PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo d. sprendimu Nr. PROJEKTAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo d. sprendimu Nr. PROJEKTAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo d. sprendimu Nr. PROJEKTAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS METŲ PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos m. planas (toliau Planas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą (toliau Triukšmo valdymo įstatymas) (Žin., Nr , Nr ) ir vadovaujantis Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (toliau ES direktyva 2002/49/EB) nuostatomis. 2. Plano paskirtis pateikti išsamią triukšmo lygių analizę, numatyti galimas triukšmo prevencines priemones bei triukšmo mažinimo strategiją bei uždavinius iki 2018 metų. Plano tikslas kryptingai ir efektyviai įgyvendinti Vilniaus aglomeracijos aplinkos triukšmo prevencijos, jo lygių ir neigiamo poveikio žmonių sveikatai mažinimo priemones. 3. Plane vartojamos sąvokos atitinka Triukšmo valdymo įstatymo ir ES direktyvos 2002/49/EB sąvokas. Plane numatyti tikslai ir uždaviniai atitinka pagrindinių teisės dokumentų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nuostatas. 4. Planas atnaujinamas kas penkeri metai, atsižvelgiant į Vilniaus miesto reikmes, galimybes, naujai priimtus nacionalinius ir Europos Sąjungos (toliau ES) teisės aktus ir rekomendacijas aplinkos triukšmo valdymo srityje. Plano tikslai detalizuojami į uždavinius ir veiksmus. Plano pagrindu rengiama ir tvirtinama Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo m. programa. 5. Vadovaujantis Aplinkos triukšmo direktyva (2002/49/EB) ir Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu (Žin., 2004, Nr ) už Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos plano m. rengimą yra atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Pagal Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnį, Vilniaus miesto savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planus. Vilniaus miesto savivaldybės vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai įgyvendina patvirtintą planą pagal pagrindinių institucijų kompetenciją. II. TEISINĖ SITUACIJA IR GALIOJANČIOS TRIUKŠMO RIBINĖS VERTĖS 6. Pagrindiniai teisės aktai apibrėžiantis triukšmo valdymą, triukšmo prevenciją ir įvertinimą: 6.1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., Nr , Nr ) m. birželio 25 Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.

2 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr ) Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės (toliau taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu (Žin., 2004, Nr ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 564 Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų metų programos patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo (2011, Nr ) Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentas, patvirtintas 2011 m. gruodžio 14, sprendimo Nr (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo, Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų ribų, metodinių rekomendacijų ir reglamentų tvirtinimo) Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonų reglamentas, patvirtintas 2011 m. gruodžio 14, sprendimo Nr (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo, Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų ribų, metodinių rekomendacijų ir reglamentų tvirtinimo) Vilniaus aglomeracijos 2012 m. triukšmo kartografavimo ir prevencijos rodikliai. 7. Vadovaujantis Triukšmo valdymo įstatymu ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, Vilniaus miesto aglomeracijoje nustatyti tokie leidžiami ribiniai triukšmo lygio dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje: 1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje: Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas, val. Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L AeqT ), dba Maksimalus garso slėgio lygis (L AFmax ), dba Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

3 3 4. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti: Eil. Nr. Objekto pavadinimas, dba L dienos, dba L vakaro, dba, dba Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 2 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentu, patvirtintu 2011 m. gruodžio 14, sprendimo Nr bei patvirtintais Vilniaus aglomeracijos 2012 m. triukšmo kartografavimo ir prevencijos rodikliais, Vilniaus miesto aglomeracijoje nustatyti tokie leidžiami ribiniai triukšmo lygio dydžiai tyliųjų zonų bei tyliųjų zonų apsauginių juostų teritorijose: 3 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, tyliųjų zonų bei tyliųjų zonų apsauginių juostų teritorijose: Eil. Nr. Objekto pavadinimas Ribiniai dydžiai Tylioji gamtos zona Ribinis vidutinis metinis paros aplinkos triukšmo lygis Ldvn < 45 dba; 2 Tylioji viešoji zona Ribinis vidutinis metinis dienos aplinkos triukšmo lygis L dienos < 56 dba; ribinis vidutinis metinis vakaro aplinkos

4 4 triukšmo lygis L vakaro < 56 dba 3 Tylioji aglomeracijos zona Ribinis vidutinis metinis nakties triukšmo lygis Lnakties < 55 dba 9. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonų reglamentu, patvirtintu 2011 m. gruodžio 14, sprendimo Nr bei patvirtintais Vilniaus aglomeracijos 2012 m. triukšmo kartografavimo ir prevencijos rodikliais, Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonai taikomi kontroliuojami rodikliai kuomet: 4 lentelė. Triukšmo prevencijos zonai taikomi kontroliuojami rodikliai, kuomet: Eil. Nr. Objekto pavadinimas Kontroliuojami rodikliai, kuomet: Triukšmo prevencijos zona Ribinis vidutinis metinis paros aplinkos triukšmo lygis 60 dba, ribinis vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis L nakties 55 dba III. ESAMA BŪKLĖ. TRIUKŠMO STRATEGINIO KARTOGRAFAVIMO REZULTATAI 10. Atlikus pirmąjį Vilniaus aglomeracijos triukšmo kartografavimą buvo nustatyti pagrindiniai triukšmo šaltiniai: automobilių transportas 95 %, geležinkelio transportas 2,5 %, oro transportas 1,5 %, pramonės objektai 1 % (pagal viršnorminį triukšmo veikiamų gyventojų skaičių Ldvn > 65 dba ir Lnakties > 55 dba). 11. Atlikus antrąjį Vilniaus aglomeracijos triukšmo kartografavimą (2012 metais) nustatyta, kad yra bendra triukšmo mažėjimo tendencija. Žymiai sumažėjo gyventojų skaičius, kurie yra veikiami viršnorminiu 55 decibelų triukšmo lygiu nakties metu. Tai pasiekta racionaliau perskirsčius transporto srautus (visų pirma, dalį Naujamiesčio rajono automobilių dalį nukreipus pietiniu aplinkkeliu). Gyventojų skaičiaus sumažėjimas nuo viršnorminio triukšmo nustatytas ir nuo geležinkelio transporto, tačiau nuo Oro uosto užfiksuotas padidėjimas m. 74,800 tūkstančiai vilniečių nakties metu buvo veikiami viršnorminiu 55 decibelų (Lnakties ribinis dydis = 55 dba) triukšmu. Pagal vidutinį metinį dienos, vakaro, nakties triukšmo lygio rodiklį (toliau integralus paros triukšmo rodiklis) į viršnorminio triukšmo poveikio (Ldvn ribinis dydis = 65 dba) zonas pateko 82,100 tūkstančiai Vilniaus aglomeracijos gyventojų, 60 mokyklų, 40 vaikų darželių ir 6 ligoninės m. strateginiai triukšmo žemėlapiai rodo, kad pagal gyventojų, patenkančių į viršnorminio triukšmo poveikio zonas skaičių pagrindiniai aplinkos triukšmo šaltiniai Vilniaus aglomeracijoje yra: automobilių transportas 93 %, oro transportas 4,8 %, geležinkelių transportas 1,4 %, pramonės objektai 0,8 % (pagal viršnorminį triukšmo veikiamų gyventojų skaičių Ldvn > 65 dba ir Lnakties > 55 dba).

5 5 5 lentelė. Gyventojų, patenkančių į viršnorminio triukšmo poveikio zonas Vilniaus miesto aglomeracijoje, skaičius, pagal 2011 m. rezultatus: Triukšmo šaltiniai Gyventojų, patenkančių į triukšmingas zonas, kuriose triukšmas viršija ribinę integralaus paros triukšmo rodiklio >65 db, vertę, skaičius Gyventojų, patenkančių į triukšmingas zonas, kuriose triukšmas viršija ribinę nakties rodiklio >55 db, vertę, skaičius Automobilių transportas Geležinkelio transportas Oro transportas Pramonė lentelė. Nuo įsigaliojo Lietuvos higienos norma HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, pagal kurią buvo sugriežtintos pramoninio triukšmo ribinės triukšmo vertės (lyginant su HN 33:2007), atitinkamai keitėsi ir gyventojų skaičius patenkantis į viršnorminio triukšmo zonas: Triukšmo Pramonė 2 šaltiniai Gyventojų, patenkančių į triukšmingas zonas, kuriose triukšmas viršija ribinę integralaus paros triukšmo rodiklio >55 db, vertę, skaičius (pagal HN :2011) Gyventojų, patenkančių s į triukšmingas zonas, kuriose triukšmas viršija ribinę 6100 nakties rodiklio >45 db, vertę, skaičius (pagal HN 33:2011) 7 lentelė. Papildomai buvo atlikta analizė, kurios metu nustatytas gyventojų skaičius, patenkantis į viršnorminio triukšmo zonas nuo pagrindinių kelių autotransporto triukšmo: Triukšmo Automobilių transportas šaltiniai (pagrindiniai keliai) Gyventojų, patenkančių į triukšmingas zonas, kuriose triukšmas viršija ribinę integralaus paros triukšmo rodiklio >65 db, vertę, skaičius Gyventojų, patenkančių s į triukšmingas zonas, kuriose triukšmas viršija ribinę nakties rodiklio >55 db, vertę, skaičius 13. Automobilių transportas yra pagrindinis viršnorminio triukšmo šaltinis m. pagal integralaus paros triukšmo rodiklį (Ldvn) į automobilių transporto viršnorminio triukšmo zoną patenka 78,300 gyventojų, 55 mokyklos, 33 vaikų darželiai ir 6 ligoninės. 67,600 tūkst. vilniečių, gyvendami prie didelio intensyvumo automobilių transporto eismo gatvių, pateko į viršnorminio triukšmo sklaidos zoną nakties metu m. triukšmo sklaidos duomenis pagal atnaujintus 2011 m. gyventojų registro duomenis m. triukšmo sklaidos duomenis pagal atnaujintus 2011 m. gyventojų registro duomenis.

6 6 8 lentelė. Gyventojų, patenkančių į automobilių transporto sukelto triukšmo lygio intervalus, skaičius: Triukšmo lygio intervalai db db db 70 74dB >75 db Gyventojų skaičius Mokyklų skaičius Darželių skaičius Ligoninių skaičius Triukšmo lygio intervalai db, db, db, 65 69dB, Gyventojų skaičius >70 db, m. papildomai buvo skaičiuojamas triukšmo lygis, kurį sukelia pagrindinių kelių automobilių eismas (žr. 9 lentelę). 9 lentelė. Gyventojų, patenkančių į automobilių transporto (nuo pagrindinių kelių) sukelto triukšmo lygio intervalus, skaičius: Triukšmo lygio intervalai db db db 70 74dB >75 db Gyventojų skaičius Triukšmo lygio intervalai db, db, db, 65 69dB, Gyventojų skaičius >70 db, 15. Pagal neigiamą poveikį antrasis triukšmo šaltinis mieste yra oro transportas. Orlaivių triukšmas pasižymi aukštais garso lygiais kilimo-nusileidimo tako zonoje. Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra miesto ribose. Pagal kartografavimo rezultatus į oro transporto viršnorminio triukšmo poveikio zonas nakties metu patenka jau 4,8 tūkst. vilniečių, kurie gyvena šalia orlaivių nusileidimo ir kilimo takų (žr. 10 lentelę). O į viršnorminio oro transporto triukšmo poveikio zoną patenka 2,7 tūkst. gyventojų. 10 lentelė. Gyventojų, patenkančių į oro uosto sukelto triukšmo lygio intervalus, skaičius: Triukšmo lygio intervalai db, db db, db, >75 db, Gyventojų skaičius Mokyklų skaičius Darželių skaičius Ligoninių skaičius Triukšmo lygio intervalai db db db db >75 db Gyventojų skaičius

7 7 16. Trečiasis pagal daromą neigiamą poveikį triukšmo šaltinis mieste yra geležinkelių transportas. Geležinkelių transporto keliamo triukšmo poveikis aplinkai jaučiamas prie geležinkelių linijų ir ypač stočių teritorijose. Vilniaus aglomeraciją kerta intensyvus tarptautinio tranzitinio geležinkelių transporto IXB koridorius Minskas Vilnius Klaipėda. Į geležinkelių transporto viršnorminio triukšmo poveikio zoną nakties metu patenka 1,5 tūkst. vilniečių, kurie gyvena prie intensyviausio eismo geležinkelių linijų (žr. 11 lentelę). O į viršnorminio geležinkelių transporto triukšmo poveikio zoną patenka 700 gyventojų. 11 lentelė. Gyventojų, patenkančių į geležinkelių transporto sukelto triukšmo lygio intervalus, skaičius: Triukšmo lygio intervalai db db db db >75 db Gyventojų skaičius Mokyklų skaičius Darželių skaičius Ligoninių skaičius Triukšmo lygio intervalai db db db db >75 db Gyventojų skaičius Pagal daromą neigiamą poveikį ketvirtasis triukšmo šaltinis mieste yra stacionarūs pramonės, energetikos ir logistikos objektai. Pramoninio triukšmo strateginio kartografavimo statistiniai duomenys pagal kartografavimo rezultatus rodo, kad į pramonės sukelto viršnorminio triukšmo poveikio zonas nakties metu patenka 800 gyventojų (žr. lentelę). Į viršnorminio pramonės triukšmo poveikio zoną patenka 400 vilniečių, kurie gyvena netoli pramonės ir komunalinio ūkio objektų. 12 lentelė. Gyventojų, patenkančių į pramonės sukelto triukšmo lygio intervalus, skaičius: Triukšmo lygio intervalai db db db db >70 db Gyventojų skaičius Mokyklų skaičius Darželių skaičius Ligoninių skaičius Triukšmo lygio intervalai dba db db db >65 db Gyventojų skaičius IV. PROBLEMINĖS TERITORIJOS IR TAISYTINŲ SITUACIJŲ NUSTATYMAS 18. Atlikus antrąjį Vilniaus aglomeracijos triukšmo kartografavimą, buvo identifikuotos jautriausios triukšmui gyvenamosios teritorijos nuo visų pagrindinių triukšmo šaltinių. Buvo sukaupti duomenis apie visus gyvenamuosius pastatus pagal adresus, kuriuos įtakoja triukšmas (duomenis pagal triukšmo intervalus) bei gyventojų skaičių. Galutiniai duomenis apibendrinti pagal Ldvn triukšmo lygio poveikį prie gyvenamųjų pastatų fasadų.

8 8 Identifikuotos jautriausios triukšmui gyvenamosios teritorijos pagal triukšmingiausią fasadą. Duomenis pateikti pagal eiliškumą: pastatai suskirstytos pagal maksimalų veikiamą viršnorminį triukšmo lygį, nuo triukšmingiausių bei pagal bendrą gyventojų skaičių (registrų centro duomenis, registruotų gyventojų skaičius pagal adresą). Triukšmo veikiamų žmonių skaičius buvo prilygintas bendram pastate gyvenančių žmonių skaičiui vertinant triukšmą pagal triukšmingiausią gyvenamojo pastato fasadą, tokių būdu, kartu nustatytas ir bendras gyvenamoje aplinkoje potencialiai veikiamas žmonių skaičius. Pastatai buvo vertinami nuo autotransporto, geležinkelio, oro uosto ir pramonės sukeliamo triukšmo pagal 13 lentelės atributinę informaciją. 13 lentelė. Triukšmo vertinimo prie pastatų atributinės informacijos reikšmės ir paaiškinimai: Atributas Atributo reikšmė Paaiškinimas NR Pvz.: 1, 2, 3 Eiliškumas pagal prioritetus GATVĖS PAVADINIMAS Pvz.: Kauno g. Gatvės pavadinimas NAMO NUMERIS Pvz.: 15 Gyvenamojo namo numeris NAMO RAIDĖ Gyvenamojo namo raidė (jei Pvz.: A yra) GYVENAMOJI VIETA Vilnius Grigiškės Gyvenamojo vieta pagal adresą MAKSIMALUS LDVN TRIUKŠMO LYGIS PRIE FASADO Maksimalus Ldvn triukšmo lygis prie gyvenamojo namo triukšmingiausio fasado (pagal 2012 m. BENDRAS ŽMONIŲ SKAIČIUS Pvz.: [75-80) 34 kartografavimo rezultatus) Bendras pastate gyvenančių žmonių skaičius pagal registrų centro duomenis 19. Autotransporto triukšmas yra pagrindinis triukšmo šaltinis gyvenamose teritorijose prie pastatų, į automobilių transporto sukeliamo triukšmo zoną patenka 93 % viršnorminio triukšmo veikiamų žmonių, todėl, buvo atliktas gyvenamųjų teritorijų vertinimas prie kiekvieno pastato atskyrai. 14,15,16 lentelėse duomenis pateikiami pagal gyvenamojo namo adresą eilės tvarka nuo triukšmingiausių, papildomai, kiekvienoje lentelėje duomenis sugrupuoti pagal gyventojų skaičių pastate: nuo didžiausio iki mažiausio. 14 lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (80 dba <= Ldvn < 85 dba ) nuo autotransporto zoną, sąrašas: Nr. Gatvės pavadini mas Namo nr. Namo raidė Maksimalus Ldvn triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius Geležinkel 1 io g. 1 [80-85) lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (75 dba <= Ldvn < 80 dba ) nuo autotransporto zoną, sąrašas: Nr. Gatvės pavadini mas Namo nr. Namo raidė Maksimalus Ldvn triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius 1 Laisvės pr. 42 [75-80) 535 Savanorių [75-80) 2 pr

9 3 Apkasų g. 11 [75-80) 198 Savanorių [75-80) 4 pr Švitrigailo [75-80) 5 s g Sodų g. 17 [75-80) Kauno g. 2 [75-80) 96 8 Pylimo g. 10 [75-80) 81 M. Daukšos [75-80) 9 g M. [75-80) 10 Daukšos g M. [75-80) 11 Daukšos g Kalvarijų [75-80) 12 g Pylimo g. 38 [75-80) 67 V. Šopeno [75-80) 14 g Aušros [75-80) 15 Vartų g M. K. [75-80) 16 Čiurlionio g Aušros [75-80) 17 Vartų g A. [75-80) 18 Vivulskio g Kalvarijų [75-80) 19 g Švitrigailo [75-80) 20 s g lentelė. Akustiškai 100 (ištrauka iš pilno sąrašo) pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (70 dba <= Ldvn < 75dBA ) nuo autotransporto zoną, sąrašas: Maksimalus Ldvn Nr. Gatvės pavadinimas Namo nr. Namo raidė Gyvenamo ji vieta triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius Sausio 13-osios 1 g. 37 Vilnius Laisvės pr. 43 Vilnius 507 Sausio 13-osios 3 g. 7 Vilnius S. Nėries g. 101 Vilnius 437 Sausio 13-osios 5 g. 33 Vilnius 410 Sausio 13-osios 6 g. 5 Vilnius V. Vaitkaus g. 5 Vilnius 335

10 10 8 S. Nėries g. 99 Vilnius 320 Vilniaus 9 g.(grigiškės) 57 Grigiškės Ateities g. 11 Vilnius Žirmūnų g. 105 Vilnius Kareivių g. 11 Vilnius Žirmūnų g. 103 Vilnius Baltupio g. 49 Vilnius Apkasų g. 10 Vilnius Architektų g. 51 Vilnius Kareivių g. 9 Vilnius Architektų g. 98 Vilnius Žemaitės g. 1 Vilnius Žirmūnų g. 104 Vilnius Žirmūnų g. 21 Vilnius 229 V. Maciulevičiaus 22 g. 45 Vilnius Žirmūnų g. 23 Vilnius Apkasų g. 12 A Vilnius Architektų g. 132 Vilnius Architektų g. 96 Vilnius Papilėnų g. 15 Vilnius 215 J. Basanavičiaus 28 g. 16 Vilnius Žirmūnų g. 46 Vilnius Žirmūnų g. 130 Vilnius S. Nėries g. 105 Vilnius 206 Geležinio Vilko 32 g. 3 Vilnius Verkių g. 43 Vilnius Žirmūnų g. 24 Vilnius Gedimino pr. 64 Vilnius Subačiaus g. 116 Vilnius Žemaitės g. 9 Vilnius S. Nėries g. 51 Vilnius Šeškinės g. 75 Vilnius Architektų g. 45 Vilnius Žemaitės g. 11 Vilnius S. Nėries g. 11 Vilnius Šeimyniškių g. 40 Vilnius Rygos g. 11 Vilnius Žemaitės g. 8 Vilnius 190 Dariaus ir 46 Girėno g. 13 Vilnius Žirmūnų g. 136 Vilnius Žirmūnų g. 72 Vilnius Olandų g. 50 Vilnius Antakalnio g. 99 Vilnius 181

11 11 51 Architektų g. 77 Vilnius Kalvarijų g. 200 Vilnius Vašingtono a. 1 Vilnius Erfurto g. 33 Vilnius J. Jasinskio g. 17 Vilnius Šeimyniškių g. 5 Vilnius Antakalnio g. 35 Vilnius 169 Vasario 16-osios 58 g. 2 Vilnius 168 Dariaus ir 59 Girėno g. 11 Vilnius Architektų g. 122 Vilnius Naugarduko g. 60 Vilnius Žaliųjų Ežerų g. 1 Vilnius Erfurto g. 35 Vilnius Apkasų g. 9 Vilnius Žirmūnų g. 147 Vilnius 157 J. Basanavičiaus 66 g. 18 Vilnius V. Pietario g. 3 Vilnius V. Pietario g. 2 Vilnius Sėlių g. 64 Vilnius Vaduvos g. 19 Vilnius 148 Geležinio Vilko 71 g. 15 Vilnius Architektų g. 53 Vilnius Parko g. 18 Vilnius Architektų g. 102 Vilnius V. Pietario g. 8 Vilnius 143 Dariaus ir 76 Girėno g. 8 Vilnius Apkasų g. 13 Vilnius Šeškinės g. 51 Vilnius Apkasų g. 17 Vilnius 137 Geležinio Vilko 80 g. 5 Vilnius Antakalnio g. 65 Vilnius Linkmenų g. 5 Vilnius Rygos g. 5 Vilnius Žirmūnų g. 7 Vilnius 132 Geležinio Vilko 85 g. 9 Vilnius 131 Geležinio Vilko 86 g. 13 Vilnius Žirmūnų g. 58 Vilnius Šeimyniškių g. 42 Vilnius Šeimyniškių g. 30 Vilnius Didlaukio g. 19 Vilnius Rygos g. 3 Vilnius 128

12 12 92 Žirmūnų g. 137 Vilnius Didlaukio g. 17 Vilnius Laisvės pr. 37 Vilnius Savanorių pr. 11 Vilnius 127 Sausio 13-osios 96 g. 13 Vilnius Smolensko g. 11 Vilnius Žirmūnų g. 3 Vilnius Laisvės pr. 39 Vilnius Antakalnio g. 50 Vilnius Atliktas teritorijų veikiamų viršnorminio triukšmo lygio nuo autotransporto skirstymas į kategorijas pagal triukšmo lygį. Kiekviena kategorija sugrupuota pagal triukšmo prevencijos poreikio prioritetus (nuo I kategorijos iki IV kategorijos). Tokiu būdų, gatvės ir pastatai gali būti priskiriami konkrečiai teritorijai pagal kategoriją. 17 lentelė. Pavojingiausias Vilniaus miesto zonų skirstymas į kategorijas Kategorija Triukšmo lygis (triukšmo viršijimų intervalas) dba I kategorija >=80 (>=15) 60 II kategorija [75-80) (10-15) 4260 III kategorija (5-10) IV kategorija 70) (0-5) Bendras gyventojų skaičius pastatuose bei gyvenamoje teritorijoje (dešimčių tikslumu) 20. Atlikta apibendrinamoji analizė apie pačias pavojingiausias Vilniaus miesto gatves (pagal kategorijas nuo I iki IV), prie kurių gyvenamose aplinkose registruotas didžiausias žmonių skaičius, potencialiai veikiamas viršnorminio triukšmo lygio. 18 lentelė. I kategorijos zonos pavojingiausios miesto gatvės ir bendras viršnorminiu triukšmu veikiamu žmonių skaičius: I kategorija Nr. Gatvė Triukšmo lygis (triukšmo viršijimų intervalas) dba Bendras gyventojų skaičius pastatuose bei gyvenamoje teritorijoje (dešimčių tikslumu) 1 Geležinkelio g. [80-84) lentelė. II kategorijos zonos pavojingiausios miesto gatvės ir bendras viršnorminiu triukšmu veikiamu žmonių skaičius: II kategorija Nr. Gatvė Triukšmo lygis (triukšmo viršijimų intervalas) dba Bendras gyventojų skaičius pastatuose bei gyvenamoje teritorijoje (dešimčių tikslumu) 1 Laisvės pr. [75-80) Kalvarijų g. [75-80) Pylimo g. [75-80) Savanorių pr. [75-80) M. Daukšos g. [75-80) Švitrigailos g. [75-80) 250

13 13 7 Sodų g. [75-80) Apkasų g. [75-80) V. Šopeno g. [75-80) Aušros Vartų g. [75-80) Kauno g. [75-80) M. K. Čiurlionio g. [75-80) Liepkalnio g. [75-80) J. Basanavičiaus g. [75-80) Šeimyniškių g. [75-80) Panerių g. [75-80) lentelė. III kategorijos zonos pavojingiausios miesto gatvės ir bendras viršnorminiu triukšmu veikiamu žmonių skaičius: III kategorija Nr. Gatvė Triukšmo lygis (triukšmo viršijimų intervalas) dba Bendras gyventojų skaičius pastatuose bei gyvenamoje teritorijoje (dešimčių tikslumu) 1 Žirmūnų g Antakalnio g Sausio 13-osios g Architektų g Laisvės pr S. Nėries g Kalvarijų g Apkasų g Geležinio Vilko g Žemaitės g Šeimyniškių g Dariaus ir Girėno g Naugarduko g J. Basanavičiaus g Baltupio g Vilniaus g.(grigiškės) Kareivių g Pamėnkalnio g Subačiaus g Gedimino pr Olandų g Savanorių pr Mindaugo g Sėlių g Rygos g V. Pietario g Užupio g Kauno g Parko g Liepkalnio g Ateities g Didlaukio g V. Vaitkaus g Erfurto g Šeškinės g J. Jasinskio g Pergalės g. 300

14 14 38 Verkių g A. Kojelavičiaus g Pylimo g V. Maciulevičiaus g Žaliųjų Ežerų g Papilėnų g Vasario 16-osios g Šilo g S. Konarskio g Vytauto g lentelė. IV kategorijos zonos pavojingiausios miesto gatvės ir bendras viršnorminiu triukšmu veikiamu žmonių skaičius: IV kategorija Nr. Gatvė Triukšmo lygis (triukšmo viršijimų intervalas) dba Bendras gyventojų skaičius pastatuose bei gyvenamoje teritorijoje (dešimčių tikslumu) 1 Architektų g. 70) Žirmūnų g. 70) L. Asanavičiūtės g. 70) Justiniškių g. 70) Taikos g. 70) Kalvarijų g. 70) Tuskulėnų g. 70) Savanorių pr. 70) A. P. Kavoliuko g. 70) Ukmergės g. 70) Erfurto g. 70) Laisvės pr. 70) Gelvonų g. 70) L. Giros g. 70) Didlaukio g. 70) Gabijos g. 70) Fabijoniškių g. 70) Pašilaičių g. 70) Ateities g. 70) Šeškinės g. 70) Viršuliškių g. 70) S. Nėries g. 70) Gedvydžių g. 70) V. Vaitkaus g. 70) Gerosios Vilties g. 70) S. Stanevičiaus g. 70) Perkūnkiemio g. 70) Parko g. 70) S. Žukausko g. 70) Rinktinės g. 70) Baltupio g. 70) Naugarduko g. 70) Minties g. 70) Antakalnio g. 70) Paberžės g. 70) 810

15 15 36 Žaliųjų Ežerų g. 70) Algirdo g. 70) Subačiaus g. 70) Apkasų g. 70) Giedraičių g. 70) Skroblų g. 70) P. Žadeikos g. 70) Dūkštų g. 70) Šaltkalvių g. 70) I. Šimulionio g. 70) Šilo g. 70) Vaikų g. 70) Filaretų g. 70) V. Maciulevičiaus g. 70) A. J. Povilaičio g. 70) Vydūno g. 70) A. Kojelavičiaus g. 70) M. K. Čiurlionio g. 70) Žemynos g. 70) Geležinkelių keliamo triukšmo poveikis yra antras pagal viršnorminio triukšmo lygio veikiamą žmonių kiekį. Atlikta apibendrinamoji geležinkelių triukšmo poveikio analizė pagal gyvenamojo namo adresą eilės tvarka: nuo triukšmingiausių (viršijimas dba) iki mažiausiai triukšmingų (viršijimas 0-4 dba), papildomai, kiekvienoje lentelėje duomenis sugrupuoti pagal gyventojų skaičių pastate: nuo didžiausio iki mažiausio (žr. lenteles nr. 22, 23, 24). 21 lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (80 dba <= Ldvn < 85dBA ) nuo geležinkelio zoną, sąrašas: Maksimalus Ldvn Nr. Gatvės pavadinimas Namo nr. Namo raidė Gyvenamo ji vieta triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius 1 Valkininkų g. 25 Vilnius [80-85) 4 2 Sirpučių g. 52 A Vilnius [80-85) 3 22 lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (75 dba <= Ldvn < 80 dba ) nuo geležinkelio zoną, sąrašas: Maksimalus Ldvn Nr. Gatvės pavadinimas Namo nr. Namo raidė Gyvenamo ji vieta triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius 1 Žemoji g. 46 Vilnius [75-80) 14 2 Pramonės g. 189 Vilnius [75-80) 6 3 Mickūnų g. 2 Vilnius [75-80) 4 4 Žemoji g. 48 Vilnius [75-80) 2 23 lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (70 dba <= Ldvn < 75dBA ) nuo geležinkelio zoną, sąrašas: Nr. Gatvės pavadinimas Namo nr. Namo raidė Gyvenamo ji vieta Maksimalus Ldvn triukšmo lygis prie triukšmingiausio Bendras žmonių skaičius

16 16 fasado 1 Agrastų g. 1 Vilnius 24 A. Kojelavičiaus 2 g. 149 Vilnius 15 3 Balstogės g. 8 Vilnius 14 A. Kojelavičiaus 4 g. 145 Vilnius 13 A. Kojelavičiaus 5 g. 155 Vilnius 10 6 Geležinė g. 34 Vilnius 10 A. Kojelavičiaus 7 g. 135 Vilnius 9 8 Baniškių g. 5 Vilnius 9 A. Kojelavičiaus 9 g. 137 Vilnius 8 10 Dūmų g. 3 Vilnius 6 11 Liudvinavo g. 113 Vilnius 6 12 Geležinė g. 20 Vilnius 4 13 Gurelių g. 110 Vilnius 4 14 Markučių g. 88 Vilnius 4 15 Pelesos g. 65 Vilnius 4 16 Zuikių g. 45 A Vilnius 4 A. Kojelavičiaus 17 g. 153 Vilnius 2 A. Kojelavičiaus 18 g. 143 Vilnius 2 19 Sukilėlių g. 2 Vilnius 2 20 Agrastų g. 15 A Vilnius 1 21 Agrastų g. 15 A Vilnius 1 22 Zuikių g. 45 Vilnius Oro uosto keliamo triukšmo poveikis yra trečias pagal viršnorminio triukšmo lygio veikiamą žmonių kiekį. Atlikta apibendrinamoji oro uosto triukšmo poveikio analizė pagal gyvenamojo namo adresą eilės tvarka: nuo triukšmingiausių (viršijimas 5-10 dba) iki mažiausiai triukšmingų (viršijimas 0-4 dba), papildomai, kiekvienoje lentelėje duomenis sugrupuoti pagal gyventojų skaičių pastate: nuo didžiausio iki mažiausio (žr. lentelę nr. 25). 25 lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (70 dba <= Ldvn < 75dBA ) nuo oro uosto zoną, sąrašas: Maksimalus Ldvn Nr. Gatvės pavadinimas Namo nr. Namo raidė Gyvenamo ji vieta triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius 1 Liepkalnio g. 69 Vilnius 29 2 Žirnių g. 5 Vilnius 18 3 Liepkalnio g. 67 Vilnius 14 4 Liepkalnio g. 55 Vilnius 10 5 Gervėbalės g. 20 Vilnius 8 6 Molynės g. 20 Vilnius 8 7 Gervėbalės g. 9 Vilnius 7 8 Gervėbalės g. 7 Vilnius 7

17 17 9 Gervėbalės g. 21 Vilnius 6 10 Gervėbalės g. 11 Vilnius 6 11 Gervėbalės g. 17 Vilnius 6 12 Gervėbalės g. 2 Vilnius 6 13 Gervėbalės g. 19 Vilnius 6 14 Liepkalnio g. 106 Vilnius 6 15 Molynės g. 16 Vilnius 6 Rodūnios Sodų oji g. 4 Vilnius 6 17 Valakų g. 1 Vilnius 6 18 Valakų g. 4 Vilnius 6 19 Gervėbalės g. 18 Vilnius 5 20 Molynės g. 22 Vilnius 5 21 Molynės g. 10 Vilnius 5 22 Molynės g. 12 Vilnius 5 23 Molynės g. 18 Vilnius 5 24 Sakalaičių g. 7 Vilnius 5 25 Sakalaičių g. 9 Vilnius 5 Sakalaičių Sodų 26 3-ioji g. 41 Vilnius 5 Sakalaičių Sodų 27 3-ioji g. 1 Vilnius 5 Sakalaičių Sodų 28 4-oji g. 14 Vilnius 5 Salininkų Sodų oji g. 1 Vilnius 5 Salininkų Sodų oji g. 4 Vilnius 5 Salininkų Sodų 31 6-oji g. 21 Vilnius 5 32 Valakų g. 8 Vilnius 5 33 Valakų g. 6 Vilnius 5 34 Gervėbalės g. 16 Vilnius 4 35 Gervėbalės g. 13 Vilnius 4 36 Gervėbalės g. 15 Vilnius 4 37 Gervėbalės g. 6 Vilnius 4 38 Sakalaičių g. 5 Vilnius 4 Sakalaičių Sodų 39 2-oji g. 2 Vilnius 4 Sakalaičių Sodų 40 3-ioji g. 46 Vilnius 4 Sakalaičių Sodų 41 4-oji g. 2 Vilnius 4 Sakalaičių Sodų 42 4-oji g. 20 Vilnius 4 Sakalaičių Sodų 43 4-oji g. 31 Vilnius 4 Sakalaičių Sodų 44 5-oji g. 11 Vilnius 4 Salininkų Sodų 45 5-oji g. 18 Vilnius 4

18 18 46 Molynės g. 17 Vilnius 3 47 Molynės g. 19 Vilnius 3 Sakalaičių Sodų 48 3-ioji g. 19 Vilnius 3 Sakalaičių Sodų 49 3-ioji g. 27 Vilnius 3 Sakalaičių Sodų 50 3-ioji g. 36 Vilnius 3 Sakalaičių Sodų 51 3-ioji g. 2 Vilnius 3 52 Valakų g. 3 Vilnius 3 53 Gervėbalės g. 12 Vilnius 2 54 Gervėbalės g. 1 Vilnius 2 55 Gervėbalės g. 14 Vilnius 2 56 Gervėbalės g. 10 Vilnius 2 57 Liepkalnio g. 104 Vilnius 2 58 Molynės g. 14 Vilnius 2 59 Molynės g. 24 Vilnius 2 Rodūnios Sodų oji g. 2 Vilnius 2 Rodūnios Sodų oji g. 4 Vilnius 2 Rodūnios Sodų oji g. 2 Vilnius 2 Rodūnios Sodų oji g. 7 Vilnius 2 Rodūnios Sodų oji g. 2 Vilnius 2 Sakalaičių Sodų 65 2-oji g. 1 Vilnius 2 Sakalaičių Sodų 66 3-ioji g. 6 Vilnius 2 Sakalaičių Sodų 67 4-oji g. 35 Vilnius 2 Sakalaičių Sodų 68 4-oji g. 3 Vilnius 2 Salininkų Sodų 69 6-oji g. 17 Vilnius 2 Salininkų Sodų 70 7-oji g. 2 Vilnius 2 Salininkų Sodų 71 7-oji g. 8 Vilnius 2 72 Valakų g. 2 Vilnius 2 73 Liepkalnio g. 59 Vilnius 1 74 Ringės g. 2 Vilnius 1 Salininkų Sodų oji g. 10 Vilnius 1 Salininkų Sodų oji g. 11 A Vilnius 1 Salininkų Sodų oji g. 5 Vilnius 1 Salininkų Sodų oji g. 20 Vilnius 1

19 19 79 Salininkų Sodų 7-oji g. 4 Vilnius Mažiausias viršnorminio triukšmo lygio veikiamą žmonių kiekis yra veikiamas pramonės triukšmo. Atlikta apibendrinamoji pramonės triukšmo poveikio analizė pagal gyvenamojo namo adresą eilės tvarka: nuo triukšmingiausių (viršijimas dba) iki mažiausiai triukšmingų (viršijimas 0-4 dba), papildomai, kiekvienoje lentelėje duomenis sugrupuoti pagal gyventojų skaičių pastate: nuo didžiausio iki mažiausio (žr. lentelę nr. 26). 26 lentelė. Akustiškai pažeidžiamiausių gyvenamųjų namų, patenkančių į viršnorminio triukšmo (Ldvn >= 65dBA ) nuo pramonės zoną, sąrašas: Maksimalus Ldvn Nr. Gatvės pavadinimas Namo nr. Namo raidė Gyvenamo ji vieta triukšmo lygis prie triukšmingiausio fasado Bendras žmonių skaičius 1 Elektrinės g. 4 Vilnius [75-80) 57 2 Agrastų g. 1 Vilnius 24 3 Baravykų g. 2 Vilnius 19 4 Agrastų g. 1 A Vilnius 8 5 Juodšilių g. 2 Vilnius 70) 122 Vilniaus 70) 6 g.(grigiškės) 4 Grigiškės 94 7 Agrastų g. 4 Vilnius 70) 22 Vilniaus 70) 8 g.(grigiškės) 2 Grigiškės 18 9 Agrastų g. 20 Vilnius 70) 13 Baltosios Vokės 70) 10 g. 45 Vilnius Agrastų g. 12 Vilnius 70) Agrastų g. 24 Vilnius 70) Baravykų g. 12 Vilnius 70) 9 14 Vilijos g. 30 Vilnius 70) 9 Baltosios Vokės 70) 15 g. 47 Vilnius 7 16 Agrastų g. 8 Vilnius 70) 5 17 Agrastų g. 26 Vilnius 70) 5 Baltosios Vokės 70) 18 g. 43 Vilnius 5 19 Baravykų g. 10 Vilnius 70) 4 20 Vilijos g. 14 Vilnius 70) 4 21 Vilijos g. 22 Vilnius 70) 3 Vilniaus 70) 22 g.(grigiškės) 6 A Grigiškės 3 23 Vilijos g. 32 Vilnius 70) Atlikus antrąjį Vilniaus aglomeracijos triukšmo kartografavimą, buvo identifikuotos triukšmo labiausiai veikiamos mokymo įstaigos nuo visų pagrindinių triukšmo šaltinių. Mokyklos buvo identifikuotos pagal triukšmingiausią fasadą. Duomenis suskirstyti pagal eiliškumą: mokyklos sunumeruotos pagal maksimalų veikiamą viršnorminį triukšmo lygį, nuo triukšmingiausių bei pagal mokykloje registruotą besimokančių mokinių skaičių.

20 20 Mokinių skaičius gautas pagal apdorotus atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) duomenis. Į vertinamų objektų sąrašą buvo įtrauktos savivaldybės ir valstybinės mokymo įstaigos: pradinės mokyklos, pagrindinės mokyklos, vidurinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, menų mokyklos, specialiosios mokyklos, suaugusiųjų mokyklos, suaugusiųjų vidurinės mokyklos. Mokymo įstaigos buvo vertinamos nuo autotransporto, geležinkelio, oro uosto ir pramonės sukeliamo triukšmo pagal 13 lentelės atributinę informaciją. Teikiant rekomendacijas prevencinėms priemonėms įgyvendinti bus atsižvelgta į vertinimo lenteles ir pakoreguotas eiliškumas priklausomai nuo situacijos teritorijos apstatymo, kadangi nemaža dalis mokymo įstaigų yra šalia gatvių, sklypų ribų, todėl triukšmo viršijimas yra fiksuojamas šalia pastato fasado, kuris gali veikti kaip ekranuojantis objektas visai likusiai mokyklos teritorijai arba daliai teritorijos. 27 lentelė. Triukšmo vertinimo prie mokymo įstaigų atributinės informacijos reikšmės ir paaiškinimai: Atributas Atributo reikšmė Paaiškinimas NR Pvz.: 1, 2, 3 Eiliškumas pagal prioritetus VARDAS Pvz.: Vilniaus Simono Mokymo įstaigos vardas Daukanto MOKI-ID 1 Valstybinės mokymo įstaigos 2 Savivaldybės mokymo įstaigos ADRESAS Mokymo įstaigos oficialus Naugarduko g. 7, Vilnius adresas TIPAS Pradinės mokyklos Mokymo įstaigos tipas Pagrindinės mokyklos Vidurinės mokyklos Progimnazijos Gimnazijos Menų mokyklos Specialiosios mokyklos Suaugusiųjų mokyklos Suaugusiųjų vidurinės mokyklos TRIUKŠMAS Maksimalus Ldvn triukšmo lygis Pvz.: [80-85) prie pastato triukšmingiausio fasado (pagal 2012 m. kartografavimo rezultatus) MOK-SK Mokymo įstaigos moksleivių Pvz.: 994 skaičius pagal AIKOS 25. Vertinant triukšmo poveikį prie mokyklų pagal strateginį triukšmo kartografavimo žemėlapį, dažniausi ir didžiausi triukšmo viršijimai užfiksuoti nuo autotransporto skleidžiamo triukšmo. Triukšmo viršijimų neužfiksuotą nuo geležinkelių bei oro uosto triukšmo. Vertinant triukšmo poveikį nuo pramonės (stacionarių objektų) užfiksuota tik viena mokykla patenkanti į viršnorminio triukšmo zoną. Pagal atliktą analizę praktiškai visos mokymo įstaigos patenkančios į viršnorminę triukšmo zoną yra veikiamos išimtinai automobilių transporto triukšmo. 28 lentelė. Mokyklų, patenkančių į viršnorminio triukšmo nuo autotransporto zoną, sąrašas: MO Triuk MO- Nr. Vardas K- Adresas Tipas šmas SK ID 75 dba <= Ldvn < 79 dba

21 21 1 Vilniaus Simono Daukanto J. Jasinskio g. gimnazija 2 11, Vilnius GIMNAZIJOS 2 Vilniaus Vytauto Didžiojo Augustijonų g. 8, gimnazija 2 Vilnius GIMNAZIJOS 3 Vilniaus "Varpo" SUAUG. suaugusiųjų vidurinė V. Šopeno g. 8, VIDURINĖS mokykla 2 Vilnius MOKYKLOS 70 dba <= Ldvn < 75 dba Vilniaus Simono Daukanto Naugarduko g. 4 progimnazija 2 7, Vilnius PROGIMNAZIJOS Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų T. Kosciuškos g. MENŲ 5 mokykla 1 11, Vilnius MOKYKLOS Vilniaus šv. Kristoforo Kalvarijų g. 87, 6 progimnazija 2 Vilnius PROGIMNAZIJOS Vilniaus Jono Basanavičiaus S. Konarskio g. 7 gimnazija 2 34, Vilnius GIMNAZIJOS Širvintų g. 82, 8 Vilniaus licėjus 2 Vilnius GIMNAZIJOS Vilniaus "Židinio" Kauno g. 43, SUAUG. 9 suaugusiųjų gimnazija 2 Vilnius GIMNAZIJOS Vilniaus centro vidurinė Lukiškių skg. 5, VIDURINĖS 10 mokykla 2 Vilnius MOKYKLOS Vilniaus Naujamiesčio T. Ševčenkos g. VIDURINĖS 11 vidurinė mokykla 2 17, Vilnius MOKYKLOS Vilniaus Senamiesčio M. Daukšos g. VIDURINĖS 12 vidurinė mokykla 2 7, Vilnius MOKYKLOS Vilniaus "Akiračio" SUAUG. suaugusiųjų vidurinė Algirdo g. 23, VIDURINĖS 13 mokykla 2 Vilnius MOKYKLOS 65 dba <= Ldvn < 70 dba Pašilaičių g. 13, 14 Vilniaus Gabijos gimnazija 2 Vilnius GIMNAZIJOS Vilniaus Abraomo Kulviečio Gedvydžių g. 8, VIDURINĖS 15 vidurinė mokykla 2 Vilnius MOKYKLOS Vilniaus Mikalojaus Daukšos Antakalnio g. VIDURINĖS 16 vidurinė mokykla 2 120, Vilnius MOKYKLOS Vilniaus Vladislavo Linkmenų g. 8, VIDURINĖS 17 Sirokomlės vidurinė mokykla 2 Vilnius MOKYKLOS Ozo g. 39, 18 Vilniaus Ozo gimnazija 2 Vilnius GIMNAZIJOS Vilniaus "Ąžuolyno" Architektų g. 19 progimnazija 2 68, Vilnius PROGIMNAZIJOS Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė Dūkštų g. 30, VIDURINĖS 20 mokykla 2 Vilnius MOKYKLOS 21 Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 2 22 Vilniaus Jeruzalės mokykla 2 Vilniaus Šeškinės vidurinė 23 mokykla 2 Vilniaus Fabijoniškių 24 vidurinė mokykla 2 Vilniaus Žygimanto Augusto 25 pagrindinė mokykla 2 S. Konarskio g. 27, Vilnius PROGIMNAZIJOS Mokyklos g. 9, PAGRINDINĖS Vilnius MOKYKLOS Čiobiškio g. 1, VIDURINĖS Vilnius MOKYKLOS P. Žadeikos g. 2, VIDURINĖS Vilnius MOKYKLOS Šeškinės g. 25, PAGRINDINĖS Vilnius MOKYKLOS [75-80) 703 [75-80) 648 [75-80) 344 [70-75) 994 [70-75) 879 [70-75) 767 [70-75) 557 [70-75) 520 [70-75) 462 [70-75) 394 [70-75) 393 [70-75) 350 [70-75) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 668

22 26 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija 2 27 Vilniaus Viršuliškių mokykla 2 28 Vilniaus Užupio gimnazija 2 Vilniaus Salomėjos Nėries 29 gimnazija 2 Vilniaus Levo Karsavino 30 vidurinė mokykla 2 Vilniaus Antakalnio 31 gimnazija 2 Vilniaus Filaretų pradinė 32 mokykla 2 Vilniaus "Šviesos" pradinė 33 mokykla 2 Vilniaus karaliaus Mindaugo 34 pagrindinė mokykla 2 Vilniaus Šolomo Aleichemo 35 vidurinė mokykla 2 Vilniaus Šeškinės pradinė 36 mokykla 2 37 Vilniaus lietuvių namai 1 Vilniaus Liepkalnio 38 pagrindinė mokykla 2 Vilniaus "Šaltinio" 39 pagrindinė mokykla 1 Vilniaus Jono Ivaškevičiaus 40 jaunimo mokykla 2 Vilniaus "Atgajos" specialioji 41 mokykla 2 Vilniaus Šilo specialioji 42 mokykla 2 Vilniaus Antakalnio 43 progimnazija 2 Vilniaus Joachimo Lelevelio 44 vidurinė mokykla 2 22 Rygos g. 10, Vilnius PROGIMNAZIJOS Viršuliškių g. 7, PAGRINDINĖS Vilnius MOKYKLOS Krivių g. 10, Vilnius GIMNAZIJOS Vilniaus g. 32, Vilnius GIMNAZIJOS Justiniškių g. VIDURINĖS 43, Vilnius MOKYKLOS Antakalnio g. 29, Vilnius GIMNAZIJOS Filaretų g. 43, PRADINĖS Vilnius MOKYKLOS Fabijoniškių g. PRADINĖS 23, Vilnius MOKYKLOS Mindaugo g. 9, PAGRINDINĖS Vilnius MOKYKLOS Justiniškių g. 65, Vilnius GIMNAZIJOS Šeškinės g. 15, PRADINĖS Vilnius MOKYKLOS Dzūkų g. 43, Vilnius GIMNAZIJOS Liepkalnio g. PAGRINDINĖS 18, Vilnius MOKYKLOS Nemenčinės pl. PAGRINDINĖS 16, Vilnius MOKYKLOS Viršuliškių g. PAGRINDINĖS 103, Vilnius MOKYKLOS Viršuliškių g. SPEC. 103, Vilnius MOKYKLOS Šilo g. 15, SPEC. Vilnius MOKYKLOS Antakalnio g. 29, Vilnius PROGIMNAZIJOS Antakalnio g. VIDURINĖS 33, Vilnius MOKYKLOS 70) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 85 70) 83 70) 65 70) - 70) Atlikus antrąjį Vilniaus aglomeracijos triukšmo kartografavimą, buvo identifikuotos jautriausios triukšmui gydymo įstaigos nuo visų pagrindinių triukšmo šaltinių. Jautriausios triukšmui gydymo įstaigos buvo identifikuotos pagal triukšmingiausią fasadą. Vertinant triukšmo poveikį, pagal strateginį triukšmo kartografavimo žemėlapį, triukšmo viršijimai užfiksuoti tik nuo autotransporto triukšmo. Į triukšmo analizę įtrauktos šios gydymo įstaigos pagal atributą TIPAS (susijusios su apgyvendinimu): Ligoninės; Klinikos; Slaugos ligoninės. Į triukšmo analizę neįtrauktos šios gydymo įstaigos pagal atributą TIPAS (nesusijusios su apgyvendinimu): Pirminės priežiūros gydymo įstaigos; Poliklinikos; Sveikatos priežiūros įstaigos. Centrai.

23 23 Privačios gydymo įstaigos. 29 lentelė. Triukšmo vertinimo prie gydymo įstaigų atributinės informacijos reikšmės ir paaiškinimai: Atributas Atributo reikšmė Paaiškinimas NR Pvz.: 1, 2, 3 Eiliškumas pagal prioritetus PAVADINIMAS Pvz.: Vilkpėdės ligoninė, VšĮ Gydymo įstaigos vardas ADRESAS Vilkpėdės g. 3, Vilnius Mokymo įstaigos oficialus adresas TIPAS Ligoninė Gydymo įstaigos tipas Klinika Slaugos ligoninė TRIUKŠM PRIE FASADO Pvz.: 70) Maksimalus Ldvn triukšmo lygis prie pastato triukšmingiausio fasado (pagal 2012 m. kartografavimo rezultatus) TRIUKŠM TERITORIJOJE Pvz.: 70) Maksimalus Ldvn triukšmo lygis gydymo įstaigos aplinkoje, žemės sklypų ribose, bet ne didesniu atstumu nei 40 metrų nuo pastato sienos (pagal 2012 m. kartografavimo rezultatus) 27. Vertinant triukšmo poveikį prie gydymo įstaigų pagal strateginį triukšmo kartografavimo žemėlapį, triukšmo viršijimai užfiksuoti tik nuo autotransporto skleidžiamo triukšmo. Triukšmo viršijimų neužfiksuotą nuo geležinkelių, oro uosto bei pramonės triukšmo. Atliekant vertinimą buvo tikrinama ar gydymo įstaigų korpusai neapsaugo likusios teritorijos kaip ekranizuojantis pastatai, ar įstaigų aplinkose nėra teritorijų, kurios veikiamos viršnorminio triukšmo, tačiau yra skirtos infrastruktūrai, privažiavimams, stovėjimo aikštelėms. 30 lentelė. Gydymo įstaigų, patenkančių į viršnorminio triukšmo nuo autotransporto zoną, sąrašas: Triukšm prie Triukšm teritorijoje Nr. Pavadinimas Adresas Tipas fasado 1 Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, VšĮ Kauno g. 7, Vilnius Ligonin ė Vilniaus universiteto Onkologijos institutas Santariškių g. 1, LT Vilnius Ligonin ė 70) ) Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė, Nemenčinės vaikų stacionaras, VšĮ Nemenčinės pl. 7, Ligonin Vilnius ė Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio g. 117, 70) 4 Žalgirio klinika, VšĮ Vilnius Klinika VšĮ Šv. Roko ligoninės, Sapiegos Antakalnio g. 17, Slaugos 70) Remiantis 2011 m. birželio 13 d. Nr. V-604 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M U dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" patvirtinimo I. Taikymo sritis, 2 punktas.

24 24 filialas LT Vilnius ligoninė 6 Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų dermatovenerologijos centras, VšĮ J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius Ligonin ė Mykolo Marcinkevičiaus Kauno g. 7, Ligonin 7 ligoninė, VšĮ Vilnius ė Vilkpėdės g. 3, Slaugos 8 Vilkpėdės ligoninė, VšĮ Vilnius ligoninė Antakalnio g. Vilniaus miesto klinikinės 124, Ligonin 9 ligoninės Antakalnio filialas, VšĮ Vilnius ė 10 Respublikinis alergologijos centras, VšĮ Antakalnio g. 124, Vilnius Ligonin ė 70) ) ) ) (stovėjimo aikštelė) 70) (stovėjimo aikštelė) V. TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOS ZONOS 28. Triukšmo prevencijos zonos tai strateginio triukšmo kartografavimo metodu nustatytos miesto gyvenamosios teritorijos (išskyrus infrastruktūros ir pramonės bei verslo), kuriose triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija (triukšmo lygis viršija vidutinę metinę integralaus paros triukšmo rodiklio 60 decibelų vertę ( 60 dba) ir kurioje būtina vykdyti triukšmo lygių stebėseną ir įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones). Strateginiame triukšmo prevencijos žemėlapyje nustatomos jų ribos ties 60 decibelų vertės triukšmo lygio izohipse. Papildomas kontroliuojamas triukšmo rodiklis vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis. Gyvenamosiose teritorijose triukšmo prevencijos zonų ribos gali būti plečiamos, jei vidutinis metinis nakties aplinkos triukšmo lygis viršija 55 decibelų ( 55 dba). Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonų paskirtis nustatyti miesto teritorijas, kuriose turi būti vykdoma triukšmo lygių stebėsena ir įgyvendinamos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad: teritorijose, kuriose triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija, be specialių triukšmo emisijos ir sklaidos ribojimo priemonių nebūtų statomi ar įrengiami nauji triukšmo šaltiniai; teritorijose, kuriose triukšmo lygis artimas ribinėms reikšmėms arba jas viršija, be specialių akustinių priemonių nebūtų statomi triukšmui jautrūs pastatai (gyvenamieji namai, vaikų ugdymo ir mokymo įstaigos); nuo nepriimtinų triukšmo lygių būtų apsaugotos tyliųjų zonų teritorijos; esama triukšmo emisija ir sklaida būtų stebima ir planingai mažinama. 29. Atlikus antrąjį Vilniaus miesto strateginį triukšmo kartografavimą nustatytos naujausios Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonos.lyginant pirmojo strateginio kartografavimo rezultatus su antrojo strateginio kartografavimo rezultatais, pastebimas ženklus bendras viršnorminio triukšmo veikiamo žmonių skaičiaus sumažėjimas, ypatingai nakties metu. Į naujausius triukšmo modeliavimo įvesties duomenis buvo įtrauktos naujos gatvės (Tūkstantmečio g., Pietinis aplinkkelis ir kt.), viadukai, estakados bei atitinkami autotransporto srautai. Pagal antrojo strateginio triukšmo kartografavimo rezultatus buvo nustatyta, kad plėtėsi žemiausios triukšmo ribos ( pagal, kurias tikslininamos triukšmo prevencijos zonos) nuo 60 dba, todėl prevencijos zonų ribos taip pat plėtėsi, papildomai į prevencijos zonas buvo įtrauktas ir naujos teritorijos prie naujai kartografuojamu gatvių, kur triukšmo ribos artimos arba viršija normas gyvenamose teritorijose.

25 Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonų reglamentas apibrėžia triukšmo prevencijos zonų statusą, triukšmo valdytojų pareigas, įgyvendino administravimą ir nustato bendruosius veiklos triukšmo prevencijos zonose reikalavimus, triukšmo prevencijos priemonių taikymą bei triukšmo šaltinių valdytojų pareigas. 31. Tyliosios zonos buvo nustatytos ir patvirtintos remiantis pirmojo strateginio triukšmo kartografavimo rezultatais. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje šiuo metu yra įteisintos 7 tyliosios zonos: 31.1.Gulbinų tylioji gamtos zona (plotas 142 ha); Tapelių tylioji gamtos zona (plotas 280 ha); Viršuliškių tylioji viešoji zona (plotas 14 ha); Karoliniškių tylioji viešoji zona (plotas 68 ha); Baltupių tylioji viešoji zona (plotas 18 ha); Fabijoniškių tylioji viešoji zona (plotas 14 ha); Ozo tylioji viešoji zona ( plotas 6 ha).

26 Vilniaus miesto savivaldybė nėra įteisinusi tyliųjų aglomeracijos zonų, nes tyliosios aglomeracijos zonos steigiamos gyventojų iniciatyva, tai yra, pagal teritorijų bendruomenės ar kelių namų bendrijų prašymą. Tokių prašymų savivaldybė nėra gavusi. Tyliosios aglomeracijos zonos plotas neturėtų būti mažesnis nei 2 ha. 33. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų statusą ir nustato bendruosius veiklos tyliosiose zonose reikalavimus apibrėžia Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentas. 34. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų paskirtis sukurti miesto gyventojams ir svečiams akustinio komforto teritorijas viešosiose, gamtinėse ir gyvenamosiose erdvėse, kuriose būtų galima pailsėti nuo miesto triukšmo, išvengti jo dirginimo, garantuoti, kad nustatytose zonose triukšmo lygis neviršytų nustatytų (griežtesnių nei bendros triukšmo lygio normos) normatyvinių dydžių. 35. Atliekant tyliųjų zonų triukšmo poveikio vertinimą, buvo panaudoti 2012 m. triukšmo kartografavimo rezultatai nuo autotransporto, geležinkelių, oro uosto bei 2009 m. triukšmo kartografavimo rezultatai nuo pramonės objektų. Pagal atliktą analizę nustatyta, kad didžiausią neigiamą poveikį ir grėsmę kelia tik triukšmas nuo autotransporto (geležinkelių, oro uosto ir pramonės triukšmo šaltiniai yra nutolę saugiu, triukšmo atžvilgiu, atstumu nuo tyliųjų zonų arba poveikis labai mažas ir triukšmo normos nėra viršijamos), todėl vykdant tyliųjų zonų monitoringo programą buvo atliktas atskiras triukšmo sklaidos modeliavimas tyliųjų zonų teritorijose pagal 2013 metais atliktus autotransporto srautų stebėjimo rezultatus gatvėse ir jų atkarpose aplink tyliąsias zonas metais buvo atnaujintos 36 sankryžos, išskirtinai, įtakojančios tyliųjų zonų akustinę aplinką, iš viso atnaujinta 151 gatvių atkarpa. Pagal išmatuotus gatvių atkarpų automobilių srautų bei 2012 metų triukšmo kartografavimo duomenis buvo atlikti 7 triukšmo modeliavimai esamų tyliųjų zonų teritorijų ribose: Gulbinų tylioje zonoje, Tapelių tylioje gamtos zonoje, Viršuliškių tylioje viešoje zonoje, Karoliniškių tylioje viešoje zonoje, Baltupių tylioje viešoje zonoje, Fabijoniškių tylioje viešoje zonoje ir Ozo tylioje viešoje zonoje. Pagal naudota modeliavimo metodiką, kurioje nėra įvertinami apželdinimo sprendiniai, visų tyliųjų zonų pakraščiuose nustatyti teoriniai (maksimaliai iki 5 dba) triukšmo lygio viršijimai.

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Šev

Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Šev Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Ševčenkos g. 16 Vilnius ARARAT Tilžės g. 225 Šiauliai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-175 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014-2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2014 Šiauliai TURINYS ĮVADAS Triukšmas

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Tel , el. paštas: ŠIAULIŲ MI

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Tel , el. paštas:   ŠIAULIŲ MI ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Tel. 8-41 514-144, el. paštas: matl@splius.lt; www.matl.lt ŠIAULIŲ MIESTO KELIŲ TRANSPORTO, GELEŽINKELIO, ORO UOSTO IR PRAMONINĖS

Detaliau

Įvadas

Įvadas GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS GEOAPLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA GEOCHEMIJOS SEKTORIUS Tvirtinu: Geologijos ir geografijos instituto vadovas Dr. Miglė Stančikaitė Vilniaus miesto

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRA

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRA ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMAS ŠIAULIUOSE Bakalauro darbas Vadovas lekt. R.

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĘ 2019 m. liepos 17 d. Nr. 4D-2018/2-481 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

DofE apdovanojimus įgyvendinančios organizacijos Lietuvoje: Atviri DofE apdovanojimų centrai Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos p

DofE apdovanojimus įgyvendinančios organizacijos Lietuvoje: Atviri DofE apdovanojimų centrai Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos p DofE apdovanojimus įgyvendinančios organizacijos Lietuvoje: Atviri DofE apdovanojimų centrai Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos pr. 25, Vilnius El. p. vilma.siksniene@gmail.com Telšiai

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/

A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/ A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/0058:229) STATYBOS RŪŠIS: Rekonstrukcija ir nauja statyba

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 2 priedas SAVAITINĖ UŽDUOTIS TVIRTINU: (pareigos) (parašas) (data) Savaitės diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis bei šventinė diena Pamaina Patikrinimų

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

UAB Palterna (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.), kartoninių padėklų gamybos įmonės, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Vi

UAB Palterna (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.), kartoninių padėklų gamybos įmonės, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas Vi UAB Palterna (Debesų g. 20, Pociūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.), kartoninių padėklų gamybos įmonės, Vienos vėjo elektrinės (Kad. Nr. 7730/0005:229, Gilandviršių k., Lauksargių sen., Tauragės r.

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau