2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005"

Transkriptas

1 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/ m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį, atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros ( 1 ), kadangi: (5) šiuo reglamentu aiškiau apibrėžiama į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga: terminas vaistinis preparatas, kuris paimtas iš 1988 m. gruodžio 19 d. Vienoje priimtos Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (toliau Jungtinių Tautų konvencija), yra išbraukiamas, nes jį jau apima atitinkamas Sąjungos teisės aktuose vartojamas terminas vaistai. Be to, terminas kiti preparatai išbraukiamas, nes jis dubliuoja toje apibrėžtyje jau pavartotą terminą mišiniai ; (6) turėtų būti nustatytos taisyklės dėl operacijos vykdytojo registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo, kad jos atitiktų dabartines taisykles dėl licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo; (1) 2010 m. sausio 7 d., remdamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005 ( 2 ) 32 straipsniu, Komisija priėmė ataskaitą dėl Bendrijos teisės aktų dėl prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėsenos ir kontrolės įgyvendinimo ir veikimo; (2) dabartinėje Sąjungos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės sistemoje prekyba vaistais nekontroliuojama, kadangi jiems šiuo metu netaikoma į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų apibrėžtis; (3) ataskaitoje Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad vaistai, kurių sudėtyje yra efedrino ir pseudoefedrino, naudojami neteisėtai narkotinių medžiagų gamybai už Sąjungos ribų, kaip tarptautiniu lygiu kontroliuojamų efedrino ir pseudoefedrino pakaitalai. Todėl Komisija rekomendavo sugriežtinti tarptautinės prekybos vaistais, kurių sudėtyje yra efedrino ar pseudoefedrino, eksportuojamais iš Sąjungos muitų teritorijos ar gabenamais per ją, kontrolę, kad būtų užkirstas kelias jų panaudojimui neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai; (4) Taryba savo 2010 m. gegužės 25 d. išvadose dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) reglamentuojančių ES teisės aktų veikimo ir įgyvendinimo paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės aktų pakeitimo, kruopščiai įvertinus jų galimą poveikį valstybių narių institucijoms ir ūkinės veiklos vykdytojams; ( 1 ) 2013 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas. ( 2 ) 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL L 22, , p. 1). (7) vaistai ir veterinariniai vaistai (toliau vaistai), kurių sudėtyje yra efedrino ar pseudoefedrino, turėtų būti kontroliuojami netrukdant teisėtai jų prekybai. Tuo tikslu Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedas, kuriame išvardyti vaistai, kurių sudėtyje yra tam tikrų į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, turėtų būti papildytas nauja kategorija (4 kategorija); (8) Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, priedo 4 kategorijoje išvardytų vaistų eksporto atveju Sąjungos kompetentingos valdžios institucijos paskirties valstybės kompetentingoms valdžios institucijoms turėtų nusiųsti išankstinį eksporto leidimą ir išankstinį pranešimą apie eksportą; (9) valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai sulaikyti arba konfiskuoti tuos vaistus, kai jie eksportuojami, importuojami ar gabenami tranzitu, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad jie skirti neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai; (10) siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas greičiau reaguoti į naujas neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo tendencijas, turėtų būti patikslinta, kokių veiksmų galima imtis, kai kyla įtarimų, kad sandoriai susiję su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis. Tuo tikslu valstybės narės turėtų galėti savo kompetentingoms valdžios institucijoms suteikti įgaliojimus gauti informacijos apie bet kokius užsakymus ar operacijas, susijusias su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ar patekti į patalpas siekiant gauti įrodymų apie įtartinus sandorius, susijusius su tokiomis medžiagomis. Be to, kompetentingos valdžios institucijos turėtų užkirsti kelią į oficialų sąrašą

2 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 330/31 neįtrauktoms medžiagoms patekti į Sąjungos muitų teritoriją arba būti iš jos išgabentoms tais atvejais, kai galima įrodyti, kad tokios medžiagos bus panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Tokios į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos turėtų būti laikomos medžiagomis, kurias siūloma įtraukti į medžiagų, neįtrauktų į oficialų sąrašą, savanoriškos stebėsenos sąrašą; (14) valstybės narės ir Komisija turėtų tvarkyti asmens duomenis tik tokiu būdu, kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų tikslus. Tie duomenys turėtų būti tvarkomi pagal Sąjungos teisės aktus dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, visų pirma pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB ( 2 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ( 3 ); (11) valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, pasitelkdamos Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę (toliau Europos duomenų bazė), įsteigtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 ( 1 ), turėtų tarpusavyje ir su Komisija keistis informacija apie konfiskavimo atvejus ir sulaikytas siuntas, kad būtų pagerintas bendras informacijos apie prekybą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), įskaitant vaistus, lygis. Europos duomenų bazė turėtų būti naudojama tam, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau pranešti apie konfiskuotas ir sulaikytas siuntas. Ji taip pat turėtų būti naudojama kaip Europos licencijuotų ar registruotų operacijų vykdytojų registras, kuris padės tikrinti jų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teisėtumą, ir turėtų padėti operacijų vykdytojams teikti kompetentingoms valdžios institucijoms informaciją apie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, importą ar apie su jomis susijusią tarpininkavimo veiklą. Tas Europos registras turėtų būti reguliariai atnaujinamas, o jame esančią informaciją Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų naudoti tik siekdamos užkirsti kelią narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakams (prekursoriams) patekti į neteisėtą rinką; (12) Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 numato duomenų tvarkymą. Toks tvarkymas taip pat gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą, kuris turėtų būti vykdomas pagal Sąjungos teisę; (13) Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, ir deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų, priimtų pagal šį reglamentą, tikslais tvarkant asmens duomenis turėtų būti gerbiama pagrindinė teisė į privataus ir šeimyninio gyvenimo apsaugą, pripažinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsniu, taip pat teisė į privatų ir šeimyninį gyvenimą bei teisė į asmens duomenų apsaugą, pripažintos atitinkamai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose; ( 1 ) 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL L 47, , p. 1). (15) Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 Komisijai suteikti įgaliojimai įgyvendinti tam tikras jo nuostatas, kuriais ji turi naudotis laikydamasi Tarybos sprendime 1999/468/EB ( 4 ) nustatytos tvarkos; (16) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tie įgaliojimai turėtų būti suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau SESV) 290 ir 291 straipsniais; (17) siekiant Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, tikslų, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatytos licencijų suteikimo ir registravimo sąlygos ir atvejai, kuriais licencija ar registracija nereikalinga, nustatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kaip įrodyti, kad sandorio tikslai yra teisėti, nustatyta informacija, kuri reikalinga kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai, kad jos galėtų stebėti eksportą, importą ar operacijų vykdytojų tarpininkavimo veiklą, nustatyti paskirties valstybių, į kurias eksportuojant Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo 2 ir 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas reikalingas išankstinis pranešimas apie eksportą, sąrašus, nustatyta supaprastinta išankstinio pranešimo apie eksportą procedūra ir nustatyti jai taikomi bendri kriterijai, kuriuos turi taikyti kompetentingos valdžios institucijos, nustatyta supaprastinta eksporto leidimo procedūra ir nustatyti jai taikomi bendri kriterijai, kuriuos turi taikyti kompetentingos valdžios institucijos, taip pat pakeistas Reglamento ( 2 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, , p. 31). ( 3 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, , p. 1). ( 4 ) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, , p. 23).

3 L 330/32 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (EB) Nr. 111/2005 priedas, kad būtų reaguojama į naujas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) neteisėto naudojimo tendencijas ir atsižvelgiama į bet kokį Jungtinių Tautų konvencijos priedo lentelių dalinį pakeitimą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; (18) siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, visų pirma nustatyti licencijų modelį, procedūrines informacijos, kuri reikalinga kompetentingoms valdžios institucijoms, kad jos galėtų stebėti eksportą, importą ir operacijų vykdytojų tarpininkavimo veiklą, teikimo taisykles ir priemones, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą Sąjungos ir trečiųjų valstybių prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėseną, visų pirma priemones dėl eksporto ir importo leidimo formų sudarymo ir naudojimo, siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimui. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 ( 1 ); (19) deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais, priimtais pagal Reglamentą (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, turėtų būti užtikrinta sisteminga ir nuosekli operacijų vykdytojų kontrolė ir stebėsena; (20) atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 45/ straipsnio 2 dalį, buvo pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2013 m. sausio 18 d. ( 2 ); (21) todėl Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje ir 22 straipsnio pirmoje pastraipoje terminas Bendrijos muitų teritorija pakeičiamas terminu Sąjungos muitų teritorija. 12 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje terminas Bendrijos muitų teritorija pakeičiamas terminu Sąjungos muitų teritorija straipsnyje: a) a punktas pakeičiamas taip: a) į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga bet kuri priede nurodyta medžiaga, kuri gali būti naudojama neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius ir natūralius produktus, tačiau neįskaitant mišinių ir natūralių produktų, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie pagaminti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų nebūtų galima lengvai panaudoti arba išgauti greitai pritaikomomis arba ekonomiškai prieinamomis priemonėmis, vaistus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB (*) 1 straipsnio 2 punkte, ir veterinarinius vaistus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB (**) 1 straipsnio 2 punkte, išskyrus priede išvardytus vaistus bei veterinarinius vaistus; (*) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, , p. 67). (**) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, , p. 1). ; PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 1 straipsnis Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 iš dalies keičiamas taip: 1. Reglamento pavadinime, 1 straipsnyje, 2 straipsnio d ir e punktuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio pirmoje pastraipoje, 20 straipsnio pirmoje pastraipoje ir 25 straipsnyje daiktavardis Bendrija pakeičiamas daiktavardžiu Sąjunga. 2 straipsnio e punkte, 13 straipsnio 1 dalies d punkte, 14 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 14 ( 1 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, , p. 13). ( 2 ) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. b) c punktas pakeičiamas taip: c) importas bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, turinčių ne Sąjungos prekių statusą, patekimas į Sąjungos muitų teritoriją, įskaitant jų laikinąjį saugojimą, padėjimą į laisvąją zoną ar laisvąjį sandėlį, pateikimą sąlyginio neapmokestinimo procedūrai ir išleidimą į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 (*) (*) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, , p. 1). ;

4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 330/33 c) j punktas pakeičiamas taip: j) natūralus produktas organizmas arba jo dalis bet kuriuo pavidalu, arba bet kokios gamtoje randamos medžiagos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (*) 3 straipsnio 39 punkte; (*) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, , p. 1) straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip: Visa į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, importo, eksporto, ar tarpininkavimo veikla turi būti operacijų vykdytojo pagrįsta muitinės ir komerciniais dokumentais, tokiais kaip bendrosios deklaracijos, muitinės deklaracijos, sąskaitos faktūros, krovinių deklaracijos, transporto ir kiti vežimo dokumentai straipsnis pakeičiamas taip: 5 straipsnis Operacijų vykdytojai užtikrina, kad ant bet kurios pakuotės, kurioje yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, būtų pritvirtintos etiketės, kuriose nurodomas priede nurodytas jų pavadinimas arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, priede nurodytas pavadinimas. Operacijų vykdytojai gali papildomai pritvirtinti savo įprastines etiketes. medžiagomis, turi turėti licenciją. Licenciją išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas, kompetentinga valdžios institucija. Spręsdama, ar išduoti licenciją, kompetentinga valdžios institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir patikimumą, visų pirma į tai, ar nėra padaryta rimtų pažeidimų ar pakartotinių pažeidimų teisės aktų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje ir ar nėra užregistruota rimtos nusikalstamos veikos. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos licencijų išdavimo sąlygos ir nustatomi atvejai, kuriais licencijos nereikalaujama. ; b) papildoma šia dalimi: 3. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato licencijų pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros straipsnis pakeičiamas taip: 7 straipsnis 1. Jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 2 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, arba eksporto veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, turi turėti registracijos pažymėjimą. Registracijos pažymėjimą išduoda valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas, kompetentinga valdžios institucija. Spręsdama, ar išduoti registracijos pažymėjimą, kompetentinga valdžios institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir patikimumą, visų pirma, į tai, ar nėra padaryta rimtų pažeidimų ar pakartotinių pažeidimų teisės aktų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje ir ar nėra užregistruota rimtos nusikalstamos veikos straipsnyje: a) 1 dalis pakeičiama taip: Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos registracijos pažymėjimų išdavimo sąlygos ir nustatomi atvejai, kuriais registracijos pažymėjimo nereikalaujama. 1. Jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpininkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 1 kategorijoje išvardytomis 2. Kompetentinga valdžios institucija gali sustabdyti ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą, kai nebetenkinamos sąlygos, kuriomis jis buvo išduotas, arba kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad kyla neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo rizika.

5 L 330/34 Europos Sąjungos oficialusis leidinys straipsnis pakeičiamas taip: 8 straipsnis 1. Kai į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos patenka į Sąjungos muitų teritoriją siekiant jas iškrauti ar pervežti, laikinai saugoti, saugoti I kontrolės tipo laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, ar siekiant joms taikyti išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, kompetentingų institucijų prašymu operacijų vykdytojas turi įrodyti teisėtus tikslus. 2. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi teisėtų sandorio tikslų įrodymo kriterijai, ir taip užtikrinama, kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų stebėti visą į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų judėjimą Sąjungos muitų teritorijoje ir kad neteisėto naudojimo rizika būtų kuo labiau sumažinta straipsnis pakeičiamas taip: 9 straipsnis 1. Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai kompetentingoms institucijoms nedelsdami praneša apie visas aplinkybes, tokias kaip su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis susiję neįprasti užsakymai ir sandoriai, rodantys, kad tokios medžiagos, kurias siekiama importuoti, eksportuoti ar dėl jų tarpininkauti, gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Tuo tikslu operacijų vykdytojai pateikia visą turimą informaciją, pavyzdžiui: a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą; Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato tokios informacijos teikimo, įskaitant, atitinkamais atvejais, informacijos elektroniniu pavidalu teikimo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 (*) įsteigtai Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazei (toliau Europos duomenų bazė), procedūros taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. (*) 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL L 47, , p. 1) straipsnis papildomas šiomis dalimis: 4. Kad būtų greitai reaguojama į naujas neteisėto medžiagų naudojimo tendencijas, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir Komisija gali pasiūlyti į 2 dalies b punkte nurodytą sąrašą įtraukti į oficialų sąrašą neįtrauktą medžiagą, siekiant laikinai stebėti prekybą ja. Išsamios sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis medžiagos įtraukiamos į sąrašą arba išbraukiamos iš jo, pateikiami 1 dalyje nurodytose gairėse. 5. Jei manoma, kad pramonės vykdomos savanoriškos stebėsenos neužtenka norint užkirsti kelią į oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos naudojimui narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms neteisėtai gaminti, Komisija pagal 30b straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga įtraukiama į priedą. b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir svorį; straipsnyje: c) eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, atitinkamais atvejais, asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą, pavadinimus (vardus, pavardes) ir adresus. a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip: Ta informacija renkama tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui. 2. Operacijų vykdytojai pateikia kompetentingoms valdžios institucijoms informacijos apie eksporto, importo ar tarpininkavimo veiklą santrauką. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kokios informacijos kompetentingoms valdžios institucijoms reikia tai veiklai stebėti. 1. Apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 ir 4 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto atvejus ir apie į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto į tam tikras paskirties šalis atvejus kompetentingos Sąjungos institucijos pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10 dalį paskirties šalies kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia išankstinį pranešimą apie eksportą. Komisijai pagal šio reglamento 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose išvardytų medžiagų eksporto paskirties šalių sąrašai, siekiant kuo labiau sumažinti neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo riziką. ;

6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 330/35 b) 3 dalis pakeičiama taip: b) įterpiamos šios dalys: 3. Kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti supaprastintas išankstinio pranešimo apie eksportą procedūras, jeigu jos yra įsitikinusios, kad tai nesukels neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo rizikos. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tokios procedūros ir bendri kompetentingų valdžios institucijų taikytini kriterijai straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip: Tačiau į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 kategorijoje išvardytų medžiagų eksporto leidimas yra reikalingas tik tada, kai reikalingas išankstinis pranešimas apie eksportą straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa: 3a. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų krovinius į Sąjungos muitų teritoriją arba juos iš jos išvežti, jeigu yra pakankamai įrodymų, kad tos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Kompetentinga valdžios institucija nedelsdama informuoja apie tai kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas ir Komisiją pagal 27 straipsnyje nurodytą procedūrą. Tos medžiagos laikomos medžiagomis, kurias siūloma įtraukti į 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą. Prašyme išduoti eksporto leidimą į oficialų sąrašą įtrauktoms priedo 4 kategorijoje išvardytoms medžiagoms eksportuoti pateikiama bent jau informacija, nurodyta pirmos pastraipos a e punktuose straipsnis pakeičiamas taip: 19 straipsnis Kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti supaprastintas eksporto leidimo išdavimo procedūras, jeigu jos yra įsitikinusios, kad tai nesukels neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo rizikos. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tokios procedūros ir bendri kompetentingų valdžios institucijų taikytini kriterijai straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip: 3b. Kiekviena valstybė narė gali priimti priemones, kurios būtinos, kad jos kompetentingos valdžios institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, visų pirma, siekiant: a) gauti informacijos apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas; b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų. 16. V skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip: Tačiau toks importo leidimas nereikalaujamas, kai pirmoje pastraipoje nurodytos medžiagos yra iškraunamos arba perkraunamos, laikinai saugomos, laikomos I kontrolės tipo laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, arba joms taikoma išorinio Sąjungos tranzito procedūra straipsnyje: a) 1 dalis pakeičiama taip: 1. Nedarant poveikio straipsniams ir šio straipsnio 2 ir 3 dalims, kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į Sąjungos muitų teritoriją arba jas iš jos išvežti, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. ; DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI straipsnis pakeičiamas taip: 28 straipsnis Be 26 straipsnyje nurodytų priemonių, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais, jei būtina, nustatomos priemonės, skirtos veiksmingai prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebėsenai užtikrinti, visų pirma priemonės dėl eksporto ir importo leidimo formų sudarymo ir naudojimo, siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 L 330/36 Europos Sąjungos oficialusis leidinys straipsnis išbraukiamas straipsnis pakeičiamas taip: 30 straipsnis 1. Komisijai padeda Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) komitetas. Tas komitetas tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*). 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 7 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 19 ir 30a straipsniuose bei 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/ straipsnis. 4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. (*) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, , p. 13). 20. Įterpiami šie straipsniai: 5. Pagal 6 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 7 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 1 ir 3 dalis, 19 ir 30a straipsnius bei 32 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. 30a straipsnis Komisijai pagal šio reglamento 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais jo priedas priderinamas prie naujų neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų, visų pirma medžiagų, kurias nesunku paversti į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pirmtakų (prekursorių) naudojimo tendencijų ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų konvencijos priedo lentelių pakeitimą. 30b straipsnis 1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis straipsnis pakeičiamas taip: 32 straipsnis 1. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos pasitelkusios Europos duomenų bazę elektroniniu pavidalu laiku perduoda Komisijai visą svarbią informaciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos priemonių įgyvendinimą, visų pirma, informaciją apie medžiagas, naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, jų neteisėto naudojimo ir neteisėtos gamybos metodus, bei teisėtą prekybą jomis straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 7 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 19 ir 30a straipsniuose bei 32 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. 2. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija susijusios sąlygos ir reikalavimai. 3. Remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, įvertina šio reglamento veiksmingumą ir, laikydamasi Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 12 dalies, parengia metinį pranešimą, kurį pateikia Tarptautinei narkotikų kontrolės valdybai.

8 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 330/37 4. Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą ir veikimą, visų pirma apie galimą poreikį imtis papildomų veiksmų stebint ir kontroliuojant įtartinus sandorius dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų. Nr. 95/46/EB arba Reglamentui (EB) Nr. 45/2001, ir nelaikomi ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. 5. Valstybės narės ir Komisija netvarko asmens duomenų tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su 32a straipsnyje nustatytais tikslais. 22. Įterpiamas šis straipsnis: 32a straipsnis Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir Komisija, laikydamosi Europos duomenų bazės naudojimui taikomų sąlygų, naudojasi ja šiais tikslais: a) sudaryti palankesnes sąlygas perduoti informaciją pagal 32 straipsnio 1 dalį ir teikti pranešimus Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybai pagal 32 straipsnio 3 dalį; b) tvarkyti Europos operacijų vykdytojų, kuriems išduota licencija arba registracijos pažymėjimas, registrą; Nedarant poveikio Direktyvos 95/46/EB 13 straipsniui, pagal šį reglamentą gauti arba tvarkomi asmens duomenys naudojami tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui. (*) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, , p. 31). (**) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, , p. 1). c) sudaryti operacijų vykdytojams sąlygas elektroniniu pavidalu teikti kompetentingoms valdžios institucijoms informaciją apie eksportą, importą ar tarpininkavimo veiklą pagal 9 straipsnio 2 dalį. 24. Priede: straipsnis pakeičiamas taip: a) pavadinimas pakeičiamas taip: 33 straipsnis 1. Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos asmens duomenis tvarko vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (*), prižiūrint valstybės narės priežiūros institucijai, nurodytai tos direktyvos 28 straipsnyje. Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas ; b) prieš pirmą lentelę įterpiama ši antraštė: 1 kategorija ; 2. Komisija asmens duomenis tvarko, taip pat Europos duomenų bazės tikslais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (**), prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. c) 1 kategorijoje norefedrino KN kodas pakeičiamas taip: ; 3. Šio reglamento tikslais netvarkomos jokios ypatingų duomenų kategorijos, nurodytos Direktyvos Nr. 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje. d) 1 kategorijos medžiagų sąrašas papildomas šia medžiaga: 4. Šio reglamento tikslais renkami asmens duomenys toliau netvarkomi tokiu būdu, kuris prieštarautų Direktyvai ALFA-fenilacetoacetonitrilas, (KN kodas) , (CAS numeris) ;

9 L 330/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys e) papildoma šia kategorija: Medžiaga KN pavadinimas (jei skiriasi) KN kodas 4 kategorija Medžiaga KN pavadinimas (jei skiriasi) KN kodas Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra pseudoefedrino arba jo druskų Sudėtyje yra pseudoefedrino (INN) arba jo druskų Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra efedrino arba jo druskų Sudėtyje yra efedrino arba jo druskų straipsnis Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Strasbūre 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento vardu Pirmininkas M. SCHULZ Tarybos vardu Pirmininkas V. LEŠKEVIČIUS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų 2019 1 31 L 30/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/125 2019 m. sausio 16 d. dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti

Detaliau

C(2015)5195/F1 - LT

C(2015)5195/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 C(2015) 5195 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2015 07 28 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291 Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 206 straipsnis Skolos muitinei atsiradimas Prekių,

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k L 304/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2011 11 22 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA Briuselis, 2019 m. gegužės 8 d. (OR. en) 2018/0172 (COD) PE-CONS 11/19 ENV 44 MI 36 IND 12 CONSOM 20 COMPET 38 MARE 2 PECHE 22 RECH 28 SAN 20 ENT 12 ECOFIN 29

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR M LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3D-524 DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS PAKEITIMO 2018 m. lapkričio

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam 2018 3 22 L 79/31 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/477 2018 m. kovo 15 d. dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr , i. k ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo Suvestinė redakcija nuo 2015-10-28 iki 2017-06-30 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 8-120, i. k. 0941010ISTA000I-372 Nauja redakcija nuo 2012-02-03: Nr. XI-1261, 2010-12-23, Žin. 2011, Nr. 4-127 (2011-01-10),

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau