TURINYS:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TURINYS:"

Transkriptas

1 Verslo liudijimas Nr. QD , Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) OBJEKTO NR UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS STADIJA DALIS TOMAS Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r., Detalus planas Dp I Pareigos Pavardė Parašas Kvalifikacijos atestato Nr. PVA A.Savickienė 4103 Proj. autorius A.Savickienė 4103 PANEVĖŽYS 2010 M.

2 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas TURINYS: DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTAS I. AIŠINAMSIS RAŠTAS 1. Bendrieji duomenys 3 psl. 2. Nuorodos 3 psl. 3. Esama situacija 4 psl. 4. Planuojamo sklypo sprendiniai ir tvarkymo režimų nustatymas _ 4 psl. 5. Detalaus plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimas 8 psl. 6. Detalaus plano sprendinių poveikio vertinimas (lentelė 3) 9 psl. II GRAFINĖ DALIS 7. Esamos padėties brėžinys M1:500 DP-1/11 psl. 8. Pagrindinis brėžinys M1:500 DP-2/12 psl. 9. Detalaus plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomoji lentelė 13 psl. 10. Nužymėjimo planas M1:500 DP-3/15 psl. 11. Inžinerinių tinklų planas M1:500 DP-4/16 psl. 12. Gatvės pjūvis 17 psl. III PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI 13. Viešo svarstymo su visuomene ataskaita 18 psl. 14. Viešo svarstymo su visuomene protokolas 19 psl. 15. Viešo svarstymo su visuomene dalyvių sąrašas 20 psl. 16. Skelbimas spaudoje (kopija) 21 psl. 17. Skelbimas skelbimų lentoje 22 psl. 18. Informacinis stendas 23 psl. 19. Planavimo pagrindas 24 psl. 20. Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos derinimo protokolas 43 psl. 21. VTPSI prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus patikrinimo aktas 44 psl. 2 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

3 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r., detalaus plano A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S 1.0. Bendrieji duomenys Detaliojo planavimo dokumentas parengtas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr ), patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-154, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. TP (GD9-263), teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotimi bei Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S3-38. Planuojamas žemės sklypas (kad. Nr. 6613/0003:400) Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. bendros nuosavybės teise priklauso Romai Lebedevienei ir Gintarui Lebedevui, gyvenantiems Pajuosčio pl. 62A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. Planavimo tikslas žemės sklypo padalinimas gyvenamųjų namų statybai. Planavimo uždaviniai sklypo padalinimas į šešis žemės sklypus. Penkiems žemės sklypams keičiant naudojimo paskirtį mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, vienam inžinerinės infrastruktūros tiesimui bei nustatant naujai suformuotiems žemės sklypams naudojimo režimus. Detalaus plano rengėjas Algima Savickienė, atestato Nr. 4103, galiojimo laikas iki Nuorodos pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengtas detalus planas 2.1. Lietuvos Respublikos įstatymai Teritorijų planavimo įstatymas Nr.I-1120 (Žin., 1995, Nr ; 1997, Nr , Nr ; 2000, Nr , Nr , Nr , Nr ; 2001, Nr ; 2003, Nr ; 2004, Nr ; 2009, Nr ); Melioracijos įstatymas Nr. I-323 (Žin., 1993, Nr ; 2004, Nr ) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo Nr.343 (Žin.1992, Nr ; 1996, Nr. 2-43; 1999, Nr ); Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo Nr.1073 (Žin., 1999, Nr ; 2004, Nr ) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymai Detaliųjų planų rengimo taisyklės Nr. D1-239 (Žin., 2004, Nr ; 2006, Nr ; 2009, Nr ); Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo Nr. D1-151 (Žin., 2005, Nr ; 2009, Nr ); Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo Nr. 3D-37/D1-4 (Žin., 2005, Nr ; 2009, Nr ) Statybos techniniai reglamentai STR :1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos; 3 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

4 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas MTR :2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai ( Žin., 2006, Nr ) Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T Esama situacija Planuojama teritorija neužstatyta, paviršius lygus, neapželdinta, sklypas užsėtas pieva. Sklype įrengti melioracijos įrenginiai. Sklypas patenka į Panevėžio miesto vandenvietės III-ią apsaugos zoną. Į sklypą patenkame iš Oželių gatvės per šiaurinėje pusėje LVŽ esantį lauko keliuką. Sklypas vakarinėje ir šiaurinėje pusėse ribojasi su LVŽ, pietinėje su Aldonos Stanislavos Kriščiūnienės žemės ūkio paskirties žemės sklypu (6613/0003:592), rytinėje su Remigijaus Steponavičiaus (6613/0003:521), Rimos Vilčinskaitės (6613/0003:520), vaclovo Tamulio (6613/0003:567), Egidijaus Kadžiulio ir Bronislavos Kadžiulienės ( 6613/0003:569), Gintaro Kadžiulio (6613/0003:568) namų valdų žemės sklypais. Žemės sklypo paviršiaus aukštis virš Baltijos jūros lygio svyruoja nuo alt. 56,35 sklypo šiaurės vakarinėje dalyje iki alt. 57,27 sklypo pietrytinėje dalyje. Esamų namų valdų kaiminystė neigiamo poveikio planuojamai statybai nekelia (nesudaro). Esamo sklypo tvarkymo režimo reglamentai aprašomi 1 lentelėje. Sklypo Nr. Lentelė 1: Sklypo adresas Sklypo plotas m² Esamas sklypo užstatymo procentas Sklypo naudojimo būdas bei pobūdis Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos Servitutai 400 Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r % Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis žemės ūkio paskirties žemė; naudojimo būdas Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; (Gkodas,6C tp1, indeksas 9,C Z4) 20 (6263 m 2 ); 21 (6263 m 2 ). 101 kelio servitutas žemės sklype 6613/0003: Planuojamo sklypo sprendiniai ir tvarkymo režimų nustatymas 4.1. Planavimo tikslas ir uždaviniai. Planavimo tikslas žemės ūkio paskirties žemės sklypo 6613/0003:400 padalinimas į šešis sklypus, penkių naujai suplanuotų žemės sklypų paskirties keitimas kitai paskirčiai mažaaukščių gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai, vieno inžinerinės infrastrukūros magistralinių inžinerinių tinklų klojimui. Privalomųjų teritorijos tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas Architektūrinis planinis sprendimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr ), patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-154, Pajuosčio kaime numatyta intensyvaus užstatymo (sklypai didesni kaip 900 m²) teritorija. Detaliuoju planu žemės ūkio paskirties žemės sklypas dalijamas į šešis sklypus: penkiems sklypams keičiama žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties gyvenamąją teritoriją 1-2 butų gyvenamųjų namų statybai (G1 4 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

5 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai), vienam iš žemės ūkio į kitos paskirties Inžinerinės infrastruktūros teritoriją Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2 Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamojo, gėlo, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai). Statiniai, suplanuotuose sklypuose mažaaukštei statybai, numatomi statyti ne arčiau kaip 5,0 metrai nuo sklypų fasadinės pusės ir ne arčiau 3,0 metrai nuo suplanuotų žemės sklypų ribų. Įvažiavimai į sklypus numatomi šiaurinėje dalyje iš Oželių g., Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. per LVŽ suprojektuotą įvažiavimą. Suformuotiem žemės sklypams nustatomi teritorijos tvarkymo režimų reglamentai aprašomi 2 lentelėje. Sklypo Nr. Lentelė 2: Sklypo adresas (siūlomas) 1 Oželių g. 6A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. 2 Oželių g. 6B, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r 3 Oželių g. 6C, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r Sklypo plotas m² Leidžiamas (esamas) sklypo užstatymo procentas % % % Sklypo naudojimo būdas bei pobūdis Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis kitos paskirties žemė; naudojimo būdas gyvenamoji teritorija; pobūdis Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (Gkodas,6C tp6, indeksas 9,C G/G1) Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis kitos paskirties žemė; naudojimo būdas gyvenamoji teritorija; pobūdis Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (Gkodas,6C tp6, indeksas 9,C G/G1) Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis žemės ūkio; naudojimo būdas Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai ai (Gkodas,6C tp6, Specialiosios sklypo naudojimo sąlygos 20 (984 m 2 ); 21 (984 m 2 ); 52 (984 m 2 ) 20 (966 m 2 ); 21 (966 m 2 ); 52 (966 m 2 ). 20 (1512 m 2 ); 21 (1512 m 2 ); 52 (1512 m 2 ). Servitutai Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

6 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas indeksas 9,C G/G1) 4 Oželių g. 6D, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r 5 Oželių g. 6E, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r 6 Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r % % 824 _ Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis kitos paskirties žemė; naudojimo būdas gyvenamoji teritorija; pobūdis Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (Gkodas,6C tp6, indeksas 9,C G/G1) Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis kitos paskirties žemė; naudojimo būdas gyvenamoji teritorija; pobūdis Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (Gkodas,6C tp6, indeksas 9,C G/G1) Pagrindinė tikslinė žemės paskirtis kitos paskirties žemė; naudojimo būdas gyvenamoji teritorija; pobūdis Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (Gkodas,6C tp10, indeksas 9,C I/I2) 20 (968 m 2 ); 21 (968 m 2 ); 52 (968 m 2 ). 20 (978 m 2 ); 21 (978 m 2 ); 52 (978 m 2 ). 20 (824 m 2 ); 21 (824 m 2 ); 52 (824 m 2 ) Servitutas 101 (teisė važiuoti keliu S sklype 6613/0003: 131) Servitutai 206, 207, Inžinerinis sprendimas o elektros energijos tiekimas. Elektros energija tiekiama nuo esamos Oželių g. kabelio linijos KL PP113-PP114 nuo KT-214, suprojektavus ir atlikus reikiamus 0,4 kv elektros tinklo pertvarkymus su reikiamu skaičiumi tranzitinių apskaitos spintų; o vandens tiekimas. Vanduo tiekiamas iš magistralinių kvartalo vandentiekio tinklų Oželių gatvėje. Pasijungimas galimas gavus gatvės vandentiekio tinklų savininko raštišką sutikimą. Atskirų objektų statybai išsiimti naujas projektavimo/prisijungimo sąlygas; o buitinių nuotekų valymas. Buitinės nuotekos išleidžiamos į kvartalo nuotekų tinklus Oželių gatvėje. Pasijungimas galimas gavus gatvės nuotekų tinklų savininko raštišką sutikimą. Atskirų objektų statybai išsiimti naujas projektavimo/prisijungimo sąlygas; o paviršinio vandens nuvedimas. Paviršinis vanduo nuvedamas paviršiniais (grioviais) ar požeminiais tinklais (vamzdynais) bei melioracijos tinklais į Nevėžio upę; o gatvė. Nauja gatvė (akligatvis) projektuojama nuo Oželių gatvės šiaurinėje dalyje per Laisvą valstybinę žemę (LVŽ); 6 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

7 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas o ryšių bei gamtinių dujų perspektyviniam tiekimui paliekamas inžinierinės infrastruktūros koridorius. Klojant inžinerinius tinklus bei įrengiant susisiekimo sistemas valstybinėje žemėje, gauti šios žemės valdytojo rašitinį sutikimą Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos XX.(20) Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos 91. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarines apsaugos zonas sudaro trys juostos, kurios nustatomos kiekvienai požeminio vandens vandenvietei atskirai, vadovaujantis požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinių apsaugos zonų projektavimo ir priežiūros higienos normomis bei taisyklėmis HN Turi būti užpildytas kiekvieno požeminio vandens ėmimo gręžinio pasas, kuriame nurodomas sanitarinės apsaugos zonos dydis. Jeigu šio paso nėra arba jame nenurodytas sanitarinės apsaugos zonos dydis, siūloma, kad veikiančio gruntinio horizonto gręžinio griežtojo režimo juosta būtų 50 metrų, o giliau slūgsančių vandeningų horizontų gręžinio - 30 metrų. 92. Pirmojoje (griežtojo režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama: vykdyti statybos darbus, nesusijusius su vandens tiekimo įrenginių rekonstravimu, statyti pagalbinius pastatus, nesusijusius su vandens tiekimu; statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, gyventi žmonėms; tiesti vamzdynus, nesusijusius su vandens tiekimu; išleisti nutekamuosius vandenis į atvirą telkinį, maudytis, girdyti ir ganyti gyvulius, skalbti, žvejoti, naudoti nuodinguosius chemikalus ir trąšas (organines ir mineralines); plynai kirsti mišką; verstis intensyviąja žemdirbyste. 93. Išžvalgytų, bet neeksploatuojamų požeminių vandens telkinių (vandenviečių) pirmojoje (griežtojo režimo) juostoje draudžiama: statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius ir įrenginius; kasti vandens telkinius. 94. Antrojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama: teršti teritoriją buitinėmis, nuodingosiomis, pramoninėmis atliekomis, mėšlu; statyti tepalų, degalų, mineralinių nuodingųjų medžiagų sandėlius, degalines, atliekų rinktuvus, pramoninių atliekų saugyklas ir kitus objektus, kurie gali chemiškai užteršti požeminius ir atviruosius vandens telkinius; steigti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti asenizacijos, filtracijos laukus, mėšlo saugyklas, siloso tranšėjas, statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones bei kitus objektus, kurie gali bakteriologiškai užteršti požeminius vandens telkinius; naudoti trąšas (organines ir mineralines) ir nuodinguosius chemikalus; imti iš upės dugno smėlį, gilinti dugną; ganyti gyvulių bandą (išskyrus pavienius gyvulius) 300 metrų pločio pakrantės zonoje. 95. Trečiojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama: statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus; naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą. XXI.(21) Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai 96. Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą (Žin., 1993, Nr ; 1995, Nr ) žemės savininkas arba naudotojas, turintis sklypą, kuriame įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, privalo: tausoti melioracijos sistemas ir įrenginius; neatlygintinai atlikti jam priskirtų melioracijos įrenginių smulkius priežiūros darbus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą; leisti Žemės ūkio ministerijos ir valstybinių melioracijos tarnybų įgaliotiems asmenims tikrinti ir remontuoti jų žemėje esančius melioracijos įrenginius, atlikti nustatytuosius priežiūros darbus (suderinus šį klausimą su naudotojais); derinti su valstybinėmis melioracijos tarnybomis melioruotoje žemėje atliekamus žemės kasimo darbus. 97. Žemės savininkai turi leisti įrengti jų žemėje melioracijos įrenginius, kurių reikia kitų savininkų žemei melioruoti. Žemės savininkams ar naudotojams dėl to padaryti nuostoliai turi būti atlyginti, o melioracijos įrenginių užimta žemė - išpirkta. 7 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

8 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas LII.(52) Dirvožemio apsauga 208. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį Servitutai: 106 teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 107 teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 114 kelio servitutas, teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis daiktas); 206 teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 207 teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 214 kelio servitutas, teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) Detalaus plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimas Poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas, nes numatoma vykdyti viena veikla mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. Numatomos veiklos įgyvendinimo pasekmės bus nereikšmingos aplinkai. Vandentiekis numatomas iš kvartalo magistralinių tinklų, nuotekos į magistralinius kvartalo nuotekų tinklus. Nustatant naują žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį, tvarkymo reglamentus ir kt., vadovaujamasi Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, atsižvelgiama į bendrą situaciją planuojamoje teritorijoje, jos perspektyvas, aplinkinius sklypus, planavimo organizatorių pageidavimus, įvertinami poveikio aplinkai faktoriai. Statybos laikotarpiu susidarys nedaug statybinių atliekų, kurios bus išvežamos į savartyną. Pavojingos, radioaktyvios medžiagos planuojamoje teritorijoje nebus naudojamos ir saugojamos. Vibracijos lygis nepakis. Šviesos, šilumos, jonizuojančio ar nejonizuojančio (elektromagnetinio) spinduliavimo neigiamo poveikio nebus. Ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys. Visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla neprognozuojamas. Įgyvendinus detalaus plano sprendinius suformuojamos sąlygos šiems palankiems procesams: sudaromos sąlygos investicijai ir ūkinei veiklai plėtoti; statinių statybos projektams rengti ir žemės skypus naudoti gyvenamųjų namų statybai; suderinami fizinių ir juridinių asmenų, visuomenės, savivaldybės interesai dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos juose plėtojimo. Numatomas užstatymas neturės reikšminio poveikio aplinkai, Lietuvoje galiojančių įstatymų ir normų nepažeis. Detalaus plano sprendiniai yra pozityvūs. Nustačius naują žemės naudojimo pobūdžius, statybos reglamentus bei teritorijų tvarkymo režimų reikalavimus, numatoma veikla sklypuose neprieštaraus Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui bei laikantis visų gamtos apsaugos, higieninės saugos reikalavimų, reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir kraštovaizdžiui nedarys. Oras, dirvožemis, gruntiniai bei paviršiniai vandenys nebus teršiami. Planuojamoje teritorijoje saugomų gamtos ir kultūros vertybių nėra. PRIEDAS: Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas. Lentelė 3. Detalaus plano rengėjas. Algima Savickienė 8 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

9 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas DETALAUS PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS LENTELĖ 3 1 Teritorijų planavimo dokumento organizatoriai Roma Lebedevienė ir Gintaras Lebedevas, Pajuosčio pl. 62A, Dembava, Panevėžio r. 2 Teritorijų planavimo dokumento rengėjas, Verslo liudijimas Nr. QY , Piniava, Panevėžio r. Tel Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6613/0003:400) Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. detalus planas. 4 Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais dokumentais Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T-154 (reg. Nr ). 5 Ryšys su patvirtintais ilgalikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T-154 (reg. Nr ). 6 Status quo situacija Planuojamoje teritorijoje istorijos, archeologijos ir kultūros vertybių nėra. Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. 7 Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius Žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas, suformuotiems sklypams žemės naudojimo paskirties keitimas kitai paskirčiai, mažaaukščių gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai. Privalomųjų teritorijos tvarkymo, naudojimo ir statybos reglamentų nustatymas. 8 Galimas sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) Planuojamame sklype numatytos vietos gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai, magistralinių inžinerinių tinklų klojimui, nustatytas maksimalus galimas sklypų užstatymo tankis, intensyvumas bei pastatų aukštis. Detalaus plano sprendiniai neigiamo poveikio oro, požeminių ir paviršinių vandenų kokybei, ekosistemai, biologinei įvairovei, kraštovaizdžio ekologiniai pusiausvyrai ir estetiniai kokybei neturės. 9 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

10 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k. Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Aiškinamasis raštas Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Sprendinio poveikis Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis 9 Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuo jamos veiklos sričiai Ekonominei aplinkai Ilgalaikis Ilgalaikis nėra nėra Socialinei aplinkai Ilgalaikis nėra Gamtinei aplinkai ir nėra Ilgalaikis kraštovaizdžiui Siūlomos alternatyvos poveikis Teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamos veiklos sričiai Ekonominei aplinkai Socialinei aplinkai Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui nėra nėra nėra nėra Detalaus plano autorius.algima Savickienė 10 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

11 TERlTORllOS TVARKYMO RE$MO SABLONAS: 1 - Zemes sklyp eil6s numeris ZeM sklypo plotas 3 - iernes naudojimo bidasjpbiidis 6 - rnaksimalus utstatymo intensywmas % SUTARTINIAI REGLAMENTIJ ~YMEXVAl: - - esamos 2emes sklyp ribs - formuojarnq tern& sklypq ribos - uistatymo linija - statybos riba - numatomi ivaziavimai 1 - temes akio paskitties W - rna2aauksciq guvenam6q namq statybos teritorfia - inf inerines infrastruhim teritorija - statomq statiniq zona - setvituh(gdiojimo zona -susisiekimo i iniineriniq tinklq koridoriq ribs 201c ~-10 ESAMA PADETIS M1:500 0 ~p' Omaniutoliak Rome Lebedevkd, Gintam L.b.d.M LOP-ES OP-m1 42

12

13 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Sprendiniai Detalaus plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių aprašomoji lentelė Sklypo (jo dalies) Nr. Sklypo (jo dalies), kampų pažymėjimas plane Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės X Y Sklypo Sklypo (jo dalies) plotas, m² konkretus teritorijos naudojimo tipas galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai) nuo žemės paviršiaus, m Privalomieji reikalavimai Statinio aukštis altitudė, m Iki karnizo, m užstatymo tankumas užstatymo intensyvumas užstatymo tipas servitutai statinių aukštų skaičius (nuo iki) Kiti reikalavimai statinių paskirtys papildomi reikalavimai , , , ,92 64, butų 20 (984 m 2 ); Gyvenamoji 7,0-5, , , G/G1-0,28 0,56 Pavienis gyvenamie 21 (984 m 2 ); - IUGT 8,5 6, , ,61 65,50 ji namai 52 (984 m 2 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gyvenamoji - IUGT Gyvenamoji - IUGT 968 Gyvenamoji - IUGT G/G1 G/G1 7,0-8,5 7,0-8,5 G/G1 7,0-8,5 64,25-65,75 64,50-66,00 64,25-65,75 5,0-6,5 5,0-6,5 5,0-6,5 0,28 0,56 Pavienis ,28 0,56 Pavienis butų gyvenamie ji namai 1-2 butų gyvenamie ji namai 0,28 0,56 Pavienis butų gyvenamie ji namai 20 (966 m 2 ); 21 (966 m 2 ); 52 (966 m 2 ). 20 (1512 m 2 ); 21 (1512 m 2 ); 52 (1512 m 2 ). 20 (968 m 2 ); 21 (968 m 2 ); 52 (968 m 2 ). Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gyvenamoji - IUGT Gyvenamoji - IUGT G/G1 7,0-8,5 64,00-65,50 5,0-6,5 I/I Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. Detalusis planas Sprendiniai 0,28 0,56 Pavienis (Ssklype 6613/ 0003: 131); 201, 206, butų gyvenamie ji namai (978 m 2 ); 21 (978 m 2 ); 52 (978 m 2 ). 20 (824 m 2 ); 21 (824 m 2 ); 52 (824 m 2 ). Pastaba: Šioje lentelėje aprašomi ir detaliajame plane esantys servitutai. Jei detaliajame plane yra daugiau negu vienas servitutas, tai jie numeruojami (pažymimi) mažosiomis raidėmis. Lentelėje jie aprašomi pasvirusiu (Italic) šriftu. IUGT intensyvaus užstatymo gyvenamoji teritorija sklypai didesni kaip 900 m 2 Detalaus plano autorius.algima Savickienė Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

15

16

17 4,00 5, ,25 0,25 3,5 9,5 1,

18 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. Detalus planas Procedūrų dokumentai Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r., detalaus plano viešo svarstymo su visuomene ATASKAITA Paruošto detalaus planavimo projekto viešas svarstymas su visuomene vyko val. adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, II a. foje. Apie rengiamą detaliojo planavimo projektą ir jo svarstymą su visuomenę buvo skelbta laikraštyje Sekunkė Nr.141 (4350). Su sprendiniais viešinimo metu pasirašytinai supažindinti besiribojančių žemės sklypų savininkai/naudotojai: žemės sklypo (6613/0003:211) savininkė Virginija Nakrošienė; žemės sklypo (6613/0003:605) savininkas Gintaras Lebedevas; žemės sklypų (6613/0003:606, 6613/0003:607) savininkė Irena Šeibokienė; žemės sklypo (6613/0003:521) savininkas Renigijus Steponavičius; žemės sklypo (6613/0003:520) savininkė Rima Vilčinskaitė; žemės sklypo (6613/0003:567) savininkai Vaclovas Tamulis ir Dalia Tamulienė; žemės sklypo (6613/0003:569) savininkai Egidijus Kadžiulis ir Bronislava Kadžiulienė; žemės sklypo (6613/0003:568) savininkas Gintaras Kadžiulis; žemės sklypo (6613/0003:592) savininkė Aldona Stanislava Kriščiūnienė. Su detalaus plano sprendiniais buvo galima susipažinti Panevėžio r. savivaldybės Vasario 16-osios g. 27 II a. aktų salės foje projektų ekspozicijos stende bei pas detalaus plano rengėją adresu Vasario 16-osios g. 27, 128 kab., Panevėžys nuo iki nuo 8.00 iki val. Susipažinimo su detaliojo planavimo projekto sprendiniais laikotarpiu bei viešo svarstymo su visuomene eigoje jokių pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų raštu negauta. Priedai: 1. Viešo svarstymo su visuomene protokolas; 2. Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas 1 lapas; 3. Skelbimas laikraštyje apie rengiamą detaliojo planavimo projektą 1 lapas; Pirmininkaujantis... Gintaras Lebedevas Detalaus plano autorius... Algima Savickienė 18 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

19

20 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r., detalaus plano viešo svarstymo su visuomene Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. Detalus planas Procedūrų dokumentai PROTOKOLAS Panevėžys Pirmininkaujantis: Gintaras Lebedevas Sekretoriaujantis: Algima Savickienė Dalyviai: kitų dalyvių neužregistruota SVARSTYTA: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6613/0003:400) Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. detalus planas. Su detaliojo plano sprendiniais buvo galima susipažinti Panevėžio r. savivaldybės Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys II a. aktų salės foje projektų ekspozicijos stende bei pas detalaus plano rengėją adresu Vasario 16-osios g. 27, 128 kab., Panevėžys. Apie rengiamą detaliojo planavimo projektą ir jo svarstymą su visuomenę buvo skelbta laikraštyje Sekunkė Nr.141 (4350). Su sprendiniais viešinimo metu supažindinti besiribojančių žemės sklypų savininkai/naudotojai pasirašytinai: žemės sklypo (6613/0003:211) savininkė Virginija Nakrošienė; žemės sklypo (6613/0003:605) savininkas Gintaras Lebedevas; žemės sklypų (6613/0003:606, 6613/0003:607) savininkė Irena Šeibokienė; žemės sklypo (6613/0003:521) savininkas Renigijus Steponavičius; žemės sklypo (6613/0003:520) savininkė Rima Vilčinskaitė; žemės sklypo (6613/0003:567) savininkai Vaclovas Tamulis ir Dalia Tamulienė; žemės sklypo (6613/0003:569) savininkai Egidijus Kadžiulis ir Bronislava Kadžiulienė; žemės sklypo (6613/0003:568) savininkas Gintaras Kadžiulis; žemės sklypo (6613/0003:592) savininkė Aldona Stanislava Kriščiūnienė. Viešo svarstymo su visuomene metu jokių pasiūlymų ar pretenzijų raštu dėl šio projekto negauta. NUSPRĘSTA: Pritarti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6613/0003:400) Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. detalaus plano sprendiniams. Pirmininkaujantis... Gintaras Lebedevas Sekretoriaujantis Detalaus plano autorius.algima Savickienė Obj. Nr.

21 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. Detalus planas Procedūrų dokumentai Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r., detalaus plano viešas svarstymas su visuomene skelbimas spaudoje 21 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

22 SKELBIMAS Informuojame, kad rengiamas 0,6232 ha ploto žemės sklypo kadastrinis Nr. 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Planavimo organizatorius Roma Lebedeviebė ir Gintaras Lebedevas, Pajuosčio pl. 62A, Dembava, Panevėžio r., tel. (620) Planavimo tikslas žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas ir paskirties keitimas kitai paskirčiai mažaaukščių gyvenamųjų namų su priklausiniais statybai. Planas rengiamas 2010 m. II 2010 m. III ketvirtyje, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas bendra tvarka. Pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami iki viešo susirinkimo. Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo neatliekama. Detalus planas viešai eksponuojamas Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, II aukšto foje nuo 2010m. liepos 1 d. Viešas susirinkimas vyks 2010 m. liepos 26 d val. Vasario 16-osios g. 27, 128 kab., Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas Algima Savickienė, Piniavos k, Panevėžio r., tel. (45) Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos. Planavimo organizatoriai Planuojamas sklypas 6613/0003:400

23

24 Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r. Detalus planas Procedūrų dokumentai Planavimo pagrindas Žemės sklypo 6613/0003:400 Pajuosčio k., Velžio sen., Panevėžio r., detalaus plano P R O C E D Ū R Ų D O K U M E N T A I Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, , Nr. TP (GD9-263) Planavimo sąlygos: Panevėžio r.sav.adm. architektūros skyriaus planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. TP ; AB RST Panevėžio regiono Panevėžio skyriaus techninės sąlygos NR ; UAB Aukštaitijos vandenys projektavimo sąlygos Nr ; AB Lietuvos dujos Panevėžio filialo raštas Nr Dėl projektavimo sąlygų ; AB TEO LT projektavimo sąlygos Nr /1643; Panevėžio RAAD planavimo sąlygos rajono lygmens bendrojo ar specialiojo ir vietovės lygmens specialiojo ar detaliojo detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. N5-2588; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus raštas Nr. SD-194 Dėl Romos Lebedevienės ir Gintaro Lebedevo prašymo sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti Teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S Nekilnojamojo turto registro išrašas-pažymėjimas Registro Nr. 44/ Žemės sklypo adresas ir kadastro numeris: Nr.6613/0003:400 Dembavos k.v.. Žemės sklypo unikalus numeris: ; Žemės sklypo planas M1:500; Žemės sklypo topografinė nuotrauka M1:500. Priedas: Išeities dokumentų kopijos viso 15 lapų. 24 Verslo liudijimas Nr. QD Obj. Nr

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

Panevėžio rajono Nuolatinė statybos komisija SUDERINTA Protokolo Nr..d. MTKRANTO 9Ą-2 PANEVĖŽYS:...TEJL8.df «7 J MOB ARGH. V.S

Panevėžio rajono Nuolatinė statybos komisija SUDERINTA Protokolo Nr..d. MTKRANTO 9Ą-2 PANEVĖŽYS:...TEJL8.df «7 J MOB ARGH. V.S Panevėžio rajono Protokolo Nr..d. MTKRANTO 9Ą-2 PANEVĖŽYS:...TEJL8.df.5.-.46-57.-«7 J MOB. 8-617-19011 ARGH. V.SKOKAUSKĄS PLANAVIMO ORGANIZATORIUS OBJEKTAS PLANO RENGĖJAS Arūnas Kazimieras Tvarkūnas, Kęstutis

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau