LT.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LT.doc"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Vidaus rinkos ir paslaugų GD Paslaugos Administracinio bendradarbiavimo ir valstybių narių tinklai Briuselis, 2008 m. rugsėjo 22 d. MARKT/E3/(2008)42151 VARTOTOJO VADOVAS 1 dalis. IMI veikimo apžvalga 2 dalis. Gairės visiems kompetentingų institucijų IMI naudotojams ir IMI koordinatoriams VIDAUS RINKOS INFORMACINĖ SISTEMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) J:\_IMI Filed documents\a) Docu (System develop)\5) DEVELOP PHASE\Elaboration phase\updated User Procedures Handbook_42151.doc

2 TURINYS ĮVADAS DALIS. IMI VEIKIMO APŽVALGA Kas yra IMI? Kas dalyvauja IMI? Kompetentingos institucijos IMI koordinatoriai Susietosios institucijos Europos Komisija Vartotojų profiliai Paprastasis vartotojas Užklausų tvarkytojas Skirstytojas Vietos duomenų administratorius Persiuntimų tvarkytojas Ką vartotojai gali daryti naudodamiesi IMI? IMI užklausos tvarkymo ciklas Apžvalga Įprastinė IMI užklausos tvarkymo procedūra Alternatyvios procedūros Procedūros, kuriose dalyvauja IMI koordinatoriai IMI ir duomenų apsaugos teisės aktai DALIS. KONKREČIOS GAIRĖS KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS IR IMI KOORDINATORIAMS PAGRINDINĖS IMI FUNKCIJOS Prisijungimas prie IMI sistemos Vartotojo vardas Instrukcijos ir slaptažodis Pirmasis prisijungimas prie IMI Neteisingas vartotojo vardas, slaptažodis arba saugumo kodas Seanso kalba Kompetentingos institucijos paieška ir užklausų peržiūra Kompetentingos institucijos paieška Užklausų (užklausų sąrašų) peržiūra

3 9. Kaip kitos valstybės narės paprašyti informacijos? Kaip sukurti kitos valstybės narės institucijai skirtą naują informacijos užklausą Gauto atsakymo tvarkymas Nepatenkinamo atsakymo persiuntimas IMI koordinatoriui Kaip atsakyti į kitos valstybės narės institucijos užklausą? Kitų valstybių narių kompetentingų institucijų atsiųstų naujų užklausų priėmimas Atsakymas į kitos institucijos užklausą Atsakymas į kitos institucijos pateiktą papildomos informacijos užklausą Papildomos informacijos užklausos, kurią jums grąžino atsakingi IMI koordinatoriai, tvarkymas IMI veiksmų sąrašas ir automatiniai e. laiškai Veiksmų sąrašas Automatiniai e. laiškai Ataskaitos Paaiškinimas Ataskaitų rūšys IMI automatinio vertimo priemonė Skubus vertimas Išsaugojami vertimai Kaip naudotis skirstymo funkcija Skirstymo funkcijos aktyvinimas Užklausos skyrimas Skirstymo funkcijos išjungimas Kaip skirstymo funkcija gali naudotis IMI koordinatorius Pirmas užregistruotos institucijos prisijungimas prie IMI sistemos Per registraciją IMI sistemoje nurodytų duomenų apie mano instituciją redagavimas Per registraciją nurodytų mano institucijos duomenų keitimas Ekonominės veiklos ir politikos sričių, susijusių su mano institucijos kompetencijos sritimi, atnaujinimas Mano institucijos teisės aktų sričių parametrų keitimas Bendra informacija apie teisės aktų sritį Įprastinės kompetentingos institucijos informacijos užklausų parametrai IMI koordinatoriaus (NIMIC, SDIMIC arba DIMIC) teisės aktų sričių parametrai

4 18. Jūsų institucijos vartotojų teisių tvarkymas Kitų vartotojų registravimas mano institucijoje Mano institucijai priklausančių IMI vartotojų teisių tvarkymas Slaptažodžių atstatymas Kitų institucijų siejimas su mano kompetentinga institucija Susietieji koordinatoriai Susietosios institucijos IMI koordinatoriaus vaidmuo Administracinė (techninė) koordinatorių funkcija Pagalbinė koordinatorių funkcija Su turiniu susijusi koordinavimo funkcija (pagal teisės aktų sritis ir darbo eigos etapus) Naujų institucijų registravimas IMI sistemoje Kompetentingos institucijos registravimas IMI IMI koordinatorių registravimas Prieigos prie naujos teisės aktų srities suteikimas IMI jau užregistruotai institucijai Mano institucijos koordinuojamų institucijų duomenų tvarkymas Koordinuojamų institucijų užklausų peržiūra Įsikišimas į dviejų institucijų užklausų siuntimo viena kitai procedūrą Persiuntimas Užklausų ir atsakymų tvirtinimo procedūros

5 Įvadas Šis dokumentas yra IMI vartotojo vadovas. IMI sistema tai priemonė, skirta padėti visos Europos ekonominės erdvės (EEE) kompetentingoms institucijoms, kurios tam tikrų vidaus rinkos teisės aktų tarpusavio pagalbos nuostatomis yra įpareigotos keistis informacija su analogiškomis kitų valstybių narių institucijomis. IMI vartotojo vadovas suskirstytas į dvi dalis: 1 dalis. IMI veikimo apžvalga Šioje dalyje pateikiama bendroji IMI sistemos apžvalga, pristatomi įvairūs jos vartotojai ir jų tarpusavio sąveika sistemoje. 2 dalis. Konkrečios gairės kompetentingoms institucijoms ir IMI koordinatoriams Šioje dalyje pateikiamos bendrosios gairės, kaip kompetentingos institucijos ir IMI koordinatoriai turėtų naudotis sistema. Sistemą plėtojant ši dalis bus nuolat atnaujinama. Sistemą plėtojant ši dalis bus nuolat atnaujinama. Papildomos informacijos, tai pat dažnai užduodamus klausimus ir atsakymus į juos rasite įvairiomis kalbomis parengtoje IMI interneto svetainėje. Joje taip pat pateikiama nuoroda į IMI veikimo iliustracijas ir mokymo aplinką. Svetainės adresas: Jei jums prireiktų pagalbos arba jei norėtume pareikšti pastabas dėl IMI sistemos, susisiekite su savo šalies kontaktiniu IMI centru. Kiekviena valstybė narė yra paskyrusi nacionalinį IMI koordinatorių (NIMIC), kuris yra atsakingas už bendrą IMI sistemos naudojimą ir sklandų veikimą. Nelygu, kokia yra organizacinė IMI struktūra jūsų šalyje, NIMIC gali būti įsteigęs nacionalinę IMI pagalbos tarnybą arba įvairius decentralizuotus pagalbos centrus. Kontaktinius duomenis rasite IMI interneto svetainėje. IMI pagalbos tarnybą įsteigė ir Europos Komisija. Jei NIMIC nepajėgia išspręsti problemos vietoje, jis gali prašyti pagalbos Europos Komisijos pagalbos tarnybos: tel

6 1 dalis. IMI veikimo apžvalga 6

7 1. KAS YRA IMI? IMI sistema tai priemonė, skirta padėti visos Europos ekonominės erdvės (EEE) kompetentingoms institucijoms, kurios tam tikrų vidaus rinkos teisės aktų tarpusavio pagalbos nuostatomis yra įpareigotos keistis informacija su analogiškomis kitų valstybių narių institucijomis. IMI parengė Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis. IMI sudaro visos EEE kompetentingų institucijų, kurių nuolatinė veikla susijusi su vidaus rinkos teisės aktų taikymu savo šalies teritorijoje, duomenų bazė. Duomenų bazėje yra daugiakalbės paieškos priemonių, kurios padeda rasti reikiamą partnerį. Norint pasinaudoti IMI nebūtina iš anksto išmanyti kitos valstybės narės administracinę struktūrą. Kita pagrindinė IMI sudėtinė dalis yra pagal atitinkamų teisės aktų tarpusavio pagalbos nuostatas parengtų iš anksto išverstų klausimų duomenų bazė. Vienos valstybės narės kompetentinga institucija naudodamasi tokiais klausimais gali parengti užklausą (savo kalba) ir per sistemą nusiųsti ją partnerei kitoje valstybėje narėje. Atsakančioji kompetentinga institucija užklausą perskaitys savo kalba ir atsakymą klausiančiajai institucijai galės išsiųsti taip pat per sistemą. Pirmiausia IMI bus naudojama padėti vykdyti peržiūrėtos Profesinių kvalifikacijų direktyvos (2005/36/EB) tarpusavio pagalbos nuostatas. Nuo 2009 m. gruodžio mėn. IMI taip pat bus naudojama vykdant Paslaugų direktyvos (2006/123/EB) administracinio bendradarbiavimo nuostatas. IMI sukurta kaip daugelio vidaus rinkos teisės aktų sričių bendroji pagalbinė sistema. Jos naudojimą ateityje numatyta plėsti, įtraukiant daugiau teisės aktų sričių. 2. KAS DALYVAUJA IMI? 2.1. Kompetentingos institucijos Pagrindiniai IMI dalyviai yra visos EEE kompetentingos institucijos. Jos naudodamosi sistema siųs viena kitai informacijos užklausas. Šios institucijos gali būti viešojo sektoriaus įstaigos ar privačios organizacijos, kurioms valstybė narė suteikė įgaliojimus tam tikroms su vidaus rinkos teisės aktų taikymu susijusioms funkcijoms atlikti. Jos gali veikti valstybės, regionų ar vietos lygiu IMI koordinatoriai IMI sistemos vartotojai taip pat yra IMI koordinatoriai, suteikiantys reikalingas sistemos naudojimo teises kompetentingoms institucijoms ir užtikrinantys, kad būtų laiku ir tinkamai atsakyta į kitų valstybių narių užklausas. Jie taip pat gali siųsti informacijos užklausas kitoms IMI sistemoje registruotoms institucijoms bei tokias užklausas iš jų gauti. Be to, IMI koordinatoriai gali koordinuoti ir tam tikrus darbo eigos etapus IMI sistemoje. Pavyzdžiui, valstybės narės gali nuspręsti, kad visas užklausas prieš jas siunčiant kitai valstybei narei turi patvirtinti IMI koordinatorius. 7

8 Kiekvienoje valstybėje narėje yra po vieną nacionalinį IMI koordinatorių (NIMIC). Valstybės narės savo nuožiūra gali skirti įgaliotuosius IMI koordinatorius (DIMIC), kurie užsiimtų tam tikros teisės aktų srities, administracinio sektoriaus ar geografinio rajono koordinavimu. Ypatingu atveju rajono DIMIC atsakingas už visas savo rajono teisės aktų sritis, tuomet jis vadinamas Super-DIMIC Susietosios institucijos Paprastai IMI sistemoje kompetentinga institucija gali matyti tik tas užklausas, kurias pateikė pati arba į kurias turėjo atsakyti. Kitų institucijų IMI naudotojų užklausos yra nematomos. Tačiau institucijai gali prireikti peržiūrėti kitos institucijos užklausas. Pavyzdžiui, šalies medicinos specialistų atstovų rūmams gali prireikti peržiūrėti savo rajoninių padalinių užklausų srautą. Todėl IMI sistemoje kompetentingai institucijai sudaryta galimybė leisti kitai institucijai peržiūrėti savo užklausas. Tuomet antroji institucija vadinama susijusia institucija ir gali peržiūrėti institucijos, su kuria yra susieta, siųstas ir gautas užklausas Europos Komisija Europos Komisija IMI sistemai teikia prieglobą savo Duomenų centre Liuksemburge ir ją prižiūri. Europos Komisija yra atsakinga už sistemoje naudojamus vertimus ir teikia pagrindinės pagalbos tarnybos paslaugas, padėdama valstybėms narėms naudotis IMI sistema. 3. VARTOTOJŲ PROFILIAI Prieš naudodamasi IMI sistema kompetentinga institucija arba IMI koordinatorius turi būti užregistruoti IMI kompetentingų institucijų duomenų bazėje. Kiekviena registruota institucija ar koordinatorius paskiria vieną ar daugiau savo organizacijos fizinių asmenų IMI vartotoju (-ais). Kiekvienas vartotojas užregistruojamas sistemoje, jam suteikiamos nustatytos vartotojo teisės, kuriomis apibrėžiama, ką jis gali daryti sistemoje. Institucijų, užregistruotų naudoti IMI sistemą, dydis ir struktūra bus labai įvairūs, todėl sistemoje numatyta daug įvairiausių kompetentingų institucijų profilių. Mažos institucijos, gaunančios ir siunčiančios nedaug užklausų, gali turėti tik vieną arba du vartotojus, kuriems suteikta teisė sistemoje atlikti visus reikalingus veiksmus (rekomenduojama turėti du vartotojus, kad vienam vartotojui atostogaujant ar susirgus jį galėtų pakeisti kitas vartotojas). Daug užklausų gaunančiose ir siunčiančiose didelėse institucijose (pvz., medicinos specialistų atstovų rūmai) gali būti didelis profesinių kvalifikacijų pripažinimo skyrius. Tokiai institucijai reikės užregistruoti kelis IMI vartotojus su aiškiai apibrėžtomis atsakomybės sritimis. Kiekvienas registruotas IMI vartotojas turi priklausyti vienai kompetentingai institucijai ar koordinatoriui. 8

9 Kompetentinga institucija ar koordinatorius turi turėti bent vieną vartotoją, bet gali turėti kelis skirtingų profilių vartotojus. Apibrėžti toliau aprašyti vartotojų profiliai, vienas vartotojas gali turėti vieną ar kelis profilius. Manoma, kad didesnės kompetentingos institucijos bus labiau suinteresuotos galimybe padalyti atsakomybę vartotojams. Mažesnės kompetentingos institucijos visas teises greičiausiai suteiks vienam vartotojui Paprastasis vartotojas Kiekvienas registruotas IMI vartotojas yra bent jau paprastasis vartotojas. Paprastajam vartotojui galima suteikti toliau aprašytas teises, kad jis galėtų naudotis platesnėmis IMI funkcijomis. Paprastasis vartotojas gali atlikti kompetentingos institucijos paiešką kompetentingų institucijų duomenų bazėje; gali peržiūrėti pagrindinę informaciją apie visas institucijos ar koordinatoriaus, kuriam jis priklauso, užklausas (gautas ir siųstas); gali peržiūrėti pagrindinę informaciją apie visas susijusių kompetentingų institucijų užklausas; negali savo kompetentingos institucijos vardu siųsti ar priimti užklausų tam reikėtų turėti užklausų tvarkymo teises; negali rengti, išsaugoti ar spausdinti su užklausomis, kurias tvarkant dalyvauja jo atstovaujama kompetentinga institucija, susijusių ataskaitų, nebent jam būtų papildomai suteiktos skirstytojo arba užklausų tvarkytojo teisės Užklausų tvarkytojas Tam, kad kompetentingos institucijos vardu galėtų siųsti užklausas ar į jas atsakyti, vartotojui, be aprašytų paprastojo vartotojo teisių, turi būti suteiktos užklausų tvarkymo teisės. Teisės aktų srities užklausų tvarkymo teises turintis vartotojas gali savo kompetentingos institucijos vardu siųsti užklausas ir į jas atsakyti; gali rengti, išsaugoti ar spausdinti su užklausomis, kurias tvarkant dalyvauja jo atstovaujama kompetentinga institucija, susijusias ataskaitas Skirstytojas Kai kurios didesnės kompetentingos institucijos, turinčios daug vartotojų, gali panorėti skirstyti gaunamas užklausas užklausų tvarkytojų padaliniams pagal temas ar kitokius kriterijus. Pavyzdžiui, didelėje specialistų registravimą tvarkančioje institucijoje galėtų būti keli padaliniai, tvarkantys iš skirtingų 9

10 šalių gaunamas paraiškas. Pasinaudojant skirstymo funkcija bet kurią institucijos gautą naują IMI užklausą galima paskirti atitinkamam padaliniui. Skirstytojo teises turintis vartotojas gali paskirti užklausą vienam ar daugiau kompetentingos institucijos užklausų tvarkytojų ; gali peradresuoti užklausą, įtraukdamas daugiau vartotojų ar sumažindamas adresatų skaičių; gali rengti, išsaugoti ar spausdinti užklausų ataskaitas be asmens duomenų; negali savo kompetentingos institucijos vardu siųsti ar priimti užklausų nebent jam būtų papildomai suteiktos užklausų tvarkytojo teisės Vietos duomenų administratorius Kiekviena kompetentinga institucija atsakinga už vartotojų ir duomenų administravimą vietoje. Vietos duomenų administratoriaus teises turintis vartotojas gali IMI sistemoje atnaujinti savo kompetentingos institucijos duomenis; turi teisę užregistruoti naujus savo kompetentingos institucijos vartotojus; gali keisti savo kompetentingos institucijos vartotojų profilius (pavyzdžiui, paprastajam vartotojui suteikti užklausų tvarkymo teises); negali savo kompetentingos institucijos vardu siųsti ar priimti užklausų, jeigu papildomai neturi užklausų tvarkytojo teisių; negali paskirti ar peradresuoti užklausos savo kompetentingos institucijos užklausų tvarkytojams, jeigu papildomai neturi skirstytojo teisių; negali rengti, išsaugoti ar spausdinti su užklausomis, kurias tvarkant dalyvauja jo atstovaujama kompetentinga institucija, susijusių ataskaitų, nebent jam būtų papildomai suteiktos skirstytojo arba užklausų tvarkytojo teisės. Vietos duomenų administratoriaus teises turintis vartotojas, priklausantis DIMIC, Super-DIMIC arba NIMIC gali IMI sistemoje užregistruoti naujas kompetentingas institucijas gali per IMI sistemą visoms savo šalies kompetentingoms institucijoms, kurios yra užsiregistravusios toje pačioje teisės aktų srityje, siųsti e. pranešimus Persiuntimų tvarkytojas IMI koordinatoriui priklausantiems vartotojams gali būti suteiktas dar vienas profilis. Tam, kad galėtų atlikti tam tikras koordinavimo funkcijas, pvz., 10

11 įsikišti į dviejų kompetentingų institucijų užklausų siuntimo viena kitai procedūrą (jei klausiančiosios institucijos atsakymas netenkina) arba pritarti, kad kompetentinga institucija išsiųstų užklausą, koordinatoriaus vartotojas turi turėti persiuntimų tvarkytojo teises. Persiuntimų tvarkytojo teises turintis vartotojas gali pritarti tam, kad kompetentinga institucija išsiųstų užklausą ar atsakymą, jeigu nustatyta, kad toks pritarimas būtinas; gali nurodyti sutikimą ar nesutikimą, jeigu klausiančiosios kompetentingos institucijos gautas atsakymas netenkina; negali koordinatoriaus vardu siųsti užklausų ar į jas atsakyti, jeigu papildomai neturi užklausų tvarkytojo teisių. 4. KĄ VARTOTOJAI GALI DARYTI NAUDODAMIESI IMI? IMI sistemoje užregistruota kompetentinga institucija gali: IMI kompetentingų institucijų bazėje ieškoti bet kurios EEE valstybės narės kompetentingų institucijų; nusiųsti užklausą bet kurios EEE valstybės narės kompetentingai institucijai, pasirinkusi vieną ar kelis iš anksto išverstus klausimus, parengtus remiantis vidaus rinkos teisės aktais, taikomais toje srityje, kurioje ji yra užsiregistravusi; atsakyti į kitų EEE valstybių kompetentingų institucijų užklausas. IMI koordinatorius gali atlikti tokias pačias funkcijas kaip ir kompetentinga institucija, be to, jis gali: užregistruoti patvirtintas kompetentingas institucijas IMI sistemoje 1 ; koordinuojamoje teisės aktų srityje įsikišti į dviejų kompetentingų institucijų keitimosi informacija procedūrą, kad užtikrintų patenkinamą atsakymą; stebėti koordinuojamų institucijų informacijos užklausų (gaunamų ir siunčiamų) srautą. Susijusi institucija gali atlikti visas įprastines funkcijas kaip ir kompetentinga institucija, be to, ji gali stebėti kitos institucijos, su kuria ji susieta, gaunamų ir siunčiamų IMI užklausų srautą. 1 Vėlesnėse IMI versijose, kuriose kompetentingos institucijos gali užsiregistruoti pačios save, IMI koordinatorių gali būti prašoma patvirtinti save užsiregistravusias kompetentingas institucijas. 11

12 Europos Komisija teikia IMI sistemos prieglobą ir ją prižiūri; rengia sistemai reikalingą vertimą; pagal vidaus rinkos teisės aktų nuostatas rengia IMI klausimus; teikia pagalbos tarnybos paslaugas IMI koordinatoriams. 5. IMI UŽKLAUSOS TVARKYMO CIKLAS 5.1. Apžvalga IMI sistemos užklausos tvarkymo ciklas yra aiškiai apibrėžtas ir sudarytas iš kelių paprastų etapų. Kiekvienai užklausai suteikus dinaminį statusą galima bet kuriuo momentu sužinoti, kurį tvarkymo etapą užklausą yra pasiekusi. Užklausai pereinant iš vieno tvarkymo etapo į kitą statusas automatiškai atnaujinamas Įprastinė IMI užklausos tvarkymo procedūra Įprastinė IMI užklausos tvarkymo procedūra yra paprasta. Visą ciklą nuo užklausos formulavimo iki jo tvarkymo pabaigos sudaro tik 4 etapai: Užklausa išsiųsta, laukiama priėmimo Klausiančioji institucija sukuria ir išsiunčia naują užklausą atsakančiajai institucijai. Užklausai suteikiamas statusas užklausa išsiųsta, laukiama priėmimo Užklausa priimta Atsakančioji institucija priima užklausą. Užklausai suteikiamas statusas užklausa priimta Užklausa tvarkoma, informacija suteikta 12

13 Atsakančioji institucija klausiančiajai institucijai suteikia visą reikalingą informaciją. Užklausai suteikiamas statusas užklausa tvarkoma, informacija suteikta Užklausa baigta, informacija priimta Klausiančioji institucija priima suteiktą informaciją ir užklausos tvarkymas baigiamas. Užklausai suteikiamas statusas užklausa baigta, informacija priimta. Įprastinė IMI užklausos tvarkymo procedūra: 5.3. Alternatyvios procedūros Nors dažniausiai informacija suteikiama įprastine procedūra, retkarčiais kuris nors etapas gali būti vykdomas kitaip. Alternatyvūs būdai aprašyti toliau Klausiančioji institucija sukuria naują užklausą Užklausos projekto išsaugojimas Klausiančioji institucija sukuria naują užklausą, bet užuot išsiuntusi ją atsakančiajai institucijai nusprendžia ją 13

14 išsaugoti kaip užklausos projektą, kuris bus išsiųstas vėliau. Užklausai suteikiamas statusas užklausos projektas Atsakančioji institucija tvarko gautą naują užklausą Užklausos persiuntimas kitai atsakančiajai institucijai Atsakančioji institucija nusprendžia, kad užklausa faktiškai turėjo būti nusiųsta kitai atsakančiajai institucijai. Užuot priėmusi užklausą, ji ją persiunčia kitai kompetentingai institucijai arba IMI koordinatoriui. Užklausai suteikiamas statusas užklausa persiųsta, laukiama priėmimo Dalinis atsakymas į gautą užklausą Atsakančioji institucija gali neturėti galimybės klausiančiajai institucijai tučtuojau pateikti išsamų atsakymą. Ji gali nuspręsti pateikti dalinį atsakymą, atsakydama į dalį užduotų klausimų. Likusi atsakymo dalis gali būti pateikta vėliau. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa tvarkoma, suteikta dalinė informacija Atsisakymas atsakyti į gautą užklausą Alternatyvios procedūros: Jeigu atsakančioji valstybė narė nusprendžia, kad atsakyti į užklausą neįmanoma, ji atmeta tokią užklausą, o pastarajai suteikiamas statusas užklausa baigta, informacijos nėra. Paprastai tik IMI koordinatorius gali nuspręsti, kad valstybėje narėje nėra į užklausą galinčios atsakyti kompetentingos institucijos. Tačiau tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis kompetentinga institucija gali būti laikoma įgaliota savo valstybės narės vardu atmesti užklausą. 14

15 Klausiančiosios institucijos gauto atsakymo tvarkymas Užklausa tvarkoma, reikalinga papildoma informacija Atsakančiosios institucijos pateiktas atsakymas gali netenkinti klausiančiosios institucijos. Pastaroji gali nuspręsti nepriimti atsakymo ir atsakančiosios institucijos paprašyti papildomos informacijos. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa tvarkoma, reikalinga papildoma informacija Papildomos informacijos užklausos tvarkymas (atsakančioji institucija) Papildomos informacijos užklausos priėmimas Gavusi papildomos informacijos užklausą (jei gautas atsakymas netenkino) atsakančioji institucija gali nuspręsti, kad gali suteikti papildomos informacijos. Kai ji sutinka tai padaryti, užklausai suteikiamas statusas papildomos 15

16 informacijos užklausa priimta. (Pastaba: Po to, kai klausiančiajai institucijai papildoma informacija suteikiama, užklausos statusas tampa užklausa tvarkoma, informacija suteikta ) Papildomos informacijos suteikti neįmanoma Gavusi papildomos informacijos užklausą (jei gautas atsakymas netenkino) atsakančioji institucija gali nuspręsti, kad neturi galimybės suteikti tokios papildomos informacijos. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa tvarkoma, papildomos informacijos nėra Atsakymo į papildomos informacijos užklausą tvarkymas (klausiančioji institucija) Užklausa baigta, papildomos informacijos nėra Jeigu atsakančioji institucija negali suteikti papildomos informacijos (kai gautas atsakymas netenkino), klausiančioji institucija gali nuspręsti susitaikyti su tokia padėtimi. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa baigta, papildomos informacijos nėra Nesutvarkytos užklausos baigimas Užklausa atšaukta Klausiančioji institucija bet kuriuo metu gali nuspręsti atšaukti sukurtą užklausą. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa atšaukta, bet internete ji vis dar gali būti matoma Užklausa pašalinta 16

17 ES sistemos administratorius gali bet kuriuo metu pašalinti užklausą. Tai galima padaryti tik klausiančiajai institucijai paprašius. Pašalinta užklausa internete nebematoma Procedūros, kuriose dalyvauja IMI koordinatoriai Patvirtinimas Kai kurios valstybės narės nusprendė išlaikyti centralizuotą informacijos srautų tarp savo ir kitų valstybių narių kompetentingų institucijų valdymą. Kad būtų lengviau tai padaryti, IMI sistemoje numatyta galimybė koordinatoriams tvirtinti naujas užklausas ar atsakymus prieš juos išsiunčiant kitos valstybės narės partneriui. Patvirtinimo procedūroje naudojami keli nauji toliau aprašyti užklausų statusai Laukiama, kad užklausą patvirtintų koordinatorius IMI sistemoje registruodamas kompetentingą instituciją IMI koordinatorius gali nurodyti, kad tos institucijos užklausos kitoms valstybėms narėms turės būti patvirtintos. Tuomet kompetentingai institucijai siunčiant užklausą kitai valstybei narei tai užklausai suteikiamas statusas yra ne užklausa išsiųsta, laukiama priėmimo, o laukiama, kad užklausą patvirtintų koordinatorius. Užklausa siunčiama tvirtinti IMI koordinatoriui, o ne atsakančiajai institucijai. Jeigu koordinatorius patvirtina užklausą, statusas tampa užklausa išsiųsta, laukiama priėmimo, o užklausa nusiunčiama atsakančiajai kompetentingai institucijai Užklausa koordinatoriaus nepatvirtinta Jeigu IMI koordinatorius nepatvirtina pateiktos užklausos, jai suteikiamas statusas užklausa koordinatoriaus nepatvirtinta ir užklausa grąžinama klausiančiajai kompetentingai institucijai, kuri ja gali pataisyti arba baigti Užklausa koordinatoriaus nepatvirtinta ir baigta 17

18 Jeigu IMI koordinatorius nepatvirtino siųsti parengto naujo užklausos turinio, klausiančioji kompetentinga institucija gali nuspręsti užklausos nekeisti ir iš naujo nebesiųsti, o ją baigti, taip užbaigdama visą procedūrą. Jeigu klausiančioji institucija nusprendžia baigti procedūrą, užklausa baigiama ir jai suteikiamas statusas užklausa koordinatoriaus nepatvirtinta ir baigta Laukiama, kad atsakymą patvirtintų koordinatorius IMI sistemoje registruodamas kompetentingą instituciją IMI koordinatorius gali nurodyti, kad tos institucijos atsakymai į kitų valstybių narių užklausas turi būti patvirtinti. Tuomet kompetentingai institucijai siunčiant atsakymą kitai valstybei narei užklausai suteikiamas statusas yra ne užklausa tvarkoma, informacija suteikta, o laukiama, kad atsakymą patvirtintų koordinatorius. Atsakymas siunčiamas tvirtinti IMI koordinatoriui, o ne klausiančiajai institucijai. Jeigu koordinatorius patvirtina atsakymą, statusas tampa užklausa tvarkoma, informacija suteikta, o atsakymas nusiunčiamas klausiančiajai kompetentingai institucijai. 18

19 Laukiama, kad dalinį atsakymą patvirtintų koordinatorius Kaip ir įprastinės procedūros atveju, atsakančioji institucija gali nuspręsti pateikti dalinį atsakymą, atsakydama į kai kuriuos užklausos klausimus, o likusią atsakymo dalį pateikti vėliau. Kadangi IMI koordinatorius nurodė, kad šios atsakančiosios institucijos atsakymai turi būti patvirtinti, užklausai suteikiamas statusas laukiama, kad koordinatorius patvirtintų dalinį atsakymą. IMI koordinatoriui atsakymą patvirtinus, užklausai suteikiamas statusas užklausa tvarkoma, suteikta dalinė informacija Atsakymas koordinatoriaus nepatvirtintas Persiuntimas Jeigu IMI koordinatorius nusprendžia nepatvirtinti kompetentingos institucijos teikiamo (išsamaus ar dalinio) atsakymo, užklausai suteikiamas statusas atsakymas koordinatoriaus nepatvirtintas ir ji grąžinama atsakančiajai institucijai taisyti. Siekiant užtikrinti, kad į IMI užklausas būtų atsakyta, IMI procedūroje numatytos tam tikros apsauginės priemonės. Užklausą gavusi atsakančioji institucija pirmiausia turi nuspręsti, ar ją priimti, ar persiųsti kitai valstybės narės atsakančiajai institucijai arba koordinatoriui. Priimdama gautą užklausą atsakančioji kompetentinga institucija patvirtina, kad ketina į ją atsakyti. Tačiau klausiančiosios kompetentingos institucijos gautas atsakymas gali netenkinti. Persiuntimo procedūros esmė yra ta, kad jeigu klausiančioji kompetentinga institucija nėra patenkinta gautu atsakymu, ji turi gauti ir savo (klausiančiosios institucijos) IMI koordinatoriaus, ir atsakančiosios kompetentingos institucijos IMI koordinatoriaus sutikimą reikalauti suteikti papildomos informacijos. Tik jeigu abu IMI koordinatoriai sutinka, kad turėtų būti suteikta papildomos informacijos, atsakančiosios institucijos bus prašoma jos suteikti. Jeigu vieno iš dviejų IMI koordinatorių nuomone atsakančiosios institucijos pateiktas atsakymas yra pakankamas, užklausa bus baigta. 19

20 Koordinatoriai IMI sistemoje gali nurodyti, kad jie nepageidauja dalyvauti persiuntimo procedūroje. Tokiais atvejais sistema procedūrą vykdo taip, tartum koordinatorius sutiktų su savo valstybės narės kompetentinga institucija. Persiuntimo procedūroje naudojami keli nauji toliau aprašyti užklausų statusai Užklausa persiųsta klausiančiajam koordinatoriui Jeigu klausiančioji institucija gavo atsakymą į užklausą, bet mano, kad jis neišsamus, ji gali paprašyti, kad atsakančioji institucija suteiktų papildomos informacijos. Jeigu atsakančioji institucija negali suteikti papildomos informacijos, bet klausiančiosios institucijos nuomone trūkstamos arba papildomos informacijos galėtų būti suteikta, ji gali nuspręsti netenkinantį atsakymą persiųsti savo IMI koordinatoriui ir išsiaiškinti jo nuomonę. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa persiųsta klausiančiajam koordinatoriui Užklausa persiųsta atsakančiajam koordinatoriui UŽKLAUSA PERSIŲSTA ATSAKANČIAJAM KOORDINATORIUI Jeigu klausiantysis koordinatorius sutinka su savo kompetentingos institucijos nuomone, kad atsakant į užklausą turėtų būti suteikta papildomos informacijos, jis tai nurodo ir persiunčia užklausą atsakančiosios kompetentingos institucijos IMI koordinatoriui, teiraudamasis pastarojo nuomonės. Tokiu atveju užklausai suteikiamas statusas užklausa persiųsta atsakančiajam koordinatoriui. Jeigu atsakantysis koordinatorius sutinka, kad papildomos informacijos turėtų būti suteikta, užklausa grąžinama atsakančiajai kompetentingai institucijai, o užklausos statusas tampa užklausa tvarkoma, reikalinga papildoma informacija. Jeigu atsakantysis koordinatorius nesutinka, užklausa baigiama ir jai suteikiamas statusas užklausa baigta, papildomos informacijos nėra. Šioje diagramoje pavaizduoti visi persiuntimo procedūros etapai, kuriuose dalyvauja ir klausiantysis, ir atsakantysis koordinatorius. Reikia pažymėti, kad vartotojas niekada nedalyvauja visuose procedūros etapuose. Jis atsakingas tik už savo institucijos veiksmus. 20

21 Keitimasis informacija IMI. Persiuntimo procedūros apžvalga 2. Klausiančiosios institucijos koordinatorius Atsakančiosios institucijos koordinatorius Sutinku? Nesutinku 4. Sutinku Nesutinku Užklausa grąžinta atsakančiajai valstybei narei Užklausa baigta Užklausa grąžinta atsakančiajai valstybei narei? Užklausa baigta 1. Klausiančioji institucija nesutinka su tuo, kad papildomos informacijos suteikti negalima 3. Klausiančioji institucija Jei koordinatorius sutinka, užklausa grąžinama atsakančiajai valstybei narei Užklausa Atsakymas 5. Jei koordinatorius sutinka, užklausa grąžinama atsakančiajai institucijai Atsakančioji institucija 6. IMI IR DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI Kadangi per IMI keičiamasi asmens duomenimis, reikalinga aukšto lygio duomenų apsauga. IMI visapusiškai taikomi susiję duomenų apsaugos teisės aktai 2. IMI kompetentingoms institucijoms padeda keičiantis asmens duomenimis laikytis teisės aktų nuostatų, nes IMI sistemoje aiškiai apibrėžta, kokia informacija galima keistis, su kuo ir kokiomis aplinkybėmis. Ypatingos duomenų apsaugos taisyklių atitikties priemonės yra sudėtinė IMI sistemos dalis. Taigi IMI prideda dar vieną apsaugos žiedą, nes nesaugius ir spontaniškus valstybių narių informacijos mainus faksu, e. paštu ar laiškais pakeis tvarkinga sistema, kuri veiksmingai padės laikytis būtinų saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimų. Specialiame Komisijos sprendime 3 taip pat nustatytos su duomenų apsauga susijusios IMI vartotojų funkcijos, teisės ir prievolės. Šiuo sprendimu apibrėžiamas teisinis IMI sistemos veikimo pagrindas. Jame aiškiai nustatyta, kokia informacija galima keistis, su kuo ir kokiomis aplinkybėmis. Sprendimu siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų. Reikia pabrėžti, kad: asmens duomenys, kuriais keičiamasi per IMI, nekaupiami nuolatinėje duomenų bazėje arba registre; m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L 1995/281, p. 31, iš dalies pakeista Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003, OL L 2003/284, p. 1; 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL 2001/8, p m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl vidaus rinkos informacinės sistemos įgyvendinimo užtikrinant asmens duomenų apsaugą, OL 2008/13, p

22 asmens duomenys, kuriais keičiamasi per IMI, ištrinami ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo keitimosi informacija procedūros pabaigos, o iš bet kurios statistiniais tikslais kaupiamos informacijos asmens duomenys yra pašalinami; prieigą prie asmens duomenų turi tik tiesiogiai informacijos mainuose dalyvaujančios kompetentingos institucijos. Asmens duomenų pašalinimas iš IMI Komisijos sprendime dėl asmens duomenų apsaugos IMI nustatyta, kad visi asmens duomenys, kuriais keičiamasi per IMI, automatiškai ištrinami ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo oficialios keitimosi informacija procedūros pabaigos. Statistiniais tikslais kompetentingos institucijos turės prieigą prie užklausos ir po to, bet negalės matyti su ja susijusių asmens duomenų. Kompetentingos institucijos gali paprašyti, kad asmens duomenys iš baigtos tvarkyti užklausos būtų pašalinti dar nepraėjus šešių mėnesių laikotarpiui. Kompetentingai institucijai paprašius asmens duomenis pašalinti anksčiau, užklausos statusas tampa užklausa baigta, paprašyta pašalinti asmens duomenis. Apie tai pranešama kitai užklausos tvarkymo procedūroje dalyvaujančiai institucijai ir jos paprašoma išreikšti sutikimą, kad asmens duomenys būtų pašalinti. Abiem institucijoms sutikus, apie tai pranešama Komisijai, o asmens duomenys iš užklausos pašalinami per 10 dienų. 22

23 2 dalis. Konkrečios gairės kompetentingoms institucijoms ir IMI koordinatoriams 23

24 PAGRINDINĖS IMI FUNKCIJOS 7. PRISIJUNGIMAS PRIE IMI SISTEMOS Kad galėtumėte naudotis IMI sistema, turite būti užsiregistravęs vartotojas, turintis vartotojo vardą, slaptažodį ir saugumo kodą Vartotojo vardas Kai užsiregistruosite IMI sistemoje, jūsų institucijos vietos duomenų administratorius jums suteiks vartotojo vardą. Jei esate pirmasis IMI vartotojas jūsų institucijoje, vartotojo vardą jums suteiks jūsų instituciją sistemoje užregistravęs IMI koordinatorius. Vartotojo vardas jums bus praneštas ne per sistemą (pvz.: paštu, faksu, telefonu arba asmeniškai) Instrukcijos ir slaptažodis Užsiregistravęs kaip sistemos vartotojas, gausite du e. laiškus, kurie bus automatiškai išsiųsti per IMI sistemą. Pirmajame e. laiške bus paaiškinta, kaip prisijungti prie sistemos. Antrajame e. laiške bus nurodytas laikinasis slaptažodis (pirmajam sistemos vartotojui institucijoje šis e. laiškas bus išsiųstas per 48 valandas po registracijos, o visiems kitiems tos pačios institucijos vartotojams per 24 valandas). Jei esate pirmasis IMI vartotojas savo institucijoje, šiame e. laiške taip pat bus paaiškinta, kuriuos institucijos duomenis ir nuostatas turėtumėte atnaujinti pirmą kartą prisijungdamas prie sistemos. Jei esate pirmasis IMI vartotojas savo institucijoje, turėtumėte atidžiai perskaityti skirsnius apie vietos duomenų administratorių (15 19 skirsniai) Pirmasis prisijungimas prie IMI Gavęs IMI vartotojo vardą ir laikinąjį slaptažodį, galite prisijungti prie sistemos ir baigti registracijos procesą. Prisijungdamas prie IMI pirmą kartą, turėsite įrašyti vartotojo vardą ir laikinąjį slaptažodį. Po to laikinąjį slaptažodį reikės pakeisti nauju slaptažodžiu. Nepamirškite slaptažodžio laikyti saugiai. Kai pakeisite slaptažodį, sistema paprašys sukurti ir patvirtinti 12 simbolių saugumo kodą. Šis kodas turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialių 4 Kiekvienoje valstybėje narėje yra po vieną nacionalinį IMI koordinatorių (NIMIC). Valstybės narės savo nuožiūra gali skirti įgaliotuosius IMI koordinatorius (DIMIC), kurie užsiimtų tam tikros teisės aktų srities, administracinio sektoriaus ar geografinio rajono koordinavimu. Ypatingu atveju rajono DIMIC atsakingas už visas savo rajono teisės aktų sritis, tuomet jis vadinamas Super-DIMIC arba SDIMIC. 24

25 ženklų. Šį kodą užsirašykite ir laikykite saugioje vietoje. Kai įvesite saugumo kodą, registracija bus baigta. Turėdamas vartojo vardą, slaptažodį ir saugumo kodą, prie IMI sistemos galėsite prisijungti bet kuriuo metu. Kaskart norėdamas prisijungti prie IMI, turėsite įrašyti vartotojo vardą, slaptažodį ir 3 atsitiktinai išrinktus asmeninio saugumo kodo simbolius. Atminkite, kad IMI sistemoje skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Prieiga prie IMI IMI yra programinė įranga, kuria galima naudotis per internetą. IMI interneto adresas Kuriant IMI sistemą vengta naudoti tik tam tikroms platformoms būdingų funkcijų, todėl ji turėtų veikti su naujausiomis interneto naršyklėmis. Tačiau nebuvo įmanoma atlikti išsamių bandymų su visomis galimomis platformomis ir konfigūracijomis. Pasirinkus labai griežtus naršyklės saugumo parametrus, gali neveikti kai kurios IMI sistemos funkcijos. Pavyzdžiui, išjungus JavaScript, nebus galima naudotis keliomis IMI funkcijomis. Taip pat nutiks ir tada, jeigu naršyklėje Internet Explorer IMI priskirsite apribotiems tinklalapiams (Restricted sites). Jeigu jungiantis prie sistemos kiltų kokių nors sunkumų, kreipkitės į savo organizacijos IT vietos tinklą prižiūrintį asmenį. Daugiau informacijos apie rekomenduojamus naršyklės parametrus darbui su IMI galima rasti dokumente IMI laidos pastabos. Informacija apie IMI suderinamumą su interneto naršyklėmis ir palaikomos platformos, kuris skelbiamas IMI interneto svetainėje Neteisingas vartotojo vardas, slaptažodis arba saugumo kodas Bandyti prisijungti prie sistemos vartotojui leidžiama penkis kartus. Jei per penkis bandymus neįvedama teisinga vartotojo vardo, slaptažodžio ir saugumo kodo kombinacija, vartotojo vardas užblokuojamas ir negali būti naudojamas tol, kol jūsų institucijos vietos duomenų administratorius neatstatys slaptažodžio. Jei savo institucijoje esate vienintelis IMI sistemos vartotojas su vietos duomenų administratoriaus teisėmis, turite susisiekti su savo IMI koordinatoriumi, kad jis atstatytų slaptažodį Užmiršote vartotojo vardą Jei negalite prisiminti vartotojo vardo, tiesiogiai susisiekite su savo institucijos vietos duomenų administratoriumi. Jis jums ne per sistemą praneš vartotojo vardą. Jei esate vienintelis vietos duomenų administratorius savo institucijoje ir pamiršote vartotojo vardą, susisiekite su savo IMI koordinatoriaus (jūsų instituciją užregistravusio IMI koordinatoriaus) vietos duomenų administratoriumi. Jis jums ne per sistemą praneš vartotojo vardą. 25

26 Užmiršote slaptažodį arba saugumo kodą 7.5. Seanso kalba Jei užmiršote savo slaptažodį arba saugumo kodą, tiesiogiai susisiekite su savo institucijos vietos duomenų administratoriumi. Jis atstatys jūsų slaptažodį. Vėliau gausite e. laišką su nauju laikinuoju slaptažodžiu ir galėsite prisijungti prie sistemos pagal 7.3 punkte aprašytą procedūrą. Jei pamiršote slaptažodį arba saugumo kodą ir esate vienintelis vietos duomenų administratorius savo institucijoje, susisiekite su savo IMI koordinatoriaus vietos duomenų administratoriumi. Jis atstatys jūsų slaptažodį. Vėliau gausite e. laišką su nauju laikinuoju slaptažodžiu ir galėsite prisijungti prie sistemos pagal 7.3 punkte aprašytą procedūrą. IMI yra daugiakalbė sistema, kuria galima naudotis visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Kalbų juosta yra dešinėje viršutinėje ekrano pusėje (taip pat prisijungiant). Iš šios juostos galite išsirinkti kalbą, kuria norėtumėte dirbti. Kai atsijungsite, IMI jūsų seanso kalbą išsaugos ir nustatys kaip numatytąją kalbą kitam prisijungimo seansui. 8. KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PAIEŠKA IR UŽKLAUSŲ PERŽIŪRA Vidaus rinkos informacinė sistema sukurta siekiant padėti kompetentingoms institucijoms prašyti kitų valstybių narių atsakingųjų institucijų informacijos, susijusios su jų atsakomybės sritimi, nustatyta vidaus rinkos teisės aktais. IMI sistemoje yra daug funkcijų, padedančių kompetentingoms institucijoms keistis informacija. Kiekvienas registruotas IMI vartotojas turi teisę: ieškoti kompetentingos institucijos; peržiūrėti savo institucijos gaunamų ir siunčiamų užklausų sąrašą Kompetentingos institucijos paieška IMI sudaro visos Europos ekonominės erdvės (EEE) kompetentingų institucijų, kurių veikla susijusi su vidaus rinkos teisės aktų taikymu savo šalies teritorijoje, duomenų bazė. Naudodamosi paieškos funkcija valstybių narių institucijos gali rasti bendrosios informacijos apie IMI sistemoje užsiregistravusias institucijas ir jų kontaktinius duomenis Paieškos kriterijai Ieškoti kompetentingų institucijų galima pagal šiuos paieškos kriterijus arba jų derinį, t. y. pagal: šalį; teisės aktų sritį (pvz., profesinės kvalifikacijos arba paslaugos); 26

27 institucijos rūšį; laisvos formos tekstą; institucijos pavadinimą (nepilną arbą pilną), gatvę, pašto kodą arba miestą Paieškos rezultatai Per paieškos sistemą randamos jūsų įvestus paieškos kriterijus atitinkančios valdžios institucijos. Jų gali būti keletas. Tokiu atveju pateikiamas visų institucijų, kurių duomenys atitinka paieškos kriterijus, sąrašas. Jei paieškos kriterijų atitinkančių institucijų nėra, rezultatų skaičius yra 0. Duomenų bazėje, be oficialaus kompetentingų institucijų pavadinimo, yra ir vadinamasis neoficialus pavadinimas. Neoficialūs pavadinimai išversti į visas ES kalbas ir turėtų padėti vartotojams suprasti per paieškos sistemą rastų institucijų veiklos pobūdį. Sistemoje pateikiama bendroji informacija apie rastas institucijas, nurodomos kalbos, kurias jų darbuotojai supranta, kompetencijos sritis ir teisės aktų sritis (-ys), kuriose jos veikia. Per sistemą taip pat galima nusiųsti institucijoms laisvos formos e. laišką Ką daryti, jei paieškos kriterijų neatitiktų jokia kompetentinga institucija? Jei jums nepavyktų rasti konkrečios kompetentingos institucijos, siūlome pakeisti paieškos kriterijus, kad nustatytumėte tam tikros valstybės narės atsakingą (-us) IMI koordinatorių (-ius). Sistemoje pateikiama bendroji informacija apie rastus IMI koordinatorius, taip pat jų adresas, telefono numeris ir e. pašto adresas. Pagal šiuos duomenis galima susisiekti su koordinatoriais ir paprašyti jų pagalbos surasti atsakingą kompetentingą instituciją Užklausų (užklausų sąrašų) peržiūra IMI sistemoje galite peržiūrėti su savo institucija susijusias užklausas, kurios yra sugrupuotos pagal įvairius kriterijus. Peržvelgti užklausų sąrašus galėsite per pradžios puslapį. Jie sugrupuoti pagal valdžios institucijų rūšį ir vartotojų kategorijas. Pagal numatytuosius parametrus užklausų sąrašuose nerodomos baigtos užklausos, dėl kurių nei vienos institucijos neprašoma imtis tolesnių veiksmų (pvz., užklausos, kurių statusas Užklausa baigta ). Kad matytų baigtas užklausas, vartotojas nustatydamas atitinkamą paieškos kriterijų turi pasirinkti parinktį Taip. 27

28 Visos mano institucijos išsiųstos ir gautos užklausos Visi kompetentingoms institucijoms atstovaujantys vartotojai, taip pat ir pagrindiniai vartotojai gali peržvelgti sąrašą Visos mano institucijos išsiųstos ir gautos užklausos. Šiame sąraše pateikiamos užklausos, kurių atžvilgiu jūsų atstovaujama institucija yra arba klausiančioji institucija (jūsų institucijos išsiųstos užklausos) arba atsakančioji institucija (jūsų institucijos gautos užklausos) Veiksmų sąrašas Vartotojai, kuriems suteiktos užklausų tvarkytojo, skirstytojo ar persiuntimų tvarkytojo teisės, gali peržvelgti ir veiksmų sąrašą. Į jį įtrauktos užklausos, dėl kurių savo institucijos vardu turite imtis veiksmų. Plačiau apie tai paaiškinta skirsnyje. Kitų institucijų užklausos Šiuo sąrašu gali naudotis visi kompetentingos institucijos vartotojai, išskyrus pagrindinius vartotojus. Jei jūsų institucija yra susieta su kitomis institucijomis, galėsite matyti pagrindinę šių institucijų gaunamų ir siunčiamų užklausų informaciją (žr. 19 skirsnį). Jei jūsų institucija su kitomis institucijomis nesusieta, šis sąrašas bus tuščias. Jei esate IMI koordinatorius, šiame sąraše matysite ir tas užklausas, kurių atžvilgiu jūsų institucija veikia kaip susietasis koordinatorius Mano koordinuojamos užklausos (tik NIMIC, SDIMIC, DIMIC) Kiekviena kompetentinga institucija turi bent vieną IMI koordinatorių. Toks koordinatorius gali būti susietas su informacijos užklausomis. Jis gali dalyvauti tvirtinimo procese arba išreikšti savo nuomonę, jei dvi skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria (žr. 24 skirsnį). Į šį sąrašą įtrauktos tos užklausos, kurias tvarkant atitinkamas IMI koordinatorius atlieka koordinatoriaus vaidmenį. Šį sąrašą gali matyti visi koordinatoriaus vartotojai, įskaitant pagrindinius vartotojus. Susietosios institucijos Vietos duomenų administratorius su jūsų institucija gali susieti kitas jūsų šalies institucijas (žr. 19 skirsnį). Su jūsų institucija susietos institucijos skyrelyje Kitų institucijų užklausos gali peržiūrėti visas jūsų institucijos užklausas. Susietosios institucijos gali peržiūrėti tik pagrindinę užklausų informaciją. Jokių asmens duomenų jos matyti negali. Pavyzdžiui, dėl susiejimo šalies medicinos specialistų atstovų rūmai gali peržiūrėti savo rajoninių arba vietos padalinių užklausų srautą Skubos sąrašas (tik NIMIC, SDIMIC, DIMIC) IMI koordinatoriai turi svarbią užduotį užtikrinti, kad į jų atstovaujamos kompetentingos institucijos gautas užklausas būtų atsakyta laiku. Kad koordinatoriams būtų lengviau atlikti šią užduoti 28

29 Į skubos sąrašą įtrauktos: ir peržvelgti su jų atstovaujama kompetentinga institucija susijusias užklausas, jiems parengtas specialus skubos sąrašas, kuriuo gali naudotis visi IMI koordinatoriui atstovaujantys vartotojai. Į šį sąrašą įtrauktos: užklausos, kurių terminas artėja; užklausos, į kurias vėluojama atsakyti; gautos ir ilgą laiką nepriimtos užklausos. Nuolat peržiūrėdami šį sąrašą IMI koordinatoriai nustatys galimas problemas. Jie gali susisiekti su atitinkama institucija, jai padėti ir taip laikytis teisinių įsipareigojimų suteikti informacijos kitų valstybių institucijoms. Norėtume atkreipti dėmesį, kad koordinatoriai pagal numatytuosius parametrus gali matyti tik pagrindinę užklausų informaciją (nebent kompetentinga institucija jiems būtų suteikusi teisę matyti išsamią informaciją). Koordinatoriai negali matyti užklausoje pateiktų asmens duomenų. Jei esate DIMIC... Jei esate SDIMIC... visos kompetentingų institucijų, kurias užregistravote arba patvirtinote IMI, skubios užklausos visos kompetentingų institucijų, su kuriomis esate susietas kaip koordinatorius, skubios užklausos (žr. 19 skyrių) visos kompetentingų institucijų, kurias užregistravote arba patvirtinote IMI, skubios užklausos visos kompetentingų institucijų, su kuriomis esate susietas kaip koordinatorius, skubios užklausos (žr. 19 skyrių) visos į jūsų IMI sistemoje užregistruotų ir patvirtintų DIMIC skubos sąrašus įtrauktos užklausos Jei esate NIMIC... visos kompetentingų institucijų, kurias užregistravote arba patvirtinote IMI, skubios užklausos visos kompetentingų institucijų, su kuriomis esate susietas kaip koordinatorius, skubios užklausos (žr. 19 skyrių) visos į visų jūsų šalies SDIMIC ir DIMIC skubos sąrašus įtrauktos užklausos Rodyti visas užklausas Sistemoje taip pat galima rasti visas su jūsų institucija susijusias užklausas: jūsų institucijos ir tų institucijų, kurios jums suteikė teisę matyti pagrindinę jų užklausų informaciją (t. y. susietųjų institucijų), gaunamas bei siunčiamas užklausas. 29

30 Jei esate IMI koordinatorius, šiame sąraše matysite ir tas užklausas, kurių atžvilgiu jūsų institucija veikia kaip klausiantysis arba atsakantysis koordinatorius. Užklausų galite ieškoti pagal įvairius paieškos kriterijus, pvz.: teisės aktų sritį, užklausos numerį, išsiuntimo datą, užklausos klausimų grupę bei statusą. Užklausos galite ieškoti ir pagal savo institucijos vaidmenį tvarkant užklausą, pvz., klausiančioji institucija arba atsakančioji institucija. Taip pat galima ieškoti tik su tam tikra valstybe nare arba tik su tam tikros rūšies institucijomis susijusių užklausų. Minėtus sąrašus galite surūšiuoti pagal visus sąraše pateikiamus duomenis. Jums tereikia spustelėti ant atitinkamos skilties antraštės. Pavyzdžiui, sąrašą galite surūšiuoti pagal pageidaujamą atsakymo į užklausą datą. Užklausų peržiūra: visos užklausų informacijos peržiūra ir pagrindinės užklausų informacijos peržiūra Galite atidaryti bet kurią užklausą, kurią radote naudodamiesi paieškos funkcija. Užklausų peržiūros režimas priklauso nuo vartotojo profilio. Informacijos mainuose dalyvaujančių kompetentingų institucijų užklausų tvarkytojai gali peržiūrėti visą užklausos informaciją, įskaitant priedus ir su užklausa susijusio specialisto asmens duomenis. Užklausų tvarkytojai taip pat mato užklausos tvarkymo puslapį, kuriame užregistruota visa užklausos tvarkymo istorija, įvairūs jos statusai, asmenys, dalyvavę įvairiuose užklausos tvarkymo etapuose, ir jų veiksmai užklausos atžvilgiu. Jei institucija naudoja skirstymo funkciją, peržiūrėti visą užklausos informaciją galės ir skirstytojai, tačiau jie negalės matyti su užklausa susijusio subjekto asmens duomenų ar atidaryti pridėtų dokumentų, nebent jie turėtų užklausų tvarkytojo teises. Visi kiti kompetentingos institucijos vartotojai gali peržiūrėti tik pagrindinę savo institucijos ir su ja susietų institucijų gaunamų bei siunčiamų užklausų informaciją (pagrindinės užklausų informacijos peržiūra). Naudojantis pagrindinės užklausų informacijos peržiūros režimu matoma pagrindinė informacija apie informacijos mainuose dalyvaujančias institucijas: jų valstybė, e. pašto adresas, užklausos statusas, užklausos numeris, užklausos teisės aktų sritis ir pasirinktas klausimų rinkinys. Taip pat nurodoma data, iki kurios pageidaujama gauti atsakymą. Išsamesnių su užklausa susijusių duomenų, pavyzdžiui, asmens duomenų ar užduotų klausimų, naudojantis pagrindinės informacijos peržiūros režimu nerodoma. 30

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.  NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau