Pirkimo sutartis Nr. CPO193880

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pirkimo sutartis Nr. CPO193880"

Transkriptas

1 Pirkimo sutartis Nr. CPO Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ, atstovaujama (vardas, pavardė ir pareigos) (toliau vadinamas Užsakovu), ir TELE2, UAB (kartu su jungtinės veiklos partneriu TELE2 prekyba, UAB (kodas: )), atstovaujama (vardas, pavardė ir pareigos) (toliau vadinamas Tiekėju), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi dinaminėje pirkimo sistemoje Nr įvykusiu Mobiliųjų telefonų Konkrečiu pirkimu Nr. CPO193880, sudarome šią sutartį (toliau Pirkimo sutartis): 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos: 1.2. CPO LT Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai; 1.3. Elektroninis katalogas CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi konkretūs pirkimai CPO LT valdomos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu. Interneto adresas Pradinės Pirkimo sutarties vertė laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina; 1.5. Prekė (-ės) Tiekėjo pagal Pirkimo sutartį tiekiamos prekės. 2. Pirkimo sutarties dalykas 2.1. Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui tiekti Pirkimo sutarties priede nurodytas Prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai pristatytas Prekes ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 3. Šalių teisės ir pareigos 3.1. Tiekėjas įsipareigoja: pristatyti Prekes per Pirkimo sutartyje nurodytą terminą Užsakovo nurodytu adresu (-ais); užtikrinti, kad tiekiamos Prekės atitiktų visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus, būtų naujos ir nenaudotos, neturinčios paslėptų trūkumų bei defektų; sudaryti Užsakovui galimybę pristatytas Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą; be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys; pateikti Prekių instrukcijas Lietuvių kalba; iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui tiekti Prekes Pirkimo sutartyje nustatytais terminais; vykdyti kitus Pirkimo sutartyje numatytus Tiekėjo įsipareigojimus Pirkimo sutarties 3.1.1, ir punktuose nurodytų Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymas ir nustatytų trūkumų nepašalinimas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu Tiekėjas turi teisę: gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui; sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: nepasitelkiami. Pirkimo sutartyje nurodyti subtiekėjai gali būti keičiami ar pasitelkiami nauji subtiekėjai tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą. Pirkimo sutartyje numatytas (-i) subtiekėjas (-ai), kai subtiekėjo (-ų) kvalifikaciniais duomenimis buvo remiamasi įrodant atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas (-i) Pirkimo sutarties 10.3 punkte nustatyta tvarka; paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas: kai Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų (turinčių įtakos Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui) pagal Pirkimo sutartį; dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Sutartis nr. CPO Puslapis 1

2 3.4. Tiekėjas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises Užsakovas įsipareigoja: sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui tiekti Pirkimo sutartyje nurodytas Prekes, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo Užsakovo; priimdamas Prekes jas patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pirkimo sutarties reikalavimus. Tretieji asmenys neatsako už Užsakovo neveikimą priimant Prekes; už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su Tiekėju Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui; vykdyti kitus Pirkimo sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus Užsakovas turi teisę: nepriimti nekokybiškų Prekių ir/arba Prekių neatitinkančių Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, arba Prekių pristatytų nesilaikant Pirkimo sutartyje nurodytų reikalavimų; prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą Pirkimo sutarties priede nurodytai Prekių techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus; pasinaudoti sutarties keitimo galimybe, įskaitant papildomų prekių įsigijimą pagal Pirkimo sutarties 10.1 papunktį Užsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 4. Prekių užsakymas, pristatymas ir priėmimas 4.1. Prekių pristatymo terminas: 15 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos Prekių pristatymo vieta: Vilniaus g. 125, Šiauliai, LT Pristatomos Prekės privalo atitikti Pirkimo sutarties priede nurodytos Prekių techninės specifikacijos reikalavimus. Jei Pirkimo sutarties priede nurodyta Prekė nebegamina, ji gali būti keičiama tik į Pirkimo sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančią Prekę arba geresnės techninės specifikacijos Prekę. Prekės keitimui turi būti pateiktas Prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas įrodantis, kad gamintojas nebegamina konkrečios prašomos pakeisti Prekės Pristatomos Prekės turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pristatymo Užsakovui dienos TIEKĖJAS pristato Prekes UŽSAKOVUI pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas Incoterms. Pristatymo sąlygos DDP (pristatyta, muitas sumokėtas) Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą lygiavertį dokumentą), jei Prekės atitinka Pirkimo sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. Užsakovas pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą lygiavertį dokumentą) garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pirkimo sutarties priede nustatytas technines specifikacijas Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito lygiaverčio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka Užsakovui. Priėmimo-perdavimo akto (ar kito lygiaverčio dokumento) pasirašymo (kai jis pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu Jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo Tiekėjo, kurių jis neturėjo ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Tiekėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, kreipiasi į Užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos Užsakovas raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas. 5. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos 5.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra sutartis, kurios vertė užsakytiems Prekių kiekiams yra nurodyta Pirkimo sutarties priede. Pirkimo sutarties kaina yra lygi Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekių kiekių ir Tiekėjo pasiūlytų šių Prekių kainų sandaugų sumai Už tinkamai ir faktiškai pristatytas Prekes Užsakovas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų Šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų Šalių vėlavimą Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pirkimo sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pirkimo sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms Pirkimo sutartį nutraukus dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo gražinti perduotas Prekes ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius Prekės kainos ir Pirkimo sutarties vertės perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas Atsiskaitymo valiuta eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta Vykdant Pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių Sutartis nr. CPO Puslapis 2

3 sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos DPS tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos E. sąskaita priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos E. sąskaita priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Subtiekimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita. 6. Garantinio aptarnavimo sąlygos 6.1. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus Pirkimo sutarties priede Nr. 1 nustatyto garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Tuo atveju, jei tai pačiai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, Tiekėjas Užsakovo reikalavimu privalo ne vėliau nei per Prekių pristatymo terminą nurodytame Pirkimo sutarties 4.1 punkte (nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos) tokią Prekę pakeisti nauja Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Užsakovui dienos Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Užsakovas negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos Garantinio laikotarpio metu, sugedusios Prekės darbingumo atkūrimo trukmei esant ilgesnei nei 5 darbo dienos (neįskaitant Prekės siuntimo laiko), Tiekėjas privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnių parametrų Preke Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Užsakovas raštu informuoja apie tai Tiekėją. Jei Tiekėjas nepašalina defekto ar gedimo per 5 darbo dienas ir darbingumo atkūrimo laikotarpiu nepakeičia sugedusios Prekės kita, ne prastesnių parametrų Preke, Užsakovas turi teisę savo ar trečiųjų asmenų jėgomis atlikti šį darbą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. 7. Atsakomybė 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes iki numatyto termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių, pradėti skaičiuoti 0,05 % nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Priskaičiuota delspinigių suma gali būti išskaičiuota iš Tiekėjui mokėtinų sumų Jei ne dėl Užsakovo kaltės Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu įspėjęs Tiekėją gali: nutraukti Pirkimo sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 15 (penkiolika) % nuo pavėluotų pristatyti Prekių vertės (kai netaikomos papildomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo; nutraukti Pirkimo sutartį ir pasinaudoti pateiktu Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti visą Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą Tiekėjui pakartotinai pristačius nekokybiškas ir/arba neatitinkančias Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų Prekes, Tiekėjas privalo Užsakovui sumokėti baudą lygią 50 (penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo mokėti 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma) Jei ne dėl Tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, Tiekėjas turi Sutartis nr. CPO Puslapis 3

4 teisę nutraukti Pirkimo sutartį ir atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo Užsakovas ar Tiekėjas neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo. 8. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 8.1. Nė viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pirkimo sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pirkimo sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo. 9. Pirkimo sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas 9.1. Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo sutarties Šalių Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui. 10. Pirkimo sutarties pakeitimai Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama, kai Užsakovui atsiranda poreikis įsigyti Pirkimo sutarties priede nurodytų Prekių papildomą kiekį ir/ar Pirkimo sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, bendrai neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės Pirkimo sutarties vertės. Už papildomai įsigyjamas Pirkimo sutarties priede nurodytas Prekes bus apmokėta pagal šiame priede nurodytas Prekių kainas. Už Pirkimo sutarties priede nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis Pirkimo sutarties sąlygos Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka: Pirkimo sutartyje numatyti Prekių pristatymo terminai keičiami Pirkimo sutarties 4.9 punkte numatyta tvarka; Pirkimo sutartyje numatytos Prekių kainos ir Pirkimo sutarties kaina keičiami sutarties 5.5 punkte numatyta tvarka; Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą Nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. 11. Pirkimo sutarties galiojimas Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus galiojantį Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma) Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši sutartis. Pirkimo sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekėjas pagal šią sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai apmokėta už suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo ir/arba dėl Pirkimo sutarties ir 6.4 punktuose numatytų įsipareigojimų nevykdymo. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl Tiekėjo esminio šios sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį ir (ar) sutartį, kuria keičiama Pirkimo sutartis, jeigu: Tiekėjui iškeliama bankroto byla; kai Tiekėjas nesilaiko Pirkimo sutarties 10.3 ir 10.4 punktuose nustatytos subtiekėjų keitimo tvarkos Tiekėjas turi teisę raštišku pranešimu nutraukti Pirkimo sutartį įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai Užsakovas Sutartis nr. CPO Puslapis 4

5 daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį Pirkimo sutartyje ir kitais, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatytais atvejais Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pirkimo sutartį, kaip tai numatyta Pirkimo sutarties nuostatose. 12. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės Papildomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos. 13. Baigiamosios nuostatos Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta Užsakovo ir Tiekėjo Pirkimo sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama sudedamoji Pirkimo sutarties dalis Pirkimo sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge Pirkimo sutartis yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos Pirkimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Užsakovas Tiekėjas Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ TELE2, UAB Adresas: Vilniaus g. 125, LT Šiauliai, Šiaulių apskritis Adresas: Upės g. 23, LT Vilnius, Vilniaus apskritis Kodas: Kodas: PVM kodas: PVM kodas: LT A. s. Nr.: LT , AB Šiaulių bankas A. s. Nr.: LT , AB Swedbank Tel.: Tel.: Faks.: Faks.: El. paštas: El. paštas: Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys: Rentas Viršila, infrastruktūros specialistas, tel , el. p. Sutartis nr. CPO Puslapis 5

6 Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: Rentas Viršila, infrastruktūros specialistas, tel , el. p. Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo: Vardas, pavardė: Vardas, pavardė: Pareigos: Pareigos: Parašas: Parašas: Data: Data: Pirkimo sutartis nr. CPO Puslapis 6

7 Pirkimo sutarties CPO priedas Nr. 1 Prekės aprašymas: Kiekis Prekės vnt. kaina (vnt.) (Eur be PVM) NOKIA Gamintojas, modelis Nurodyti NOKIA 3310 Veikimo dažnio palaikymas GSM 900/1800 lygiavertes savybes GSM 900/1800 užtikrinanti technologija Duomenų perdavimo technologija GPRS, EDGE ar lygiavertes GPRS, EDGE savybes užtikrinanti technologija Įvesties tipas Fizinė skaičių klaviatūra, neintegruota ekrane Fizinė skaičių klaviatūra, neintegruota ekrane Baterijos talpa (mah) Ne mažiau nei 1000 mah 1200 mah Baterijos tipas Li-Ion, Li-PO ar lygiavertes savybes užtikrinanti Li-Ion technologija Baterijos pokalbio trukmė Ne mažiau nei 15 val. 22 val. Baterijos budėjimo trukmė Ne mažiau nei 600 val. 600 val. Vidinė atmintis (be papildomos kortelės) Ne mažiau nei 16 Mb 16 MB Galimybė naudoti papildomą atminties kortelę Ne mažiau nei 32 Gb 32 GB Telefono (įskaitant ir priedus) kokybės garantijos suteikiamas 24 mėn. laikotarpis ne mažesnis kaip 24 mėnesiai. Jei garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos (neįskaitant telefono siuntimo laiko), darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke. Ne mažiau nei 24 mėn. Komplektacija Originali ir standartinė oficialaus gamintojo teikiama Originali ir standartinė oficialaus komplektacija, taikoma Lietuvos Respublikos rinkai gamintojo teikiama komplektacija, taikoma Lietuvos Respublikos rinkai Telefono išleidimo metai Ne anksčiau nei 2016 metai 2017 metai Papildomi reikalavimai Telefonas turi būti: naujas (nenaudotas), naujas (nenaudotas), kokybiškas, kokybiškas, sukomplektuotas, įpakuotas į standartinę gamintojo sukomplektuotas, įpakuotas į pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepririštas prie operatoriaus. standartinę gamintojo pakuotę, pakuotė turi būti nepažeista, nepririštas prie operatoriaus. Nuoroda į internetinį puslapį Nuoroda į internetinį puslapį apie tiekėjo siūlomą gamintojo modelį ir jo techninius parametrus Prekei suteikiama kokybės garantija (mėnesiais): 24 mėn. Suma, Eur be PVM PVM suma, Eur Suma (tiekėjo pasiūlymo kaina), Eur su PVM UŽSAKOVAS Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ TIEKĖJAS TELE2, UAB Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo: Vardas, pavardė, pareigos: Vardas, pavardė, pareigos: Parašas: Parašas: Pirkimo sutartis nr. CPO Puslapis 7

8 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento registracijos data ir numeris Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją DETALŪS METADUOMENYS Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ (GERC), Vilniaus g. 125, LT Šiauliai, LT Šiauliai, Lietuva ( :37:18) Tele2, UAB Sutartis CPO Mobilūs telefonai Nr. GS-3 - ADOC-V1.0 Pasirašymas Inga Tamosinaitė, Direktorius :06:37 (GMT+02:00) XAdES-C :07:10 (GMT+02:00) EID-SK 2016, =#160e4e d ,AS Sertifitseerimiskeskus,EE Sertifikato galiojimo laikas :41: :59:59 Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas - Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Pasirašymas Birutė Urbonė :49:55 (GMT+02:00) XAdES-EPES EID-SK 2016, =#0c0e4e d ,AS Sertifitseerimiskeskus,EE Sertifikato galiojimo laikas :46: :59:59 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius - Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas Paieškos nuoroda - Papildomi metaduomenys - - DocLogix v Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( :37:18) :37:18 atspausdino Arvydas Urbonavičius

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau