NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. LT GALIOJA NUO /29

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. LT GALIOJA NUO /29"

Transkriptas

1 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. LT GALIOJA NUO /29

2 APIE NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMĄ Jauskitės saugūs apsidraudę Balcia Nelaimingų atsitikimų draudimu! Nelaimingų atsitikimų draudimą sukūrėme tam, kad suteiktume Jums finansinį saugumą ir paramą Jums bei Jūsų artimiesiems netikėto kūno sužalojimo ar ligos atveju. Siūlome platų draudimo rizikų asortimentą, todėl galite pasirinkti labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį variantą arba jų paketą: Draudimas nuo traumų Draudimo išmoką mokame, kai dėl nelaimingo atsitikimo Apdraustasis patiria kūno sužalojimus, nurodytus šių Draudimo taisyklių Lentelėje Nr. 2 Traumos. Draudimas nuo neįgalumo Draudimo išmoką mokame, kai Apdraustajam dėl nelaimingo atsitikimo ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos yra nustatomi kūno sužalojimai, nurodyti šių Draudimo taisyklių Lentelėje Nr. 1 Neįgalumas. Draudimas nuo mirties Draudimo sumos dydžio išmoką mokame, jeigu Apdraustasis dėl nelaimingo atsitikimo miršta ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos. Ligonpinigių draudimas Draudimo išmoką mokame, kai Apdraustasis dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo yra gydomas stacionarioje gydymo įstaigoj. Dienpinigių draudimas Draudimo išmoką mokame, kai Apdraustasis dėl draudimo laikotarpiu Lietuvos Respublikoje įvykusio nelaimingo atsitikimo tampa laikinai nedarbingu mažiausiai 3 (trims) dienoms iš eilės. Kritinių ligų draudimas Draudimo sumos dydžio išmoką mokame, kai Apdraustajam draudimo laikotarpiu pirmą kartą jo gyvenime diagnozuojama liga, nurodyta šių Draudimo taisyklių Lentelėje Nr. 3 Kritinės ligos. Pagalbos (laidojimo ar kūno kremavimo) išlaidų draudimas Kompensuojame Apdraustojo laidojimo ir (ar) kremavimo Lietuvos Respublikoje faktines išlaidas, jeigu Apdraustasis dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo miršta. Būsto pritaikymo specialiems poreikiams esant neįgalumui išlaidų draudimas Apmokame Apdraustojo gyvenamojo būsto pritaikymo jo poreikiams išlaidas, jei dėl kūno sužalojimo, kuris pagal Neįgalumo riziką pripažintas draudžiamuoju įvykiu, sutrikdyta Apdraustojo judėjimo funkcija. Papildomų išlaidų esant laikinam neįgalumui draudimas Jei po nelaimingo atsitikimo Apdraustajam paskiriamas gulimas režimas, gydymo laikotarpiu apmokame patirtas išlaidas už gydytojo arba slaugytojo paslaugas, gyvenamojo būsto tvarkos palaikymo paslaugas, Apdraustojo rūbų ir patalynės skalbimą bei valymą, maisto produktų ir būtinų pirkinių pristatymą, šuns vedžiojimą. Darbdavio patirtų finansinių nuostolių draudimas Apdraustajam patyrus kūno sužalojimą, dėl kurio jis miršta ar tampa neįgalus, apmokame Jūsų kaip darbdavio patirtas išlaidas: teisininkų atstovavimo išlaidas, Apdraustojo laidojimo išlaidas, psichologo, socialines, medicinines pagalbos Apdraustajam ar jo šeimos nariams išlaidas, naujo darbuotojo paieškos išlaidas. 2/29

3 Stovyklos atšaukimo dėl patirtos traumos finansiniai nuostolių draudimas Apmokame Jūsų patirtas išlaidas įsigyjant vaikų stovyklos kelialapį, kai dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos traumos ar neįgalumo Apdraustasis negali vykti į suplanuotą stovyklą ar negali pilnavertiškai dalyvauti stovyklos programoje. Išsamus draudimo rizikų aprašymas pateikiamas toliau Draudimo taisyklėse. Ką daryti atsitikus įvykiui? Atsitikus nelaimingam atsitikimui kuo skubiau, ne vėliau kaip per 48 valandas, kreipkitės į gydymo įstaigą, kur Jums bus suteikta medicininė pagalba. Iš gydymo įstaigos, suteikusios Jums pirmąją pagalbą, gaukite su gydymu susijusius dokumentus. Apie įvykusią žalą ir patirtą nuostolį praneškite Mums raštu ne vėliau kaip per 30 dienų, o Apdraustojo mirties atveju - ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įvykio dienos, bent vienu iš nurodytų būdų: registruotu paštu adresu Perkūnkiemio g. 5, LT Vilnius, elektroniniu paštu zalos@balcia.lt ar užpildant pranešimą internetu Nesant galimybės pranešti apie įvykį raštu, privaloma Mus informuoti telefonu 19001, skambinant iš užsienio Būkite saugūs ir sveiki! Balcia Insurance SE Lietuvos filialas 3/29

4 TURINYS APIE NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMĄ... 2 I. VARTOJAMOS SĄVOKOS... 5 II. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO SĄLYGOS Ką apdraudžiame Ko neapdraudžiame III. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA Atsitikus draudžiamajam įvykiui Žalos nustatymas Draudimo išmokos mokėjimas IV. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMO IR MAŽINIMO TVARKA V. BENDROSIOS SĄLYGOS Draudimo sutartis Draudimo rizikos pasikeitimas Jūsų teisės ir pareigos Naudos gavėjo teisės ir pareigos Mūsų teisės ir pareigos Draudimo įmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka Kitos sąlygos priedas priedas priedas /29

5 I. VARTOJAMOS SĄVOKOS 1.1. Apdraustasis asmuo, kurį Jūs nurodėte Draudimo sutartyje ir kurio gyvenime įvykus draudžiamajam įvykiui Mes privalome mokėti draudimo išmoką. Draudimo sutartyje Apdraustaisiais gali būti: Aiškiai įvardyti fiziniai asmenys; Darbuotojai pagal pareigybių sąrašą Apdraustojo artimieji: sutuoktinis (-ė) ar kartu gyvenantis ir ne trumpiau kaip vienerius metu bendrą ūkį vedantis asmuo (sugyventinis (-ė)); vaikai (įvaikiai), vaikaičiai ir jų sutuoktiniai ar sugyventiniai; tėvai (įtėviai), seneliai; broliai (įbroliai), seserys (įseserės); 1.3. Būstas - Apdraustojo nuolatinė gyvenamoji vieta (gyvenamasis namas, jo dalis ar butas, įskaitant ir daugiabučio bendro naudojimo patalpas) bei nuosavybės teise priklauso Apdraustajam arba jo Artimajam. Būsto savininkas ir bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad būstas ir bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos šių Draudimo taisyklių prasme. Būstas baigtas statyti, pripažintas tinkamu naudoti ir įregistruotas VĮ Registrų centras Draudėjas arba Jūs fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi į Mus ar Mūsų atstovą dėl Draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam Mes pasiūlėme sudaryti Draudimo sutartį, arba kuris sudarė Draudimo sutartį su Mumis ir privalo mokėti draudimo įmokas Draudikas arba Mes Balcia Insurance SE, veikianti per Balcia Insurance SE Lietuvos filialą Draudimo rizika tikėtinas ir nuo Apdraustojo valios nepriklausantis pavojus, kuris gresia jo turtiniams interesams, susijusiems su jo gyvybe ir (ar) sveikata Draudimo suma Draudimo sutartyje nurodyta arba Draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka. Draudimo suma nustatoma kiekvienam Apdraustajam ir kiekvienai pasirinktai draudimo rizikai. Draudimo suma mažinama išmokėtų draudimo išmokų dydžiu kiekvienam Apdraustajam. Visų per Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį mokėtinų draudimo išmokų suma negali viršyti 100 % Draudimo liudijime nustatytos konkrečiai draudimo rizikai nustatytos sumos. Draudimo sutartyje gali būti numatytos išimtys Draudimo taisyklės Mūsų parengtos Draudimo sutarties standartinės sąlygos. Jos skelbiamos interneto svetainėje Draudimo teritorija geografinė teritorija, kurioje atsitikusiam draudžiamajam įvykiui galioja draudimo apsauga. Draudimo teritorija nurodyta Draudimo liudijime, jeigu nėra susitarta kitaip Draudžiamasis įvykis Draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes privalome mokėti draudimo išmoką. Draudžiamaisiais laikomi tik tie įvykiai, kurie įvyksta Draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu Europa Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės Išskaita suma, kuri draudžiamojo įvykio atveju yra išskaitoma iš Apdraustajam mokėtinos draudimo išmokos. Išskaita nurodoma Draudimo sutartyje konkrečia suma ir (ar) procentu nuo nuostolio, apskaičiuoto pagal šias Draudimo taisykles, sumos. Kai pagal tą pačią Draudimo sutartį draudžiamas daugiau nei vienas asmuo, išskaita yra taikoma kiekvienam Apdraustajam Gydymo įstaiga licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga, vykdanti visuotinai pripažinta medicina pagrįstą praktiką Kalbos netekimas visiškas ar dalinis gebėjimo kalbėti ir (ar) suprasti kalbą praradimas Klausos netekimas visiškas kurtumas arba abiejų ausų klausos susilpnėjimas, kai Apdraustasis negirdi kalbančiojo prie ausies kaušelio, o klausos slenkstis audiogramoje yra didesnis kaip 91 db, Klausos viena ausimi netekimas vienos ausies kurtumas arba klausos susilpnėjimas, kai Apdraustasis negirdi kalbančiojo prie sužalotos ausies kaušelio, o klausos slenkstis audiogramoje yra didesnis kaip 91 db Kūno sužalojimas nelaimingo atsitikimo sukeltas Apdraustojo kūno audinių arba organų, anatominio vientisumo, arba jų funkcijų pažeidimas mechaniniu, cheminiu, terminiu, nuodingų dujų arba kt. fiziniu poveikiu Laikinas neįgalumas - asmens būklė, kai dėl ligos ar kūno sužalojimo laikinai sumažėjusi galimybė dirbti, mokytis, veikti. 5/29

6 1.19. Medicininiai dokumentai Gydymo įstaigos patvirtinta ir raštu pateikta informacija apie Apdraustojo organizmo funkcijų sutrikimus, atliktus tyrimus, nedarbingumą, taikytą gydymą, reabilitaciją ir paskirtus medikamentus ar kitas priemones Mirtis negrįžtama žmogaus organizmo kaip visumos žūtis dėl nelaimingo atsitikimo, kai negrįžtamai nutrūksta žmogaus kraujotaka, kvėpavimas ir įvyksta smegenų mirtis Naudos gavėjas Jūsų arba Apdraustojo paskirtas ir Draudimo sutartyje nurodytas asmuo, turintis teisę draudžiamojo įvykio atveju gauti draudimo išmoką Neblaivumas būsena, kai Apdraustasis yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant ir stipriai veikiančius vaistus bei vaistus, dėl kurių negalima užsiimti tam tikra veikla. Šių Draudimo taisyklių prasme, asmuo bus laikoma blaiviu, kai tai galima patikrinti, jeigu alkoholio koncentracija kraujyje neviršys 0,4 promilės Nedarbingas ligonis laikomas nedarbingu, jei jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas arba pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (F 094a). Jei ligonis yra suaugęs nedirbantis asmuo, dirbantis asmuo atostogų metu, besimokantis vaikas (studentas) atostogų metu arba ikimokyklinio amžiaus vaikas, nelankantis ugdymo įstaigos, jis laikomas nedarbingu, jei ambulatorinis gydymas taikomas ne trumpiau kaip 10 dienų iš eilės Nedraudžiamasis įvykis Draudimo taisyklėse ir (ar) įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus Mes nemokame draudimo išmokos Nelaimingas atsitikimas staigus netikėtas įvykis, kurio metu prieš Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikia fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kt. fizinis poveikis), dėl kurios Apdraustasis patiria kūno sužalojimą, tampa laikinai nedarbingu, tampa neįgaliu arba miršta; Nepertraukiamos draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis tai nuosekli Draudimo sutarčių galiojimo seka, kai vienos Draudimo sutarties pabaiga sutampa su kitos Draudimo sutarties pradžia, o draudimo apsauga, suteikiama pagal šias Draudimo sutartis, nebuvo sustabdyta ir (ar) nė viena iš šių Draudimo sutarčių nebuvo nutraukta Sporto varžybos ir treniruotės varžybos ir treniruotės, organizuojamos sporto organizacijų, juridinio asmens teises turinčių sporto šakų klubų, sporto mokyklų, sporto centrų, sporto bazių, sporto šakų federacijų, asociacijų, draugijų ir kitų kūno kultūra ir sporto veikla užsiimančių organizacijų ir institucijų, kurios sudaro sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto renginius (toliau Sporto organizacijos). Varžybos yra vykdomos pagal nuostatus, kurie turi atitikti sporto varžybų taisykles. Nuostatuose turi būti nurodyti varžybų organizatoriai, taip pat varžybų vykdymo sąlygos, tvarka ir saugos nurodymai. Šio punkto nuostatos nėra taikomos sporto užsiėmimams, kurie nėra organizuojami sporto organizacijų ir yra Apdraustojo laisvalaikio praleidimo forma Operacija tai mechaninis poveikis audiniams ir organams gydymo ar diagnostikos tikslu. Kaulų lūžių ir išnirimų atveju, operacija yra vadinama chirurginė procedūra, kurios metu sutvirtinami kaulo lūžgaliai chirurgine vinimi, plokštele, ar fiksacijos aparatu. Uždaras kaulų ir sąnarių atstatymas nėra laikomas operacija. Operacija, kurios metu tvarkomi keli vienos kūno dalies kaulai, vertinama kaip viena operacija. Operacija turi būti atliekama bendroje ar spinalinėje nejautroje (bendroji nejautra per kvėpavimo takus ar kraują anestetikais dirbtinai sukeltas grįžtamasis centrinės nervų sistemos slopinimas, kai netenkama sąmonės ir jutimų, atsipalaiduoja skersaruožiai raumenys ir iš dalies nuslopinamos vegetacinės funkcijos; spinalinė nejautra dirbtinai sukeltas grįžtamasis stuburo nervų šaknelių slopinimas suleidžiant anestetikus į cerebrospinalinį skystį) Pakartotinis lūžis nevisiškai suaugusio kaulo lūžis anksčiau buvusio lūžio vietoje Patologinis lūžis kaulo lūžis, kuris įvyko dėl kaulo struktūros patologinių pasikeitimų (įskaitant atvejus, kai patį lūžį sąlygojo išorinės fizinės jėgos poveikis) Planinė medicinos pagalba oficialios ir visuotinai pripažinta medicina pagrįstos medicinos paslaugos, kurios yra atliekamos gydytojui paskyrus, siekiant įgyvendinti Apdraustojo gydymo dėl nelaimingo atsitikimo planą. Planine medicinos pagalba nelaikomas reabilitacinis, kurortinis ar sanatorinis gydymas, taip pat netradicinės medicinos priemonės Regos netekimas visiškas aklumas arba abiejų akių regos susilpnėjimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažesnis kaip 0,04 iki šviesos jutimo arba regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas yra iki 5 laipsnių nuo fiksacijos taško Regos viena akimi netekimas regėjimo aštrumas viena akimi yra mažesnis kaip 0,04 iki šviesos jutimo. 6/29

7 1.34. Smegenų mirtis negrįžtama visų žmogaus galvos smegenų struktūrų veiklos baigtis, nors kai kurie jo organai bei organų sistemos dar veikia Sportavimu laikysime dalyvavimą Sporto organizacijos rengiamuose bet kurios rūšies sportiniuose užsiėmimuose, treniruotėse ar varžybose. Individualių ar grupinių sportinių užsiėmimų, kurie nėra organizuojami sporto organizacijos ir yra tik Apdraustojo laisvalaikis, sportavimu nelaikysime Teroro aktas veiksmas, kurio metu bet kuris asmuo ar asmenų grupė (-ės), veikdami pavieniui ar kurios nors organizacijos (-jų) ar vyriausybės (-ių) vardu arba būdami su jomis susiję, naudoja jėgą ar prievartą ir (arba) grasina panaudoti jėgą ar prievartą ar imasi kitų priemonių, pavyzdžiui žalą sukeliančių biologinių ar cheminių medžiagų paskleidimo bei tokiais veiksmais pagal jų pobūdį ar aplinkybes, siekia politinių, religinių, ideologinių ar panašių tikslų, įskaitant ketinimus paveikti bet kurią vyriausybę ir (arba) įbauginti visuomenę arba kurią nors visuomenės dalį. II. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO SĄLYGOS 1. Ką apdraudžiame 1.1. Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų apdraudžiami Jūsų ir (ar) Apdraustojo turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo sveikata bei gyvybe Draudžiamaisiais įvykiais laikomi Apdraustajam staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai, jeigu jie nurodomi Draudimo liudijime: Mirtis draudimo sumos didžio išmoką mokame, jeigu Apdraustasis dėl draudžiamojo įvykio miršta ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos draudimo išmoką mokėsime Draudimo liudijime nurodytam Naudos gavėjui. Jei Draudėjas ir Apdraustasis nesutampa, o Apdraustojo raštiško sutikimo dėl Naudos gavėjo paskyrimo nėra, arba jei Naudos gavėjas draudimo liudijime nenurodytas, draudimo išmoką mokėsime Apdraustojo paveldėtojams, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos Tuo atveju, jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo jau buvo mokėta draudimo išmoka pagal neįgalumo, traumų, ligonpinigių, dienpinigių, papildomų išlaidų esant laikinam neįgalumui, būsto pritaikymo specialiems poreikiams esant neįgalumui išlaidų rizikas, tačiau per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos atsirado pagrindas mokėti draudimo išmoką dėl Apdraustojo mirties, išmoka mirties atveju yra mažinama suma, išmokėta pagal neįgalumo, traumų, ligonpinigių, dienpinigių, papildomų išlaidų esant laikinam neįgalumui, būsto pritaikymo specialiems poreikiams esant neįgalumui išlaidų rizikas Neįgalumas draudimo išmoką mokame, kai Apdraustajam dėl draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos yra nustatomi kūno sužalojimai, nurodyti šių Draudimo taisyklių Lentelėje Nr. 1 Neįgalumas : draudimo išmoka apskaičiuojama dauginant draudimo sutartyje numatytą neįgalumo draudimo sumą iš Lentelėje Nr. 1 Neįgalumas numatyto dėl nelaimingo atsitikimo patirto atitinkamo kūno sužalojimo procento; jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo yra patiriami keli kūno sužalojimai, numatyti Lentelėje Nr. 1 Neįgalumas, draudimo išmokos yra sumuojamos; jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo buvo mokėta draudimo išmoka pagal traumų riziką, tačiau per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos atsirado pagrindas mokėti draudimo išmoką pagal neįgalumo riziką, išmoka pagal neįgalumo riziką yra mažinama suma, išmokėta pagal traumų riziką; jeigu Apdraustajam nustatomas neįgalumas, Mes taip pat atlyginsime psichologinės pagalbos Apdraustajam ir teiktos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos, išlaidas, neviršijančias 300 Eur per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Draudimo išmokos apskaičiavimo pagrindas sąskaitos, patvirtinančios psichologinės pagalbos teikimo faktą Darbingumo sumažėjimas (netekimas), valstybinių institucijų patvirtintas darbingumo (neįgalumo) lygis ar kitokia forma pateiktas darbingumo (neįgalumo) įvertinimas nėra laikomas neįgalumu pagal šias Draudimo taisykles. 7/29

8 Traumos draudimo išmoką mokame, kai dėl draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo Apdraustasis patiria kūno sužalojimus, nurodytus šių Draudimo taisyklių Lentelėje Nr. 2 Traumos : draudimo išmoka traumos atveju yra apskaičiuojama dauginant draudimo liudijime numatytą traumų draudimo sumą iš Lentelėje Nr. 2 Traumos numatyto atitinkamos traumos procento; jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo yra sužalojamos kelios kūno dalys (keli organai), draudimo išmokos, numatytos Lentelėje Nr. 2 Traumos, yra sumuojamos; keli vienos kūno dalies (organo) sužalojimai dėl to paties nelaimingo atsitikimo vertinami kaip vienas įvykis ir draudimo išmoka mokama tik pagal vieną Lentelėje Nr. 2 Traumos punktą, numatantį sunkiausią kūno sužalojimą. Vieno kaulo lūžis keliose vietose vertinamas kaip vienas lūžimas. Abiejų vieno kelio meniskų plyšimas vertinamas kaip vienas menisko plyšimas; kaulų lūžių, išnirimų, panirimų, sąvaržų plyšimų atveju draudimo išmoka yra mokama, tik jei tai patvirtinta rentgeno, kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimo nuotrauka; Raumenų, sausgyslių, raiščių, menisko plyšimų atveju draudimo išmoka yra mokama, tik jei tai patvirtinta instrumentiniais (ultragarso, kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso) ir (ar) kitais objektyviais tyrimų metodais. Nepateikus minėtų tyrimų nuotraukų ar kitų minėtų tyrimų dokumentų, draudimo išmoka nėra mokama; Draudimo išmoka mokama tik už pirminį išnirimą, raiščių, sausgyslių, menisko plyšimą; Draudimo išmoka dėl trauminio dantų pažeidimo ir (ar) netekimo mokama tik jei yra objektyvūs burnos ir (ar) veido minkštųjų audinių sužalojimo požymiai. Draudimo išmoka nemokama dėl dantų pažeidimo ir (arba) netekimo kandimo (kramtymo) metu arba ligos pasiekoje. Draudimo išmoka mokama tik vieną kartą po trauminio dantų pažeidimo. Už pakartotinę to paties danties traumą draudimo išmoka nemokama. Nelaimingo atsikimo padariniai vertinami ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos; Kūno paviršiaus ploto 1 % yra lygus apdraustojo plaštakos delno paviršiaus (delno ir pirštų kartu) plotui jeigu dėl to paties nelaimingo atsitikimo atsirado pagrindas mokėti išmoką pagal neįgalumo ar mirties riziką, draudimo išmoka pagal traumų riziką nėra mokama Ligonpinigiai draudimo išmoką mokame, kai Apdraustasis dėl draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo yra gydomas stacionare, išskyrus atvejus, kai Apdraustasis gydomas dienos stacionare, poilsio namuose, reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo centruose: Ligonpinigius pradedame mokėti nuo pirmos hospitalizavimo dienos. Pirmoji ir paskutinioji hospitalizacijos dienos laikomos viena diena Draudžiamojo įvykio atveju mokame Draudimo liudijime nurodytą vienos dienos ligonpinigių draudimo sumą už kiekvieną stacionare praleistą dieną, tačiau ne daugiau kaip už 140 (šimtą keturiasdešimt) dienų per visą Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį Dienpinigiai - draudimo išmoką mokame, kai Apdraustasis dėl draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo tampa laikinai nedarbingu ne trumpiau kaip 3 (trims) dienoms iš eilės: Atsiradus teisei į draudimo išmoką, draudimo išmoką mokame už nedarbingumo laikotarpį skaičiuojant nuo pirmos nedarbingumo dienos. Pirmoji ir paskutinioji nedarbingumo dienos laikomos viena diena Jei dėl to paties nelaimingo atsitikimo Apdraustasis tampa laikinai nedarbingu kelis kartus, dienpinigiai mokami tik už vieną, ilgiausią, nedarbingumo laikotarpį. Visais atvejais dėl to paties nelaimingo atsitikimo dienpinigiai mokami ne daugiau kaip už 30 (trisdešimt) nedarbingumo dienų Pagrindas mokėti dienpinigius yra tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai: nedarbingumo pažymėjimas arba pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (F 094/a). Už vaikus, 8/29

9 jaunesnius kaip 12 metų, dienpinigius mokame pagal Apdraustojo asmens slaugai išduotus ir nedarbingumą patvirtinančius aukščiau nurodytus dokumentus Draudimo išmoka yra apskaičiuojama dauginant laikinojo nedarbingumo dienų skaičių iš draudimo sutartyje numatytos draudimo išmokos dienai Draudimo išmoka pagal šią riziką nemokama tuo laikotarpiu, kai dėl to paties įvykio mokama draudimo išmoka pagal Ligonpinigių draudimo riziką Pagalbos (laidojimo ar kūno kremavimo) išlaidos kompensuojame Apdraustojo laidojimo ir (ar) kremavimo faktines išlaidas (karsto įsigijimo, palaikų transportavimo, kremavimo ar laidojimo paslaugų išlaidas), jeigu Apdraustasis dėl draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu įvykusio nelaimingo atsitikimo miršta ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo nelaimingo atsitikimo dienos Būsto pritaikymo specialiems poreikiams esant neįgalumui išlaidos - apmokame išlaidas, patirtas Apdraustojo gyvenamojo būsto pritaikymo jo poreikiams, jei dėl pagal Neįgalumo riziką draudžiamuoju įvykiu pripažinto kūno sužalojimo sutrikdyta Apdraustojo judėjimo funkcija ir kompetentinga institucija teisės aktų nustatyta tvarka nustato jam šiuos poreikius: specialusis nuolatinės slaugos poreikis labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio nuolatinis poreikis ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai; Kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių (vaikštynės, ramentai ir pan.) nuolatinis poreikis vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai Esant būsto ir bendro naudojimo patalpų savininkų sutikimui, kompensuojame būsto pertvarkymo išlaidas, skirtas judėjimo funkcijų sutrikimų turintiems neįgaliesiems neprieinamoms erdvėms keisti, ir remonto, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus, išlaidas Apskaičiuojant draudimo išmoką vadovausimės su Jumis suderinta būsto pritaikymo darbų sąmata. Draudimo išmoka mokama būsto pritaikymą atliekančiam rangovui arba Apdraustajam ar jo įgaliotam asmeniui, jeigu pastarasis tiesiogiai atsiskaito su rangovu Papildomos išlaidos esant laikinam neįgalumui Apdraustojo judėjimo funkcijai sutrikus dėl nelaimingo atsitikimo tiek, kad, gydytojo sprendimu, Apdraustajam ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo draudžiamojo įvykio dienos paskiriamas gulimas režimas, apmokame šias gydymo laikotarpiu faktiškai patirtas išlaidas: gydytojo arba slaugytojo paslaugas, patenkančias į planinės medicinos pagalbos apimtį, medicininio vizito išlaidas; Apdraustojo būsto, kuriame jis gyvena, tvarkos palaikymo išlaidas; išlaidas už Apdraustojo rūbų ir patalynės skalbimą bei valymą; išlaidas už maisto produktų ir būtinų pirkinių pristatymą Apdraustajam gydymo laikotarpiu, neįskaitant išlaidų patiems maisto produktams ar pirkiniams; išlaidas už Apdraustajam priklausančio šuns vedžiojimą Darbdavio patirti finansiniai nuostoliai - apmokame Jūsų kaip darbdavio faktiškai patirtas išlaidas, kai Apdraustasis draudimo sutartyje nurodytoje draudimo apsaugos galiojimo teritorijoje ir draudimo apsaugos galiojimo metu vykdydamas Jūsų pavestas darbo funkcijas patyria kūno sužalojimą, dėl kurio ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus miršta ar tampa neįgalus ir kuris pripažintas draudžiamuoju įvykiu pagal Mirties ar Neįgalumo rizikas: Teisininkų atstovavimo Jums santykiuose su valstybinėmis institucijomis ar Apdraustuoju išlaidas; Apdraustojo laidojimo išlaidas Apdraustajam žuvus; Psichologo, socialinės, medicininės pagalbos Apdraustajam ar jo šeimos nariams išlaidas už ne ilgesnį nei 3 (trijų) mėnesių nuo draudžiamojo įvykio dienos laikotarpį; Naujo darbuotojo paieškos išlaidas už ne ilgesnį nei 3 (trijų) mėnesių nuo draudžiamojo įvykio dienos laikotarpį. 9/29

10 Stovyklos atšaukimo dėl patirtos traumos finansiniai nuostoliai - apmokame Jūsų patirtas išlaidas įsigyjant vaikų stovyklos kelialapį, kai dėl draudžiamuoju įvykiu pripažintos traumos ar neįgalumo Apdraustasis negali vykti į suplanuotą stovyklą ar negali pilnavertiškai dalyvauti stovyklos programoje; Tuo atveju, kai Apdraustasis draudžiamąjį įvykį pagal traumos ar neįgalumo riziką patiria jau dalyvaudamas stovykloje, mokant draudimo išmoką išskaičiuojama suma, lygi vienos stovyklos dienos kainai padauginus iš stovykloje praleistų dienų skaičiaus; Draudimo išmoka visais atvejais apskaičiuojama pritaikius Draudimo liudijime nurodytą išskaitą Kritinės ligos - draudimo sumos didžio išmoką mokame, kai Apdraustajam draudimo laikotarpiu pirmą kartą jo gyvenime diagnozuojama liga, nurodyta šių taisyklių Lentelėje Nr. 3 Kritinės ligos Draudimo išmoka mokama esant visoms šioms sąlygoms: Kritinė liga atsirado praėjus ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos arba, jei Apdraustasis įtraukiamas į jau galiojančią draudimo sutartį, praėjus 90 (devyniasdešimt) dienų po naujo Apdraustojo įtraukimo į sutartį. Ši sąlyga netaikoma, jei Apdraustajam Kritinių ligų draudimo apsauga galioja nepertraukiamai, t.y., kai vieno draudimo liudijimo, kuriuo Kritinių ligų draudimu buvo apdraustas Apdraustasis, pabaigos momentas sutampa su kito draudimo liudijimo pradžios momentu. Susirgimo kritine liga data yra laikoma diena, kai Apdraustasis kreipėsi į gydymo įstaigą dėl pirmųjų simptomų, dėl kurių, atlikus tyrimus, patvirtinta kritinės ligos diagnozė; diagnozė atitinka visus Lentelėje Nr. 3 Kritinės ligos nurodytus atitinkamos kritinės ligos reikalavimus Pagal vieną draudimo sutartį Apdraustajam gali būti išmokėta tik viena Kritinių ligų draudimo išmoka. Apdraustajam po vienos Kritinės ligos diagnozavimo diagnozavus kitą Kritinę ligą arba diagnozavus kelias Kritines ligas vienu metu, yra išmokama tik viena draudimo išmoka už vieną Kritinę ligą. 2. Ko neapdraudžiame 2.1. Nedraudžiamaisiais įvykiais laikysime ir draudimo išmokos nemokėsime, jei: Jūs, Apdraustasis arba Naudos gavėjas tyčia sukėlėte nelaimingą atsitikimą ar Jūsų, Apdraustojo arba Naudos gavėjo tyčiniai veiksmai turėjo įtakos nelaimingo atsitikimo kilimui; Apdraustasis nusižudė ar bandė nusižudyti; Apdraustasis dalyvavo muštynėse ir (ar) buvo jų iniciatoriumi, išskyrus atvejus, kai Apdraustasis, nesant jo kaltės ar iniciatyvos, buvo netikėtai užpultas ir sumuštas. Šias aplinkybes turi patvirtinti policijos pažyma; nelaimingas atsitikimas kilo žalos, kilusios dėl Jūsų ir (ar) Apdraustojo nusikalstamų veiksmų ar norminių aktų pažeidimo; nelaimingas atsitikimas kilo kardomojo kalinimo ar laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu; nelaimingo atsitikimo metu arba iš karto jam kilus iki gydytojo apžiūros Apdraustasis buvo Neblaivus ir tai turėjo priežastinį ryšį su įvykio atsiradimu, arba po nelaimingo atsitikimo Apdraustasis vengė Neblaivumo patikrinimo; nelaimingas atsitikimas kilo dėl Apdraustojo chuliganiško vairavimo arba jei Apdraustasis, savo valia, buvo transporto priemonėje, kuri buvo chuliganiškai vairuojama. Chuliganiškas vairavimas tai vairavimas pažeidžiant kelių eismo taisykles dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo, savo ar kitų žmonių saugumui; nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam atliekant sveikatai ir gyvybei ypač pavojingus darbus, kurių atlikimui reikalingas specialus kvalifikacinis pasiruošimas ir atitinkamas kompetentingų institucijų išduotas leidimas, o Apdraustasis tokio galiojančio leidimo neturėjo; nelaimingas atsitikimas įvyko dėl lėtinių, įgimtų, degeneracinių ar kitų ligų, įgimtų ir (ar) įgytų fizinių trūkumų, išskyrus fizinius trūkumus, atsiradusius dėl kito draudžiamojo įvykio, įvykusio tos pačios draudimo sutarties galiojimo metu; dėl patologinio arba pakartotino lūžio, pakartotino raiščių plyšimo, pakartotino sąnario išnirimo (panirimo), degeneracinių pokyčių sąnariuose, tarpslankstelinių diskų degeneracinių pakenkimų; alkūnės, riešo kanalo tunelinio sindromo, bursito, peties sąnario ankštumo 10/29

11 sindromo (sukamosios manžetės sindromas); Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl infekcinės ar kitos ligos, išskyrus atvejus, aprašytus traumų ir kritinių ligų draudimo sąlygose; dėl bet kokios operacijos, gydymo ar kitų medicininių procedūrų, išskyrus atvejus, kai šie gydymo veiksmai buvo atliekami atstatant Apdraustojo sveikatą po draudžiamojo įvykio metu atsiradusių sveikatos sutrikimų; dėl psichinių reakcijų (afekto būsenos), psichinės traumos, psichinės ligos ar kito psichikos ar sąmonės sutrikimo, epilepsijos ar apopleksijos priepuolio, lėtinių neurologinių susirgimų su koordinacijos arba raumenų silpnumo pasireiškimu; Kritinė liga atsirado tuo metu, kai Apdraustasis yra infekuotas ŽIV arba serga AIDS; nelaimingas atsitikimas sąlygotas teroro akto, karo, invazijos, priešiškų užsienio valstybės veiksmų, karinių ar joms prilyginamų operacijų, tokių kaip pilietinio karo (paskelbus ar nepaskelbus karo), riaušių, streiko, sukilimo, maišto, revoliucijos, karo padėties, marodieriavimo, vandalizmo, sabotažo; streiko, lokauto, viešosios tvarkos sutrikdymų, kurie prilygtų perversmui ar riaušėms, nuosavybės konfiskavimo, nacionalizavimo, jeigu tai yra sukelta ar sankcionuota valstybės valdžios, nesvarbu, teisėtai ar ne; kitos politinės rizikos; nelaimingas atsitikimas sąlygotas tiesioginio ar netiesioginio branduolinio sprogimo, branduolinės energijos ar radioaktyvių preparatų poveikio, tiesioginio ar netiesioginio radioaktyvaus užterštumo, taip pat bet kokių spindulių (elektromagnetinių, šilumos, šviesos ir kt.) poveikio bei dėl cheminių, biologinių medžiagų naudojimo ne pagal jų paskirtį, o taip pat jei bet kokios įtakos turėjo šios cheminės medžiagos (bet kokioje formoje, sudėtyje, pavidale): asbestas, švinas, polichlorintas bifenilas (pcb), chloro hidro karbonatai, karbamido formaldehidai, karbamido-formaldehido putos (urea formaldehyde foam (uff)); dietilbestrolis (des), halonai (halons), chlorfluorangliavandeniliai (chlorofluorocarbons (cfc's)) arba chlorinti angliavandeniliai (chlorinated hydro-carbons (chc's)); nelaimingas atsitikimas kilo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose; nelaimingas atsitikimas kilo Apdraustajam užsiimant viena iš šių ekstremalios veiklos rūšių arba kaip šios veiklos pasekmė (jei individualiose draudimo sutarties sąlygose nėra aiškiai nurodyta kitaip): įvairių rūšių kovos ir gynybos menai, kovos sportas, įskaitant boksą, imtynes, karate, dziudo ir pan., kontaktinis sportas (smurtinės sporto šakos, tokios kaip regbis, ledo ritulys, Amerikietiškas futbolas ir pan.); kultūrizmas ir sunkumų kilnojimas; dalyvavimas ir pasirengimas dalyvauti sausumos, vandens ir oro transporto priemonių lenktynėse arba kitokiose varžybose, dalyvavimas transporto priemonių bandymuose bei testavimuose; važiavimas vandens motociklu, sniego motociklu, keturračiu motociklu ar lengvuoju keturračiu motociklu, kalnų dviračiu; orlaivių pilotavimas, šuoliai parašiutu, skrydžiai sklandytuvu, parasparniu, deltaplanu, oro balionu arba bandomaisiais, mėgėjiškais ar ultralengvaisiais orlaiviais, šuoliai gumine virve; bet koks kalnų upių slenksčių ir kitokių kliūčių įveikimas (kajakingas, katamaraningas, rivertrekingas, hidrospydas, raftingas, kanjoningas, riverserfingas ir pan.), išskyrus kai plaukiama tik specialiai turistams pritaikytuose ir pažymėtuose maršrutuose, kur vietinė gelbėjimo tarnyba, kelionių organizatorius ar turintis atitinkamą licenciją grupės vadovas gali garantuoti turistų saugumą, priežiūrą bei suteikti pirmąją pagalbą; skrydžiai jėgos aitvarais (kitesurfingas, kiteboardingas, streetsurfingas, snowkitingas, landboardingas ir pan.); nardymas, banglenčių, burlenčių sportas, bet koks buriavimas, išskyrus buriavimą jachtomis, kai į uostą grįžtama ne rečiau kaip kas 3 paras; šuoliai su slidėmis ar snieglente, slidžių alpinizmas bei visų rūšių nusileidimai slidėmis arba snieglente už nužymėtų leidimosi trasų ribų; alpinizmas (įskaitant, bet neapsiribojant: kopimas į kalnus, uolas, ledynus panaudojant specialią įrangą), laipiojimas sienomis, speleologija; riedlenčių, dviračių triukai (angl. dawnhill, freeraid ir pan.), parkūras (angl. parkour); išvykos į negyvenamas, ekstremalaus klimato ar atšiaurių gamtos sąlygų vietas, pvz. į kalnus, džiungles, dykumas, pelkes, taigą, tundrą ar kitas; jodinėjimas, žirgų sportas; medžioklė ir kiti užsiėmimai, kuriuose naudojamas šaunamasis ginklas; žvejyba atviroje jūroje; 11/29

12 bet koks kitas sveikatai ir gyvybei pavojingas ekstremalus sportas ar laisvalaikio praleidimas, reikalaujantis ypatingų fizinių ir psichinių gebėjimų ir pasirengimo, kurio metu naudojama speciali įranga ir (ar) atliekami įvairūs fiziniai triukai, kai sportuojančio saugumas tik iš dalies priklauso nuo jo gebėjimų bei pasirengimo kai rizikai įtaką turi aplinka, kurioje sportuojama ir (ar) gamtinės jėgos, kurios pasitelkiamos sportuojant (vėjas, bangos, sniegas ir kt.); nelaimingas atsitikimas kilo Apdraustajam tarnaujant karinėse pajėgose (dalyvaujant taikos palaikymo misijose, karinių pajėgų operacijose, mokymuose ir pan.), policijoje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboje, sukarintose organizacijose ar panašiose formuotėse arba kaip šios veiklos pasekmė (jei individualiose draudimo sutarties sąlygose nėra aiškiai nurodyta kitaip) nelaimingas atsitikimas kilo Apdraustajam dirbant apsaugos tarnybose, naftos gavybos ir (ar) apdirbimo pramonėje, metalo liejyklose, laivų remonto įmonėse, aviacijoje (pilotas arba ekipažo narys (-ė)); atliekant sprogdinimo, išminavimo, požeminius ir kalnakasybos darbus, aukštuminius darbus (daugiau kaip 5 m aukštyje); dirbant jūreiviu (kapitonas ir visa laivo įgula), kaskadininku, bandytoju, gelbėtoju, naru (jei individualiose draudimo sutarties sąlygose nėra aiškiai nurodyta kitaip) nelaimingas atsitikimas kilo bet kokio profesionalaus sporto varžybų ar treniruočių metu, kai Apdraustasis gauna pajamas iš dalyvavimo sporto varžybose ir treniruotėse, arba kaip šios veiklos pasekmė (jei individualiose draudimo sutarties sąlygose nėra aiškiai nurodyta kitaip) Kritinė liga pasireiškė Apdraustojo gyvenime pakartotinai arba Kritinė liga atsirado per pirmąsias 90 (devyniasdešimt) dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos arba, jei Apdraustasis įtraukiamas į jau galiojančią draudimo sutartį, per pirmąsias 90 (devyniasdešimt) dienų naujo Apdraustojo įtraukimo į sutartį; Kritines ligos diagnozė neatitiko visų Lentelėje Nr.3 Kritinės ligos nurodytų atitinkamos kritinės ligos reikalavimų. III. DRAUDIMO IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA 1. Atsitikus draudžiamajam įvykiui 1.1. Jūs ir (ar) Apdraustasis draudžiamojo įvykio atveju privalote: imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį; nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 valandas, kreiptis į Gydymo įstaigą, paaiškinti visas įvykio aplinkybes ir vykdyti visus gydytojo nurodymus; apie nelaimingą atsitikimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, išskyrus Draudimo taisyklėse nustatytas išimtis ar esant svarbioms priežastims, raštu pranešti Mums, suteikiant apie jį detalią ir išsamią informaciją; pateikti Mums visus reikiamus dokumentus ir informaciją, reikalingą nustatyti draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei apskaičiuoti draudimo išmokos dydį: rašytinį pranešimą apie įvykį, gydymo įstaigos išduotą pažymą su diagnoze, jeigu nelaimingas atsitikimas įvyko darbo arba pakeliui į (iš) darbą (-o) metu nelaimingo atsitikimo darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į (iš) darbą (-o) aktą, Apdraustojo mirties atveju mirties liudijimą ir kitus Mūsų prašomus dokumentus; Visą šiose Draudimo taisyklėse nurodytą informaciją ir dokumentus būtina Mums pateikti raštu bent vienu iš nurodytų būdų: registruotu paštu, elektroniniu paštu ar užpildant anketą Mirties atveju arba nesant galimybės pranešti apie įvykį raštu, privaloma Mus informuoti telefonu 19001, skambinant iš užsienio Žalos nustatymas 2.1. Gavę pradinę informaciją pradedame įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, tyrimą, kurio metu kreipiamasi į atitinkamas teisėsaugos, teisėtvarkos, asmens sveikatos priežiūros, socialinio draudimo, medicininės ekspertizės įstaigas, institucijas, kuriose yra sudaromi psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių įskaitų sąrašai, taip pat kitas institucijas, kurios gali turėti duomenų apie įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes. Fiksuodami įvykio aplinkybes turime teisę fotografuoti ir daryti vaizdo (garso) įrašus. Įvykiui tirti galime pasitelkti įvairius ekspertus, specialistus ar mokslininkus Mūsų išvados yra privalomos, jeigu nėra įrodoma, kad jos neatitinka tikrosios padėties. 3. Draudimo išmokos mokėjimas 12/29

13 3.1. Draudimo išmoką (ar pirmąją jos dalį) išmokame ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų draudžiamojo įvykio priežastims, aplinkybėms ir pasekmėms nustatyti bei draudimo išmokai apskaičiuoti reikalingų dokumentų gavimo dienos Draudžiamojo įvykio atveju, jeigu ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius užtrunka draudimo išmokos dydžio nustatymas ir derinimas, Jūsų prašymu, išmokėsime sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai Jeigu draudimo išmoka pagal draudimą nuo nelaimingų atsitikimų yra mokama dalimis, jos antroji ir trečioji dalys yra mokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo medicinos dokumentų, patvirtinančių Apdraustojo reabilitacijos veiksmingumą ir kitą aktualią informaciją apie Apdraustojo sveikatos būklę, gavimo dienos, tačiau ne anksčiau kaip atitinkamai po 2 (dvejų) ir 3 (trejų) metų, skaičiuojant nuo draudžiamojo įvykio dienos Draudžiamojo įvykio atveju nustačius, kad Apdraustojo atitinkami turtiniai interesai buvo apdrausti daugiau nei viena nuostolių draudimo sutartimi (pvz. daugiau negu vienoje draudimo bendrovėje), draudimo išmoka, mokėtina pagal draudimo sutartį, sumažinama proporcingai draudimo sumų pagal tokias draudimo sutartis santykiui. Draudimo išmokų suma pagal visas draudimo sutartis negali viršyti Apdraustojo patirto nuostolio ir draudimo vertės. 3.5 Visais atvejais, mokėdami draudimo išmoką, neviršysime draudimo sumos, numatytos Draudimo sutartyje. IV. DRAUDIMO IŠMOKOS NEMOKĖJIMO IR MAŽINIMO TVARKA 1. Draudžiamojo įvykio atveju, Mes turime teisę sumažinti draudimo išmoką: proc., jeigu Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas apie draudžiamąjį įvykį laiku nepranešėte kompetentingoms įstaigoms ir institucijoms ir tai turėjo įtakos nuostolio dydžiui; proc., jeigu Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas sąmoningai nevykdote visų ar dalies įsipareigojimų arba teisiškai pagrįstų Mūsų reikalavimų; 1.3. Jeigu pagal apdraustą riziką kompensuojami nuostoliai ir Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas gavote visą ar dalinį nuostolių atlyginimą iš už žalą atsakingo asmens, išmoka mažinama ta suma, kiek yra gaunama iš atsakingo asmens. Šį nuostata netaikoma, jeigu pagal apdraustą riziką taikomas sumų draudimas, t. y. atsitikus draudžiamajam įvykiui išmokama draudimo išmoka, lygi draudimo sumai ar jos daliai Jeigu pagal apdraustą riziką kompensuojami nuostoliai ir Jums, Apdraustajam ar Naudos gavėjui priklauso draudimo išmoka dėl tų pačių nuostolių atlyginimo pagal kelias Draudimo sutartis, Mes turime teisę sumažinti mokamą draudimo išmoką, proporcingą draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą Draudimo sutartį. Bet kuriuo atveju draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekviena draudimo įmonė, sumažinama proporcingai pagal kiekvieną Draudimo sutartį taip, kad bendra draudimo išmoka neviršytų bendros patirtų atlygintinų nuostolių sumos. Šį nuostata netaikoma jeigu pagal apdraustą riziką taikomas sumų draudimas, t.y. atsitikus draudžiamajam įvykiui išmokama draudimo išmoka, lygi draudimo sumai ar jos daliai Draudžiant juridinio asmens darbuotojus pagal pareigybes (t.y., kai draudimo liudijime nurodomos tik konkrečios pareigybės, kurias einantys darbuotojai draudžiami) visi apdraudžiamas pareigas sutarties sudarymo dieną einantys darbuotojai privalo būti apdrausti (t.y. privalo būti apdrausta tiek asmenų, kiek juridiniame asmenyje yra atitinkamas pareigas einančių darbuotojų, įskaitant ir esančius atostogose) Nelaimingo atsitikimo atveju, Jūs privalote pateikti Mums darbo sutarčių registravimo žurnalą, o pareikalavus ir kitus dokumentus, įrodančius, kad nukentėjęs asmuo nelaimingo atsitikimo metu buvo Jūsų darbuotojas, sudaręs su Jumis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka įformintą darbo sutartį, o taip pat, kad apdraustas pareigas sutarties sudarymo dieną ėjo ne daugiau darbuotojų nei nurodyta draudimo sutartyje. Jei įmonėje sutarties sudarymo dieną apdraustas pareigas ėjo daugiau darbuotojų nei yra nurodyta draudimo sutartyje, draudimo 13/29

14 išmoka mažinama proporcingai draudimo sutartyje nurodytų atitinkamas pareigas einančių darbuotojų skaičiaus ir faktiškai šias pareigas ėjusių darbuotojų skaičiaus santykiu. 2. Draudžiamojo įvykio atveju, Mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jeigu: 2.1. Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas laiku nepranešėte Mums apie įvykusį draudžiamąjį įvykį ir dėl to Mes ar Mūsų asistavimo partneriai negalime nustatyti tikslaus patirtų išlaidų dydžio; 2.2. Patirtos išlaidos buvo nedraudžiamojo įvykio pasekmė; 2.3. Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas ar Jūsų atstovai tyčia pateikėte Mums klaidingą informaciją ar dokumentus, turinčius esminės įtakos draudimo rizikai ir (ar) galimiems nuostoliams įvertinti, arba neteisėtai padidinote nuostolio dydį. Kilus tokiems įtarimams, Mes turime teisę kreiptis į atsakingas ikiteisminio tyrimo institucijas, siekdami nustatyti galimos nusikalstamos veikos požymius ir faktą; 2.4. Draudimo išmokos išmokėjimas pažeistų Lietuvos Respublikos, ES ar tarptautinių organizacijų nustatytus prekybos, ekonomines ar kitas sankcijas ar embargus ar kitus Mūsų veiklai taikomus nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus; 2.5. Jūs, Apdraustasis ar Naudos gavėjas tyčia nevykdote Draudimo taisyklėse nurodytų pareigų; 2.6. Draudimo sutartyje ar atitinkamuose teisės aktuose numatytos kitos sąlygos atsisakyti mokėti draudimo išmoką. 3. Jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškėja, kad išmoka neturėjo būti mokama arba turėjo būti išmokėta mažesnė, Mums raštu pareikalavus, draudimo išmoka ar permokėta suma turi būti Mums grąžinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Mūsų pareikalavimo, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. V. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Draudimo sutartis 1.1. Draudimo sutarties sudarymas Draudimo sutartis yra kompleksinis dokumentas, susidedantis iš Draudimo liudijimo, patvirtinančio sutarties sudarymą, Jūsų prašymo (galime paprašyti pateikti jį raštu), šių Draudimo taisyklių ir kitų priedų bei sąlygų, dėl kurių Mes susitarsime. Jeigu individualios draudimo sąlygos, nurodytos Draudimo liudijime, ir šiose Draudimo taisyklėse įtvirtintos sąlygos skiriasi, pirmenybė teikiama individualioms draudimo sąlygoms Draudimo sutartis yra sudaroma laisva šalių valia, tad tiek Jūs, tiek Mes turime teisę, nenurodydami priežasčių, atsisakyti sudaryti Draudimo sutartį Priėmę sprendimą sudaryti Draudimo sutartį, tiek Jūs, tiek Mes turime būti abipusiai sąžiningi siekiant tinkamai nustatyti Jūsų poreikius bei įvertinti Jūsų draudimo riziką, turime gauti iš Jūsų visą Jums žinomą ir (ar) Mūsų prašomą teisingą informaciją, kuri svarbi tiek draudimo sutarties sudarymui, tiek ir jos vykdymui. Jeigu Jūs netinkamai vykdysite šią pareigą, Mes įgysime teisę reikalauti pripažinti sudarytą Draudimo sutartį negaliojančia Draudimo sutartis gali būti sudaryta vienu iš šių būdų: Pasirašant Draudimo sutartį (paprastu ar elektroniniu parašu); Mums pasirašant Draudimo sutartį, o Jums sutarties sudarymą patvirtinant sumokėjus Draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (jeigu sutarsime dėl įmokos išdėstymo dalimis) Draudimo sutarties galiojimas Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis nurodomas Draudimo liudijime Draudimo apsauga, t. y., Mūsų pareiga mokėti draudimo išmoką draudžiamojo įvykio atveju, prasideda nuo Draudimo liudijime nurodytos datos. Tuo atveju, jeigu draudimo apsaugos įsigaliojimas yra siejamas su draudimo įmokos ar jos pirmosios dalies sumokėjimu, draudimo apsauga pradės galioti, kai draudimo įmoka ar jos dalis bus įskaityti į Mūsų banko sąskaitą. 14/29

15 Draudimo apsauga galioja tik tiems įvykiams, kurie įvyksta draudimo teritorijoje, nurodytoje Draudimo liudijime. Draudimo apsauga Dienpinigių ir Pagalbos (laidojimo ar kūno kremavimo) išlaidų rizikoms galioja tik Lietuvos Respublikoje. Jeigu draudimo liudijime nenurodyta draudimo galiojimo teritorija, yra laikoma, kad draudimo apsauga visoms draudimo rizikoms, išskyrus Dienpinigių ir Pagalbos (laidojimo ar kūno kremavimo) išlaidų rizikas, galioja visame pasaulyje, o Dienpinigių ir Pagalbos (laidojimo ar kūno kremavimo) išlaidų rizikoms draudimo apsauga galioja tik Lietuvos Respublikoje Jūsų pasirinkimu, nurodant tai Draudimo liudijime, draudimo apsauga galioja: valandas per parą; darbo metu darbo funkcijų atlikimo vietoje, įskaitant Apdraustojo kelionę darbo dienomis tiesioginiu maršrutu į darbo vietą ar iš jos. Pastaruoju atveju draudimo apsauga taip pat galioja pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu, komandiruočių metu atliekant darbdavio pavestą darbą, dalyvaujant darbdavio organizuojamuose mokymuose ar pratybose ar, darbdavio pavedimu, atstovaujant jam kitoje nei pagrindinė darbo funkcijų atlikimo vieta Jei Draudimo liudijime draudimo apsaugos galiojimo ribos nenurodytos, yra laikoma, kad draudimo apsauga galioja 24 valandas per parą Draudimo sutartis gali būti papildyta ar pakeista rašytiniu Šalių susitarimu Draudimo sutarties pasibaigimas Draudimo sutartis pasibaigia: Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimo terminui Kai Mes išmokame visas draudimo išmokas, nustatytas Draudimo sutartyje, nors Draudimo sutarties galiojimo terminas nesuėjo Jūsų, kaip juridinio asmens likvidavimo atveju, kai nėra Jūsų teisių bei pareigų perėmėjo. Draudimo sutartis šiuo atveju laikoma pasibaigusi nuo pirmos draudimo įmokomis neapmokėto periodo dienos Apdraustajam mirus ar panaikinus apdraustą pareigybę, kai nėra daugiau jos darbuotojų Jūsų iniciatyva, raštu Mus informavus ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki numatomos Draudimo sutarties nutraukimo dienos. Draudimo sutartis bus laikoma nutraukta dieną, nurodytą pranešime, bet ne anksčiau negu 15 (penkioliktą) dieną po to, kai buvo gautas pranešimas apie nutraukimą. Tokiu atveju (skaičiuojant grąžintiną sumą, kiekvieną prasidėjusią dieną vertinsime kaip visą dieną): Jeigu draudimo išmoka nebuvo išmokėta ar pretenzijų nebuvo pareikšta per Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Jūsų pranešimo gavimo, Mes grąžinsime Jums nepanaudotą draudimo įmokos dalį; Jeigu buvo išmokėta ir (ar) rezervuota draudimo išmoka ar buvo pareikšta pretenzijų per Draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po Jūsų pranešimo gavimo, Mes grąžinsime Jums draudimo įmokos dalį, kuri yra lygi nepanaudotos draudimo įmokos dalies ir išmokėtos draudimo išmokos skirtumui Mūsų iniciatyva, teisės aktų nustatyta tvarka, Jums iš esmės pažeidus sutartį (pvz., laiku nemokate draudimo įmokos, tyčia neatskleidžiate rizikos vertinimui svarbios informacijos ir pan.) Kitais įstatymų nustatytais pagrindais Nepriklausomai nuo Draudimo sutarties pasibaigimo pagrindo, Jūsų pareiga sumokėti draudimo įmoką už draudimo apsaugos laikotarpį iki Draudimo sutarties pasibaigimo dienos išlieka. 2. Draudimo rizikos pasikeitimas 2.1. Draudimo rizikos pasikeitimas Mums svarbios aplinkybės, kurios pasikeičia po Draudimo sutarties sudarymo ir apie kurias privalote Mums pranešti, yra: Apdraustasis pradeda dirbti fizinį ar padidintos rizikos darbą, sportuoti ar užsiimti kita sporto šaka (įskaitant ekstremalų sportą), nei nurodyta Draudimo sutartyje, dalyvauja oficialiose sporto varžybose ar treniruotėse, pradeda leisti didesnės rizikos laisvalaikį; Pasikeičia Apdraustojo asmens rizika (pvz., Apdraustasis tampa neįgalus, suserga nepagydoma arba psichikos liga, teismo pripažįstamas neveiksniu, Apdraustojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, kai Draudimo sutarties sudarymo metu Jūs Mūsų apie tai neinformavote); 15/29

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1.

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. BENDROJI DALIS 1.1. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas

Detaliau

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B1511180024KT,

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu 1620 www.if.lt KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 TURINYS VARTOJAMOS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas

Galioja nuo TURINYS P Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P....2...2 2. Draudimo apsaugos galiojimas...2...2...3...3 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas...3...3...3...4...4...4 12. Subrogacija ir regresinio reikalavimo...4

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR Ginčo byla Nr. 2018-01673 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR ERGO LIFE INSURANCE SE GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. gruodžio

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr

Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr. 941-1805 Turinys VARTOJAMOS SĄVOKOS I SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMAS. 1 straipsnis.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Aviva taisykles_BUK ATSARGUS SALYGOS_vidiniai.indd

Aviva taisykles_BUK ATSARGUS SALYGOS_vidiniai.indd Patvirtinta 2014 m. liepos 28 d. valdybos nutarimu VAIKO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BŪK ATSARGUS SĄLYGOS Vaiko draudimo nuo nelaimingų atsitikimų Būk atsargus sąlygos (toliau vadinama Draudimo

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - 005_NA traumos_FORWEB.doc

Microsoft Word - 005_NA traumos_FORWEB.doc PAPILDOMO DRAUDIMO NUO TRAUMOS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO TAISYKLĖS Nr. 00 Galioja nuo 2012 0 02 SUTARTIS - DRAUDIKAS - DRAUDĖJAS - APDRAUSTASIS- NAUDOS GAVĖJAS - NELAIMINGAS ATSITIKIMAS - DRAUDIMO IŠMOKA

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkrič SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtintos COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group Valdybos nutarimu 96/2014, 2014 m. lapkričio mėn. 18 d., galiojančios nuo 2015 m. sausio mėn.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 9E-LT Tvirtinu InterRisk Vienna Insurance Group AAS Valdybos posėdis , protokolas

IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 9E-LT Tvirtinu InterRisk Vienna Insurance Group AAS Valdybos posėdis , protokolas IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 9E-LT Tvirtinu InterRisk Vienna Insurance Group AAS Valdybos posėdis 19.04.2017, protokolas Nr. 15/2017 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMI TERMINAI Draudikas,,InterRisk

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

KELIONIŲ RIZIKŲ DRAUDIMO Taisyklės АB Citadele banka filialo Lietuvoje mokėjimo kortelių naudotojų draudimas Šių taisyklių tekstas lietuvių kalba turi

KELIONIŲ RIZIKŲ DRAUDIMO Taisyklės АB Citadele banka filialo Lietuvoje mokėjimo kortelių naudotojų draudimas Šių taisyklių tekstas lietuvių kalba turi KELIONIŲ RIZIKŲ DRAUDIMO Taisyklės АB Citadele banka filialo Lietuvoje mokėjimo kortelių naudotojų draudimas Šių taisyklių tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę, palyginti su šių taisyklių vertimais į

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 [galioja nuo ] Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsiti

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 [galioja nuo ] Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsiti Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 [galioja nuo 2011 03 14] Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklėse Nr. P01 vartojamos sąvokos

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau