DONATAS JANULIONIS Atestato Nr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DONATAS JANULIONIS Atestato Nr"

Transkriptas

1 Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Projekto pavadinimas ENA OSIOS PASKIRTIES AIRI SOCIA INI R PI AS ENI S NA AS NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS tatini kate orija NEYPATINGAS STATINYS tat os r is NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS U sakovas NE GA I J REIKA EPARTA ENTAS PRIE R SOCIA IN S APSAUGOS IR ARBO MINISTERIJOS Projektuotojas Projekto numeris/parengim o metai 159 /2020 Projekto stadija TECHNINIS PROJEKTAS Projekto dalis I YMO INIMO ORO KON ICIONA IMO Pareigos ardas pavard atestato r Para as PROJEKTO VADOVAS PROJEKTO DALIES VADOVAS ER KAS K AV US Atestato Nr. A 1924 DONATAS JANULIONIS Atestato Nr

2 BYLOS SEGTUVO DOKUMENT SUD TIES INIARA TIS Dokumento ymuo L. sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos TEKSTINI DOKUMENT INIARA TIS 159-TP- VOK.BDS 1 0 Bylos (segtuvo) dokument sud ties iniara tis 159-TP- VOK.AR 7 0 Ai kinamasis ra tas 159-TP- VOK.TCH 1 0 V dinimo sistem te nin s arakteristikos 159-TP- VOK.TS 20 0 Te nin s spe i ika ijos 159-TP- VOK.S 3 0 S naud kieki iniara tis PRIDEDAM DOKUMENT IR PRIED INIARA TIS Nr Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pa yma Atestato Nr D. Janulionio kvalifikacijos atestatas BR INI INIARA TIS 159-TP- VOK.B Pirmo a. planas su ildymu M1: TP- VOK.B Pirmo a. planas su v dinimu M1: TP- VOK.B Stogo planas su v dinimu M1: TP- VOK.B Pirmo a. planas su oro kondicionavimu M1:100 P o ektui pa en ti naudotos i en i uotos p o ektavimo p o amin s an os s a as P o amin s an os tiek as P o amin s an os pavadinimas Licencija Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuvi kai Yra Instal Soft InstalSystem-TECE Baltikum Instal-Therm Yra Instal Soft InstalSystem-TECE Baltikum Instal-heat&energy Yra Nuance Power PDF 2 Advanced Yra SPSC NRGpro Yra Statybos leidimui, konkursui ir statybai. Laida Data Pakeitimo apra ymas. Prie astis STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kval. Patv. Dok. Nr. GY ENAMOSIOS PASKIRTIES AIRI SOCIA INI GRUPI ASMENIMS NAMAS NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS A 1924 PV Erikas Klinavi ius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: PDV Donatas Janulionis LT PDA Emilija Klimait STATYTOJAS: NE GALI J REIKAL EPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALIN S APSAUGOS IR ARBO MINISTERIJOS BY OS SEGTU O OKUMENT SU TIES INIARA TIS DOKUMENTO YMUO: 159-TP- VOK.BDS Lapas LAIDA 0 Lap 1 1

3 AI KINAMASIS RA TAS 1 PROJEKTAVIMO KRITERIJAI 1.1 NORMINIAI DOKUMENTAI RSN 156:94 Statybin klimatologija STR :2005 ildymas, v dinimas ir oro kondicionavimas STR :2017 Statinio projektavimas, projekto eksperti STR :2004 Gyvenamieji pastatai STR (1):2005 Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas STR (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin sauga STR (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR (4):2008 Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga STR (5):2008 Esminis statinio reikalavimas Apsauga nuo triuk mo STR :2016 Esminis statinio reikalavimas Energijos taupymas ir ilumos i saugojimas STR :2016 Pastat energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas HN 33:2011 Triuk mo ribiniai dyd iai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j aplinkoje HN 69:2003 iluminis komfortas ir pakankama ilumin aplinka darbo patalpose. Parametr normin s vert s ir matavimo reikalavimai Gaisrin s saugos pagrindiniai reikalavimai (2010 m. gruod io 7 d. sakymu Nr ) HN 42: 2009 Gyvenam j ir visuomenini pastat patalp mikroklimatas HN 125:2011 Suaugusi j asmen stacionarios socialin s globos staigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. sakymu Nr. V-133) rengini ir ilumos perdavimo tinkl ilumos i oliacijos rengimo taisykl s (patvirtinta LR energetikos ministro 2017 m. rugs jo 18 d. sakymu Nr ) LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai LST EN 12828:2012 A1:2014 Pastat ildymo sistemos. Vandenini ildymo sistem projektavimas LST EN 14336:2004 Pastat ildymo sistemos. Vandenini ildymo sistem rengimas ir pri mimas eksploatuoti LST EN :2000 Grind ildymas. Sistemos ir sudedamosios dalys. 1 dalis. Apibr imai ir simboliai LST EN :2009 Pavir iuje montuotos vandenin s ildymo ir au inimo sistemos. 2 dalis. Grindinis ildymas. Patvirtinti ilumin s galios nustatymo metodai, pagr sti skai iavimais ir bandymais LST EN :2000 Grind ildymas. Sistemos ir sudedamosios dalys. 3 dalis. Parinkimas LST EN :2010 Pavir iuje montuotos vandenin s ildymo ir au inimo sistemos. 4 dalis. rengimas LST 1678:2001 Pastat v dinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektavimo reikalavimai LST EN ISO 7726:2002 ilumin s aplinkos ergonomika. Fi ini dyd i matavimo priemon s Statybos leidimui, konkursui ir statybai. Laida Data Pakeitimo apra ymas. Prie astis STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kval. Patv. Dok. Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES VAIRI SOCIALINI GRUPI ASMENIMS NAMAS NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS A 1924 PV Erikas Klinavi ius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA AI KINAMASIS RA TAS PDV Donatas Janulionis 0 PDA Emilija Klimait STATYTOJAS: DOKUMENTO YMUO: Lapas Lap LT NE GALI J REIKAL DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALIN S APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 159-TP- VOK.AR 1 7

4 LST EN 12097: 2001 Pastat v dinimas. Ortaki tinklas. Ortaki tinklo komponentams keliami reikalavimai, siekiant palengvinti toki tinkl prie i r LST EN 12599: 2001/AC: 2005 Pastat v dinimas. Atiduodam naudoti sumontuot v dinimo ir oro kondicionavimo sistem bandymo metodikos ir matavimo metodai ; LST EN 1506:2007 Pastat v dinimas. Lak tinio metalo ortakiai ir apskritojo skerspj vio jungiamosios detal s. Matmenys LST EN 12220:2001 Pastat v dinimas. Ortaki tinklas. Bendrojo v dinimo apvali j jung i matmenys LST EN 12236:2002 Pastat v dinimas. Ortaki kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai LST EN :2008 Pastat ildymo sistemos. montuot vandenini sistem, skirt pavir iams ildyti ir au inti, projektavimas. 1 dalis. Projektin s plotin s ildymo ir au inimo galios nustatymas ; LST EN :2008 Pastat ildymo sistemos. montuot vandenini sistem, skirt pavir iams ildyti ir au inti, projektavimas. 2 dalis. Projektavimas, matmen nustatymas ir rengimas ; LST EN :2019 Pastat energinis naudingumas. Pastat v dinimas. 1 dalis. Pastat energinio naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos vesties parametrai, susij su patalp oro kokybe, ilumine aplinka, ap vietimu ir akustika. M1-6 modulis ; LST EN 378-1:2017 aldymo sistemos ir ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, apibr tys, klasifikavimas ir atrankos kriterijai LST EN 378-2:2017 aldymo sistemos ir ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, enklinimas ir dokumentai LST EN 378-3:2017 aldymo sistemos ir ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 3 dalis. rengimo vieta ir moni apsauga LST EN 1057:2006 A1: 2010 Varis ir vario lydiniai. Besi liai apskritojo skerspj vio variniai vandens ir duj vam d iai, naudojami santechnikos ir ildymo renginiuose P ojektiniai sp endiniai atitinka p iva om j p ojekto en imo dokument i esminius statini eika avimus. 1.2 PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMIN S RANGOS S RA AS P o amin s an os tiek jas P o amin s an os pavadinimas Licencija Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuvi kai Yra Instal Soft InstalSystem-TECE Baltikum Instal-Therm Yra Instal Soft InstalSystem-TECE Baltikum Instal-heat&energy Yra Nuance Power PDF 2 Advanced Yra SPSC NRGpro Yra 1.3 SKAI IUOTINI LAUKO ORO PARAMETRAI ildymo se ono trukm yra 219 paros. Vidutin ildymo se ono al iausio m nesio lauko oro temperat ra 0,7 C. Kol bus paskai iuotos tikslios A ir B grupi oro parametr reik m s, imti: B parametrus altuoju metu -22 C ir -20,8kJ/kg, iltuoju metu 24,2 C ir 52,8 kj/kg; A parametrus altuoju metu -8 C ir -4,2 kj/kg, o iltuoju metu 21,2 C ir 48,6 kj/kg (Kaunas). Kritin lauko oro temperat ra altuoju ( iem ) met laiku -36,3 C, o iltuoju (vasar ) 34,9 C (Kaunas). 1.4 LEISTINI TRIUK MO LYGIAI Triuk mo lygio suma inimas iki leistino lygio sprend iamas naudojant triuk mo slopintuvus. Visi oro tiekimo sistem ventiliatoriai bus montuojami ant vibropagrind, tarpas tarp ventiliatoriaus bei ortakio turi b ti elastingas. Ventiliatoriai turi b ti balansuojami pastatymo vietose. Oro tiekimo kamer sienel s su ilumos i oliacija, kuri vidin agregato triuk m suma ina iki leistino lygio pa ioje patalpoje. Nepriklausomai nuo to, kad in inierius aprobuoja individual vibroi oliatoriaus tip, rangovas tebei lieka pilnai atsakingas u tai, kad but i vengta vibracijos. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.AR 2 7 0

5 Patalpos Nr. Triuk mo lygio reikalavimus darbo aplinkoje nustato LST 1678 ir LST EN :2019 standartai. Projekte ekvivalentiniai nuolatiniai triuk mo lygiai, L Aeq,nT [db(a)] nustatyti pagal vidutinius B parametrus yra tokie: Svetainei 30 db(a) Darbo kambariams, miegamiesiems 25 db(a) Koridoriams 35 db(a) Tualetams 35 db(a) Gyvenam j patalp aplinkoje 45 db(a) 1.5 TAR OS RIBOJIMAS PASTATE Vidaus aplinkoje esantys sveikatai kenksmingi tar os altiniai yra ie: - statybos produktai, skaitant iltinimo ir apdailos med iagas; - pastat in inerin s sistemos, skaitant degimo prietaisus; - baldai ir ranga, grind dangos; - u ter tas i or s oras; - procesai ir veikla, kuri vykdoma pastate; - gyventojai, naminiai gyv nai ir aplinkoje. i tar a bus suma inama taikant mechanin v dinim ir tiekiamo oro filtravim. Pastato tar os kategorija - labai ma ai ter iantis. 1.6 PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI Pagal LST EN :2019 nustatyta I patalp vidaus aplinkos kokyb s kategorija (EI I). Skai iavimuose taikomas 3 metodas, remiantis i anksto nustatytomis oro kiekio projektin mis reik m mis. Patalpos pavadinimas Svetain valgomasis/ virtuv Patalpos plotas, m² Patalpos t ris, m Patalp vidaus oro temperat ros, 0 C moni skai ius Minimal s norminiai oro kiekiai v dinimui Tiekiamas alinamas Skai iuotini oro kiekiai v dinimui Tiekiamas m³/h alinamas m³/h ,12 214,6 21 0,9 m³/h / m² 201,6 m³/h / pat Tamb ras 9,98 27, ,5 h Darbuotoj 8,68 23,6 21 kambarys 1 36 m³/h / m kio 10,14 27,6 18 patalpa/katilin - 1 h -1 1 h kio patalpa 5,00 13,6 18-1,3 h -1 1,3 h Kambarys 9,60 26, m³/h / m WC 6,66 18, ,6 m³/h / pat Kambarys 9,92 27, m³/h / m Kambarys ,61 45, m³/h / m dvivietis WC 3,60 9, ,6 m³/h / pat Kambarys 9,78 26, m³/h / m Kambarys 9,92 27, m³/h / m WC 3,60 9, ,6 m³/h / pat Kambarys 36 m³/h / m ,38 44, dvivietis Kambarys 9,36 25, m³/h / m WC 9,03 24, ,6 m³/h / pat Kambarys 9,36 25, m³/h / m Koridorius 7,78 21, Koridorius 7,78 21, WC 5,00 13, ,6 m³/h / pat Pagalbin kio ,83 35, patalpa - Viso: 244,13 707, LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.AR 3 7 0

6 1.7 PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI ilumos poreiki lentel Projektuojamo pastato ilumos poreikis, kw Bendras Sk.lauko oro plotas m 2 temp. C Kar tam ildymui V dinimui Bendras vandeniui 231,3-22 6,8-5,6 12,4 Technini parametr lentel Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos 1. Pastato ildomas plotas m² 231,3 2. Pastato auk tis m 4, Atitvar ilumos laidumas: lauko sien 0,11 stogo 0,10 W/m2*K lang 0,80 lauko dur grind 1,20 0,12 4. ildymo sistema. Charakteristika Pagal STR :2016 A klas s pastatui dvivam d kolektorin (grindinis ildymas) 5. Skai iuotinos (darbin s) temperat ros tiekimo ir gr inimo vamzdynuose T0 6. Did iausia eksploatacin sistemos temperat ra Ts C Grindiniam ildymui C 40 Ribojama trieigio vo tuvo pagalba 7. Did iausias eksploatacinis sistemos sl gis Ps bar 3,0 8. ildymo sistemos hidrauline charakteristika kpa m³/h 30,2 0,86 9. ildymo prietaisai Grindinio ildymo kont rai 10. Metinis ilumos poreikis MWh 23, Elektros energijos poreikis ildymui kw 11,0 (~1f, 230V) 12. Elektros energijos poreikis patalp v sinimui kw 7,02 (~1f, 230V) Prie pradedant vykdyti darbus, statybin s organizacijos yra parengiamas darbo projektas. Atlikus visus darbus ir i band ius sistemas sudaromi sistem pridavimo aktai ir subrai omos sistem i pildomosios nuotraukos. 2 ILDYMAS Projektuojama gyvenamojo namo ildymo sistema. Galimi ilumos altinio variantai ilumos siurblys oras-vanduo, ilumos siurblys em -vanduo ir dujinis ildymas. Skirtingi ilumos altinio variantai pateikti G dalyje. Pastate suprojektuota dvivamzd kolektorin ildymo sistema su balansavimo ventiliais. Termofikacinis vanduo 35/25 C. Patalp ildymui projektuojamas grindinis ildymas, koridoriai ildomi privedimais. Grindinio ildymo konstrukcija numatoma A tipo, vamzdeliai yra rengiami betono su plastifikatoriumi sluoksnyje. Po vamzdeliais numatoma 20 mm polistirenin panel ir 30 mm izoliacin plok t. WC patalpose numatyti elektriniai rank luos i d iovintuvai. Vamzdynus, kertan ius pastato vidines atitvaras (perdangas, sienas) montuoti apsauginiuose d kluose. Vandeninio ildymo sistemoje montuojami daugiasluoksniai vamzd iai. Grindyse montuojami vamzdynai negali tur ti pasl pt i ardom sujungim. Grindyse vedami magistraliniai vamzdynai ap iltinami 20mm storio PE izoliacija. Auk iausiose ildymo sistemos vietose montuojami automatinio nuorinimo vo tuvai, emiausiose vandens i leidimo ventiliai. Grindinio ildymo kolektoriai montuojami sienoje su potinkin mis kolektorin mis d mis. Prie kolektori sumontuojami u darymo rutuliniai ventiliai. Kolektoriaus at akos sureguliuojamos gr tamo srauto ventili pagalba. Ant paduodam at ak montuojami termostatiniai ventiliai su elektrin mis pavaromis. Kolektorius sumontuojamas su nuorinimo ir vandens i leidimo armat ra bei matavimo prietaisais. Kolektorius komplektuojamas su termopavarom ir komutacine d ute. Kambario termostatas montuojamas ildomose patalpose tvirtinant prie vidin s sienos 1,5m auk tyje nuo grind. Grind ildymo vamzd iai daugiasluoksniai. Vamzd iai tvirtinami prie armat ros tinklo juos ri ant plastikiniais u trauk jais arba viela. Pagal kambario i orin perimetr montuojama kra tin kompensacin juosta betono deformacijoms perimti. Betonas liejamas su plastifikuojan iu priedu. Po betonu yra numatyta termoizoliacija su aliuminio folija. Sumontavus ildymo sistem atliekamas vamzdyn hidraulinis praplovimas ir hidraulinis bei iluminis i bandymas, sistemos balansavimas ir derinimas. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.AR 4 7 0

7 3 V DINIMAS R-1 v dinimo sistema. Gyvenamosios paskirties pastato v dinimui projektuojama rekuperacin v dinimo sistema. i sistema u tikrina bendr minimal patalp v dinim, atitinkant higienos normas. V dinimui numatytas rotacinis vertikalus rekuperatorius, kuris pastatomas kin je patalpoje. Rekuperatorius montuojamas ant antivibracinio pado. Paliekamas laisvas plotas reikalingas rekuperatoriaus aptarnavimui. Rekuperatorius komplektuojamas su elektrine ildymo sekcija, elektrin mis u darymo sklend mis, filtrais EU7/EU5, triuk mo slopintuvais ir su automatikos bloku. iemos metu oras papildomai pa ildomas prie u aliminiu elektriniu kanaliniu oro ildytuvu. Oras paimamas ir i metamas per stog. Ant stogo i lind ortakiai apsaugomi bendru stogeliu. Oro pa mimo ortakiai ap iltinami 50mm, o oro i metimo 30 mm akmens vatos dembliais su aliuminio folija. Patalpose ortakiai i ved iojami vir pakabinam lub. Oras patalpas paduodamas ir i traukiamas per lubinius difuzorius bei sienines reguliuojamas groteles. Sistemos subalansuojamos oro reguliavimo sklend mis ant at ak ir reguliuojam difuzori ir groteli pagalba. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apval s. Ortaki sujungimai sandarinami gumin mis tarpin mis, u tikrinan iomis ortaki B klas s sandarum. Automatika. Gamyklin rekuperatoriaus automatika su i ne amu pulteliu ant sienos savaitiniam programavimui. Pultelis montuojamas u sakovo nurodytoje vietoje, kur sprend iama darb metu. I-1-5 oro i traukimo sistema. Tualet oro i traukimui projektuojamos atskiros oro i traukimo sistemos. i sistema u tikrina oro i traukim i ne vari patalp pagal higienos normas. ortak montuojamas buitinis ma atriuk mis kanalinis ventiliatorius. Oras alinamas per vertikal ortak vir stogo. rengiamas stogelis. Patalpose ortakiai i ved iojami vir pakabinam lub. Oras i patalp i traukiamas per lubinius difuzorius. patalpas oras patenka i gretim patalp per 1,5cm ply dur apa ioje arba nedarant ply io per duryse rengiamas oro pratek jimo groteles. Ortakiai numatyti cinkuotos skardos apval s. Ortaki sujungimai sandarinami gumin mis tarpin mis, u tikrinan iomis ortaki B klas s sandarum. Automatika. Kiekvienas ventiliatorius valdomas atskirai nuo viesos jungiklio, ventiliatoriai numatomi su laikma iais. Priimtas did iausias greitis at akose difuzorius 2,2 m/s. 4 V DINIMO SISTEM REIKALAVIMAI AUTOMATIKAI V dinimo kameros komplektuojamos su pilna automatika. Valdiklis komplekte su reikiamu jim ir i jim skai iumi prijungti visus renginio valdomus taisus ir priimti bei i duoti signalams ( vad /i vad skai ius ir automatizavimo lygis turi atitikti pasirinktos v dinimo rangos sud t ir turi pilnai valdyti visus agregatus ir v dinimo sistemos renginius). Valdiklis, da nio keitikliai ir papildoma automatizacijos ranga montuojama skyde. V dinimo sistemos valdymo skydas rengiamas alia v dinimo kameros (tiksli viet derinti su U sakovu darb metu). Automatizacijos sistema komplektuojama kartu su signaliniais ir valdymo kabeliais (pagal rangos gamintojo rekomendacijas) bei instaliacin mis med iagomis (instaliaciniais vamzdeliais, jungtimis ir pan.). Kabeli kiekis ir poreikis vertinamas pagal prijungiamus renginius ir skyd pastatymo viet. Sistemos funkcionalumas: - laiko programos: jungti/i jungti sistemas pagal u duot, temperat ros kontrol, esant i jungtai b klei; - nustatyti al io/ ilumos energijos gr inimo re imus: rekuperacija, naktinis v sinimas priklausomai nuo sezono (vasara/ iema); - suveikus prie gaisrin s sistemos signalui ventagregatas privalo automati kai i sijungti; V dinimo automatizacijos sistem sudaro - skydas, valdiklis su programine ranga (jei reikia su i pl timo moduliais), da nio keitikliai pavaroms (pagal galingum ),lauko oro temperat ros detektorius, i traukiamo oro temperat ros detektorius, kontroliniai temperat ros detektoriai ortakiuose ir ventagregate (pagal gamintoj ), apsaugos nuo u alimo termostatas, oro sl gio skirtumo detektoriai, jungiam j kabeli komplektas, instaliacini ir tvirtinimo med iag komplektas. 5 PRIE GAISRIN S PRIEMON S Sprend iant v dinimo sistem prie gaisrinius reikalavimus numatyta: - Ortakiai gaminami i nedegi med iag. - Visos pritek jimo ir i traukimo sistemos gaisro metu atjungiamos i prie gaisrin s signalizacijos skydo - Projektuojami ortakiai i A1 degumo klas s statybos produkt privalomi bendrosios apykaitos ortaki tranzitin se dalyse, kolektoriuose, v dinimo sistemose. Kiti ortakiai projektuojami i ne emesn s kaip C s2, d1 degumo klas s statybos produkt. V dinimo sistem renginiai neturi kelti gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus. I traukiam j ir tiekiam j sistem v dinimo rangos patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavoj priskiriamos Eg kategorijai ir gali b ti neatskirti prie gaisrin mis sienomis nuo kit patalp. Kiekvienai in inerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai iai in inerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.AR 5 7 0

8 Ortakiai i emesn s kaip C s2, d1 degumo klas s statybos produkt gali b ti rengiami tik toje patalpoje, kuriai jie skirti. Patalpose gali b ti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai i ne emesn s kaip A2 s1, d0 degumo klas s statybos produkt, ta iau kiekvienoje susikirtimo su prie gaisrine u tvara vietoje turi b ti rengiamos prie gaisrin s sklend s. Bet kurios paskirties sistem tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali b ti: - i C s2, d1 ir emesn s degumo klas s statybos produkt, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas prie gaisrine u tvara, kurios atsparumas ugniai ne ma esnis kaip EI 30; - i A2 s1, d0 degumo klas s statybos produkt, ma esnio nei normuojamo atsparumo ugniai, ta iau ortaki ir kolektori atsparumas ugniai turi b ti ne ma esnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai turi b ti nutiesti bendroje achtoje, kurios atsparumas ugniai turi b ti ne ma esnis kaip EI 30. Tranzitinius ortakius draud iama tiesti laiptin se. Tiekiamo oro skirstytuv ir traukos groteli degumo klas nereglamentuojama. Patalpose, kuriose rengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos v dinimo sistem elektros imtuvai (i skyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio viesos tinklo) yra blokuojami su renginiais, kad b t galima atjungti v dinimo sistemas (virtuv je, WC). Patalp, kuriose n ra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistem turi b ti distancinio v dinimo sistem i jungimo galimyb. iuo atveju distancinio i jungimo taisai turi b ti numatomi patalpose, kuriose ne rengiamos numatomos i jungti v dinimo sistemos. 6 ILUMIN S IR ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMON S Projektuojamam statiniui numatomos ilumin s taupymo priemon s: - ildymo sistem vamzd i izoliavimas ilumine izoliacija. - Oro padavimo ir i traukimo ortaki izoliavimas ilumine izoliacija. - V dinimo sistemos su ilumogr os renginiais (rekuperatoriais). 7 REIKALAVIMAI ILDYMO V DINIMO SISTEM EKSPLOATACIJAI Visi v dinimo renginiai turi b ti rengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teis s aktuose nustatytus prie gaisrin s saugos reikalavimus. Pri jimas prie v dinimo rengini turi b ti laisvas, neu statytas pa aliniais rengiamais ar med iagomis. U daryti v dinimo angas, jungti ir i jungti ventiliatorius gali tik asmenys, aptarnaujantys ias sistemas, o gaisro atveju bet kuris asmuo pagal avarijos likvidumo vadovo nurodymus. Turi b ti veikian ios oro srauto u darymo reguliavimo sklend s. Draud iama prie ortaki prijungti papildomas, projekte nenumatytas at akas. Filtrai, skirti valyti lauko or nuo atmosferini dulki, turi b ti valomi arba kei iami ne re iau kaip du kartus per metus, arba pagal mon je nustatyt grafik. Eksploatuojant oro padavimo sistemas b tina steb ti, kad: Oro pasiprie inimas nevir yt pase nurodyto dyd io. 8 ORO KONDICIONAVIMAS Oro kondicionavimo technini rodikli lentel Bendras plotas m 2 Sk.lauko oro temp. C Projektuojamo pastato al io poreikis, kw V dinimo Patalp sistem Bendras v sinimui v sinimui 162,73 +25,8 12,52-12,52 altne is freonas R410A Elektros energijos poreikis aldymui 7,02 kw (~1f, 230V); Maksimalus leistinas sl gis PS 38 bar Darbinis sl gis P0 10 bar Maksimali leistina temperat ra TS +60 C Darbin temperat ra T0 45 / 5 C Oro kondicionavimo sistema OK-1-3. Gyvenamosios, bendros funkcin s zonos ir personalo patalpos v sinamos nuo sienini oro kondicionavimo kase i. Patalpoje kaset s pajungiamos prie vieno patalpos daviklio, montuojamo ant sienos. Lubin s kaset s prijungiamos prie lauko blok multisplit tipo. Naudojamas freonas R410A. I oriniai aldymo blokai kabinami ant lauko sienos kron tein pagalba. Nuo aldymo ma inos variniais ap iltintais vamzd iais prijungiamos vidin s aldymo sienin s kaset s. Vamzd iai ved iojami palub je vir pakabinam lub. Sumontuojama reikalinga apri imo armat ra. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.AR 6 7 0

9 Nuo sienini kase i susidar s kondensatas nuvedamas artimiausius nuotek tinklus, prisijungiant ties kriaukl mis ir skalbykle,. Ties skalbykle pasijungimo vietoje rengiamas membraninis sifonas. Numatoma naudoti PVC-U klijuojamus vamzd ius. ie vamzd iai yra tvirti ir nei linksta, tod l yra lengviau suformuoti nuolyd ius. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.AR 7 7 0

10 jimas Aptarnaujamos patalpos paskirtis pavadinimas Oro kiekis, m3/h Elektros variklis Sistemos Oro pa ildytojas Tipas, Pa ild. temp. o C Nuo Iki Galia altne io ma inos galingumas, kw tipas tipas Nuo Iki C C kw Rotacinis R-1 1 rekuperatorius su Gyvenamosios 150 nuo mi inio F7/M5 elektriniu oro P +811 Elektrinis - ildytuvu, I -431 Wh/m³ 3,0 kw patalpa patalpos gamykline automatika I OK WC patalpos Gyvenamosios patalpos i traukimas i gavyba Kanalinis ventiliatorius I orinis aldymo blokas I-76-1~230V 0,1A 0,012kW 2,12kW 1f. ~230V/ 50Hz Oro filtras tiekimo/ alinimo pastatymo vieta Patalpoje ,8 R410A Multi Split tipo lauko blokas - Lauke toliau nuo pastato Statybos leidimui, konkursui ir statybai. Laida Data Pakeitimo apra ymas. Prie astis STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kval. Patv. Dok. Nr. VENA OSIOS PASKIRTIES VAIRI SOCIA INI R PI AS ENI S NA AS NA JOS STAT OS TIPINIS PROJEKTAS A 1 24 PV Erikas Klinavi ius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: PDV Donatas Janulionis PDA Emili a Klimait STATYTOJAS: LT NE A I J REIKA EPARTA ENTAS PRIE R SOCIA IN S APSA OS IR AR O INISTERIJOS V INI O SISTE TECHNIN S CHARAKTERISTIKOS DOKUMENTO YMUO: 159-TP- VOK.TCH Lapas LAIDA 0 Lap 1 1

11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. Laida Data Pakeitimo apra ymas. Prie astis STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kval. Patv. Dok. Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES VAIRI SOCIALINI GRUPI ASMENIMS NAMAS NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS A 1924 PV Erikas Klinavi ius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA TECHNIN S SPECI IKACIJOS PDV Donatas Janulionis 0 PDA Emilija Klimait STATYTOJAS: DOKUMENTO YMUO: Lapas Lap LT NE GALI J REIKAL DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALIN S APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TECHNIN S SPECI IKACIJOS Turinys Bendroji dalis ILDYMAS ildymo prietaisai ELEKTRINIAI RANK LUOS I D IOVINTUVAI Vamzd iai DAUGIASLUOKSNIAI PLASTIKINIAI VAMZD IAI Armat ra RUTULINIAI VENTILIAI BALANSINIAI VENTILIAI VAMZD I VOR S KOLEKTORIAI KOLEKTORIN S SPINTEL S ildymo sistemos montavimas DAUGIASLUOKSNIO VAMZD IO MONTAVIMO INSTRUKCIJA HIDRAULINIS BANDYMAS IR REGULIAVIMAS VAMZDYN PL TIMASIS ILDYMO SISTEM ILUMINIS I BANDYMAS VAMZDYN IZOLIACIJA DOKUMENTACIJA ATSARGIN S DETAL S ELEKTRINI ILDYTUV (RADIATORI ) INSTALIAVIMAS V DINIMAS V DINIMO RENGINIAI ORO PADAVIMO I TRAUKIMO RENGINYS - REKUPERATORIUS VENTILIATORIAI KANALINIAI VENTILIATORIAI KANALINIS ILDYTUVAS Triuk mo slopinimas Filtr tipai ir rengimas FILTR TIPAI ORO I VALYMO LAIPSNIS KASETINIAI FILTRAI ORTAKIAI APVAL S ORTAKIAI TIKRINIMO ANGOS LANKST S ORTAKIAI ilumos izoliacija KRITERIJAI ILUMOS IZOLIACIJA ORO TIEKIMO, ALINIMO ORTAKIAMS PRIE GAISRIN IZOLIACIJA ORO TIEKIMO, ALINIMO ORTAKIAMS oro srauto reguliavimo-u darymo vo tuvai ORO SRAUTO REGULIAVIMO-MATAVIMO SKLEND ORO SRAUTO U DARYMO VO TUVAI SU MODULIUOJAN IA PAVARA ATBULINIAI VO TUVAI TP- VOK.TS 1 20

12 2.8 ORO ALINIMO IR PASKIRSTYMO RANGA BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKIMO IR ALINIMO PLAFONAI (DIFUZORIAI) PRATEK JIMO GROTEL S SIENOMS IR DURIMS ORO TIEKIMO IR ALINIMO GROTEL S ORO PA MIMAS IR ALINIMAS KAMIN LIAI MONTAVIMO, BANDYMO IR PALEIDIMO DARBAI PASIRUO IMAS MONTAVIMUI V DINIMO SISTEM MONTAVIMAS V DINIMO SISTEM BANDYMAS IR PRI MIMAS ORO KONDICIONAVIMAS BENDRA INFORMACIJA renginiai I ORINIS LAUKO BLOKAS SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI oro kondicionavimo sistemos komponentai VAMZD IAI ilumos izoliacija pavir i apsauga oro kondicionavimo sistemos derinimas Sistem pri mimas eksploatuoti Atliekami darbai ORO ALDYMO SISTEMOS U PILDYMAS SL GIO STIPRIO BANDYMAS LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

13 Bendroji dalis Normos ir standartai ranga turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojan i norm ir standart reikalavimus, o rangos montavimo darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojan iais STR-ais ir standartais. rangos specifikacijose turi b ti taikomi lentel je 1 i vardinti standartai: 1 STR :2005 ildymas, v dinimas ir oro kondicionavimas 2 STR :2016 Pastat energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 3 Gaisrin s saugos pagrindiniai reikalavimai (2010 m. gruod io 7 d. sakymu Nr ) 4 LST EN 14336:2004 Pastat ildymo sistemos. Vandenini ildymo sistem rengimas ir pri mimas eksploatuoti 5 LST EN :2010 Pavir iuje montuotos vandenin s ildymo ir au inimo sistemos. 4 dalis. rengimas 6 LST EN Pastat ildymo sistemos. Vandenini ildymo sistem projektavimas 12828:2012+A1: LST EN :2008 Pastat ildymo sistemos. montuot vandenini sistem, skirt pavir iams ildyti ir au inti, projektavimas. 2 dalis. Projektavimas, matmen nustatymas ir rengimas 8 LST EN 1506:2007 Pastat v dinimas. Lak tinio metalo ortakiai ir apskritojo skerspj vio jungiamosios detal s. Matmenys 9 LST EN 12220:2001 Pastat v dinimas. Ortaki tinklas. Bendrojo v dinimo apvali j jung i matmenys 10 LST EN 12236:2002 Pastat v dinimas. Ortaki kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai 11 HN 33:2011 Triuk mo ribiniai dyd iai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j aplinkoje 12 LST EN 12097: 2001 Pastat v dinimas. Ortaki tinklas. Ortaki tinklo komponentams keliami reikalavimai, siekiant palengvinti toki tinkl prie i r 13 LST EN 12599: 2001/AC: Pastat v dinimas. Atiduodam naudoti sumontuot v dinimo ir oro 2005 kondicionavimo sistem bandymo metodikos ir matavimo metodai 14 LST EN 378-1:2017 aldymo sistemos ir ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, apibr tys, klasifikavimas ir atrankos kriterijai 15 LST EN 378-2:2017 aldymo sistemos ir ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, enklinimas ir dokumentai 16 LST EN 378-3:2017 aldymo sistemos ir ilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 3 dalis. rengimo vieta ir moni apsauga 17 LST EN 1057:2006+A1: 2010 Varis ir vario lydiniai. Besi liai apskritojo skerspj vio variniai vandens ir duj vamzd iai, naudojami santechnikos ir ildymo renginiuose Naudojamos med iagos turi atitikti: galiotos inspekcin s institucijos bandym programos ir atestavimo reikalavimus, kurie vykdomi vadovaujantis Tarptautin s komisijos ilumos rangos taisykl mis ir neprie tarauti vykdomo konkurso s lygoms. Technin se specifikacijose gali b ti nurodyti grie tesni reikalavimai med iagoms, rengimo darbams, negu reikalaujama galiojan iose STR-uose ir standartuose. Pastatas turi b ti taip suprojektuotas ir rengtos tokios patalp oro kokyb, parametrus laikan ios reguliuojan ios ildymo, v dinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad normaliomis lauko oro s lygomis ir normaliai darbo veiklai skirtose patalpose, optimaliai naudojant energij, visose to pastato patalpose arba j vidaus darbo aplinkoje b t galima palaikyti norminius mikroklimato parametrus. Elektros instaliacijos darbai ir kiekiai numatomi elektrotechnikos dalyje. Specifikacijose naudojami ym jimai: bandymo sl gis (Pb), darbinis sl gis (Po, Pd), did iausias eksploatacinis sistemos sl gis (Ps), did iausia eksploatacin sistemos temperat ra (Ts), did iausia ar ma iausia darbin temperat ra (To). S ly os statybos aik tel je Rangovas, prie prad damas montavim, privalo patikrinti statini i matavimus ir kont rus, vamzd i u taisym ir pan. Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiam objekt i d stym ir pasirinkti pagal situacij montavimo b dus bei patikrinti skyli ir u taisyt vori dyd ius ir i d stym. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

14 Rangovas savaranki kai patikslina darb, med iag ir rengim kiekius. Prie sigydamas min t rang ir med iagas Rangovas privalo jas suderinti su U sakovu. 1 ILDYMAS 1.1 ILDYMO PRIETAISAI ELEKTRINIAI RANK LUOS I D IOVINTUVAI. kron teinais. 1.2 VAMZD IAI Reikalavimai gaminiui Galingumas, W 100 Matmenys, mm 520/780/80 tampa, V 230 Pavir iaus temperat ra, C Max. 60 Spalva Blizgus Saugos klas IP DAUGIASLUOKSNIAI PLASTIKINIAI VAMZD IAI Ø25x3.5, Ø32x4.0, Ø40x4.0, Ø50x4.5mm. Vamzdis sudarytas i bazinio vamzd io, kuris padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu ir apsaugotas apsauginiu PE sluoksniu. Vamzdis tiekiamas strypais arba rulone. Techniniai reikalavimai: Did iausia eksploatacin sistemos temperat ra Ts 40 C Did iausias eksploatacinis sistemos sl gis Ps 3,0bar Linijinis iluminio pl timosi koeficientas (vamzd io) 0,2 mm/m o K Linijinis ilumos laidumo koeficientas (vamzdis) 0,35 W/m o K Vamzd io iurk tumas 0,003-0,007 mm Vamzd iai turi atitikti LST EN ISO 21003; LST EN ISO 15875; LST EN dokument reikalavimus. 1.3 ARMAT RA RUTULINIAI VENTILIAI ildymo sistemoje naudojami u daromieji rutuliniai ventiliai. Techniniai reikalavimai: Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 1 Ventilio skersmuo DN ( DN 25 ) 2 Ventilio tipas rutulinis 3 Korpusas 4 Prijungimas movinis 5 Did iausia eksploatacin sistemos temperat ra Ts 40 C 6 Did iausias eksploatacinis sistemos sl gis Ps 3,0bar BALANSINIAI VENTILIAI LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

15 Naudojimas: ildymo, aldymo, vandens tiekimo sistemos. Paskirtis: u darymas, hidraulikos balansavimas, derinimas, vandens nuleidimas, debito reguliavimas, 3,0bar. Med iagos: vo tuvai pagaminti i patentuoto alvario lydinio, atsparaus cinko korozijai. Matavimo antgaliai: du savaime u sisandarinantys matavimo antgaliai. Vandens nuleidimas: vo tuvai su vandens nuleidimu prijungiami prie ½ arba ¾ arnos. Diametras DN15; DN20; Veikimo diapazonas nuo -20 C iki +120 C; Ventilio tipas srieginis; Kvs 2,52; 5, VAMZD I VOR S KOLEKTORIAI 3,0bar KOLEKTORIN S SPINTEL S spinteles montuojamas sienos konstrukcijose. 1.4 ILDYMO SISTEMOS MONTAVIMAS DAUGIASLUOKSNIO VAMZD IO MONTAVIMO INSTRUKCIJA pavir iaus. grindis, sienines ildymo paneles ir kt. praeina vamzdis, reikia u apvalinti. atkarpa. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

16 1.4.2 HIDRAULINIS BANDYMAS IR REGULIAVIMAS ildymo sistemos i bandomos ir priimamos naudoti laikantis STR :2005 ir LST EN 14336:2004 -atidaryti tarpines sklendes bandomos atkarpos kelyje; Pb= 1,3 * 3,0bar = 3,9bar. Hidraulinio bandymo eiga: oro ar vandens nuotekio; Po bandymo: sistema nudrenuojama; Balansavimo darbai rekomenduojama atlikimo seka: - Balansavimo protokolo u pildymas pagal nustatytas reik mes; LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

17 nustatymas po balansavimo) VAMZDYN PL TIMASIS ILDYMO SISTEM ILUMINIS I BANDYMAS prietaisus VAMZDYN IZOLIACIJA nedegi; kevalais. i ardoma. Izoliacijos atsparumas ugniai nedegi med iaga. Maksimalus ilumos laidumas skersmuo d e W/mK LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS skersmuo d e > 0,4 m arba W/m²K ,3 * de + 0,22 1,17 2 2,6 * de + 0,20 0,88 3 2,0 * d e + 0,18 0,66 4 1,5 * de + 0,16 0,

18 5 1,1 * de + 0,14 0,35 6 0,8 * de + 0,12 0,22 9 ). Izoliacijos storis, mm I orinis Kai 3 izoliacijos, izoliacijos storis, mm vamzd io U L, W/mK kai, W/mK skersmuo, de, mm 0,03 0,04 0,05 0, , , , , , , , , , (0,66) UL linijinis ilumos perdavimo koeficientas vamzd iams (W/mK); plok tiems pavir iams (W/m²K) - ilumos izoliacijos ilumos laidumo koeficientas (W/mK) de i orinis vamzd io skersmuo (mm) - nominalus tankis m3/h; - ilumos laidumo koeficientas 0,036 W/m K (prie 35 C) DOKUMENTACIJA normatyvinius aktus ir dokumentus ATSARGIN S DETAL S ELEKTRINI ILDYTUV RADIATORI INSTALIAVIMAS SVARBU: montuo ant ir pro ektuo ant vadovautis lektros sau os taisykli S Vartoto elektros ren ini te ninio eksploatavimo taisykli ir lektros ren ini ren imo taisykli reikalavimais. lektros instaliavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. Elektrini prietais apsaug s klas s IP LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

19 vandens. Apsaugos nuo vandens klasifikacija. Antrasis IP klas s Apsauga nu sk s i numeris 0 Jokios apsaugos 1 Apsauga nuo i vir aus u ti kusi vandens la. 2 Apsauga nuo tiesiogin s vandens srov s kampu iki 15 laipsni. 3 Apsauga nuo tiesiogin s vandens srov s kampu iki 60 laipsni. 4 Apsaugota nuo i vis u ti kusiu skys i. 5 Apsaugota nuo silpnos skys i srov s. 6 Apsaugota nuo stiprios skys i srov s 7 Apsaugotas nuo trumpalaikio merkimo vanden. 8 Apsaugotas nuo merkimo vanden. V ni s kam ari rengim sritis prietaisus. 2-oji sritis yra u 0 ir 1 srities, apie 0-0,6 m nuo vonios ar du o. Jei du as neturi pagrindo, 2 zona yra 0,6- ildymo prietaisus. 3-oji sritis yra u 2-osios srities, apie 0,6-2,4 m nuo vonios ar du o. Minimali apsauga nuo vandens ioje (RCCB). 2 V DINIMAS 2.1 V DINIMO RENGINIAI Rangovas ir rangos tiek jas privalo u tikrinti, kad renginys nevir yt br iniuose pateikt matmen bei neu imt rengini aptarnavimui ir prie i rai b tinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susij su rengini gabaritais, jei tie vir ija specifikuotus, yra rangovo atsakomyb. V dinimo renginiai turi b ti tinkami eksploatuoti prie lauko oro temperat r : - 40 C +40 C. rangos tiek jas privalo patiekti visas renginio surinkimui ir aptarnavimui b tinus rankius bei med iagas ORO PADAVIMO I TRAUKIMO RENGINYS - REKUPERATORIUS Rekuperacinis oro tiekimo/i traukimo renginys sudarytas i atskir sekcij : oro pa mimo ir oro i traukimo vo tuv, rotacinio rekuperatoriaus, oro valymo filtr, oro tiekimo ir i traukimo ventiliatori bei vandeninio ildymo kaloriferio. renginio korpusas sudarytas i dvigub sieneli su termine k 0,35 W/m²K, ugniai atsparia ( -0,75h), 20 mm storio izoliacija ir garso slopinimu 32 db. Agregatas susideda i : - Sta iakamp s formos oro vo tuv siurbimo ir i traukimo pus se i prie prie ais sukabint tu iaviduri lopet li. - Lanks i intarp tiekimo ir i traukimo pus se, pagamint i elastin s med iagos, skirt ortaki prie renginio pajungimui. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

20 - Filtro dalis su filtro d klais. Filtr korpusai pagaminti i cinkuoto plieno, kuriuose vertikaliai pritvirtinamos filtruojan ios ki en s. Filtruojan ios med iagos klas oro pa mimo ir i traukimo pus se EU5. Filtrai turi garsin signalizacij, kuri sijungia pasiekus ribin u ter tum. - Elektrinio ildymo kaloriferio. Jo galingumas, priklausomai nuo lauko temperat ros, kanalinio ir patalp oro davikli pagalba, reguliuojamas automati kai. - Ventiliatoriaus su dvipusio siurbimo, priek palenktomis mentel mis, spiralinio i pildymo. Darbo ratas su cinkuotomis mentel mis, stati kai ir dinami kai subalansuotas, su nereikalaujan iais prie i ros ir nekelian iais triuk mo guoliais. Sumontuotas ant vibroizoliatori. Dir in s pavaros r mas su trifaziu varikliu. Apsaugos laipsnis IP54. Ventiliatoriaus sukimosi greit galima keisti i oriniais transformatoriais arba tiristoriniais grei io reguliatoriais. Ventiliatori darbo ratas turi b ti tikrinamas ir valomas ma iausiai vien kart per metus. - Rotacinio rekuperatoriaus, skirto i traukiamo oro ilumos atidavimui tiekiamam orui. - Automatika: v dinimo agregato darbo proces valdymas automatinis. V dinimo renginys turi b ti komplektuojamas su mikroprocesoriniu valdymo bloku. Valdymo funkcijos: tiekiamo patalpas oro temperat ros ir tiekiamo bei alinamo oro kiekio reguliavimas, tiekiamo ir alinamo oro ventiliatori grei i reguliavimas, dienos, paros ir savait s programavimas. Pagrindin s rekuperacinio oro tiekimo/i traukimo renginio charakteristikos: - Vardinis srautas +811/-431 m³/h - Vardinis i orinis sl gis 150 Pa - ilumokai io iluminis naudingumas, 80 - Ventiliatori galia, SPF 0,45 Wh/m³ - El. ildytuvas, 3,0 kw. 2.2 VENTILIATORIAI KANALINIAI VENTILIATORIAI Korpusas - pagamintas i cinkuotos skardos, atsparus atmosferos poveikiui. +40 C KANALINIS ILDYTUVAS Elektrinis kanalinis ildytuvas su integruota automatika (pirminis ildytuvas) EHC (-30 0 C). ildytuvo korpusas yra pagamintas i AlZn padengtos skardos, su sandarinimo guma, hermeti kam pajungimui prie Gali 1,5 kw. 2.3 TRIUK MO SLOPINIMAS prie gaisrinius reikalavimus. 3 Triuk mo slopintuvo pasiprie inimas negali vir yti 60Pa. 10dB(A). rangovo dispozicijoje. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

21 2.4 ILTR TIPAI IR RENGIMAS ILTR TIPAI Filtr yra vairi tip rankoviniai, kasetiniai, ki eniniai, gravitaciniai, inerciniai, ciklonai ir t.t. Tiesiasrov se sistemose filtrai statomi prie kondicionieri, o u dr kinimo kameros statomi tada, kai yra recirkuliacija. Elektrinis b das naudojamas degimo produktams valyti (prad ioje dalel s kraunamos teigiamai, o paskui prie i jimo angos neigiamas elektrodas sugaudo krautas daleles). iame projekte numatomi kasetiniai filtrai ORO I VALYMO LAIPSNIS Pagal oro i valymo laipsn filtrai b na: grubaus valymo, smulkaus valymo, ypatingai varaus valymo arba absoliutiniai. Lentel je pateiktas filtr skirstymas pagal standartus. Skirstymas pagal Valymo efektyvumas DIN 185 DIN 184 EN 779 % Panaudojimas Eurovent EU 1 G 1 65 EU 2 G 2 80 EU 3 G 3 85 Valant sud tines dulkes EU 4 G 4 90 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU 9 Q R S F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 n ra ,97 99,97 99,995 Valant atmosferos or Ypatingai varaus valymo filtrai, kurie valo d mus iki 0,3 Grubus valymas kai oro valymui grie ti reikalavimai n ra keliami (pramon s mon s ir t.t.). Smulkus valymas kai keliami grie ti reikalavimai. Jie naudojami kaip grubaus valymo antra pakopa (vie bu iai, restoranai ir t.t.). Ypatingai varus valymas naudojamas kur keliami ypatingai grie ti reikalavimai oro kondicionavimo sistemoms. Filtrai pasirenkami naudojantis technin mis s lygomis KASETINIAI FILTRAI. Pirmos pakopos filtravimui naudojami ki eniniai EU4 ir EU5 klas s filtrai, antros pakopos filtravimui naudojami ki eniniai EU5, EU7 ir EU9 filtrai. Gaminami i sintetin s nedegios filtruojan ios med iagos mai pavidale, kad padidinti filtruojan io pavir iaus plot. Filtruojan ios kaset s turi 25mm plo io r m pagamint i cinkuotos skardos. ios kaset s sandariai montuojamos korpus. Filtrai statomi specialias paslankias kreipian i sias. Taip lengviau filtr aptarnauti ir pakeisti. Visi filtrai atitinka Europos normas Eurovent 4/5 ir Vokie i normas DIN ir DIN Filtro u ter tumo nustatymui yra montuojami manometrai, kurie matuoja sl gio kritim prie ir u filtro. Filtr parametrai, klas s ir panaudojimas. Klas B2 C Q >75% Pradinis filtro (gravimetrinis efektybumas metodas) >85% (gravimetrinis metodas) - PN-B Vidutinis filtro efektyvumas >90% (gravimetrinis metodas) >95% (gravimetrinis metodas) >85% (parafininio r ko metodas) LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

22 ASHARE St (USA) Klas EN 799:1992 (UE) Klas G4 F5 F7 F9 DIN DIN EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) Klas EU4 EU5 EU7 EU9 Vidutinis efektyvumas atmosferiniam dulk tumui Pradinis varaus filtro pasiprie inimas (Pa) Maksimalus leistinas sl gio kritimas (Pa) Panaudojimo pavyzd iai 90% A m 40% E m 60% 80% E m 90% 95% E m Kai standartinis varumas, montuojami: yra oro filtrai - Kino teatruose - Teatruose - Vie bu iuose - Restoranuose - Koncert sal se - Parduotuv se - Telefono stotyse Kai yra reikalaujamas auk tas varumas, filtrai montuojami: - Vaistin se - Ligonin se - Maisto pramon s mon se - Lakavimo ir d iovinimo kabinose - Kompiuteri (serveri ) patalpose LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS oro variose patalpose, montuojami: filtrai - Kompiuteri (serveri ) patalpose - Elektronikos, optikos, tikslios mechanikos pramon s mon se - Kino film monta in se - Farmacijos pramon s mon se - Steriliose chirurgin se 2.5 ORTAKIAI Br iniai pateikia bendr ortaki, vamzdyn ir papildomos rangos i sid stym, ta iau nenurodo fasonini detali ir at ak, kuri gali prireikti jungiant ortakius ir vamzd ius prie rengim, oro tiektuv ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Ortaki sistema turi b ti montuojama pagal atliktus matavimus vietoje. Reikalingos fasonin s dalys turi b ti pateiktos be papildom ka t. Ortaki matmenys br iniuose atitinka j vidaus i matavimus, kuriuos Rangovas esant reikalui gali pakeisti kitais i matavimais, kad nesusidaryt trukdym kitiems rengimams arba ortaki i valymui. Apsauga ir valymas: rengimai ir med iagos turi b ti atitinkamai apsaugoti nuo fizini pa eidim. rengimo metu rengim, vamzdyn ir ortaki vidus turi b ti apsaugomas nuo pa alini med iag patekimo, prie eksploatacij ir da ym jie turi b ti nuvalyti i i or s ir vidaus. Jungiant naujus ortakius prie esam, tiek naujieji, tiek esantieji i vidaus ir i or s turi b ti i valomi. Ortaki tinklo rengimas turi b ti pagr stas br iniuose nurodytais matmenimis. Jie turi b ti pagaminti i auk iausios kokyb s galvanizuot lak t, atitinkan i LST EN standart. Lak tinio metalo storis - pagal LST EN Ortakiuose b tinas pri jimas valymui, o atstumas tarp prieigos liuk ne didesnis nei 10 metr. Liukus b tina rengti tose vietose, kur ortakiai daro pos k. Rangovas turi pateikti in inieriaus patvirtinimui ortaki sistemos br inius kartu su valymo liukais. Termostat ar pana i prietais rengimo vietoje ortakiai turi b ti papildomai sustiprinti lak tais, dviem kalibrais storesniais u ortak, kur montuojamas. Per betonines sienas ar grindis pereinan i ortaki metalo storis turi b ti dviem kalibrais storesnis u ortak prie atitvar. Labai svarbu u tikrinti tinkam ne pralaidum orui ir triuk mui. Vietose, kur ortakiai jungiasi su ventiliatoriais, b tina rengti lanks ias bent 150 mm ilgio orui nepralaidaus neopreno pluo to jungtis, siekiant u kirsti keli vibracijos prasiskverbimui pastat. Lanks ios jungtys prie ventiliatori ir ortaki turi b ti pritvirtintos iedais arba spaustos tarp flan. Visos tiek spiralini, tiek sta iakampi ortaki sand ros turi b ti bent 50mm ilgio. Jos turi b ti sutvirtintos savisriegiais kas 50mm, nebent kitaip b t apibr ta BS Tuo atveju, jei sand ros bus i kampini gele ies flan, 32 x 32 mm sand roms naudotini 6mm galvanizuoti var tai, tuo tarpu didesn s apimties sand roms vert t naudoti 8 mm galvanizuotus var tus. Sand rose taikytina ir gumin sandarinimo juosta. I tekis i oro tiekimo sistemos turi nevir yti B i tekio klasei keliam reikalavim.. Testavimas turi vykti kaip nurodyta j apibr ian iame skirsnyje

23 Visos kontakt su lauko oro s lygomis turin ios ortaki sand ros turi b ti su flan ais ir u sandarintos vandeniui nepralaid ia med iaga ar hermeti ka tarpine. Knied i ir var t ingsnis turi apsaugoti flan nuo nestabilumo. Alk n s privalo b ti kaip galima lygesn s. Segmentai negali vir yti 30 kampo, o fasonin s dalies lenkimo spindulys turi b ti lygus bent ortakio skersmeniui. At akos daromos i pjovus tikslios formos ang magistraliniame ortakyje, taip kad neb t joki i siki im akinio ortakio dal. Skersinis ortakio pj vis turi b ti vientisas, be u karp. Kuomet ortakio skerspj viui suma inti ar padidinti naudojama k giniai per jimai, maksimalus vienos k gio kra tin s pl timosi kampas neturi b ti statesnis nei 1:7 arba 16. Jei d l objekto s lyg reikalingas staigesnis ortakio skerspj vio pokytis srauto tek jimo kryptimi, tuomet b tina rengti kreipiam sias. Visos sta ios alk n s turi b t pagaminti su kreipiamosiomis ment mis. Kreipiam j men i skai ius pos kiuose ir alk n se turi atitikti DIN standart. Visi pakabinimo elementai ir atramos turi b ti reguliuojami, kad u tikrinti ortaki horizontalum. Tvirtinant laikiklius ir atramas prie blokini sien, betonini plok i ar pan., b tina naudoti prie i ros institucijos patvirtintais metaliniais ar kt. kai iais, arba kita med iaga. Statyboje naudotini var tai, ver l s, atramos ir t.t. turi b ti papildomai galvanizuoti, kad tarp i element ir jungiam metalini dali neb t galvanin s korozijos. Grotel s turi b ti lengvai i imamos ir tvirtinamos taip, kad jas i mus neb t pa eistas pats statinys ir jo apdaila. Jei grotel s n ra i imamos, b tina rengti pri jim joms reguliuoti bei techni kai aptarnauti. Visi i mink tojo plieno pagaminti rengimai, sumontuoti korozijai palankiose s lygose, privalo b ti galvanizuojami. Visi negalvanizuoti mink tojo plieno taisai (laikikliai ir t.t.) turi b ti apsaugoti nuo korozijos. Ortakiai turi b ti eminti APVAL S ORTAKIAI Spiralini ortaki tinklas turi b ti i galvanizuoto plieno, kurio storis: Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm) Iki Fasonin s detal s (alk n s, tri akiai, per jimai ir kt.) turi b ti integruotos vientis standartin sistem. Pagaminus fasonines detales b tina galvanizuoti. Ortakiai turi b ti surenkami vor s ir movos b du, kuomet tiesi j atkarp galai suformuoja movas, o fasonin s dalys vores. Sand ras b tina u sandarinti gumin mis tarpin mis ir atitinkamai tvirtinti knied mis ar savisriegiais. Fasonin s detal s, at akos ir t.t., tvirtinami prie magistralinio ortakio ono, turi b ti u sandarinti patvirtinta mastika, kuri privalo i laikyti elastingum 0 o C - 80 o C temperat r intervale. i ortaki tvirtinimas pana us sta iakampi ortaki. Prie u sakydamas med iagas, rangovas turi gauti in inieriaus pritarim d l si lomo spiralini ortaki ir fasonini detali tipo TIKRINIMO ANGOS Tikrinimo angos turi b ti netoli prie gaisrini vo tuv, reguliavimo sklend i, alk ni, at ak ir pan. reguliavimo, valymo ir tikrinimo darbams palengvinti. Tikrinimo angos turi b ti sumontuotos ortakiuose siekiant sudaryti galimyb patikrinti, i valyti bei atlikti einam j remont vairi vo tuv, jos turi b ti taip sumontuotos, kad sudaryt galimyb i valyti visas ortaki dalis. Kai ortaki plotis yra 600 mm ar daugiau, tikrinimo ang dydis turi b ti mm. Ortakiai, kuri plotis ma esnis nei 600 mm, turi b ti su tikrinimo angomis, bet, kai toks dydis ne manomas, anga gali b ti 50 mm siauresn nei ortakio plotis. Tikrinimo ang dang iai turi b ti pagaminti i 1,5m galvanizuoto plieninio lak to. Tikrinimo angos turi b ti nelaid ios. Tikrinimo angas reikia sumontuoti prie atliekant ortaki nutek jimo bandymus LANKST S ORTAKIAI Apvalaus skerspj vio lankstus daugiasluoksnis aliumininis ortakis: - gaminamas i daugiasluoksn s aliuminio folijos laminuotos poliesteriu - karkasas - spiralin plienin viela - skirtas oro transportavimui v dinimo bei oro kondicionavimo sistemose - standartinis 10 m ilgio ortakis Spiralin juosta 24 mm Skerspj vis (vidinis) mm Darbin temperat ra -30 / +140 C Maksimalus oro jud jimo greitis 30 m/s LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

24 Maksimalus darbinis sl gis Standartinis ilgis 2500 Pa 10 m 2.6 ILUMOS IZOLIACIJA KRITERIJAI Ortaki ilumos izoliacija turi b ti be Floro angliavandenili (CFC ir HCFC). Visos med iagos turi b ti tinkamos eksploatacijai esant projektin ms temperat roms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu b du paveikti izoliuojamus pavir ius, tiek sausoje tiek dr gnoje b senoje. Visos med iagos tur sian ios s lyt su oro srautu turi b ti nedegios ar sunkiai degios. Specifikuotas med iag ilumos laidumo koeficientas ( ) yra esant 24 C temperat rai, nebent b t nurodyta kitaip. Naudojant kitoki ilumos izoliacij, jos storis turi b ti parenkamas taip, kad ilumos perdavimo koeficiento reik m nevir yt ia specifikuot med iag ilumos perdavimo koeficient reik mi. Kiekviena objekt pristatyta pakuot ar standartinis izoliacijos ar pried konteineris turi b ti pa ym tas gamintojo antspaudu arba ant j turi b ti pritvirtinta lentel su gamintojo pavadinimu bei med iagos apra ymu ILUMOS IZOLIACIJA ORO TIEKIMO, ALINIMO ORTAKIAMS Pavir iams naudotinos stand ios plok t s i akmens arba mineralin s vatos. Izoliacijos storis - kaip nurodyta med iag iniara iuose ir br iniuose. Izoliacija tvirtinama prie 0.8mm. storio galvanizuoto plieno viel, maksimalus atstumas tarp juosteli 100mm. Kitas tvirtinimo b das - priklijuoti prie ortakio pavir iaus nedegiais klijais arba pritvirtinti mechaniniais laikikliais. Izoliacin s med iagos ilumos laidumo koeficientas negali vir yti 0.042W/m o C, tankis kg/m 3. Visos sand ros, flan ai ir kt. turi b ti izoliuoti tokio paties storio izoliacine med iaga, kaip ir pats ortakis. Oro pa mimo ir alinimo ortaki izoliacijos sluoksnis turi b ti padengtas armuota aliuminio folija su popieriaus pagrindu. Visas folijos si les b tina u taisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo u tikrinant garo barjero vientisum. Lauke iltinam ortaki izoliacijos sluoksnis, kuris bus po to apskardintas, gali b ti be folijos pagrindo. Magistraliniam vamzdynui, einan iam lauke izoliacija turi b ti mm. Lauke esantys vamzdynai apskardinami PRIE GAISRIN IZOLIACIJA ORO TIEKIMO, ALINIMO ORTAKIAMS Ortakiai izoliuojami mineralin s vatos gaminiais, kurie turi b ti i bandyti pagal LST EN standarte nurodytus reikalavimus ugnies pad t ortakio at vilgiu, ortakio orientacij ir ortakio form, ir klasifikuoti pagal LST EN standart. Gaminiai turi tur ti min tiems standartams atitikt patvirtinan ius dokumentus. Lentel se emiau pateikti reikalingi izoliacijos storiai sta iakampiams ir apvaliems ortakiams priklausomai nuo ortakio orientacijos ir ugnies pad ties. Kai ugnis yra ortakio i or je, ortakiai gali b ti naudojami d m alinimui. UGNIAI ATSPARI APVALI ORTAKI RENGIMAS. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI Maksimalus ortakio skersmuo 1000 mm, skardos storis 0,5...0,7 mm (priklausomai nuo ortakio skersmens). Ortakio sandarumo klas D. Horizontal s ortakiai tvirtinami srieginiais strypais ir plienin mis s var omis 25/30x2 mm. Skai iavimai nereikalingi, kai tvirtinimui naudojami M8 srieginiai strypai, ingsnis 1200 mm. Jeigu naudojami plonesni strypai leistina tempimo j ga 9 N/mm2, kai ortakio ugniai atsparumas EI30- EI60 ir 6 N/mm2, kai ortakio ugniai atsparumas EI90-EI120. Ortakiai izoliuojami armuotais dembliais. Armuotas demblys apvyniojamas aplink ortak, dembliai tarpusavyje suglaud iami be tarp ir ri ami galvanizuota 0,9 mm storio galvanizuota viela, tvirtinami metalin mis kab mis arba tarpusavyje suri ami dembli tinklai. Visais atvejais tvirtinimo/suri imo ingsnis = mm. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

25 I ilgin s izoliacijos si l s turi b ti emiau ortakio centro a ies. Kai reikalinga izoliacija yra daugiau nei 100 mm storio, montuojama dviej sluoksni izoliacija, perstumiant izoliacijos si les 100 mm. Vertikaliems ortakiams privaloma u tikrinti, kad izoliacija nepasislinkt nuo nuosavo svorio apkrovos. Galimas tvirtinimas: plienin mis smeig mis (smeig s ilgis = izoliacijos storis + 3 mm, smeig s storis 2,7 mm, galvut s skersmuo 30 mm). Kai ortaki ugniai atsparumas EI120, ortaki sekcijos papildomai sutvirtinamos 40x5 mm plieniniais flan ais, I d stant 10 mm nuo kiekvienos ortakio jungties. UGNIAI ATSPARI APVALI ORTAKI RENGIMAS. ANG IZOLIAVIMAS Ang izoliavimas yra analogi kas kaip ir sta iakampiams ortakiams. Izoliavimas yra toks pats horizontaliems ar vertikaliems ortakiams, masyvioms ar lengvoms sienoms. Reikalavimai kertamoms konstrukcijoms nurodyti montavimo instrukcijoje. Ang izoliavimas atliekamas 5 etapais. 1. ORTAKIO PAD TIS Ortakis angoje talpinamas taip, kad visomis kryptimis nuo angos kra to b t 50 mm. 2. ANGOS U PILDYMAS Ertm tarp ortakio ir angos pilnai ir stand iai u pildoma izoliaciniu dembliu. 3. SANDARINIMAS Kad b t u tikrinamas sandarumas, i abiej pusi sandarinama, storis 2 mm. 4. ORTAKIO SUTVIRTINIMAS Abiejose konstrukcijos pus se ortakis sutvirtinamas s var a 30x2 mm. Ortakio vir uje ir apa ioje tvirtinami ilgi plieniniai L profiliai (30x30x2 mm, ilgis = 800 mm). L profilis, s var a ir ortakis sujungiami viena plienine kniede 4x13 mm. Trumpi L profiliai (30x30x3 mm, ilgis 250 mm) tvirtinami M8 var tais ir ver l mis s var os kilpose. Kai ortaki atsparumas ugniai yra ma iau ar lygus 60 min, leistinas supaprastintas angos izoliavimas. 5. IZOLIAVIMAS Armuotas demblys i pjaunamas truput didesnis nei izoliuojama ertm (montuojant demblys iek tiek suspaud iamas). Nesandarumams i vengti d l galimo ortakio pailg jimo gaisro metu, demblys prie atitvaros klijuojamas prie gaisriniais klijais, klij sluoksnis 2 mm. 2.7 ORO SRAUTO REGULIAVIMO-U DARYMO VO TUVAI ORO SRAUTO REGULIAVIMO-MATAVIMO SKLEND Apvalios diafragmin s sklend s skirtos oro srauto reguliavimui, lengvai montuojamos apvali ortaki sistem. Gali b ti montuojamos bet kokioje pad tyje. Korpusas pagamintas i cinkuotos skardos. Sklend yra suprojektuota taip, kad sukelt kuo ma iau triuk mo. Sklend yra su sl gio matavimo antgaliais prie ir u sklend s ORO SRAUTO U DARYMO VO TUVAI SU MODULIUOJAN IA PAVARA Sklend s skirtos oro srauto u darymui, reguliavimui, lengvai montuojamos apvali ortaki sistem. Gali b ti montuojamos bet kokioje pad tyje. Korpusas pagamintas i cinkuotos skardos. U darymo sparneliai 0-90 kampu pasukami varikliais. Sklend yra suprojektuota taip, kad sukelt kuo ma iau triuk mo. Sklend s u darymo sparneliai aptraukti gumine tarpine juosta, u sandarinan ia u daryt sklend. Sklend i u darymo sparneliai valdomi varikliu. Elektrinis sklend s variklis yra skirtas sklend s valdymui v dinimo ir oro kondicionavimo sistemose. Variklio galia 15 Nm. Reikalingas elektros privedimas 1 faz s 230V, 50Hz ATBULINIAI VO TUVAI Atbulin s traukos sklend s skirtos praleisti oro sraut tik viena kryptimi. Sklend s pagamintos i galvanizuoto plieno. Sparneliai sutvirtinti spyruokle, tod l sklendes galima montuoti bet kokioje pad tyje. aliuzi tipo sklend s gali b ti montuojamaos tik horizontalioje pad tyje. Maksimalus oro srauto greitis 8m/s. 2.8 ORO ALINIMO IR PASKIRSTYMO RANGA BENDRIEJI REIKALAVIMAI Rangovas turi tiksliai pasirinkti tiektinus oro skirstytuvus ir alinamojo oro groteles bei kitus rengimus, kad pagal savo na um pastarieji atitikt iuos kriterijus: Vienodas oro paskirstymas be nejudraus oro zon ; Geb jimas funkcionuoti esant 6 o C skirtumui tarp tiekiamo ir patalpos oro i laikant minimalius horizontalios ir vertikalios patalpos temperat ros gradientus; Nevir ijamas leistinas oro greitis u pildytoje patalpoje (t.y. iki 1.8m vir grind ir 0.5m nuo sien ); Tiek tiekimo, tiek i traukiamiesiems taisams taikomi ie papildomi kriterijai: LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

26 Nevir yti specifikuot garso lygi ; Plaunamas, lengvai valomas pavir ius. rengus pirmuosius oro skirstytuvus Rangovas turi rodyti visi k atitikim auk iau min tiems kriterijams, atlikdamas piln testavim objekte. Tolesnis blok montavimas bus vykdomas in inieriui patvirtinus min tus bandymus. I matavimai - nurodyti dyd iai yra nominal s. Groteli, difuzori ir kt., vieta privalo atitikti br iniuose nurodytus ta kus. Triuk mo lygiai - u tikrinti, jog nebus vir ijami apibr ti triuk mo lygiai. U tikrinti, jog groteli ir skirstytuv papildomi reikmenys pasi ymi ma ai triuk mo kelian iomis savyb mis ir menkai takoja oro sraut. Apsaugin pakuot - prie pristatant objekt, detales apsaugoti apsaugine pakuote. Testavimas - patiekti pagal LST EN i bandytus oro skirstytuvus. Kokyb s u tikrinimas - u tikrinti, kad gamintojas disponuoja kokyb s sertifikatu pagal LST EN ISO Spalva - pagal RAL derinama su architektu. Papildomi reikmenys - papildomi reikmenys prie groteli ir difuzori montuotini vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Galvanizuotas plienas - galvanizuotas plienas pagal LST EN arba LST EN ir LST EN Aliuminis - naudotini pagal LST EN 485, LST EN 515 ir LST EN 573, arba LST EN 755 pagaminti aliuminio (presuoto aliuminio) lak tai TIEKIMO IR ALINIMO PLAFONAI (DIFUZORIAI) Tiekimo/ alinimo plafonai turi b ti apskritimo formos, reguliuojami ir su pad ties fiksavimo mechanizmu. Triuk mo lygis emas (nedaugiau 40dBA). Vo tuvas rengiamas montavimo iede ir lengvai i imamas valymo sumetimais. Konstrukcija plieno, ar aliuminio, padengta baltos spalvos emaliu. B tina u tikrinti, jog tiekiant ( alinant) reikiam oro kiek, nebus vir yti triuk mo parametrai. Vo tuvas nustatomas pagal tinkam pozicij ir u fiksuojamas joje. Greitis darbo zonoje ne didesnis 0,20 m/s. Med iaga formuotas galvanizuotas lak tinis plienas PRATEK JIMO GROTEL S SIENOMS IR DURIMS. Aliuminin s grotel s skirtos oro cirkuliacijai tarp patalp. Grotel s montuojamos sienose arba duryse specialaus r melio pagalba. Greitis groteli skerspj vyje neturi vir yti -1,5 m/sek ORO TIEKIMO IR ALINIMO GROTEL S Oro tiekimo ir alinimo grotel s su judamomis priekin mis mentel mis. Tiekimo grotel s dvigubo reguliavimo. Paskirstymo pob dis derinamas horizontaliomis ment mis, o vertikaliomis yra reguliuojamas oro srov s ilgis ir plotis. alinimo grotel s viengubo reguliavimo. Turi b ti jungtis su gars sugerian ios med iagos aptaisu ir srauto reguliavimo vo tuvu. Groteli med iaga formuotas galvanizuotas lak tinis plienas. Pavir ius fosfuojamas ir emaliuojamas. Gaminys turi b ti pagamintas ir atestuotas pagal Europos standartus. 2.9 ORO PA MIMAS IR ALINIMAS KAMIN LIAI Oro alinimo kamin liai turi b ti pritaikyti arba komplektuojami su per jimu per stog. Kamin lis ap ildomas mineralin s vatos 30mm sluoksniu ir apskardinamas. Kamin lis rengiamas su stogeliu i i keliamas 0,5m vir stogo MONTAVIMO, BANDYMO IR PALEIDIMO DARBAI PASIRUO IMAS MONTAVIMUI rengimai ir sistem ruo iniai aik tel atve ami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su u ra u apie ruo inius paruo usi gamykl, u sakymo Nr., stovo arba auk to, jo dalies numer, vamzdyn paskirt. Neprimontuota prie paruo armat ra, tvirtinimo detal s komplektuojamos atskirai. Kontrol s matavimo prietaisai bei automatikos ranga pristatoma atskirai. ildytuv reguliavimo mazgai turi b ti i bandyti hidrauli kai 10bar sl giu, i bandymo trukm 2 min., spaudimo suma jimo neturi b ti. Po i bandymo vanduo turi b ti i piltas. Po i bandymo prijungiamieji vamzdyn galai u dengiami laikinomis akl mis. Prie pradedant rengim bei sistem montavim, turi b ti atlikti tokie darbai: 1. Paruo ti pamatai rengimams. 2. Statybin se konstrukcijose paliktos angos vamzdyn, ortaki montavimui. 3. rengtos d tin s detal s ortaki, vamzdyn bei rengim tvirtinimui. 4. Vidin s sienos pada ytos grind lygio plius 500mm at ymos; LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

27 V DINIMO SISTEM MONTAVIMAS Montuojant v dinimo sistema turi b ti u tikrinta: 1. Sujungim sandarumas ir tvirtinimo detali tvirtumas. 2. Ortaki a i tiesumas. 3. Armat ros kokyb, galimyb prieiti remonto metu. Prie montavim, tikrinama ar ortaki vid nepateko ne varum ar kit daikt. V dinimo sistemos rengimai tarpusavyje jungiami flan ais su gumos tarpin mis. Kanalin v dinimo sistema ir horizontalusis ortaki tinklas turi b ti kabinamas prie lub, sien, kolon, sij ir t.t. V dinimo rengimai su ortakiais jungiami mink tais sujungimais, pagamintais i elastinio, oro nepraleid ian io audinio. Maksimalus atstumas tarp atram 2m. Atr mimo sistema turi b ti tokia, kad neb t perduodama jokio tempimo skersines si les. Vertikal s v dinimo kanalai turi b ti paremiami prie sujungim plienin mis apkabomis su suvirintais arba u kniedintais kai iais, siekiant ortaki tinkle apsaugoti atramas nuo nuslydimo. Vertikal s ortakiai neturi nukrypti nuo vertikal s daugiau kaip 2mm vienam ortakio ilgio metrui. Ortakiai, skirti transportuoti dr gnam orui, neturi b ti su i ilgine si le apatin je ortakio dalyje ir montuojami su nuolyd iu 1-1,5% link drena o vietos (pagal oro srauto jud jimo krypt ). Ortaki sekcijos jungiamos naudojant purios ar monolitin s gumos 4-5mm storio tarpines. Horizontal s bei vertikal s ortakiai tvirtinami atstumu, nedidesniu kaip 3m. Ortakiai skirti transportuoti dr gnam orui negali b ti su i ilgine si le apatin je ortakio dalyje ir turi b ti montuojami su nuolyd iu 1-1.5% link drena o vietos. Montuojant ortakius esamose achtose, prad ioje reikalinga atsidengti angas ir sitikinti, kad jose n ra kli i ortaki pravedimui. Gali b ti i naudojamos esamos neveikian ios ortaki achtos ar ortakiai, ta iau juos maunami sandar s d klai. Kitu atveju, kanalai atidengiami, seni ortakiai demontuojami ir j vietoje sumontuojami nauji ortakiai. Sumontavus ortakius, achtos u dengiamos, ta iau paliekamos prieinamos angos ortaki pravalymui V DINIMO SISTEM BANDYMAS IR PRI MIMAS V dinimo sistemos bandomos ir priimamos eksploatuoti laikantis reikalavim nurodyt LST EN 12599:2001 Pastat v dinimas. Atiduodam naudoti sumontuot v dinimo ir oro kondicionavimo sistem bandymo metodikos ir montavimo metodai (taip pat papildymas LST EN 12599:2001/ac:2005). V dinimo sistem rengimai priimami atlikus prie paleidimin bandym ir reguliavim, o taip pat ap i r jus sistem rengim i or. Prie paleidiminiai bandymai turi b ti atliekami nustatant: 1. Ar ventiliatoriaus na umas atitinka projektin. 2. Ortaki ir kit sistem sandarumas. 3. Oro ildytuv tolyg ildym. rengim veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. Nesandarum dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiek, kuris negali vir yti 10% ventiliatoriaus na umo. I bandant v dinimo sistemas leid iami tokie nukrypimai nuo projektini rodikli : 1. 5% oro kiekio pagrindiniais ortaki tarpais bendro v dinimo sistemose % oro kiekio praeinantis per oro tiekimo ar i siurbimo antgal. Iki bandymo v dinimo rengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. Atlikus prie paleidimin v dinimo sistem bandym ir reguliavim turi b ti sura ytas pri mimo aktas, o prie jo turi b ti pridedami tokie dokumentai: 1. Darbo br ini komplektas su ra ais asmen, atsaking u montavimo darb atlikim. 2. Pasl pt darb ir tarpini konstrukcij pri mimo aktai. 3. V dinimo sistem prie paleidiminiu bandym ir reguliavimo rezultat aktas. Turi pateikti visoms v dinimo sistemoms paruo tus techninius pasus pagal sistem numeracij, aptarnaujam patalp pavadinimas, rengimo pastatymo vieta, technin s charakteristikos, darbo r imas ir eksploatavimo s lygos. Kiekvieno rengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis. Sanitarini higienini ir technologini v dinimo sistem rengim bandymai ir derinimai turi b ti atliekami esant pilnam v dinam patalp technologiniam apkrovimui. 3 ORO KONDICIONAVIMAS 3.1 BENDRA INFORMACIJA Reikalingos fasonin s dalys turi b ti pateiktos be papildom ka t. Technin se specifikacijose apra omos eksploatacin s sistem rengini savyb s. Technini specifikacij paskirtis - naudotis jomis kaip svarbiausiomis gair mis, pasirenkant renginius ir med iagas ilumos tiekimo ir v dinimo sistemoms. Visi oro kondicionavimo rangos elementai turi atitikti naujausi standart (toki kaip NFPA ir ASHRAE) reikalavimus. renginiai privalo b ti sertifikuoti pagal EUROVENT standart. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

28 3.2 RENGINIAI I ORINIS LAUKO BLOKAS Lauke skirtas rengti didelio efektyvumo oru v sinamas ilumos siurblys su varikliu varomu kompresoriumi ir ildymo arba v sinimo ilumokaitis. Kompresorius Optimizuotas aldalui R410A. Jame rengta nuo vibracijos apsauganti ir triuk m ma inanti ranga bei karterio ildytuvas. U tikrinamas tikslus valdymas, nes sistema, dinami kai steb dama pastato apkrov, elektronine sankaba parenka veikti vien arba abu kompresorius. Dinami kai stebima pastato apkrova ir variklio apsuk moduliavimo sistema u tikrina galios apkrovos valdym. Kompresorius su apsauga nuo perkaitimo ir vir srovi ir apsauga nuo per didel s temperat ros ant i jimo. Montuojamas ant gumini antivibracini pad, u pildytas tepalu. Tepalo ildytuvas automati kai sijungia sustojus kompresoriui siekiant i vengti tepalo i b gimui i aldymo agento. Konstrukcija Vandeniui nelaidus kompakti kas blokas. Korpus sudaro r mas ir oniniai skydai, pagaminti i galvanizuoto, gruntuoto ir milteliais padengto lak tinio plieno. Variklio pus s skydai yra izoliuoti, kad b t ma esnis variklio skleid iamas triuk mas. I orinis ilumokaitis (Kondensatorius) ilumokaitis pagamintas i varini vamzdeli i d styt eil mis. Plok tel s pagamintos i aliuminio specialiai gofruotu pavir iumi ir i d stytos tam tikru atstumu u tikrinant maksimal ilumos main efektyvum. Teisingas i sipl timo vo tuvo funkcionavimas u tikrinamas subcooling kont ro. Galimi vair s papildomi elementai opcij s ra e. Elektroniniai pl timosi vo tuvai Mikroprocesoriaus valdomas auk to ir emo sl gio vo tuvas, optimizuotas au alui R410A, u tikrina optimali garintuvo krov ir, tuo pa iu metu, tiksl perkaitimo ir per aldymo valdym. Ventiliatorius A inis ventiliatorius su tiesiogine pavara su vienfaziu varikliu su i oriniu rotoriumi ir apsauga nuo perkaitimo. montuotas aerodinamin s formos korpuse siekiant padidinti efektyvum ir suma inti triuk m ir su apsaugin mis grotel mis. Pagrindin s charakteristikos: Q aldymo 6,8 kw; El. galia 2,12 kw; Elektros pajungimo vert s ~1f. 230V/50Hz; Freonas R410A; SEER 5,60; SCOP 4,00; Garso sl gis 60dB(A); Bloko svoris 72,0 kg SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI Pagaminti i galvanizuoto plieno, i klotas triuk m ma inan ia ir ilum izoliuojan ia med iaga. Plastikinis dangtis,j galima plauti. Ventiliatoriaus korpusas plieninis, galvanizuotas. ilumokaitis sudarytas i varini vamzdeli su aliuminio sparneliais. Komplekte turi b ti kondensato rinkimo vonel. Kondensatas alinamas su nuolyd iu nuotek sistem per sifon. Dviej vamzd i sistema. Ventiliatoriaus elektros variklis vienfazis, su termoapsauga, 3 grei i reguliatorius, oro filtras, oro pritek jimo i p timo grotel s. Sieninio bloko dangtis turi b ti nuimamas ir plaunamas. Filtras apsaugotas nuo pel sio. Oro i leidimo anga yra apa ioje. Oro krypt valdo variklin s oro srauto krypties aliuz s. Oras siurbiamas vir uje pro lengvai pasiekiam ir i valom nuo pel si susidarymo apsaugot ilgaam oro filtr. Esant aktyviam automatinio veikimo re imui, oro paskirstymas reguliuojamas automati kai atsi velgiant bloko veikimo re im. Blok i jungus, atver iamoji dalis visi kai u sidaro, kad blok nepatekt dulki ir ranga neu siter t. Oro srauto greit galima valdyti ranka, arba automati kai, atsi velgiant vidaus temperat r. Mikroprocesoriaus valdomas pl timosi vo tuvas, optimizuotas aldalui R410A, kad v sinimo galia b t tiksliai valdoma atsi velgiant galios poreikius. Komplekte nuotolinio valdymo pultelis. Pagrindin s charakteristikos: Q aldymo 1,6 kw; 3,2 kw; Jungtys su lauko bloku 4 x 1,5 mm² El. galia 60 W; Matmenys 295x919x194mm LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

29 Svoris 9,0 kg; 10,0 kg; Vamzd i jungtys d1/4 +3/8 ; Valdymo pultas belaidis. 3.3 ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS KOMPONENTAI Br iniai pateikia bendr vamzdyn i d stym, ta iau nenurodo fasonini detali ir at ak, kuri gali prireikti jungiant vamzd ius prie rengim VAMZD IAI Freonini oro kondicionieri vidin s dalys su i orin mis pajungiama variniais vamzd iais. Kondensatas nuvedamas plastikiniais vamzd iais. Variniai vamzd iai montuojami suvirinant (lituojant). Plastikiniai vamzd iai montuojami lituojant arba klijuojant. Vamzdynai turi b ti sumontuoti su nuolyd iais, galinan iais nuorinti ir i tu tinti vamzdynus. Atviri vamzd i galai turi b ti u dengti i karto po sumontavimo. Alternatyvi med iag naudojimas turi b ti derinamas su u sakovu. Valymas Visi vamzdynai, prie paleid iant sistem, turi b ti i plauti ir pasira ytas atitinkamas aktas. Tvirtinimas Vamzd i tvirtinimas ir kompensatoriai turi b ti parinkti atsi velgiant vamzd i jud jim, pl timosi j gas ir svorio apkrovas. Taip pat temperat r skirtumas montavimo metu ir veikimo metu turi b ti vertintas. Tvirtinimas turi b ti suderintas su pastato konstruktoriumi ir akustikos in inieriumi. Maksimalus leistinas sl gis 38 bar, temperat ra +60 C. Atstumai tarp vamzdyn tvirtinimo element (horizontaliems vamzdynams) Plastikinis vamzdis, Ø Atstumas, m ILUMOS IZOLIACIJA Oro kondicionavimo sistemos vamzdynai turi b ti padengti kau iukine izoliacija. Izoliacijos storis vamzdynui esan iame pastate turi b ti 10 mm. Magistraliniam vamzdynui, einan iam aldymo ma in, lauke izoliacija turi b ti 50mm. Lauke esantys vamzdynai apskardinami. ilumos laidumo koeficientas ne didesnis negu 0,033W/mK. Neizoliuojami oro kondicionavimo sistem komponentai apsauginiai vo tuvai, nuorinimo ir i leidimo ventiliai. 3.5 PAVIR I APSAUGA Vis pateiktin rengim pavir ius turi b ti apsaugotas nuo atmosferos poveikio. rengimai turi b ti tinkamai paruo ti transportavimui bei sand liavimui lauke prie j montavim, t.y. padengti antikorozine danga ir supakuoti. Metalini pavir i valymas, lifavimas ir apdailos danga turi atitikti tarptautini technini standart, susijusi su apsauga nuo korozijos, specifikacijas. Da ym privalu atlikti kokybi kai, laikantis da gamintojo parengt nurodym. Metaliniai vamzd iai klojami atvirai ir neizoliuojami, turi b ti gruntuojami ir da omi du kartus antikoroziniais da ais. 3.6 ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS DERINIMAS Sistemos derinimas atliekamas balansavimo ventili pagalba, pateikiant projektinius vandens srautus pagal sl gio kritimo matavimus specializuotais prietaisais. Derinimo metu turi b ti sura ytas protokolas, kuriame nurodoma balansinio ventilio tipas, dydis (DN), nustatytas srautas, sl gio kritimas, nustatyta pozicija, ventilio numeris ir pastatymo vieta. 3.7 SISTEM PRI MIMAS EKSPLOATUOTI Priimant sistemas, turi b ti pateikti ie dokumentai: LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

30 1. Darbo br ini komplektas ir aktai su atsaking asmen u atliktus montavimo darbus para ais. 2. Pasl pt darb patikrinimo aktai. 3. Sistem hidraulinio i bandymo aktas. 4. Sistem iluminio i bandymo aktas. Priimant sistem, turi b ti nustatoma: 1. Ar darbai atlikti pagal projekt ir gamybos taisykles. 2. Ar teisingai atlikti vamzd i sujungimai, nuolyd iai, vamzd i sulenkimas. 3. Ar sandarios nei ardomos jungtys (suvirintos vamzd i sand ros) bei i ardomos jungtys (sriegin s ir flan in s). 4. Ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzd iai, ildytuvas, sumontuota ir tinkamai veikia armat ra, apsauginiai mechanizmai, vandens ir oro i leidimo kranai. 3.8 ATLIEKAMI DARBAI Oro aldymo sistemoje naudojami variniai vamzd iai turi b ti gamykloje apdoroti fosforo r g timi (gamybos ciklas prie oksidacij ), tiekiami su kokyb s atitikties deklaracijoje nurodytais techniniais parametrais. Naudojant aldymo agent freon R410A, maksimalus leistinas sl gis variniams vamzd iams turi b ti 3,8MPa. Atliekant montavimo darbus, b tina saugoti varini vamzd i vidin pavir i, kad nepatekt dulk s, purvas, tepalai ar dr gm. Suvirinant aldymo sistemos varinius vamzd ius, negalima naudoti flius turin i med iag (ypatingai tose sistemose, kuri altne io (freono) sud tyje yra chloro vandenilio). Suvirinant b tina naudoti fosfuoto vario pagrindu pagamintus elektrodus, kuriuos naudojant yra nereikalingas fliusas. Fliusai, kuri sud tyje yra chloro, labai kenkia variniams vamzdynams, nes sukelia vamzd i korozij ; o fliusai, kuri sud tyje yra fluoro jungini, skaido kont re cirkuliuojan ius priedus (tepalus). Atliekant suvirinimo darbus, oro aldymo sistemos vamzd ius b tina prap sti azotu, kad nesusidaryt oksidacin pl vel, kuri eksploatavimo metu sukelia neigiam poveik vo tuv ir kompresoriaus darbui. Prie sistem pradedant eksploatuoti visi sistemos komponentai arba visa sistema turi b ti i bandoma stiprio sl gio ir sandarumo bandymais, turi b ti atliktas sl giui apriboti skirt saugos jungikli funkcinis bandymas bei visos sumontuotos sistemos atitikties bandymas. Sl gio stiprio ir sandarumo bandymo metu sistemos sujungimai turi b ti prieinami ap i rai. Po i bandym prie paleid iant sistem pirm j kart turi b ti atlikti vis elektros saugos grandini funkciniai bandymai. Bandym rezultatai turi b ti dokumentuojami ORO ALDYMO SISTEMOS U PILDYMAS Oro aldymo sistema u pildoma specialiai paruo tu ekologi ku (ODP-Ozone Depletion Potential=0, GWP Global Warming Potential=1900) altne io R410A tirpalu, kurio koncentracija R32 (50%), R125 (50%), R134a(0%) turi atitikti LST EN 378-1:2000 nurodymus. Sistema u pildoma altne iu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Sistemos u pildymo sl gis 1,0MPa. Sistemoje gali b ti naudojamas tik ekologi kas altne is, kurio nutek jimas nekenkt sveikatai (R410A, R22 arba R407C) ir kuris nesugadint aldymo rangos. B tina prisiminti, kad u pildant sistem altne iu, negalima vir yti maksimalaus leistinojo kiekio, nes galima sukelti sistemoje hidraulin sm g ir sugadinti kompresori SL GIO STIPRIO BANDYMAS Bandymas atliekamas pagal LST EN 378-2:2017. Sl gio stiprio bandymas atliekamas, jei sistemos komponentai nebuvo i bandyti gamykloje pagal jiems taikomus standartus. Sistemos vamzdynams ir vamzdyn jungtims turi b ti atliekamas sl gio bandymas 1,1 maksimalaus leistino sl gio. Bandymas atliekamas 1,1 x 38 = 41,8 bar sl giu. Atliekant sl gio stiprio bandym esant reikalui sistemos sl gio ribotuvus ir valdymo taisus galima i montuoti. Bandymas turi b ti atliekamas su nepavojingomis aplinkai dujomis. Deguonis netur t b ti naudojamas. Atliekant bandym geriau naudoti azot be deguonies. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.TS

31 S naud kieki iniara tis Bendrastatybini darb elektrote nini darb automatikos montavimo darb kiekiai ir med iagos nurodomos atskirose pro ekto dalyse. Poz. Eil. Nr. Rotacinis rekuperatorius +811m²/h, -431m³/h 150Pa Komplektacija: rotacinis ilumokaitis 80%; 27. ventiliatoriai 0,45 Wh/m³; TS kompl. 1 ildymo sekcija 3,0kW (elektra); pilnas automatikos valdymo kompl. su LCD pulteliu ant sienos Statybos leidimui, konkursui ir statybai. Laida Data Pakeitimo apra ymas. Prie astis STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kval. Patv. Dok. Nr. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES ( VAIRI SOCIALINI GRUPI ASMENIMS) NAMAS, NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS A 1924 PV Erikas Klinavi ius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA S NAUD KIEKI INIARA TIS PDV Donatas Janulionis 0 PDA Emilija Klimait STATYTOJAS: DOKUMENTO YMUO: Lapas Lap LT Pavadinimas ir tec nin s c arakteristikos NE GALI J REIKAL DEPARTAMENTAS PRIE LR SOCIALIN S APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ymuo Mato vnt. 159-TP- VOK.S Kiekis Pastabos, papildomi duomenys ildymas 1. Elektrinis pakabinamas rank luos i d iovintuvas BxH=400x1000, 400W tenas TS vnt 5 2. Balansinis vo tuvas DN 15, Kvs = 2,52 TS vnt 1 3. Balansinis vo tuvas DN 20, Kvs = 5,7 TS vnt 1 4. Universalus PE-Xc/AI/PE daugiasluoksnis vamzdis Ø25x3,5 komplekte su fasonin mis dalimis TS m 1 5. Universalus PE-Xc/AI/PE daugiasluoksnis vamzdis Ø32x4,0 komplekte su fasonin mis dalimis TS m PE putplas io izoliacija vid. skersmuo 25 mm, storis 25mm TS m 1 7. PE putplas io izoliacija vid. skersmuo 35 mm, storis 40mm TS m Vamzdis PE-MDXc grind ildymui 16x2.0 TS m Sriegin jungtis 16x3/4 TS vnt Nerudijan io plieno kolektorius 1 reg. 9 ied TS vnt Nerudijan io plieno kolektorius 1 reg. 10 ied TS vnt Spintel potinkin kolektorin ner dijan. p. 840mm TS vnt Spintel potinkin kolektorin ner dijan. p. 990mm TS vnt Izoliacin plok t su folija 30mm TS 1.4 m² Patalpos termostatas 230V TS 1.4 vnt Armat rinis tinklas TS 1.4 m² Elektr. komutacin d ut, 230V TS 1.4 vnt Kampiniai rutuliniai ventiliai kolektoriui 1 TS kompl Kampo fiksatorius 90 TS 1.4 vnt Kra tine kompensacine juosta TF 160/10mm TS 1.4 m Patalpos termostato laikiklis TS 1.4 vnt Plastifikatorius betonui TS 1.4 l Termostatin pavara kolektoriams 230V TS 1.4 vnt Viela vamzd i tvirtinimui prie tinklo TS 1.4 vnt Vamzdyn hidraulinis bandymas TS m Sistemos paleidimas, derinimas, iluminis bandymas TS Kompl. 1 V dinimas 1 3

32 Poz. Eil. Nr. Pavadinimas ir tec nin s c arakteristikos ymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos, papildomi duomenys kabeli komplektas automatikai oro filtrai F7/M5; lanks ios jungtys; atraminis antivibracinis r mas. 28. Kanalinis elektrinis ildytuvas Ø250 ~230/50Hz, 1f., 1,5kW TS kompl Kanalinis (buitinis) ventiliatorius 76m³/h, 85Pa 12W 230V/50Hz 21dBA TS vnt Triuk mo slopintuvas Ø160 mm, L-600 mm TS 2.3 vnt Triuk mo slopintuvas Ø250 mm, L-600 mm TS 2.3 vnt Triuk mo slopintuvas Ø160 mm, L-900 mm TS 2.3 vnt Triuk mo slopintuvas Ø250 mm, L-900 mm TS 2.3 vnt Apval s cinkuotos skardos ortakiai d100 mm su fasonin m B sandarumo TS m 70 dalim ir jo montavimas 1,0-3,5m auk tyje klas 35. Apval s cinkuotos skardos ortakiai d125 mm su fasonin m Bsandarumo TS m 20 dalim ir jo montavimas 1,0-3,5m auk tyje klas 36. Apval s cinkuotos skardos ortakiai d160 mm su fasonin m B sandarumo TS m 32 dalim ir jo montavimas 1,0-3,5m auk tyje klas 37. Apval s cinkuotos skardos ortakiai d200 mm su fasonin m B sandarumo TS m 7 dalim ir jo montavimas 1,0-3,5m auk tyje klas 38. Apval s cinkuotos skardos ortakiai d250 mm su fasonin m B sandarumo TS m 16 dalim ir jo montavimas 1,0-3,5m auk tyje klas 39. Lankstus ortakis d100 TS m Mineralin s vatos 30mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija TS m² 1,5 41. Mineralin s vatos 50mm termoizoliacijos demblis su aliuminio folija TS m² 1,5 42. Oro reguliavimo-u darymo rankin sklend d100 TS vnt Oro reguliavimo-u darymo rankin sklend d125 TS vnt Atbulinis vo tuvas d160 TS vnt Elektrin oro u darymo sklend d250 su pavara TS vnt Oro padavimo difuzorius P-DVS 100 TS vnt Oro padavimo difuzorius P-DVS 125 TS vnt Oro pa mimo difuzorius DVS 100 TS vnt Oro pa mimo difuzorius DVS 125 TS vnt Oro padavimo-i traukimo reguliuojamos sienin s vidaus TS grotel s 200x300 vnt Oro padavimo-i traukimo reguliuojamos sienin s vidaus TS grotel s 200x350 vnt Stogelis ortakiui d250 TS vnt Bendras stogelis ortakiams TS vnt Per jimas per stog Ø100 TS vnt Per jimas per stog Ø125 TS vnt Per jimas per stog Ø160 TS vnt Per jimas per stog Ø250 TS vnt Tvirtinimo med iagos TS 2.10 kompl V dinimo sistem paleidimas, derinimas TS kompl 1 ORO KONDICIONAVIMAS 60. Invertorinis i orinis modelis; Q aldymo=6,8 kw TS Kompl Automatikos komplektas TS kompl I orinio bloko pakabinimo r mas TS kompl aldymo ma inos pajungimo komplektas susidedantis i TS kompl 3 LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.S 2 3 0

33 Poz. Eil. Nr. Pavadinimas ir tec nin s c arakteristikos ymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos, papildomi duomenys solenoido, akut s, filtro, temperat ros reguliatoriaus 64. Invertorinis sieninis oro kondicionierius, Q ald=1,6 kw TS Kompl Invertorinis sieninis oro kondicionierius, Q ald=3,2 kw TS Kompl Varinis vamzdelis 1/4 su termoizoliacija ir fasonin m dalim TS m' Varinis vamzdelis 3/8 su termoizoliacija ir fasonin m dalim TS m' Freonas R32 arba R410A TS kg 3,8 69. Sistemos bandymas TS kompl Sistemos paleidimas, derinimas TS 3.6 kompl. 1 Pastabos: 1. Kondensato nuvedimo vamzdyno kiekiai traukti VN dalyje. LT Ind. veiklos pa yma Nr TP- VOK.S 3 3 0

34 cenzūra

35 cenzūra

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Pasirašyta: :28:56 Dokumento adresas: Pasirašė: Antanina Ruikienė (Asm.k. 45

Pasirašyta: :28:56 Dokumento adresas:   Pasirašė: Antanina Ruikienė (Asm.k. 45 Pasirašyta: 2013-05-09 15:28:56 Dokumento adresas: https://www.eparasas.lt/doc/3b14f7aa80ca021fe13b4763423a3f70 Pasirašė: Antanina Ruikienė (Asm.k. 45512030423) identifikuota naudojant: Mobilus parašas:

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Floor_2015_2.indd

Floor_2015_2.indd Kainynas 2015 KOKYBĖ PROFESIONALAMS Kokybę vertinantys profesionalūs statybininkai ir inžinerinių darbų užsakovai jau yra įsitikinę TECE gaminių racionalumu ir neginčijamais pranašumais. Puiku, kad šiandien

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

kainynas01

kainynas01 TURINYS 1. STAÈIAKAMPIAI ORTAKIAI IR JUNGTYS 4 2. APVALÛS ORTAKIAI IR JUNGTYS 17 2.1. Apvalû s ortakiai 17 2.2. Apvalios jungtys su tarpinëmis 18 2.3. Apvalios jungtys be tarpiniø 23 2.4. Lankstû s ortakiai

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

patvirtintos 2012 m. programos(1)

patvirtintos 2012 m. programos(1) LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

123

123 TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 1. BENDRI REIKALAVIMAI Apsaugin -priešgaisrin signalizacija projektuojama nauja, pagal užsakovo pateiktą užduotį. Apsaugin s-priešgaisrin s signalizacijos ir įsp jimo apie gaisrą

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau