Kudirka

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kudirka"

Transkriptas

1 Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas V-VII klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinėje dalyje minimas Lietuvos valstybės sukūrimas. Kelintame amžiuje buvo sukurta Lietuvos valstybė? A XII a. B XIII a. C XIV a. D XV a. 2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Lietuvos valstybė yra nepriklausoma: A demokratinė respublika B konstitucinė respublika C prezidentinė respublika D suvereni respublika 3. Kuri institucija Lietuvos valstybėje leidžia įstatymus? A Aukščiausias Teismas B Konstitucinis Teismas C Seimas D Vyriausybė 4. Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos pilietybę teikia: A Konstitucinis Teismas B Respublikos Prezidentas C Seimas D Vyriausybė 5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją mokslas privalomas iki: A 14 metų B 16 metų C 17 metų D 18 metų 6. Keleriems metams renkamas Lietuvos Respublikos Prezidentas? A ketveriems B penkeriems C šešeriems D septyerniems 7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją visuomenės ir valstybės pagrindas yra: A demokratija B Konstitucija C šeima D teisė 8. Lietuvos valstybės herbas yra: A baltas Vytis raudoname lauke B geltonas Vytis mėlyname lauke

2 C raudonas Vytis baltame lauke D žalias Vytis geltoname lauke 9. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą prižiūri: A savivaldybės B Seimas C valstybė D Vyriausybė 10. Lietuvos valstybės vadovas yra: A kariuomenės vadas B Ministras Pirmininkas C Respublikos Prezidentas D Seimo primininkas 11. Šiais metais rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vyks: A spalio 9 d. B spalio 23 d. C lapkričio 6 d. D lapkričio 20 d. 12. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje? A Lietuvoje draudžiama išpažinti islamo religiją B Lietuvoje nėra valstybinės religijos C Lietuvoje pripažįstamos tik tradicinės krikščionybės šakos D Lietuvoje valstybinė religija yra katalikybė 13. Kuri politikė šiuo metu yra Seimo Pirmininkė? A Virginija Baltraitienė B Loreta Graužinienė C Audronė Pitrėnienė D Birutė Veisaitė 14. Kiek teisėjų sudaro Konstitucinį Teismą? A septyni B devyni C vienuolika D dvylika 15. Žmogaus teisės ir laisvės yra: A įgyjamos B neatimamos C prigimtinės D suteikiamos 16. Kiek metų galioja dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucija? A 20 metų B 22 metus C 24 metus D 26 metus 17. Kuri iš šių institucijų tvarko krašto reikalus ir saugo Lietuvos Respublikos teritoriją?

3 A Krašto apsaugos ministerija B Lietuvos Respublikos Vyriausybė C Respublikos Prezidentas D Seimas 18. Keleriems metams renkamos savivaldybių tarybos? A dvejiems B trejiems C ketveriems D penkeriems 19. Kas tiria piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo? A Seimo kontrolieriai B Seimo Pirmininkas C Valstybės kontrolierius D Valstybės saugumo departamentas 20. Kuris politikas patvirtino Lietuvos Respublikos Konstituciją? A Valdas Adamkus B Algirdas Brazauskas C Algirdas Butkevičius D Vytautas Landsbergis 21. Kas yra vyriausiasis valstybės ginkluotojų pajėgų vadas? A kariuomenės vadas B krašto apsaugos ministras C Respublikos Prezidentas D Seimo Pirmininkas 22. Su kuria valstybe Lietuvos Respublika neturi sienos? A Baltarusija B Lenkija C Rusija D Vokietija 23. Kuris bankas nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei? A Citadelės bankas B Lietuvos bankas C Medicinos bankas D Šiaulių bankas 24. Kuris iš šių pareigūnų negali dalyvauti politinių partijų veikloje? A meras B Ministras Pirmininkas C Seimo Pirmininkas D teisėjas 25. Už kurią veiklą Seimo narys gali gauti atlyginimą? A už darbą mokymo įstaigoje B už darbą privačioje įmonėje C už kūrybinę veiklą

4 D už vadovavimą valstybinei įmonei 26. Įstatymo numatytais atvejais referendumą skelbia: A Konstitucinio Teismo pirmininkas B Ministras Pirmininkas C Respublikos Prezidentas D Seimas 27. Kiek kartų iš eilės gali būti renkamas Seimo narys? A du kartus B tris kartus C keturis kartus D rinkimų skaičius neribojamas 28. Tėvų teisė ir pareiga vaikus išlaikyti iki: A 14 metų B 16 metų C 18 metų D 21 metų 29. Piliečių kolektyvinis prašymas, įteikiamas aukščiausiems valdžios organams vadinamas: A interpeliacija B kadencija C peticija D referendumas 30. Kada Konstitucija negali būti taisoma? A ekonominės krizės metu B karo padėties metu C Ministro Pirmininko atostogų metu D Prezidento rinkimų metu

5 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINO PIRMOJO ETAPO ATSAKYMAI V-VII klasės 1. B XIII a. 2. A demokratinė respublika; 3. C Seimas. 4. B Respublikos Prezidentas; 5. B 16 metų; 6. B Penkeriems. 7. C Šeima; 8. A baltas Vytis raudoname lauke; 9. C Valstybė; 10. C Respublikos Prezidentas; 11. A spalio 9 d. 12. B Lietuvoje nėra valstybinės religijos. 13. B Loreta Graužinienė. 14. B Devyni. 15. C prigimtinės; 16. C 24 metus. 17. B Lietuvos Respublikos vyriausybė. 18. C Ketveriems. 19. A Seimo kontrolieriai. 20. D Vytautas Landsbergis. 21. C Respublikos Prezidentas. 22. D Vokietija. 23. B Lietuvos bankas. 24. D Teisėjas. 25. C Už kūrybinę veiklą. 26. D Seimas. 27. D Rinkimų skaičius neribojamas. 28. C 18 metų; 29. C peticija; 30. B Karo padėties metu.

6 Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas V-VII klasės Antras etapas m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo priimta: A Konstituciniame Teisme; B referendume; C Seime; D Vyriausybėje. 2. Konstitucijos įvadinėje dalyje rašoma, kad Lietuvos valstybė savo teisinius pamatus grindė Lietuvos Statutais. Kelintame amžiuje jie buvo priimti? A XIV a.; B XV a.; C XVI a.; D XVII a. 3. Kuris iš šių teiginių yra teisingas? A Lietuvos valstybė yra demokratinė respublika; B Lietuvos valstybė yra laisva ir nepriklausoma respublika; C Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika; D Lietuvos valstybė yra nepriklausoma respublika. 4. Pagal Konstituciją svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami: A Prezidentūroje; B referendumu; C Seime; D Vyriausybėje. 5. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik: A dalyvaujat advokatui; B leidus prokurorui; C motyvuotu teismo sprendimu; D su policijos pritarimu. 6. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų veikloje? A krašto apsaugos ministras; B Ministras Pirmininkas; C Respublikos Prezidentas; D Seimo Pirmininkas. 7. Pagal Konstituciją Seimas laikomas išrinktu, kai išrinkta ne mažiau kaip: A 1/3 Seimo narių; B 2/3 Seimo narių; C 3/5 Seimo narių; D 4/5 Seimo narių. 8. Kuris iš šių teiginių nėra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje? A draudžiama persekioti už kritiką; B kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje; C Lietuvoje nėra valstybinės religijos;

7 D Valstybė gina gamintojų interesus. 9. Kuris iš šių teiginių yra teisingas? A aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija; B tautinėms bendrijoms valstybė neteikia paramos; C tik bažnyčia registruoja santuoką; D valstybė neprižiūri mokymo įstaigų veiklos. 10. Pagal Konstituciją aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus: A apsisprendimą; B įsitikinimus; C pasirinkimą; D sugebėjimus. 11. Kurio iš šio pareigūnų yra ilgiausia kadencija? A Konstitucinio Teismo pirmininko; B Ministro Pirmininko; C Respublikos Prezidento; D Seimo Pirmininko. 12. Kas pagal Konstituciją baudžiamosiose bylose palaiko valstybinį kaltinimą? A advokatas; B policija; C prokuroras; D teisėjas. 13. Kurią iš šių funkcijų atlieka Respublikos Prezidentas? A leidžia amnestijos aktus; B rengia biudžeto projektą; C skiria savivaldybių rinkimus; D teikia malonę nuteistiesiems. 14. Kas pagal Konstituciją gali Lietuvoje įvesti nepaprastąją padėtį? A krašto apsaugos ministras; B Konstitucinio Teismo primininkas; C Ministras Pirmininkas; D Seimas. 15. Pagal Konstituciją savivaldos teisė įgyvendinama per savivaldybių: A komitetus; B kongresus; C parlamentus; D tarybas. 16. Seimo nariu gali būti renkamas pilietis ne jaunesnis kaip: A 18 metų; B 21 metu; C 25 metų; D 30 metų. 17. Kas koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų darbą? A Respublikos Prezidentas;

8 B Seimas; C teismas; D Vyriausybė. 18. Kuriam pareigūnui netaikomas apkaltos procesas? A Aukščiausiojo Teismo pirmininkui; B merui; C Respublikos Prezidentui; D Seimo nariui. 19. Kurios teisės negarantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija? A teisės į asmens neliečiamybę; B teisės į gyvybę; C teisės į privilegijas; D teisės į sąžinės laisvę. 20. Paaiškinkite valdžių padalijimo principo esmę. Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, nurodykite, kaip šis principas veikia Lietuvos valstybėje.

9 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINO ANTROJO ETAPO ATSAKYMAI V-VII klasių grupė 1. B referendume; 2. C XVI a. 3. C Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 4. B referendumu. 5. C motyvuotu teismo sprendimu; 6. C Respublikos Prezidentas. 7. C 3/5 Seimo narių; 8. D valstybė gina gamintojų interesus. 9. A aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. 10. D sugebėjimus. 11. A Konstitucinio Teismo pirmininko. 12. C prokuroras. 13. D teikia malonę nuteistiesiems. 14. D Seimas. 15. D tarybas. 16. C 25 metų; 17. D Vyriausybė 18. B merui. 19. C teisės į privilegijas. 20. Valdžių padalijimo principas - tai valstybės valdžios galių paskirstymas skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę bei lygybę. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. nurodyta, kad Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Taigi mokinys turi nurodyti, kad įstatymų leidžiamosios valdžios funkciją Lietuvoje atlieka Seimas, įstatymų vykdomosios Vyriausybė ir Prezidentas, teisminės - Lietuvos teismai.

10 Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas VIII-X klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinėje dalyje minimi Lietuvos statutai. Kelintame amžiuje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje jie buvo priimti? A XIV a. B XV a. C XVI a. D XVII a. 2. Konstitucijos 2 straipsnyje teigiama, kad Lietuvos valstybę kuria: A lietuviai B piliečiai C Tauta D žmonės 3. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama: A gimstant B sulauktus 16 metų C sulaukus pilnametystės D suteikus asmens tapatybės kortelę 4. Į kurią tarptautinę organizaciją Lietuva įstojo anksčiausiai? A Europos Tarybą B Europos Sąjungą C JTO D NATO 5. Kuris Lietuvos politikas iš užimamų pareigų buvo pašalintas apkaltos procesu? A Petras Gražulis B Eligijus Masiulis C Rolandas Paksas D Artūras Zuokas 6. Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo turi būti pristatytas į teismą per: A 12 valandų B parą C 48 valandas D tris dienas 7. Nuosavybė iš žmogaus gali būti paimama tik: A įstatymo nustatyta tvarka B karo metu C nepaprastosios padėties metu D stichinės nelaimės metu 8. Konstitucija garantuoja: A galimybę nevykdyti įstatymų dėl įsitikinimų B nemokamą visiems aukštąjį mokslą C teisę kritikuoti valstybės įstaigų darbą

11 D teisę turėti dvigubą pilietybę 9. Kuri iš šių žmonių grupių negali dalyvauti rinkimuose? A Išpažįstantys netradicines religijas B Kaliniai C Kareiviai D Teismo pripažinti neveiksniais 10. Kuris išrinktas asmuo turi sustabdyti savo veiklą politinėje partijoje? A krašto apsaugos ministras B Ministras Pirmininkas C Respublikos Prezidentas D Seimo Pirmininkas 11. Kuri politinė partija šios kadencijos Seime turi daugiausiai atstovų? A Darbo B Socialdemokratų C Tėvynės sąjungos D Tvarkos ir teisingumo 12. Koks amžiaus cenzas yra privalomas kandidatui į Lietuvos Respublikos Prezidentus? A 35 metai B 40 metų C 45 metai D 50 metų 13. Kurią iš šių funkcijų atlieka Seimas? A priima nutarimus dėl referendumų B rengia valstybės biudžeto projektą C skelbia eilinius Seimo rinkimus D teikia Lietuvos Respublikos pilietybę 14. Kuris pareigūnas prižiūri, kaip yra vykdomas valstybės biudžetas? A Lietuvos banko valdybos pirmininkas B Seimo kontrolierius C Valstybės kontrolierius D Vyriausybės paskirtas atstovas 15. Kas vadovauja ikiteisminiam tyrimui? A advokatai B policija C prokuroras D tardytojai 16. Savivaldos teisė yra įgyvendinama per savivaldybių: A deputatus B komitetus C seniūnijas D tarybas 17. Kas Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką? A Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

12 B Konstitucinio Teismo pirmininkas C Respublikos Prezidentas D Seimo Pirmininkas 18. Kuo privalo vadovautis Seimo narys eidamas pareigas? A koalicijos nutarimais B partijos sprendimais C savo interesais D savo sąžine 19. Kiek kartų iš eilės gali būti renkamas Respublikos Prezidentas? A du B tris C keturis D rinkimų skaičius neribojamas 20. Kas tvirtina valstybės biudžetą? A Ministras Pirmininkas B Respublikos Prezidentas C Seimas D Valstybės kontrolierius 21. Kieno interesus gina valstybė? A gamintojo B monopolininko C privatininko D vartotojo 22. Kuri vaikų pareiga nėra įtvirtinta Konstitucijoje? A gerbti tėvus B globoti juos senatvėje C klausyti jų patarimų D tausoti jų palikimą 23. Kam valstybė neteikia paramos? A Bažnyčiai B kultūrai C sportui D tautinėms bendrijos 24. Kaip vadinamas sutarties patvirtinimas? A denonsacija B inauguracija C interpeliacija D ratifikacija 25. Kuris teiginys nėra įtvirtintas Konstitucijoje? A darbuotojai, gindami savo interesus, turi teisę streikuoti B įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką C kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių D Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas užsieniečių darbas

13 26. Informacija apie privatų žmogaus gyvenimą gali būti renkama tik: A leidus prokurorui B motyvuotu teismo sprendimu C pritarus policijai D sutikus advokatui 27. Kas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą? A krašto apsaugos ministras B Ministras Pirmininkas C Respublikos Prezidentas D Seimo Pirmininkas 28. Kiek piliečių, turinčių rinkimo teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą? A 50 tūkstančių B 100 tūkstančių C 200 tūkstančių D 300 tūkstančių 29. Seime įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo: A dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje B ketvirtadalis Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje C trečdalis Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje D pusė Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje 30. Kuri Konstitucijos nuostata gali būti pakeista tik referendumu? A Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika B masinės informacijos cenzūra yra draudžiama C žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės D valstybės ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise

14 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINO PIRMOJO ETAPO ATSAKYMAI VIII-X klasės 1. C XVI a. 2. C tauta; 3. A gimstant; 4. C JTO. 5. C Rolandas Paksas. 6. C 48 valandas; 7. A įstatymo nustatyta tvarka; 8. C teisę kritikuoti valstybės įstaigų darbą; 9. D Teismo pripažinti neveiksniais. 10. C Respublikos Prezidentas. 11. B Socialdemokratų. 12. B 40 metų. 13. A Priima nutarimus dėl referendumų. 14. C Valstybės kontrolierius. 15. C prokuroras; 16. D tarybas. 17. C Respublikos Prezidentas. 18. D Savo sąžine. 19. A Du. 20. C Seimas. 21. D Vartotojo. 22. C Klausyti jų patarimų. 23. A Bažnyčiai. 24. D Ratifikacija. 25. D Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas užsieniečių darbas. 26. B motyvuotu teismo sprendimu; 27. C Respublikos Prezidentas. 28. A 50 tūkstančių. 29. A dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje; 30. A Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

15 Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas VIII-X klasės Antras etapas 1. Kurią dieną 1992 m. priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija? A vasario 16 d.; B kovo 11 d.; C liepos 6 d.; D spalio 25 d. 2. Kaip vadinama įvadinė Konstitucijos dalis? A inauguracija; B interpeliacija; C peticija; D preambulė. 3. Pagal Konstituciją valdžios įstaigos tarnauja: A tautai; B valdžiai; C visuomenei; D žmonėms. 4. Kuris teiginys įtvirtintas Konstitucijoje? A sutuoktinių teisės šeimoje įtvirtinamos sutartimi; B tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą; C Tautos suverenitetą riboja Konstitucija; D valstybė neremia kultūros ir mokslo. 5. Pagal Konstituciją mokymas savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose yra: A apmokestinamas; B nemokamas; C neprivalomas; D privalomas iki 14 metų. 6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas: A rengia valstybės biudžeto projektą; B skiria savivaldybių tarybų rinkimus; C suteikia aukščiausius karinius laipsnius; D teikia malonę nuteistiesiems. 7. Kuris iš šių teiginių yra įtvirtintas Konstitucijoje? A draudžiama persekioti už kritiką; B įstatymo nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės; C medicinos ir policijos atstovams draudžiama streikuoti; D piliečiai privalo priklausyti profesinėms sąjungoms. 8. Pagal Konstituciją Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia: A Lietuvos banko valdybos pirmininką; B kariuomenės vadą;

16 C Konstitucinio Teismo teisėjus; D valstybės kontrolierių. 9. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją rudens sesija prasideda: A rugsėjo 1 d.; B rugsėjo 10 d.; C spalio 1 d.; D spalio 10 d. 10. Pagal Konstituciją Respublikos Prezidentą gali laikinai pavaduoti: A Aukščiausiojo Teismo pirmininkas; B Konstitucinio Teismo pirmininkas; C Ministras Pirmininkas; D Seimo Pirmininkas. 11. Koks teismas nėra numatytas pagal Konstituciją? A apeliacinis; B apygardos; C apylinkės; D apskrities. 12. Pagal Konstituciją yra draudžiama: A aukščiausių valstybės pareigūnų kritika; B masinės informacijos priemonių cenzūra; C organizuoti valstybinėse įmonėse streikus; D turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 13. Kurio pareigūno kadencija yra trumpiausia? A Lietuvos banko valdybos pirmininko; B Respublikos Prezidento; C Seimo nario; D valstybės kontrolieriaus; 14. Pagal Konstituciją Lietuvos bankui vadovauja banko: A komitetas; B susirinkimas; C taryba; D valdyba. 15. Seimo įvesta nepaprastoji padėtis gali trukti iki: A dviejų mėnesių; B trijų mėnesių; C keturių mėnesių; D šešių mėnesių. 16. Pagal Konstituciją teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik: A įstatymai; B prokuroras; C teismai; D valstybė. 17. Pirmąjį pp rinkimų Seimo posėdį pradeda:

17 A jauniausias pagal amžių Seimo narys; B Konstitucinio Teismo pirmininkas; C Respublikos Prezidentas; D vyriausias pagal amžių Seimo narys. 18. Kuri iš šių institucijų Lietuvoje atlieka vykdomosios valdžios funkcijas? A Seimas; B spauda; C teismas; D Vyriausybė. 19. Sumanymą keisti ar papildyti Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė visų Seimo narių grupė kaip: A 1/2; B 1/4; C 1/5; D 2/ Remdamiesi Konstitucija, apibūdinkite teismus, veikiančius ir galinčius veikti Lietuvos valstybėje. Nurodykite Konstitucijoje įvardytus privalomus reikalavimus keliamus teisėjui?

18 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINO ANTROJO ETAPO ATSAKYMAI VIII-X klasių grupė 1. D spalio 25 d. 2. D preambulė. 3. D žmonėms. 4. B tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą. 5. B nemokamas; 6. B skiria savivaldybių tarybų rinkimus; 7. A draudžiama persekioti už kritiką. 8. B kariuomenės vadą; 9. B rugsėjo 10 d. 10. D Seimo Pirmininkas. 11. D apskrities. 12. B masinės informacijos priemonių cenzūra; 13. C Seimo nario. 14. D valdyba. 15. D šešių mėnesių. 16. C teismai; 17. D vyriausias pagal amžių Seimo narys. 18. D Vyriausybė. 19. B 1/4; 20. Lietuvoje veikia Konstitucinis Teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių tesimai. Konstitucijos 111 str. nurodyta, kad administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Taip pat Konstitucijoje nurodyta, kad Teismai su ypatingais įgaliojimas taikos metu Lietuvos Respublikoje negali būti steigiami. Teisėjui keliami šie reikalavimai: 112 str. Teisėjais Lietuvoje gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. 113 str. Teisėjas negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamu pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Jis taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus teisėjo atlyginimą bei užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Teisėjas negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje.

19 Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas XI-XII klasės Pirmas etapas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos įvadinė dalis vadinama: A inauguracija B invokacija C preambule D proklamacija 2. Kam pagal Konstitucija priklauso suverenitetas? A piliečiams B Prezidentui C Seimui D Tautai 3. Kuris cenzas yra taikomas kandidatui į Seimo narius? A išsilavinimo B lyties C sėslumo D turto 4. Kurie asmenys pagal Konstituciją negali dalyvauti rinkimuose? A Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje B Lietuvos kariuomenės šauktiniai C teismo pripažinti neveiksniais D teismo pripažinti padarę nusikaltimą 5. Kurios teisės piliečiams negarantuoja Konstitucija? A asmens neliečiamumo B nuosavybės neliečiamumo C privataus gyvenimo neliečiamumo D socialinių privilegijų neliečiamumo 6. Kurią iš šių funkcijų atlieka Lietuvos Vyriausybė? A nustato Respublikos administracinį suskirstymą B priima nutarimus dėl referendumų C rengia valstybės biudžeto projektą D skiria valstybinius apdovanojimus 7. Kuris politikas 1992 m. lapkričio 6 d. pasirašė po referendume priimta Konstitucija? A Valdas Adamkus B Algirdas Brazauskas C Vytautas Landsbergis D Artūras Paulauskas 8. Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato: A įstatymas B Konstitucija C Seimas

20 D Vyriausybė 9. Gerai besimokantiems piliečiams privačiose aukštosiose mokyklose: A gali būti laiduojamas nemokamas mokslas B laiduojamas nemokomas mokslas C teikiami lengvatiniai kreditai būsto paskolai gauti D užtikrinamas nemokomos transporto paslaugos 10. Kiek Lietuvą renka atstovų į Europos Parlamentą? A 10 B 11 C 12 D Kuris iš šių teiginių neįtvirtintas Konstitucijoje? A įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės B kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje C nuosavybė gali būti paimta tik įstatymo nustatyta tvarka D tautinėms bendrijoms valstybė neteikia paramos 12. Kiek turi balsuoti Seimo narių, kad pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas būtų priimtas? A 1/2 B 1/4 C 1/2 D 1/5 13. Teismas priima sprendimus: A Lietuvos Respublikos vardu B Seimo vardu C teismo primininko vardu D valstybės vardu 14. Už ką Seimo nariui gali būti sumažintas atlyginimas? A asmens įžeidimą ar šmeižtą B atsisakymą balsuoti C kritiškus pasisakymus D nedalyvavimą posėdžiuose 15. Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laivės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į: A Konstitucinį Teismą B Respublikos Prezidentą C teismą D Valstybės kontrolierių 16. Pagal Konstituciją valstybės valdžią Lietuvoje vykdo: A Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Aukščiausiasis Teismas B Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Konstitucinis Teismas C Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Lietuvos apeliacinis teismas D Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybė visų Vyriausybės narių balsų dauguma priima:

21 A aktus B įsakymus C nutarimus D sprendimus 18. Pagal Konstituciją Lietuvos Respublikos Prezidentas: A pasirašo daugiašales ir ilgalaikes ekonomines sutartis B ratifikuoja ir denonsuoja tarptautines sutartis C sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus D užmezga diplomatinius santykius su užsienio valstybėmis 19. Ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymo, prižiūri: A Seimo kontrolierius B Seimo skiriamas atstovas C Valstybės kontrolierius D Vyriausybės skiriami atstovai 20. Kuris pareigūnas Lietuvos vyriausiasis valstybės ginkluotojų pajėgų vadas? A kariuomenės vadas B krašto apsaugos ministras C Respublikos Prezidentas D Seimo Pirmininkas 21. Kuris pareigūnas gali laikinai pavaduoti Respublikos Prezidentą? A Ministras Pirmininkas B Konstitucinio Teismo pirmininkas C Prezidento paskirtas ministras D Seimo Pirmininkas 22. Pagal Konstituciją santuoka sudaroma vyro ir moters: A bendru sutarimu B laisvu sutarimu C tėvų pritarimu D vedybų sutartimi 23. Kas pagal valdžių padalijimo principą šiuo metu Lietuvoje atstovauja įstatymų vykdomajai valdžiai? A Algirdas Butkevičius B Loreta Graužinienė C Remigijus Šimašius D Dainius Žalimas 24. Kuris pareigūnas neįeina į Valstybės gynimo tarybą? A kariuomenės vadas B Konstitucinio Teismo pirmininkas C Ministras Pirmininkas D Seimo Pirmininkas 25. Kurioje institucijoje dirba šie politikai: Linas Linkevičius, Šarūnas Birutis ir Juozas Bernatonis? A Konstituciniame Teisme B Prezidentūroje

22 C Seime D Vyriausybėje 26. Pagal Konstituciją teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta: A kalba, kuria supranta proceso dalyviai B lietuvių ir lenkų kalba C lietuvių, lenkų ir rusų kalba D valstybine kalba 27. Kuri partinė sistema šiuo metu veikia Lietuvos politiniame gyvenime? A daugiapartinė B dvipartinė C su viena dominuojančia partija D su trimis dominuojančiomis partijomis 28. Pagal Lietuvos Konstituciją yra: A draudžiama peticijos teisė B draudžiamas priverčiamas darbas C privalomas vidurinis mokymas D varžomos nekrikščioniškos konfesijos 29. Kuris iš šių teiginių yra teisingas? A galimos privilegijos dėl lyties ir rasės B kariams yra draudžiama dalyvauti rinkimuose C nuosavybės teises saugo įstatymai D valstybė negina vartotojų interesų 30. Kuris Konstitucijos skirsnis gali būti keičiamas tik referendumu? A II skirsnis B III skirsnis C V skirnis D IV skirsnis

23 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINO PIRMOJO ETAPO ATSAKYMAI XI-XII klasės 1. C preambule 2. D tautai 3. C sėslumo 4. C teismo pripažinti neveiksniais 5. D socialinių privilegijų neliečiamumo 6. C rengia valstybės biudžeto projektą 7. C Vytautas Landsbergis 8. A įstatymas 9. A gali būti laiduojamas nemokamas mokslas 10. B D tautinėms bendrijoms valstybė neteikia paramos 12. A 1/2 13. A Lietuvos Respublikos vardu 14. D už nedalyvavimą posėdžiuose 15. C Teismą 16. D Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas 17. C nutarimus 18. C sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus 19. D Vyriausybės skiriami atstovai 20. C Respublikos Prezidentas 21. D Seimo Pirmininkas 22. B laisvu sutarimu 23. A Algirdas Butkevičius 24.. B Konstitucinio Teismo pirmininkas 25. D Vyriausybėje 26. D valstybine kalba 27. A daugiapartinė 28. B draudžiamas priverčiamas darbas 29. C nuosavybės teises saugo įstatymai 30. D IV skirsnis

24 Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas XI-XII klasės Antras etapas 1. Konstitucijos preambulė pradedama žodžiais: A lietuvių tauta; B Lietuvos gyventojai; C Lietuvos piliečiai; D Lietuvos žmonės. 2. Konstitucijoje teigiama, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis: A įstatymais; B Konstitucija; C suverenitetu; D teismais. 3. Konstitucijoje nurodyta, kad Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas - : A ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė; B istorinė Lietuvos valstybės sostinė; C nuolatinė Lietuvos teritorijos sostinė; D tradicinė Lietuvos valstybės sostinė. 4. Pagal Konstituciją Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato: A įstatymas; B Konstitucija; C Seimas; D Vyriausybė. 5. Kuris pareigūnas neįeina į Valstybės gynimo tarybą? A krašto apsaugos ministras; B Ministras Pirmininkas; C Seimo Pirmininkas; D užsienio reikalų ministras. 6. Kelintais metais Konstitucija buvo papildyta Konstituciniu aktu Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje? A 2002 m.; B 2003 m.; C 2004 m.; D 2005 m. 7. Pagal Konstituciją bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma: A suderinus su bažnyčios hierarchais; B susitarimu arba įstatymu; C tarptautine sutartimi; D tik įstatymu. 8. Pagal Konstituciją ministrus skiria ir atleidžia: A Ministras Pirmininkas;

25 B Ministras Pirmininkas Seimo pritarimu; C Ministro Pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas; D Seimas Respublikos Prezidento teikimu. 9. Kuris pareigūnas negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje? A krašto apsaugos ministras; B Ministras Pirmininkas; C švietimo ir mokslo ministras; D teisėjas. 10. Kada prasideda Seimo pavasario sesija? A kovo 10 d.; B kovo 16 d.; C balandžio 1 d.; D balandžio 10 d. 11. Pagal Konstituciją Seimo narį apkaltos proceso tvarka iš pareigų šalina: A Aukščiausiasis Teismas; B Konstitucinis Teismas; C Respublikos Prezidentas; D Seimas; 12. Pagal Konstituciją asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į: A Konstitucinį Teismą; B Respublikos Prezidentą; C Seimą; D teismą. 13. Pagal Konstituciją pilietis turi teisę gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį: A advokatui pateikus prašymą; B įstatymo nustatyta tvarka; C prokurorui suteikus sankciją; D tik motyvuotu teismo sprendimu. 14. Pagal Konstituciją piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria: A savivaldybės taryba; B Seimo kontrolierius; C valstybės kontrolierius; D Vyriausybės kanceliarija. 15. Respublikos Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia: A aktus-dekretus; B įsakymus-aktus; C nutarimus; D sprendimus. 16. Kuris pareigūnas gali eiti tik vieną kadenciją? A kariuomenės vadas; B Konstitucinio Teismo pirmininkas; C Ministras Pirmininkas; D Respublikos Prezidentas.

26 17. Pagal Konstituciją Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos Respublikos: A asmens teisė ir pareiga; B gyventojo teisė ir pareiga; C lietuvio teisė ir pareiga; D piliečio teisė ir pareiga. 18. Pagal Konstituciją valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus nustato: A Respublikos Prezidentas; B savivaldybės taryba; C Vyriausybė; D Seimas. 19. Įstatymo projektas dėl Konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtu, jeigu du kartus už tai balsavo ne mažiau kaip: A 2/3 visų Seimo narių; B 3/4 visų Seimo narių; C 3/5 visų Seimo narių; D 4/5 visų Seimo narių. 20. Įvardykite penkis visuomenės arba Seimo narių teiktus pasiūlymus dėl Konstitucijos straipsnių keitimo. Paaiškinkite kiekvieno nurodyto pasiūlymo pagrindinį argumentą.

27 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINO ANTROJO ETAPO ATSAKYMAI XI-XII klasių grupė 1. A lietuvių tauta; 2. B Konstitucija; 3. A ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė; 4. A įstatymas; 5 D užsienio reikalų ministras. 6 C 2004 m. 7. B susitarimu arba įstatymu; 8. C Ministro Pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas; 9. D teisėjas. 10. A kovo 10 d. 11. D Seimas; 12. D teismą. 13. B įstatymo nustatyta tvarka; 14. B Seimo kontrolierius; 15. A aktus-dekretus; 16. B Konstitucinio Teismo pirmininkas. 17. D piliečio teisė ir pareiga. 18. D Seimas. 19. A 2/3 visų Seimo narių. 20. Dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Šiuos pasiūlymu siekiama įtraukti emigravusius Lietuvos piliečius į valstybės valdymą. Dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo iki 101. Šiuos pasiūlymu siekiama optimalesnio atstovavimo rinkėjams dėl Lietuvos gyventoju ženklaus skaičiaus sumažėjimo. Dėl piliečių skaičiaus sumažinimo, siekiant reikalauti referendumo. Šiuo pasiūlymu siekiama suteikti didesnę galimybę piliečiams dalyvauti valstybės valdyme. Dėl asmenims privalomo mokymo iki 18 metų. Šiuo pasiūlymu norima garantuoti aukštesnį visuomenės išsilavinimo lygį. Dėl galimybės asmeniui tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Šiuo pasiūlymu siekiama didesnio piliečių teisių išplėtimo. Galimi ir kiti mokinio pateikti variantai, kurie vienu ar kitu metu buvo aptarinėjami visuomenėje. Detalesnę informaciją apie pasiūlymus keisti Konstitucija galima rasti atsidarius šią nuorodą:

Konstitucija Lietuva Respublika

Konstitucija Lietuva Respublika Konstitucija skelbta: Žin., 1992, Nr. 33-1014 Neoficialus Konstitucijos tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS K O N S T I T U C I J A (Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume) LIETUVIŲ

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at

JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms at JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJA Mes, Jungtinių Tautų Tautos, pasiryžusios išgelbėti būsimas kartas nuo karo rykštės, kuris du kartus vienos kartos žmonėms atnešė neapsakomų kančių, ir vėl įtvirtinti tikėjimą

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 23/98 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 1. Atstovavimas Europos Parlamente... 3 2. Rinkimų apygardos... 3 3. Rinkimai į parlamentą... 3 4. Kas gali tapti EPN?... 4 5. Kas

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

HOW MEMBERS OF LOCAL AUTHORITIES ARE ELECTED

HOW MEMBERS OF LOCAL AUTHORITIES ARE ELECTED Kaip renkami vietos valdžios institucijų nariai 1 1. Vietos valdžios struktūra ir narystė joje... 3 2. Teisė dalyvauti rinkimuose... 3 3. Kas gali balsuoti vietos rinkimuose?... 5 4. Rinkėjų sąrašas...

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkurencijos teisės konferencija. Konkurencijos tarybos ir

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos s

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos s Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei El. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt (siunčiama tik el. paštu) Prašymas nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau