln. Lt Paramos dydis Intensyvumas Žmogiškųjų išteklių stebėsenos prognozavimas ir plėtros mechanizmai: prognozavimo sistema, ŽI paklausos tyrimai, Lietuvos profesijų klasifikatorius, kvalifikacijų posistemė. iki 100 % 18 mln. Lt; 7,2 mln. Lt; 2,8 mln. Lt; 9,26 mln. Lt. Ūkio ministerija, Žmogiškųjų išteklių skyrius.

38 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KONKURENCINGUMAS (3) INOPRAKTIKA (INOMOKYMAI) Biudžetas 5 mln. Lt MVĮ, vykdančių MTEP veiklas, darbuotojų technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose. Intensyvumas % Iki 5 tūkst. Lt MVĮ, vykdančios MTEPI veiklas (visuotinė dotacija)

39 AČIŪ UŽ DĖMESĮ

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Klasterių studija Darbą parengė: Asociacija Žinių ekonomikos forumas Rengiant studiją dalyvavo: Prof. Robertas Jucevičius Dr. Austė Kiškienė Dr. Edgar

Klasterių studija Darbą parengė: Asociacija Žinių ekonomikos forumas Rengiant studiją dalyvavo: Prof. Robertas Jucevičius Dr. Austė Kiškienė Dr. Edgar Klasterių studija Darbą parengė: Asociacija Žinių ekonomikos forumas Rengiant studiją dalyvavo: Prof. Robertas Jucevičius Dr. Austė Kiškienė Dr. Edgaras Leichteris Giedrė Stumbrytė 2012 m., Vilnius 1 Turinys

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Slide 10

Slide 10 EUROSTARS 2 su inovacijomis sparčiau į rinką Daiva Keršienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2019-06-19 Atsakykite į klausimus... Poreikis ko jūsų klientams/vartotojams reikia? Sprendimas koks

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

LATVIJOS IR LIETUVOS

LATVIJOS IR LIETUVOS Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007 2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą PROGRAMOS VADOVAS 2-asis kvietimas teikti projektų paraiškas 2009-01-29 TURINYS 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS ASOCIACIJA TURINYS KAS YRA LINPRA? TIKSLAI NARIAI STRUKTŪRA KOMITETAI KOMUNIKACIJA KLASTERIAI KODĖL VERTA BŪTI LINPRA NARIU? KAIP TAPTI NARIU? LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m  programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 2007 metų rugsėjo 19 d. 1 TURINYS I. BENDROJI DALIS 1. Programoje taikomi bendrieji apibrėžimai ir

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Research & Advice Įmonės pristatymas 2018 m.

Research & Advice Įmonės pristatymas 2018 m. Research & Advice Įmonės pristatymas 2018 m. Kas esame Research & Advice inovatyvi verslo konsultavimo ir mokslinių tyrimų paslaugų įmonė. Esame aukštų kompetencijų įmonė, teikianti specializuotus finansų

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau