LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO 2009 m. rugpjūčio 4 d. Nr. D1-468 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr ) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr ; 2000, Nr ) 4 straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr ): 1. R e o r g a n i z u o j u nuo 2010 m. sausio 1 d. Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją ir Jūrinių tyrimų centrą prijungimo prie Aplinkos apsaugos agentūros būdu. 2. T v i r t i n u Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo projektą (toliau reorganizavimo projektas) (pridedama). 3. S u d a r a u šios sudėties Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo komisiją reorganizavimo projektui įgyvendinti (toliau reorganizavimo komisija): Raimondas Sakalauskas Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas; Liutauras Stoškus Aplinkos apsaugos agentūros direktorius, komisijos pirmininko pavaduotojas. Nariai: Tadas Gauronskis Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas; Danutė Mačiokaitė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Finansų skyriaus vedėja; Marijona Žibutė Monkelienė Aplinkos apsaugos agentūros Finansų skyriaus vedėja; Irena Sabaliūtė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisėkūros skyriaus vedėja; Dovilė Sereičikaitė Aplinkos apsaugos agentūros Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė; Algirdas Stankevičius Jūrinių tyrimų centro direktorius. 4. P a v e d u: 4.1. reorganizavimo komisijai: užtikrinti reorganizavimo projekto įgyvendinimą laiku; iki 2009 m. rugpjūčio 17 d. parengti ir pateikti aplinkos ministrui tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūros administracijos struktūrą; iki 2009 m. lapkričio 1 d. parengti su reorganizavimu susijusių teisės aktų projektus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pateikti tvirtinti kompetentingų valstybės institucijų vadovams; 4.2. Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Personalo skyriaus vedėjui Krizantui Liaudanskiui teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Aplinkos apsaugos agentūros direktoriui Liutaurui Stoškui, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui Raimondui Sakalauskui ir Jūrinių tyrimų centro direktoriui Algirdui Stankevičiui apie jų pareigybių panaikinimą; 4.3. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui Raimondui Sakalauskui ir

2 Jūrinių tyrimų centro direktoriui Algirdui Stankevičiui: ne vėliau kaip reorganizavimo projekto viešo paskelbimo dieną pateikti Juridinių asmenų registrui reorganizavimo projektą reorganizuojamų įstaigų teisiniam statusui reorganizuojamos įregistruoti; teisės aktų nustatyta tvarka pranešti savo vadovaujamų įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, apie numatomą tarnybos (darbo) sąlygų pasikeitimą arba galimą atleidimą; iki 2009 m. gruodžio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka pranešti visiems kreditoriams raštu apie vadovaujamų įstaigų reorganizavimą; iki 2010 m. sausio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka perduoti turtą, apskaitos, finansinės atskaitomybės ir kitus dokumentus Aplinkos apsaugos agentūrai; 4.4. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriui Liutaurui Stoškui teisės aktų nustatyta tvarka pranešti savo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, apie numatomą tarnybos (darbo) sąlygų pasikeitimą arba galimą atleidimą; 4.5. Aplinkos ministerijos Finansų skyriaus vedėjai Danutei Mačiokaitei formuojant 2010 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos biudžetą, numatyti reikalingas Aplinkos apsaugos agentūrai lėšas. 5. Aplinkos ministerijos kancleriui iki 2009 m. gruodžio 15 d. organizuoti konkursą dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus, įstaigos vadovo, priėmimo į pareigas. 6. P a k e i č i u Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama). 7. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 6 punktas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. APLINKOS MINISTRAS GEDIMINAS KAZLAUSKAS

3 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. D1-468 VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS IR JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRO REORGANIZAVIMO PROJEKTAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo projektas (toliau reorganizavimo projektas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsteigtų biudžetinių įstaigų Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimą nuo 2010 m. sausio 1 d. jas prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios įstaigos Aplinkos apsaugos agentūros. 2. Reorganizavimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr ) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr ; 2000, Nr ) 4 straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr ). II. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS 3. Reorganizuojamos įstaigos: 3.1. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija: teisinė forma valstybės biudžetinė įstaiga; buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; juridinio asmens kodas ; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data 1998 m. sausio 19 d.; sąskaitos: projektų AB DnB NORD bankas LT , pavediminė AB DnB NORD bankas LT , pavediminė AB DnB NORD bankas LT , biudžetinė LT , baudų AB DnB NORD bankas LT ; 3.2. Jūrinių tyrimų centras: teisinė forma valstybės biudžetinė įstaiga; buveinė Taikos pr. 26, Klaipėda; juridinio asmens kodas ; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data 1999 m. lapkričio 15 d.; sąskaitos: biudžetinė AB Swedbank bankas LT , specialiųjų lėšų AB Swedbank bankas LT , pavediminė AB Swedbank bankas LT , projektų AB Swedbank bankas LT ir LT ; 3.3. reorganizavime dalyvaujanti įstaiga Aplinkos apsaugos agentūra: teisinė forma valstybės biudžetinė įstaiga; buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; juridinio asmens kodas ; PVM mokėtojo kodas LT ; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistravimo data 2003 m. sausio 2 d.; sąskaitos: biudžetinė AB DnB NORD bankas LT ,

4 valiutinė AB DnB NORD bankas LT , pavediminė AB DnB NORD bankas LT , specialiųjų lėšų AB DnB NORD bankas LT , paramos AB DnB NORD bankas LT , kitų lėšų AB DnB NORD bankas LT , projektų AB DnB NORD bankas LT ; LT ; LT ; LT ; LT ; LT ; LT III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PAGRINDIMAS 4. Reorganizavimo tikslas tobulinti Aplinkos ministerijos sistemos institucijų valstybinį valdymą įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemones, mažinant valdymo išlaidas, optimizuojant biudžetinių įstaigų skaičių, sukoncentruojant jų funkcijų atlikimą vienoje įstaigoje, racionaliai panaudojant materialinius ir finansinius išteklius pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti. 5. Reorganizavimo pagrindimas institucinės sistemos optimizavimas ir tobulinimas, organizacinės struktūros, atitinkančios optimalų valdymo ir veiklos koordinavimo modelį su aiškiai apibrėžtais struktūrinių padalinių uždaviniais, funkcijomis ir atsakomybe, paskirstymas ir panaudojimas, administracinių valdymo kaštų sumažinimas, vieningos valstybės politikos vertinant ir gerinant aplinkos būklę bei vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę užtikrinimas. Reorganizavimo metu turės būti užtikrintas vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumas ir minimalios reorganizavimo sąnaudos. IV. REORGANIZAVIMO BŪDAS, LAIKAS IR PRIEMONĖS 6. Reorganizavimo būdas Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro prijungimas prie Aplinkos apsaugos agentūros. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ir Jūrinis tyrimų centras kaip juridiniai asmenys po reorganizacijos baigia savo veiklą. 7. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ir Jūrinių tyrimų centras reorganizuojami iki 2010 m. sausio 1 d. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro funkcijas nuo 2010 m. sausio 1 d. vykdys Aplinkos apsaugos agentūra. 8. Vykdomos šios reorganizavimo priemonės: 8.1. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateikiamas reorganizavimo projektas ir kiti dokumentai reorganizuojamų įstaigų teisiniam statusui reorganizuojamos įregistruoti ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo projekto viešo paskelbimo dieną; 8.2. reorganizuojamų įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami apie darbo sąlygų pasikeitimą ir galimą atleidimą iš tarnybos (darbo); 8.3. reorganizavime dalyvaujančios įstaigos valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami apie darbo sąlygų pasikeitimą ir galimą atleidimą iš tarnybos (darbo); 8.4. reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimas į pareigas nuo 2010 m. sausio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka; 8.5. iki 2009 m. rugpjūčio 17 d. parengiama ir pateikiama aplinkos ministrui tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūros administracijos struktūra; 8.6. iki 2009 m. lapkričio 1 d. parengiami kitų su reorganizavimu susijusių teisės aktų projektai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami tvirtinti kompetentingoms institucijoms; 8.7. reorganizuojamų įstaigų sudarytų sutarčių peržiūrėjimas ir teisės aktų nustatyta tvarka pranešimas kreditoriams apie Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių

5 tyrimų centro reorganizavimą ir reorganizuojamų įstaigų įsipareigojimų perdavimą Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2009 m. gruodžio 1 d.; 8.8. teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojamų įstaigų turtas ir dokumentai perduodami reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai. V. TURTO ĮVERTINIMAS 9. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos valdomo valstybės turto vertė 2009 m. liepos 1 d. pagal finansinės atskaitomybės duomenis sudarė: 9.1. ilgalaikis turtas 431,0 tūkst. Lt; 9.2. trumpalaikis turtas 310,8 tūkst. Lt; 9.3. materialinės atsargos 53,8 tūkst. Lt; 9.4. piniginės lėšos 23,0 tūkst. Lt; 9.5. debitorinis įsiskolinimas 83,4 tūkst. Lt, iš jų baudos 79,9 tūkst. Lt, kreditorinis įsiskolinimas 57,8 tūkst. Lt; 9.6. išsinuomotas ilgalaikis turtas 549,1 tūkst. Lt., išsinuomotas trumpalaikis turtas 11,8 tūkst. Lt. 10. Jūrinių tyrimų centro valdomo valstybės turto vertė 2009 m. liepos 1 d. pagal finansinės atskaitomybės duomenis sudarė: ilgalaikis turtas 18557,2 tūkst. Lt; trumpalaikis turtas 252,4 tūkst. Lt; materialinės atsargos 126,7 tūkst. Lt; piniginės lėšos 337,8 tūkst. Lt; debitorinis įsiskolinimas 59,4 tūkst. Lt, kreditorinis įsiskolinimas 8,7 tūkst. Lt; išsinuomotas ilgalaikis turtas 82,2 tūkst. Lt. VI. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS 11. Šio projekto 9 ir 10 punktuose nurodytą turtą, taip pat Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro teises ir prievoles teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2010 m. sausio 1 d. perima Aplinkos apsaugos agentūra. VII. APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS 12. Reorganizuojamų įstaigų apskaitos, finansinės atskaitomybės ir kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka iki 2010 m. sausio 1 d. perima Aplinkos apsaugos agentūra. 13. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas pagal 2009 m. gruodžio 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis. 14. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro antspaudai su Lietuvos valstybės herbu, kiti įstaigų antspaudai pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka. VIII. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR PAREIGYBIŲ SKAIČIUS PO REORGANIZACIJOS 15. Pareigybių skaičius reorganizuojamose ir reorganizavime dalyvaujančioje įstaigose 2009 m. liepos 1 d.: Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje 49; Jūrinių tyrimų centre 80; Aplinkos apsaugos agentūroje 121.

6 16. Po Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo numatoma Aplinkos apsaugos agentūros struktūra pateikiama priede, numatomas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius 230. IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 17. Reorganizavimo laikotarpiu reorganizavimo komisija turi teisę: rengti teisės aktų, kitų dokumentų, susijusių su Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimu projektus; gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimu, būtiną reorganizavimo komisijos veiklai; spręsti visus klausimus, susijusius su reorganizavimu.

7 Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Jūrinių tyrimų centro reorganizavimo projekto priedas NUMATOMA APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS STRUKTŪRA Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dep. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimo skyrius Išteklių naudojimo ir kraštovaizdžio apsaugos kontrolės sk. Vandenų apsaugos ir hidrografinio tinko priežiūros sk. Atmosferos taršos kontrolės sk. Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyrius Cheminių medžiagų kontrolės sk. Direktoriaus pavaduotojas Vyr. specialistas Poveikio aplinkai reguliavimo ir aplinkos būklės vertinimo dep. Poveikio aplinkai vertinimo ir reguliavimo sk. Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos sk. Vandens būklės vertinimo sk. Oro kokybės vertinimo sk. Cheminių medžiagų sk. Automatizuotų matavimo sistemų sk. Direktorius Aplinkos tyrimų departamen tas Metodologij os sk. Hidrobiologi jos ir ekotoksikolo gijos sk. Cheminės analizės sk. Radiologijos sk. Operatyvių matavimų sk. Jūrinių tyrimų departamen tas Hidrologijos sk. Hidrochemij os sk. Biologinių tyrimų sk. Duomenų valdymo ir programų sk. Analitinės kontrolės sk. Techninio aptarnavimo sk. Direktoriaus pavaduotojas Vyr. specialistas Bendrųjų reikalų departame ntas Veiklos planavimo sk. Projektų valdymo sk. Visuomenės informavim o sk. Ūkio skyrius Savarankišk i sk. Vidaus kontrolės sk. Teisės ir personalo sk. Finansų sk. Avarijų prevencijos ir valdymo sk. Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyrius IS vystymo ir teritorijų planavimo dokumentų registro sk.

8 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. D1-468 redakcija) APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau Agentūra) yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, pagal kompetenciją vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, vykdyti valstybinį aplinkos monitoringą, rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę, taršą, išteklių naudojimą, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones. 2. Agentūros steigėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Agentūra yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. 3. Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais nuostatais. 4. Agentūros direktoriaus pavedimai privalomi Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje atliekantiems pareigūnams. 5. Agentūros valstybės tarnautojams aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galios suteikiamos priimant juos į šias pareigas arba aplinkos ministro įsakymu. 6. Agentūros veikla finansuojama iš valstybės biudžeto pagal aplinkos ministro patvirtintas programas ir jų sąmatas, neviršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų bendrųjų asignavimų, vadovaujantis Finansų ministerijos nustatytomis finansavimo taisyklėmis ir iždo procedūromis. Agentūra gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių. 7. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu, logotipą. Agentūros buveinė A Juozapavičiaus g. 9, LT Vilnius, Lietuvos Respublika. Interneto tinklalapio adresas II. AGENTŪROS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Agentūros uždaviniai yra: 8.1. pagal kompetenciją užtikrinti nepertraukiamą, kompleksišką aplinkos būklės ir gamtos išteklių naudojimo stebėjimą, gautų duomenų objektyvų vertinimą, aplinkos būklės prognozavimą; 8.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje,

9 aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje; 8.3. teisės aktų nustatytais atvejais įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą; 8.4. vykdyti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos, susijusios su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu, priežiūrą; 8.5. pagal kompetenciją įgyvendinti cheminių medžiagų ir preparatų valdymo politiką; 8.6. rinkti, tvarkyti ir analizuoti aplinkosauginę informaciją ir teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei. 9. Agentūra atlieka šias funkcijas: 9.1. įgyvendindama 8.1 punkte nurodytą uždavinį: pagal kompetenciją vykdo oro, upių, ežerų, Baltijos jūros, tarpinių vandenų, krantų dinamikos valstybinį aplinkos monitoringą; pagal kompetenciją organizuoja biotos ir ekosistemų būklės vertinimą, dalyvauja organizuojant kraštovaizdžio būklės vertinimą; organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo aplinkos ir jos taršos šaltinių cheminius, biologinius ir radiologinius tyrimus, koordinuoja taikomuosius bei mokslinius aplinkos tyrimus; vykdo aplinkos būklės bei teršalų tyrimus didelio užterštumo, ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais; atlieka pavojingų, sunkiai identifikuojamų teršiančių medžiagų analizę įvairiuose aplinkos elementuose (oras, vanduo, dirvožemis ir kt.) ir taršos šaltiniuose taikant cheminius, biologinius, radiologinius analizės metodus, užtikrina atliekamų matavimų kokybės kontrolę ir kokybės valdymą, laikantis standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, nustatančių bendruosius reikalavimus tyrimų, kalibravimo laboratorijų veiklos kokybės politikai, nuostatų, aprobuoja, unifikuoja ir įdiegia naujausius aplinkos tyrimo metodus; vertina bei prognozuoja paviršinio vandens bei aplinkos oro būklę pagal aplinkos monitoringo, antropogeninių procesų, ekstremalių situacijų ir avarijų poveikio aplinkai tyrimų duomenis; teikia išvadas apie ūkio subjektų ūkinės veiklos sukeliamą taršą ir kitą poveikį aplinkai; parenka ir tobulina aplinkos kokybės vertinimo, paviršinio vandens išteklių naudojimo ir nuotekų išleidimo, aplinkos oro ir paviršinio vandens taršos, atliekų apskaitos metodus; pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Aplinkos ministerijos sistemos specialistų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą aplinkos kokybės vertinimo, cheminių, biologinių ir radiologinių tyrimų metodų taikymo ir kitose srityse; užtikrina vandens būklės kontrolę ar apsaugą akvatorijose, kuriose veisiasi vėžiagyviai; 9.2. įgyvendindama 8.2 punkte nurodytą uždavinį; tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę; aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų veiklos efektyvumui įvertinti tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės valdymą bei metodiškai vadovauja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms; teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja ginčus dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų ar pareigūnų priimtų sprendimų; vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų

10 tvarkymo srityje; derina regionų aplinkos apsaugos departamentų metinius veiklos planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; vertina aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų bendradarbiavimo efektyvumą su savivaldos, apskrities ir valstybės valdymo institucijomis aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos būklės gerinimo srityse, nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl šio darbo tobulinimo; organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, turinčių galias veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, veiklą, tvarko jų įskaitą, kaupia, analizuoja ir vertina šalies neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus; kartu su Aplinkos ministerija organizuoja ir koordinuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą; 9.3. įgyvendindama 8.3 punkte nurodytą uždavinį; vykdo 1993 m. vasario 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (OL 2004 m. specialus leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 176) numatytų siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas Lietuvoje; išduoda, koreguoja, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą bei panaikina pavojingų atliekų tvarkymo licencijas; išduoda leidimus užsiimti specialiąja žvejyba valstybiniuose ir privačiuose vidaus vandenyse; nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų; teisės aktų nustatytais atvejais koordinuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą, nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas ir priima motyvuotus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, atlieka atranką ir priima atrankos išvadas, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas; pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl planavimo sąlygų nustatymo teritorijų planavimo dokumentams rengti, statinio projektavimo sąlygoms parengti, tvirtina tvenkinių bei užtvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros taisykles; 9.4. įgyvendindama 8.4 punkte nurodytą uždavinį; koordinuoja ir prižiūri gamtos išteklių naudojimo bei taršos normų ir apskaitos sąlygų nustatymą; kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie didžiausią poveikį aplinkai turinčių ūkio subjektų vykdomą taršą ir kitą jų daromą poveikį aplinkai, šių ūkio subjektų įgyvendinamas ar įdiegiamas organizacines bei technologines priemones aplinkos būklei gerinti, teikia pasiūlymus dėl šių priemonių efektyvumo didinimo; 9.5. įgyvendindama 8.5 punkte nurodytą uždavinį; vykdo 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) (toliau REACH reglamentas) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (toliau GHS reglamentas) nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis; koordinuoja su REACH ir GHS reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms

11 institucijoms nustatytų užduočių vykdymu susijusią kitų valstybės įstaigų veiklą, pagal kompetenciją dalyvauja techniniuose Europos Sąjungos valstybių narių ekspertų susitikimuose ir darbo grupėse cheminių medžiagų rizikos aplinkai vertinimo, klasifikavimo ir ženklinimo ir kitais su šiomis sritimis susijusiais klausimais; atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės ir įpareigojimų pagal REACH ir GHS reglamentus klausimais, funkcijas; teikia Europos cheminių medžiagų agentūrai dokumentaciją, skirtą nustatyti autorizuotinas chemines medžiagas ir įtraukti jas į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, nustatyti apribojimus gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas chemines medžiagas atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, ir nustatyti pavojingų cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintą klasifikavimą ir ženklinimą, įvertinus Valstybinio aplinkos sveikatos centro ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus; renka ir kaupia duomenis apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, eksportuojamas ir gamyboje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes bei galimą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai ir nustatyta tvarka teikia šią informaciją suinteresuotiems asmenims, tvarko informacinę cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazę bei tikrina pateikiamų duomenų apie chemines medžiagas ir preparatus patikimumą; 9.6. įgyvendindama 8.6 punkte nurodytą uždavinį; vykdo medžiotojų sąvado duomenų valdytojo funkcijas; vykdo Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro tvarkymo įstaigos funkcijas; vykdo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko vadovaujančiosios ir tvarkymo įstaigos funkcijas; vykdo informacinės sistemos Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema tvarkytojo funkcijas; kuria ir tvarko aplinkos informacines sistemas, suijusias su aplinkos apsaugos valstybine kontrole ir priežiūra; pagal kompetenciją renka, tvarko ir analizuoja paviršinio vandens išteklių naudojimo, nuotekų išleidimo, aplinkos oro ir paviršinio vandens taršos, atliekų apskaitos, valstybinio aplinkos monitoringo (oro, paviršinių vandenų) ir susijusių mokslinių tyrimų duomenis, registruoja jūros aplinkos monitoringo ir mokslinius tiriamuosius darbus; nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms bei kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams, bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija; pagal kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, kitą apibendrinančią informaciją ir ataskaitas apie aplinkosauginių priemonių įgyvendinimo efektyvumą Aplinkos ministerijai, rengia ir teikia ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms; koordinuoja ir organizuoja leidinių apie aplinkos būklę rengimą. 10. Agentūra taip pat atlieka šias funkcijas: nustatyta tvarka informuoja atitinkamas institucijas ir pareigūnus apie ekstremalias situacijas ir avarijas, turinčias ar galinčias turėti neigiamą poveikį aplinkai, koordinuoja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų veiksmus tiriant ir likviduojant jų pasekmes, teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl šio darbo organizavimo gerinimo ir efektyvumo didinimo; koordinuoja ir metodiškai vadovauja valstybinei ir ūkio subjektų taršos šaltinių laboratorinei kontrolei, pagal kompetenciją vykdo aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę;

12 10.3. vykdo kompetentingos institucijos, atsakingos už Europos Sąjungos ekologinio ženklo produktų grupėms suteikimą, funkcijas, nustatytas 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos (OL 2004 m. specialus leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 177); vykdo organizacijų savanoriško dalyvavimo Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje(emas) registraciją ir atlieka kitas kompetentingos institucijos funkcijas, nustatytas 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (OL 2004 m. specialus leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 270); išduoda leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, vykdo laboratorijų, kuriems išduoti leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos kontrolę; koordinuoja regionų aplinkos apsaugos departamentų techninį aprūpinimą; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, reguliuojančių aplinkos apsaugą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, aplinkos monitoringą, hidrotechnikos statinių naudojimą ir kontrolę hidrologinio režimo užtikrinimo aspektu, aplinkosaugos vadybą ir auditą, aplinkosauginį ženklinimą, taršos integruotą prevenciją, aplinkos kokybės bei ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, cheminių medžiagų ir preparatų valdymą, paviršinio vandens išteklių naudojimo ir nuotekų išleidimo, aplinkos oro ir paviršinio vandens taršos bei atliekų apskaitas, turimų registrų ir duomenų bankų tvarkymą, gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą, valstybinę laboratorinę kontrolę, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, įmonių rengiamų teisės aktų projektų; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus, taip pat įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant tarptautines programas ir projektus aplinkos monitoringo, aplinkos apsaugos kontrolės,taršos integruotos prevencijos, aplinkosaugos vadybos ir audito, aplinkosauginio ženklinimo, taršos apskaitos, teritorijų planavimo, gamtinės aplinkos tyrimų, aplinkos kokybės valdymo ir vertinimo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityse; pagal kompetenciją atstovauja Aplinkos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje; pagal kompetenciją teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims; vykdo kitas teisės aktais pavestas funkcijas. III. AGENTŪROS TEISĖS 11. Agentūra, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę: tikrinti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų darbą, teikti pasiūlymus dėl jo įvertinimo; iš aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų reikalauti bei gauti paaiškinimus ir visus dokumentus, susijusius su jų veikla; pagal kompetenciją arba Aplinkos ministrui pavedus atstovauti Aplinkos ministerijai kitose institucijose ir žinybose; įstatymų numatytais atvejais reikalauti ir gauti iš fizinių ir juridinių asmenų su aplinkos apsauga ir gamtos išteklių naudojimu susijusius dokumentus, statistinius duomenis, aplinkos būklės ir tyrimų rezultatus; pagal kompetenciją teikti pasiūlymus formuojant bei įgyvendinant aplinkos apsaugos valstybės politiką; nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir

13 organizacijų, įmonių, juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Agentūros funkcijoms vykdyti; pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis; pagal kompetenciją reikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys vykdytų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, įgyvendintų priemones mažinti neigiamą poveikį aplinkai ar jo išvengti; pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus; teikti įstatytų nustatytas viešąsias paslaugas; dalyvauti nustatyta tvarka svarstant ir sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus ir svarstant klausimus, susijusius su Agentūros veikla ar jos vertinimu; pagal kompetenciją teikti dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitą informaciją, reikalingą Aplinkos ministerijos uždaviniams ir funkcijoms atlikti; teisės aktų nustatyta tvarka būti šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja; Agentūra gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas teises ir pareigas. IV. AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 12. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Agentūros interneto tinklalapyje paskelbtais metiniais veiklos planais ir vykdoma programų pagrindu. Agentūros metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba. Agentūros administracijos struktūrą nustato aplinkos ministras, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus Agentūros tikslus ir uždavinius, metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių. 13. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia aplinkos ministras. Agentūros direktorius pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui. 14. Direktorius: organizuoja Agentūros veiklą ir asmeniškai atsako už jos veiklą, paskirsto darbus Agentūros struktūrinių padalinių vadovams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams; sprendžia Agentūros kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Agentūrai pavestų uždavinių gyvendinimą ir funkcijų atlikimą; teikia aplinkos ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, programas ir jų sąmatas, metinius veiklos planus; vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus; pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą; sudaro sandorius, reikalingus Agentūros uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; teikia aplinkos ministrui Agentūros metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą; Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas; tvirtina Agentūros pareigybių sąrašą, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, Agentūros veiklos planą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir

14 darbuotojų mokymo planus; atstovauja Agentūrai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, įstaigose, nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, įmonėse; pagal kompetenciją tvirtina paslaugų įkainius, tarifus ar kainų nustatymo metodiką; nustato Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo, skatinimo bei materialinių pašalpų skyrimo tvarką; nustatytąja tvarka valdo, naudoja Agentūros turtą ir juo disponuoja; atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas. 15. Agentūros direktorius turi vieną ar kelis pavaduotojus, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų. Kai Agentūros direktoriaus nėra, jį pavaduoja Agentūros direktoriaus paskirtas pavaduotojas ar kitas jo įgaliotas Agentūros valstybės tarnautojas. V. AGENTŪROS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 16. Agentūros metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Agentūros direktorius. 17. Agentūros finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 18. Agentūros vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 19. Agentūra pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau