untitled

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "untitled"

Transkriptas

1 1996L0077 LT Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB 1996 m. gruodžio 2 d. nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus (tekstas svarbus EEE) (OL L 339, , p. 1) iš dalies keičiama: Oficialusis leidinys Nr. puslapis data M1 Komisijos Direktyva 98/86/EB 1998 m. lapkričio 11 d. L M2 Komisijos Direktyva 2000/63/EB 2000 m. spalio 5 d. L M3 Komisijos Direktyva 2001/30/EB 2001 m. gegužės 2 d. L M4 Komisijos Direktyva 2002/82/EB 2002 m. spalio 15 d. L M5 Komisijos direktyva 2003/95/EB 2003 m. spalio 27 d. L M6 Komisijos direktyva 2004/45/EB 2004 m. balandžio 16 d. L M7 Komisijos direktyva 2006/129/EB 2006 m. gruodžio 8 d. L

2 1996L0077 LT B KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB 1996 m. gruodžio 2 d. nustatanti konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus (tekstas svarbus EEE) EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo ( 1 ) su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/34/EB ( 2 ), ypač įjos 3 straipsnio 3 dalies a punktą, pasikonsultavusi su Maisto produktų moksliniu komitetu, kadangi būtina nustatyti visų 1995 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/2/EB dėl maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius ( 3 ), išvardytų maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijus; kadangi būtina pakeisti 1965 m. sausio 26 d. Tarybos direktyvoje 65/66/ EEB, nustatančioje konkrečius konservantų, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, grynumo kriterijus ( 4 )su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/604/EEB ( 5 ) nustatytus grynumo kriterijus; kadangi būtina pakeisti 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvoje 78/664/EEB, nustatančioje konkrečius antioksidantų, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, grynumo kriterijus ( 6 ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 82/712/EEB ( 7 ), nustatytus grynumo kriterijus; kadangi reikėtų atitinkamai panaikinti Direktyvas 65/66/EEB ir 78/664/ EEB; kadangi būtina atsižvelgti į priedų specifikacijas ir analizės metodus, išdėstytus Jungtinio FAO/WHO maisto priedų ekspertų komiteto (Jecfa) sudarytame Codex Alimentarius; kadangi maisto priedai, kurie yra pagaminti taikant gamybos metodus arba naudojant pradines medžiagas, kurios gerokai skiriasi nuo tų, kurios yra įtrauktos į Maisto produktų mokslinio komiteto įvertinimą, arba nuo tų, kurios yra nurodytos šioje direktyvoje, turėtų būti pateikti Maisto produktų moksliniam komitetui įvertinti, kad juos būtų galima visapusiškai įvertinti pabrėžiant jų grynumo kriterijus; kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę, PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 1 straipsnis Direktyvos 89/107/EEB 3 straipsnio 3 dalies a punkte paminėti maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, grynumo kriterijai, kaip nurodyta Direktyvoje 95/2/EB, išdėstomi šio dokumento priede. ( 1 ) OL L 40, , p. 27. ( 2 ) OL L 237, , p. 1. ( 3 ) OL L 61, , p. 1. ( 4 ) OL 22, , p ( 5 ) OL L 352, , p. 45. ( 6 ) OL L 223, , p. 30. ( 7 ) OL L 297, , p. 31.

3 1996L0077 LT M1 2 straipsnis B 1 straipsnyje paminėti grynumo kriterijai pakeičia Direktyvų 65/66/EEB, 78/663/EEB ir 78/664/EEB nustatytus grynumo kriterijus. 3 straipsnis 1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą įšią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės. 2. Produktais, kurie buvo pateikti į rinką arba paženklinti etiketėmis iki 1997 m. liepos 1 d. ir kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų, gali būti prekiaujama kol baigsis jų atsargos. 4 straipsnis Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. 5 straipsnis Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

4 1996L0077 LT B PRIEDAS E 200 SORBO RŪGŠTIS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Sorbo rūgštis Trans, trans-2,4-heksadieno rūgštis C 6 H 8 O 2 Molekulinė masė 112,12 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje Bespalvės adatėlės arba balti lengvai birūs, silpno būdingo kvapo milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 o C temperatūroje A. Lydymosi intervalas 133 o C 135 o C po 4 val. vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties B. Spektrometrija Tirpalas izopropilo alkoholyje (1: ) rodo absorbcijos maksimumą esant bangos ilgiui 254 ± 2 nm C. Teigiamas testas dviguboms jungtims D. Sublimacijos taškas 80 o C Vandens kiekis Ne daugiau kaip 0,5 % (Karl Fischer metodas) Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,2 % Aldehidai Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu) Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 202 KALIO SORBATAS Kalio sorbatas Kalio (E,E)-2,4-heksadienoatas Kalio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 6 H 7 O 2 K Molekulinė masė 150,22 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % sausoje medžiagoje Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 o C temperatūroje A. Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133 o C 135 o C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties B. Teigiami testai kaliui ir dviguboms jungtims Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 1,0 % (105 o C, 3 val.) Rūgštingumas ar šarmingumas Apytikriai ne daugiau kaip 1,0 % (išreiškiant sorbo rūgštimi arba K 2 CO 3 )

5 1996L0077 LT B Aldehidai Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 0,1 % (apskaičiuojant formaldehidu) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 203 KALCIO SORBATAS Kalcio sorbatas Kalcio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 12 H 14 O 4 Ca Molekulinė masė 262,32 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 o C temperatūroje A. Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133 o C 135 o C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties B. Teigiami testai kalciui ir dviguboms jungtims Masės sumažėjimas džiovinant Aldehidai Fluoridas Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 210 BENZOINĖ RŪGŠTIS Ne daugiau kaip 2,0 %, po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu) Ne daugiau kaip 10 mg/kg Ne daugiau kaip 10 mg/kg Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Benzoinė rūgštis Bernzenkarboksirūgštis Fenilkarboksirūgštis C 7 H 6 O 2 Molekulinė masė 122,22 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje Balti kristaliniai milteliai A. Lydymosi intervalas 121,5 o C 123,5 o C B. Teigiamas sublimacijos testas ir benzoato testas Masės sumažėjimas džiovinant ph Ne daugiau kaip 0,5 % po 3 val. džiovinimo virš sieros rūgšties Apie 4 (tirpalas vandenyje)

6 1996L0077 LT B Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,05 % Chlorinti organiniai junginiai Ne daugiau kaip 0,07 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,3 % monochlorbenzoinės rūgšties Lengvai oksiduojamos medžiagos Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinamas 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml Lengvai anglėjančios medžiagos Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5 95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC ( 1 ), 0,3 ml geležies chlorido TSC ( 2 ), 0,1 ml vario sulfato TSC ( 3 ) ir 4,4 ml vandens Policiklinės rūgštys Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 211 NATRIO BENZOATAS Natrio benzoatas Benzenkarboksirūgštis Fenilkarboksirūgšties natrio druska Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 7 H 5 O 2 Na Molekulinė masė 144,11 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % C 7 H 5 O 2 Na po 4 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Balti, beveik bekvapiai kristaliniai milteliai ar granulės A. Tirpumas Lengvai tirpus vandenyje, mažai tirpus etanolyje B. Benzoinės rūgšties lydymosi intervalas C Teigiami testai benzoatui ir natriuis Masės sumažėjimas džiovinant Lengvai oksiduojamos medžiagos Policiklinės rūgštys Chlorinti organiniai junginiai Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis Benzoinės rūgšties, išskirtos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 o C 123,5 o C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties Ne daugiau kaip 1,5 % po 4 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml Natrio benzoato (neutralizuoto) tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo Ne daugiau kaip 0,06 %, išreikštų chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties Vienam gramui natrio benzoato neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

7 1996L0077 LT B Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 212 KALIO BENZOATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 7 H 5 O 2 K3H 2 O Molekulinė masė 214,27 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) A. Benzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 o C 123,5 o C po džiovinimo eksikaroriuje virš sieros rūgšties B. Teigiami testai benzoatui ir kaliui Masės sumažėjimas džiovinant Chlorinti organiniai junginiai Lengvai oksiduojamos medžiagos Kalio benzoatas Kalio benzenkarboksirūgšties druska Kalio fenilkarboksirūgšties druska Ne mažiau kaip 99 % C 7 H 5 O 2 K po džiovinimo iki pastovios masės 105 o C temperatūroje Balti kristaliniai milteliai Ne daugiau kaip 26,5 % po džiovinimo 105 o C temperatūroje Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml Lengvai anglėjančios medžiagos Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5 95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens Policiklinės rūgštys Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 213 KALCIO BENZOATAS Natrio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl Ne daugiau kaip 10 mg/kg Apibrėžimai Monokalcio benzoatas Kalcio benzoatas Kalcio dibenzoatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Bevandenio: C 14 H 10 O 4 Ca

8 1996L0077 LT B Monohidrato: C 14 H 10 O 4 Ca 3H 2 O Trihidrato: C 14 H 10 O 4 Ca H 2 O Molekulinė masė Bevandenio: 282,31 Monohidrato: 300,32 Trihidrato: 336,36 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % po džiovinimo 105 o C temperatūroje Balti ar bespalviai kristalai, arba balti milteliai A. Benzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5 o C 123,5 o C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties B. Teigiami testai benzoatui ir kalciui Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 17,5 % džiovinant 105 o C temperatūroje iki pastovios masės Vandenyje netirpios medžiagos Ne daugiau kaip 0,3 % Chlorinti organiniai junginiai Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloru, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzoinės rūgšties Lengvai oksiduojamos medžiagos Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 s. Karštame tirpale ištirpinama 1 g bandinio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO 4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 s. Sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml Lengvai anglėjančios medžiagos Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzoinės rūgšties ir 5 ml 94,5 95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens Policiklinės rūgštys Benzoinės rūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzoinės rūgšties lydymosi intervalo Rūgštingumo ar šarmingumo laipsnis Kalcio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl Fluoridas Ne daugiau kaip 10 mg/kg Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 214 ETILO p-hidroksibenzoatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Etilparabenas Etilo p- hidroksibenzoatas Etilo p-hidroksibenzoatas Etilo p-hidroksibenzoinės rūgšties esteris C 9 H 10 O 3 Molekulinė masė 166,8 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,5 % po 2 val. džiovinimo 80 o C temperatūroje

9 1996L0077 LT B Beveik bekvapiai, maži, bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai A. Lydymosi intervalas 115 o C 118 o C B. Teigiamas testas p-hidroksibenzoatui p-hidroksibenzoinės rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 213 o C 217 o Cpo vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties C. Teigiamas testas alkoholiui Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 0,5% po 2 val. džiovinimo 80 o C temperatūroje Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,05% p-hidroksibenzoinė ir salicilinė rūgštis Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi Sunkieji metalai ( išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 215 NATRIO ETILOp-HIDROKSIBENZOATAS M7 Natrio etilo p-hidroksibenzoatas p-hidroksibenzoinės rūgšties etilo esterio natrio junginys Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 9 H 9 O 3 Na Molekulinė masė 188,8 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 83 % p-hidroksibenzoinės rūgšties etilo esterio bevandenėje medžiagoje Balti, kristaliniai higroskopiniai milteliai A. Lydymosi intervalas 115 o C 118 o C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties B. Teigiamas testas p-hidroksibenzoatui p-hidroksibenzoinės rūgšties, gautos iš bandinio, lydymosi intervalas yra 213 o C 217 o C C. Teigiamas testas natriui D. ph 0,1 % vandeninio tirpalo turi būti 9,9 10,3 Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 5 % po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties Sulfatiniai pelenai 37 % 39 % p-hidroksibenzoinė ir salicilinė rūgštis Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg B E 218 METILOp-HIDROKSIBENZOATAS Metilparabenas Metilo p-oksibenzoatas

10 1996L0077 LT B Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Metilo p-hidroksibenzoatas p-hidroksibenzoinės rūgšties metilo esteris C 8 H 8 O 3 Molekulinė masė 152,15 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 80 o C temperatūroje Beveik bekvapiai, maži bespalviai kristalai, arba balti kristaliniai milteliai A. Lydymosi intervalas 125 o C 128 o C B. Teigiamas testas p-hidroksibenzoatui Masės sumažėjimas džiovinant Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,05% p-hidroksibenzoinė rūgštis ir salicilinė rūgštis Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) p-hidroksibenzoinės rūgšties, gautos iš bandinio, lydymosi intervalas yra 213 o C 217 o C po 2 val. džiovinimo 80 o C temperatūroje Ne daugiau kaip 0,5% po 2 val. džiovinimo 80 o C temperatūroje Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 219 NATRIO METILOp-HIDROKSIBENZOATAS Natrio metilo p-hidroksibenzoatas p-hidroksibenzoinės rūgšties metilo esterio natrio junginys C 8 H 7 O 3 Na Molekulinė masė 174,15 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,5 % bevandenėje medžiagoje Balti higroskopiniai milteliai A. Baltų miltelių, susidariusių vandenilio chlorido rūgštimi rūgštinant metilo p-hidroksibenzoato natrio junginio vandeninį 10 % (w/v) tirpalą (indikatoriumi naudojant lakmuso popierėlį), juos perplovus vandeniu ir 2 val. džiovinus 80 o C temperatūroje, lydymosi intervalas yra 125 o C 128 o C B. Teigiamas testas natriui C. ph 0,1 % vandeninio (be anglies dioksido) tirpalo ne mažesnis kaip 9,7 ir ne didesnis kaip 10,3 Vandens kiekis Ne daugiau kaip 5 % (Karl Fischer metodas) Sulfatiniai pelenai 40 % 44,5 % bevandenėje fazėje p-hidroksibenzoinė rūgštis ir salicilinė rūgštis Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzoine rūgštimi

11 1996L0077 LT B Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 220 SIEROS DIOKSIDAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Sieros dioksidas Sulfito rūgšties anhidridas SO 2 Molekulinė masė 64,07 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % Bespalvės, lengvai neužsidegančios, stipraus aštraus dusinančio kvapo dujos A. Teigiamas testas sulfitinėms medžiagoms Vandens kiekis Ne daugiau kaip 0,05 % Nelakios liekanos Ne daugiau kaip 0,01 % Sieros trioksidas Ne daugiau kaip 0,1 % Selenas Kitos dujos, kurių normaliai neturi būti ore Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg Nėra pėdsakų Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 221 NATRIO SULFITAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Natrio sulfitas (bevandenis arba heptahidratas) Bevandenis: Na 2 SO 3 Heptahidratas: Na 2 SO 3 7H 2 O Molekulinė masė Bevandenis: 126,04 Heptahidratas: 252,16 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Bevandenis: ne mažiau kaip 95 % Na 2 SO 3 ir ne mažiau kaip 48 % SO 2 Heptahidratas: ne mažiau kaip 48 % Na 2 SO 3 ir ne mažiau kaip 24 % SO 2 Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai A. Teigiamas testas sulfitui ir natriui B. 10 % (bevandenio) tirpalo ar 20 % (heptahidrato) tirpalo ph yra 8,5 11,5 Tiosulfatas Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO 2 kiekiu Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Selenas Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu

12 1996L0077 LT B Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 222 NATRIO BISULFITAS Natrio bisulfitas Natrio hidrosulfitas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas NaHSO 3 vandeniniame tirpale Molekulinė masė 104,06 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 32 % (w/v) Na 2 HSO 3 Skaidrus, bespalvis iki geltonos spalvos tirpalas A. Teigiamas testas sulfitui ir natriui B. ph 10 % vandeninio tirpalo yra 2,5 5,5 Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Selenas Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 223 NATRIO METABISULFITAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Pirosulfitas Natrio pirosulfitas Natrio disulfitas Natrio pentaoksodisulfitas Na 2 S 2 O 5 Molekulinė masė 190,11 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 95 % Na 2 S 2 O 5 ir ne mažiau kaip 64 % SO 2 Balti kristalai arba kristaliniai milteliai A. Teigiamas testas sulfitui ir natriui B. ph 10 % vandeninio tirpalo yra 4,0 5,5 Tiosulfatas Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO 2 kiekiu Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Selenas Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg

13 1996L0077 LT B E 224 KALIO METABISULFITAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Kalio pirosulfitas Kalio disulfitas Kalio pentaokso disulfatas K 2 S 2 O 5 Molekulinė masė 222,33 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 90 % K 2 S 2 O 5 ir ne mažiau kaip 51,8 % SO 2 ; liekana susideda daugiausiai iš kalio sulfato A. Teigiamas testas sulfitui ir kaliui Tiosulfatas Geležis Selenas Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO 2 kiekiu Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 226 KALCIO SULFITAS Kalcio sulfitas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas CaSO 3 2H 2 O Molekulinė masė 156,17 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 95 % CaSO 3 2H 2 Oirnemažiau kaip 39 % SO 2 Balti kristalai arba balti kristaliniai milteliai A. Teigiamas testas sulfitui ir kalciui Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Selenas Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 227 KALCIO BISULFITAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Kalcio bisulfitas Kalcio vandenilio sulfitas Ca(HSO 3 ) 2 Molekulinė masė 202,22

14 1996L0077 LT B Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) A. Teigiamas testas sulfitui ir kalciui Geležis Selenas Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) 6% 8 % (w/v) sieros dioksido ir 2,5 % 3,5 % (w/v) kalcio dioksido, atitinkančio 10 % 14 % (w/v) kalcio bisulfito [Ca(HSO 3 ) 2 ] Skaidrus žalsvai-geltonas vandeninis tirpalas, turintis ryškų sieros dioksido kvapą Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 228 KALIO BISULFITAS Kalio bisulfitas Kalio vandenilio sulfitas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas KHSO 3 vandeniniame tirpale Molekulinė masė 120,17 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 280 g KHSO 3 litre (arba 150 g SO 2 litre) Skaidrus bespalvis vandeninis tirpalas A. Teigiamas testas sulfitui ir kaliui Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Selenas Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO 2 kiekiu Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 230 DIFENILAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Difenilas 1,1'-difenilas Fenilbenzenas C 12 H 10 Molekulinė masė 154,20 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,8 % Balta arba blankiai geltona iki gintarinės spalvos kieta, savito kvapo medžiaga A. Lydymosi intervalas 68,5 o C 70,5 o C B. Distiliacijos intervalas Distiliuojasi pilnai 2,5 o C intervale, 252,5 o C 257,5 o C temperatūroje

15 1996L0077 LT B Benzenas Aromatiniai aminai Fenolio dariniai Lengvai anglėjančios medžiagos Terfenilas ir aukštesni polifenilo dariniai Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg Ne daugiau kaip 2 mg/kg (išreiškiant anilinu) (išreiškiant fenoliu) Šaltas 0,5 g difenilo 5-se ml 94,5 % 95,5 % sieros rūgšties tirpalo negali būti ryškesnės spalvos nei standartinis tirpalas, susidedantis iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens Ne daugiau kaip 0,2 % Nėra Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 231 ORTOFENILFENOLIS Ortoksenolis (1,1'-difenil)-2-olis 2-Hidroksidifenilas o- Hidroksidifenilas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 12 H 10 O Molekulinė masė 170,20 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % Balti arba silpnai gelsvi kristaliniai milteliai A. Lydymosi intervalas 56 o C 58 o C B. Teigiamas testas fenoliatams Etanolinis tirpalas (1 g/10 ml), įpylus 10 % geležies chlorido tirpalo, įgauna žalią spalvą Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,05 % Difenilo eteris Ne daugiau kaip 0,3 % p-fenilfenolis Ne daugiau kaip 0,1 % 1-Naftolis Ne daugiau kaip 0,01 % Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 232 NATRIO ORTOFENILFENOLIS Natrio ortofenilfenatas Natrio o-fenilfenolio druska Natrio ortofenilfenolis Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 12 H 9 ONa 4H 2 O Molekulinė masė 264,26

16 1996L0077 LT B Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 97 % C 12 H 9 ONa 4H 2 O Balti arba silpnai gelsvi kristaliniai milteliai A. Teigiamas testas fenoliatui ir natriui B. o-ortofenilfenolio, gauto iš bandinio parūgštinant, nerekristalinto, lydymosi intervalas yra 56 o C 58 o Cpodžiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties C. ph 2 % vandeninio tirpalo turi būti 11,1 11,8 Difenilo eteris Ne daugiau kaip 0,3 % p-fenilfenolis Ne daugiau kaip 0,1 % 1-Naftolis Ne daugiau kaip 0,01 % Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 233 TIABENDAZOLAS 4-(2-benzimidazolil)tiazolas 2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazolas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 10 H 7 N 3 S Molekulinė masė 201,26 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje Balti, ar beveik balti bekvapiai milteliai A. Lydymosi intervalas 296 o C 303 o C B. Spektrometrija 0,1 N HCl tirpale (0,0005 % w/v) esant bangos ilgiui 302 nm, 258 nm ir 243 nm absorbcijos maksimumai: E 1% 1cm kai λ = 302 nm±2 nm: vidutiniškai 1230 E 1% 1cm kai λ = 258 nm±2 nm: vidutiniškai 200 E 1% 1cm kai λ = 243 nm±2 nm: vidutiniškai 620 Absorbcijos santykis 243 nm/302 nm = 0,47 0,53 Absorbcijos santykis 258 nm/302 nm = 0,14 0,18 Vandens kiekis Ne daugiau kaip 0,5 % (Karl Fischer metodas) Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,2 % Selenas Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 234 NIZINAS Nizinas susideda iš tampriai susijungusių polipeptidų, susidariusių natūraliai veikiant Streptococcus lactis, Lancefield grupės N

17 1996L0077 LT B Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 143 H 230 N 42 O 37 S 7 Molekulinė masė 3 354,12 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Nizino koncentrate yra ne mažiau kaip 900 vienetų/mg lieso pieno druskų mišinyje ir minimumas natrio chlorido kiekio 50 % Balti milteliai Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 3 % džiovinant iki pastovios masės 102 o C 103 o C temperatūroje Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 235 NATAMICINAS Pimaricinas Natamicinas yra polienų makrolidų grupės fungicidas, susidarantis natūraliai veikiant Streptomyces natalensis arba Streptococcus lactis Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 33 H 47 O 13 N Molekulinė masė 665,74 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 95 % bevandenėje medžiagoje Balti iki baltai-kreminės spalvos kristaliniai milteliai A. Spalvota reakcija Įbėrus kelis natamicino kristalus į lašus (ant mažos plokštelės): koncentruotos vandenilio chlorido rūgšties, atsiranda mėlyna spalva, koncentruotos fosforo rūgšties, atsiranda žalia spalva, kuri po kelių minučių pasikeičia į blyškiai raudoną B. Spektrometrija 0,0005 % (w/v) tirpalas 1 % metanoliniame acto rūgšties tirpale absorbcijos maksimumą rodo apie 290 nm, 303 nm ir 318 nm, nuokrypį apie 280 nm ir minimumą apie 250 nm, 295,5 nm ir 311 nm C. ph 5,5 7,5 (1 % w/v tirpalas iš anksto neutralizuotame 20 dalių dimetilformamido ir 80 dalių vandens mišinyje) D. Specifinis sukimas Masės sumažėjimas džiovinant ½α 20 D = nuo o iki o (1 % w/v tirpalas ledinėje acto rūgštyje 20 o C temperatūroje, apskaičiuojant sausoje medžiagoje) Ne daugiau kaip 8 % (džiovinant iki pastovios masės virš P 2 O 5 vakuume 60 o C temperatūroje) Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,5 % Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg Mikrobiologinis kriterijus: bendrasis Ne daugiau kaip 100/g gyvybingų mikroorganizmų skaičius

18 1996L0077 LT B E 239 HEKSAMETILENO TETRAAMINAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Heksaminas Metenaminas 1,3,5,7-Tetraazatriciklo [ ,7 ]-dekanas, heksametilenetetraminas C 6 H 12 N 4 Molekulinė masė 140,19 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje Bespalviai arba balti kristaliniai milteliai A. Teigiami testai formaldehidui ir amoniakui B. Sublimacijos taškas yra apytikriai 260 o C Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 0,5 % džiovinant vakuume 2 val. virš P 2 O o C temperatūroje Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,05 % Sulfatai Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant SO 4 Chloridai Amonio druskos Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant Cl Nenustatoma Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 242 DIMETILO DIKARBONATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas DMDC Dimetilo pirokarbonatas Dimetilo dikarbonatas Pirokarbonato rūgšties dimetilo esteris C 4 H 6 O 5 Molekulinė masė 134,09 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,8 % Bespalvis skystis, skylantis vandenyje, ėdantis odą, akis, toksinis įkvepiant ir nuryjant A. Suirimas Praskiedus teigiamas testas CO 2 ir metanoliui B. Lydymosi taškas Virimo taškas 17 o C 172 o C vykstant skilimui C. Tankis 20 o C Vidutiniškai 1,25 g/cm 3 D. Infraraudonas spektras Maksimumas: 1156 ir 1832 cm -1 Dimetilo karbonatas Ne daugiau kaip 0,2 % Chloras (bendrasis)

19 1996L0077 LT B Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 249 KALIO NITRITAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Kalio nitritas KNO 2 Molekulinė masė 85,11 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 95 % bevandenėje medžiagoje ( 4 ) Baltos arba silpnai gelsvos tirpios granulės A. Teigiamas testas nitritui ir kaliui B. ph 5 % tirpalo: ne mažesnis kaip 6,0 ir ne didesnis kaip 9,0 Masės sumažėjimas džiovinant Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 250 NATRIO NITRITAS Ne daugiau kaip 3 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio Ne daugiau kaip 10 mg/kg Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Natrio nitritas M5 NaNO 2 Molekulinė masė 69,00 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 97 % bevandenėje medžiagoje ( 4 ) Balti kristaliniai milteliai arba gelsvi gumulėliai A. Teigiami testai nitritui ir natriui Masės sumažėjimas džiovinant Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 251 NATRIO NITRATAS Ne daugiau kaip 0,25 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio Ne daugiau kaip 10 mg/kg 1. KIETAS NATRIO NITRATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS) Čilės salietra Cubic arba soda nitre Natrio nitratas

20 1996L0077 LT M5 NaNO 3 Molekulinė masė 85,00 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % po džiovinimo Balti kristaliniai, šiek tiek higroskopiniai milteliai A. Teigiami testai nitratui ir natriui B. ph 5 % tirpalo Ne mažesnis kaip 5,5 ir ne didesnis kaip 8,3 Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 2 % po 4 val. džiovinimo 105 C temperatūroje Nitritai Ne daugiau kaip 30 mg/kg, išreiškiant NaNO 2 E 251 NATRIO NITRATAS 2. SKYSTAS NATRIO NITRATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS) Skystas natrio nitratas yra vandeninis natrio nitrato tirpalas, kuris susidaro vykstant cheminei reakcijai tarp stechiometrinių natrio hidroksido ir azoto rūgšties kiekių (kristalizacija po šios reakcijos nevyksta). Standartinių formų, paruoštų iš šias specifikacijas atitinkančio skysto natrio nitrato, sudėtyje gali būti perteklinis azoto rūgšties kiekis, jei tai yra aiškiai nurodoma arba paženklinama etiketėse. Natrio nitratas NaNO 3 Molekulinė masė 85,00 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) NaNO 3 kiekis nuo 33,5 % iki 40,0 % Skaidrūs, bespalviai milteliai A. Teigiami testai nitratui ir natriui B. ph Ne mažesnis kaip 1,5 ir ne didesnis kaip 3,5 Laisvoji azoto rūgštis Ne daugiau kaip 0,01 % Nitritai Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant NaNO 2 Ši specifikacija taikoma 35 % vandeniniam tirpalui. Ne daugiau kaip 0,3 mg/kg B E 252 KALIO NITRATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Čilės salietra Kubinis ar natrio nitratas Kalio nitratas KNO 3

21 1996L0077 LT B Molekulinė masė 101,11 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje Balti kristaliniai milteliai arba permatomi prizmės formos kristalai, šaldančio, sūraus, aštraus skonio A. Teigiami testai nitratui ir kaliui B. ph 5 % tirpalo Ne mažesnis kaip 4,5 ir ne didesnis kaip 8,5 Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 1 % po 4 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Nitritai Ne daugiau kaip 20 mg/kg, išreiškiant KNO 2 Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 260 ACTO RŪGŠTIS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Acto rūgštis Etano rūgštis C 2 H 4 O 2 Molekulinė masė 60,05 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,8 % Skaidrus, bespalvis, aštraus savito kvapo skystis A. Virimo taškas 118 o C 760 mm slėgyje (Hg) B. Specifinis svoris Apie 1,049 C. Vienas iš trijų tirpalų rodo teigiamą testą acetatui D. Stingimo taškas Ne žemesnis kaip 14,5 o C Nelakios nuosėdos Ne daugiau kaip 100 mg/kg Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos Lengvai oksiduojamos medžiagos Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi 2 ml bandinio inde su stikliniu kamščiu praskiedžiama 10 ml vandens, įpilama 0,1 ml 0,1 N kalio permanganato. Rožinė spalva per 30 min. neturi pasikeisti į rudą Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 261 KALIO ACETATAS Kalio acetatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 2 H 3 O 2 K Molekulinė masė 98,14 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % bevandenėje medžiagoje

22 1996L0077 LT B Bespalviai, tirpūs kristalai, arba balti kristaliniai, bekvapiai, arba silpno acto kvapo milteliai A. ph 5 % vandeninio tirpalo Ne mažesnis kaip 7,5 ir ne didesnis kaip 9,0 B. Teigiami testai acetatui ir kaliui Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 8 % po 2 val. džiovinimo 150 o C temperatūroje Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 262 (i) NATRIO ACETATAS Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi Ne daugiau kaip 10 mg/kg Natrio acetatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 2 H 3 NaO 2 nh 2 O (n = 0 arba 3) Molekulinė masė Bevandenio: 82,03 Trihidrato: 136,08 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Bevandenio ir trihidrato ne mažiau kaip 98,5 % bevandenėje medžiagoje Bevandenis: balti, bekvapiai, grūdėti higroskopiniai milteliai Trihidratas: bespalviai, permatomi kristalai ar grūdėti kristaliniai milteliai, bekvapiai arba silpno acto kvapo. Sausame šiltame ore kristalai virsta į miltelius A. ph 1 % vandeninio tirpalo Ne mažesnis kaip 8,0 ir ne didesnis kaip 9,5 B. Teigiami testai acetatui ir natriui Masės sumažėjimas džiovinant Bevandenis: ne daugiau kaip 2 % (120 o C, 4 val.) Trihidratas: 36 % 42 % (120 o C, 4 val.) Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 262 (ii) NATRIO DIACETATAS Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreikštų skruzdžių rūgštimi Ne daugiau kaip 10 mg/kg Natrio diacetatas yra natrio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys Natrio vandenilio diacetatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 4 H 7 NaO 4 nh 2 O (n = 0 arba 3) Molekulinė masė 142,09 (bevandenis)

23 1996L0077 LT B Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Laisvos acto rūgšties kiekis: 39 % 41 % ir natrio acetato kiekis: 58 % 60 % Balta, higroskopinė kristalinė kieta medžiaga su acto kvapu A. ph 10 % vandeninio tirpalo Ne mažesnis kaip 4,5 ir ne didesnis kaip 5,0 B. Teigiami testai acetatui ir natriui Vandens kiekis Ne daugiau kaip 2 % (Karl Fischer metodas) Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 263 KALCIO ACETATAS Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi Ne daugiau kaip 10 mg/kg Kalcio acetatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Bevandenis: C 4 H 6 O 4 Ca Monohidratas: C 4 H 6 O 4 Ca H 2 O Molekulinė masė Bevandenis: 158,17 Monohidratas: 176,18 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 98 % bevandenėje medžiagoje Bevandenis kalcio acetatas yra balta, higroskopinė, biri, silpnai kartaus skonio kristalinė kieta medžiaga. Gali būti jaučiamas silpnas acto rūgšties kvapas. Monohidratas gali būti adatėlių,grūdelių arba miltelių formos A. ph 10 % vandeninio tirpalo Ne mažesnis kaip 6,0 ir ne didesnis kaip 9,0 B. Teigiami testai acetatui ir kalciui Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 11 % po džiovinimo iki pastovios masės 155 o C temperatūroje (monohidratui) Vandenyje netirpios medžiagos Ne daugiau kaip 0,3 % Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) E 270 PIENO RŪGŠTIS Ne daugiau kaip 1000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi Ne daugiau kaip 10 mg/kg Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Pieno rūgštis 2-Hidroksipropioninė rūgštis 1- Hidroksietano-1-karboksirūgštis C 3 H 6 O 3 Molekulinė masė 90,08

24 1996L0077 LT B Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 76 % ir ne daugiau kaip 84 % Bespalvis arba gelsvas, beveik bekvapis, rūgštaus skonio, panašus į sirupą skystis, susidedantis iš pieno rūgšties (C 3 H 6 O 3 )irpienorūgšties laktato (C 6 H 10 O 5 ). Jis gaunamas sacharidų pienarūgšties fermentacijos arba sintetiniu būdu Pastaba: Pieno rūgštis yra higroskopinė, virinant ji kondensuojasi sudarydama pieno rūgšties laktatą, pastarasis, skiedžiant ir kaitinant, hidrolizuojasi iki pieno rūgšties A. Teigiamas testas laktatui Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Chloridai Ne daugiau kaip 0,2 % Sulfatai Ne daugiau kaip 0,25 % Geležis Ne daugiau kaip 10 mg/kg Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg Pastaba: Šios sąlygos taikomos 80 % vandeniniam tirpalui; silpnesniems vandeniniams tirpalams apskaičiuojamos reikšmės, atitinkančios juose pieno rūgšties kiekį E 280 PROPIONO RŪGŠTIS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Propiono rūgštis Propano rūgštis C 3 H 6 O 2 Molekulinė masė 74,08 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,5 % Bespalvis arba šiek tiek gelsvas, aliejingas, silpno aitraus kvapo skystis A. Lydymosi taškas 22 o C B. Distiliacijos intervalas 138,5 o C 142,5 o C Nelakios liekanos Ne daugiau kaip 0,01 % po džiovinimo iki pastovios masės 140 o C temperatūroje Aldehidai Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant formaldehidu Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 281 NATRIO PROPIONATAS Natrio propionatas Natrio propanoatas

25 1996L0077 LT B Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 3 H 5 O 2 Na Molekulinė masė 96,06 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Balti kristaliniai higroskopiniai arba smulkūs balti milteliai A. Teigiamas testas propionatui ir natriui B. ph 10 % vandeninio tirpalo Ne mažiau kaip 7,5 ir ne daugiau kaip 10,5 Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Vandenyje netirpios liekanos Ne daugiau kaip 0,1 % Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 282 KALCIO PROPIONATAS Kalcio propionatas Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 6 H 10 O 4 Ca Molekulinė masė 186,22 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Balti kristaliniai milteliai A. Teigiamas testas propionatui ir kalciui B. ph 10 % vandeninio tirpalo 6,0 9,0 Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Vandenyje netirpios liekanos Ne daugiau kaip 0,3 % Geležis Ne daugiau kaip 50 mg/kg Fluoras Ne daugiau kaip 10 mg/kg Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 283 KALIO PROPIONATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Kalio propionatas Kalio propanoatas C 3 H 5 KO 2

26 1996L0077 LT B Molekulinė masė 112,17 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Balti kristaliniai milteliai A. Teigiamas testas propionatui ir kaliui Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 o C temperatūroje Vandenyje netirpios medžiagos Ne daugiau kaip 0,3 % Geležis Ne daugiau kaip 30 mg/kg Fluoras Ne daugiau kaip 10 mg/kg Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 284 BORATO RŪGŠTIS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Borato rūgštis Ortoborato rūgštis Borofaksas H 3 BO 3 Molekulinė masė 61,84 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99,5 % Bespalviai, bekvapiai, skaidrūs kristalai, baltos granulės ar milteliai, šiek tiek riebūs liečiant, gamtoje sutinkami kaip mineralas sasolinas A. Lydymosi taškas Apytikriai 171 o C B. Dega ryškia žalia liepsna C. ph 3,3 % vandeninio tirpalo 3,8 4,8 Peroksidai Įpylus KJ tirpalo, spalva neatsiranda Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 285 NATRIO TETRABORATAS (BORAKSAS) Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Natrio boratas Natrio tetraboratas Natrio diboratas Natrio piroboratas Bevandenis tetraboratas Na 2 B 4 O 7 Na 2 B 4 O 7 10H 2 O

27 1996L0077 LT B Molekulinė masė 201,77 Milteliai arba į stiklą panašios plokštelės, kurios tampa nepermatomos susilietusios su oru, šiek tiek tirpios vandenyje A. Lydymosi intervalas 171 o C 175 o C medžiagai skylant Peroksidai Įpylus KJ tirpalo, spalva neatsiranda Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 290 ANGLIES DIOKSIDAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Angliarūgštė Sausasis ledas (kietoji forma) Anglies rūgšties anhidridas Anglies dioksidas CO 2 Molekulinė masė 44,01 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 99 % dujų fazėje Normaliomis aplinkos sąlygomis bespalvės nežymiai aštraus kvapo dujos. Prekinis anglies dioksidas siunčiamas ir laikomas skystos formos padidinto slėgio balionuose, didelėse saugyklose arba presuotuose kietuose sausojo ledo blokuose. Sausosios (sausojo ledo) formos savo sudėtyje paprastai turi rišančiąsias medžiagas, tokias kaip propileno glikolis ar mineralinė alyva A. Nusėdimas (nuosėdų susidarymas) Leidžiant bandinio srovę per bario hidroksido tirpalą, susidaro baltos nuosėdos, putojančios tirpinant praskiestoje acto rūgštyje Rūgštingumas Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į50 ml šviežiai virinto vandens, jo rūgštingumas (pagal metiloranžą) neturi būti didesnis kaip 50 ml šviežiai virinto vandens, į kurį įpilta 1 ml (0,01 N) vandenilio chlorido rūgšties Redukuojančios medžiagos, vandenilio fosfidas ir sulfidas Anglies monoksidas Alyvos kiekis E 300 ASKORBO RŪGŠTIS Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 25 ml amoniakinio sidabro nitrato tirpalo, į kurį įpilta 3 ml amoniako, tirpalas neturi susidrumsti arba patamsėti Ne daugiau kaip 10 μl/l Ne daugiau kaip 0,1 mg/l Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas L-askorbo rūgštis Askorbo rūgštis 2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktonas 3-Keto-L-gulofuranolaktonas C 6 H 8 O 6 Molekulinė masė 176,13

28 1996L0077 LT B Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Askorbo rūgštyje po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 %C 6 H 8 O 6 Balta iki blankiai geltonos bekvapė kristalinė medžiaga A. Lydymosi intervalas 189 o C 193 o C medžiagai skylant B. Teigiamas testas askorbo rūgščiai Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 0,4 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Specifinis sukimas ½α 20 D =nuo +20,5 o iki +21,5 o (10 % w/v vandeninio tirpalo) ph 2 % vandeninio tirpalo 2,4 2,8 Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 301 NATRIO ASKORBATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 6 H 7 O 6 Na Molekulinė masė 198,11 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) A. Teigiamas testas askorbatui ir natriui Masės sumažėjimas džiovinant Specifinis sukimas ½α 20 Natrio askorbatas Natrio L-askorbatas 2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono enoliatas 3-Keto-L-gulofurano-laktono natrio enoliatas natrio Natrio askorbate po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 %C 6 H 7 O 6 Na Balta ar beveik balta bekvapė, kristalinė, šviesoje tamsėjanti kieta medžiaga Ne daugiau kaip 0,25 % po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties D =nuo +103 o iki +106 o (10 % w/v vandeninio tirpalo) ph 10 % vandeninio tirpalo 6,5 8,0 Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 302 KALCIO ASKORBATAS Kalcio askorbato dihidratas 2,3-Didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono druskos dihidratas kalcio

29 1996L0077 LT B Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 12 H 14 O 12 Ca 2H 2 O Molekulinė masė 426,35 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 98 % masėje be lakiųjų medžiagų Balti ar silpnai pilkai gelsvi bekvapiai kristaliniai milteliai A. Teigiamas testas askorbatui ir kalciui Fluoridai Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoru) Specifinis sukimas ½α 20 D =nuo +95 o iki +97 o (5 % w/v vandeninio tirpalo) ph 10 % vandeninio tirpalo 6,0 7,5 Lakiosios medžiagos Ne daugiau kaip 0,3 % po 24 val. džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties arba fosforo pentoksido kambario temperatūroje Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 304 (i) ASKORBO PALMITATAS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Askorbo palmitatas L-askorbo palmitatas 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-palmitatas 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas C 22 H 38 O 7 Molekulinė masė 414,55 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje Balta arba gelsvai-balta citrinos kvapo kieta medžiaga A. Lydymosi intervalas 107 o C 117 o C Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 2 % po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56 o C 60 o C temperatūroje Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Specifinis sukimas ½α 20 D =nuo +21 o iki +24 o (5 % w/v tirpalas metanolyje) Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 304 (ii) ASKORBO STEARATAS Askorbo stearatas L-askorbo stearatas 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-stearatas 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

30 1996L0077 LT B Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas C 24 H 42 O 7 Molekulinė masė 442,6 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 98 % Balta arba gelsva citrinos kvapo kieta medžiaga A. Lydymosi taškas Apie 116 o C Masės sumažėjimas džiovinant Ne daugiau kaip 2 % po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56 o C 60 o C temperatūroje Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 306 TOKOFEROLIU TURTINGAS EKSTRAKTAS Produktas gaunamas vakuuminės garų distiliacijos būdu iš valgomųjų augalinių riebalinių produktų, turinčių koncentruotų tokoferolių ir tokotrienolių. Turi šiuos tokoferolius: d-α-, d-β-, d-γ-ird-ρ-tokoferoliai Molekulinė masė 430,71 (d-α- tokoferolis) Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Bendrasis tokoferolių kiekis ne mažesnis kaip 34 % Rusvai raudoni iki raudonų, skaidrūs, klampūs, švelnaus savito kvapo ir skonio aliejai. Gali būti pastebimas nežymus į vašką panašių junginių išsiskyrimas mikrokristalinėjė formoje A. Tinkamu dujų-skysčių chromatografijos metodu B. Tirpumo testai Netirpus vandenyje, tirpus etanolyje, susimaišantis eteryje Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Specifinis sukimas ½α 20 D Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) ne mažesnis kaip +20 o Ne daugiau kaip 10 mg/kg M7 E 307 ALFA-TOKOFEROLIS DL-α-tokoferolis Apibrėžtis DL-5,7,8-trimetiltokolis DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12 -trimetiltridecil)-6-chromanolis Einecs C 29 H 50 O 2 Molekulinė masė 430,71 Analizės duomenys Ne mažiau kaip 96 % Šiek tiek geltonas iki gintaro spalvos, beveik bekvapis, skaidrus, klampus aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja veikiant orui ar šviesai.

31 1996L0077 LT M7 Identifikacija A. Tirpumo bandymai Netirpsta vandenyje, laisvai tirpsta etanolyje, maišytinas eteryje B. Spektrofotometrija Absoliučiame etanolyje maksimali sugertis yra apie 292 nm Lūžio rodiklis n 20 D 1,503 1,507 Specifinė sugertis E 1% 1cm etanolyje 1% E 1cm (292 nm) (0,01 g 200 ml absoliutaus etanolio) Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Savitasis sukimas [α] 25 D 0 ± 0,05 (1 su 10 santykiu tirpalas chloroforme) Ne daugiau kaip 2 mg/kg B E 308 GAMA-TOKOFEROLIS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas dl-γ-tokoferolis 2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-tridecil)-6-chromanolis C 28 H 48 O 2 Molekulinė masė 416,69 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 97 % Skaidrus, klampus, šviesiai geltonas aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje A. Spektrometrija Absorbcijos maksimumai absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm Specifinė absorbcija E 1% 1cmetanolyje 1% E 1cm (298 nm) yra E 1% 1cm (257 nm) yra 5,0 8,0 Refrakcijos indeksas n 20 D 1,503 1,507 Sulfatiniai pelenai Ne daugiau kaip 0,1 % Sunkieji metalai (išreiškiant Pb) Ne daugiau kaip 10 mg/kg E 309 DELTA-TOKOFEROLIS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas 2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis C 27 H 46 O 2 Molekulinė masė 402,7 Pagrindinės medžiagos kiekis (praba) Ne mažiau kaip 97 % Skaidrus, klampus, šviesiai gelsvas ar oranžinis aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje A. Spektrometrija Absorbcijos maksimumai absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm Specifinė absorbcija E 1% 1cmetanolyje 1% E 1cm (298 nm) yra E 1% 1cm (257 nm) yra 3,0 6,0

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d. 9-10 klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduotys. Joms atlikti skiriamos 4 val. Kadangi rinkinys

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0288/178 Pakeitimas 178 Michel Dantin PPE frakcijos vardu Pranešimas Michel Dantin Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Pasiūlymas

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d. Nr. 69 Vilnius Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos ministerijos

Detaliau

Buinevicius LIŠTIA

Buinevicius LIŠTIA TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Vaistu misinio UV-spektrofotometrinis tyrimas uminiu apsinuodijimu atvejais

Vaistu misinio UV-spektrofotometrinis tyrimas uminiu apsinuodijimu atvejais 137 Vaistų mišinio UV-spektrofotometrinis tyrimas ūminių apsinuodijimų atvejais Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra Raktažodžiai: ultravioletinė

Detaliau

1 023_028 antidotai

1 023_028 antidotai PRIEŠNUODŽIŲ VARTOJIMAS Priešnuodis Amilnitritas Antibotulininis serumas Antitoksinis serumas Antitetaninis serumas Nuodingoji medžiaga Vandenilio sulfidas Indikacijos Aiški anamnez Sunkaus apsinuodijimo

Detaliau

untitled

untitled 1999L0021 LT 01.07.2013 003.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/21/EB 1999 m. kovo 25 d. dėl specialios

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

Akrilinis tinkas EKO.REIBER

Akrilinis tinkas EKO.REIBER 1(9) lapas 1.MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas: Akrilinis struktūrinis tinkas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt Šviesos šaltiniai Nekoherentiniai šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių rūšys. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Kaitinimo lempos. Dujų išlydžio lempos. Šviestukų veikimo fizikiniai principai ir technologijos.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies k L 304/18 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2011 11 22 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1169/2011 2011 m. spalio 25 d. dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

1 Registruojama geografinė nuoroda Originali lietuviška degtinė/original Lithuanian vodka Spiritinio gėrimo kategorija Degtinė (Reglamento (EB) Nr. 11

1 Registruojama geografinė nuoroda Originali lietuviška degtinė/original Lithuanian vodka Spiritinio gėrimo kategorija Degtinė (Reglamento (EB) Nr. 11 1 Registruojama geografinė nuoroda Originali lietuviška degtinė/original Lithuanian vodka Spiritinio gėrimo kategorija Degtinė (Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II Priedo 15 kategorija) Aromatizuota degtinė

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos L 304/24 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2158 2017 m. lapkričio 20 d. kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. gruodžio 19 d. - dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio s 2018 12 31 L 334/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2066 2018 m. gruodžio 19 d. dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

untitled

untitled _ Naudojimo instrukcija TURINYS Originalios eksploatavimo instrukcijos vertimas weiß nichtlt Turinys Simbolių paaiškinimas................................... 4 Bendrosios saugos nuorodos............................

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon 1 000 TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 liofilizato buteliuke yra: veikliosios

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

LCON F4F PROJECT MAYO DECORATIVE 3 L IS_3 LT

LCON F4F PROJECT MAYO DECORATIVE 3 L IS_3 LT Page 1 of 10 Reason For Issue Key Words Key Word Customers / MSU Customers / MSU Customers / MSU Unilever Czech Republic/Slovakia Unilever Poland & Baltics Unilever SCE Value Manufacturers Classification

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 201

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 201 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. sausio 27 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 15 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sausio 22 d. kam: ACP 14 WTO 9 COAFR 15 RELEX

Detaliau

SĄVARTYNŲ KASYBA IR JOS POVEIKIS APLINKAI J. Mickevičiūtė, vad. I. Radžiūnienė Kauno technologijos universitetas, Aplinkosaugos technologijos katedra

SĄVARTYNŲ KASYBA IR JOS POVEIKIS APLINKAI J. Mickevičiūtė, vad. I. Radžiūnienė Kauno technologijos universitetas, Aplinkosaugos technologijos katedra SĄVARTYNŲ KASYBA IR JOS POVEIKIS APLINKAI J. Mickevičiūtė, vad. I. Radžiūnienė Kauno technologijos universitetas, Aplinkosaugos technologijos katedra Įvadas Atliekos yra aktualus aplinkos, socialinis ir

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA INDRĖ VIŠTELIŪ

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA INDRĖ VIŠTELIŪ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA INDRĖ VIŠTELIŪNAITĖ GELIŲ SU METRONIDAZOLIU GAMYBOS YPATUMAI Magistro

Detaliau