PATVIRTINTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius

2 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių puslapių spausdinimas 3. Pažymėtos teksto dalies spausdinimas T U R I N Y S I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 3 straipsnis. Mokesčio mokėtojas 4 straipsnis. Mokesčio objektas 5 straipsnis. Mokesčio bazė 6 straipsnis. Mokesčio tarifas 7 straipsnis. Mokesčio mokestinis laikotarpis 8 straipsnis. Mokesčio lengvatos II. ŽEMĖS MOKESTINĖ VERTĖ 9 straipsnis. Žemės mokestinė vertė 10 straipsnis. Žemės vertinimas 11 straipsnis. Skundai ir prašymai dėl žemės mokestinės vertės III. MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, DEKLARAVIMAS, MOKĖJIMAS IR ATSAKOMYBĖ 12 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas 13 straipsnis. Duomenų, reikalingų mokesčiui apskaičiuoti, pateikimas 14 straipsnis. Atsakomybė IV. MOKESČIO ĮSKAITYMAS 15 straipsnis. Mokesčio įskaitymas I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Straipsnis. Įstatymo paskirtis. Šis įstatymas nustato žemės apmokestinimo žemės mokesčiu (toliau mokestis) tvarką. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau ŽMĮ) nustatyta tvarka apmokestinama mokesčių mokėtojų (žr. 3 straipsnio komentarą) privačios nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turima žemė, jei pagal ŽMĮ 4 straipsnio nuostatas ji yra mokesčio objektas.

3 3 2. Straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. 1. Apleistos žemės ūkio naudmenos sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. atnaujinamas 2. Fizinis asmuo Lietuvos Respublikos pilietis, užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės. Fizinio asmens sąvoka naudojama apibrėžiant mokesčio mokėtoją. Šiame įstatyme fiziniu asmeniu laikomas: - Lietuvos Respublikos pilietis ir - užsienio valstybės pilietis, ir - asmuo be pilietybės. 3. Juridinis asmuo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, užsienio valstybės juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu. Juridinio asmens sąvoka naudojama apibrėžiant mokesčio mokėtoją. Šiame įstatyme juridiniu asmeniu laikomas: - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, taip pat - užsienio valstybės juridinis asmuo, bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu, t. y. bet kokie užsienio vienetai, įskaitant įmones, įstaigas ir organizacijas, neatsižvelgiant į jų organizavimo formą bei į tai, ar jie yra juridiniai asmenys pagal užsienio valstybės teisės aktus, ar ne. 4. Masinis žemės vertinimas žemės vertinimas, kai, naudojantis Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenimis, per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir statistines duomenų analizės ir vertinimo technologijas, sudaromi žemės verčių zonų žemėlapiai ir žemės sklypų vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliai, pagal kuriuos įvertinami žemės sklypai ir parengiama bendra tam tikroje teritorijoje esančių žemės sklypų vertinimo ataskaita. 1. Ši sąvoka apibrėžia žemės vertinimo būdą, naudojamą siekiant nustatyti žemės vidutinę rinkos vertę. Žemės masinį vertinimą reglamentuoja Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr (toliau Vertinimo taisyklės). Vertinant masiniu būdu atliekama statistinė analizė ir nustatoma sklypų charakteristikų ir pardavimo kainų priklausomybė, kuri išreiškiama vertinimo modeliu (formule).

4 Naudojant vertinimo modelį ir konkretaus sklypo kadastro rodiklius apskaičiuojama sklypo vidutinė rinkos vertė. Žemės masinis vertinimas atliekamas tokia tvarka: formuojamos žemės verčių zonos (iš sandorių duomenų ir ekonominių veiksnių nustatomos teritorijos, kuriose yra panašios žemės vertės), parengiami žemės verčių žemėlapiai, kurie derinami su savivaldybėmis, visuomene, turto vertintojas (Registrų centras), lyginamuoju metodu sudaro vertinimo modelius nustato formules vidutinės rinkos vertės apskaičiavimui konkrečiose turto verčių zonose, atsižvelgiant į žemės kadastro rodiklius (buvimo vietą, naudojimo paskirtį ir kitus). Konkretaus žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, naudojama mokesčiams nustatoma, į vertinimo modelį įrašius atitinkamų šios žemės sklypų charakteristikų reikšmes ir atlikus matematinius veiksmus. Vertinimo įmonė verčių apskaičiavimą atlieka automatizuotai panaudodama Nekilnojamojo turto duomenų bazę ir masinio vertinimo sprendinius. 2. Atlikus žemės masinį vertinimą, parengiama bendra tam tikroje teritorijoje esančios žemės vertinimo ataskaita, atkreiptinas dėmesys, jog kiekvieno žemės sklypo ataskaita nerengiama. 5. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelis matematinė formulė, taikoma žemės sklypo vidutinei rinkos vertei apskaičiuoti, atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, žemės verčių zonų žemėlapio sprendinius ir žemės rinkos duomenis. 1. Žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelių sudarymo tvarka nustatyta Vertinimo taisyklėse. Pagal Vertinimo taisyklių nuostatas, atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, žemės verčių zonų žemėlapio sprendinius ir žemės rinkos duomenis, sudaromi adityviniai, multiplikatyviniai bei hibridiniai žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliai (matematinės formulės). 2. Statistiniais metodais atliekant žemės ir kito nekilnojamojo turto duomenų ir rinkos sandorių analizę, parengiami žemės ūkio paskirties žemės sklypų, mėgėjų sodų žemės sklypų, gyvenamųjų teritorijų žemės sklypų, komercinės žemės sklypų, pramonės ir sandėliavimo žemės sklypų, tvenkinių žuvininkystės ūkių žemės grupės sklypų vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliai. 3. Sudarant žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelius, atsižvelgiama į žemės sklypo adresą arba jo vietos duomenis kadastro žemėlapyje, žemės sklypo plotą, žemės paskirtį, būdą, žemės naudmenų našumo balą, žemės naudmenas ir kitus žemės sklypo duomenis, įrašytus Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre, kurie turi įtakos žemės vertei. Duomenų analizės ir žemės sklypų vidutinės rinkos vertės nustatymo modelių sudarymo būdai parenkami atsižvelgiant į žemės verčių zonose įvykusių žemės sklypų sandorių kiekį. Analizės rezultatų patikimumas įvertinamas juos lyginant su gretimų žemės verčių zonų ir ankstesnio masinio žemės vertinimo žemės sklypų vidutinės rinkos vertės nustatymo modelių rodikliais. 6. Žemės vidutinė rinkos vertė šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota žemės vertė. Žemės vidutinė rinkos vertė tai masinio vertinimo būdu pagal žemės pardavimo kainas nustatyta žemės vertė, naudojama nustatant žemės apmokestinamąją vertę. 4

5 7. Žemės verčių zonų žemėlapis žemėlapis, kuriame, atlikus masinį žemės vertinimą, pažymėtos skirtingą vidutinę vertę turinčios zonos (teritorijos), zonų žemės vertės rodikliai ir duomenys, reikalingi atskirų žemės sklypų vidutinei rinkos vertei apskaičiuoti. Žemės verčių zonų žemėlapis atvaizduoja vietos skirtingumą jos vertingumo požiūriu. Skirtumai, išreikšti santykiniais rodikliais, naudojami vertinimo modeliuose apskaičiuojant žemės sklypų vidutines rinkos vertes. 8. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos (prioriteto tvarka) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau Mokesčių administravimo įstatymas), kituose mokesčių įstatymuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Šiame įstatyme nurodytos pagrindinės žemės naudojimo paskirtys, būdai atitinka registruojamus Nekilnojamojo turto registre. (pakeista pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr.I , 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą, taikoma apskaičiuojant žemės mokestį nuo 2014 m.). rengiamas 5 3 straipsnis. Mokesčio mokėtojas. 1. Mokestį moka žemės savininkas fizinis asmuo ir juridinis asmuo. Žemės savininkai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, turintys žemės privačios nuosavybės teisėmis yra žemės mokesčio mokėtojai. Žemės savininkai, t. y. žemės mokesčio mokėtojai, mokestiniu laikotarpiu nustatomi pagal tai, kada atsiranda nuosavybės teisės į žemės sklypą: 1) žemės sklypo pirkimo atveju (įskaitant ir pirkimą aukciono būdu) nuo žemės perdavimo pirkėjui momento, kuris turi būti įformintas pardavėjo ir pirkėjo pasirašytu priėmimo-perdavimo aktu arba kitokiu perleidimo sutartyje nurodytu dokumentu; 2) mainų būdu įsigijus žemės sklypą nuo žemės perdavimo pirkėjui momento; 3) dovanojimo būdu įsigijus žemės sklypą nuo žemės sklypo perdavimo momento, kuris nustatomas notarinės formos dovanojimo sutartyje; 4) nuosavybės teisės į žemę atkūrimo atveju nuo žemės grąžinimo natūra arba perdavimo nuosavybėn neatlygintinai momento, kuris yra Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo (iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko sprendimo) dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo diena (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 116 punktas); 5) žemės paveldėjimo atveju nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo žemės palikėjo mirties dienos;

6 6) kitais žemės sklypo įsigijimo atvejais nuo įstatymuose nustatyto nuosavybės teisės atsiradimo momento. 2. Kolektyvinio investavimo subjekto, kuris nėra juridinis asmuo, žemės savininkams šio įstatymo nustatytas prievoles vykdančiu ir teises įgyvendinančiu asmeniu (mokesčio mokėtoju) yra šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė Pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (toliau Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas) gali būti steigiami į nekilnojamąjį turtą investuojantys kolektyvinio investavimo subjektai. Kolektyvinio investavimo subjektas (registruotas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje) yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių tikslas viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytą turtą laikantis šiame įstatyme nustatytų investavimo reikalavimų. 2. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyta, kad juridinio asmens statuso neturi investicinis fondas (atvirojo ir uždarojo tipo), kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso juridiniams ar fiziniams asmenims ir yra kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės valdomas patikėjimo teise. Tokiu atveju, t. y., kai žemė priklauso investicinio fondo žemės savininkams, ŽMĮ nustatytas prievoles vykdančiu ir teises įgyvendinančiu asmeniu (mokesčio mokėtoju) yra šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė. 4 straipsnis. Mokesčio objektas Mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 1. Žemės mokesčio objektas yra nuosavybės teise priklausantis privačios žemės sklypas arba tokio žemės sklypo dalis bendroje nuosavybėje. Pagal Žemės įstatymo nuostatas privačią žemę sudaro žemė, sugrąžinta ar kitaip įstatymų nustatyta tvarka įsigyta fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus valstybę ir savivaldybes) nuosavybėn. 2. Pagal Civilinio Kodekso nuostatas, nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą (žemę) nesiejama su to turto teisiniu įregistravimu. Todėl žemės mokesčiu apmokestinama fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti žemė neatsižvelgiant į tai ar nuosavybės teisės į ją yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, ar ne. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą jos įgijėjui pereina pasirašius priėmimoperdavimo aktą arba kitą perleidimo sutartyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį nekilnojamojo turto perdavimą, nepriklausomai nuo to ar žemės sklypas ar perleidimo sandoris privalomai registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar neregistruotas. Pavyzdys Fizinis asmuo 2012 metais kovo mėn. nusipirko žemės sklypą, kurį 2013 m. vasario mėn. išnuomojo žemės ūkio bendrovei. Kadangi prievolė mokėti žemės mokestį nustatyta žemės savininkams nuosavybės teise turintiems privačios žemės, tai žemės mokestį, tiek 2012, tiek 2013 ir vėlesniais metais turėtų mokėti fizinis asmuo 3. Miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje miškas įveistas Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos

7 Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 nustatyta tvarka, nelaikomas žemės mokesčio objektu, jei šio miško žemės plotas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre. 5 straipsnis. Mokesčio bazė Mokesčio bazė yra žemės mokestinė vertė. 7 Šiame straipsnyje nustatyta, jog žemės mokestis mokamas nuo ŽMĮ įstatymo 9 straipsnyje apibrėžtos žemės mokestinės vertės. (plačiau žiūrėti ŽMĮ 9 straipsnio komentarą) 6 straipsnis. Mokesčio tarifas 1. Mokesčio tarifas nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Mokesčio tarifai. Mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai. Šis žemės mokesčio tarifo intervalas taikomas apskaičiuojant 2013 ir vėlesnių mokestinių laikotarpių žemės mokestį. Jeigu iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos (kai atliekamas naujas masinis žemės vertinimas iki gruodžio 1 dienos) savivaldybės taryba kitam mokestiniam laikotarpiui konkrečių mokesčio tarifų nenustato, nustato pavėluotai arba juos keičia po minėto nustatymo termino, tai atitinkamą mokestinį laikotarpį taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas (plačiau žiūrėti šio straipsnio 4 dalies komentare). Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai yra skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje ( bei juos nustačiusiose savivaldybėse. 2. Savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos nustato konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį, neviršydama šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Savivaldybių tarybos konkretų žemės mokesčio tarifą, galiosiantį tos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, turi nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Tačiau jei nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, tai kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį mokesčio tarifą, savivaldybių tarybos gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos.

8 8 3. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba į kelis iš šių kriterijų: 1. Savivaldybių tarybos laikydamosios galimų žemės mokesčio tarifų nustatymo intervalo (nuo 0,01 iki 4 procentų) ir atsižvelgdamos į šio straipsnio 3 dalies 1 6 punktuose nustatytus kriterijus, gali nustatyti vieną ar kelis konkrečius žemės mokesčio tarifus, galiojančius tos savivaldybės teritorijoje. 2. Komentuojamos dalies atskiruose punktuose yra nustatytas baigtinis sąrašas kriterijų pagal kuriuos gali būti diferencijuojami žemės mokesčio tarifai savivaldybių sprendimuose. Šių kriterijų neatitinkantis savivaldybės tarybos sprendimas ar jo dalis laikytinas neįtakojančiu mokesčių mokėtojų teisių ir pareigų, ta apimtimi, kuria žemės mokesčio tarifą lemia kiti nei įstatyme nustatyti kriterijai (pavyzdžiui, kai tarifo dydis siejamas su už praėjusį mokestinį laikotarpį sumokėta žemės mokesčio suma ar panašiai). Taikoma tik ta savivaldybės sprendimo dalis, kuria žemės mokesčio tarifai nustatomi vadovaujantis vienu ar keliais komentuojamos dalies atskiruose punktuose išvardintų kriterijų. 3. Mokesčių administratorius žemės mokesčio tarifus taiko ir mokestį apskaičiuoja remdamasis turima ir kita pagal MAĮ prieinama informacija. 1) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; 2) žemės sklypo naudojimo būdą; (pakeista pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I , 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-846, taikoma apskaičiuojant žemės mokestį nuo 2014 m.). rengiamas 3) žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą; 1. Savivaldybių tarybos savo teritorijoje žemės mokesčio tarifus gali nustatyti pagal žemės mokesčio tarifų nustatymo kriterijų tokį, kaip žemės sklypo naudojimas ar nenaudojimas. Žemės sklypų nenaudojimas suprantamas, kaip žemės netvarkymas taip, jog ji būtų tinkama naudoti pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, arba visiškas jos nenaudojimas ir pan. (pvz., kitos paskirties žemė apaugusi krūmais, medžiais ir pan.). 2. Nenaudojamai žemei priskiriamos ir apleistos žemės ūkio naudmenos. Apleistos žemės ūkio naudmenos nustatomos nuotoliniais kartografavimo metodais (plačiau apie apleistas žemės ūkio naudmenas skaityti ŽMĮ 2 straipsnio 1 dalies komentare). 3. Nenaudojamiems žemės sklypams gali būti priskiriamos ne tik apleistos žemės ūkio naudmenos, bet ir žemės sklypai pagal kitokius požymius. Ar tarifas pagal žemės sklypo nenaudojimo kriterijų taikomas tik apleistoms žemės ūkio naudmenoms, ar ir nenaudojamiems sklypams, priskirtiems pagal kitokius požymius, nustato savivaldybės taryba. 4) žemės sklypo dydį;

9 Savivaldybės taryba, pasirinkusi tarifą nustatyti pagal žemės sklypo dydį, konkrečius žemės mokesčio tarifus gali nustatyti savo nuožiūra atitinkamų plotų žemės sklypams. 5) mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį); 9 Savivaldybės taryba žemės mokesčio tarifus gali nustatyti pagal tokias mokesčio mokėtojų kategorijas: dydį, teisinę formą, socialinę padėtį. 6) žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Savivaldybės taryba žemės mokesčio tarifus gali nustatyti pagal žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Nustatant tarifus pagal šį kriterijų turėtų būti atsižvelgiama, ar tokie duomenys yra nurodyti NTR. Tokiam kriterijui priskirtinas tarifų nustatymas pagal savivaldybės teritorijoje nustatytas žemės verčių zonas. 4. Jeigu savivaldybės taryba iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų nenustato konkrečių mokesčio tarifų arba po šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus, atitinkamą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas. 1. Jeigu savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, o atitinkamais atvejais (t. y. kai žemės mokestinė vertė nuo kito mokestinio laikotarpio nustatoma, atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus) iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos, nenustato kitam mokestiniam laikotarpiui konkrečių mokesčio tarifų, tai tą kitą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas. 2. Tuo atveju, kai iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos ar atitinkamais atvejais iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos nustatyti mokesčio tarifai (visi arba tik nustatytieji pagal vieną kriterijų) keičiami jau po šių terminų, tai tą kitą mokestinį laikotarpį savivaldybės tarybos patvirtinti pakeistieji mokesčio tarifai netaikomi, vietoje patvirtintų pakeistųjų tarifų taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas (jei buvo patvirtintas mokesčio tarifo pakeitimas tik pagal vieną kriterijų, tai 0,01 procento mokesčio tarifas ir taikomas tam vienam kriterijui). 7 straipsnis. Mokesčio mokestinis laikotarpis Mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

10 10 Žemės mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Toks mokestinis laikotarpis prasideda kalendorinių metų sausio 1 dieną, o baigiasi tų pačių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną (imtinai). 8 straipsnis. Mokesčio lengvatos: 1. Mokesčio nemoka: 1) užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės; Žemės mokesčiu neapmokestinamos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms tarpvyriausybinėms organizacijoms ir jų atstovybėms nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai. 2) bankrutavusios įmonės; Bankrutavusios įmonės už nuosavybės teise turimus žemės sklypus žemės mokesčio nemoka. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą bankrutavusi įmonė laikoma teismo, o kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo pripažinta bankrutavusia ir dėl to likviduojama įmonė. 3) Lietuvos bankas; Žemės mokesčiu neapmokestinami Lietuvos bankui nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai. 4) žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2eurų. (pakeista pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr.I straipsnio pakeitimo įstatymą, taikoma nuo 2015 m. sausio 1d.). Visi žemės savininkai (tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys) atleidžiami nuo žemės mokesčio, kai mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) mokėtinas žemės mokestis už visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turimus visus žemės sklypus neviršija 2 eurų (t. y. mokestis yra mažesnis arba lygus 2 eurams) (ŽMĮ 8 str. 1 d. komentaras pagal VMI prie FM raštą Nr. ( )RM-

11 11 2. Mokesčiu neapmokestinama: 1) bendro naudojimo kelių užimta žemė; Žemės mokesčiu neapmokestinami bendro naudojimo keliai. Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (toliau Kelių įstatymas) 3 straipsnį keliai pagal reikšmę skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius, o pastarieji į viešuosius ir į vidaus kelius. Pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalį tik vidaus keliai nuosavybės teise gali priklausyti juridiniams ar fiziniams asmenims. Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktą vidaus keliai yra juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnį kelio servitutu nustatoma teisė naudotis pėsčiųjų taku, antžeminėms transporto priemonėms skirtu keliu ir taku galvijams varyti. Mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimame sklype esantis kelias laikomas neapmokestinamu bendro naudojimo keliu, kai jis kaip sudėtinė žemės sklypo ploto dalis nurodytas NTR kadastrinių rodiklių duomenyse (dalyje,,nekilnojamieji daiktai ) ir kai tokiam keliui yra nustatytas kelio servitutas (dalyje,,kitos daiktinės teisės yra įrašai apie kelio servitutą (tarnaujančio daikto) bei nurodytas jo plotas). 2) mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė; atnaujinamas 3) fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0 40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai; (pakeista pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr.I straipsnio pakeitimo įstatymą Nr.XII-1578, taikoma nuo 2015 m.). rengiamas 4) nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;

12 12 Duomenis apie šiame punkte išvardytus ir NTR įregistruotus neapmokestinamus plotus mokesčių administratoriui pateikia Registrų centras. Šie duomenys (įskaitant ir jų plotus) yra nurodyti NTR centrinio duomenų banko išraše (toliau NTR duomenys) dalyje,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Neapmokestinami tik NTR įregistruotos nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemės plotai, (išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę), kurie NTR duomenyse yra nurodyti dalyje,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Jei tokių sklypų teritorijose yra žemės ūkio naudmenų, kelių ir vandenų užimti plotai (t. y. jei tokie plotai yra nurodyti NTR duomenų kadastriniuose rodikliuose (dalyje,,nekilnojamieji daiktai ), tai šie žemės ūkio naudmenų, kelių ir vandenų užimti plotai apmokestinami. Jei visas žemės sklypo plotas patenka į ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą neapmokestinamą plotą ir jame nėra žemės ūkio naudmenų, kelių ir vandenų užimtų plotų, tai šis visas sklypas yra neapmokestinamas. Jei visas žemės sklypo plotas patenka į ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą neapmokestinamą plotą ir šio sklypo kadastriniuose rodikliuose yra nurodyti žemės ūkio naudmenų, kelių ar vandenų užimti plotai, tai neapmokestinama ta sklypo dalis, kuri lieka iš viso ploto atėmus sklypo kadastriniuose rodikliuose nurodytus žemės ūkio naudmenų, kelių ar vandenų užimtus plotus (šie plotai turi būti apmokestinami). Jei tokiame žemės sklype nurodytasis kelias yra nurodytas ne tik NTR duomenų kadastriniuose rodikliuose (dalyje,,nekilnojamieji daiktai ), bet ir tokiam keliui yra nustatytas kelio servitutas (nurodytas NTR duomenų dalyje,,kitos daiktinės teisės ), tai toks kelias laikomas bendro naudojimo keliu, kuris taip pat neapmokestinamas. 5) vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė; Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemei neapmokestinimo lengvatą mokesčių administratorius pritaiko, jeigu iš Registrų centro gauna duomenis apie tokią žemę, t. y. jei tokia žemė ir jos plotas yra įregistruoti NTR duomenyse (dalyje,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ). Šiame punkte nurodyta lengvata taikoma, jei NTR duomenų dalyje,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra nurodyta ne tik,,vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų žemė ir jos plotas, bet atskirai nurodytas ir vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemės užimamas plotas. 6) gamtos paminklų žemė, išskyrus užstatytų teritorijų ir kelių užimtą žemę; Gamtos paminklų žemei neapmokestinimo lengvatą mokesčių administratorius pritaiko, jeigu iš Registrų centro gauna duomenis apie tokią žemę, t. y. jei tokia žemė ir jos plotas yra įregistruoti NTR duomenyse (dalyje,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ). Jei NTR duomenyse gamtos paminklų žemės plotas nurodytas tokio paties dydžio kaip ir visas žemės sklypo plotas ir jei šio sklypo NTR duomenų kadastriniuose rodikliuose yra nurodytas

13 kelio plotas bei užstatytos teritorijos plotas, tai, iš Gamtos paminklų žemės ploto atėmus užstatytų teritorijų plotą bei kelių užimtą plotą, likęs plotas neapmokestinamas. Jei tokiame žemės sklype nurodytasis kelias yra nurodytas ne tik NTR duomenų kadastriniuose rodikliuose (dalyje,,nekilnojamieji daiktai ), bet ir tokiam keliui yra nustatytas kelio servitutas nurodytas NTR duomenų dalyje,,kitos daiktinės teisės, tai toks kelias laikomas bendro naudojimo keliu, kuris taip pat yra neapmokestinamas. Šiame punkte nurodyta lengvata taikoma, jei NTR duomenų dalyje,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra nurodyta ne tik,,gamtos paminklų apsaugos zonos žemė bei jos plotas, bet atskirai nurodytas ir gamtos paminklų žemės užimamas plotas. 7) į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančių užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę; Į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių (t. y. neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemei, išskyrus minėtose teritorijose esančių užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę, neapmokestinimo lengvatą mokesčių administratorius pritaiko, jeigu iš Registrų centro gauna duomenis apie tokią žemę, t. y. jei tokia žemė ir jos plotas yra įregistruoti NTR duomenų dalyse,,juridiniai faktai arba,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Šiame punkte nurodyta lengvata taikoma tuo atveju, kai NTR duomenų dalyse,,juridiniai faktai arba,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra nurodytas į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemės plotas. Jei į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių ir memorialinių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemės plotas NTR duomenyse nurodytas tokio paties dydžio kaip ir visas žemės sklypo plotas ir jei šio sklypo NTR duomenų kadastriniuose rodikliuose yra nurodyti kelio, užstatytų teritorijų ir vandenų užimamas plotas, tai, iš į Kultūros vertybių registrą įrašyto šiame punkte nurodyto žemės ploto atėmus užstatytų teritorijų plotą, vandenų bei kelio užimtus plotus, likęs plotas neapmokestinamas. Jei tokiame žemės sklype nurodytasis kelias yra nurodytas ne tik NTR duomenų kadastriniuose rodikliuose (dalyje,,nekilnojamieji daiktai ) bet ir tokiam keliui yra nustatytas kelio servitutas nurodytas NTR duomenyse (dalyje,,kitos daiktinės teisės ), tai toks kelias laikomas bendro naudojimo keliu, kuris taip pat yra neapmokestinamas. 8) į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemė kaimo vietovėse ir etnografinių kaimų teritorijose esančių etnografinių sodybų žemė; Į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemei kaimo vietovėse ir etnografinių kaimų teritorijose esančių etnografinių sodybų žemei neapmokestinimo lengvatą mokesčių administratorius pritaiko, jeigu iš Registrų centro gauna duomenis apie tokią žemę, t. y. jei tokia žemė ir jos plotas yra įregistruoti NTR duomenų dalyse,,juridiniai faktai arba,,specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 13

14 9) ūkininko ūkiui steigti įgyta žemė tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo nuosavybės teisės įgijimo. Tokio pobūdžio lengvata, įskaitant iki šio įstatymo įsigaliojimo taikytą, tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą. 1. Žemės mokesčiu neapmokestinama ūkininko ūkiui steigti įvairiais būdais (pirkimo, mainų, paveldėjimo, nuosavybės atkūrimo, dovanojimo) įgyta žemė tris mokestinius laikotarpius (t. y. tris kalendorinius metus) nuo nuosavybės teisių įgijimo (toliau ūkininko lengvata). 2. Nuosavybės teisių į žemės sklypą įsigijimo atvejai ir momentai yra išdėstyti ŽMĮ 3 straipsnio 1 dalies komentare. 3. Ūkininko lengvata taikoma bet kokiais būdais įsigytiems ūkininko ūkiui steigti sklypams, kurie ūkininko ūkio steigimo metu yra įregistruojami Ūkininkų ūkių registre (toliau ŪŪR), tik vieną trejų metų laikotarpį nuo nuosavybės teisių į tokius sklypus įsigijimo. Ūkininko ūkio steigimas laikomas ūkininko ūkio įregistravimas ŪŪR. 4. Jei ūkininko ūkiui steigti sklypas įsigytas ir įsteigiamas ūkininko ūkis iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai ūkininko lengvatos taikymo 3 kalendorinių metų laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo tų kalendorinių metų, kuriais toks sklypas buvo įsigytas. 5. Jei ūkininko ūkiui steigti buvo įsigytas sklypas ir įsteigtas ūkininko ūkis po kalendorinių metų liepos 1 d., tai ūkininko lengvatos taikymo 3 kalendorinių metų laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo kitų kalendorinių metų. 6. Jeigu ūkininko ūkis steigiamas vėliau (pvz., praėjus vieneriems metams po sklypo įsigijimo (nuosavybės teisių į tą žemės sklypą atsiradimo), tai minėta ūkininko lengvata ūkininkui teikiama tik per likusį lengvatos galiojimo laikotarpį. 7. Jei ūkininko ūkio steigimo metu ŪŪR ūkininkas įregistruoja nuomojamą, panaudos būdu ar kitais pagrindais naudojamą žemę, tai vėliau įsigyta ir į ŪŪR įregistruota privačios nuosavybės teise žemė nelaikoma ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata jai netaikoma. Pavyzdys Gyventojas 2013 kovo mėn. įregistravo ūkininko ūkį ir jame nurodė 10 ha nuomojamos žemės m. gegužės mėn. šis ūkininkas iš žemę nuomojančio savininko nusiperka 5 ha, 2013 m. birželio mėn. šis ūkininkas nusiperka dar 3 ha iš kito asmens. Šiuo atveju nei 5 ha, nei 3 ha žemės sklypai nelaikomi ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata netaikoma. 8. Kai ūkininko ūkio steigimo metu ŪŪR įregistruojama ne tik ūkininko ūkį įregistruojančio ūkininko vardu įregistruota privačios nuosavybės teise įsigyta žemė, bet ir kitų ūkio narių bei bendrasavininkių bendrosios jungtinės ar bendrosios dalines nuosavybės teise įsigyti žemės sklypai, tai minėta ūkininko lengvata taikoma visiems ŪŪR įregistruotiems nuosavybės teise įsigytiems žemės sklypams. 9. Jeigu ūkininko lengvatos taikymo metu ūkininkas papildomai nusiperka žemės ir ją įregistruoja ŪŪR, ūkininko lengvata taikoma tik tai žemei, kuri buvo įgyta privačios nuosavybės teise ir į ŪŪR įregistruota ūkininko ūkio steigimo metu (papildomai nusipirktai žemei ūkininko lengvata netaikoma). 10. Jei ūkininko lengvata ūkininkui buvo taikyta iki 2013 m. sausio 1 d. (iki naujos redakcijos ŽMĮ įsigaliojimo), tai nuo 2013 m. sausio 1 d. (įsigaliojus naujos redakcijos ŽMĮ) dar kartą tam pačiam ūkininkui ūkininko lengvata netaikoma. Ūkininko lengvata tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą. 14

15 10) žemė, nuosavybės teise priklausanti tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams. (papildyta pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr.I straipsnio pakeitimo įstatymą Nr.XII-2159, taikoma nuo 2016 m.). rengiamas 3. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Savivaldybių tarybos savo sprendimais savivaldybės biudžeto sąskaita turi teisę mokesčio mokėtojams sumažinti žemės mokestį arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti. Žemės mokesčio mokėtojas dėl žemės mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo turi kreiptis į tos savivaldybės tarybą, kurios administruojamoje teritorijoje yra privačios žemės sklypas. 4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos mokesčio lengvatos taikomos už visą mokesčio mokestinį laikotarpį. Žemės savininkui ŽMĮ 8 straipsnyje numatytos lengvatos, išskyrus Savivaldybių tarybų sprendimais priimtas individualias lengvatas (kai savivaldybių tarybos, pasinaudodamos joms suteikta teise, savo biudžeto sąskaita sumažina žemės mokestį arba visai nuo jo atleidžia), taikomos už visus kalendorinius metus. Kai mokesčio mokėtojo teisė į šio straipsnio 1 ir/ar 2 dalyje nurodytą lengvatą įgyta iki kalendorinių metų birželio 30 d., tai lengvata taikoma už visą mokestinį laikotarpį (visus einamuosius kalendorinius metus), neatsižvelgiant į tai, kurį pirmojo pusmečio mėnesį lengvata buvo įgyta. Kai tokia teisė į minėtas lengvatas įgyta nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos, tai lengvata taikoma nuo kito mokestinio laikotarpio (nuo kitų kalendorinių metų). Pavyzdys 1. 5 ha dydžio žemės sklypą turintis žemės savininkas senatvės pensininku tapo 2013 m. liepos 10 dieną, o jo sutuoktinė senatvės pensininke tapo nuo 2013 m. kovo 10 dieną. Šiam žemės sklypo savininkui 2013 m. mokestiniu laikotarpiu nebus taikoma savivaldybės tarybos nustatoma ND lengvata kaip senatvės pensijos amžių sulaukusiam asmeniui, kadangi jis senatvės pensijos amžių sukako po birželio 30 dienos, be to jo sutuoktinė 2013 m. sausio 1 dieną buvo laikoma darbinga, t. y. ND lengvata šiam asmeniui 2013 metais negali būti taikoma ne tik dėl to, kad teisę į lengvatą įgijo po 2013 m. birželio 30 d., bet ir dėl to, kad jo šeimoje mokestinio laikotarpio pradžioje buvo darbingų asmenų. Vadinasi, ND lengvata šiam žemės savininkui bus taikoma nuo 2014 metų mokestinio laikotarpio. 2. Žemės savininkė, kuri 2013 m. sausio 1 d. turėjo nustatytą 50 procentų darbingumo lygį, gegužės mėn. ji pripažinta darbinga. Jos sutuoktinis 2013 m. sausio 1 dieną buvo senatvės pensininkas. Šiuo atveju žemės savininkei 2013 m. lengvata nebus taikoma, kadangi ji kalendorinių metų birželio 30 d. nebeturėjo teisės į lengvatą. 15

16 5. Šio straipsnio 3 dalyje numatytos lengvatos taikomos atitinkamuose savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka. Savivaldybių tarybų priimtas sprendimas dėl žemės mokesčio sumažinimo ar visiško atleidimo nuo žemės mokesčio savo biudžeto sąskaita, taikomas pačiame savivaldybės tarybos sprendime nustatyta tvarka. II SKYRIUS 16 ŽEMĖS MOKESTINĖ VERTĖ 9 straipsnis. Žemės mokestinė vertė 1. Žemės mokestinė vertė yra žemės vidutinė rinkos vertė, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Žemės sklypo mokestinė vertė yra žemės sklypo vidutinė rinkos vertė mokesčiams. Žemės vidutinė rinkos vertė mokesčiams nustatoma taikant masinį žemės vertinimą (pagal vėliausius masinio žemės vertinimo dokumentus). Miško žemė, kurios plotas įregistruotas Nekilnojamojo turto kadastre, nėra žemės mokesčio objektas, todėl žemės sklypo vidutinė rinkos vertė mokesčiams yra nustatoma be miško žemės vertės. Žemės mokestinė vertė mokesčių tikslais yra fiksuojama 5 metų laikotarpiui, todėl žemės sklypo vidutinė rinkos vertė mokesčiams ne visada sutampa su to sklypo vidutine rinkos verte kitiems tikslams. Masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai, todėl žemės mokesčiams skaičiuoti nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, galioja 5 metus metams žemės sklypų vidutinės rinkos vertės apskaičiuojamos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-522,,Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo patvirtintus savivaldybių teritorijų žemės verčių zonų žemėlapius. Galiojančios žemės sklypo mokestinės vertės skelbiamos Registrų centro svetainėje 2. Žemės mokestine verte šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti laikoma žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu: 1) turto vertinimo įmonės, tvarkančios Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą (toliau turto vertinimo įmonė), nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 procentų ir 2) turto vertinimo įmonės nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą, disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių, ir (pakeista pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr.I , 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.XII-846, taikoma nuo 2014 m.). 3) individualaus žemės vertinimo ataskaita atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

17 17 1. Žemės sklypo mokestine verte gali būti laikoma individualiu vertinimu nustatyta to žemės sklypo vertė. Individualus žemės sklypo vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 bei Vertinimo taisyklių nuostatomis. 2. Žemės sklypo mokestine verte gali būti laikoma žemės vertė, nustatyta atlikus jo individualų vertinimą, jeigu tenkinami komentuojamos dalies 1-3 punktuose nustatyti reikalavimai. Reikalavimai individualaus vertinimo ataskaitai nustatyti Vertinimo taisyklėse. 3. Žemės mokesčio mokėtojas prašymą su individualaus vertinimo ataskaita pateikia Registrų centrui. 4. Žemės mokestinė vertė individualaus vertinimo būdu gali būti tikslinama tik visam žemės sklypui. 3. Mokesčio mokėtojo prašymas žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, kartu su šios žemės individualaus vertinimo ataskaita (toliau prašymas) pateikiamas turto vertinimo įmonei ir nagrinėjamas šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu prašymas tenkinamas, individualaus žemės vertinimo metu nustatyta žemės vertė šios žemės mokestine verte laikoma nuo to mokestinio laikotarpio, kurį pateiktas prašymas, pradžios tol, kol turto vertinimo įmonė šio įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka nustato (patvirtina) naują šios žemės mokestinę vertę. Žemės savininkas Registrų centrui pateikdamas prašymą žemės sklypo mokestine verte laikyti individualiu vertinimu nustatytą žemės vertę kartu su juo turi pateikti ir šio žemės sklypo individualaus vertinimo ataskaitą. Prašymas Registrų centrui gali būti teikiamas kiekvieną mokestinį laikotarpį per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios (kasmet nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.) metų mokestiniu laikotarpiu prašymai Registrų centrui galėjo būti teikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo iki Žemės savininkų pateiktus prašymus Registrų centras nagrinėja ŽMĮ 11 str. 2 dalyje nustatyta tvarka (plačiau ŽMĮ 11 str. 2 dalies komentare). Jeigu prašymas tenkinamas, tai žemės sklypo mokestine verte laikoma individualiu vertinimu nustatyta žemės vertė, kuri galioja nuo to mokestinio laikotarpio, kurį pateiktas prašymas, pradžios iki naujos šios žemės mokestinės vertės nustatymo (kito masinio žemės vertinimo žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti dokumentų įsigaliojimo datos arba kitos individualaus vertinimo ataskaitos patvirtinimo). Išsamesnė informacija apie žemės mokesčio mokėtojo prašymo su individualaus žemės vertinimo ataskaita teikimą yra išdėstyta Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse, patvirtintose Valstybės įmonės Registrų centras direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. v-115 (toliau Skundų ir prašymų taisyklės). 4. Žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35.

18 18 1. Žemės ūkio paskirties žemės (įskaitant sodų) mokestinė vertė yra vidutinė rinkos vertė mokesčiams (be miško žemės vertės) padauginta iš koeficiento 0,35 arba individualiu vertinimu nustatyta žemės vertė padauginta iš koeficiento 0,35. Tarkim, 2013 m. nustatyta žemės ūkio paskirties sklypo vidutinė rinkos vertė mokesčiams yra Lt, tai tokio sklypo mokestinė vertė Lt (100000x0,35). 2. Žemės ūkio paskirties sklype nustatytiems apleistų žemės ūkio naudmenų plotams koeficientas 0,35 netaikomas. Pavyzdys Gyventojas turi 5 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio 2013 m. nustatyta vidutinė rinkos vertė mokesčiams yra litai. Nustatyta, kad 2 ha šio sklypo yra apleistos žemės ūkio naudmenos. Tokio 5 ha žemės ūkio paskirties sklypo mokestinė vertė skaičiuojama taip: 1. Žemės ūkio paskirties sklypo apleistos dalies vidutinė rinkos vertė mokesčiams skaičiuojama proporcingai viso sklypo nustatytai vidutinei rinkos vertei mokesčiams. Apleistos žemės vidutinė rinkos vertė mokesčiams (mokestinė vertė) 5000 Lt (2/5x12500) 2. Žemės ūkio paskirties sklypo neapleistos dalies mokestinė vertė 2625 Lt (( )x0,35)(iš viso sklypo vertės atimama apleistos sklypo dalies vertė ir dauginama iš 0,35 koeficiento). 3. Toliau apskaičiuojant mokėtiną mokestį žemės ūkio paskirties sklypo neapleistos dalies mokestinė vertė (2625 Lt) dauginama iš tokiai žemei savivaldybės tarybos nustatyto tarifo ir atitinkamai apleistos žemės vidutinė rinkos vertė mokesčiams (5000 Lt) dauginama iš apleistai žemei savivaldybės tarybos nustatyto mokesčio tarifo. 10 straipsnis. Žemės vertinimas 1. Žemės vertinimą atlieka turto vertinimo įmonė. Žemės vertinimą atliekanti turto vertinimo įmonė yra Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą tvarkanti įmonė. Pagal galiojančius teisės aktus Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą tvarkanti įmonė yra Registrų centras. 2. Žemės vertinimas atliekamas naudojant masinio žemės vertinimo būdu parengtus žemės verčių zonų žemėlapius ir žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelius. Parengti žemės verčių zonų žemėlapiai ir žemės sklypų vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliai yra savivaldybių teritorijų masinio žemės vertinimo ataskaitų sudėtinė dalis. Patvirtinus ataskaitas, žemėlapiai ir modeliai naudojami žemės sklypų vidutinių rinkos verčių apskaičiavimui. Žemėlapių ir vertinimo modelių pagrindu yra parengiama žemės sklypų vidutinių rinkos verčių skaičiuoklė, kurios pagalba pagal sklypo unikalų numerį galima apskaičiuoti sklypo vidutinę rinkos vertę (su miško žemės verte), kuri yra nurodyta NTR duomenyse bei vidutinę rinkos vertę

19 mokesčiams (be miško žemės vertės), kuri yra nurodyta Registrų centro svetainėje 3. Vyriausybė nustato masinio žemės vertinimo atlikimo procedūras, įskaitant žemės verčių zonų žemėlapių ir žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelių sudarymo tvarką ir žemės vidutinių rinkos verčių apskaičiavimo tvarką konkretiems žemės sklypams. Žemės vertinimo masiniu būdu tvarka yra Vertinimo taisyklėse. Minėtose taisyklėse reglamentuota žemės verčių zonų žemėlapių, žemės sklypo vidutinės rinkos vertės nustatymo modelių sudarymo, jų taikymo, masinio žemės vertinimo dokumentų derinimo, svarstymo ir tvirtinimo, konkretaus žemės sklypo vidutinės rinkos vertės ir žemės mokestinės vertės nustatymo, individualaus žemės vertinimo, kuris gali būti taikomas žemės mokestinei vertei nustatyti, reikalavimai. Žemės verčių zonų žemėlapių sudarymui metodiškai vadovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė žemės tarnyba kontroliuoja ir koordinuoja masinio žemės vertinimo darbus, žemės verčių zonų žemėlapių dokumentų derinimo, viešo svarstymo ir tikslinimo procedūras, taip pat tvirtina masinio žemės vertinimo dokumentus. 4. Masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai. 19 Masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (tvirtinant masinio žemės vertinimo dokumentus) ne rečiau kaip kas 5 metai, t. y. žemės sklypai vertinama kas 5 metai arba dažniau nei kas 5 metai. Tokiu atveju, kai norima masinį žemės vertinimą atlikti nesuėjus 5 metams, sprendimą dėl masinio žemės vertinimo nesuėjus 5 metams priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė Finansų ministerijos teikimu. 11 straipsnis. Skundai ir prašymai dėl žemės mokestinės vertės 1. Mokesčio mokėtojas skundą dėl turto vertinimo įmonės nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, gali pateikti turto vertinimo įmonei per 3 mėnesius nuo žemės mokestinės vertės nustatymo. Turto vertinimo įmonė išnagrinėja skundą ir priima sprendimą per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Turto vertinimo įmonės sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau Administracinių bylų teisenos įstatymas) nustatyta tvarka. atnaujinamas 2. Mokesčio mokėtojai vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios, turto vertinimo įmonei gali pateikti prašymą žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą. Šiuos prašymus turto vertinimo įmonė išnagrinėja ir sprendimą priima per 3 mėnesius (tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti masinio žemės vertinimo dokumentai, per 4 mėnesius) nuo prašymo gavimo dienos. Turto vertinimo

20 įmonės sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 1. Mokesčio mokėtojų prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, gali būti teikiami vieną kartą per kalendorinius metus (kiekvieną mokestinį laikotarpį) per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos. Prašymai gali būti teikiami, neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliekamas naujas masinis žemės vertinimas, ar ne. 2. Minėtus prašymus Registrų centras turi išnagrinėti ir sprendimus priimti per 3 mėnesius nuo jų gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti masinio žemės vertinimo dokumentai, prašymai turi būti išnagrinėjami ir sprendimai priimami per 4 mėnesius nuo jų gavimo dienos metais tokius prašymus Registrų centras turi išnagrinėti ir sprendimus priimti per 4 mėnesius nuo jų gavimo dienos metų mokestiniu laikotarpiu prašymai Registrų centrui gali būti teikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo iki (vėlesniais mokestiniais laikotarpiais tokie mokesčių mokėtojų prašymai gali būti teikiami kiekvienais metais per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios). 4. Žemės mokesčio mokėtojas Registrų centro sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 5. Įsigaliojus Registrų centro sprendimui, kuriuo patvirtinama, kad žemės sklypo mokestine verte laikoma žemės vertė nustatyta atlikus individualų vertinimą, ši nustatytoji vertė galioja nuo to mokestinio laikotarpio, kurį pateiktas prašymas, pradžios iki kito masinio žemės vertinimo žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti dokumentų įsigaliojimo datos arba kito šio žemės sklypo individualaus vertinimo patvirtinimo. 6. Išsamesnė informacija apie žemės mokesčio mokėtojo prašymo su individualaus žemės vertinimo ataskaita teikimą yra išdėstyta Skundų ir prašymų taisyklėse. 3. Turto vertinimo įmonė apie mokesčio mokėtojo skundo arba prašymo gavimą ir dėl jo priimtą sprendimą informuoja mokesčio administratorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo arba prašymo gavimo ar sprendimo dėl jo priėmimo dienos. Registrų centras apie gautą mokesčio mokėtojo skundą arba prašymą bei dėl jo priimtą sprendimą informuoja mokesčio administratorių elektroniniu būdu (pagal Registrų centro ir mokesčių administratoriaus suderintą duomenų pateikimo būdą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo arba prašymo gavimo centriniame Registrų centro padalinyje dienos arba sprendimo dėl pateikto skundo ar prašymo priėmimo dienos. 4. Mokesčio mokėtojo skundo pateikimas turto vertinimo įmonei mokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimą sustabdo iki turto vertinimo įmonės sprendimo priėmimo arba teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo dienos, jeigu mokesčio mokėtojas turto vertinimo įmonės sprendimą apskundė Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau tai nėra kliūtis taikyti mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas Mokesčių administravimo įstatyme, arba pagrindas jas naikinti. Mokesčio mokėtojo skundo (ar prašymo) pateikimas Registrų centrui mokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimą sustabdo iki sprendimo dėl skundo (ar prašymo) priėmimo, o jei 20

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau