Sanaudu apskaitos taisykles

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sanaudu apskaitos taisykles"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR TEO LT, AB GINČO 2016 m. rugsėjo 12 d. Nr. (53.28) GPS 9 Vilnius Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau Tarnyba) direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-1395 Dėl Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo komisijos sudarymo, (toliau Komisija) susidedanti iš Giedriaus Pūro (Komisijos pirmininkas), Gintarės Lapkauskienės (Komisijos pirmininko pavaduotoja), Ievos Žilionienės, Augučio Čėsnos, Viktoro Syruso, sekretoriaujant Rolandui Brukštui, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau ERĮ) 28 straipsniu, Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-1017 Dėl Ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklių patvirtinimo, (toliau Ginčų sprendimo taisyklės) 103, 105, 108 punktais, 2016 m. rugsėjo 12 d. įvykusio rašytinio ginčo nagrinėjimo posėdžio protokolu, susipažinusi su ieškovų Splius, UAB (įmonės kodas , Tilžės g. 74, LT Šiauliai), UAB Cgates (įmonės kodas , Ukmergės g. 120, Vilnius), UAB Init (įmonės kodas , Laisvės al. 30A, Kaunas) (toliau visi kartu Ieškovai) 2016 m. kovo 30 d. prašymu dėl ginčo dėl elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo išsprendimo (toliau Prašymas), 2016 m. birželio 14 d. patikslintu prašymu dėl ginčo dėl elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo išsprendimo (toliau Patikslintas prašymas), atsakovo TEO LT, AB (įmonės kodas , Lvovo g. 25, LT Vilnius) (toliau Atsakovas) 2016 m. balandžio 26 d. atsiliepimu (toliau Atsiliepimas), 2016 m. birželio 28 d. atsiliepimu į patikslintą prašymą dėl ginčo dėl elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo išsprendimo (toliau Atsiliepimas į patikslintą prašymą), kita ginčo šalių pateikta ir nagrinėjant ginčą surinkta papildoma medžiaga, n u s t a t ė : Ieškovai Prašyme nurodė, kad 2015 m. balandžio 1 d. su Atsakovu pasirašė infrastruktūros nuomos sutartis pagal Atsakovo viešai skelbiamą standartinį pasiūlymą (toliau Sutartys), o 2015 m. balandžio 22 d. Sutarčių 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymą (toliau Sutarčių papildymas). Ieškovai pažymėjo, kad atstovaujami Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos (toliau LKTA) derėjosi dėl infrastruktūros nuomos standartinio pasiūlymo sąlygų ir susitarė tik dėl to, jog būtų toliau taikomos nuolaidos standartiniams nuomos įkainiams, kai Ieškovai pasiekia atitinkamą nuomojamų ryšių kabelių kanalų kiekį. Ieškovai nurodė, kad su Atsakovu pasirašė individualias Sutartis, kuriomis nustatė ryšių kabelių kanalų sistemos (toliau RKKS) bendro naudojimo sąlygas ir kurios galioja bei yra šalių santykiams taikomos iki 2019 m. kovo 31 d. Galiojančiose Sutartyse konkrečias vietos nuomos RKKS sąlygas nustato Sutarčių 1 priedas. Sutarčių papildymo 1 punkto Vietos nuomos RKKS

2 2 mokesčiai 1.1 papunktyje numatyti mokesčiai ir jais apmokestinami objektai (paslaugų rūšys). Sutarčių papildymo 2 punkte Mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomos nuolaidos nustatytos šalių susitikimų metu suderintos nuolaidos: Kiekis, km Taikomos nuolaidos dydis nuo kilometrų kiekio Nuo 200 iki 500 3% % 1001 ir daugiau 7% Ieškovai nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 25 d. Atsakovas informavo, jog remiantis Sutartimis, jis keičia vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomas nuolaidas ir patikslina mokesčio Mėnesinis mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir leistinai kabelio atsargai talpinti pavadinimą. Pakeisti mokesčiai turėjo įsigalioti nuo 2016 m. sausio 1 d m. spalio 13 d. Ieškovai pateikė Atsakovui prieštaravimus dėl vienašalio Sutarčių keitimo ir nurodė, kad Atsakovas neturi teisės vienašališkai keisti Sutarčių nuostatų, kuriomis nėra nustatyti paslaugų įkainiai. Atsakovas, Ieškovų teigimu, su tuo nesutiko. Ieškovų teigimu, šiuo metu Atsakovo puslapyje skelbiamas naujas standartinis pasiūlymas, kuriame yra panaikinta dalis Sutartyje numatytų nuolaidų, taip pat nustatytas naujas apmokestinamas objektas yra neteisėtas. Ieškovai pažymėjo, jog pirminiu bandymu keisti Ieškovams ir kitiems tiekėjams nuo 2015 m. balandžio 22 d. taikomą vietos nuomos RKKS kainodarą, Atsakovas viešai skelbiamame standartiniame pasiūlyme nurodė nuolaidas, kurios turėjo keistis kiekvienais metais: Kiekis, km Taikomos nuolaidos terminas ir dydis nuo kilometru skaičiaus Nuo sutarties pasirašymo iki Nuo iki Nuo iki Nuo 200 Nuolaidos Nuolaidos iki 500 3% netaikomos netaikomos % 3% 1001 ir daugiau 7% 5% 3% Nuo iki Nuolaidos netaikomos Su tokiu nuolaidų paskirstymu nesutiko LKTA, atstovaujanti ir Ieškovus, todėl po minėto standartinio pasiūlymo paskelbimo toliau buvo tęsiamos derybos su Atsakovu dėl nuolaidų taikymo. Po intensyvių derybų ir Tarnybos atlikto Atsakovo RKKS veiklos sąnaudų patikrinimo, šalys susitarė dėl konkrečių nuolaidų taikymo, kurios nebuvo siejamos su atskirais Sutarties galiojimo laikotarpiais ir atitinkamai turėjo būti taikomos visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y. iki 2019 m. kovo 31 d.:

3 3 Kiekis, km Taikomos nuolaidos dydis nuo kilometrų kiekio Nuo 200 iki 500 3% % 1001 ir daugiau 7% Šis galutinis Atsakovo pasiūlymas įsigaliojo nuo 2015 m. balandžio 22 d., o Ieškovai minėtą pasiūlymą priėmė ir sudarė Sutartis su Atsakovu prisijungimo būdu. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovas 2015 m. rugsėjo mėn. informavo, jog jis vienašališkai keičia Sutartyse įtvirtintas ir šalių suderintas nuolaidas ir dalį iš jų panaikina. Po Atsakovo siūlomų pakeitimų liko tokios vietos nuomai RKKS taikomos nuolaidos: Kiekis, km Taikomos nuolaidos dydis nuo % 1001 ir daugiau 5% Ieškovų teigimu, keisdamas nuolaidų dydžius ir jų taikymo sąlygas, Atsakovas nurodė, jog tokius keitimus atlieka Sutarčių pagrindu. Tačiau, Ieškovų manymu, Sutartys Atsakovui nesuteikia teisės keisti nuolaidų dydžių ir jų taikymo sąlygų vienašališkai. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovas su Ieškovais pasirašė Sutartis, kuriomis nustatė ne tik konkrečias RKKS naudojimo sąlygas, tačiau kartu aptarė ir pačių Sutarčių galiojimo, keitimo ir nutraukimo sąlygas. Sutarčių 3 punkte nurodoma, jog: Ši Sutartis keičiama, pildoma ar nutraukiama Infrastruktūros nuomos sąlygose numatyta tvarka, jeigu Sutarties 2 priedo atitinkame priedėlyje nenustatyta kitaip. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui ar nutraukus šią Sutartį prieš terminą, liks galioti šios Sutarties ir/ar vėlesnių Šalių susitarimų prie šios Sutarties nuostatos, susijusios su mokėjimais pagal šią Sutartį (nuomos ir kiti nustatyti mokesčiai už naudojimąsi Infrastruktūros objektu iki Objekto grąžinimo dienos), Objektų saugojimu ir jų grąžinimu bei Šalių atsakomybe. Sutarties 9 punkte šalys nurodė, jog Šalys pasirašo šią Sutartį kaip dokumentą, kuris atitinka jų valią ir tikslus. Sutarties 1 priedo 3.2 papunktyje numatyta, jog Nuomos mokestis gali būti peržiūrėtas ir pakeistas konkrečiame šios Sutarties 2 priedo atitinkamo priedėlio papildyme nurodytomis sąlygomis. To paties priedo 11.1 papunktyje nustatyta, jog Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu ir Šalių antspaudais patvirtintu susitarimu, jeigu atitinkamame Sutarties priedėlyje nenustatyta kitaip. Sutarčių papildymo 2.1 papunktyje numatyta, kad Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius, vienašališkai vieną kartą per metus peržiūrėti šiame papildyme nurodytus vietos nuomos RKKS mokesčius, pasikeitus RKKS nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir pateiktoms Tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Atitinkamai Sutarčių papildymo 2.2 papunktyje nustatyta, kad Nuomotojas kartu su pranešimu apie numatomą vietos nuomos RKKS mokesčių keitimą pateikia Nuomininkui ir tokio keitimo pagrindimą pagal šio priedėlio 3 papildyme nurodytą struktūrą. Vietos nuomos RKKS mokesčiai yra nurodomi Sutarčių papildymo 1 punkte aiškiai įvardijant už atitinkamą paslaugą mokėtinus mokesčius, kurie yra pateikiami konkrečių įkainių formatu 1.1 papunktyje pateikiamos lentelės trečiame stulpelyje. Ieškovų manymu, Sutartyse įtvirtintos nuolaidos nėra tapatu Sutartyse nustatytam vietos nuomos RKKS mokesčiui, kurį, vadovaujantis Sutarčių papildymo 2.1 papunkčiu, Atsakovas turi teisę keisti vienašališkai, pasikeitus vietos nuomos RKKS sąnaudoms. Ieškovų nuomone, tai patvirtina ne tik pačių sąvokų skirtingumas, tačiau ir tai, jog nuolaidos yra nustatytos visiškai kitame Sutarčių papildymo punkte nei yra numatyti vietos nuomos RKKS mokesčiai, kas taip pat suponuoja, jog ir Sutarties šalių vertinimu tai nėra tapatūs objektai. Ieškovai pabrėžė, kad nuolaidų

4 4 keitimo tvarka yra nustatyta visiškai atskiromis minėto Sutarčių papildymo nuostatomis ir iš esmės skiriasi nuo vietos nuomos RKKS mokesčių keitimo tvarkos. Detali nuolaidų keitimo tvarka yra aprašyta Sutarčių papildymo 2 straipsnio a, b, c punktuose, atitinkamai vietos nuomos RKKS mokesčių keitimo tvarka nustatyta Sutarčių papildymo 2.1, 2.2, 2.3 papunkčiuose. Iš to Ieškovai daro išvadą, kad nuolaidos negali būti keičiamos vadovaujantis vietos nuomos RKKS mokesčių keitimo tvarka, atitinkamai vietos nuomos RKKS mokesčiai negali būti keičiami vadovaujantis nuolaidų keitimo tvarka. Ieškovai pažymėjo, jog nuolaidos, vadovaujantis Sutarčių papildymo nuostatomis, gali pasikeisti įvykus Sutartyse nustatytoms aplinkybėms, o ne vienos iš šalių vienašaliu sprendimu, kai tuo tarpu vietos nuomos RKKS mokesčiai gali būti keičiami vienašaliu Atsakovo sprendimu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Ieškovai, atsižvelgdami į išdėstytą, daro išvadą, jog Atsakovas privalo laikytis savo paties parengtų ir su tiekėjais sudarytų sutarčių sąlygų ir neturi teisės jų vienašališkai keisti Sutarčių galiojimo metu. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovas, vadovaujantis 2011 m. birželio 16 d. Tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1V-629 Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkoje (toliau Įpareigojimų įsakymas) papunkčiu, privalo teikti prieigą prie (...) RKKS (ir susijusių priemonių), (...) tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-1164 Dėl Sąnaudų apskaitos pagal pilnai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo (toliau Sąnaudų apskaitos taisyklės) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Minėtu įpareigojimu yra nustatoma viršutinė kainos riba, tačiau niekaip nereguliuojama apatinė kainos riba, kas reiškia, jog vietos nuomos RKKS kaina gali būti mažesnė nei Atsakovo sąnaudos. Ieškovų nuomone, iš to seka, kad Atsakovui dėl sąnaudų pasikeitimo pakeitus kainas, automatiškai jis neįgyja teisės atsisakyti taikyti nuolaidas, dėl kurių buvo susitarta galiojančiomis Sutartimis ir vietos nuomos RKKS kainų pakeitimas savaime neįtakoja nuolaidų taikymo apimčių ir pagrindų. Aukščiau nurodytas teisinis reglamentavimas, anot Ieškovų, patvirtina, jog sąnaudų pagrindu yra paskaičiuojami būtent vietos nuomos RKKS nuomos mokesčiai, tačiau mokesčiai, kurie skaičiuojami sąnaudų pagrindu, gali būti dar mažinami šalims sutariant dėl papildomai taikomų nuolaidų. Būtent taip šalys sutarė ir Sutartimis, kurias Atsakovas dabar mėgina nesąžiningai vienašališkai pakeisti. Ieškovų nuomone, Atsakovas gali taikyti nuolaidas ir jokiuose teisės aktuose neegzistuoja draudimas tai daryti ir iš to seka, kad Atsakovas, laisva valia nustatęs nuolaidas nuo jo nustatytų vietos nuomos RKKS nuomos mokesčių, apskaičiuotų remiantis sąnaudomis, ir tokias nuolaidas viešu pasiūlymu pasiūlęs visiems tiekėjams, prisiėmė įsipareigojimą tokias nuolaidas taikyti iki Sutarčių galiojimo pabaigos. Atsakovas yra profesionalus verslo subjektas vietos nuomos RKKS srityje veikiantis eilę metų, todėl akivaizdu, jog susitardamas su tiekėjais dėl konkrečių nuolaidų taikymo jis ne tik aiškiai suvokė, kokius įsipareigojimus tiekėjų atžvilgiu jis prisiima, bet kartu suvokė tokių nuolaidų taikymo pasekmes ir tai, jog jos atitinkamais Sutarties galiojimo laikotarpiais gali būti taikomos jo pelno sąskaita. Įpareigojimų įsakymu Atsakovas pripažintas turintis didelę įtaką didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkoje, Tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1V-12 Dėl ūkio subjekto TEO LT, AB, turinčio didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje (toliau Įsakymas dėl prieigos) Atsakovas pripažintas turinčiu didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje. Minėtais įsakymais buvo konstatuota, jog kiek tai susiję su prieiga prie RKKS ir šviesolaidinių linijų skaidulos (ir susijusiomis priemonėmis), TEO neturi motyvų siūlyti prieigos prie RKKS (...) turi motyvų ir, nesant reguliavimo, turi galimybes nesuteikti prieigos prie RKKS (...) arba nutraukti šių paslaugų (ir susijusių priemonių) teikimą; turi motyvų ir, nesant reguliavimo, turi galimybes riboti informacijos teikimą apie prieigą prie RKKS (...); turi motyvų ir, nesant reguliavimo, turi galimybes taikyti skirtingas prieigos prie RKKS (...) kainas ir kitas šių paslaugų (ir

5 5 susijusių priemonių) teikimo sąlygas sau ir kitam operatoriui; turi motyvų ir, nesant reguliavimo, turi galimybes taikyti per aukštas prieigos prie RKKS (...) kainas bei kontroliuoti kitas šių paslaugų (ir susijusių priemonių) teikimo sąlygas. Ieškovų nuomone, akivaizdu, jog Atsakovas iš esmės yra visada suinteresuotas didinti kainas tiekėjams ir tokiu būdu mažinti jų konkurencinį pranašumą vertikaliai susijusioje mažmeninėje paslaugų teikimo rinkoje, kurioje Atsakovas konkuruoja kartu su tiekėjais dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo galutiniams vartotojams. Iš to galimai seka, jog Atsakovas yra tiesiogiai suinteresuotas nevykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų taikyti atitinkamas nuolaidas tiekėjams, nes tokiu būdu turi galimybę gauti iš jų didesnes pajamas už vietos nuomą RKKS, nei gautų tuo atveju, jei laikytųsi Sutarčių. CK straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Ieškovai pažymėjo, jog visi tiekėjai, įskaitant Ieškovus, Sutartis su Atsakovu sudarė prisijungimo būdu, pastarajam paskelbus atnaujintą standartinį pasiūlymą. Dėl nurodytos priežasties visos esančios tokiose sutartyse sąlygos, kilus bet kokiems neaiškumams, turi būti aiškinamos tiekėjų naudai. Ieškovai pabrėžė, kad vadovaujantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (toliau Infrastruktūros taisyklės), 309 punktu, infrastruktūros valdytojas negali atsisakyti sudaryti su infrastruktūros naudotoju sutartį, reikalauti ją pakeisti ar nutraukti, jei yra vykdomi sutartyje nustatyti įsipareigojimai. Ieškovai laikosi su Atsakovu sudarytų Sutarčių, todėl Atsakovas neturi teisės Sutarčių vienašališkai keisti, ypač kai tokia keitimo galimybė nėra numatyta pačiose Sutartyse. Sutarčių 11.1 papunktyje yra aiškiai nurodoma, jog Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu ir Šalių antspaudais patvirtintu susitarimu, jeigu atitinkamame Sutarties priedėlyje nenustatyta kitaip. Sutarčių papildymo 2.1 papunktyje nurodoma, jog Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius, vienašališkai vieną kartą per metus peržiūrėti šiame papildyme nurodytus vietos nuomos RKKS mokesčius, pasikeitus RKKS nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovų nuomone, vienintelis atvejis, kuomet vadovaujantis Sutarties nuostatomis, Atsakovas gali vienašališkai keisti Sutartis, yra tuomet, kai keičiami Sutartyje įtvirtinti vietos nuomos RKKS mokesčiai. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovas viešu naujai skelbiamu Sutarčių pakeitimo pasiūlymu keičia vieną minėtoje lentelėje nurodytą įkainį už vietos nuomą RKKS ir kartu siekia vienašališkai nustatyti naują apmokestinamą objektą, kuris Sutartyse iki šiol nebuvo apmokestintas. Šiuo metu galiojančiose Sutartyse įkainis ir apmokestinamas objektas nurodomas taip: 2. Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir 1 mova 1.10 leistinai kabelio atsargai talpinti Atsakovas atitinkamai šį apmokestinamą objektą keičia, tikslindamas jo formuluotę sekančiai: 2. Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir 1 vnt. kiekvienai leistinai kabelio atsargai talpinti (nauja mova ir nauja atsarga/ nauja mova/ nauja atsarga (prie esamos movos)) 1.10

6 6 Šalių pasirašyto Sutarčių papildymo 1 punkto 1.1 papunkčio 2 eilutėje nurodytu įkainiu pagal galiojančią Sutartį yra apmokestinama 1 mova, o mokestis mokamas už užimamą vietą RKKS šulinyje tokiai movai ir jai priklausančiai leistinai kabelio atsargai (15 metrų) talpinti. Galiojančia Sutartimi šalys aiškiai susitarė, kad Ieškovai nemokės pagal šio punkto nuostatas (1,1 EUR) už iki Sutarties pasirašymo patalpintas movas, o jose talpinamos atsargos bus apmokestinamos mėnesiniu vietos nuomos RKKS mokesčio tarifu, nurodytu Sutarčių papildymo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 eilutėje, atsižvelgiant į movų kabelių atsargų ilgius, kaip tai buvo daroma anksčiau ir yra daroma dabar. Tuo tarpu Atsakovas vienašaliu Sutarčių pakeitimu siekia iš esmės pakeisti šį susitarimą ir nustatyti, jog nuomininkai turėtų mokėti 1,1 EUR ne tik už naujos movos įrengimą su leistina kabelio atsarga (15 metrų), bet ir už kiekvieną papildomą kabelio pajungimą prie movos (neatsižvelgiant, ar tai nauja, ar sena mova). Ieškovai pažymėjo, kad šalys buvo aiškiai sutarusios, jog naujos movos įrengimas su 15 metrų leistina kabelio atsarga bus apmokestinama Sutarčių papildymo 1 punkto 1.1 papunkčio 2 eilutėje nurodytu įkainiu, o visos papildomos naujos movos kabelio atsargos talpinti bus apmokestinamos mėnesiniu vietos nuomos RKKS mokesčio tarifu, nurodytu Sutarčių papildymo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 eilutėje (apmokestinama analogiška tvarka kaip papildomi prisijungimai prie senų movų). Ieškovų nuomone, Atsakovui Sutartimis buvo suteikta teisė vienašališkai tik peržiūrėti šiame papildyme nurodytus vietos nuomos RKKS mokesčius, o keisti Sutarčių nustatant naujus mokesčius, ar tikslinant objektų, už kuriuos mokėtini mokesčiai, pavadinimus, tokiu būdu iš esmės sukuriant naujus apmokestinamus objektus, Atsakovas neturi teisės. Ieškovai daro išvadą, kad naujų mokesčių Atsakovas neturi teisės nustatinėti, kaip ir neturi teisės keisti jais apmokestinamų objektų sąrašo, jį papildant naujais. Prašymu Ieškovai Komisijos prašė: 1) pripažinti, jog Atsakovas neteisėtai pakeitė 2015 m. balandžio 1 d. su Ieškovais pasirašytose sutartyse nustatytas nuolaidas ir įpareigoti Atsakovą galiojančiose Sutartyse nustatytas nuolaidas taikyti iki Sutarčių galiojimo pabaigos; 2) pripažinti, jog Atsakovas neteisėtai pakeitė patikslino Sutarčių su Ieškovais 2015 m. balandžio 22 d. 2 priedo 1 priedėlio 1 papildyme esantį mokestį už naujai talpinamas movas ir atsargas jose, papildydamas šį objektą naujomis atsargomis, įrengiamomis senose movose ir įpareigoti Atsakovą šio apmokestinamo objekto nekeisti visu Sutarčių galiojimo laikotarpiu; 3) įpareigoti Atsakovą atlyginti Ieškovų sumokėtą mokestį už ginčo nagrinėjimą, jį kompensuojant konkrečiam jį sumokėjusiam ieškovui pagal į bylą pateiktus jo sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus; 4) įpareigoti Atsakovą atlyginti Ieškovų bylinėjimosi išlaidas pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Atsakovas su Ieškovų pareikštu Prašymu nesutiko ir, jo nuomone, Ieškovų reikalavimai yra nepagrįsti. Ieškovai nurodo, kad Atsakovo veiksmai, kuriais Atsakovas vienašališkai pakeitė su Ieškovais sudarytų Sutarčių nuostatas, yra neteisėti, tačiau, priešingai nei nurodo Ieškovai, Atsakovas atkreipia dėmesį, kad vienašališkai nepakeitė su Ieškovais sudarytų Sutarčių nuostatų m. balandžio 1 d. tarp Atsakovo ir Ieškovų Sutartys buvo sudarytos pagal Atsakovo viešai paskelbtą standartinį pasiūlymą. Standartinio pasiūlymo 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo 1 ir 2 lentelėse numatyti vietos nuomos RKKS mokesčiai m. rugsėjo 25 d. raštais Atsakovas informavo nuomininkus, kad vienašališkai keičia vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomas nuolaidas ir patikslina mokesčio Mėnesinio mokesčio už vietą RKKS šulinyje movai ir leistinai kabelio atsargai talpinti pavadinimą. Atsakovas taip pat nurodė, kad nauji vietos nuomos RKKS mokesčiai, kurie yra nurodyti Sutarčių papildyme, įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d m. spalio 13 d. raštu Nr. 33 LKTA pateikė prieštaravimus dėl vietos nuomos RKKS mokesčių vienašališko keitimo. Analogiškus prieštaravimus pateikė ir Ieškovai. Atsakovas 2015 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 316 pateikė paaiškinimus. Atsakovas nurodė, kad dokumentu C2 Nr. P-04-5/2016 panaikino savo sprendimą, kuriuo buvo patvirtinti nuo 2016 m. sausio 1 d. turėję įsigalioti Sutarčių

7 7 papildymo pakeitimai ir patvirtino atnaujintą Sutarčių papildymą bei kitus infrastruktūros objektų priedėlius, kurių įsigaliojimo data nuo 2016 m. balandžio 1 d. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad savo ketinimą vienašališkai nuo 2016 m. sausio 1 d. pakeisti vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomas nuolaidas ir patikslinti Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir leistinai kabelio atsargai talpinti pavadinimą, atšaukė. Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-960 Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo, (toliau Prieigos taisyklės) 9 punktas suteikia teisę Atsakovui keisti standartinį pasiūlymą: 9. Teikėjas privalo informuoti Tarnybą apie kiekvieną teikėjo iniciatyva ketinamą atlikti Standartinio pasiūlymo pakeitimą, kartu pateikdamas Tarnybai atnaujintą Standartinį pasiūlymą bei ketinamų atlikti pakeitimų lentelę, joje nurodydamas keičiamus ir (ar) įtraukiamus, ir (ar) išbraukiamus Standartinio pasiūlymo punktus bei atnaujinto Standartinio pasiūlymo įsigaliojimo datą. Visą šiame punkte nurodytą informaciją teikėjas privalo pateikti Tarnybai ir paskelbti savo interneto svetainėje arba, jei teikėjas neturi interneto svetainės, viešai paskelbti kita lengvai prieinama forma ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki atitinkamo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Atsakovas, vadovaudamasis Prieigos taisyklių 9 punktu, patvirtino atnaujintą Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymą, paskelbė savo interneto svetainėje prieš 2 mėnesius iki įsigaliojimo dienos ir informavo Tarnybą apie standartinio pasiūlymo pakeitimus. Atnaujinto Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildyme buvo atlikti šie pakeitimai: 1. Pakeistas mėnesinis vietos nuomos RKKS mokestis: 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai. Vietos nuomos mokesčiai Eil. Nr. Paslaugų rūšys Mėnesio vietos nuomos mokestis už 1 (vieną) RKKS kilometrą, kurio ilgis matuojamas metrais pagal kabelio ilgį ryšių kabelių kanalų sistemoje* Buvo Pakeista į Vienetas Mokestis, Eur be PVM Mokestis, Eur be PVM 1 km 1 m / Pakeistos vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomos nuolaidos: 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai. Mėnesio vietos nuomos RKKS taikomos nuolaidos Buvo Pakeista į Nuo 200 iki 500 3% % 3% 1001 ir daugiau 7% 5 % 3. Patikslintas užimamos vietos matavimo vieneto apibrėžimas: Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir kiekvienai leistinai kabelio atsargai talpinti (nauja mova ir nauja atsarga/ nauja mova/ nauja atsarga (prie esamos movos)) 1 vnt Atsakovas paskelbė informaciją, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. turėję įsigalioti Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai atšaukiami ir kad nuomininkai kviečiami pasirašyti nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiantį atnaujintą Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymą.

8 m. vasario 10 d. raštu Nr. 58 Atsakovas informavo Tarnybą apie standartinio pasiūlymo pakeitimus. Dokumentu C2 Nr.P-04-5/2016 Atsakovas tik patvirtino atnaujintą Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymą, kuris galiotų ir būtų taikomas Ieškovams jį pasirašius. Prieigos taisyklių 11 punktas numato tiek Ieškovų teisę pasirašyti atnaujintą standartinį pasiūlymą, tiek Atsakovo pareigą atnaujinti Sutarčių sąlygas pagal galiojantį standartinį pasiūlymą, jeigu Ieškovai pateikia tokį prašymą ( 11. įsigaliojus atnaujintam Standartiniam pasiūlymui ir (ar) laikinam Standartinio pasiūlymo pakeitimui, teikėjas gavėjo, kuriam jau yra suteikta Prieiga, prašymu privalo atnaujinti suteiktos Prieigos sąlygas pagal galiojantį Standartinį pasiūlymą ). Ieškovai nėra pateikę prašymų atnaujinti Sutarčių sąlygas, nėra pasirašę nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo, todėl Ieškovams galioja ir yra taikomi sudarytų Sutarčių 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo 1 ir 2 lentelėse numatyti vietos nuomos RKKS mokesčiai. Įrodymų, kurie patvirtintų, kad Atsakovas taiko kitokius nei Sutartyse numatyti mokesčiai, Ieškovai nepateikė. Atsakovas siūlo atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis ERĮ, Infrastruktūros taisyklių ir Ginčų sprendimo taisyklių nuostatomis Ieškovų nurodytus reikalavimus atmesti. Ieškovai, susipažinę su Atsiliepimu, 2016 m. birželio 14 d. pateikė Patikslintą prašymą, kuriuo suformulavo patikslintus reikalavimus Atsakovui. Ieškovų nuomone, Atsakovo pozicija, išdėstyta Atsiliepime, yra prieštaringa ir neatitinka teisės aktų, reglamentuojančių Atsakovo veiklą prieigos prie infrastruktūros suteikime, nuostatų ir pažymėjo, jog Atsakovas Atsiliepime teigia, jog nekeičia su Ieškovais sudarytų Sutarčių, o tik atnaujina savo viešą pasiūlymą, kuriuo nustato sumažintą vietos nuomos RKKS mokestį ir pakeičia taikytinas nuolaidas. Ieškovai atkreipė dėmesį į tai, jog Įpareigojimų įsakymo papunkčiu Atsakovui nustatyta pareiga teikti (...) prieigą prie RKKS (ir susijusių priemonių) tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos Sąnaudų apskaitos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovas, paskelbdamas atnaujintą standartinį pasiūlymą, kuriuo sumažino vietos nuomos RKKS kilometro kainą nuo 27,8 Eur iki 27 Eur, iš esmės patvirtino, jog jo sąnaudos, susijusios su vietos nuoma RKKS, sumažėjo ir, kad sąnaudas atitinkanti kaina yra ne anksčiau nustatyta 27,8 Eur, o mažesnė 27 Eur. Taigi, esant tokiai situacijai, Atsakovas, vadovaujantis Įpareigojimų įsakymo papunkčiu, privalėjo sumažinti Ieškovams taikomus vietos nuomos RKKS mokesčius, nekeičiant kitų Sutarčių sąlygų. Atsakovas, nevykdydamas tokios pareigos, iš esmės elgiasi nesąžiningai, nes siekia, kad tiekėjai, norėdami nuomotis RKKS už sąnaudomis pagrįstą kainą, atsisakytų suderintose sutartyse nustatytų nuolaidų ir pasirašytų naujas sutartis. Toks Atsakovo piktnaudžiavimas neatitinka jam Įpareigojimų įsakymu nustatytų įpareigojimų turinio ir akivaizdžiai patvirtina jo mėginimus manipuliuoti Prieigos taisyklių nuostatomis. Ieškovai pažymėjo, jog Prieigos taisyklės nustato Atsakovo pareigas, susijusias su standartinio pasiūlymo skelbimu ir naujų sutarčių su tiekėjais sudarymu. Prieigos taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad Atsakovas sudarytų su tiekėjais sutartis ir viešai skelbtų jų sąlygas, tokiu būdu užtikrinant vienašališkai Atsakovo parengtų sutarčių nuostatų kontrolę. Tuo tarpu Įpareigojimų įsakymas nustato Atsakovo pareigas tiek esamų, tiek būsimų sutarčių, sudarytų ar sudaromų su tiekėjais atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad Atsakovas minėtus įpareigojimus vykdytų visada, įskaitant ir tuo laikotarpiu, kai yra pasirašytos ir galiojančios sutartys su tiekėjais, nepriklausomai nuo to, ar yra paskelbtas atnaujintas pasiūlymas ar ne. Ieškovų teigimu, iš to seka, kad Atsakovas, iš naujo apskaičiavęs savo vieno kilometro vietos nuomos RKKS kainą, tokią kainą privalo taikyti visiems operatoriams, nereikalaudamas persirašinėti sutarčių su pablogintomis nuomos sąlygomis, nes taikyti sąnaudas atitinkančią kainą yra Atsakovo pareiga, nustatyta teisės aktais, o ne sutartimis. Atitinkamai šios pareigos vykdymo Atsakovas negali sieti su tiekėjų veikimu ar neveikimu, t.y. naujų sutarčių pasirašymu, nes sąnaudas atitinkančią kainą Atsakovas privalo taikyti nepriklausomai nuo to, kokios yra

9 9 galiojančios sutartys su teikėjais. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovo pasirinkimu sudarytose su Ieškovais Sutartyse nustatytos nuolaidos nuo vietos nuomos RKKS mokesčio niekaip nėra susijusios su Atsakovo sąnaudomis, nes nuolaidos yra daromos Atsakovo sąskaita. Iš to seka, kad sąnaudas atitinkančios kainos taikymas negali būti siejamas su nuolaidų atsisakymu ar mažinimu, kai tokios nuolaidos nustatytos galiojančiose sutartyse. Aukščiau nurodytas teisinis reglamentavimas, Ieškovų teigimu, patvirtina, jog sąnaudų pagrindu yra paskaičiuojami būtent vietos nuomos RKKS mokesčiai, tačiau mokesčiai, kurie skaičiuojami sąnaudų pagrindu gali būti dar mažinami šalims sutariant dėl papildomai taikomų nuolaidų. Būtent taip šalys sutarė ir galiojančiomis Sutartimis, kurias Atsakovas dabar mėgina nesąžiningai vienašališkai pakeisti bandydamas priversti tiekėjus pasirašyti naujas sutartis, jei pastarieji nori sumažintų vietos nuomos RKKS kainų, kurios ir taip privalomai turi būti taikomos. Ieškovai pažymėjo, jog Atsakovas gali taikyti nuolaidas ir jokiuose teisės aktuose neegzistuoja draudimas tai daryti. Iš to seka, kad Atsakovas laisva valia nustatęs nuolaidas nuo jo nustatytų vietos nuomos RKKS mokesčių, apskaičiuotų remiantis sąnaudomis, ir tokias nuolaidas viešu pasiūlymu pasiūlęs visiems tiekėjams, prisiėmė įsipareigojimą tokias nuolaidas taikyti iki Sutarčių galiojimo pabaigos, t.y. Sutartimis Atsakovui yra nustatytas įsipareigojimas taikyti nuolaidas. Atsakovas, Ieškovų nuomone, yra profesionalus verslo subjektas, RKKS nuomos srityje veikiantis eilę metų, todėl akivaizdu, jog susitardamas su Ieškovais dėl konkrečių nuolaidų taikymo jis ne tik aiškiai suvokė, kokius įsipareigojimus tiekėjų atžvilgiu jis prisiima, bet kartu suvokė tokių nuolaidų taikymo pasekmes ir tai, jog jos atitinkamais Sutarties galiojimo laikotarpiais gali būti taikomos jo pelno sąskaita. Ieškovai, vadovaudamiesi Infrastruktūros taisyklių 314 punktu ir Ginčų sprendimo taisyklėmis, pakeitė Prašyme išdėstytus reikalavimus ir Patikslintu prašymu prašo: 1. Įpareigoti Atsakovą taikyti Ieškovams sumažintą vietos nuomos RKKS mokestį - 27 Eur už vieną RKKS kilometrą, nekeičiant šiuo metu galiojančių Sutarčių su Ieškovais, nuo 2016 m. balandžio 1 d.; 2. Įpareigoti Atsakovą atlyginti Ieškovų sumokėtą mokestį už ginčo nagrinėjimą, jį kompensuojant konkrečiam jį sumokėjusiam Ieškovui pagal į bylą pateiktus jo sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus; 3. Įpareigoti Atsakovą atlyginti Ieškovų bylinėjimosi išlaidas pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Atsakovas su Ieškovų pareikštu Patikslintu prašymu nesutiko. Atsakovas atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad Ieškovų pozicija yra nenuosekli ir prieštaringa. Prašyme, Atsakovo teigimu, Ieškovai teigė, kad Atsakovo veiksmai, kuriais Atsakovas vienašališkai pakeitė su Ieškovais sudarytų Sutarčių nuostatas, yra neteisėti, bei prašė įpareigoti Atsakovą taikyti sudarytų Sutarčių nuostatas iki Sutarčių galiojimo pabaigos. Tuo tarpu Patikslintu prašymu Ieškovai nurodo, kad Atsakovas privalo vienašališkai pakeisti sudarytų Sutarčių nuostatas, tai yra pakeisti taikomą vietos nuomos RKKS mokestį. Taigi, anot Atsakovo, tuo atveju, kai standartinio pasiūlymo pakeitimai yra naudingi Ieškovams, šie siekia, kad Atsakovas standartinio pasiūlymo sąlygas taikytų vienašališkai, priešingu atveju, kuomet standartinio pasiūlymo pakeitimai yra nenaudingi Ieškovams, šie įrodinėja, kad Atsakovas neturi teisės vienašališkai keisti Sutarčių nuostatų ir taikyti standartinio pasiūlymo sąlygų. Atsakovo nuomone, Ieškovų argumentai dėl to, kad Atsakovas, vadovaujantis Įpareigojimų įsakymo papunkčiu, privalėjo sumažinti Ieškovams taikomas vietos nuomos RKKS kainas, nekeičiant kitų Sutarčių sąlygų, yra visiškai nepagrįsti. Atsakovas pažymėjo, kad Įsakymu dėl prieigos Atsakovas buvo pripažintas ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkoje. Šiuo įsakymu Atsakovui buvo palikti galioti (kiek tai yra susiję su prieigos prie RKKS (ir susijusių priemonių)

10 10 teikimu) Įpareigojimų įsakymo 4.1, 4.2, 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nustatyti įpareigojimai įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimas, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas bei apskaitos atskyrimo įpareigojimas. Įsakymu dėl prieigos buvo pakeistas Įpareigojimų įsakymo 4.3 papunktyje nustatytas skaidrumo įpareigojimas bei išdėstytas taip: 4.1. standartiniame pasiūlyme suteikti didmeninę vietinę prieigą (ir susijusias priemones) ir (arba) prieigą prie RKKS (ir susijusiais priemones) ir (arba) prieigą prie šviesolaidinių linijų skaidulos (ir susijusias priemones) viešai skelbti detalią informaciją Prieigos, įskatinant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1V-960 Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo, nustatyta tvarka ir sąlygomis, įskaitant technines specifikacijas, tinklo charakteristikas, atitinkamos prieigos teikimo bei naudojimo sąlygas, prieigos ir susijusių priemonių kainas;<..> Atsakovas pažymėjo, kad norėdamas įvykdyti Įsakymu nustatytus įpareigojimus įpareigojimą suteikti prieigą, nediskriminavimo įpareigojimą, kainų kontrolės įpareigojimą Atsakovas privalo paruošti ir paskelbti viešai standartinį pasiūlymą vadovaudamasis Prieigos taisyklių nuostatomis. Įpareigojimų įsakymo papunkčiu nustatyto kainų kontrolės įpareigojimo teikti <...> prieigą prie RKKS (ir susijusių priemonių) tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos Sąnaudų apskaitos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdymą Atsakovas gali užtikrinti šiais būdais: 1. Standartiniame pasiūlyme skelbti prieigos prie RKKS kainas, kurios turi atitikti Įpareigojimų įsakymo papunkčiu nustatytą kainų kontrolės įpareigojimą. 2. Naujo ūkio subjekto, norinčio gauti prieigą prie RKKS, prašymu suteikti prieigą galiojančio standartinio pasiūlymo sąlygomis. 3. Ūkio subjekto, kuriam jau yra suteikta prieiga prie RKKS, prašymu atnaujinti suteiktos prieigos sąlygas pagal galiojantį standartinį pasiūlymą. Prieigos taisyklių 11 punktas numato tiek ūkio subjekto, kuriam jau suteikta prieiga prie RKKS, teisę pasirašyti atnaujintą standartinį pasiūlymą, tiek Atsakovo pareigą atnaujinti sutarčių sąlygas pagal galiojantį standartinį pasiūlymą, jeigu ūkio subjektai pateikia tokį prašymą. Sutarčių 1 priedo 11.1 papunktyje numatyta, jog Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu ir Šalių atspaudais patvirtintu susitarimu, jeigu Sutarties priedėlyje nenustatyta kitaip, Sutarčių 2 priedo 1 priedėlio 4.2 papunktyje numatyta, jog Šis priedėlis yra neatskiriama Sutarties dalis ir gali būti keičiamas kaip numatyta Sutartyje ar šiame priedėlyje. Atsakovas daro išvadą, kad, remiantis Prieigos taisyklių 11 punktu bei aukščiau nurodytomis Sutarčių nuostatomis, Atsakovas privalo taikyti atnaujinto standartinio pasiūlymo sąlygas tik tuomet, kai ūkio subjektas, kuriam jau yra suteikta prieiga prie RKKS, prašo pakeisti sudarytų Sutarčių sąlygas bei abi šalys pasirašo atnaujintą standartinį pasiūlymą. Atsakovas pažymėjo, kad Ieškovai nėra pateikę prašymų atnaujinti Sutarčių sąlygas, šalys nėra pasirašiusios nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo, todėl Atsakovas negali vienašališkai taikyti Ieškovams atnaujintame standartiniame pasiūlyme numatytų vietos nuomos RKKS mokesčių. Ieškovams yra taikomi sudarytų Sutarčių 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo 1 ir 2 lentelėse numatyti vietos nuomos RKKS mokesčiai. Atsakovas pažymėjo, kad teisinis reglamentavimas taipogi numato ir vienašališką sudarytų sutarčių sąlygų keitimo galimybę. Infrastruktūros taisyklių 332 punkte numatyta teisė infrastruktūros nuomos savininkui vienašališkai peržiūrėti infrastruktūros objektų nuomos užmokestį: 332. Sutartyje gali būti numatyta infrastruktūros valdytojo teisė, turint ekonominį pagrindimą, peržiūrėti užmokesčio dydį, bet ne dažniau nei vieną kartą per metus. Jei tokia teisė numatyta, numatomus užmokesčio dydžio pasikeitimus bei tokio pasikeitimo ekonominį pagrindimą infrastruktūros valdytojas pateikia infrastruktūros naudotojui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki užmokesčio dydžio pakeitimo įsigaliojimo dienos, jei Sutartyje nesutarta kitaip. Taip pat nurodė, kad Atsakovo teisė vienašališkai pakeisti vietos nuomos RKKS mokesčius yra

11 11 numatyta Sutarčių 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo 2.1 papunktyje Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius, vienašališkai vieną kartą per metus peržiūrėti šiame papildyme nurodytus vietos nuomos RKKS mokesčius, pasikeitus RKKS nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. ir 2.2 papunktyje Nuomotojas kartu su pranešimu apie numatomą vietos nuomos RKKS mokesčių keitimą pateikia Nuomininkui ir tokio keitimo pagrindimą pagal šio priedėlio 3 papildyme nurodytą struktūrą. Aukščiau nurodytos Sutarčių nuostatos numato Atsakovo teisę, o ne pareigą vienašališkai pakeisti vietos nuomos RKKS mokesčius. Atsakovas pakartotinai nurodė, kad Atsakovas planavo vienašališkai pakeisti vietos nuomos RRKS mokesčius, tačiau sulaukęs LKTA ir Ieškovų prieštaravimų dėl vienašališko mokesčių keitimo, dokumentu C2 Nr.P-04-5/2016 panaikino savo sprendimą, kuriuo buvo patvirtinti nuo 2016 m. sausio 1 d. turėję įsigalioti Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai. Atsakovas nurodė, jog Ieškovai ginčija bet kokius Atsakovo veiksmus, kuriais vienašališkai gali būti pakeisti vietos nuomos RKKS mokesčiai, todėl, siekdamas išvengti ginčų dėl vienašališko vietos nuomos RKKS mokesčių keitimo, Atsakovas nebesinaudojo savo teise vienašališkai pakeisti vietos nuomos RKKS mokesčių, o tik viešai paskelbė atnaujintą standartinį pasiūlymą ir pakvietė Ieškovus savo noru pakeisti sudarytų Sutarčių sąlygas pasirašant atnaujintą Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymą. Atsakovo teigimu, priešingai nei nurodo Ieškovai, Įsakymo papunkčiu nustatytas kainų kontrolės įpareigojimas nenumato Atsakovui pareigos vienašališkai pakeisti Ieškovams taikomas vietos nuomos RKKS kainas. Vykdydamas šį įpareigojimą, Atsakovas privalo tik užtikrinti, kad Ieškovai turėtų galimybę pasikeisti sudarytų Sutarčių sąlygas pagal atnaujintą standartinį pasiūlymą, kuriame prieigos prie RKKS kainos atitinka Įsakymo papunkčiu nustatytą kainų kontrolės įpareigojimą. Tuo tarpu su Ieškovais sudarytų Sutarčių sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Prieigos taisyklių bei Sutarčių nuostatomis. Atsakovas nesutiko su Ieškovų argumentais, kad taikomos nuolaidos nėra mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčio dalis ir jos niekaip nėra susijusios su Atsakovo sąnaudomis. Nustatytos nuolaidos, Atsakovo nuomone, yra neatsiejama mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčio dalis, jos nurodytos tame pačiame standartinio pasiūlymo papildyme, kuris susijęs su paslaugos mokesčiais. Standartinio pasiūlymo 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo 2 straipsnio c punkte yra nurodoma, jos nuolaidos nėra atsiejamos nuo mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčio: sumažėjus šio priedėlio papildymo 1 lentelės 1 punkte sutarties pasirašymo metu nustatytam mėnesiniam vietos nuomos ryšių kabelių kanaluose įkainiui, keičiasi/perskaičiuojamas 2 lentelėje nustatytas nuolaidų dydis. Tai, kad nuolaidos išskirtos atskiroje lentelėje, o ne pateiktos vienoje lentelėje su mokesčiais, nėra pagrindas manyti, kad jos nėra mokesčio dalis. Taipogi, Atsakovo nuomone, Įpareigojimų įsakymo papunkčiu nustatytas kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimas teikti <...> prieigą prie RKKS (ir susijusių priemonių) tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos Sąnaudų apskaitos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis reiškia, kad prieigos prie RKKS kainos yra grindžiamos sąnaudomis už praėjusius metus, t.y. tomis sąnaudomis, kurios vieną kartą per metus yra pateikiamos Tarnybai metinėje ataskaitoje. Atsakovas Tarnybai 2015 m. gegužės 29 d. raštu Nr pateikė 8 priedu TEO teikiamų paslaugų ataskaita RKKS paslaugos pajamas ir sąnaudas. Atsakovo gautos pajamos yra apskaičiuojamos įvertinant taikomas nuolaidas. Tarnyba, vertindama prieigos prie RKKS kainos atitikimą kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimui, analizuoja visas mokesčio dedamąsias dalis, taip pat ir nuolaidų dydį. Anot Atsakovo, analogiškai standartinio pasiūlymo 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo 2.1 papunkčiu numatyta Nuomotojas turi teisę pranešęs apie tai Nuomininkui raštu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius, vienašališkai vieną kartą per metus peržiūrėti šiame papildyme nurodytus vietos nuomos RKKS mokesčius, pasikeitus RKKS nuomos sąnaudoms, Nuomotojo apskaičiuotoms ir pateiktoms Ryšių reguliavimo tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi,

12 12 Tarnyba vertina, ar vietos nuomos RKKS mokesčiai pagrįsti sąnaudomis bei yra ne didesni nei Atsakovo patiriamos sąnaudos. Atsakovo teigimu, standartiniame pasiūlyme numatytas nuolaidų dydis įtakoja Atsakovo patiriamas pajamas, todėl akivaizdu, kad nuolaidos yra laikomos mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčio dalimi. Atnaujinto Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildyme buvo pakeistos mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčio abi dedamosios dalys standartinis mokestis bei taikomų nuolaidų dydis. Atsakovas priminė, kad 2016 m. vasario 10 d. raštu Nr. 58 Atsakovas informavo Tarnybą apie standartinio pasiūlymo pakeitimus, tačiau pastabų dėl mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčio neatitikimo Įsakymo papunkčiu nustatytam kainų kontrolės įpareigojimui iš Tarnybos negavo. Atsakovas paprašė Ieškovų 2016 m. birželio 14 d. Patikslintame prašyme nurodytą reikalavimą atmesti. Komisija k o n s t a t u o j a: Ginčo nagrinėjimo metu surinkti įrodymai nagrinėtini tik konkrečių Ieškovų reikalavimų ribose. Komisija nagrinėja šiuos Ieškovų Patikslintame prašyme išdėstytus reikalavimus: 1. Įpareigoti Atsakovą taikyti Ieškovams sumažintą vietos nuomos RKKS mokestį 27 Eur už vieną RKKS kilometrą, nekeičiant šiuo metu galiojančių Sutarčių su Ieškovais, nuo 2016 m. balandžio 1 d. 2. Įpareigoti Atsakovą atlyginti Ieškovų sumokėtą mokestį už ginčo nagrinėjimą, jį kompensuojant konkrečiam jį sumokėjusiam ieškovui pagal į bylą pateiktus jo sumokėjimą pagrindžiančius dokumentus. 3. Įpareigoti Atsakovą atlyginti Ieškovų bylinėjimosi išlaidas pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Dėl Patikslintame prašyme nurodyto pirmojo reikalavimo Pirmasis Ieškovų reikalavimas netenkintinas m. balandžio 1 d. Ieškovai su Atsakovu pasirašė Sutartis pagal Atsakovo viešai skelbiamą standartinį pasiūlymą, o 2015 m. balandžio 22 d. Sutarčių papildymą, kuriais remiantis Ieškovams nustatytos RKKS bendro naudojimo sąlygos turėjo galioti iki 2019 m. kovo 31 d. Sutartyse konkrečias vietos nuomos RKKS sąlygas nustato Sutarčių 1 priedas. Sutarčių papildymo 1 punkto Vietos nuomos RKKS mokesčiai 1.1 papunktyje numatyti mokesčiai ir jais apmokestinami objektai (paslaugų rūšys). Sutarčių papildymo 2 punkte Mėnesio vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomos nuolaidos nustatytos šalių susitikimų metu suderintos nuolaidos: Kiekis, km Nuo 200 iki 500 3% % 1001 ir daugiau 7% Taikomos nuolaidos dydis nuo kilometrų kiekio Atsakovas viešai paskelbė 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojusį atnaujintą standartinį pasiūlymą, kuriuo buvo atlikti šie Infrastruktūros nuomos sutarties 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai:

13 13 Eil. Nr. 1. Pakeistas mėnesinis vietos nuomos RKKS mokestis: 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai. Vietos nuomos mokesčiai Paslaugų rūšys Mėnesio vietos nuomos 1 km mokestis už 1 (vieną) RKKS kilometrą, kurio ilgis matuojamas 1 m metrais pagal kabelio ilgį ryšių kabelių kanalų sistemoje* Buvo Vienetas Mokestis, Eur be PVM Pakeista į Mokestis, Eur be PVM / Pakeistos vietos nuomos RKKS mokesčiui taikomos nuolaidos: 2 priedo 1 priedėlio 1 papildymo pakeitimai. Mėnesio vietos nuomos RKKS taikomos nuolaidos Buvo Pakeista į Nuo 200 iki 500 3% % 3% 1001 ir daugiau 7% 5% 3. Patikslintas užimamos vietos RKKS šulinyje apibrėžimas ir matavimo vienetas: Buvo: Pakeista į: Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir leistinai kabelio atsargai talpinti 1 mova 1 vnt. Mėnesio mokestis už vietą RKKS šulinyje movai ir kiekvienai leistinai kabelio atsargai talpinti (nauja mova ir nauja atsarga/ nauja mova/ nauja atsarga (prie esamos movos)) Ieškovai Patikslintu prašymu reikalauja įpareigoti Atsakovą nuo 2016 m. balandžio 1 d. taikyti Ieškovams sumažintą mėnesio vietos nuomos RKKS mokestį 27 Eur už vieną RKKS kilometrą, nekeičiant šiuo metu galiojančių Sutarčių su Ieškovais, t. y. iš esmės Ieškovai reikalauja taikyti atnaujintame standartiniame pasiūlyme nurodytą mėnesio vietos nuomos RKKS mokestį 27 Eur už vieną RKKS kilometrą vietoj Sutartyse numatyto 27,80 Eur už vieną RKKS kilometrą mokesčio, tačiau netaikyti atnaujintame standartiniame pasiūlyme nurodytų nuolaidų dydžių ir skaičiavimo tvarkos. Atsakovui, kaip didelę įtaką Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje rinkoje turinčiam ūkio subjektui, yra taikytini Prieigos taisyklių bei Įpareigojimų įsakymu nustatyti reikalavimai. Prieigos taisyklių 11 punkte numatyta, kad įsigaliojus atnaujintam Standartiniam pasiūlymui ir (ar) laikinam Standartinio pasiūlymo pakeitimui, teikėjas gavėjo, kuriam jau yra suteikta Prieiga, prašymu privalo atnaujinti suteiktos Prieigos sąlygas pagal galiojantį Standartinį pasiūlymą. Taigi, vadovaujantis Prieigos taisyklėmis, Atsakovui galioja pareiga keisti vietos nuomos RKKS kainą esant abiems nurodytoms

14 14 sąlygoms atnaujinus standartinį pasiūlymą ir gavėjui 1 kreipusis į teikėją 2 su prašymu taikyti jam atnaujinto standartinio pasiūlymo sąlygas. Ginčo nagrinėjimo medžiagoje nėra duomenų, kad Ieškovai būtų kreipęsi į Atsakovą prašydami jiems taikyti atnaujintą standartinį pasiūlymą, todėl konstatuotina, kad tol, kol Ieškovai nesikreipė į Atsakovą dėl Sutarčių pakeitimo pagal nuo 2016 m. balandžio 1 d. galiojančio standartinio pasiūlymo sąlygas, Ieškovams galioja 2015 m. balandžio 1 d. pasirašytų Sutarčių bei 2015 m. balandžio 22 d. pasirašyto Sutarčių papildymo sąlygos. Pažymėtina, kad ERĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatyta Tarnybos teisė nustatyti operatoriui, turinčiam didelę įtaką atitinkamoje rinkoje, įpareigojimus, susijusius su sąnaudų padengimu ir kainų kontrole, įskaitant įpareigojimus teikti prieigą tokiomis kainomis, kurios būtų pagrįstos sąnaudomis, įskaitant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą (toliau sąnaudos). Pažymėtina, kad ERĮ 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog Siekiant skatinti operatorių investicijas, įskaitant investicijas į elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir technologijų vystymąsi, nustatant įpareigojimus atsižvelgiama į operatoriaus teisę gauti protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, apskaičiuotą įvertinus naujų investicijų į elektroninių ryšių tinklų plėtrą ir technologijų vystymąsi riziką. Tai reiškia, kad Tarnybai Įpareigojimų įsakymo 4.4 papunkčiu nustačius Atsakovui kainų kontrolės įpareigojimą, yra numatyta ne tik Atsakovo pareiga užtikrinti, kad reguliuojamų paslaugų kainos nebūtų didesnės nei sąnaudos, bet ir teisė siekti, jog tokių paslaugų kaina padengtų patiriamas sąnaudas. Vadovaujantis Įpareigojimų įsakymo 4.4 papunkčiu Atsakovui yra nustatyti kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos įpareigojimai, nustatyti ERĮ 23 straipsnyje, o to paties įsakymo 4.5 papunkčiu nustatytas apskaitos atskyrimo įpareigojimas, nustatytas ERĮ 20 straipsnio 1 dalyje. Atsakovas, vadovaudamasis Įpareigojimų įsakymo papunkčiu, privalo tvarkyti sąnaudų apskaitą Sąnaudų apskaitos taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis, bei vadovaudamasis Įpareigojimų įsakymo 4.5 papunkčiu, kiek tai susiję su prieigos prie RKKS (ir susijusių priemonių) teikimu šio ginčo kotekste, privalo vykdyti apskaitos atskyrimo įpareigojimą Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-738 Dėl Apskaitos atskyrimo taisyklių ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų patvirtinimo, (toliau AAT) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Sąnaudų apskaitos taisyklių 50 punktu bei AAT 44 punktu, Atsakovas privalo vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį, tačiau ne vėliau nei kaip iki kito ataskaitinio laikotarpio šeštojo mėnesio pirmos dienos, parengti ir pateikti Tarnybai detalią metinę ataskaitą, kurios pakaktų Tarnybai įvertinti, ar ūkio subjekto naudota sąnaudų apskaitos sistema ir apskaitos atskyrimo sistema atitinka Sąnaudų apskaitos taisyklių ir AAT bei kitų Tarnybos patvirtintų teisės aktų reikalavimus (toliau Metinė ataskaita). Tarnyba, vertindama, ar standartinio pasiūlymo, įsigaliojusio 2016 m. balandžio 1 d., 2 priedo 1 priedėlio 1 papildyme nurodytos reguliuojamų paslaugų, įskaitant vietos nuomos RKKS paslaugą, kainos atitinka Įpareigojimų įsakymo papunkčio nuostatas teikti prieigą prie RKKS (ir susijusių priemonių) tokiomis kainomis, kurios būtų ne didesnės nei sąnaudos, apskaičiuotos Sąnaudų apskaitos taisyklių ir AAT nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgė į Atsakovo 2015 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr , 2015 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. 338, 2015 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 361 pateiktą informaciją dėl reguliuojamų paslaugų kainų pagrindimo, taip pat į 2014 m. Metinės ataskaitos informaciją. Tuo atveju, kai kainų kontrolės įpareigojimas numato pareigą ūkio subjektui taikyti reguliuojamų paslaugų kainas ne didesnes nei patirtos sąnaudos, reguliuojamų paslaugų kainų atitikimas kainų kontrolės įpareigojimui yra vertinamas konkrečių reguliuojamų paslaugų gautas 1 Gavėjas ūkio subjektas, kuris pagal Standartiniame pasiūlyme nustatytą tvarką kreipėsi į teikėją dėl Prieigos ir (ar) susijusių paslaugų suteikimo, teikimo ir (ar) dėl informacijos apie šias paslaugas (Prieigos taisyklių 5 punkto 4 pastraipa). 2 Teikėjas ūkio subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas turinčiu didelę įtaką atitinkamoje rinkoje ir privalantis vykdyti Įstatymo 18 ir (ar) 21 ir (ar) 22 straipsniuose nustatytus įpareigojimus (Prieigos taisyklių 5 punkto 15 pastraipa).

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau