PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-251/1B-779 INTRASTATO STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ PILDYMO, PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (toliau taisyklės) nustato Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas (forma UPS-01) (toliau Išvežimo ataskaita) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas (forma UPS-02) (toliau Įvežimo ataskaita) pildymo, pateikimo ir priėmimo tvarką. 2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis: m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 659/2014 (OL 2014 L 189 p. 128) (toliau Reglamentas Nr. 638/2004); m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinančiu Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (OL 2004 L 343, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1093/2013 (OL 2013 L 294, p. 28) (toliau Reglamentas Nr. 1982/2004); 2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimu Nr Dėl Užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos. 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: Ataskaitinis mėnuo kalendorinis mėnuo, kurį išvežtoms arba įvežtoms prekėms atsiranda apmokestinamasis momentas, arba mėnuo, per kurį buvo išvežtos arba įvežtos apmokestinimo tikslams nedeklaruojamos prekės. Intrastatas duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Statistinė ataskaita Lietuvos statistikos departamento ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Muitinės departamentas) patvirtintos dokumentų formos UPS-01 ir UPS-02, kuriose pateikiami Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo (toliau PVM mokėtojas) prekybos prekėmis su Europos Sąjungos valstybių subjektais duomenys (toliau ataskaita). Tarpininkas juridinis asmuo, įgaliotas teisės aktų nustatyta tvarka pildyti ir teikti ataskaitas PVM mokėtojo vardu. 4. Kitos šiose taisyklėse minimos sąvokos apibrėžtos Reglamente Nr. 638/2004, Reglamente Nr. 1982/2004, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme. 5. Asmenys, privalantys teikti ataskaitas, nurodyti Reglamento Nr. 638/ straipsnyje. 6. Ataskaitų teikimo ribas kitiems metams iki spalio 31 d. apskaičiuoja ir kiekvienais metais Teisės aktų registre skelbia Lietuvos statistikos departamentas. 7. Ataskaitose teikiami duomenys apie Reglamento Nr. 638/ straipsnyje nurodytas prekes. 8. Į ataskaitas neįtraukiami duomenys apie prekes, nurodytas Reglamento Nr. 1982/ straipsnyje. 9. Ataskaitos teikiamos ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, iki kito kalendorinio mėnesio 10 darbo dienos. Ataskaitų pateikimo grafikas metams skelbiamas Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento svetainėje

2 2 10. Ataskaitų formos skelbiamos Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento svetainėje Ataskaitose pateikiama tokia informacija: duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją; duomenys apie tarpininką; ataskaitinis mėnuo; prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą; prekės aprašymas; apskritis (Išvežimo ataskaitoje); sandoris; pristatymo sąlygos; transporto rūšis; šalis siuntėja (Įvežimo ataskaitoje); šalis gavėja (Išvežimo ataskaitoje); kilmės šalis (Įvežimo ataskaitoje); neto masė, kg; mato vienetas; kiekis; faktūrinė vertė, EUR; statistinė vertė, EUR; statistinių duomenų parengimo ir ataskaitos užpildymo trukmė. II SKYRIUS ATASKAITŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 12. Ataskaitos teikiamos Muitinės departamento Statistikos analizės skyriui (toliau ataskaitų pateikimo vieta) šiais adresais: Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius; Jovarų g. 3, Kaunas; S. Nėries g. 4, Klaipėda. 13. Ataskaita gali būti pateikta: elektroniniu būdu (internetu); rašytine forma arba elektronine laikmena ataskaitų pateikimo vietoje dirbančiam muitinės pareigūnui; paštu (rašytine forma). 14. Rašytinėje ataskaitoje pateiktų prekių eilučių skaičius turi būti ne didesnis nei 21. Jei prekių eilučių skaičius didesnis nei 21, ataskaita turi būti pateikta elektroniniu būdu arba elektronine laikmena. 15. Jeigu PVM mokėtojas pageidauja turėti ataskaitos egzempliorių su jos priėmimą patvirtinančiu spaudu, jis turi pateikti du ataskaitos egzempliorius. Tada vienas egzempliorius su ataskaitos priėmimą patvirtinančiu spaudu ir ataskaitų pateikimo vietoje dirbančio muitinės pareigūno parašu grąžinamas ataskaitą pateikusiam asmeniui. Ataskaitą su jos priėmimą patvirtinančiu spaudu ataskaitą pateikęs asmuo gali atsiimti ataskaitų pateikimo vietoje. 16. Jei PVM mokėtojas, privalantis teikti Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitą, per ataskaitinį mėnesį nevykdė prekybos, jis privalo pateikti Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitą, užpildytą pagal šių taisyklių VI skyriaus reikalavimus. 17. Ataskaitos turi būti užpildytos pagal šių taisyklių III ir IV skyrių reikalavimus. 18. Elektroniniu būdu ataskaitos teikiamos Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka svetainėje Elektronine laikmena arba elektroniniu būdu pateikiamų ataskaitų duomenų struktūra turi atitikti duomenų struktūros aprašymą, skelbiamą adresu

3 3 20. Ataskaita nepriimama, jeigu ji užpildyta nesilaikant šių taisyklių reikalavimų, pateikti ne visi arba neteisingi duomenys. Elektronine laikmena pateikiamos ataskaitos nepriimamos, jeigu jų duomenų struktūra neatitinka reikalavimų. 21. Ataskaitų pateikimo vietoje dirbantis muitinės pareigūnas informuoja ataskaitą pateikusį asmenį apie ataskaitų pildymo klaidas, nustatytas ataskaitos pateikimo metu, klaidų protokolu. Klaidų protokolas ataskaitas pateikusiam asmeniui pateikiamas jam priimtinu būdu. 22. Jeigu ataskaitą pateikęs asmuo turi įgaliojimus taisyti ataskaitoje pateiktus duomenis, neteisingai arba iš dalies neužpildytos ataskaitos gali būti taisomos ataskaitų pateikimo vietoje. Ataskaita taisoma perbraukiant klaidingą įrašą ir šalia nurodant teisingus arba įrašant trūkstamus duomenis. Teisingas įrašas tvirtinamas taisymą atlikusio asmens parašu. Kai ataskaita pateikiama elektronine laikmena, muitinės pareigūnas ataskaitą pateikusio asmens žodiniu prašymu pataiso ataskaitos duomenis. 23. Jeigu ataskaitą pateikęs asmuo neturi įgaliojimų arba dėl tam tikrų priežasčių negali pataisyti ataskaitos duomenų, PVM mokėtojas privalo pateikti naują ataskaitą. 24. Jeigu priimtoje ataskaitoje nustatomos klaidos, PVM mokėtojas nedelsdamas privalo pateikti tikslinamąją Išvežimo arba Įvežimo ataskaitą, užpildytą pagal taisyklių V skyriaus reikalavimus. Galima tikslinti einamųjų ir praeitų kalendorinių metų duomenis. 25. Tikslinamosios ataskaitos pateikti nereikia, jeigu: tikslinama tik neto masė ir (arba) kiekis bei (arba) statistinė ir faktūrinė vertė, o nustatytos klaidos dydis skiriasi nuo pirminėje ataskaitoje pateiktų duomenų ne daugiau kaip 5 proc.; tikslinama prekės vertė keičiasi dėl prekybinių nuolaidų ar kitų priežasčių (pvz., dėl metų ar kelių mėnesių prekybos rezultatų) ir patikslinti konkretaus mėnesio ataskaitos duomenų neįmanoma. III SKYRIUS ATASKAITŲ PILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 26. Ataskaita pildoma lietuvių kalba juodos arba tamsiai mėlynos spalvos rašikliu spausdintinėmis raidėmis arba techninėmis priemonėmis. Visi duomenys turi būti įrašyti aiškiai ir tvarkingai. 27. Skaičiai, kurie ataskaitos langeliuose turi būti nurodomi suapvalinti, apvalinami pagal šias bendrąsias, jeigu taisyklėse nenurodoma kitaip, apvalinimo taisykles: dalis nuo 0,001 iki 0,499 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus mažėjimo kryptimi (pvz., 6,455 apvalinama iki 6); dalis nuo 0,500 iki 0,999 apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus didėjimo kryptimi (pvz., 12,503 apvalinama iki 13). 28. Ataskaitos negali būti subraukytos (išskyrus taisyklių 22 punkte nustatytus atvejus, kai ataskaita taisoma ataskaitų pateikimo vietoje) ar kitaip suteptos, įrašų negalima skusti, uždažyti ar užklijuoti. 29. Muitinės departamentas neatsako už patiriamus nuostolius, jeigu ataskaita pildoma nesilaikant taisyklių reikalavimų. IV SKYRIUS IŠVEŽIMO IR ĮVEŽIMO ATASKAITŲ FORMŲ UPS-01 IR UPS-02 PILDYMAS 30. Išvežimo ir Įvežimo ataskaitose duomenys apie kiekvieną prekę pateikiami atskiroje eilutėje, prekes numeruojant eilės tvarka. Jei per tą patį ataskaitinį mėnesį buvo išvežamos identiškos prekės, klasifikuojamos toje pačioje Kombinuotosios nomenklatūros 8 ženklų subpozicijoje, išvežtos iš tos pačios apskrities, esant tam pačiam sandoriui, vienodomis pristatymo sąlygomis, vienoda transporto rūšimi į tą pačią šalį gavėją, tokių prekių faktūrines ir statistines vertes, kiekį ir neto masę galima sudėti ir duomenis Išvežimo ataskaitoje pateikti vienoje eilutėje. Įvežimo ataskaitoje prekių faktūrines ir statistines vertes, kiekį ir neto masę galima sudėti, kai per tą patį ataskaitinį mėnesį buvo įvežtos identiškos prekės, klasifikuojamos toje pačioje 8 ženklų Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoje, įvežtos esant tam pačiam sandoriui, tomis pačiomis pristatymo sąlygomis, ta pačia transporto rūšimi iš tos pačios šalies siuntėjos ir tos pačios kilmės šalies.

4 4 31. Jeigu prekių yra daugiau nei trys, užpildomi papildomi ataskaitos lapai. 32. Ataskaitų formų pagrindinio lapo langeliai pildomi tokia tvarka: Skiltyje PVM mokėtojo pavadinimas įrašomas Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju registruoto asmens, išvežusio arba įvežusio prekes, pavadinimas Skiltyje _ _ _ _ m. mėn. nurodomas ataskaitinis mėnuo Skiltyje Užpildymo data nurodoma ataskaitos užpildymo data skaičiais (pvz., ) Skiltyje Nr. nurodomas ataskaitos numeris, kurį suteikia PVM mokėtojas pagal Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo nuostatas Skiltis Tikslinimas pildoma šių taisyklių V skyriaus nustatyta tvarka, jeigu pateikiama tikslinamoji ataskaita Skiltyje Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją įrašoma Lietuvos Respublikoje registruoto asmens, išvežusio (Išvežimo ataskaita) arba įvežusio (Įvežimo ataskaita) prekes: asmenį identifikuojančio PVM mokėtojo kodo skaitmeninė dalis; tikslus buveinės adresas, nurodant pašto indeksą; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; fakso numeris Skiltis Duomenys apie tarpininką pildoma, kai ataskaitą pildo tarpininkas. Šioje skiltyje įrašomas asmens, užpildžiusio ataskaitą: juridinį asmenį identifikuojantis kodas; juridinio asmens pavadinimas; tikslus buveinės adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas; fakso numeris Skiltis Registracija Muitinės departamente nepildoma Skiltyje Lapo nr. įrašomas Skiltyje Lapų sk. įrašomas ataskaitos bendras lapų skaičius (su pagrindiniu lapu) Langelyje Eil. nr. įrašomas prekės eilės numeris ataskaitoje. Prekės numeruojamos eilės tvarka nuo vieneto iki trejeto langelyje Prekės kodas įrašomas aštuonženklis prekės kodas pagal galiojančią Kombinuotosios nomenklatūros, nurodytos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) 1 priede, redakciją. Kombinuotoji nomenklatūra skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento svetainėje langelyje Trumpas prekės aprašymas prekė aprašoma taip, kad pakaktų duomenų jai vienareikšmiškai identifikuoti. Prekės aprašymas turi atitikti 2 langelyje Prekės kodas nurodytą prekės kodą. Prekei aprašyti reikia naudoti ne daugiau kaip 100 ženklų Išvežimo ataskaitos 4 langelis Apskritis nepildomas, jei prekė pagaminta ne Lietuvos Respublikoje. Jeigu prekė pagaminta Lietuvos Respublikoje, nurodomas apskrities, iš kurios kilusi prekė, vienaženklis raidinis kodas iš Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 1B-484,,Dėl Apskričių kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo patvirtinimo. Apskritimi, iš kurios kilusi prekė, laikoma apskritis, kurioje prekė buvo išgauta, pagaminta arba sumontuota, surinkta, perdirbta. Jei prekė kilusi iš įvairių apskričių, nurodoma apskritis, kurioje prekė buvo parduota arba iš kurios ji buvo išvežta.

5 langelyje Sandoris įrašomas sandorio pobūdžio, apibrėžto Reglamento Nr. 638/2004 priedo 4 punkte dviženklis, skaitmeninis kodas taip, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1982/ straipsnyje langelyje Pristatymo sąlygos įrašomas pristatymo sąlygų trijų raidžių kodas pagal naują tarptautinės prekybos terminų Incoterms 2010 redakciją ( Incoterms 2010 skelbiamas Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt ir Muitinės departamento svetainėje langelyje Transporto rūšis įrašomas aktyviosios transporto priemonės rūšies, apibrėžtos Reglamento Nr. 638/2004 priedo 8 punkte, kodas taip, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 1982/ straipsnyje Išvežimo ataskaitos 8 langelyje Šalis gavėja įrašomas paskutinės žinomos paskirties šalies, į kurią prekė išgabenta iš Lietuvos Respublikos teritorijos, dviejų raidžių kodas, vadovaujantis 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL 2012 L 328, p. 7) (toliau Šalių ir teritorijų nomenklatūra) Įvežimo ataskaitos 8 langelyje Šalis siuntėja įrašomas paskutinės žinomos šalies siuntėjos, iš kurios prekė įvežta į Lietuvos Respublikos teritoriją, dviejų raidžių kodas pagal Šalių ir teritorijų nomenklatūrą Įvežimo ataskaitos 8a langelyje Kilmės šalis įrašomas prekės kilmės šalies dviejų raidžių kodas pagal Šalių ir teritorijų nomenklatūrą langelyje Neto masė, kg įrašoma prekės neto masė kilogramais. Neto masė grynoji prekių masė, neįskaičiuojant pakuotės masės. Jeigu šios prekės masė neviršija 1 kg, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Jeigu deklaruojama elektros energija, šiame langelyje įrašoma 0, langelyje Mato vnt. įrašomas prekės papildomo matavimo vieneto pagal Kombinuotąją nomenklatūrą trijų raidžių kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1B-561,,Dėl nacionalinių matavimo vienetų sąrašo patvirtinimo ir matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo skelbimo langelyje Kiekis nurodomas prekių kiekis, išreikštas mato vienetu, aprašytu 10 langelyje langelyje Faktūrinė vertė, EUR skaičiais nurodoma prekės bendroji faktūrinė vertė eurais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 1982/ straipsnio 1 ir 3 dalyse langelyje Statistinė vertė, EUR įrašoma prekės bendroji vertė eurais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 638/2004 priedo 3b punkte Skiltyje Visų, įskaitant papildomus lapus, faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma įrašoma visų ataskaitoje nurodytų prekių faktūrinių verčių suma Skiltyje Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo pasirašo įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo, nurodydamas: vardą ir pavardę; telefono numerį; fakso numerį; elektroninio pašto adresą Skiltis Muitinės departamento žymos nepildoma Skiltyje Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti: nurodomas statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti sugaištas laikas. Pildyti neprivaloma. 33. Ataskaitos papildomų lapų langeliai pildomi šių taisyklių punktų nustatyta tvarka, išskyrus: skiltyje Lapo nr. įrašomas ataskaitos papildomo lapo eilės numeris, kuris (pradedant nuo antro) yra vienetu didesnis už paskutinio užpildyto ataskaitos papildomo lapo eilės numerį; langelyje Eil. nr. įrašomas prekių eilės numeris, kuris (pradedant nuo ketvirto) yra vienetu didesnis už paskutinės įrašytos ataskaitoje prekės eilės numerį. 34. Jei teikiama informacija apie specifines prekes ar judėjimus, apibrėžtus Reglamento Nr. 638/ straipsnio b dalyje, taikomos Reglamento Nr. 1982/ , 16, 17, 19, 20, 21, 23 straipsnių nuostatos.

6 6 V SKYRIUS TIKSLINAMŲJŲ IŠVEŽIMO (UPS-01) IR ĮVEŽIMO ATASKAITŲ (UPS-02) FORMŲ PILDYMAS 35. Ataskaitos duomenys tikslinami pateikiant: Išvežimo ataskaitą kai norima patikslinti duomenis apie išvežtas prekes; Įvežimo ataskaitą kai norima patikslinti duomenis apie įvežtas prekes. 36. Tikslinamojoje ataskaitoje pateikiami duomenys tik apie tas prekes, kurių duomenys yra tikslinami, arba kai norima pateikti duomenis apie papildomą prekę ar panaikinti įrašą. 37. Tikslinamosios ataskaitos formos pagrindinio ir papildomų lapų laukeliai pildomi šių taisyklių III ir IV skyriuose nustatyta tvarka, išskyrus: skiltyje Tikslinimas įrašomas ataskaitos tikslinimo eilės numeris (kelintą kartą ataskaita tikslinama); langelyje Eil. nr. įrašoma: kai naikinami įrašai arba tikslinami duomenys apie prekes prekės eilės numeris iš ataskaitos, kurios duomenis norima patikslinti; kai pateikiami duomenys apie papildomą prekę eilės numeris, kuris yra vienetu didesnis už paskutinės prekės eilės numerį ataskaitoje ar paskutinėje tikslinamojoje ataskaitoje langeliuose, kai naikinamas įrašas apie deklaruotą prekę, rašomi brūkšneliai; skiltis Visų, įskaitant papildomus lapus, faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma pildant tikslinamąją ataskaitą paliekama neužpildyta. VI SKYRIUS ATASKAITŲ PILDYMAS PREKYBOS NEVYKDYMO ATVEJU 38. Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitos pildomos ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas per ataskaitinį mėnesį neišvežė prekių iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes ir (arba) neįvežė prekių į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių. 39. Prekybos nevykdymo atveju Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitų pagrindinių lapų skiltys pildomos šių taisyklių III ir IV skyrių nustatyta tvarka, išskyrus: skiltyje Visų, įskaitant papildomus lapus, faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma įrašomas nulis; langeliai nepildomi. VII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 40. PVM mokėtojas atsako už šių taisyklių nustatytų reikalavimų nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka. 41. Intrastato statistikos duomenims taikomas pasyvaus konfidencialumo principas taip, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 638/ straipsnyje. VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 42. Skundai dėl šių taisyklių taikymo teikiami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU

KLAUSIMYNAS OZONO SL ARDANCIU, FLUORINTU PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-22 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS IR FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau