FM WORLD Klubo taisyklės (galioja nuo , keičia taisykles)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FM WORLD Klubo taisyklės (galioja nuo , keičia taisykles)"

Transkriptas

1 FM WORLD Klubo taisyklės (galioja nuo , keičia taisykles) 1. Žodynėlis 1.1. Verslo Partneris (Konsultantas) fizinis asmuo, juridinis asmuo, organizacinis vienetas be juridinio asmens statuso, kuriam toks statusas suteikiamas atskirais reglamentais, susietas su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi dalyvavimo FM WORLD Klube sutartimi (Sutartis, Partnerystės Sutartis, Paraiška dėl priėmimo į FM WORLD Klubą); 1.2. FM WORLD POLSKA Verslo Partneris (Konsultantas) fizinis asmuo, juridinis asmuo, organizacinis vienetas be juridinio asmens statuso, kuriam toks statusas suteikiamas atskirais reglamentais, susietas su FM WORLD POLSKA Sutartimi (Sutartis, Partnerystės Sutartis, Paraiška dėl priėmimo į FM WORLD Klubą); 1.3. Etikos Kodeksas dokumentas skirtas apibrėžti Verslo Partnerių elgesio etikos normas; 1.4. FM WORLD Klubas (FM WORLD Tinklas, Tinklas) visa Verslo Partnerių bendruomenė; FM WORLD FM WORLD Sp. z o.o. (ribotos atsakomybės bendrovė), kurios būstinė yra Lenkijoje, Vroclave (pašto kodas: ) Żmigrodzka g Įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslo subjektų registrą, tvarkomą Vroclavo-Fabryczna rajono teismo VI Nacionalinio teismo registro ekonominės veiklos skyriuje. Teismų registro numeris (KRS): ; mokesčių mok. kodas (NIP): ; įmonės kodas (REGON): ; įstatinis kapitalas ,00 Lenkijos zlotų; FM WORLD POLSKA FM GROUP POLSKA Sp. z o.o. (ribotos atsakomybės bendrovė), kurios būstinė yra Lenkijoje, Vroclave (pašto kodas: ) Żmigrodzka g Įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslo subjektų registrą, tvarkomą Vroclavo-Fabryczna rajono teismo VI Nacionalinio teismo registro ekonominės veiklos skyriuje. Teismų registro numeris (KRS): ; mokesčių mok. kodas (NIP): ; įstatinis kapitalas ,00 Lenkijos zlotų; FM WORLD DISTRIBUTION FM WORLD Distribution Sp. z o.o. (ribotos atsakomybės bendrovė), kurios būstinė yra Lenkijoje, Vroclave (pašto kodas: ) Żmigrodzka g Įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslo subjektų registrą, tvarkomą Vroclavo-Fabryczna rajono teismo VI Nacionalinio teismo registro ekonominės veiklos skyriuje. Teismų registro numeris (KRS): ; mokesčių mok. kodas (NIP): ; įstatinis kapitalas ,00 Lenkijos zlotų; FM LEX FM LEX Sp. z o.o. (ribotos atsakomybės bendrovė), kurios būstinė yra Lenkijoje, Lodzėje (pašto kodas: ) Wierzbowa g. 44. Įrašyta į Nacionalinio teismų registro verslo subjektų registrą, tvarkomą Lodzės-Śródmieście rajono teismo XX Nacionalinio teismo registro ekonominės veiklos skyriuje. Teismų registro numeris (KRS): ; mokesčių mok. kodas (NIP): ; įmonės kodas (REGON): ; įstatinis kapitalas ,00 Lenkijos zlotų; 1.5. FM WORLD Skyrius (Skyrius) kitas nei FM WORLD POLSKA Skyrius (Atstovybė), vykdantis tiesioginio FM WORLD Produktų pardavimo daugiapakopės rinkodaros (MLM) sistemoje veiklą bei teikiantis paslaugas pagal su FM WORLD sudarytą frančizės sutartį; 1.6. Operatorius FM GROUP Mobile Sp. z o.o., kurios būstinė yra Lenkijoje, Vroclave (pašto kodas: ) Żmigrodzka g. 247, Teismų registro numeris (KRS): , mokesčių mok. kodas (NIP): ; 1.7. Rinkodaros Planas taisyklių rinkinys, kuriame pateiktos Verslo Partneriams privalomos sąlygos, siekiant tam tikro efektyvumo lygio ir skaičiuojant Proviziją (išmokamą Nuolaidos arba Atlygio forma) už pasiektą tam tikrą efektyvumo lygį; 1.8. FM WORLD Produktai (Produktai) apyvartoje esantys produktai pažymėti FM WORLD ženklu, taip pat Telefonijos prekės bei FM LEX teikiamos paslaugos; 1.9. Rekomenduojantis asmuo Verslo Partneris, kuris tiesiogiai rekomendavo bendradarbiauti su FM WORLD POLSKA bei padėjo įstoti į FM WORLD Klubą; Taisyklės šios FM WORLD Klubo taisyklės, kurios yra neatsiejama Paraiškos dėl priėmimo į FM WORLD Klubą (Partnerystės Sutarties) dalis; Rėmėjas Verslo Partneris, kuris Grupėje yra tiesiogiai virš kito Verslo Partnerio, Paraiškoje dėl priėmimo į FM WORLD Klubą (Partnerystės Sutartyje) nurodytas kaip Rėmėjas; Verslo Partnerio Rėmėjas negali būti keičiamas Partnerystės Sutarties galiojimo laikotarpiu; Telefonijos Produktai FM WORLD produktai, tokie kaip telefono SIM kortelės, kortelės ar telekomunikacijų paslaugų išankstinio apmokėjimo kodai, telefonai, telefonų priedai ir kitos prekės, susijusioms su telefono ryšio paslaugų teikimu ir naudojimu; Telefonijos paslaugos telekomunikacijos paslaugos naudojamos prekyboje ir pažymėtos FM WORLD ženklu. Telefonijos paslaugas teikia Operatorius; 1

2 1.14. FM WORLD ženklas FM WORLD priklausančios ženklų: FM, FM WORLD, FM GROUP, FM GROUP FOR HOME, FM FEDERICO MAHORA, FEDERICO MAHORA, MAHORA, FM GROUP WORLD, T ir AURILE visos nuosavybės teisės, taip pat visos bet kokiose veiklos srityse platinamų kūrinių, panaudotų medžiagoje, kurioje naudojamas FM WORLD ženklas, autorių teisės; Startinė pakuotė atrinktų FM WORLD produktų mėginėlių rinkinys su mokymo ir reklamine medžiaga Paraiška FM WORLD POLSKA arba FM WORLD Skyriaus platinama forma užpildyta paraiška dėl priėmimo į FM WORLD Klubą; Sutartis, Partnerystės sutartis, Platinimo sutartis narystės FM WORLD Klube sutartis, sudaryta tarp Verslo Partnerio arba FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ir FM WORLD POLSKA arba Skyriaus; Perimtas Numeris numeris perduotas FM WORLD POLSKA arba Skyriui, įskaitant siekį perduoti Perimtą Numerį kito Verslo Partnerio žinion pagal šių Taisyklių nuostatas, kai šis numeris yra Verslo Partnerio numeris, apimantis konkrečiai Linijai priklausančių Verslo Partnerių Grupę, po kuria sukurta šio Numerio Struktūra, ir jo Partnerystės sutartis pasibaigė, nutraukta, laikinai apribota (suspenduota) ar dėl kažkurios kitos iš šių Taisyklių kylančios aplinkybės buvo perduotas FM WORLD Polska arba Skyriaus žinion. Kitų šiose Taisyklėse naudojamų sąvokų reikšmės yra apibrėžtos Rinkodaros Plane arba Etikos Kodekse. 2. Narystė FM WORLD Klube 2.1. Verslo Partneriu gali tapti sulaukęs 16 metų fizinis asmuo, juridinis asmuo, taip pat teisnumą turinti įstaiga Kandidatas, norintis įstoti į FM WORLD Klubą (pasirašyti Partnerystės Sutartį), turi: 1) pateikti FM WORLD POLSKA arba Skyriui du pasirašytus priėmimo į FM WORLD Klubą paraiškos egzempliorius atsižvelgiant į Taisyklių punktą; arba 2) pateikti FM WORLD POLSKA arba Skyriui Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą užpildžius elektroninę registracijos formą interneto svetainėje arba 3) pateikti FM WORLD POLSKA arba Skyriui Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą išsiuntus užpildytą Paraišką kartu su pasirašytomis Taisyklėmis elektroniniu paštu atsižvelgiant į Taisyklių punktą tada taikomas Taisyklių 2.4 punktas; bei, išskyrus Gavėją, nusipirkti Startinę Pakuotę ir nurodyti įsigytos Startinės Pakuotės numerį yra Paraiškoje arba elektroninėje registracijos formoje, nebent atskirose taisyklėse, susijusiose su tam tikromis skatinimo programomis, nurodyta kitaip Nepilnamečio asmens paraiška gali būti patvirtinta tik FM WORLD POLSKA arba Skyriui pristačius nepilnamečio įstatyminio atstovo raštišką sutikimą įstoti į FM WORLD Klubą. Sutikimo pristatymo terminas 30 dienų. Iki sutikimo pristatymo, nepilnametis asmuo laikomas Sąlyginiu Partneriu, taikant išlygą, kad jis gali nupirkti produktų arba pasinaudoti Nuolaidos forma gauta Provizija, jeigu bendroji suma neviršija 119,05 EUR bruto (su PVM) Sąlyginis Partneris, atsižvelgiant į Taisyklių punktą, įgyja teisę užsakyti Produktus bei remti naujus kandidatus į Verslo Partnerius su sąlyga, kad Gavėjas negali būti Rėmėjas. Sąlyginis Partneris negali tapti Pardavėju ar Reklamuojančiuoju. Sąlyginis Partneris taip pat neturi teisės gauti Provizijos Nuolaidos arba Atlygio forma (atsižvelgiant į Taisyklių punktą) Taisyklių punkto 3 dalyje nurodytu atveju, kandidatas, norintis įstoti į FM WORLD Klubą, kuris atsiuntė šiame punkte nurodytus dokumentus elektroniniu paštu, įgyja Sąlyginio Partnerio statusą. Sąlyginis Partneris privalo per 30 dienų nuo Taisyklių punkto 3 dalyje nurodytų dokumentų išsiuntimo dienos pristatyti FM WORLD POLSKA šių dokumentų originalus. Jeigu anksčiau nurodytas 30 dienų laikotarpis yra praleidžiamas, sąlyginė narystė FM WORLD Klube nutraukiama FM WORLD POLSKA arba Skyrius gali atsisakyti priimti Paraišką, jeigu: a) nepasibaigė Taisyklių 5.8 punkto nuostatoje nurodytas 6 mėnesių laikotarpis nuo ankstesnės narystės nutraukimo; b) kandidatas į Verslo Partnerius jau buvo pateikęs Paraišką FM WORLD POLSKA arba Skyriui, tačiau jo narystė FM WORLD Klube buvo nutraukta dėl Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso nuostatų pažeidimų arba dėl kitų Tinklo veiklos principų pažeidimo arba kandidatas į Verslo Partnerius dalyvavo kitame subjekte kaip partneris, dalininkas, akcininkas, valdė jį kaip savininkas, dalininkas ar akcininkas, buvo Sutartimi su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi susijusio subjekto valdybos, stebėtojų ar kontrolės organų ar kitų organų narys, ir Sutartis su šiuo subjektu buvo nutraukta dėl Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos kodekso, kitų veiklos Tinkle nuostatų ar galiojančių teisės aktų pažeidimų; 2

3 c) kandidatas į Verslo Partnerius jau yra pateikęs Paraišką FM WORLD POLSKA arba Skyriui, t.y. jau yra FM WORLD Klubo Nariu; d) kandidatas į Verslo Partnerius pateikė melagingus asmeninius duomenis; e) kandidatas į Verslo Partnerius nepristatė įstatyminio atstovo raštiško sutikimo įstoti į FM WORLD Klubą Vienu metu kandidatas gali būti Sutarties Šalimi tik su FM WORLD POLSKA arba tik su vienu Skyriumi. Tačiau Verslo Partneris, norintis bendradarbiauti su kitu Skyriumi arba su FM WORLD POLSKA, jeigu yra susaistytas sutartimi su Skyriumi, gali nutraukti narystę ir tęsti veiklą naudodamasis turimu Partnerio numeriu, su sąlyga, kad nutraukdamas narystę praneš apie tokį ketinimą, o po to ne vėliau kaip per 14 dienų kitam Skyriui pateiks Prašymą sudaryti Partnerystės Sutartį ir Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą. Šiame punkte nurodytu atveju taikomos FM World Klubo Taisyklių 2.5. punkto nuostatos Verslo Partneris gali turėti tik vieną Partnerio Numerį, nebent Taisyklėse arba Rinkodaros Plane nurodyta kitaip Tokiais atvejais, kai Verslo Partneriui pagal Taisykles arba Rinkodaros Planą suteikiamas Papildomas Numeris arba Papildomi Numeriai, jie gali būti įrašyti į bet kurią Verslo Partnerio nurodytą vietą jo Pardavimo Grupės ribose, su sąlyga, kad už konkretų Papildomą Numerį šioje Pardavimo Grupėje bus skirta ne daugiau nei 4999,99 asmeninių taškų. Tačiau, ypatingai pagrįstais atvejais, siekiant išsaugoti FM WORLD Klubo Struktūrą arba Struktūras, FM WORLD POLSKA arba Skyrius turi teisę nustatyti kitą ankstesniame sakinyje apibrėžto apribojimo dydį. Verslo Partneriui arba FM WORLD POLSKA Verslo Partneriui Papildomas Numeris arba Papildomi Numeriai priskiriami tik Partneriui raštu ar elektroniniu būdu (įskaitant skenuotą prašymą su Verslo Partnerio arba FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio parašu, su sąlyga, kad prašymo originalas pateikiamas Skyriui arba FM WORLD POLSKA per 30 dienų nuo prašymo pateikimo elektroniniu būdu datos); nepateikus ar netinkamai pateikus prašymą dėl Papildomo Numerio ar Numerių skyrimo, atitinkamai taikomos FM World Klubo Taisyklių 2.4. punkto nuostatos Apribojimas, apibrėžtas Taisyklių punkte, neapima Numerių, kuriuos Verslo Partneris valdo pagal Taisyklių punkto nuostatas sudarytą sutartį, nei Numerių, kuriuos Verslo Partneris įgijo perimdamas struktūrą, kuri apibrėžta Taisyklių punkte Verslo Partneriai, kurie yra komercinių bendrijų nariai arba civilinių bendrovių nariai, iki pateikę prašymą suteikti jiems vieną bendrą Numerį, laikomi vienu Verslo Partneriu, visų pirmiausia tai reiškia, kad įsipareigojimai yra solidarūs ir apmokėjimai jiems bus vykdomi solidariai Verslo Partnerio teisės ir pareigos negali būti perkeltos kitam asmeniui bei nepereina tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus apibrėžtus tolimesniuose Taisyklių punktuose Verslo Partnerio teisės ir pareigos gali būti perkeltos kitam asmeniui, jei vienas iš ūkinės ar civilinės bendrijos, kuri kreipėsi dėl bendro Numerio suteikimo, dalininkų nustoja būti Sutarties šalimi ar bendrijos dalininku. Tokiu atveju likę dalininkai tęsia veiklą naudodami visiems dalininkams priklausanti Numerį, bet privalo apie tai raštu informuoti FM WORLD POLSKA arba Skyrių per 14 dienų terminą nuo konkretaus Verslo Partnerio pasitraukimo iš bendrijos dienos, o to nepadarius gresia esančio ūkinės ar civilinės bendrijos Numerio narystės FM WORLD Klube suspendavimas, kol FM WORLD POLSKA arba Skyrius neišnagrinės šio klausimo atsižvelgiant į Taisyklių punkto nuostatas Verslo Partnerio teisės ir pareigos taip pat gali būti perkeltos kitam subjektui, jei teisių ir pareigų perkėlimą numato teisės aktai Iš Sutarties kylančios teisės ir pareigos gali būti paveldimos. Kumuliacinės sąlygos, pagal kurias paveldėtojai gali perimti visas iš Sutarties kylančias mirusio Verslo Partnerio teises ir pareigas: a) šio Verslo Partnerio sudaryta su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi tokią aplinkybę numatanti sutartis. Visų pirma, šios sutarties turinyje privalo būti apibrėžtas paveldėtojas, kuris turės teisę valdyti mirusio Verslo Partnerio Numerį visų paveldėtojų vardu. Konkretaus Numerio įsipareigojimų srityje mirusio Verslo Partnerio paveldėtojai yra solidariaisiais bendraskoliais, o reikalavimų srityje - solidariaisiais kreditoriais, tuo pačiu santykiu, kokiu perima mirusio Verslo Partnerio palikimą, b) paveldėtojai pateikia FM WORLD POLSKA arba Skyriui galutinį sprendimą dėl paveldimo mirusio Verslo Partnerio turto arba mirusio Verslo Partnerio turto paveldėjimo aktą. Iki reikiamų dokumentų pateikimo FM WORLD POLSKA arba Skyriui, mirusio Verslo Partnerio Numeris laikomas laikinai suspenduotu, atsižvelgiant Taisyklių punktą Išskirtinai pagrįstais atvejais, išankstiniu FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių prašymu, leidžiama perkelti visas iš FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių sudarytų sutarčių, ar kitų to FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių sutarčių susijusių su jo ar jų dalyvavimu FM World Klube bei sudarytų pagal jo ar jų Partnerio Numerį ar Partnerio Numerius, teises ir įsipareigojimus ribotos atsakomybės bendrovei. Ankstesniame sakinyje minimas visų teisių ir įsipareigojimų perkėlimas galimas atsižvelgus į toliau išvardintas taisykles: 3

4 a) ribotos atsakomybės bendrovė, kuriai bus perkeltos visos teisės ir įsipareigojimai, turi būti įsteigta prieš teikiant prašymą perkelti visas teises ir įsipareigojimus, b) didžiausias ribotos atsakomybės bendrovės akcininkų skaičius negali viršyti 4 fizinių asmenų (įskaitant FM WORLD POLSKA Verslo Partnerius ir trečiuosius asmenis), c) kiekvienas ribotos atsakomybės bendrovės, kuriai perkeliamos visos teisės ir įsipareigojimai, akcininkas privalo sudaryti su FM WORLD POLSKA bent Vartotojo statuso sutartį atsižvelgiant į tai, kad dėl šio reikalavimo išpildymo FM WORLD POLSKA Verslo Partneriams suteikti nauji Partnerio Numeriai negali būti šiame punkte apibrėžto visų teisių ir įsipareigojimų perkėlimo objektas, d) FM WORLD POLSKA Verslo Partneris ar Verslo Partneriai, kurie nori perkelti savo Partnerio Numerį ar Numerius, privalo raštu pateikti FM WORLD POLSKA prašymą, kuriame išreiškia savo valią perkelti visas teises ir įsipareigojimus į ribotos atsakomybės bendrovę; prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu (įskaitant skanuotą prašymą su FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių parašu), su sąlyga, kad prašymo originalas pateikiamas FM WORLD POLSKA per 30 dienų nuo prašymo pateikimo elektroniniu būdu datos, priešingai laikoma, kad prašymas perkelti visas teises ir įsipareigojimus nebuvo pateiktas; e) ankstesniame d punkte apibrėžtame prašyme FM WORLD POLSKA Verslo Partneriai privalo nurodyti, kuris iš jiems priklausančių ir perkeliamų į ribotos atsakomybės bendrovę Partnerio Numerių bus laikomas pagrindiniu ribotos atsakomybės bendrovės Partnerio Numeriu; likę kitiems FM WORLD POLSKA Verslo Partneriams priklausantys numeriai, kurie nebuvo nurodyti kaip pagrindinis ribotos atsakomybės bendrovės Partnerio Numeris, tampa nurodyto bendrovės Partnerio Numerio Papildomais Numeriais; priešingai ribotos atsakomybės bendrovės Partnerio Numerį išrenka FM WORLD POLSKA; f) kartu su ankstesniame d punkte apibrėžtu prašymu FM WORLD POLSKA Verslo Partneris ar Partneriai privalo pateikti prašymo teikimo dieną suformuotą atitinkamo registro išrašą (Registrų Centras, CEiDG, KRS), susijusį su jo arba jų bei ribotos atsakomybės bendrovės ekonomine veikla, taip pat pateikti ribotos atsakomybės bendrovės, į kurią perkeliamas FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių Partnerio Numeris, steigimo sutartį (steigimo aktą) Visų teisių ir įsipareigojimų perkėlimas, apibrėžtas p., gali būti taikomas tik dėl visų sutarčių, įskaitant Partnerystės Sutartį, kurią su FM WORLD POLSKA sudarė FM WORLD POLSKA Verslo Partneria ar Verslo Partneriai konkrečiu Partnerio Numeriu dėl FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių dalyvavimo FM World Klube. Dalinis perkėlimas draudžiamas. Iš šio punkto kylanti pareiga taip pat apima FM WORLD Tinklo ir Produktų tiesioginio pardavimo ir reklamos paslaugų teikimo sutartį, reklamos paslaugų sutartį bei visas kitas su dalyvavimu skatinimo programose sutartis. Šiame punkte nurodytų sutarčių teisių ir įsipareigojimų visumos perkėlimas reikalauja atskiro, raštu patvirtinto susitarimo, priešingai negalioja. Jei sudaromos sutartys, apibrėžtos šio punkto trečiajame sakinyje, susitarimo tekste taikomos daugiau nei vienam FM WORLD POLSKA Verslo Partneriui, pagal ankstesnio sakinio nuostatas, FM WORLD POLSKA Verslo Partneriai bei FM WORLD POLSKA pažymi, kad jų įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė gali būti susaistyta tik viena sutartimi, kuri apibrėžta šio punkto trečiame sakinyje, su FM WORLD POLSKA, o kitos Verslo Partnerių sudarytos su FM WORLD POLSKA sutartys nustoja galioti dėl susitarimo, kuris apibrėžtas šio punkto ankstesniame sakinyje. Tačiau, jei FM WORLD POLSKA Verslo Partneris arba Verslo Partneriai prieš visų teisių ir įsipareigojimų perkėlimą, apibrėžtą punkte, sudarė atskirą struktūrų valdymo susitarimą, apibrėžtą Taisyklių punkte, tada tokia sutartis nėra perkeliama ribotos atsakomybės bendrovei, apibrėžtai punkte, tik nustoja galioti sutarties, apibrėžtos punkte, sudarymo momentu, be prievolės Šalims teikti papildomus valios pareiškimus bet kokia forma Visų teisių ir įsipareigojimų perkėlimas, apibrėžtas punkte, galimas tik pagal iš anksto sudarytą ir raštu patvirtintą sutartį, kuria prašymą teikiantis FM WORLD POLSKA Verslo Partneris arba Verslo Partneriai ir susijusi su jais ribotos atsakomybės bendrovė bei FM WORLD POLSKA: a) įvykdo besąlygišką visų Partnerystės Sutarties bei kitų FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių sudarytų su konkrečiu Partnerio numeriu sutarčių su FM WORLD POLSKA dėl FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių dalyvavimo FM World Klube perkėlimą ribotos atsakomybės bendrovei, apibrėžtai punkte, b) FM WORLD POLSKA Verslo Partneris ar Verslo Partneriai, kurie tuo pačiu metu yra nurodytos ribotos atsakomybės bendrovės akcininkai, įsipareigoja neparduoti, neįkeisti, neišnuomoti, neleisti naudotis ar kitu būdu riboti savo su ribotos atsakomybės bendrovės, apibrėžtos punkte, akcininko teisėmis susijusių teisių ne trumpiau nei 10 metų, c) FM WORLD POLSKA Verslo Partneris ar Verslo Partneriai įsipareigoja nedelsiant informuoti FM WORLD POLSKA apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su ribotos atsakomybės bendrove, kurios akcininkai jie yra, įskaitant šiuos subjektus atstovaujančių, kontroliuojančių asmenų ar savininkų 4

5 pasikeitimais - taip pat jei tuos veiksmus faktiškai atlieka kiti asmenys, nenurodyti atitinkamuose registruose (pvz. kaip tylusis partneris), d) FM WORLD POLSKA Verslo Partneris ar Verslo Partneriai, esantys nurodytos ribotos atsakomybės bendrovės akcininkai, įsipareigoja nenaudoti konfidencialios FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Skyriaus, Operatoriaus ar FM LEX informacijos, e) FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė įsipareigoja laikytis Taisyklių, Rinkodaros Plano, FM World Etikos kodekso bei visų kitų Verslo Partnerio narystę FM World Klube reguliuojančių dokumentų nuostatų Sutartyje, pagal punktą FM World Klubo taisyklėse, gali būti apibrėžtos kitos perkėlimo sąlygos arba kriterijai, neapibrėžti punktuose. FM WORLD POLSKA neprisiima atsakomybės už FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių, kurie perkėlė teises ir įsipareigojimus ribotos atsakomybės bendrovei pagal Taisyklių punktų nuostatas, įsipareigojimus tretiesiems asmenims, su kuriais Verslo Partneris ar Verslo Partneriai yra sudarę atskiras sutartis, kurios dėl visų teisių ir įsipareigojimų perkėlimo gali būti nutrauktos, jų atsisakyta ar tams vykdytinomis iš dalies ar nevykdytinomis (ypač tai taikoma Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių išperkamosios nuomos sutartims dėl dalyvavimo skatinimo programose) FM WORLD POLSKA palieka sau teisę atsisakyti punkte apibrėžtos sutarties sudarymo pagal iš FM World Klubo Taisyklių punktų kylančias taisykles, ypač, jei: a) prašantis perkelti teises ir įsipareigojimus FM WORLD Verslo Partneris ar Verslo Partneriai, ribotos atsakomybės bendrovės akcininkai, kuriai bus perkeltos teisės ir įsipareigojimai, ribotos atsakomybės bendrovę atstovauti įgalioto organo atstovas ar atstovai, buvo susiję su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi sutartimi ir ši buvo nutraukta dėl Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso, kitus veiklą Tinkle apibrėžiančių ir galiojančių teisės aktų nuostatų pažeidimų, ar nurodyti asmenys dalyvavo ar dalyvauja kitame subjekte kaip partneriai, dalininkai, akcininkai, savininkai, ar valdybos, priežiūros ar kontrolės organų nariai subjekte, kuris buvo susaistytas sutartimis su FM WORLD POLSKA ar Skyriumi ir ši buvo nutraukta dėl Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso, kitus veiklą Tinkle apibrėžiančių ir galiojančių teisės aktų nuostatų pažeidimų, b) raide a pažymėtame punkte išvardinti asmenys naudojasi ar perduoda netikrus asmens duomenis, c) raide a pažymėtame punkte išvardinti asmenys viešina, naudoja, reklamuoja, parduoda ar bet kokiu kitu būdu skatina ar įgalina trečiųjų asmenų produktų ir paslaugų pardavimą ar naudojimą, taip pat kitų subjektų, organizacijų (nepriklausomai, ar veikiančių formaliai ar neformaliai), įskaitant konkuruojančius su FM WORLD, FM POLSKA ar Skyriais (vykdančiais tiesioginio pardavimo ekonominę veiklą - daugiapakopės rinkodaros MLM (Multi-Level Marketing) forma), d) šių FM WORLD POLSKA Verslo Partnerių sudarytos sutartys gali sukelti pavojų FM WORLD Klubo Struktūros ar Struktūrų stabilumui ar integralumui Jei FM WORLD POLSKA Verslo Partneris ar Verslo Partneriai nusprendžia likviduoti įsteigtą ribotos atsakomybės bendrovę, į bendrovė perkelti Partnerio Numeriai ar Papildomi Numeriai, kurie pagal Taisykles bus laikomi Perimtais Numeriais ir negalės būti priskiriami kuriam nors iš dalininkų dėl padalijimo, apibrėžto Komercinių bendrovių kodekso 286 str., ar bendrovės likvidavimo teismo sprendimu, numatyto Komercinių bendrovių kodekso 271 str. Ankstesniame sakinyje aprašytu atveju bei paskelbus bankrotą ar įvykdžius restruktūrizavimo procedūrą, kurių dėka ribotos atsakomybės bendrovės, kurią įsteigė FM WORLD POLSKA Verslo partneris ar Verslo Partneriai ar tretieji asmenys, įgyja ar įgis teises į Partnerio Numerius ar Papildomus Numerius, kurie perkeliami šiai bendrovei, FM WORLD POLSKA turi teisę nedelsiant nutraukti platinimo sutartis susijusias su šiais Partnerio Numeriais ar Papildomais Numeriais, arba taikyti prievolę perduoti šiuos Partnerio Numerius ar Papildomus Numerius nurodytiems anksčiau FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ar Verslo Partnerių ar trečiojo asmens ribotos atsakomybės bendrovės akcininkams tik sudarius platinimo sutartį pagal galiojančias Taisyklių nuostatas Jei FM WORLD POLSKA sudaryta sutartis su bet kuriuo iš FM WORLD POLSKA Verslo Partnerių, kuris yra ribotos atsakomybės bendrovės akcininkas, kuriai perkeliamos visos teisės ir įsipareigojimai, apibrėžti Taisyklių p. c pp., pasibaigia, nutraukiama arba laikinai apribojama (suspenduojama) ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, FM WORLD POLSKA turi teisę laikinai apriboti (suspenduoti) FM WORLD POLSKA su ribotos atsakomybės bendrove, kuriai perduotos visos teisės ir įsipareigojimai, siejančią sutartį, kol bendrovės akcininkas neįgis Vartotojo statuso. Pasibaigus Taisyklių punkte minėtam 6 mėnesių terminui, FM WORLD POLSKA įgija teisę nutraukti FM WORLD POLSKA su ribotos atsakomybes bendrove, kuriai perduotos visos teisės ir įsipareigojimai, siejančią sutartį, o šiai bendrovei perkelti Partnerio Numeriai bei Papildomi Numeriai tampa Perimtais Numeriais Stodamas į FM WORLD Klubą Verslo Partneris arba FM WORLD POLSKA Verslo Partneris išreiškia sutikimą gauti iš FM WORLD POLSKA arba Skyriaus tik išmokėjimus pagal Taisykles, Rinkodaros planą, 5

6 Etikos kodeksą arba Verslo Partnerį ar FM WORLD POLSKA Verslo Partnerį siejančias su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi sutartis. Nei FM WORLD POLSKA nei Skyrius negarantuoja Verslo Partneriui ar FM WORLD POLSKA Verslo Partneriui konkrečių pajamų, pelno ar rezultatų, nes Verslo Partneriai ar FM WORLD POLSKA Verslo Partneriai, išreikšdami sutikimą su šių Taisyklių nuostatomis pripažįsta, kad iš narystės FM WORLD Klube gaunama nauda priklauso nuo konkretaus Verslo Partnerio ar FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio įsitraukimo ir aktyvumo. 3. FM WORLD Klubo veiklos taisyklės ir sąlygos 3.1. Bendrosios nuostatos: FM WORLD POLSKA arba Skyrius vykdo FM WORLD produktų pardavimą išskirtinai Verslo Partneriams arba FM WORLD POLSKA Verslo Partneriams. Operatorius teikia telefonijos paslaugas ir vykdo Telefonijos produktų pardavimą, o FM LEX teikia paslaugas pagal šio subjekto taisyklių nuostatas išskirtinai FM WORLD POLSKA Verslo Partneriams. Prekių pardavimas subjektams, kurie nėra Verslo Partneriai, vykdomas pagal principus apibrėžtus atskirose taisyklėse Verslo Partneris perka FM WORLD produktus iš FM WORLD POLSKA arba Skyriaus Partnerių kainomis FM WORLD POLSKA Verslo Partneris gali taip pat naudotis Telefonijos paslaugomis, jeigu yra pasirašęs su Operatoriumi sutartį dėl ryšio paslaugų teikimo. Sutarties su Operatoriumi sudarymo ir vykdymo sąlygas apibrėžia atskiros Operatoriaus taisyklės. FM WORLD POLSKA Verslo Partneris turi teise naudotis FM LEX teikiamomis paslaugomis, jei sudaro atskirą atitinkamą sutartį su šiuo subjektu. Sutarties su Operatoriumi sudarymo bei vykdymo sąlygas apibrėžia atskiros Operatoriaus taisyklės, o sutarties su FM LEX sudarymo ir vykdymo sąlygos apibrėžtos atskirose FM LEX taisyklėse Už nurodytųjų Produktų pirkimą Verslo Partneris gauna taškus atitinkamai iš FM WORLD POLSKA arba Skyriaus Mokesčių už Telefonijos paslaugas arba Prekes, už kurių įsigijimą gaunami Taškai, bei šių Taškų apskaičiavimo sąlygos apibrėžtos atskirose Operatoriaus taisyklėse. Mokėjimai už FM LEX teikiamas paslaugas, jei jų pirkimas siejamas su Taškų gavimu ir šių Taškų kaupimu bei Nuolaida dėl naudojimosi šiomis paslaugomis, apibrėžti atskirose FM LEX taisyklėse Verslo Partneris arba FM WORLD POLSKA Verslo Partneris negauna Taškų, jei neatsiskaito už nurodytus Produktus arba Telefonijos paslaugas, Telefonijos Prekes bei FM LEX teikiamas paslaugas, už kurių įsigijimą gaunami Taškai arba galimybė gauti teisę į Nuolaidą dėl FM LEX paslaugų naudojimo Jei Verslo Partneriui arba FM WORLD POLSKA Verslo Partneriui priskaičiuojami Taškai, nepaisant situacijos, apibrėžtos ankstesniame punkte, FM WORLD POLSKA arba Skyrius turi teisę patikslinti Verslo Partnerio ar FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio gautų Taškų skaičių, įskaitant Verslo Partneriui priskaičiuotų Taškų skaičiaus sumažinimą. Jei Verslo Partneriui dėl nepagrįsto Taškų skyrimo, apibrėžto šiame Taisyklių punkte, išmokamas Atlygis ar skiriama Nuolaida, FM WORLD POLSKA arba Skyrius turi teisę reikalauti iš Verslo Partnerio nepagrįstai išmokėto Atlygio ar nepagrįstai skirtos Nuolaidos grąžinimo Taškai skiriami gavus pinigines lėšas į PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą: už Produktų pirkimą pagal Taisyklių punktą arba Telefonijos paslaugas, Telefonijos Prekes bei FM LEX teikiamas paslaugas pagal Taisyklių punktą. Pagrįstais atvejais, mokant atsiimant prekes, Taškai skiriami įskaičius pinigines lėšas į vežėjo, ekspeditoriaus ar kito subjekto, kuriam tarpininkaujant FM WORLD POLSKA arba Skyrius siunčia Produktus, bei kitų subjektų, kuriems patikėtas Produktų tiekimas Verslo Partneriui, sąskaitą Jei užsakyti Produktai nepristatomi per Sutartyje tarp Verslo Partnerio ir FM WORLD POLSKA arba Skyriaus apibrėžtą terminą dėl FM WORLD POLSKA, Skyriaus arba vežėjo, ekspeditoriaus ar kito subjekto, kuris tarpininkauja FM WORLD POLSKA arba Skyriui siunčiant Produktus, bei subjektų, kuriems patikėta Produktų tiekimo Verslo Partneriams užduotis, kaltės, FM WORLD POLSKA arba Skyrius priskaičiuos Taškus tam Verslo Partneriui tą mėnesį, kuriame šie Taškai priklausė tam Verslo Partneriui, jei Produktai Verslo Partneriui būtų pristatyti laiku Už įsigytus FM WORLD Produktus Verslo Partneriui skiriami Taškai, jei: a) per nustatytą terminą, ne trumpesnį nei 7 dienos, sumoka visą pardavimo kainą už įsigytus iš FM WORLD POLSKA bei Skyriaus Produktus, atsižvelgiant į Taisyklių punktą; b) per nustatytą terminą sumoka visą pardavimo kainą už įsigytas Telefonijos prekes, Telefonijos paslaugas bei FM LEX teikiamas paslaugas atsižvelgiant į Taisyklių punktą. c) užsakyti FM WORLD Produktai ar Telefonijos prekės išsiunčiami Verslo Partneriui su mokėjimu atsiėmimo metu, atsižvelgiant į Taisyklių punktą; 6

7 d) per nustatytą terminą, avansu už išsiųstas prekes, sumoka visą pardavimo kainą už įsigytus iš FM WORLD POLSKA bei Skyriaus Produktus, atsižvelgiant į Taisyklių punktą; e) FM LEX taisyklėse numatyta, kad FM WORLD POLSKA Verslo Partneris dėl jo naudai tiekiamų FM LEX paslaugų įgyja galimybę gauti teisę į Nuolaidą dėl šių paslaugų naudojimo Verslo Partneriui ar FM WORLD POLSKA Verslo Partneriui iš anksto išreiškus sutikimą, FM WORLD POLSKA arba Skyrius įgyja teisę pateikti šiems subjektams elektronines sąskaitas faktūras Taškus už įsigytas Telefonijos prekes, Telefonijos paslaugas tarpininkaujant FM WORLD POLSKA bei už įsigytas FM LEX paslaugas gali gauti tik FM WORLD POLSKA Verslo Partneris Kiekvienais buvimo FM WORLD POLSKA Verslo Partneriu arba Verslo Partneriu metais (t.y. 12 mėnesių iš eilės nuo Paraiškos užregistravimo dienos, o šiam laikotarpiui pasibaigus kitus 12 mėnesių iš eilės ir t.t.), reikia nupirkti FM WORLD produktų, už kuriuos Verslo Partneriui skiriama ne mažiau kaip 0,01 taško. FM WORLD POLSKA Verslo Partneris gali gauti taškus už mokamas Telefonijos paslaugas, už FM LEX teikiamas paslaugas, jei už jų įsigijimą skiriami Taškai. Jei per anksčiau nurodytą terminą neperkami jokie Produktai, už kuriuos skiriami Taškai, Verslo Partnerio arba FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio Numerio bei Papildomų Numerių (jei tokie buvo suteikti) sutartis su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi baigia galioti be atskirų šalių pareiškimų bet kokia forma. Sutartis baigia galioti kitą dieną nuo dienos, kuria baigiasi 12 mėnesių terminas, apibrėžtas šio punkto pirmajame sakinyje. Verslo Partnerio Numeris, kuris baigia galioti pagal šį Taisyklių punktą, o kuriame Verslo Partneris pasiekė Efektyvumo Lygį mažesnį nei 12%, šalinamas iš informacinės sistemos automatiškai pasibaigus Partnerystės sutarties galiojimui, o po šiuo Numeriu esančios Atšakos automatiškai priskiriamos artimiausiam aktyviam Rėmėjui esančiam Linijoje virš Verslo Partnerio Numerio, kuris baigė galioti pagal šio Taisyklių punkto nuostatas. Verslo Partnerio Numeris, kuris baigia galioti pagal šį Taisyklių punktą, o kuriame Verslo Partneris pasiekė 12% ar aukštesnį Efektyvumo Lygį, tampa Perimtu Numeriu, kuriam taikomi Taisyklių ir punktų nuostatos Pasiekus vieną iš Rinkodaros Plane numatytų efektyvumo lygių, Verslo Partneris įgyja teisę gauti Proviziją Nuolaidos (Vartotojas arba Gavėjas) arba Atlygio (Pardavėjas arba Reklamuojantysis) forma kuriuos skiria (išmoka) atitinkamai FM WORLD POLSKA arba Skyrius, priklausomai nuo to, ar Verslo Partnerio Paraiška yra užregistruota FM WORLD POLSKA, arba Skyriuje Verslo Partneris įgyja teisę gauti tam tikram Partnerio Numeriui atitinkamą mėnesį apskaičiuojamą Proviziją, jeigu atitinkamą mėnesį jo nupirktų FM WORLD produktų, už kuriuos suteikiami taškai, taškų vertė yra ne mažesnė kaip Rinkodaros Plane nurodyta taškų vertė. FM WORLD POLSKA Verslo Partneris gali gauti taškus už perkamas Telefonijos paslaugas ar FM LEX teikiamas paslaugas, jei už jų įsigijimą skiriami Taškai Jeigu Skyrius, remdamasis tarp FM WORLD ir Skyriaus suderintais principais, suteikia FM WORLD POLSKA Verslo Partneriui taškus, pagal šiuos taškus ne daugiau kaip 550,80 taškų per mėnesį - FM WORLD POLSKA skaičiuos FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio Proviziją (išmokamą Nuolaidos arba Atlygio forma) remdamasi tais pačiais principais, kuriuos taiko skaičiuojant FM WORLD POLSKA suteiktus taškus. Jeigu Skyrius suteikia taškus neteisėtai (nesilaikydamas ankstesniame sakinyje nurodytų principų), už jų išmokėjimą yra atsakingas tik minėtus taškus pripažinęs Skyrius Verslo Partneris įsipareigoja laiku atsiimti siuntas su užsisakytais Produktais ir sumokėti, per nustatytą terminą, visą perkamų iš FM WORLD POLSKA bei Skyriaus Produktų pardavimo kainą, atsiskaityti už juos, o neatsiėmus užsakytų Produktų kompensuoti FM WORLD POLSKA patirtas išlaidas susijusias su neatsiimtais, bet užsakytais Produktais, o vartotojo atveju - prisiimti tiesiogines Produktų grąžinimo išlaidas. Jei Verslo Partneris, kuris yra vartotojas, pasirinko kitą nei pigiausias paprastai siūlomas FM WORLD POLSKA arba Skyriaus daikto pristatymo būdą, FM WORLD POLSKA arba Skyrius nėra įpareigoti grąžinti vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas. Detalus šių išlaidų sąrašas yra apibrėžtas atskirai. FM WORLD POLSKA turi teisę išskaičiuoti minėtas išlaidas iš Verslo Partneriui priklausančio FM WORLD POLSKA mokamo Atlygio ar sumažinti Nuolaidą Jei siunta su užsakytais Produktais nepriimama ir dėl to ji grąžinama FM WORLD POLSKA, FM WORLD POLSKA reikalauja iš FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio įvykdyti savo įsipareigojimą, t.y. priimti siuntą per 7 dienas nuo FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio nepriimtos siuntos su jo užsakytais Produktais grąžinimo į FM WORLD POLSKA dienos, su įspėjimu, kad siuntos nepriėmimo ar atsisakymo ją priimti atveju FM WORLD POLSKA įgyja teisę nutraukti sutartį dėl užsakytų ir nepriimtų Produktų. Pasibaigus pirmame sakinyje nurodytam terminui, FM WORLD POLSKA pareiškia, kad FM WORLD POLSKA nutraukia grąžintų Produktų pardavimo sutartį. Jei siunta su užsakytais Produktais nepriimama ir dėl to ji grąžinama FM WORLD POLSKA pagal sutartį su vartotoju, tuomet FM WORLD POLSKA reikalauja iš FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio atsakymo, ar atsisakymas priimti užsakymą iš FM WORLD POLSKA laikomas jo pareiškimu, kuris apibrėžtas 2014 m. gegužės 30 d. 7

8 vartotojų teisių įstatymo 30 str. (OL, 2014 m. poz. 827, t.y m. kovo 9 d. OL, 2017 m., poz. 683), apimančiu FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio pareiškimą dėl grąžintų Produktų pardavimo sutarties nutraukimo, bei reikalauja iš FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio, esančio vartotoju, įvykdyti savo įsipareigojimą, t.y. priimti siuntą per 7 dienas nuo FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio nepriimtos siuntos su jo užsakytais Produktais grąžinimo į FM WORLD POLSKA dienos, su įspėjimu, kad siuntos nepriėmimo ar atsisakymo ją priimti atveju FM WORLD POLSKA įgyja teisę nutraukti sutartį dėl užsakytų ir nepriimtų Produktų. Pasibaigus pirmame sakinyje nurodytam terminui, FM WORLD POLSKA pareiškia, kad FM WORLD POLSKA nutraukia grąžintų Produktų pardavimo sutartį. FM WORLD POLSKA arba Skyrius turi teisę atsisakyti vykdyti Verslo Partnerio, kuris pažeidė Taisyklių punkto pirmame sakinyje apibrėžtas pareigas, užsakymą Verslo Partneris nėra FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Operatoriaus, FM LEX arba Skyriaus darbuotojas, agentas arba komisionierius, kaip ir nėra minėtų subjektų atstovas, nebent šalys aiškiai raštu susitarė kitaip. Todėl Verslo Partneris neturi teisės imtis jokių veiksmų, o ypač prisiimti bet kokius įsipareigojimus FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Operatoriaus, FM LEX arba Skyriaus vardu ir naudai. Verslo Partneris negali naudoti sąvokų arba pavadinimų, kurie rodytų arba leistų daryti prielaidą, kad jis yra FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Operatoriaus, FM LEX arba Skyriaus darbuotojas, įgaliotasis atstovas, valdytojas arba asmuo veikiantis minėtų subjektų vardu ir naudai Vykdant tiesioginius Produktų pardavimus arba teikiant Tinklo ir FM WORLD Produktų reklamos paslaugas, skatinant FM WORLD produktų pardavimus, Verslo Partneris gali naudotis FM WORLD ženklu tik laikydamasis su FM WORLD POLSKA suderintų principų. Be tokios sutarties Verslo Partneriui draudžiama naudoti FM WORLD Prekės ženklus Verslo Partneris privalo teikti klientams informaciją apie FM WORLD Tinklą ir FM WORLD Produktų, Telefonijos paslaugų bei FM LEX teikiamų paslaugų prieinamumą, kainas ir savybes sąžiningai bei remdamasis iš FM WORLD POLSKA, Skyriaus, Operatoriaus arba FM LEX gautais duomenimis, FM WORLD POLSKA, Skyriaus, Operatoriaus arba FM LEX parengta informacine, reklamine ir pardavimų skatinimo medžiaga, atkreipdamas dėmesį, kad FM WORLD produktai yra originalūs FM WORLD gaminiai, Telefonijos paslaugas teikia Operatorius, o buhalterines ir teisines paslaugas teikia FM LEX. Verslo Partneris negali klaidinti Produktų, Telefonijos paslaugų ar FM LEX paslaugų pirkėjų Verslo Partneris privalo susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų pakenkti geram FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Skyriaus, Operatoriaus bei FM LEX ar FM WORLD Produktų ir Telefonijos paslaugų ar FM LEX paslaugų įvaizdžiui, ypač - neskleisti informacijos, kuri galėtų pakenkti FM WORLD, FM WORLD POLSKA, Skyriui, Operatoriui, FM LEX bei kitiems subjektams, visų pirmiausia neteisėtai naudodamas minėtų Produktų pavadinimus ar skleisdamas neteisingą informaciją. Verslo Partneris negali naudotis Tinklu bei naryste ir veikla FM WORLD Klube bet kokių kitų trečiųjų asmenų produktų arba paslaugų, taip pat bet kokių kitų subjektų, organizacijų (formalių ir neformalių) pardavimų skatinimui, rinkodarai, reklamai ir pardavimams FM WORLD Produktų pardavimą vykdantis Verslo Partneris negali vykdyti prekybos parduotuvėse, kioskuose, ant prekystalių bei bet kokiuose kituose organizuotuose stacionariuose mažmeninės prekybos taškuose, taip pat vykdyti prekybą nesuderinamu su tiesioginio pardavimo esme būdu Įvairių Verslo Partnerių statusų taisyklės: Verslo Partneris FM WORLD Tinkle gali veikti kaip: a) Pardavėjas - Verslo Partneris vykdantis ekonominę veiklą tiesioginio FM WORLD Produktų pardavimo bei Tinklo ir FM WORLD Produktų reklamos paslaugų teikimo srityje, jeigu jis yra sudaręs su FM WORLD POLSKA tiesioginio pardavimo bei reklamos paslaugų teikimo sutartį. Sutartis nesudaroma su Sąlyginiu Partneriu. Pardavėjui Provizija už FM WORLD tinklo ir prekės ženklo reklamos paslaugas išmokama tik Atlygio forma; b) Reklamuojantysis - Verslo Partneris, kuris yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo, perkantis Produktus tik savo reikmėms ir teikiantis WORLD tinklo ir prekės ženklo reklamos paslaugas, jeigu yra sudaręs sutartį su FM WORLD POLSKA dėl reklamos paslaugų teikimo. Sutartis negali būti sudaryta su Sąlyginiu Verslo Partneriu. Reklamuojančiu gali tapti Verslo Partneris, kuris gavo minimalų Atlygį, kurio dydis yra nustatytas sutartyje dėl reklamos teikimo paslaugų. Sutartį dėl reklamos teikimo paslaugų turi teisę nutraukti FM WORLD POLSKA, jeigu Verslo Partneris negauna tokio Atlygio dydžio, kurį nustatė FM WORLD POLSKA, arba Verslo Partneris sutartyje numatytais atvejais. Reklamuojančiajam Provizija už FM WORLD tinklo ir prekės ženklo reklamos paslaugas išmokama tik Atlygio forma; c) Gavėjas (Klientas) - Verslo Partneris, kartu su Paraiška pateikęs pareiškimą, nurodantį, kad jis pirks Produktus išskirtinai savo (artimųjų) poreikiams. Kandidatai į Verslo Partnerius, siekiantys gauti Gavėjo statusą, Startinės Pakuotės įsigyti neprivalo. Gavėjas negali būti Rėmėjas. Gavėjui būtina sąlyga, norint 8

9 gauti Pardavėjo ar Vartotojo statusą, be atitinkamos sutarties sudarymo arba atitinkamo pareiškimo pateikimo, yra Startinės Pakuotės įsigijimas. Gavėjui Provizija išmokama tik Nuolaidų FM WORLD produktams forma; d) Vartotojas - Verslo Partneris, kuris yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo. Visų pirmiausia tai reiškia, kad Paraiška kartu laikoma ir pareiškimu, nurodančiu, kad kandidatas pirks Produktus savo, savo šeimos narių ir draugų poreikiams. Vartotojui Provizija išmokama tik Nuolaidų FM WORLD produktams forma; Verslo Partneris, kuris yra fizinis asmuo, perkantis Produktus nuotoliniu būdu su jo ekonomine ar profesine veikla nesusijusiems tikslams, gali per 14 dienų nuo siuntos su užsakytais FM WORLD Produktais, Startinės Pakuotės ar kitos medžiagos gavimo atsisakyti pardavimo sutarties. Pranešimas apie sutarties nutraukimą turi būti raštiškas ir išsiųstas (paštu arba elektroniniu paštu FM WORLD POLSKA arba Skyriaus adresu) prieš pasibaigiant ankstesniame sakinyje nurodytam 14 dienų laikotarpiui. Verslo Partneris privalo per 14 dienų savo sąskaita grąžinti prekes, kurių jis atsisakė. Visi Verslo Partneriui bei visiems kitiems FM WORLD Tinklo dalyviams už Produktų, kurių atsisakoma anksčiau šiame punkte paminėtu pardavimo sutarties atsisakymu, pardavimą priskaičiuoti taškai atimami iš jų surinktų taškų skaičiaus. Atsisakius pardavimo sutarties ir Verslo Partneriui grąžinus prekes, atitinkamiems Verslo Partneriams išmokamos Provizijos koregavimas bus atliekamas mėnesį, kurį FM WORLD POLSKA gavo pardavimo sutarties atsisakymo pareiškimą. Jeigu atlikus taškų koregavimą, Verslo Partnerio surinktų taškų suma bus neigiama, FM WORLD POLSKA turės teisę reikalauti atsiskaityti už neteisingai apskaičiuotą Proviziją. Anksčiau nurodyta teisė atsisakyti sutarties taikoma tik Produktams, kuriuos Verslo Partneris įsigijo iš FM WORLD POLSKA Kiekvienais kalendoriniais metais (iki atitinkamų kalendorinių metų sausio mėnesio pabaigos), FM WORLD POLSKA arba Skyrius anuliuoja apskaičiuotus, bet Verslo Partneriams neišmokėtus Atlygius ar Nuolaidas pagal Rinkodaros Plane numatytas taisykles. Anuliuojamos Verslo Partnerio sukauptos Provizijos ar Nuolaidos už laikotarpį nuo ankstesnių metų sausio iki gruodžio mėnesio imtinai. Iki šio termino nepanaudotos Verslo Partnerio Provizijos ar Nuolaidos nėra išmokamos, grąžinamos ar kitaip kompensuojamos. 4. Priemonių, susijusių su Verslo Partnerio įsipareigojimų pažeidimais, sistema 4.1. Jeigu FM WORLD POLSKA Verslo Partneris pažeidžia FM WORLD POLSKA nustatytas bei paskelbtas ir Verslo Partneriams žinomas Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso bei kitas Tinklo veiklos nuostatas arba nevykdo sutartinių įsipareigojimų, FM WORLD POLSKA turi teisę: panaikinti Verslo Partnerio teisę remti ir rekomenduoti naujus Verslo Partnerius visam laikui arba tam tikram nustatytam laikotarpiui ir tai turi būti nurodyta pranešimo turinyje; laikinai nutraukti (sustabdyti) su Verslo Partneriu siejančius teisinius santykius ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju, visų pirmiausia Verslo Partneris praranda teisę pirkti Produktus FM WORLD POLSKA arba Skyriuje, o FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio atveju taip pat prarandama galimybė gauti taškus perkant Telefonijos Paslaugas, Telefonijos Prekes ir FM LEX teikiamas paslaugas bei sustabdomas iki tol FM WORLD POLSKA arba Skyriui vykdytas Tinklo ir FM WORLD reklamos paslaugų teikimas, todėl laikinai nutraukus teisinius santykius, Verslo Partneris sustabdymo laikotarpiu neturi teisės gauti Provizijos; Išskirtiniais, pagrįstais atvejais FM WORLD POLSKA arba Skyrius turi teisę nedelsiant laikinai sustabdyti (suspenduoti) siejantį jį su Verslo Partneriu, apibrėžtą punkte, teisinį santykį ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, jei FM WORLD POLSKA arba Skyrius gauna patikimą informaciją apie tai, kad Verslo Partneris pažeidžia Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso bei visuotinai taikomos teisės nuostatas tokiu atveju FM WORLD POLSKA arba Skyrius pareikalauja iš Verslo Partnerio, raštu ar elektroniniu paštu, per 14 dienų nuo FM WORLD POLSKA arba Skyriaus reikalavimo gavimo dienos, pateikti pasiaiškinimą dėl nustatytų pažeidimų; jei Verslo Partneris nepateikia pasiaiškinimo arba pasitvirtinus nustatytiems pažeidimams, FM WORLD POLSKA arba Skyrius turi teisę imtis tolimesnių veiksmų pagal Taisyklių nuostatas. Šis apribojimas nutraukia galimybę apsipirkti FM WORLD POLSKA arba Skyriuje, o FM WORLD POLSKA Verslo Partneriai netenka galimybės gauti Taškų už Telefonijos prekių ir mokamų Telefonijos paslaugų ar FM LEX teikiamų paslaugų pirkimą bei teikti FM WORLD POLSKA arba Skyriui FM WORLD Tinklo ir Produktų reklamos paslaugų, todėl suspenduotas Verslo Partneris suspendavimo laikotarpiu netenka teisės į Atlygį arba Nuolaidą; nedelsiant bei netaikant įspėjimo laikotarpio nutraukti narystę FM WORLD Klube ir Verslo Partnerį su FM WORLD POLSKA siejančias sutartis bei pašalinti Partnerį iš duomenų bazės, jeigu Verslo Partneris pažeidė Taisyklių punktų, Taisyklių 4.2 punkto nuostatas bei Etikos Kodekso II-IV nuostatas; 9

10 atimti teisę dalyvauti FM WORLD POLSKA, Skyriaus, Operatoriaus, FM LEX arba FM WORLD organizuojamuose mokymuose, kursuose ir susitikimuose bei atimti teisę dalyvauti FM WORLD Polska, Skyriaus, Operatoriaus, FM LEX arba FM WORLD paskelbtose skatinimo programose; punktuose nurodytos priemonės gali būti taikomos Verslo Partneriui, kuris imasi veiksmų siekdamas paskatinti kitą Verslo Partnerį nutraukti jį su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi susiejančią narystę FM WORLD Klube, nutraukti veiklą esamoje Grupėje bei pradėti veiklą kitoje Grupėje, bei atlieka kitus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kaip nurodyta kovos su nesąžininga konkurencija įstatyme ar kovos su nesąžininga rinkos praktika įstatyme. 5. Narystės FM WORLD Klube nutraukimas 5.1. Verslo Partneris gali bet kada nutraukti savo narystę FM WORLD Klube pranešęs apie tai prieš vieną savaitę ir pateikęs prašymą dėl narystės nutraukimo teisės aktuose numatyta forma. Narystė bus nutraukta kalendorinio mėnesio pabaigoje FM WORLD POLSKA gali dėl svarbių priežasčių, pranešusi apie tai prieš vieną savaitę iki narystės nutraukimo, nutraukti Verslo Partnerio narystę FM WORLD Klube. Narystė bus nutraukta kalendorinio mėnesio pabaigoje. Svarbiomis priežastimis laikomi Verslo Partnerio padaryti Taisyklių punktų, Taisyklių 4.2 punktuose nurodytų principų bei Etikos Kodekso II-IV nuostatų pažeidimai. Jeigu Verslo Partneris pagal 43[1] Civilinio Kodekso straipsnį yra ekonominę veiklą vykdantis subjektas, anksčiau paminėtas priežastis nurodyti nebūtina Verslo Partneris, kuris sudarė Sutartį su FM WORLD POLSKA, turi teisę ją nutraukti įstatyme numatytais atvejais. Dėl konkrečių Verslo Partnerio įsigytų iš FM WORLD POLSKA Produktų, jis gali nutraukti šių Produktų pardavimo sutartį pagal Taisyklėse numatytas nuostatas. Per 14 dienų nuo pareiškimo dėl Sutarties nutraukimo dienos FM WORLD POLSKA Verslo Partneris bei FM WORLD POLSKA gali raštu sudaryti atskirą išankstinį susitarimą dėl per 6 mėnesius iki Sutarties nutraukimo įsigytų iš FM WORLD POLSKA Produktų perpardavimo FM WORLD POLSKA. Produktai ir Startinės pakuotės bei visa kita informacinė ir mokomoji, reklaminė medžiaga, mėginėliai, pardavimus skatinantys rinkiniai, su sąlyga, kad grąžinamų daiktų būklė leidžia juos parduoti arba naudoti pagal paskirtį. Susitarimo, apibrėžto ankstesniame sakinyje, sudarymas nesiejamas su Nuolaidos ar Atlygio grąžinimu. Jei Sutartis sudaryta su FM WORLD Skyriumi, minėtas susitarimas gali būti sudaromas tik tada, jei tai numato Skyriaus registravimo valstybės teisės aktai Jeigu Verslo Partneris atšaukia sutikimą tvarkyti jo asmeninius duomenis, narystė nustoja galioti Narystė taip pat nustoja galioti komercinės bendrijos arba civilinės bendrijos nario atžvilgiu, minėtam nariui netekus komercinės bendrijos arba civilinės bendrijos nario statuso, jeigu visi nariai buvo pateikę prašymą suteikti jiems vieną bendrą Numerį Narystė nustoja galioti momentą, kurį Verslo Partneris, jeigu jis yra juridinis asmuo arba teisnumą turinti įstaiga, išbraukiamas iš registro. Narystė nustoja galioti Verslo Partneriui mirus, nebent yra numatyta, kad su naryste susijusios teisės ir pareigos perleidžiamos paveldėtojams atsižvelgiant į Taisyklių punkto nuostatas. Verslo Partnerio ar FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio, vykdančio individualią ekonominę veiklą susijusią su sudaryta su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi Partnerystės ar kita sutartimi, kuris nutraukė vykdomą ekonominę veiklą ir išbraukiamas iš atitinkamo registro, atžvilgiu taikomos Taisyklių 5.7 punkto nuostatos, su sąlyga, kad nutraukiamos visos kitos tarp FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio ir FM WORLD POLSKA sudarytos sutartys, o Partnerio statusas automatiškai keičiamas į Vartotojo ir dėl to jam paliekama teisė sudaryti atskiras naujas sutartis, kuriomis šis statusas gali būti pakeistas Nutraukus narystę automatiškai panaikinamos visos tarp Verslo Partnerio ir FM WORLD POLSKA arba Skyriaus sudarytos sutartys Asmuo, kuris nutraukus narystę, nustojo būti Verslo Partneriu, gali pakartotinai įstoti į FM WORLD Klubą praėjus 6 mėnesiams nuo narystės nutraukimo dienos, atsižvelgiant į toliau išdėstyto 5.9 punkto reikalavimus Išskirtinėmis aplinkybėmis atitinkamai FM WORLD POLSKA arba Skyrius gali priimti Paraišką asmens, kurio narystė buvo nutraukta, anksčiau nei baigsis ankstesniame punkte nurodytas 6 mėnesių terminas FM WORLD POLSKA atskira rašytine sutartimi suteikia Perimtą Numerį artimiausiam aktyviam Rėmėjui, kuris yra Linijoje virš Verslo Partnerio Numerio, kurio Sutartis nustojo galioti, buvo nutraukta ar laikinai apribota (suspenduota) ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, ir kuris įgyja teisę ir pareigą valdyti Perimtam Numeriui priklausančią konkrečią Verslo Partnerių Grupę. Tokią Verslo Partnerio Struktūrą gali perimti Rėmėjas, kuris 6 iš eilės mėnesius iki Verslo Partnerio, kurio struktūra bus valdoma, Sutarties galiojimo pabaigos, nutraukimo ar laikino apribojimo (suspendavimo), pasiekė Efektyvumo Lygį pagal Rinkodaros Planą ne žemesnį nei 12%. 10

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

TIENS EUROPOS REGIONO POLITIKA IR TAISYKLĖS Turinys Įvadas Sąvokos TIENS konsultantas TIENS konsultantų teisės, privilegijos i

TIENS EUROPOS REGIONO POLITIKA IR TAISYKLĖS Turinys Įvadas Sąvokos TIENS konsultantas TIENS konsultantų teisės, privilegijos i TIENS EUROPOS REGIONO POLITIKA IR TAISYKLĖS Turinys Įvadas... 1 1. Sąvokos... 2 2. TIENS konsultantas... 4 3. TIENS konsultantų teisės, privilegijos ir atsakomybė... 9 4. Pažeidimai ir sutartinės poveikio

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau