Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ MIŠKO GENETINIŲ DRAUSTINIŲ RIBŲ PLANŲ RENGIMAS Vilnius, 2013

2 OBJEKTAS: Kurtuv nų regioninio parko Paraudžių miško pušies genetinis draustinis. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Valstybin saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos UŽSAKOVAS: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija TURINYS: I. Aiškinamasis raštas ir ribų planai. II. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS Konstitucijos pr. 23A, LT Vilnius tel.8-(5) ; tel./faksas 8-(5) PAREIGOS PAVARDö PARAŠAS Skyriaus viršinink Grup s vadov Rita Palčiauskait Aušra Kitovien KVALIFIKACIJOS PAŽYMöJIMO NR. ŽS-2 Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Sutarties Nr. SBMŪRP11-13-vp Data: Inžinierius Nedmantas Kavaliauskas Užsakymas įvykdytas: 2

3 TURINYS I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR RIBŲ PLANAS Įvadas Veiklą saugomoje teritorijoje reglamentuojantys teis s aktai Genetinio draustinio aprašymas ir ribų planas... 6 II. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA

4 I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR RIBŲ PLANAS Įvadas Siekiant išsaugoti miško medžių populiacijų genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šių populiacijų atsikūrimą arba atkūrimą jų dauginamąja medžiaga, šalyje atrinkti, įvertinti ir į Lietuvos s klin s miško baz s sąvadą įtraukti 160 miško genetinių draustinių ir genetinių medynų, kurių bendras plotas 3630,5 ha. Miško genetiniai draustiniai ir genetiniai medynai išsid stę 38 miškų ur dijose, 94 girininkijose, 42 rajonų teritorijose. Pagal 2011 metų rugs jo 15 dienos sutartį Nr. SBMŪRP11-13-vp su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija valstyb s įmon Valstyb s žem s fondas rengia valstybinių miško genetinių draustinių ribų planus, siekiant juos įteisinti kaip saugomas teritorijas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka ir įtraukti į Saugomų teritorijų valstyb s kadastrą. Planavimo tikslai: 1) parengti, suderinti ir patvirtinti Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų planą. Tikslui įgyvendinti būtina atlikti šiuos uždavinius: 1) atlikti esamos ribos analizę; 2) atlikti viešą svarstymą, išnagrin ti pateiktus pasiūlymus; 3) parengti Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų planą bei duomenų bazę. Planavimo organizatorius: Valstybin saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Planavimo pagrindas: Valstybin s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktor s 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-275 D l valstybinių miško genetinių draustinių ribų planų projektų rengimo. Plano reng jas: valstyb s įmon s Valstyb s žem s fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius. Planavimo rūšis ir lygmuo: Pagal teritorijų planavimo rūšį Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų planas yra specialiojo planavimo dokumentas. Pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją planas yra Vyriausyb s lygmens, o pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį rajono lygmens. Planavimo eiga: Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų plano rengimo proceso etapai ir darbai susideda iš: Parengiamasis etapas. Planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo darbų programos parengimas ir patvirtinimas, paskelbimas visuomen s informavimo priemon se apie priimtą sprendimą d l ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų; 4

5 Rengimo etapas. Esamos būkl s analiz s stadija. Sprendinių konkretizavimo stadija parengiamas ribų plano projektas; Sprendinių pasekmių vertinimo etapas. LR Vyriausyb s nustatyta tvarka atliekamas sprendinių poveikio vertinimas; Baigiamasis etapas. Sprendinių svarstymo ir derinimo stadija konsultavimasis ar viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrin jimas, tikrinimas. 1. Veiklą saugomoje teritorijoje reglamentuojantys teis s aktai Įstatymai: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, , Nr. I-301(Žin., 1993, Nr ; 2001, Nr ). Lietuvos Respublikos žem s įstatymas, , Nr. I-446 (Žin., 1994, Nr , 2004, Nr ). Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, , Nr. I-671 (Žin., 1994, Nr , 2000, Nr ). Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2005, Nr ). LR Vyriausyb s nutarimai: LR Vyriausyb s d. nutarimas Nr.343 D l Specialiųjų žem s ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo (Žin., 1992, Nr ; 2007, Nr ). Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai (Žin., 2008, Nr ). Kurtuv nų regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr (Žin., 2009, Nr ). Kurtuv nų regioninio parko nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 (Žin., 1999, Nr ). LR Aplinkos ministro įsakymai: Saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planų rengimo taisykl s (Žin., 2007, Nr ). Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatai (Žin., 2004, Nr ). Miško dauginamosios medžiagos nuostatai (Žin., 2003, Nr ; 2007, Nr ). Kurtuv nų regioninio parko apsaugos reglamentas (Žin., 2011, Nr ). Kurtuv nų regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D

6 Kurtuv nų regioninio parko nuostatai Kiti planavimo sąlygose nurodyti teis s aktai. 6

7 2. Genetinio draustinio aprašymas ir ribų planas PAVADINIMAS Paraudžių miško pušies genetinis draustinis KODAS LIETUVOS SöKLINöS MIŠKO 20PGD056 BAZöS SĄVADE STEIGIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Išsaugoti Paraudžių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga VIETA (ADRESAS) Šiaulių rajono savivaldyb, Bubių seniūnija, ADRESAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBöS KADASTRE PLOTAS, IŠ JO SAUGOMOS MIŠKO MEDŽIŲ RŪŠIES UŽIMAMAS PLOTAS SUTARTINIO ATSKAITOS TAŠKO GEOGRAFINöS KOORDINATöS IR ABSOLIUTINIS AUKŠTIS RELJEFAS HIDROGRAFINIS TINKLAS Paraudžių miškas VĮ Šiaulių miškų ur dija, Kurtuv nų girininkija, 83 kvartalo 1 sklypo dalis 83 kvartalo 2 sklypas 83 kvartalo 3 sklypas 83 kvartalo 4 sklypas 83 kvartalo 5 sklypas 83 kvartalo 6 sklypas 83 kvartalo 7 sklypas 83 kvartalo 8 sklypas 83 kvartalo 9 sklypas 83 kvartalo 10 sklypas 83 kvartalo 14 sklypas 83 kvartalo 15 sklypas 83 kvartalo 32 sklypas 83 kvartalo 33 sklypas 83 kvartalo 34 sklypas Pastaba: į genetinio draustinio teritoriją patenkančios sklypo dalys, mažesn s negu 0,1 ha, neaprašomos 40,3 ha 37,6 ha ATRANKOS METAI 1992 TAKSACINIAI RODIKLIAI: AUGAVIETöS* Geografin s koordinat s: ŠP 55 48'53,28'' RI 23 4'12,00'' Altitud : 125 m Kalvota morenin ežeruota aukštuma Ventos baseinas, draustinio teritorijoje vandens telkinių n ra 83 kvartalo 1 sklypo: Pc 83 kvartalo 2 sklypo: Ncl 83 kvartalo 3 sklypo: Ncl 83 kvartalo 4 sklypo: Pc 83 kvartalo 5 sklypo: Ncl 83 kvartalo 6 sklypo: Ncl 83 kvartalo 7 sklypo: Ncl 7

8 RŪŠINö SUDöTIS** IR PLOTAI PIRMOJO ARDO VIDUTINIS AUKŠTIS IR SKERSMUO 83 kvartalo 8 sklypo: Ncl 83 kvartalo 9 sklypo: Ncl 83 kvartalo 10 sklypo: Ncl 83 kvartalo 14 sklypo: Ncl 83 kvartalo 15 sklypo: Ncl 83 kvartalo 17 sklypo: Ncl 83 kvartalo 18 sklypo: Ucl 83 kvartalo 32 sklypo: Ncl 83 kvartalo 33 sklypo: Pc 83 kvartalo 34 sklypo: Pc 83 kvartalo 1 sklypo: pelk (0,2 ha) 83 kvartalo 2 sklypo: kirtaviet (1,4 ha) 83 kvartalo 3 sklypo: 8P2E, (8,0 ha) 83 kvartalo 4 sklypo: pelk (0,9 ha) 83 kvartalo 5 sklypo: kirtaviet (1,2 ha) 83 kvartalo 6 sklypo: 9P1E (0,6 ha) 83 kvartalo 7 sklypo: 6P4E (1,1 ha) 83 kvartalo 8 sklypo: kirtaviet (1,8 ha) 83 kvartalo 9 sklypo: kirtaviet (1,4 ha) 83 kvartalo 10 sklypo: 7P3E (19,6 ha) 83 kvartalo 14 sklypo: 9P1E (0,6 ha) 83 kvartalo 15 sklypo: kirtaviet (1,6 ha) 83 kvartalo 32 sklypo: 10P (0,3 ha) 83 kvartalo 33 sklypas: pelk (0,4 ha) 83 kvartalo 34 sklypas: pelk (0,4 ha) Kiti plotai (0,8 ha) 83 kvartalo 3 sklypo: aukštis 30 m, skersmuo 39 cm 83 kvartalo 6 sklypo: aukštis 28 m, skersmuo 37 cm 83 kvartalo 7 sklypo: aukštis 29 m, skersmuo 37 cm 83 kvartalo 10 sklypo: aukštis 30 m, skersmuo 39 cm 83 kvartalo 14 sklypo: aukštis 30 m, skersmuo 37 cm 83 kvartalo 32 sklypo: aukštis 28 m, skersmuo 37 cm PIRMOJO ARDO SKALSUMAS 83 kvartalo 3 sklypo: 1 83 kvartalo 6 sklypo: 0,6 83 kvartalo 7 sklypo: 0,7 83 kvartalo 10 sklypo: 1 83 kvartalo 14 sklypo: 0,6 83 kvartalo 32 sklypo: 0,7 Ekosistemų apsaugos (II A) miškai MIŠKŲ GRUPö BONITETAS 83 kvartalo 3 sklypo: 1 83 kvartalo 6 sklypo: 2 83 kvartalo 7 sklypo: 2 83 kvartalo 10 sklypo: 1 8

9 83 kvartalo 14 sklypo: 1 83 kvartalo 32 sklypo: 2 VIDUTINIS TŪRIS 1 HA 83 kvartalo 3 sklypo: 533 m³/ha 83 kvartalo 6 sklypo: 391 m³/ha 83 kvartalo 7 sklypo: 391 m³/ha 83 kvartalo 10 sklypo: 564 m³/ha 83 kvartalo 14 sklypo: 335 m³/ha 83 kvartalo 32 sklypo: 355 m³/ha VIDUTINIS AMŽIUS 83 kvartalo 3 sklypo: 120 m. 83 kvartalo 6 sklypo: 120 m. 83 kvartalo 7 sklypo: 125 m. 83 kvartalo 10 sklypo: 120 m. 83 kvartalo 14 sklypo: 125 m. 83 kvartalo 32 sklypo: 120 m. TRAKAS VISAME PLOTE Lazdynas (vidutinio tankumo) POMIŠKIS SELEKCINIS ĮVERTINIMAS*** sanitarin būkl : 3 aukštis: 3 skersmuo: 5 stiebų tiesumas: 5 lajos plotis: 3 šakų storis : 5 šakojimosi kampas: 3 šakotumas: 5 KITOS SAUGOMOS TERITORIJOS Draustinis patenka į Kurtuv nų regioninio parko konservacinio (Sodeliukų genetinis draustinis) prioriteto zoną MIŠKO DAUGINAMOSIOS A atrinkta MEDŽIAGOS KATEGORIJA MIŠKO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS RUOŠA PER PASTARUOSIUS 5 METUS Lietuvos Respublikos miškų valstyb s kadastro duomenys PAAIŠKINIMAI: * Augaviet s Dr gnumo laipsniai Š normalaus dr gnumo šlaitų (polinkio kampas >15 0 ) dirvožemiai N normalaus dr gnumo dirvožemiai L laikinai perteklingo dr gnumo dirvožemiai (gl jiški) U pastoviai perteklingo dr gnumo dirvožemiai (gl jiniai) M pelkiniai (durpiniai) nusausinti dirvožemiai P pelkiniai (durpiniai) dirvožemiai Dirvodarin s uolienos 9

10 l lengvos (sm lis, priesm lis, žvirgždas, gargždas, žvyras, kalkių tufai) s sunkios (molis, priemolis, dolomitas, klintis, slūgsanti ne giliau kaip 0,4 m nuo dirvos paviršiaus) p dvinar s (lengvos uolienos ant sunkių uolienų, slūgsančių 0,5 2,0 m gylyje) Derlingumo laipsniai a labai nederlingi b nederlingi c derlingi d labai derlingi f ypatingai derlingi e degradavę (eroduoti, paveikti gaisrų ir kitų veiksnių) Pvz., Nc normalaus dr gnumo, derlinga ** Medžių rūšys Ą paprastasis ar bekotis ąžuolas K paprastasis klevas B karpotasis arba plaukuotasis beržas L mažalap liepa Bt baltalksnis M europinis maumedis Bu paprastasis bukas P paprastoji pušis D drebul S skirpstas E paprastoji egl Sb skroblas G guoba U paprastasis uosis J juodalksnis V vinkšna Pvz., rūšin sud tis 5P5E medyno rūšin je sud tyje yra 50 proc. pušų ir 50 proc. eglių *** Vertinimo skal balais 1 blogesnis už vidutinį 2 kiek blogesnis už vidutinį 3 vidutinis 4 kiek geresnis už vidutinį 5 daug geresnis už vidutinį 10

11 11

12 III. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA Įvadas Siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimą rajono lygmeniu ir įvertinti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo galimą ilgalaikį ir (ar) trumpalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, yra atliekamas sprendinių poveikio vertinimas. Vertinimas vykdomas vadovaujantis LR Vyriausyb s nutarimu Nr. 920 D l teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ; 2012, Nr ). Atliekant sprendinių poveikio vertinimą atskirais aspektais pagal Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo klausimyną, galima numatyti ir prognozuoti, kaip pakeis aplinką parengti, suderinti ir patvirtinti Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų nustatymo įgyvendinti sprendiniai. Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų planas, vadovaujantis Valstybin s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktor s 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-275 D l valstybinių miško genetinių draustinių ribų planų projektų rengimo, buvo prad tas rengti 2011 metų lapkričio pradžioje. Vykdomų planavimo darbų tikslas parengti, suderinti ir patvirtinti Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų planą keičiant Kurtuv nų regioninio parko funkcinio prioriteto zonų ribas. 1. Status quo vertinimas Miškų specialistai įvertino ir pagal miško genetinių išteklių atrankos metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 213 (Žin., 2003, Nr ), atrinko plotus, kuriuose yra aptinkami pačią geriausią genetinę medžiagą turintys medžiai. Genetiniai draustiniai valstybiniuose miškuose egzistuoja nuo 1994 metų ir yra įregistruoti Genetinių išteklių registre, šis draustinis jau yra Kurtuv nų regioninio parko sudedamoji dalis (konservacinio prioriteto zona). Tod l status quo vertinimas neatliekamas. 2. Specialiojo plano sprendinių poveikio vertinimas 2.1. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai yra minimalus nes draustinis yra regioninio parko sud tyje o esamos ribos korektūra pad s išsaugoti medžius turinčius 12

13 patį geriausią genofondą. Neigiamas konkretus sprendinio įgyvendinimo poveikis ar pasekm s nenumatomi Poveikis ekonominei aplinkai Iš atrinktos miško genetinių draustinių dauginamosios medžiagos būtų galima laukti geresnių naujai atkuriamų miškų išteklių ateityje. Naudojant iš genetinių draustinių atrinktas s klas, yra kuriamas gražesnis, geresnis ir našesnis miškas, nes paprastai natūraliuose miškuose medžiai būna prastesn s kokyb s, o tai ypač svarbu ruošiant medieną. Jei medis auga tiesus, jo šakos grakščios, mediena būna itin geros kokyb s. Tod l galime daryti išvadą, kad sprendinių poveikis ekonominei aplinkai bus teigiamas ir ilgalaikis Poveikis socialinei aplinkai Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų plano sprendiniai didel s įtakos socialiniams procesams nedarys, tod l, kad draustinis jau egzistuoja ir turi tinkamą apsaugos statusą Kurtuv nų regioninio parko sud tyje. Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų plano sprendiniai darys teigiamą ilgalaikę įtaką visuomenei edukacin s veiklos požiūriu Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Sprendinių įgyvendinimas užtikrins Paraudžių miško pušies genetiniame draustinyje esančių saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių išlikimą, prisid s prie sistemingos šalies biologin s įvairov s apsaugos, užtikrins kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Numatomas teigiamas ilgalaikis sprendinių įgyvendinimo poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu. Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų plano sprendiniai įtakos krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusiomis su nacionaliniu saugumu netur s. 3. Sprendinių poveikio vertinimo išvada Sprendinių poveikio apibendrinta išvados santrauka pateikiama lentel je. 1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius Valstybin saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2. Teritorijų planavimo dokumento reng jas Valstyb s įmon Valstyb s žem s fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius 13

14 3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų plano rengimas 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Nr. IX-1154; 2. Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl tros Šiaulių rajone specialusis planas; 3. Bubių ir Aukštrakių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas, registro Nr ; 4. Mobiliojo ryšio bazinių stočių išd stymas Šiaulių rajone, registro Nr ; 5. Šiaulių rajono vandenviečių SAZ specialusis planas, registro Nr ; 6. Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialusis planas, registro Nr ; 7. Šiaulių rajono kultūros paveldo tinklų schema; 8. Kurtuv nų regioninio parko ir jo zonų ribų planas, (Žin., 2009, Nr ); 9. Kurtuv nų regioninio parko tvarkymo planas, (Žin., 2010, Nr ). 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin s trukm s strateginio planavimo dokumentais 1. Nacionalin darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LRV nutarimu Nr Status quo situacija Nesuteikus gamtosauginio statuso, tinkamai netvarkant teritorijos, neribojant miško kirtimų gali išnykti patį geriausią genofondą turintys medžiai. 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius Išsaugoti Paraudžių miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga. 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) Vertinimo aspektai 9. Sprendinio poveikis: teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis teigiamas, ilgalaikis - Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis ekonominei aplinkai teigiamas, ilgalaikis - socialinei aplinkai teigiamas, ilgalaikis - gamtinei aplinkai ir teigiamas, ilgalaikis - kraštovaizdžiui krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu Siūlomos alternatyvos poveikis: teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai - - ekonominei aplinkai - - socialinei aplinkai - - gamtinei aplinkai ir - - kraštovaizdžiui krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu

15 Išvada: Patvirtintas Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų planas pasitarnaus išsaugant medžius turinčius patį geriausią genofondą. Įvertinus sprendinių poveikį atskirais aspektais: teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai, ekonominei aplinkai, socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, numatomas teigiamas ilgalaikis poveikis, o krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu, Paraudžių miško pušies genetinio draustinio ribų plano sprendiniai neigiamo poveikio nesukels. Atsakingas vykdytojas inž. Nedmantas Kavaliauskas (Parašas) 15

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita NACIONALINIŲ PARKŲ VEIKLA 2014 m. liepos 4 d. Nr. VA-P-20-7-8 Su valstybinio audito ataskaita galima susipaţinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje adresu www.vkontrole.lt

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Miško savininko elementorius

Miško savininko elementorius MIŠKO SAVININKO ELEMENTORIUS UDK 630.2(474.5) Mi344 Miško savininko elementorius tai mokomasis leidinys, skirtas privačių miškų savininkams ir visiems, kurie domisi mišku ir nori įgyti pradinių miškininkystės

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS

MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS Tau į delną įdėsiu Seno ąžuolo gilę Aš ją šįryt radau Tėvo mėlynoj girioj... Pažiūrėk, gilė ta Tarsi mažas gaublys, Tarsi Žemė visa, Kurioje gyveni... Gilė ta Tai ne gilė, Subrandinta

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02 1 L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1046 STADIJA SP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBöS GYVENAMŲJŲ NAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U STADIJA BP TOMAS V METAI 2011 OBJ

L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U STADIJA BP TOMAS V METAI 2011 OBJ L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1014 STADIJA BP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: IGNALINOS MIESTO BENDRASIS PLANAS III DALIS.

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI)

I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) pagrindu sudaromo miškų valstybės kadastro, nacionalinės

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI LIELUPöS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...3 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI...6 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...2 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI...4 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012

G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012 LGS XXIII SUVAŽIAVIMAS NEMETALINĖS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS: IŠTEKLIAI IR GAVYBA Dr. Ginutis Juozapavičius (UAB GJ Magma ) Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų. 1 eksploatuojamos

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment. Scientific articles (4) 9. ISSN , ISSN

Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment. Scientific articles (4) 9. ISSN , ISSN Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment. Scientific articles. 2013 (4) 9. ISSN 2029-1906, ISSN 2335-7282 (online) Technologijos mokslų sritis ILZENBERGO DVARO

Detaliau

Zemaitija-PI_DERINAMAS

Zemaitija-PI_DERINAMAS ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DALIES BABRUNGO KRAŠTOVAIZDŽIO BEI PAKASTUVOS TELMOLOGINIO DRAUSTINIŲ GAMTOTVARKOS PLANO PAGRINDŽIAMOJI INFORMACIJA (Telšių apskritis, Plung s rajono savivaldyb ) Reng jas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DöL GALVYDIŠKöS KAIMO APYLINKIŲ GAMTOTVARKOS PLANO PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 2 d. Nr. D1-385 Vilni

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DöL GALVYDIŠKöS KAIMO APYLINKIŲ GAMTOTVARKOS PLANO PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 2 d. Nr. D1-385 Vilni LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DöL GALVYDIŠKöS KAIMO APYLINKIŲ GAMTOTVARKOS PLANO PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 2 d. Nr. D1-385 Vilnius Vadovaudamasis Saugomų teritorijų strateginio planavimo

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

Rokiškio miesto centrinės dalies žaliosios jungties teritorijų kraštovaizdžio formavimas

Rokiškio miesto centrinės dalies žaliosios jungties teritorijų kraštovaizdžio formavimas PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio d. įsakymu Nr. VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA RENGIANT PROJEKTĄ ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais Panevėžio rajono savivaldybė Smilgiai SMILGIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS KAUNO

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation 2015 m. LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS planuojamos svarbiausios veiklos Liutauras Raudonikis Direktorius LOD sekretoriato struktūra 2015 metais planuojama LOD sekretoriato darbuotojų strukūra Liutauras

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

<Adresatas>

<Adresatas> LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽALOS APLINKAI, SUNAIKINUS AR SUŽALOJUS GAMTINIUS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS IR OBJEKTUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2014 m. kovo 12 d. D1-269

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO ATSKIRŲ DALIŲ KOREKCIJA UŢSAKOVAS VYKDYTOJAS ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA VšĮ GAMTOS PAVELDO FONDAS AN

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO ATSKIRŲ DALIŲ KOREKCIJA UŢSAKOVAS VYKDYTOJAS ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA VšĮ GAMTOS PAVELDO FONDAS AN ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO ATSKIRŲ DALIŲ KOREKCIJA UŢSAKOVAS VYKDYTOJAS ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA VšĮ GAMTOS PAVELDO FONDAS ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO ATSKIRŲ DALIŲ GEOGRAFINĖ TERITORIJOS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau