FOURTH EVALUATION ROUND

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FOURTH EVALUATION ROUND"

Transkriptas

1 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A L U A T I O N GRECO sekretoriatas Europos Taryba F Strasbūras Cedex Priimta 83-ajame GRECO plenariniame posėdyje (Strasbūras, 2019 m. birželio d.) Žmogaus teisių ir teisės viršenybės generalinio direktorato Informacinės visuomenės ir veiksmų prieš nusikalstamumą direktoratas R O U N D

2 I. ĮVADAS 1. Antrojoje rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje vertinamos priemonės, kurių Lietuvos valdžios institucijos ėmėsi įgyvendindamos rekomendacijas, pateiktas Lietuvos ketvirtojo vertinimo etapo ataskaitoje (žr. 2 punktą) Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija. 2. Lietuvos ketvirtojo vertinimo etapo ataskaita priimta 66-ajame plenariniame posėdyje (2014 m. gruodžio 12 d.) ir, Lietuvai davus sutikimą, paskelbta 2015 m. vasario 11 d. 3. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita priimta GRECO 75-ajame plenariniame posėdyje (2017 m. kovo 24 d.) ir, Lietuvai davus sutikimą, paskelbta 2017 m. balandžio 24 d. Kaip ir reikalaujama pagal GRECO darbo tvarkos taisykles, Lietuvos valdžios institucijos pateikė ataskaitą apie priemones, kurių imtasi rekomendacijoms įgyvendinti. Ši ataskaita gauta 2018 m. gruodžio 10 d. ir kartu su vėliau pateikta informacija buvo naudojama kaip pagrindas rengiant antrąją rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. 4. GRECO pasirinko Ukrainą ir Čekijos Respubliką, kad jos atitikties procedūrai paskirtų pranešėjus (atitinkamai parlamento nariams ir teisminėms institucijoms). Paskirtieji pranešėjai: Mykhaylo BUROMENSKIY iš Ukrainos ir Helena KLIMA LIŠUCHOVÁ iš Čekijos Respublikos. Antrąją rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą jiems padėjo parengti GRECO sekretoriatas. II. ANALIZĖ 5. GRECO ketvirtojo vertinimo etapo ataskaitoje pateikė 11 rekomendacijų Lietuvai. Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje GRECO padarė išvadą, kad vi, viii ir ix rekomendacijos įgyvendintos tinkamai. i v ir xi Rekomendacijos yra iš dalies įgyvendintos. Galiausiai, vii ir x rekomendacijos yra neįgyvendintos. Toliau nurodomos aštuonios iš dalies įgyvendintos arba neįgyvendintos rekomendacijos. Visų vertinamų kategorijų korupcijos prevencija i rekomendacija. 6. GRECO rekomendavo, kad Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau VTEK) iniciatyva būtų stiprinamas bendradarbiavimas veiklos lygmeniu tarp institucijų, kurios prižiūri, kaip Seimo nariai, teisėjai ir prokurorai laikosi elgesio, interesų konfliktų ir panašių taisyklių. 7. GRECO primena, kad ši rekomendacija iš dalies įgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO palankiai įvertino ataskaitoje nurodytą VTEK vykdomą veiklą, ypač virtualaus tarnybinės etikos patarėjo valstybės tarnautojams įdiegimą ir planus dėl automatizuoto privačių interesų registro. Tačiau šiomis priemonėmis nebuvo tiesiogiai įgyvendinti rekomendacijos tikslai. Kita vertus, iš pateiktos informacijos taip pat buvo matyti, kad užmegzti darbiniai santykiai su Lietuvos apeliaciniu teismu, o tai buvo įvertinta kaip teigiamas veiksnys įgyvendinant rekomendaciją. 8. Valdžios institucijos praneša, kad 2018 m. pabaigoje VTEK pristatė atitinkamoms valdžios institucijoms klausimyną dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau VPIDVTĮ) ir Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų taikymo. Šiuo klausimynu buvo siekiama įvertinti abiejų įstatymų taikymo trūkumus. Ateityje apklausa bus atliekama kasmet (atsakymų pokyčiai bus naudojami kaip vienas iš strateginio plano poveikio vertinimo kriterijų). Klausimyną

3 užpildė daugiau nei 800 institucijų. Pažymėtina, inter alia, kad vos 20 proc. jų turi paskirtus etikos patarėjus. Po klausimyno pateikimo daugiau nei 200 institucijų paprašė jas prijungti prie VTEK administruojamos elektroninės informacinės sistemos, kurioje skelbiamos interesų deklaracijos. 9. Be to, VTEK organizuoja mokymus 1 ir konsultacijas dėl interesų konfliktų ir deklaravimo reikalavimų pagal VPIDVTĮ. VTEK taip pat padėjo sukurti įvairių institucijų atitikties užtikrinimo pareigūnų tinklą, skirtą ryšiams su VTEK palengvinti ir kontrolei šiose institucijose stiprinti. VTEK taip pat parengė šiems atitikties užtikrinimo pareigūnams specialią mokymo programą, pagal kurią vykdo mokymus kas savaitę nuo 2018 m. gegužės mėn. Kol kas (iki 2019 m. birželio) apmokyti daugiau nei 300 asmenų m. birželio ir liepos mėn. VTEK teiks mokymus paskirtiems teismų sektoriaus atitikties užtikrinimo pareigūnams. 10. Be to, kaip nurodyta Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje, virtualaus valstybės tarnautojų tarnybinės etikos patarėjas (leidžiantis valstybės tarnautojams gauti greitą atsakymą į įvairius klausimus, susijusius su tarnybine etika) yra prieinamas VTEK interneto svetainėje ir įvairių viešųjų institucijų intranete. Užbaigti viešieji pirkimai dėl automatizuoto privačių interesų registro (toliau PINREG) steigimo veiklos. PINREG tikslas padaryti deklaravimo procesą efektyvesnį. Tikimasi, kad jis pradės veikti 2020 m. PINREG asmenims bus teikiamos deklaracijos, kurios bus iš anksto užpildytos informacija, esančia įvairiuose valstybiniuose registruose. Sistema padės nustatyti asmenis, kurie privalo deklaruoti privačius interesus ir galimą interesų konflikto riziką. Primenama, kad Lietuvoje privačius interesus turi deklaruoti daugiau nei asmenų. Daugiau nei asmenų deklaracijos yra viešai skelbiamos. 11. VTEK taip pat bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, įskaitant teismus ir prokuratūras, tiriant asmenų veiklos atitiktį VPIDVTĮ nuostatoms ir prireikus teikia ataskaitas kitoms institucijoms bei informuoja Specialiųjų tyrimų tarnybą, Muitinės departamentą ir Kalėjimų departamentą apie VPIDVTĮ pažeidimus, kuriuos įvykdė asmenys, siekiantys dirbti valstybinėje tarnyboje. Be to, 2019 m. kovo mėn. Teisėjų taryba įsteigė darbo grupę, kurios tikslas stiprinti kovos su korupcija iniciatyvas teismo institucijose ir plėtoti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis. Šioje darbo grupėje dalyvauja VTEK ir Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. 12. GRECO atkreipia dėmesį į pateiktą informaciją. Kaip ir anksčiau, GRECO palankiai vertina ataskaitoje nurodytą VTEK vykdomą veiklą, tačiau mano, kad šiomis priemonėmis nėra tiesiogiai įgyvendinami rekomendacijos tikslai. GRECO primena, kad Vertinimo ataskaitoje jau pažymėta, jog kai kuriose srityse, pavyzdžiui, teisės aktų analizės kovos su korupcija požiūriu, kandidatų į kai kurias valstybinės tarnybos pareigas patikros, bendradarbiavimas vyksta visiškai sklandžiai, bet to nebuvo etikos ir interesų konfliktų srityje. Pastebėtas pageidavimas reguliariai bendrauti bendro intereso klausimais, ieškant bendro sprendimo, taip pat noras gauti daugiau paramos iš VTEK. Tiek atitikties užtikrinimo pareigūnų tinklas, tiek Teisėjų tarybos sukurta darbo grupė galėtų būti laikomi žingsniu teisinga kryptimi sprendžiant šį klausimą. Vis dėlto, vertinant atitikties užtikrinimo pareigūnų tinklą, iš pateiktos informacijos neaišku, ar jis apima ne tik VTEK teikiamus specializuotus mokymus, bet ir bendradarbiavimą veiklos lygmeniu ir ar į jį įeina Seimo Etikos ir procedūrų komisijos, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bei Prokurorų etikos komisijos atstovai, kaip reikalaujama rekomendacijoje. Vertinant Teisėjų tarybos sudarytą darbo grupę, ji yra sveikintina, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ji neseniai įsteigta, kol kas neaišku, kaip ji sustiprino bendradarbiavimą. Be to, kol kas apsiribojama tik teismų sistema. Dėl šių priežasčių GRECO šiuo metu dar negali pasakyti, ar m. suorganizuoti 41 seminaras, kuriuose dalyvavo daugiau nei 1200 asmenų (įskaitant įvairių teismų ir prokuratūrų darbuotojus). 3

4 institucijų, atsakingų už elgesio taisyklių, interesų konfliktų ir susijusių klausimų įgyvendinimo priežiūrą, bendradarbiavimas veiklos lygmeniu buvo sustiprintas, kaip reikalaujama rekomendacijoje. 13. GRECO daro išvadą, kad i rekomendacija lieka iš dalies įgyvendinta. Seimo narių korupcijos prevencija ii rekomendacija. 14. GRECO rekomendavo toliau didinti įstatymų leidybos proceso skaidrumą užtikrinant, kad komitetų posėdžių darbotvarkės, darbiniai dokumentai ir protokolai būtų laiku parengti ir viešai prieinami. 15. GRECO primena, kad ii rekomendacija iš dalies įgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO palankiai vertino Seimo statuto pataisų projektą, kuriuo reikalaujama Seimo interneto svetainėje skelbti darbotvarkes, sprendimų projektus ir išvadas, taip pat komitetų ir komisijų posėdžių protokolus. GRECO tikėjosi, kad šios pataisos bus priimtos. GRECO pabrėžė, kad tikisi gauti konkrečią informaciją apie Seimo komitetų taikomą praktiką dėl laiku skelbiamų komitetų posėdžių darbotvarkių, darbinių dokumentų ir protokolų. 16. Valdžios institucijos praneša, kad tikisi, jog įstatymas, kuriame numatomas Seimo statuto pakeitimų projektas, bus priimtas artimiausiu metu, tačiau praktiškai Seimo komitetai jau skelbia savo posėdžių darbotvarkes ir darbo dokumentus, o komitetų posėdžiuose priimti sprendimai ir išvados dėl teisės aktų projektų skelbiami Seimo interneto svetainėje (kartu su atitinkamais įstatymų projektais). 2 Be to, siekiant padidinti Seimo įstatymų leidybos proceso skaidrumą, vadovaujantis 2018 m. spalio 3 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-915, visi Seimo komitetų klausymai ir posėdžiai nuo šiol transliuojami tiesiogiai Seimo interneto svetainėje. 17. GRECO džiaugiasi sprendimu tiesiogiai transliuoti komitetų posėdžius, panašiai, kaip tai daroma Seimo plenariniuose posėdžiuose, nes tai iš tiesų žymiai pagerins įstatymų leidybos proceso skaidrumą. GRECO taip pat palankiai vertina tai, kad jau skelbiamos Seimo komitetų posėdžių darbotvarkės, darbo dokumentai ir išvados, nepaisant to, kad įstatymas, iš dalies keičiantis Seimo statutą, dar nepriimtas. 18. GRECO daro išvadą, kad ii rekomendacija įgyvendinta tinkamai. iii rekomendacija. 19. GRECO rekomendavo įtvirtinti Seimo narių santykių su lobistais ir trečiosiomis šalimis, siekiančiomis daryti įtaką įstatymų leidybos procesui, taisykles. 20. GRECO primena, kad iii rekomendacija iš dalies įgyvendinta priėmus rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO palankiai vertino 2000 m. Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimų projektus, kuriais siekiama pagerinti lobistinės veiklos reguliavimą, ir tikisi, kad Seimas pristatys rekomendacijas Seimo nariams. 21. Valdžios institucijos praneša, kad 2017 m. birželio 20 d. Seimas priėmė naują Lobistinės veiklos įstatymą, kuris įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d. Pagal šį įstatymą lobistinę veiklą gali vykdyti tik asmenys, kurie kreipėsi į VTEK su prašymu įregistruoti lobistų registre. Viena iš šio įstatymo naujovių yra ta, kad lobistai per septynias 2 Kito komiteto posėdžio data, posėdžio darbotvarkė, aptariamų dokumentų pavadinimai ir numeriai skelbiami atitinkamo komiteto nuorodoje Seimo interneto svetainėje (žr. Dokumentai skelbiami Seimo teisės aktų projektų elektroniniame registre (žr. 4

5 dienas nuo lobistinės veiklos pradžios turi pateikti jos ataskaitą. 3 Kol kas (2019 m. birželio mėn.) pateiktos daugiau nei 150 ataskaitų. Siekdama suteikti daugiau viešai prieinamos informacijos apie lobistinę veiklą, VTEK sukūrė interneto svetainę ( kurioje registruoti lobistai turi elektroniniu būdu pateikti minėtas ataskaitas; joje taip pat skelbiamas registruotų lobistų sąrašas, lobistų pateikti pareiškimai ir informacija apie lobistinę veiklą vykdančius asmenis. Šioje svetainėje visuomenės nariai taip pat gali teikti klausimus arba reikšti susirūpinimus dėl lobizmo. Įsigaliojus naujiems teisės aktams, registruotų lobistų skaičius gerokai išaugo (nuo 35 iki daugiau nei metų birželio pradžioje). Siekdama paskatinti asmenis, vykdančius lobistinę veiklą, registruotis sąraše ir veikti skaidriai, VTEK išsiuntė priminimus apie taikytinas naujojo įstatymo nuostatas daugiau nei 70 verslo asociacijų. 22. Be to, siekdama stiprinti lobistinės veiklos priežiūrą, VTEK pradėjo tikrinti galimai neteisėtą lobistinę veiklą statybos ir teritorijų planavimo srityje, atrinkdama šioje srityje veikiančias viešąsias institucijas. Kol kas (2019 m. birželio mėn.) VTEK pradėjo 19 patikrinimų dėl galimai neteisėtos lobizmo veiklos. 23. Pasibaigus tarpinstitucinėms diskusijoms (tarp VTEK, vyriausybės, Generalinės prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų, taip pat Transparency International atstovų), numatyti tolesni naujojo įstatymo pakeitimai, kurie sudarys galimybę įtraukti juridinius (o ne tik fizinius, kaip yra dabar) asmenis į registruotų lobistų sąrašą ir įpareigoti asmenis, einančius tam tikras pareigas šiose juridinėse įstaigose, skelbti savo lobistinę veiklą. 24. Galiausiai valdžios institucijos praneša, kad VTEK rengia rašytines rekomendacijas valstybės tarnautojams dėl jų sąveikos su lobistais. 25. GRECO atkreipia dėmesį į pateiktą informaciją. Nors palankiai vertinama tai, kad įsigaliojo naujas lobistinės veiklos įstatymas ir kad VTEK vykdo veiklą, skirtą padėti jį įgyvendinti, primenama, kad rekomendacijoje raginama nustatyti taisykles, kaip Seimo nariai sąveikauja su lobistais ir kitomis trečiosiomis šalimis, siekiančiomis daryti įtaką įstatymų leidybos procesui (taisyklės nebūtinai turi būti taikomos patiems lobistams). Gali būti, kad rengiamos rašytinės rekomendacijos valstybės tarnautojams yra skirtos šį klausimą išspręsti, tačiau be papildomos informacijos GRECO dar negali daryti išvados, kad ši rekomendacija visiškai įgyvendinta. 26. GRECO daro išvadą, kad iii rekomendacija lieka iš dalies įgyvendinta. iv rekomendacija. 27. GRECO rekomendavo imtis reikiamų priemonių užtikrinti veiksmingą Seimo narių privačių interesų deklaravimo ir kitų elgesio taisyklių vykdymo priežiūrą. 28. GRECO primena, kad ši rekomendacija iš dalies įgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO atkreipė dėmesį į VTEK vykdomą veiklą ir dėl to geriau vykdomą asmenų, susijusių su Seimo nariais, pareigą teikti deklaracijas. Tačiau ji taip pat priminė valdžios institucijoms, kad rekomendacijoje pagrindinis dėmesys skiriamas apžvelgti, kaip savo pareigas vykdo Seimo nariai (o ne su jais susiję asmenys), ir dėl to taip pat būtina sustiprinti savireguliavimo mechanizmą Seime. 3 Ši veikla apima žodinį ar rašytinį bendravimą su lobizmo subjektu dėl tam tikrų teisės aktų ar administracinių nuostatų. Ataskaitose turi būti nurodytas lobisto vardas, pavardė, jo pažymėjimo numeris, jo kliento vardas, pavardė ir asmens arba įmonės kodas, padalinys ar agentūra, su kuriuo (-a) susisiekta, lobizmo subjekto vardas, pavardė ir profesija, taip pat informacija apie teisės aktą, jo projektą ar administracinį sprendimą, kuriam taikoma lobistinė veikla. 5

6 29. Valdžios institucijos pabrėžia, kad Etikos ir procedūrų komisija yra Seimo savireguliavimo mechanizmas, kuris prižiūri Seimo narių elgesio taisykles. Dėl Seimo narių elgesio 2017 m. priimtos 19 išvadų, dar 29 išvados priimtos laikotarpiu nuo 2018 m. sausio iki lapkričio mėn.; 11 išvadų dėl galimų interesų konfliktų 2017 m., penkios 2018 m. sausio lapkričio mėn.; taip pat dvi išvados dėl Seimo narių pareigų suderinamumo su kitomis pareigomis ar veikla. Šiose išvadose Komisija nurodė, ar atitinkamų narių elgesys pažeidė ar nepažeidė taisykles. Kai kuriais atvejais Seimo nariams taip pat rekomenduota ištaisyti nustatytus trūkumus (pvz., peržiūrėti privačių interesų deklaracijas, siekiant jas papildyti ir ištaisyti klaidas), atkreiptas dėmesys į deklaracijų reikalavimus, taikytinas procedūras ir terminus ir (arba) atitinkamiems nariams rekomenduota įvertinti aplinkybes, dėl kurių kilo interesų konfliktas bei prireikus pasitraukti iš diskusijų. Visos išvados paskelbtos Seimo interneto svetainėje. 30. Be to, valdžios institucijos pabrėžia, kad VTEK taip pat turi teisę nagrinėti Seimo narių veiksmus, susijusius su privačių interesų deklaracijomis m. VTEK atliko septynių Seimo narių tyrimus. 31. GRECO atkreipia dėmesį į pateiktą informaciją. Atsižvelgiant į Etikos ir procedūrų komisijos pateiktų išvadų skaičių ir turinį bei VTEK atliktų tyrimų skaičių, negalima daryti išvados, kad imtasi tinkamų priemonių, kad būtų išspręstos Vertinimo ataskaitoje nurodytos problemos (visų pirma Komisijos reaktyvus požiūris ir tai, kad vertinamas tik privačių interesų deklaracijų pateikimas laiku, o ne jų turinys). Šiuo atžvilgiu GRECO primena savo ankstesnį pareiškimą, kad pačiame Seime sukurtas savireguliacijos mechanizmas galėtų padėti pagerinti visuomenės suvokimą apie Seimo narių sąžiningumą. 32. GRECO daro išvadą, kad iv rekomendacija lieka iš dalies įgyvendinta. v rekomendacija. 33. GRECO rekomendavo sukurti veiksmingus vidaus mechanizmus, kurie skatintų, didintų informuotumą, ir taip užtikrintų Seimo atsparumą korupcijai tiek institucijos lygmeniu (mokymas, diskusijos institucijoje su parlamentine veikla susijusiais etikos klausimais), tiek ir individualiai (konfidencialus konsultavimas). 34. GRECO primena, kad ši rekomendacija iš dalies įgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO teigiamai vertino įstatymo projektą, kuriame numatyta, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija yra atsakinga už Seimo narių informuotumo didinimą ir konfidencialių konsultacijų teikimą etikos klausimais. 35. Valdžios institucijos praneša, kad vykdydama VTEK įstatymu jai pavestas funkcijas, VTEK nagrinėja paraiškas ir teikia atskiras rekomendacijas subjektams dėl šio įstatymo nuostatų, taip pat teikia ataskaitas apie įvairias rekomendacijas, kurias VTEK pateikė institucijoms ir jų vadovams dėl privačių interesų deklaracijų, interesų konfliktų prevencijos, draudimo sudaryti darbo sutartis ir atstovavimo. 36. GRECO atkreipia dėmesį į pateiktą informaciją. Nesant jokios informacijos apie vidaus mechanizmus, skirtus informuotumui skatinti ir didinti ir taip užtikrinti Seimo atsparumą korupcijai, kaip reikalaujama rekomendacijoje, ir turint omenyje, kad įstatymo projektas, kuris, kaip minėta Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitoje, iš dalies keičia Seimo statutą, dar neįsigaliojo (nurodyta 16 punkte), GRECO negali daryti išvados, kad ši rekomendacija įgyvendinta. 37. GRECO daro išvadą, kad v rekomendacija lieka iš dalies įgyvendinta. Teisėjų korupcijos prevencija 6

7 vii rekomendacija. 38. GRECO rekomendavo: i) peržiūrėti Kandidatų į teisėjus atrankos komisijos narių skyrimo tvarką, siekiant sustiprinti jų nepriklausomumą ir konsoliduoti komisijos sprendimų skundimo tvarką; ir ii) Teisėjų tarybai skirti didesnį vaidmenį atrenkant teisėjus. 39. GRECO primena, kad ši rekomendacija neįgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO atsižvelgė į valdžios institucijų praneštą atvejį, kai Teisėjų taryba išreiškė neigiamą nuomonę dėl siūlomos pretendentės į teisėjos pareigas. Tačiau šiuo atveju buvo taikomos procedūros, galiojusios priimant Vertinimo ataskaitą. GRECO apgailestavo, kad nebuvo imtasi priemonių abiem šios rekomendacijos dalims įgyvendinti. 40. Valdžios institucijos praneša, kad darbo grupė (kurią sudaro teisėjų atstovai, Prezidento kanceliarijos, Seimo ir Teisingumo ministerijos atstovai) parengė Teismų įstatymo pakeitimus, kuriuos šiuo metu svarsto Seimo Teisės reikalų komitetas. Pagal Teismų įstatymo 55 1 straipsnio projektą, Kandidatų į teisėjus atrankos komisiją sudarys septyni nariai, iš kurių tris skirs Teisėjų taryba ir keturis (visuomenės atstovus) Respublikos Prezidentas. Kandidatų į teisėjus atrankos komisija siūlys tinkamiausių kandidatų sąrašą Prezidentui, o šis kreipsis į Teisėjų tarybą patarimo dėl skiriamo kandidato (kandidato pasirinkimo pagrindimas, tai nulėmusios priežastys pristatomos Teisėjų tarybos posėdyje). Be to, Prezidentas nustato Komisijos darbo tvarkos taisykles, prieš tai suderinęs jas su Teisėjų taryba, o ši tvirtina kandidatų į teismines tarnybas atrankos kriterijus (prieš tai Prezidentas sudarydavo Atrankos komisiją ir nustatydavo jos darbo tvarkos taisykles). Be to, įstatymo projekte taip pat bus nustatyta skundų dėl Atrankos komisijos išvadų teikimo procedūra, pagal kurią nesėkmingi kandidatai per 10 dienų nuo Atrankos komisijos sprendimo gali jį apskųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Tačiau valdžios institucijos pažymi, kad apeliacija būtų nagrinėjami tik Atrankos komisijos sprendimų procedūriniai aspektai, o pats vertinimas nebus peržiūrimas. 41. GRECO atkreipia dėmesį į siūlomus Teismų įstatymo pakeitimus. Kalbant apie pirmąją rekomendacijos dalį, nors būtų pageidautina, kad ne mažiau kaip pusė Atrankos komisijos narių būtų jų kolegų atrinkti teisėjai, sutinkama, kad siūloma Atrankos komisijos sudėtis atitinka rekomendacijos CM/Rec(2010)12 47 punkto nuostatas (turint omenyje, kad Teisėjų taryba visiškai sudaryta iš teisėjų). 4 Lygiai taip pat, nors būtų pageidautina, kad apskųsti Atrankos komisijos sprendimą būtų galima ne tik procedūriniais pagrindais, pripažįstama, kad šis pasiūlymas atitinka rekomendacijos CM/Rec(2010)12 48 punktą. 5 Vertinant antrąją rekomendacijos dalį, palankiai vertinama tai, kad pataisų projekte numatytas svarbesnis Teisėjų tarybos vaidmuo atrenkant teisėjus: taryba skirs tris Atrankos komisijos narius (anksčiau juos skyrė Respublikos Prezidentas), tvirtins kandidatų atrankos kriterijus, derins su Prezidentu Komisijos darbo tvarkos taisykles ir Prezidentas turės kreiptis į ją patarimo dėl kandidato, kuris bus paskirtas. Nėra visiškai aišku, ar taip bus visiškai išspręstas GRECO susirūpinimas (inter alia, kad Prezidentas gali nuspręsti be priežasties paskirti ne patį tinkamiausią kandidatą), tačiau kadangi pataisų projektas vis dar svarstomas ir gali būti keičiamas, GRECO bet kuriuo atveju daro išvadą, kad rekomendacija dar nėra visiškai įgyvendinta. 4 Rekomendacijos CM/Rec(2010)12 dėl teisėjų 47 punkte Nepriklausomumas, veiksmingumas ir pareigos nurodoma: Tačiau, jei konstitucinėse ar kitose teisinėse nuostatose nustatyta, kad valstybės vadovas, vyriausybė ar įstatymų leidžiamoji valdžia priima sprendimus dėl teisėjų atrankos ir karjeros, nepriklausomai ir kompetentingai institucijai, kuri iš esmės sudaryta iš teisėjų (nepažeidžiant teisėjų taryboms taikomų taisyklių, numatytų IV skyriuje), leidžiama teikti rekomendacijas arba reikšti nuomones, kurių atitinkama skyrimo tarnyba laikosi praktikoje. 5 Minėtos rekomendacijos 48 punkte nurodyta: ( ) Nesėkmingas kandidatas turi turėti teisę ginčyti sprendimą arba bent jau procedūrą, pagal kurią jis buvo priimtas. 7

8 42. GRECO daro išvadą, kad vii rekomendacija iš dalies įgyvendinta. Prokurorų korupcijos prevencija x rekomendacija. 43. Siekiant padidinti asmenų skyrimo į prokurorus tvarkos skaidrumą ir objektyvumą, GRECO rekomendavo didinti atrankos komisijų įtaką priimant sprendimus, numatant, kad atrankų komisijų rekomendacijomis privaloma vadovautis arba priešingu atveju raštu pateikti sprendimo motyvų paaiškinimą. 44. GRECO primena, kad ši rekomendacija nebuvo įgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO atkreipė dėmesį į generalinio prokuroro sprendimų priėmimo proceso patobulinimus, įvedant skyrimo sprendimų terminą ir tipologiją. Ji taip pat atkreipė dėmesį į valdžios institucijų garantijas, kad prokuroras praktiškai laikosi atrankos komisijų rekomendacijų. Tačiau pabrėžė, kad siekiant užtikrinti, kad tai būtų daroma sistemingai ateityje, reikės apsaugos priemonių. 45. Valdžios institucijos praneša, kad išanalizavus teisinį reguliavimą, nustatantį prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atranką (analizę vykdė šiuo tikslu įsteigta darbo grupė) 2018 m. gegužės 22 d. buvo iš dalies pakeisti Prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatai (atsižvelgiant į minėtos darbo grupės išvadas). Pagal šiuos pakeitimus generalinis prokuroras gali rinktis tik iš atitinkamos atrankos komisijos sudarytame sąraše esančių kandidatų arba skelbti naują atranką (jei nepaskiriamas nė vienas iš sąraše esančių kandidatų arba jei atrankos komisija nepasiūlo tinkamų kandidatų). Jeigu generalinis prokuroras nusprendžia skelbti naują atranką, kandidatai, dalyvavę ankstesnėje atrankos procedūroje, gali dalyvauti dar kartą. 46. Valdžios institucijos taip pat pabrėžia, kad jau pagal ankstesnius nuostatų pakeitimus, kurie priimti po to, kai priimta Vertinimo ataskaita, į sąrašą įtraukiami tik tinkamiausi kandidatai. Sąrašas teikiamas generaliniam prokurorui abėcėlės tvarka, nerikiuojant kandidatų pagal tinkamumą, kad visi kandidatai, kuriuos atrankos komisija įtraukė į sąrašą, būtų laikomi vienodai tinkamais skirti. Kaip nurodyta pirmiau, 2018 m. gegužės mėn. nuostatų pakeitimuose patikslinta, kad generalinis prokuroras gali rinktis tik iš kandidatų, esančių atrankos komisijos įteiktame sąraše, arba skelbti naują atranką. 47. Valdžios institucijos taip pat nurodo, kad nuspręsdamas neskirti tam tikro asmens pareigoms ir (arba) skelbti naują atranką generalinis prokuroras priima tik procedūrinį sprendimą, kuris nėra administracinis aktas. Dėl šios priežasties nereikia pagrįsti sprendimo raštu. Nepaisant to, atrankos procedūroje dalyvaujantys asmenys gali apskųsti atrankos komisijos išvadas generaliniam prokurorui, o pastarojo sprendimus administraciniam teismui (Prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų 74 punktas). Be to, 2019 m. gegužės 6 d. prokuratūros kolegijos posėdyje buvo svarstomi įvairūs klausimai, susiję su prokurorų atrankos procedūromis, ir priimtas sprendimas pasiūlyti generaliniam prokurorui peržiūrėti atitinkamus nuostatus bei nurodyti, kad visi skyrimo sprendimai turi būti pagrįsti. Generalinio prokuroro pavaduotojas įpareigotas užtikrinti, kad šis sprendimas būtų įgyvendinamas. 48. GRECO atkreipia dėmesį į prokurorų skyrimo taisyklių pakeitimus, kuriais nustatoma, kad generalinis prokuroras skiria asmenį iš atitinkamos atrankos komisijos sudaryto kandidatų sąrašo. Taip pat atkreipiamas dėmesys į papildomas valdžios institucijų suteiktas garantijas, kad atrankos komisijos sudarytame sąraše esantys kandidatai nebūtų rikiuojami pagal jų tinkamumą ir būtų laikomi vienodai tinkamais 8

9 svarstomoms pareigoms. GRECO mano, kad įgyvendinus naujausius pakeitimus, šiuo metu galiojančios taisyklės riboja generalinio prokuroro diskreciją pasirinkti iš vienodai tinkamų kandidatų. Raštu pagrindus kiekvieną skyrimo sprendimą, procedūra taptų dar skaidresnė ir objektyvesnė ir puikiai papildytų galiojančias nuostatas, tačiau GRECO mano, kad (ir pagal galiojančias nuostatas) atrankos komisijoms suteiktas didesnis vaidmuo priimant sprendimus (būtent to ir buvo reikalaujama rekomendacijoje). 49. GRECO daro išvadą, kad į x rekomendaciją buvo reaguota tinkamu būdu. xi rekomendacija. 50. GRECO rekomendavo i) papildyti Prokurorų etikos kodeksą taip, kad jame būtų pateiktos praktinės gairės su komentarais ir (arba) praktiniais interesų konfliktų ir etikos problemų pavyzdžiais; ii) imtis papildomų priemonių gilinti prokurorų žinias šiais klausimais, daugiausia skatinant diskusijas institucijų lygmeniu. 51. GRECO primena, kad ši rekomendacija iš dalies įgyvendinta priėmus Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. GRECO nuomone, paskelbus praktinį prokurorų etikos kodekso vadovą, pirmoji rekomendacijos dalis įgyvendinta tinkamai. Kalbant apie antrąją rekomendacijos dalį, GRECO palankiai įvertino tikslingesnes mokymo pastangas, pagrįstas atsiliepimais, gautais iš prokurorų, tačiau nustatė, kad reikia labiau stengtis reguliariai vykdyti informuotumo apie interesų konfliktus ir etinius klausimus didinimo veiklą ir į ją įtraukti kuo daugiau prokurorų, pageidautina pačių prokuratūrų lygmeniu. 52. Valdžios institucijos praneša, kad priėmus 2017 m. liepos 5 d. Įsakymą Nr. I-246, Prokurorų etikos komisija taip pat yra atsakinga už patarimų etiniais klausimais teikimą pagal prašymą. Komisija nagrinėja patarimų prašymus savo posėdžiuose, teikia rašytinį atsakymą atitinkamam prokurorui ir užtikrina, kad atvejai būtų anonimiškai skelbiami prokuratūros interneto svetainėje (išskyrus atvejus, kuriuos Komisija nagrinėja uždarame posėdyje, kai skelbiama tik rezoliucinė dalis). 53. Be to, reguliariai vykdomi mokymai apie etiką, atsparumą korupcijai ir interesų konfliktus (ne tik Generalinės prokuratūros, bet ir regioninių prokuratūrų lygmeniu). Nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. lapkričio mėn. įvyko 37 mokymai, susiję su prokurorų elgesio temomis (pvz., prokurorų etika, svarbūs prokurorų etikos klausimai, valstybės tarnybos profesinė etika ir interesų konfliktų nustatymas, valdymas ir prevencija ), kuriuose dalyvavo daugiau kaip 500 prokurorų. Šie mokymai bus tęsiami reguliariai. Be to, prokuratūros intranete skelbiamas nuolat atnaujinamas mokymų tvarkaraštis. Dažniausiai šių mokymų medžiaga taip pat skelbiama intranete, suteikiant galimybę prokurorams, kurie negali dalyvauti mokymuose, su ja susipažinti. 54. GRECO palankiai vertina tai, kad nuo šiol reguliariai rengiami mokymai dėl interesų konfliktų ir etinių klausimų (taip pat ir regioninių prokuratūrų lygmeniu), o prokurorų etikos komisijai suteikiamos galimybės teikti patarimus pagal prašymus. GRECO mano, kad šiomis priemonėmis tinkamai įgyvendinta ir antroji rekomendacijos dalis. 55. GRECO daro išvadą, kad xi rekomendacija įgyvendinta tinkamai. III. IŠVADOS 56. Dėl šių priežasčių GRECO daro išvadą, kad Lietuva tinkamai įgyvendino arba reagavo tinkamu būdu į šešias iš vienuolikos rekomendacijų, pateiktų Lietuvos ketvirtojo vertinimo etapo ataskaitoje. Iš likusių rekomendacijų penkios yra iš dalies įgyvendintos. 9

10 57. Tinkamai įgyvendintos arba į kurias buvo reaguota tinkamu būdu yra ii, vi, viii, ix, x ir xi rekomendacijos. i, iii, iv, v ir vii rekomendacijos įgyvendintos iš dalies. 58. Kalbant apie visas nagrinėtas kategorijas, reikia toliau stiprinti struktūrinį bendradarbiavimą veiklos lygmeniu tarp Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir priežiūros institucijų, atsakingų už korupcijos prevenciją tarp parlamentarų, teisėjų ir prokurorų. 59. Seimo narių korupcijos prevencijos srityje padaryta pažanga pradėjus tiesiogiai transliuoti Seimo komitetų posėdžius ir skelbti jų darbotvarkes, darbo dokumentus ir išvadas. Taip pat sveikintina tai, kad siekiama gerinti lobistinės veiklos reglamentavimą priėmus naują Lobistinės veiklos įstatymą. Tačiau reikia nustatyti taisykles Seimo narių sąveikai su lobistais. Reikia nustatyti ryžtingesnes priemones, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingiau prižiūrimas privačių interesų deklaravimo ir kitų Seimo narių elgesio taisyklių laikymasis; taip pat reikia parengti veiksmingus vidaus mechanizmus, skatinančius, didinančius informuotumą ir Seimo atsparumą korupcijai. 60. Teisėjų korupcijos prevencijos srityje pastebėti teigiami pokyčiai įgyvendinant likusią neįgyvendintą rekomendaciją. Teismų įstatymo pakeitimų projekte numatomi Kandidatų į teisėjus atrankos komisijos narių skyrimo metodo pakeitimai, peržiūrėta Komisijos sprendimų dėl procedūrinių priežasčių apskundimo tvarka ir Teismų tarybai suteiktas didesnis vaidmuo teisėjų atrankos procedūroje. 61. Galiausiai, prokurorų korupcijos prevencijos klausimu, įgyvendintos dvi likusios rekomendacijos. Pakeitus 2018 m. gegužės mėn. prokurorų skyrimo nuostatus, didesnis vaidmuo suteiktas prokurorų atrankos komisijoms. Be to, pradėjus rengti reguliarius mokymus apie interesų konfliktus ir etinius klausimus ir suteikus Prokurorų etikos komisijai galimybę teikti patarimus, tinkamai išspręsti prokurorų informuotumo didinimo ir korupcijos mažinimo klausimai. 62. GRECO atkreipia dėmesį į tai, kad dėl kai kurių neįgyvendintų rekomendacijų vykdomos papildomos reformos. Lietuva skatinama vykdyti šias reformas. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 31 straipsnio 9 dalį, GRECO ragina ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. Lietuvos delegacijos vadovą pateikti papildomos informacijos apie likusių rekomendacijų i, iii, iv, v ir vii įgyvendinimą. 63. Galiausiai, GRECO kviečia Lietuvos valdžios institucijas kuo greičiau leisti paskelbti ataskaitą, išversti ją į šalies kalbą ir vertimą paskelbti. 10

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau