BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ"

Transkriptas

1 SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 19 1 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vilnius

2 I SKYRIUS MISIJA Sudaryti teisines sąlygas Lietuvai tapti modernia žmogaus teises ir laisves užtikrinančia gerovės valstybe. Teisingumo ministerijos misija sudaryti teisines sąlygas Lietuvai tapti modernia žmogaus teises ir laisves užtikrinančia gerovės valstybe atskleidžia siekį kryptingai prisidėti siekiant bendro valstybės stiprinimo ir geresnio Lietuvos žmonių gyvenimo užtikrinimo tikslo. Būtent šis siekis yra pagrindas numatytiems strateginiams tikslams, lemiantiems būsimus pokyčius teisingumo ministro valdymo srityse 19 1 metais. II SKYRIUS VEIKLOS PRIORITETAI 1. Žmogaus teisių apsaugos ir pasitikėjimo teisingumo sistema stiprinimas.. Kovos su korupcija sistemos tobulinimas. 3. Vartotojų apsaugos sistemos veiksmingumo didinimas. 4. Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas. 5. Registrų ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas.

3 3 III SKYRIUS STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS I. Siekti skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos 1 4 Teisės sistema II. Padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą 1 Paslaugos gyventojams ir verslui III. Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga 3 1 Bausmių sistema 7 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą 19 1 asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. eurų Teisės sistema 1 Paslaugos gyventojams ir verslui 19 m. m. 1 m. 7 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą Bausmių sistema

4 1 lentelė asignavimų paskirstymas pagal programas tūkst. eurų Eil. Nr. Programos kodas ir pavadinimas 19 asignavimai asignavimai 1 asignavimai išlaidoms išlaidoms išlaidoms turtui įsigyti gyti turtui įsi- darbo už- darbo už- darbo už- mokes- mokes- mokes- čiui čiui čiui turtui įsigyti Teisės sistema 7 8, 7 776, 4 4, 46, 7 837, 7 791, 4 44, 46, 7 61, 7 575, 4 181, 46,. 1 Paslaugos gyventojams ir verslui 6 566, 6 43, 3 99, 136, 6 579, 6 418, 3 9, 161, 6 516, 6 335, 3 86, 181, 3. 7 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą 7 843, 7 734, 3 73, 19, 8 54, 8 145, 3 8, 19, 8 1, 8 9, 3 8, 19, Bausmių sistema 7 887, 7 74, , 145, , 71 6, , 7 145, , 7 61, 57 78, , Iš viso , 94 68, 7 333, 436, 1 841, 93 38, 69 67, 7 461, 11 93, 9 61, , ,

5 1 strateginis tikslas: SIEKTI SKAIDRIOS, DARNIOS IR VEIKSMINGOS TEISĖS SISTEMOS 5 Lietuvos teisės sistema grindžiama konstituciniu teisinės valstybės principu. Šis principas reiškia, kad žmogaus teisės ir laisvės turi būti užtikrintos, o valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise. Teisinės valstybės principas neatsiejamas nuo teisingumo principo. Teisingumo ministerija visa savo veikla siekia, kad teisės sistemoje būtų visapusiškai įgyvendinti teisingumo, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos bei kiti konstituciniai principai, kad būtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise, kad būtų plėtojama pagarbos Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams kultūra. Skaidrios, darnios ir veiksmingos teisės sistemos plėtra padės siekti geresnio teisinio reglamentavimo. Teisėkūros procesas jau tapo viešas, tačiau bus siekiama, kad valstybės gyventojai ne tik turėtų tinkamų priemonių, galėtų ir norėtų pareikšti savo nuomonę, bet ir dalyvautų kuriant valstybės gyvenimą pateikdami savo minčių ir pasiūlymų. Skaidri ir efektyvi teisės sistema sudaro sąlygas mažinti korupciją. Bus siekiama ir toliau nuosekliai tobulinti valstybės valdymą intensyviau kovojant su korupcija, jos apraiškomis ir galimybėmis jai atsirasti. Būtent tokia teisės sistema visuomenė pasitikės, ji padės asmenims geriau suvokti savo teises ir pasinaudoti galimybėmis. Teisingumo ministerija neturi teisės daryti įtakos jokiems teismų sprendimams, tačiau plėtojant teisinę sistemą bus toliau modernizuojama administracinių bylų teisena, baudžiamasis ir civilinis procesas, plečiamas alternatyvių ginčų sprendimų taikymas, siekiant sumažinti teismų darbo krūvį ir užtikrinti operatyvesnį ginčų sprendimą. Pirmasis strateginis tikslas suformuluotas šioms teisingumo ministro valdymo sritims: nacionalinės teisinės sistemos plėtra, civilinių teisinių santykių reglamentavimas, baudžiamoji ir bausmių vykdymo politika, politinių partijų ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos bei registravimo politika, rinkimų sistemos reglamentavimas, teisinių procesų reglamentavimas, tarptautinis teisinis bendradarbiavimas ir atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose teismuose koordinavimas (užtikrinimas), visuomenės teisinis švietimas, registrų politikos formavimas. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI Įgyvendinant šį strateginį tikslą bus siekiama šių efekto vertinimo kriterijų: Vertinimo kriterijaus kodas Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas E-1-1 Teisės viršenybės principo įgyvendinimas, proc. 81* E-1- * 17 m. duomenys Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas, balais (nuo iki 1) E-1-1 Teisės viršenybės principo įgyvendinimas, proc. Šis efekto vertinimo kriterijus perkeltas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 17 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo. Teisės viršenybės principas Pasaulio banko kiekvienais metais skelbiamo Pasaulio viešojo administravimo rodiklio vienas iš indikatorių, matuojamas nuo iki 1 proc., parodantis asmenų pasitikėjimą ir paklusimą socialinėms normoms, labiausiai apimantis šias sritis: sutarčių laikymąsi, nuosavybės teises, policiją

6 6 ir teismus, nusikalstamumą ir smurtą (daugiau informacijos Teisės viršenybės principo įgyvendinimas, proc planas faktas ES vidurkis planas faktas ES vidurkis E-1- Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas, balais Lietuvos korupcijos suvokimo indekso įvertinimas, balais (nuo iki 1) planas faktas ES vidurkis 64,6 64,6 64,7 planas faktas ES vidurkis Šis efekto vertinimo kriterijus perkeltas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 17 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 15 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. XII-1537 Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 15 5 programos patvirtinimo. Korupcijos suvokimo indeksas yra vienas garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Korupcijos mastą viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną programą.

7 7 1 4 TEISĖS SISTEMA Bendroji informacija apie programą Šia programa įgyvendinami šie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetai: III prioritetas Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas, IV prioritetas Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra, V prioritetas Saugi valstybė. Taip pat šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 16 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. XIII-8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos (toliau Vyriausybės programa), nuostatos, susijusios su teisėkūra, nacionalinės teisės suderinamumu su ES ir tarptautine teise, atstovavimu valstybės interesams ES ir tarptautinėse institucijose, pažangių mokslo pasiekimų diegimu į teisę, teisinėmis institucijomis, taip pat Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo ir kitų įstatymų nuostatos. Programa įgyvendinami Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos tikslai. Vykdant programą pirmiausia siekiama užtikrinti, kad teisėkūros procesas būtų skaidrus, atviras ir prieinamas visi suinteresuoti asmenys galėtų lengvai susipažinti su rengiamais teisės aktų projektais ir teikti pasiūlymus dėl jų, į jų pastabas būtų atsižvelgiama, visi teisės aktai būtų priimami tik visapusiškai ir kvalifikuotai įvertinus jų įgyvendinimo priemones, sąnaudas ir pasekmes, paskelbus visus tyrimus, analizes, atsiliepimus. Taip pat siekiama užtikrinti visapusišką teisės darnumą priimami teisės aktai turi ne tik neprieštarauti galiojantiems nacionaliniams teisės aktams, bet ir būti suderinti su ES bei tarptautine teise. Viena iš pagrindinių priemonių, užtikrinant teisės sistemos darną, teisės aktų tarpusavio suderinamumą, teisės aktų kokybę, yra Teisingumo ministerijos pagal kompetenciją teikiamos išvados dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų. Siekiant užtikrinti nacionalinės ir ES teisės suderinamumą, svarbus vaidmuo tenka Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau Europos teisės departamentas), kuriam pavesta koordinuoti ES teisės įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę procesą. Siekiama užtikrinti tinkamą ES teisės nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę, kad nacionalinė ir ES teisė būtų derinamos įvertinant visas galimas alternatyvas ir parenkant labiausiai Lietuvos interesus atitinkantį sprendimą. Siekiant nacionalinės teisės darnumo su ES ir tarptautine teise, labai svarbus ir tinkamas atstovavimas Lietuvos interesams ES ir tarptautinėse organizacijose bei jų gynimas. Tad siekiama užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau EŽTT), Jungtinių Tautų (toliau JT) Žmogaus teisių komitete ir tarptautinėse organizacijose, ES teismuose ir kitose institucijose. Taip pat svarbu užtikrinti, kad priimti teisės aktai pasiektų numatytus teisinio reguliavimo tikslus. Tarptautinis teisinis bendradarbiavimas padeda užtikrinti teisės veiksmingumą tarptautiniu lygmeniu, teikiant teisinę pagalbą bei padedant susižinoti Lietuvos ir užsienio institucijoms. Be to, vykdant programą siekiama užtikrinti skaidrumą ir darną formuojant teisingumo ministro valdymo sričių valstybės politiką ir jos veiksmingą įgyvendinimą, vykdant nuoseklią politikos įgyvendinimo priežiūrą ir koordinavimą. Šios programos vertinimą planuojama atlikti 1 metais. Programa yra tęstinė. Programą įgyvendina Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Jie rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl teisės aktų projektų, koordinuoja teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų institucijų veiklą, užtikrina tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių projektų įgyvendinimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams tarptautinėse organizacijose bei užsienio valstybėse. Briuselyje dirba nuolatiniai teisėsaugos atašė: teisėsaugos atašė teisingumo ir baudžiamosios teisės reikalams, teisėsaugos atašė teisingumo ir vartotojų reikalams. Taip pat šią programą įgyvendina Europos teisės departamentas, Lietuvos teisės institutas. Iš viso šią programą 19 m. įgyvendins 171,5 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (Teisingumo ministerijoje 154,5; Europos teisės departamente 17). Programos koordinatorė teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė, tel. 8 (5) 66887, el. p.

8 8 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas lentelė programos 1 4 Teisės sistema tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Užtikrinti teisės sistemos darną bei tinkamą teisės įgyvendinimą Vertinti galiojančią teisę ir teisės aktų projektus ir užtikrinti politikos įgyvendinimo priežiūrą teisingumo ministro valdymo srityse Rengti teisės aktų projektus, teikti išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų ir vykdyti teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą Priemonės finansavimo šaltinis 19 asignavimai Numatomi asignavimai Numatomi 1 asignavimai išlaidoms darbo užmokesčiui turtui įsigyti Iš viso išlaidoms darbo užmokesčiui turtui įsigyti išlaidoms darbo užmokesčiui 4 75,6 4 75, ,8 4 86,6 4 86, ,8 4 97,6 4 97, , , , , , , , , , , , 1 66, 1 58,7 1 66, 1 66, 1 58,7 1 66, 1 66, 1 58,7 33 turtui įsigyti Tarpinstitucinio veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas Vyriausybės programos į- gyvendinimo plano elemento kodas 3...8; ; ; ; ; ; ; ; Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms civilinės būklės aktams registruoti , 9,,, 31, 31, Organizuoti transporto avarijų ir incidentų tyrimus, nustatyti jų priežastis, teikti saugos rekomendacijas Teikti teisinei politikai formuoti skirtus pasiūlymus, pagrįstus šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais ,7 11,7 19,1 11,7 11,7 19,1 11,7 11,7 19, , 6, 6, 6, 6, 6, Vykdyti visuomenės teisinio švietimo veiklas , 3, 3, 3, 3, 3, 1-3 Užtikrinti vykdomųjų dokumentų ir teismų sprendimų vykdymą laiku 31, 31, 31, 31, 31, 31,

9 Apmokėti vykdymo išlaidas pagal antstolių prašymus (remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 37 ir 39 p.) Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose Užtikrinti nacionalinius interesus atitinkantį Lietuvos ir ES bei tarptautinės teisės suderinamumą, tinkamą Lietuvos interesų atstovavimą ES ir tarptautinėse institucijose , 3, 3, 3, 3, 3, , 39, 39, 39, 39, 39, 935,8 935,8 93,6 936,8 936,8 94,6 91,8 91,8 88,6-1 Koordinuoti ES teisės įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę procesą, užtikrinti rengiamų tarptautinių susitarimų atitiktį nacionalinei teisei, vykdyti tarptautinį teisinį bendradarbiavimą 59,4 59,4 513,1 539, 539, 5,7 513, 513, 496, Valdyti ES teisės aktų ir juos įgyvendinančių nacionalinių priemonių srautus, prižiūrėti procesą ir vertinti pateiktus teisės aktų projektus , 5, 13,4 35, 35, 3, 9, 9, 197, Teikti išvadas dėl tarptautinių susitarimų ir rengti dokumentus tarptautiniams susitarimams sudaryti, teikti teisinę pagalbą, siekiant užtikrinti Lietuvos ir užsienio teismų bei kitų institucijų susižinojimą Laikantis nustatytų reikalavimų atstovauti Lietuvai ES ir tarptautinėse institucijose ,1 34,1 99,7 34,1 34,1 99,7 34,1 34,1 99, ,4 46,4 39,5 397,6 397,6 381,9 397,6 397,6 383, Nagrinėti ES ikiteismines ir teismo bylas ir koordinuoti su tokiomis bylomis susijusius valstybės institucijų veiksmus, rengti procesinius dokumentus ir atstovauti valstybei ES teisminėse institucijose ,8 18,8 5,6 1, 1, 197, 1, 1, 199, -- Atstovauti valstybei EŽTT bylose ir JT Žmogaus teisių komitete ir koordinuoti EŽTT sprendimų vykdymą Lietuvoje ,6 187,6 184,9 187,6 187,6 184,9 187,6 187,6 184, Padidinti teisingumo ministro valdymo sričių institucijų veiklos efektyvumą Užtikrinti tinkamus veiklos organizavimo, planavimo ir stebėsenos procesus Organizuoti veiklą ir vykdyti veiklos planavimą, stebėseną ir kontrolę 81,6 764,6 1 84,6 46, 813,6 767,6 1 87,6 46, 61,6 566,6 1 68,6 46, 81,6 764,6 1 84,6 46, 813,6 767,6 1 87,6 46, 61,6 566,6 1 68,6 46, ,4 99, ,1 46, 348,4 3, ,1 46, 37,6 34,6 1 68,6 46, , 3, 3, 3, 3, 3,

10 Grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos 1.. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos , 39, 39, 39, 39, 39, , 3, 17,5 3, 3, 17,5 7 8, 7 776, 4 4, 46, 7 837, 7 791, 4 44, 46, 7 61, 7 575, 4 181, 46, 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 3, 3, 3, 3, 3, 3,. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+) 7 8, 7 776, 4 4, 46, 7 837, 7 791, 4 44, 46, 7 61, 7 575, 4 181, 46, Priemonės finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos; speciali tikslinė dotacija, numatyta atitinkamų biudžeto įstatyme; biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.

11 Vertinimo kriterijaus kodas R R lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai 18 Vertinimo kriterijų reikšmės 19 1 Užtikrinti teisės sistemos darną bei tinkamą teisės įgyvendinimą Institucijų atstovų, teigiamai vertinusių teisines išvadas, dėl kurių išvengta netinkamo teisinio reguliavimo, dalis, proc. Neigiamų viešų žiniasklaidos paminėjimų apie teisingumo ministro valdymo sričių institucijų veiklą dalis, ne daugiau , proc., negu nurodyta 1-1 Vertinti galiojančią teisę ir teisės aktų projektus ir užtikrinti politikos įgyvendinimo priežiūrą teisingumo ministro valdymo srityse P P P P P P P P P P Teisės aktų projektų, parengtų nustatytais terminais, dalis, proc. Pateiktos išvados dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų nustatytais terminais, proc Įregistruoti civilinės būklės aktai, vnt Atliktų mokslinių teisės srities tyrimų ir (ar) veiklų skaičius, vnt Susijęs strateginio planavimo dokumentas Mediacijos procesų skaičius VPĮP Gyventojų, manančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, skaičius, proc. Įmonių, manančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, skaičius, proc. Gyventojų, davusių kyšį per pastaruosius 1 mėnesių, dalis, proc. Įmonių, davusių kyšį per pastaruosius 1 mėnesių, dalis, proc. 6* * * * Užtikrinti vykdomųjų dokumentų ir teismų sprendimų vykdymą laiku Teisingumo ministerijai pateiktų vykdyti teismų sprendimų ir taikos sutarčių įvykdymas nustatytais terminais, proc Užtikrinti nacionalinius interesus atitinkantį Lietuvos ir ES bei tarptautinės teisės suderinamumą, tinkamą Lietuvos interesų atstovavimą ES ir tarptautinėse institucijose R Pateiktų pagrįstų ES teisės perkėlimo ir 1 įgyvendinimo pasiūlymų dalis, proc Pripažintų nepriimtinais skundų dalis nuo pateiktų skundų atitinkamais metais R išnagrinėtose Europos Žmogaus Teisių Teismo Lietuvos Respublikos Vyriausybei perduotose bylose prieš Lietuvą Koordinuoti ES teisės įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę procesą bei užtikrinti rengiamų tarptautinių susitarimų atitiktį nacionalinei teisei VPĮP VPĮP VPĮP VPĮP

12 P P P P P Pateiktų išvadų, rekomenduojančių gerinti teisinį reglamentavimą ES teisės aktus įgyvendinančiuose projektuose ir (ar) teisės aktuose, skaičius, vnt. Išvadų dėl ES teisės aktų projektų atitikties Europos Sąjungos sutarčiai ir Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo skaičius, vnt. Išvadų dėl tarptautinių susitarimų projektų skaičius, vnt. Įvertintų teisės aktų projektų dėl administracinės naštos ir perteklinio reguliavimo įgyvendinant ES teisę skaičius, vnt Koordinuoti ES teisės įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę procesą, užtikrinti rengiamų tarptautinių susitarimų atitiktį nacionalinei teisei, vykdyti tarptautinį teisinį bendradarbiavimą Parengtų pozicijų Europos teisminių institucijų svarstomose bylose skaičius, vnt P P P P P R R Pateiktų pagrįstų pasiūlymų derinant atsakymus dėl Europos Komisijos pateiktų paklausimų ir pradėtų pažeidimo procedūrų skaičius, vnt. Bendras parengtų dokumentų Vyriausybei perduotose bylose, taip pat vykdant EŽTT sprendimus ir Konvencijos pažeidimų prevenciją skaičius, vnt. Gautų teisinės pagalbos prašymų, nuteistų asmenų perdavimo ir (ar) perėmimo prašymų skaičius, vnt. Išsiųstų ir (ar) persiųstų teisinės pagalbos prašymų, nuteistų asmenų perdavimo ir (ar) perėmimo prašymų, arešto orderių skaičius, vnt. Valstybių, su kuriomis sudarytos teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, ekstradicijos ir (ar) nuteistų asmenų perdavimo sutartys, skaičius, vnt VPĮP 3 Padidinti teisingumo ministro valdymo sričių institucijų veiklos efektyvumą Laiku įgyvendinti Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmai, proc. Veiklos kokybės gerinimas (įstaigų, įsidiegusių kokybės vadybos metodus ar sistemas, dalis), proc ,5 87,5 87,5-1 Užtikrinti tinkamus veiklos organizavimo, planavimo ir stebėsenos procesus P Įgyvendintų Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų skaičius, vnt P Elektroninių dokumentų dalis, proc *17 m. duomenys

13 strateginis tikslas: PADIDINTI TEISINIŲ INSTITUCIJŲ PASLAUGŲ PATOGUMĄ VARTOTOJAMS IR JŲ EFEKTYVUMĄ 13 Mokesčių mokėtojams ne mažiau svarbu gauti tinkamas valstybės institucijų teikiamas paslaugas. Suprantama, kad teikiamos paslaugos turi būti patogios, efektyvios ir svarbiausia orientuotos į vartotoją bei teikiamos pagarbiai. Todėl tikslas padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą yra skirtas naujai teikiamų paslaugų kokybei ir efektyvumui siekti. Tikslas bus įgyvendinamas teikiant visas Teisingumo ministerijai pavaldžių institucijų paslaugas, skirtas vartotojams ir verslui, taip pat siekiant efektyviau nagrinėti ginčus. Teikiamų paslaugų kokybė ir efektyvumas bei skelbiama informacija apie šių paslaugų vertinimą skatins didesnį pasitikėjimą teisinėmis institucijomis ir jų darbu. Šis strateginis tikslas suformuluotas teisingumo ministrui pavestai valdymo sričiai asmens teisių ir laisvių apsauga: teisinės paslaugos, vartotojų teisių apsauga, asmens duomenų apsauga, pramoninės nuosavybės apsauga, registrų politikos formavimas. Šiuo strateginiu tikslu siekiama, kad teisinių institucijų teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, daug dėmesio būtų skiriama ne tik rezultatui, bet ir pačiam paslaugos teikimo procesui, kad paslaugos asmeniui būtų teikiamos pagarbiai. Didinant teisinių institucijų teikiamų paslaugų patogumą ir efektyvumą, siekiama didinti paslaugų ir informacijos apie teikiamas paslaugas pasiekiamumą elektroniniu būdu, skatinti vartotojus naudotis elektroninėmis paslaugomis, taip pat siekiama kuo racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas. Įgyvendinant šį strateginį tikslą prisideda Vyriausybės įstaiga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI Įgyvendinant šį strateginį tikslą bus siekiama šių efekto vertinimo kriterijų: Vertinimo kriterijaus kodas Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas E--1 Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc. 95, E-- Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas +13, E--3 Visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis, proc. 67,

14 E--1 Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu, dalis, proc. 14 Institucijos nuolat siekia, kad asmenims būtų kuo paprasčiau ir lengviau pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis. Vienas iš paslaugų pasiekiamumo pagerinimo kriterijų yra galimybė paslaugą gauti e- lektroniniu būdu Teisinių institucijų paslaugų, pasiekiamų elektroniniu būdu dalis, proc planas faktas 94,6 94,4 95,8 planas faktas E-- Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas Šis efekto vertinimo kriterijus perkeltas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 17 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo. Bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas yra skaičiuojamas remiantis atskirais indeksais: vartotojų teisių pažeidimų indeksu, informuotumo apie vartotojų teises indeksu, vartotojų aktyvumo indeksu, Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimo indeksu, kurie apskaičiuojami remiantis vartotojų ir verslininkų nuomonių apklausomis. Rodiklio reikšmės gali kisti nuo -1 iki 1 (kuo indekso reikšmė didesnė, tuo bendra situacija vartotojų teisių apsaugos srityje geresnė). Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas planas faktas 19,3 1 13,4 planas faktas Žemą rodiklio reikšmę 17 m. lėmė vartotojų aktyvumo indeksas, kurio reikšmė, palyginti su ankstesniais metais nors ir auga, tačiau išlieka neigiama (-34,5).

15 E--3 Visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis, proc. 15 Šis efekto vertinimo kriterijus perkeltas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 17 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo. Visuomenės informuotumo asmens duomenų apsaugos klausimais lygis parodo, kiek asmenys žino apie savo teises ir jiems tenkančias pareigas. Asmens žinojimas apie savo teises yra labai svarbus žingsnis siekiant tokių teisių gynimo ir užtikrinimo. Asmuo, žinantis apie savo teises, susijusias su duomenų apsauga, gali prevenciškai imtis priemonių, užkertančių kelią jo teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimams, reikalauti iš kitų asmenų, tvarkančių jo duomenis, laikytis nustatytų reikalavimų ir teikti atitinkamą informaciją, siekti apginti savo pažeistas teises kreipdamasis į priežiūros instituciją bei į teismą. Asmenų, tvarkančių kitų asmenų duomenis, informuotumas apie jiems tenkančias pareigas gali padėti išvengti galimų asmens teisės į duomenų apsaugą pažeidimų ir yra būtina prielaida siekiant užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį Visuomenės informuotumo apie teisę į duomenų apsaugą lygis, proc planas faktas ,3 planas faktas Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti programas

16 16 1 PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR VERSLUI Bendroji informacija apie programą Šia programa įgyvendinami šie Vyriausybės prioritetai: III prioritetas Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas ir IV prioritetas Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra. Šia programa įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos, susijusios su teisinėmis institucijomis, Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 15 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 17 Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (toliau Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas). Vienas iš programos tikslų yra užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą, tiek informuojant ir konsultuojant vartotojus bei verslininkus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, tiek sprendžiant tarp vartotojų ir verslininkų kilusius ginčus. Taip pat programa skirta užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą: siekiama populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugos priemones ir galimybes bei sudaryti kuo palankesnes sąlygas užregistruoti pramoninės nuosavybės objektus, tad nuolat plečiamas teikiamų elektroninių paslaugų sąrašas. Teisingumo ministerija yra 14 registrų (Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Lietuvos Respublikos hipotekos registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, Įgaliojimų registro, Testamentų registro, Vedybų sutarčių registro, Sutarčių registro, Patentų registro, Prekių ženklų registro, Dizaino registro) ir 9 valstybės informacinių sistemų (Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos, Antstolių informacinės sistemos, Licencijų informacinės sistemos (numatoma perduoti šios informacinės sistemos valdytojo teises Ekonomikos ir inovacijų ministerijai), Elektroninio dokumentų archyvo informacinės sistemos, Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos, Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos, Kalėjimų departamento valstybės informacinės sistemos KADIS) valdytoja. Kaip minėtų valstybės informacinių išteklių valdytoja Teisingumo ministerija įgyvendina šias pagrindines funkcijas: metodiškai vadovauja registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui, koordinuoja registro ar valstybės informacinės sistemos funkcionavimą, rengia ir priima teisės aktus, susijusius su registro ar valstybės informacinės sistemos duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu, duomenų ir informacijos apsauga, sprendžia registro ar valstybės informacinės sistemos plėtros klausimus, nagrinėja registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo pasiūlymus dėl registro ar valstybės informacinės sistemos veiklos tobulinimo, priima dėl jų sprendimus ir kt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Teisingumo ministerijai pavesta formuoti valstybės politiką registrų teisinio reguliavimo srityje ir pagal kompetenciją Teisingumo ministerija derina registrų veiklą reguliuojančių įstatymų projektus. Nuolat siekiama, kad teisingumo ministro valdymo srities valstybės registrų ir informacinių sistemų paslaugos būtų prieinamos ir kokybiškos. Šios programos vertinimą planuojama atlikti 1 metais. Programa yra tęstinė. Programą įgyvendina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinis patentų biuras, valstybės įmonė Registrų centras. Iš viso šią programą 19 m. įgyvendins 36 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje 17 Valstybiniame patentų biure 66). Programos koordinatorė teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė, tel. 8 (5) 66887, el. p.

17 17 lentelė programos 1 Paslaugos gyventojams ir verslui tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą Tinkamai derinti vartotojų ir verslo subjektų interesus Priemonės finansavimo šaltinis 19 asignavimai Numatomi asignavimai Numatomi 1 asignavimai išlaidoms darbo už- mokes- čiui turtui įsigyti išlaidoms darbo už- mokes- čiui turtui įsigyti Iš viso išlaidoms darbo užmokesčiui turtui įsigyti 3 43, 3 355, 661, 68, 3 431, 3 363, 669, 68, 3 39, 3 34, 63, 68, 3 43, 3 355, 661, 68, 3 431, 3 363, 669, 68, 3 39, 3 34, 63, 68, Tarpinstitucinio veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento kodas , ,7 61, 68, 3 15, ,7 636, 68, 3 176,7 3 18,7 597, 68, Įgyvendinti vartotojų teisių apsaugą ir konsultuoti verslo subjektus Teikti konsultacijas ir tarpininkauti sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju (paslaugos teikėju) dėl netinkamos kokybės prekių (paslaugų), įsigytų kitose Europos Sąjungos valstybėse , 67, 4, 67, 67, 33, 67, 67, 33, Organizuoti vartotojų švietimą ,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 Įgyvendinti valstybės politiką ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūros srityje Atlikti Lietuvos rinkoje realizuojamų elektroninių cigarečių skysčių pagrindinių sudedamųjų dalių tyrimus Užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą , 84, 84, 84, 84, 84, , 1, 1, 1, 1, 1, , 6, 6, 6, 6, 6, 1 51, 433, 1 48, 68, 56, 413, 1 53, 93, 48, 369, 1 3, 113, -1 Tinkamai registruoti teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą , 1, 1 34, 6, 6, 1 39, 1 98, 1 98, 1 16, , 43, 14, 68, 5, 47, 14, 93, 5, 387, 14, 113,

18 Išduoti patentus ir registruoti prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas ir tvarkyti tris valstybės registrus , 958, 94, 96, 96, 946, 938, 938, 93, , 39, 14, 68, 46, 367, 14, 93, 46, 347, 14, 113, -1- Populiarinti pramoninės nuosavybės apsaugą ir teikti informacinę bei metodinę pagalbą asmenims, siekiantiems apsaugoti teises į pramoninės nuosavybės objektus , 93, 9, 94, 94, 93, 94, 94, 93, , 5, 5, 5, 5, 5, Vykdyti tarptautinių sutarčių ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės apsaugos srityje nuostatas dėl registravimo ir informavimo Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas teisingumo ministro valdymo srities valstybės registrų ir informacinių sistemų paslaugas , 95, 95, 95, 95, 95, , 35, 35, 35, 35, 35, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 3-1 Tinkamai tvarkyti registrų duomenis Masinio vertinimo būdu įvertinti žemės sklypus ir statinius, įregistruotus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, siekiant surinkti mokesčius, taip pat kitiems teisės aktų nustatytiems tikslams , 595, 595, 595, 595, 595, , 47, 47, 47, 47, 47, , 49, 49, 49, 49, 49, Plėtoti Adresų registro veiklą , 13, 13, 13, 13, 13, Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos 1.. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos , 47, 47, 47, 47, 47, 6 566, 6 43, 3 99, 136, 6 579, 6 418, 3 9, 161, 6 516, 6 335, 3 86, 181,

19 tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+) 6 566, 6 43, 3 99, 51, 444, 14, 68, 51, 419, 14, 93, 51, 399, 14, 113, Priemonės finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos; biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; speciali tikslinė dotacija, numatyta atitinkamų biudžeto įstatyme. TVP kodai: 1 Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas 6 Lietuvos inovacijų plėtros 14 m. programa 136, 6 579, 6 418, 3 9, 161, 6 516, 6 335, 3 86, 181,

20 3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Vertinimo kriterijaus kodas R R R R P P P P Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai 18 Vertinimo kriterijų reikšmės Užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą Taikiai išspręstų vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų, išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis, proc. Gaminių ir paslaugų Lietuvos rinkoje, atitinkančių nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, dalis ,5 79 iš visų patikrintų per metus, proc. Vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl savo teisių gynimo, dalis, proc. Verslininkų, manančių, kad vartotojų apsaugos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami, proc. 1-1 Tinkamai derinti vartotojų ir verslo subjektų interesus Išnagrinėtų vartojimo sutarčių dėl nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius, vnt. Tarnybos nutarimų, priimtų dėl nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos, skaičius, vnt. Rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. Atliktų Lietuvos rinkoje realizuojamų elektroninių cigarečių skysčių sudėties ir ženklinimo atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolinių tyrimų skaičius, vnt , 7,5 8 8, Užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą Susijęs strateginio planavimo dokumentas Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas R Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn. 3,,5 1,5 R- 1-- Verslo subjektų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes, dalis, proc Tinkamai registruoti teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą P Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc

21 P R R Pagal nacionalines procedūras į- sigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius, vnt Užtikrinti prieinamas ir kokybiškas teisingumo ministro valdymo srities valstybės registrų ir informacinių sistemų paslaugas Registrų duomenų, teikiamų automatiniu būdu, dalis, proc VPĮP Balsavusiųjų internetu dalis nuo atitinkamais metais visų balsavusių VPĮP rinkėjų, proc. P P P Tinkamai tvarkyti registrų duomenis Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamojo turto (žemės ir statinių) objektų, įvertintų masinio vertinimo būdu, dalis, proc. Įregistruotų, išregistruotų Adresų registro objektų ir jų duomenų pakeitimų dalis nuo teikėjų dokumentuose pateiktų Adresų registro objektų ir jų duomenų pakeitimų skaičiaus, proc. Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, vnt.

22 7 PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINĖJIMĄ Bendroji informacija apie programą Šia programa įgyvendinami šie Vyriausybės prioritetai: III prioritetas Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas ir V prioritetas Saugi valstybė. Įgyvendinant šią programą siekiama sudaryti galimybes asmenims tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra viena iš tarptautiniuose dokumentuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintų teisės kreiptis į teismą, teisės į tinkamą teismo procesą, šalių procesinio lygiateisiškumo ir kitų žmogaus teisių garantijų. Paprastai kiekvienais metais tiek pirmine, tiek antrine valstybės garantuojama teisine pagalba pasinaudoja daugiau kaip 4 tūkst. asmenų. Kokybiškos, pagrįstos naujausiomis mokslo ir technikos žiniomis teismo ekspertizės ir tyrimai suteikia reikiamų įrodymų baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procesuose. Nuolat siekiama akredituoti naujus tyrimo metodus metodų akreditacija užtikrina efektyvesnį tyrimų atlikimą, galimybę keistis duomenimis su užsienio šalių ekspertinėmis įstaigomis, vienodus standartus teismo ekspertų kompetencijos ir kvalifikacijos srityje, taip pat siekiama pateikti kategoriškas išvadas. Aukštą išvadų kategoriškumą lemia aukšta teismo ekspertų kvalifikacija, nuolat gerinama techninė ekspertinių tyrimų bazė, tobulinami tyrimo metodai, nuolat atliekama techninė ekspertizių (tyrimų) kontrolė. Šios programos vertinimą planuojama atlikti 1 metais. Programa yra tęstinė. Programą įgyvendina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos teismo ekspertizės centras. Iš viso šią programą 19 m. įgyvendins 6 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje 58 Lietuvos teismo ekspertizės centre 148). Programos koordinatorius teisingumo viceministras Žydrūnas Plytnikas, tel. 8 (5) 6694, el. p.

23 3 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas lentelė programos 7 Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas Užtikrinti palankesnes sąlygas tinkamai ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus Laiku suteikti kokybišką teisinę pagalbą ir sudaryti sąlygas veiksmingai ginti teises Perduoti Lietuvos patirtį ES Rytų partnerystės ir kitoms besivystančioms valstybėms: pasidalinti patirtimi teisinės pagalbos srityje (16 darnaus vystymo tikslas) Sumokėti užmokestį už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir valstybės užtikrinamą neteisminį taikinamąjį tarpininkavimą (įskaitant advokatų, nuolat teikiančių antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, išlaikymo išlaidas) ir atlyginti kitas antrinės teisinės pagalbos išlaidas Efektyviai administruoti paslaugas, palengvinančias asmenims pažeistų teisių gynimą Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms pirminei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti 19 asignavimai Numatomi asignavimai Numatomi 1 asignavimai išlaidoms darbo užmokesčiui turtui įsigyti išlaidoms darbo užmokesčiui turtui įsigyti darbo užmokesčiui 5 38, 5 38, 863, 5 714, 5 714, 867, 5 689, 5 689, 84, 5 38, 5 38, 863, 5 714, 5 714, 867, 5 689, 5 689, 84, turtui įsigyti Priemonės finansavimo šaltinis Tarpinstitucinio veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas ,, 1, , 3 88, 4 8, 4 8, 4 8, 4 8, , 94, 861,3 944, 944, 867, 917, 917, 84, , 54, 54, 54, 544, 544, (tūkst. eurų) Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento kodas

24 Užtikrinti kvalifikuotų teismo ekspertizių (tyrimų) atlikimą įstatymų nustatyta tvarka Gerinti atliekamų teismo ekspertizių (tyrimų) kokybę ir diegti naujus tyrimo metodus ir technologijas Atlikti teismo ekspertizes (tyrimus), taikant naujausius mokslo pasiekimus ir teismo ekspertizei (tyrimams) nustatytus kokybės reikalavimus 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos 1.. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) Iš viso programai finansuoti (1+) 535, 46, 1, 19, 54, 431, 15, 19, 51, 43, 188, 19, 535, 46, 1, 19, 54, 431, 15, 19, 51, 43, 188, 19, , 356, 16, 19, 47, 361, 167, 19, 44, 333, 14, 19, , 7, 48, 7, 7, 48, 7, 7, 48, 7 843, 7 734, 3 73, 19, 8 54, 8 145, 3 8, 19, 8 1, 8 9, 3 8, 19, 7, 7, 48, 7, 7, 48, 7, 7, 48, 7 843, 7 734, 3 73, 19, 8 54, 8 145, 3 8, 19, 8 1, 8 9, 3 8, 19, Priemonės finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos; biudžetinių įstaigų pajamų įmokos; speciali tikslinė dotacija, numatyta atitinkamų biudžeto įstatyme. TVP kodai: 37 Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas

25 Vertinimo kriterijaus kodas 5 3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai 18 Vertinimo kriterijų reikšmės 19 1 Susijęs strateginio planavimo dokumentas 1 Užtikrinti palankesnes sąlygas tinkamai ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus R P P P P Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje gautų skundų dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo kokybės skaičius nuo sprendimų suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, proc.,16,,, 1-1 Laiku suteikti kokybišką teisinę pagalbą ir sudaryti sąlygas veiksmingai ginti teises R Asmenų, pasinaudojusių antrine teisine pagalba, skaičius Sprendimų pakeisti advokatą skaičius nuo priimtų sprendimų dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo skaičiaus, proc. Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo gautų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, proc. Asmenų, kuriems buvo suteikta pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba, skaičius, vnt , ,9 1,8 1,8 1, Užtikrinti kvalifikuotų teismo ekspertizių (tyrimų) atlikimą įstatymų nustatyta tvarka Teismo ekspertizių (tyrimų) išvadų kategoriškumas, proc R- 7-- Laiku atliktų ekspertizių ir tyrimų 55, skaičius (iki 3 d.), proc. -1 Gerinti atliekamų teismo ekspertizių (tyrimų) kokybę ir diegti naujus tyrimo metodus bei technologijas Akredituotų pagal LST EN ISO/IEC P standartą tyrimo metodų skaičius, vnt. P Dalyvavusių mokymuose teismo ekspertizių (tyrimų) užsakovų (klausytojų) skaičius, vnt

26 3 strateginis tikslas: PASIEKTI, KAD BAUSMIŲ SISTEMA BŪTŲ MODERNI IR VEIKSMINGA Žmonėms svarbu, kad nusikaltę asmenys sulauktų adekvačios padarytai nusikalstamai veikai bausmės ir ją atlikę nedarytų naujų teisės pažeidimų. Bausmių politika orientuojama į bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu. Teisingumo ministerija ketina pasiekti, kad bausmių sistema būtų skaidri, moderni ir veiksminga. Veiksmingumas sietinas su pagalba nusikaltusiam, siekiant sumažinti jo nusikalstamo elgesio riziką. Įgyvendinant Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą, bus modernizuojamos laisvės atėmimo įstaigos, panaudojant naujausias ir išmaniausias technologijas, kartu iš esmės keičiamas požiūris į nusikaltusį asmenį ir darbo su juo metodai. Šis strateginis tikslas suformuluotas teisingumo ministrui pavestai valdymo sričiai baudžiamoji ir bausmių vykdymo politika. Įgyvendinant šį strateginį tikslą bus siekiama šių efekto vertinimo kriterijų: 6 Vertinimo kriterijaus kodas E-3-1 E-3- E-3-3 Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas Asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis, proc. Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius (1 tūkst. gyventojų) Taikyto realaus terminuoto laisvės atėmimo dalis nuo visų taikytų bausmių, proc , 11, 1, , E-3-1 Asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis, proc. Tai vienas iš kriterijų, parodančių resocializacijos proceso bei probacijos registre esančių asmenų elgesio korekcijos priemonių veiksmingumą. Kriterijus parodo, kokia dalis į laisvę paleistų asmenų per vienus metus padarė naujų nusikaltimų ir grįžo į laisvės atėmimo vietų įstaigas Asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis, proc planas 15,8 15,6 1,4 11, 11 1,8 faktas 13,9 11,1 13 planas faktas E-3- Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius (1 tūkst. gyventojų) Šis efekto vertinimo kriterijus perkeltas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 17 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo. Kriterijus parodo, ar baudžiamoji politika subalansuota, ar neskiriama pernelyg dažnai laisvės atėmimo bausmė bei ar taikomas suėmimas, ar efektyvus nuteistųjų resocializacijos procesas.

27 7 Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius 1 tūkst. gyventojų planas faktas ES vidurkis planas faktas ES vidurkis E-3-3 Taikyto realaus terminuoto laisvės atėmimo dalis nuo visų taikytų bausmių, proc. Šis kriterijus leidžia stebėti baudžiamosios politikos pokyčių bei teismų praktikos tendencijas ir atitinkamai vertinti paskirtų realaus laisvės atėmimo bausmių ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, santykį. 3 1 Taikyto realaus terminuoto laisvės atėmimo dalis nuo visų taikytų bausmių, proc planas, 1,8 1,4 1 1 faktas,6 19,3 18,6 planas faktas Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną programą.

28 8 3 1 BAUSMIŲ SISTEMA Bendroji informacija apie programą Šia programa įgyvendinami šie Vyriausybės prioritetai: I prioritetas Darni, atsakinga ir sveika visuomenė, III prioritetas Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas ir V prioritetas Saugi valstybė. Taip pat šia programa įgyvendinama Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 14 m. liepos d. nutarimu Nr. 74 Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programos patvirtinimo, Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas, Viešojo saugumo plėtros 15 5 programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 16 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 37 Dėl Viešojo saugumo plėtros 15 5 programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (toliau Viešojo saugumo plėtros 15 5 programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas). Įgyvendinant šią programą ypatingas dėmesys skiriamas nuteistųjų resocializacijai, taip siekiant mažinti nusikalstamų veikų recidyvą, padėti nusikaltusiems asmenims grįžti į visuomenę. Taip pat skatinamas alternatyvių įkalinimui baudžiamosios atsakomybės formų (probacijos, bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių) taikymas, plėtojama probacijos sistema. Kitas svarbus siekis modernizuoti laisvės atėmimo vietų įstaigas ir jų veiklos metodus, keisti jų požiūrį į nuteistąjį, plėtoti jose šiuolaikinę infrastruktūrą, atitinkančią tarptautinius reikalavimus. Veiklos ir infrastruktūros pokyčiai lemia didesnį bausmių vykdymo sistemos taupumą, įstaigų veiklos saugumą ir geresnes darbuotojų darbo bei įkalintų asmenų laikymo sąlygas. Kita labai svarbi baudžiamosios politikos kryptis ginti nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teises ir teisėtus interesus, užtikrinti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą. 16 metais Valstybės kontrolė atliko valstybinį auditą Programos Bausmių sistema įgyvendinimas. Programa yra tęstinė. Programą įgyvendina Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas, jam pavaldžios įstaigos ir įmonė. Iš viso šią programą 19 m. įgyvendins Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Programos koordinatorius teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis, tel. 8 (5) 6687, el. p.

29 9 Tikslo, uždavinio, priemonės kodas Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas lentelė programos 3 1 Bausmių sistema tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 19 asignavimai Numatomi asignavimai Numatomi 1 asignavimai išlaidoms išlaidoms išlaidoms darbo užmokesčiui turtui įsigyti darbo užmokesčiui turtui į- sigyti darbo užmokesčiui 1 Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą 7 88, 7 143, , 145, 77 5, 7 377, , 7 145, 87 16, , 57 78, , 1-1 Plėtoti probacijos sistemą 5 69, 5 69, 4 983, 5 66, 5 65, 4 97, 1, 5 6, 5 6, 4 97, Vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų priežiūrą ir elgesio korekcijos priemones Probacijos vykdymo koordinavimas ir probacijos sistemos e- fektyvumo padidinimas Organizuoti Lietuvos probacijos tarnybos prižiūrimiems nepilnamečiams kryptingą užimtumą skatinančias priemones Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose, užtikrinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, materialinį techninį aprūpinimą Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietose Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas , 5 684, 4 983, 5 61, 5 61, 4 97, 5 61, 5 61, 4 97, , 5, 1, turtui įsigyti , 8, 8, 8, 8, 8, , 4 99, 3 8, 5, 4 155, 4 15, 3 8, 5, 4 149, 4 99, 3 8, 5, , 4 17, 3 8, 4 17, 4 17, 3 8, 4 17, 4 17, 3 8, , 6, 6, 6, 6, 6, , 1, 1,, 1, 1,, 1, 1, , 9, 9, 9, 9, 9, Priemonės finansavimo šaltinis Tarpinstitucinio veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas 14 (tūkst. eurų) Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento kodas

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius 2 I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Strateginio tikslo, programos tikslo ar priemonės pavadinimas Trečiasis strateginis tikslas Pasiekti,

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau