Microsoft Word STI - galutine - Pataisytas-apibendrinimas LT.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word STI - galutine - Pataisytas-apibendrinimas LT.doc"

Transkriptas

1 Socialinių tyrimų institutas Saltoniškių 58, Vilnius Tel.: LIETUVOS NARYSTĖS ES POVEIKIS VISUOMENĖS STRUKTŪRAI SOCIOLOGINIO TYRIMO REZULTATAI Šis tyrimas buvo finansuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pagal Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą poveikio tyrimų programą. Tyrime išdėstytos nuostatos, teikiamos nuomonės bei rekomendacijos atspindi autorių požiūrį ir nebūtinai sutampa su Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicija Vilnius

2 TURINYS 1 TYRIMO METODIKOS 3. APRAŠYMAS 2 PIRMINIS REZULTATŲ 4. APIBENDRINIMAS... 3 SUMINIAI 17. DUOMENYS... 4 PASISKIRSTYMO LENTELĖS SU 17. AMŽIUMI PASISKIRSTYMO LENTELĖS SU 32. PAJAMOMIS PRIEDAS:ANKETA SUMMARY. 2

3 TYRIMO METODIKOS APRAŠYMAS Tyrimo metodas: reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimo laikas: Tiriamoji visuma: 18 m. ir vyresni gyventojai. Atrankos būdas ir respondentų skaičius: daugiapakopė tikimybinė atranka. Respondentų atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybę būti apklaustas. Respondentų skaičius N = Interviu atliekami respondentų butuose pagal specialią metodiką. Paklaidos dydis: max. ±3.1 proc., esant 95 procentų patikimumui. Tyrimo atlikimo kontrolė: Didžioji dalis interviuotojų yra nuolatiniai darbuotojai ir yra apmokomi kiekvienam konkrečiam projektui. Tyrimo atlikimo kokybė tikrinama atliekant vidinius (tikrinama 100%: interviu skaičius, respondento atrinkimas interviu, anketos užpildymo pilnumas, ar interviuotojas laikėsi nurodyto apklausos maršruto ir interviu atlikimo procedūrų) ir 3

4 išorinius patikrinimus (tikrinama ne mažiau 10% interviu telefonu: ar interviuotojas buvo respondento namuose, respondento atrinkimas interviu, interviu trukmė, interviu turinys, interviu procedūrų laikymasis). 4

5 PIRMINIS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS Remiantis sociologinio tyrimo rezultatų suminių ir pasiskirstymo lentelių duomenimis, pirminis rezultatų apibendrinimas pateikiamas pagal skirsnius: požiūris į ES ir socialinis aktyvumas; gyvenimo stilius: kultūrinis kapitalas, elektroninė komunikacija; pagrindinės vertybinės nuostatos; galimos socialinės įtampos laukas: varguomenės bruožai ir požiūris į buvusius kriminalinius nusikaltėlius. Šiuo tyrimu užfiksavus Lietuvos visuomenės padėtį įstojimo į ES metais, pakartotinais tyrimais bus galima nustatyti tolimesnių pokyčių pobūdį. Požiūris į ES ir socialinis aktyvumas Požiūrį į ES išreiškia atsakymai, ar balsavo už, ar prieš narystę ES. 4,9 proc. apklaustųjų prisipažįsta balsavę prieš narystę ES (referendume nepritarė narystei ES 8,93 proc. balsavusiųjų). Mažiausiai nusistačiusių prieš ES yra tarp jauniausių iki 20 metų (2,9 proc.), ir vyriausių, per 70 metų (3,7 proc.), žmonių. Santykinai dažniau ES narystei nepritaria neturtingiausi visuomenės nariai, kurių mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 100 litų. Tie, kurie balsavo už narystę ES, dar nejaučia ypatingų pokyčių savo gyvenime. Pirmiausia jie tapatinasi su Lietuvos, savo 5

6 gyvenamos vietos visuomene, jos kultūra, o ne ES. Lietuvos gyventojų požiūris į ES yra gana palankus, nes tikimasi, kad narystė padės įveikti Lietuvos provincialumą, daugiau nei pusė respondentų pritaria, kad Lietuva yra Europos provincija, nors didžioji dauguma pripažįsta, kad Lietuva turi savitą kultūrą. Lietuvos gyventojai suvokia, kad kultūra turi rūpintis Lietuvos institucijos, tik 1,9 proc. mano, kad Lietuvos kultūros savitumo išsaugojimu turėtų rūpintis ES institucijos. Lietuviai nėra aktyvūs visuomeninių organizacijų dalyviai. Tai rodo ir šio tyrimo duomenys, pagal kuriuos daugiau negu pusė respondentų, Lietuvos gyventojų nuo 18m. (62 proc.), pastaraisiais metais nepriklausė jokioms organizacijoms, jokiomis formomis nedalyvavo jų veikloje. Kiek labiau išsiskiria gyventojų aktyvumas tik keliais atvejais: 4 proc. respondentų yra aukoję pinigus paramos/labdaros fondams, religinėms organizacijoms (9 proc.), dalyvavo pastarųjų organizacijų (3 proc.) ir neįgaliuosius žmones jungiančių organizacijų (3 proc.) veikloje, yra sporto klubų (3 proc.), gyventojų bendrijų (7 proc.) ir tėvų komitetų mokyklose (3 proc.), profesinių sąjungų (2 proc.), politinių partijų (2 proc.) nariai. Visose minėtose organizacijose daugiausia linkę dalyvauti ir metų gyventojai, turintys vidutines ( Lt vienam šeimos nariui) arba gana dideles pajamas (800Lt vienam šeimos nariui ir daugiau). 6

7 Vis dėlto lietuviai gana aktyviai siekia paveikti politiką kitais būdais, ne per nevyriausybines organizacijas. Tiksliau, 87 proc. respondentų nurodė, jog per pastaruosius metus atliko vienokius arba kitokius veiksmus šioje srityje. Žinoma, pagrindinės Lietuvos gyventojų poveikio vykdomai politikai formos balsavimas prezidento (nurodė 78 proc. respondentų) ir vietinės valdžios (nurodė 64 proc. respondentų) rinkimuose. Kitokios poveikio formos kur kas retesnės: pvz., tik vos po 20 proc. respondentų per pastaruosius metu tiesiogiai bendravo su politikais ir valstybės tarnautojais, vos 12 proc. lankėsi susirinkimuose, kuriuose buvo diskutuojamos vietos bendruomenės, bendrijos problemos, vos 9 proc. bendravo su teisėsaugos institucijomis bei žiniasklaidos atstovais (8 proc.), nevyriausybinėmis organizacijomis ir/arba interesų grupėmis (7 proc.). Dar rečiau respondentai minėjo tokias asmeninės iniciatyvos išraiškas kaip pirkimas/nepirkimas tam tikrų produktų dėl politikos, moralės ar aplinkosaugos motyvų (4 proc.), dėvėjimas ar užrašo/ženklo demonstravimas tos kampanijos, kuriai pritariama (3 proc.), peticijos pasirašymas (3 proc.), aktyvus dalyvavimas politinėje kampanijoje (3 proc.). Tačiau tokia veikla kaip dalyvavimas demonstracijoje, nesankcionuotame streike teko užsiimti tik vos 1 proc. respondentų. Apibendrinant reikia pažymėti, kad visgi dažniausiai poveikį viešajai politikai aukščiau 7

8 minėtomis formomis daro palyginti vyresnio amžiaus ir didesnes pajamas turintys gyventojai. Mūsų tyrimo duomenys rodo, kad lietuviai nėra ypač tolerantiški, socialiai jautrūs. Šį teiginį pagrindžią tyrimo duomenys, pagal kuriuos daugiau negu pusė respondentų nenorėtų kaimynais turėti narkomanų (nurodė 90 proc. respondentų), piktnaudžiaujančių alkoholiu (79 proc.), čigonų (67 proc.), žmonių, užsiimančių prostitucija (65 proc.), nusikalstamos praeities žmonių (60 proc.), užsikrėtusių AIDS, seksualinių mažumų atstovų (nurodė po 55 proc. respondentų). Tuo tarpu kitataučių, kitokias religines pažiūras turinčių žmonių, daugiavaikių šeimų atžvilgiu dauguma respondentų buvo kur kas palankesni (nurodė tik iki 10 proc. respondentų). 67 proc. respondentų mano, kad ir dėstymas universitete, ir mokslinis darbas yra nei vyriška, nei moteriška veiklos sritis. Vis dėlto pastebima tendencija (kurią atskleisti tikėjomės): mokslinę veiklą didesnė dalis respondentų įvardijo kaip labiau pritinkančią vyrui (plg.: vyriškas užsiėmimas teigė 14 proc. respondentų, moteriškas 3 proc.). Tuo tarpu dėstymas universitete kiek dažniau buvo laikomas labiau moteriai tinkama veikla (plg.: vyriškas užsiėmimas teigė 10 proc., moteriškas 6 proc., t. y. dvigubai daugiau nei ankstesniuoju atveju respondentų). Įdomu tai, jog skirtingos amžiaus grupės nevienodai vertina šią veiklą: 8

9 dėstymą universitete moterišku užsiėmimu laiko daugiausiai 20 metų ir jaunesni respondentų (plg.: taip mano 20 proc. iki 20 metų respondentų ir tik 3 proc. 70 ir vyresnių respondentų); vyrišku užsiėmimu šią veiklą laiko daugiausia 21-30m. asmenys. Dažniau jaunesni negu vyresni respondentai yra linkę manyti, kad mokslinė veikla - moteriškas užsiėmimas, nors lygiai taip pat pastarieji dažniau negu kitos grupės mano, jog mokslinė veikla vyriškas užsiėmimas. Remiantis tuo, jog ilgą laiką akademinė, ypač mokslinė veikla buvo traktuojama kaip išskirtinai vyrų dominavimo sfera, tikėtina, jog pastarieji nuomonių pasiskirstymai rodo požiūrio į akademinę/mokslinę veiklą kaitą. Apibūdinsime įvairių apklaustųjų amžiaus grupių svarbiausius ypatumus pagal kai kuriuos socialinius visuomenės stratifikavimo rodiklius. Iki 20 metų amžiaus grupėje nedirbančių ir nenorinčių dirbti nėra. 6 iš 10 jų visai neturi santaupų. Trys ketvirtadaliai jauniausiųjų neturi turto kapitalo. Tačiau šios amžiaus grupės žmonės dažniau teigia, kad namuose yra meno kūrinių, brangenybių, vertingų kolekcijų, protėvių nuotraukų ir portretų. Neturi žemės 7 iš 10, tačiau beveik trečdalio tėvai jos turi. Dažniausiai jauniausieji neturi miško. Jie dažniausiai neturi ir jokio nekilnojamojo turto. Jaunimas iki 20 metų amžiaus mėgsta bendrauti. Jie dažniausiai teigia, kad yra visuomeniški. Daugiau 9

10 kaip trečdalis laiko save tikrais miestiečiais. Beveik trečdalis mėgsta laisvai pagyventi. Pažymėtina, kad pagal dešimtbalę skalę net 7 proc. jauniausiųjų teigia (dvigubai ar net trigubai daugiau nei kitose amžiaus grupėse), kad jų santykiai su valdžia yra labai blogi. Daugiau jų nei kitose amžiaus grupėse (13 proc.) teigia, kad jų sveikata labai gera. Labai mažai išleidžia gydymui kiek mažiau kaip pusė šios grupės žmonių. Didžiausias procentas turinčių vidurinį išsimokslinimą yra šioje amžiaus grupėje. Daugiausiai jų dar mokosi (ne tik valstybinėse, bet ir privačiose mokyklose) m. amžiaus grupėje daugiausia dirbančių privačiame sektoriuje žmonių. Jų šeimose yra daugiau teistų. Kiek daugiau yra labai gerai uždirbančių. Jiems visai pakanka lėšų pragyvenimui. 2 proc. jų laiko save labai turtingais. Jie teigia, kad turi labai daug santaupų, turi labai didelį turtą (kapitalą). Dažniau negu kitų amžiaus grupių atstovai jie praleidžia atostogas kurorte užsienyje ar turistinėse kelionėse užsienyje. Kai kurie taip poilsiauja bent kartą per metus ar net dažniau. 7 iš 10 jų neturi žemės. Daugiau jų neturi ir miško, tačiau jo turi jų tėvai. Jaunimas labai mėgsta bendrauti. 8 proc. jų teigia, kad jų santykiai su valdžia yra labai geri. Aukščiausiajai klasei priskiria save keli procentai. Tai aktyviausi visuomenės nariai. Jie dažniau negu kitų amžiaus grupių nariai yra išrinkti į įvairaus lygio renkamuosius organus. 10

11 Didžiausias procentas šio jaunimo turi aukštąjį išsimokslinimą. Kas vienuoliktas jų mokėsi užsienyje m. amžiaus grupėje daugiausiai yra nekvalifikuotų darbininkų m. žmonių santykinai dažniau dirba vienu metu tiek privačioje, tiek valstybinėje įmonėje, ir kiek rečiau tik privačioje. Keli iš jų teigia, kad uždirba labai gerai. Jie skelbiasi labai turtingais. Kiek dažniau jie turi nuosavo miško. Palyginti daug jų yra išrinkta į įvairaus lygio renkamuosius organus m. amžiaus grupėje yra didžiausias tiek bedarbių, tiek dirbančiųjų skaičius. Daugiau jų negu kitose amžiaus grupėse dirba dviejose ir daugiau darboviečių. Didžiausias yra specialistų procentas. Tarp jų daugiausiai tiek vadovų, tiek kvalifikuotų darbininkų bei amatininkų. Palyginti daug jų vadovauja didelėms organizacijoms (100 darbuotojų ir daugiau). Didžiausias procentas yra teigiančių, kad turi daug valdžios. Tačiau jie pranašumą teikia valstybinėms įmonėms. Didžiausias procentas teistų yra šioje amžiaus grupėje. Keli nurodė, kad labai gerai uždirba, o visai nepakanka uždarbio kas devintam. 2 proc. nurodė, kad yra turtingi. Labai daug nekilnojamojo turto dažniausiai turi būtent šitos amžiaus grupės atstovai. Būtent jie priskiria save aukščiausiajai visuomenės klasei. Šioje grupėje yra daugiau nenorinčių bendrauti. Daugiau yra ir neaktyvių žmonių. 11

12 51-60m. amžiaus grupėje yra palyginti daug vadovų, kurie vadovauja didelėms (100 ir daugiau darbuotojų) įmonėms. Kas dešimtam šios grupės atstovui visai nepakanka uždarbio. Visiškame skurde gyvena 2 proc. 1-3 ha žemės turi kas penktas 51-60m. žmogus. Tačiau šioje amžiaus grupėje yra ir labai daug turto turinčiųjų žmonių m. amžiaus grupėje yra palyginti daug vadovų, kurie vadovauja didelėms (100 ir daugiau darbuotojų) įmonėms. Šioje grupėje palyginti daug žmonių teigia, kad yra labai neturtingi. Palyginti daug yra priskiriančių save žemiausiajai klasei. Poilsį jie praleidžia sode. Tačiau yra turinčių daug žemės. Daug jų visai nedalyvauja politikoje, bet daugiau negu kitose amžiaus grupėse yra ir labai intensyviai dalyvaujančių. Palyginti daug žmonių teigia, kad yra labai įtakingi. Palyginti daug nurodao, kad šeimoje yra sunkiai sergančiųjų, kuriuos reikia slaugyti. Vyresnių kaip 70 metų amžiaus grupėje didžiausia dalis teigia, kad neturi jokios valdžios. Labai skurdžiai gyvena 7 proc. Palyginti su kitomis amžiaus grupėmis, jiems dažniausiai nėra grąžinta žemė, miškas. Kelis arus turi net kas penktas. Neturi galimybių poilsiauti trys ketvirtadaliai iš jų. Nėra poilsiavę užsienyje 94 proc. Daugiausia jų teigė, kad nėra gerbiami, kad niekam nedaro įtakos. Kas trečias teigia, kad yra tikras kaimo gyventojas. Labai bloga sveikata skundžiasi 16 proc. Labai daug 12

13 išleidžia gydymui kas vienuoliktas vyriausiasis amžiumi žmogus. 13 proc. jų jau gyvena vieni. O jei dar kas nors gyvena kartu, tai net 83 proc. jų taip pat nebedirba. Savo sergančiam šeimos nariui (dažniausiai sutuoktiniui) gali samdyti slaugę tik 2 proc. Palyginti daug jų (4 proc.) yra partijos nariai, bet dažniausiai jau visai neaktyvūs. Daugiausia šioje amžiaus grupėje yra žmonių, turinčių žemiausią išsimokslinimą pradinį ir dar mažesnį. Apskritai net pradinė duomenų analizė leidžia išryškinti skirtingų amžiaus grupių ypatumus: iki 20 metų amžiaus grupėje vyrauja besimokantys, kuriems dar būdingos jaunatviškos orientacijos siekis laisvai pagyventi; dalis jų teigia, kad jų santykiai su valdžia labai blogi; 21-30m. amžiaus grupės dalis nauja demokratinei visuomenei būdinga generacija: aktyvūs (ir politiškai), užsienyje išsilavinę, turtingi, lojalūs valdžiai žmonės; 31-40m. grupė labiausiai poliarizuota: joje yra tiek nekvalifikuotų darbininkų, tiek labai turtingų žmonių; 41-50m. grupė pagal daugelį rodiklių yra viena iš svarbiausių visuomenėje: joje yra didžiausias specialistų procentas; dalis šios grupės atstovų teigia, kad turi daug valdžios (bet labiau valstybinėse įstaigose), priskiria save aukščiausiajai visuomenės klasei, bet palyginti daug yra ir teistų, ir neturinčių darbo; 51-60m. grupė taip pat gana poliarizuota: joje yra ir labai turtingų, ir labai neturtingų žmonių; 61-70m. grupėje yra tiek visai nedalyvaujančių, tiek labai 13

14 intensyviai dalyvaujančių politikoje; vyriausiųjų amžiumi grupėje yra didžiausias procentas labai skurdžiai gyvenančių; daug jų turi problemų su savo ar sutuoktinių sveikata, su žemės ar miško grąžinimu ir kitomis problemomis. Šių ypatumų pagrindu galima apibūdinti tam tikras visuomenės stratifikavimosi tendencijas: įsitvirtinus Lietuvoje rinkos santykiams formuojasi nauja socialinė klasinė visuomenės struktūra: jaunimui būdingesnės demokratinės visuomenės charakteristikos; nors akivaizdu, kad visuomenė yra gana poliarizuota, tačiau įvairių amžiaus grupių poliarizavimosi laipsnis yra skirtingas; tyrimas leidžia nuneigti kai kuriuos žiniasklaidos ir kitų institucijų suformuotus stereotipus, pavyzdžiui, kad jaunimas (21-30 metų) nėra brandus. Jau pirminės analizės išvados leidžia teigti, kad Lietuvos visuomenės stratifikavimosi tendencijų atskleidimas gali realiai pasitarnauti kryptingesnės socialinės politikos susiformavimui. Gyvenimo stilius: kultūrinis kapitalas, elektroninė komunikacija Lietuvos gyventojams nuo 18m. laisvalaikiu labiausiai būdingas pasyvus gyvenimo stilius. Populiariausi užsiėmimai laisvalaikiu televizijos laidų žiūrėjimas, radijo klausymas, užsiėmimai namų ruoša, bendravimas su šeima, vaikais, spaudos skaitymas namuose, darbas sode, darže, susitikimai su draugais 14

15 giminėmis, televizijos serialų žiūrėjimas. Aktyvaus laisvalaikio leidimo būdai, susiję su meno vartojimu, santykinai mažiau patrauklūs Lietuvos gyventojams: 30 proc. nurodo, kad niekada neskaito knygų (64,5 proc. niekada neina į bibliotekas), 51 proc. niekada neina į koncertus, 65 proc. į teatrus, 67 proc. niekada nesilanko muziejuose, 68 proc. parodose, galerijose, 75 proc. niekada neina į kiną (daugelyje regionų labiausiai apleista kino sritis iš viso nėra kino teatrų). Jaunesni gyventojai iki 30m. - aktyvesni meno vartotojai: jų gyvenimo stiliui labiau būdingas nei kitiems koncertų, kino lankymas, jie dažniau skaito knygas; jiems priimtinesnės aktyvaus laisvalaikio formos sportavimas, laiko leidimas miške grybaujant, uogaujant bei kavinių, barų lankymas, tačiau jie dažniau nei kitos amžiaus grupės pasyviai leidžia laiką prie kompiuterio, žaisdami žaidimus ir naršydami internete. Trečdalis Lietuvos gyventojų turi sodybą ar jos dalį, 8,6 proc. turi namą, o 55,2 proc. butą. Pusė apklaustųjų nurodė neturį automobilio, o 6,1 proc. turi kelis. Pusė Lietuvos gyventojų nuo 18 metų yra sukūrę šeimas ir turi vaikų. Socialinė padėtis (kilmė) sėkmingam šeimos kūrimui nėra laikoma svarbiausiu dalyku. Siekiant išvengti stereotipinių atsakymų, klausimo formuluotėje buvo išvardyti buvimas geru žmogumi ir sveikata kaip savaime suprantami bruožai. Jaunikiui ne žemesnė nei nuotakos socialinė padėtis ar kilmė, kaip sėkmės 15

16 kuriant šeimą laidas, buvo įvardytas antru dažniu, o nuotakai šis bruožas buvo įvardijamas rečiausiai. Vyresni žmonės socialinę padėtį vertina labiau nei jaunesni. Vyresni daugiau nei dvigubai dažniau šį bruožą laiko pirmu pagal svarbą kuriant šeimą. Vidutines pajamas turintys socialinę padėtį vertina labiau nei mažiausias ir didžiausias pajamas turintys respondentai. Požiūrį į Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros santykį atspindi požiūris į dainininko sėkmę. Nors visais lygmenimis dažniausiai įvardijamas sėkmės laidas yra geras balsas, vyresni respondentai jį nurodo dažniau nei jauni, vidutines pajamas turintys dažniau nei turintys didesnes, pasaulinei sėmei jis įvardinamas dažniau nei europinei, o šiai dažniau nei sėkmei Lietuvoje. Skirtumas tarp balso reikšmės europinei sėkmei ir sėkmei Lietuvoje yra žymiai didesnis nei tarp reikšmės pasaulinei ir europinei sėkmei. Skirtingai įvardijamas sėkmės laidas rodo skirtingai suvokiamus Lietuvos, Europos ir pasaulio meno vertinimo kriterijus. Internetas, kuris šiais laikais vertinamas kaip globali ir globalizuojanti žiniasklaidos rūšis, daugiau nei dviem trečdaliams respondentų nėra įdomus: mažiau nei trečdalis teigia, kad ieško arba ieškotų, jeigu turėtų galimybę, kokios nors informacijos internete. Net elektroninis susirašinėjimas nedomina daugiau nei pusės respondentų. 16

17 Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, jog Lietuva dar labai mažai kompiuterizuotas kraštas, kadangi mažiau negu trečdalis respondentų naudojasi internetu (30 proc.). Paprastai, internetu naudojasi daugiau jaunesnio amžiaus žmonių ir pastebima tiesioginė vartojimo priklausomybė nuo pajamų: kuo didesnės pajamos tenka kiekvienam šeimos nariui, tuo didesnė tikimybė, kad internetu bus naudojamasi. Kitas dalykas, į kurį gal būtų verta atkreipti dėmesį, - tarp besinaudojančių internetu daugiausiai yra dirbantys čia žmonių (darbe naudojasi 17 proc.). Kiek mažiau respondentų naudojasi internetu namuose (14 proc.). Apie galimybės naudotis internetu poreikį (ir palyginti žemą šio poreikio tenkinimo lygį) galima spręsti iš to, jog beveik dešimtadalis (9 proc.) respondentų naudojasi šia technologija pas draugus. Kitur mokymosi įstaigose, interneto kavinėse, bibliotekose - internetu naudojasi dar mažesnė dalis apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų (atitinkamai, 7 proc., 6 proc., 6 proc.). Tuo tarpu mobiliojo ryšio paslaugos Lietuvoje yra žymiai plačiau paplitusios - 65 proc. respondentų šiomis paslaugomis naudojasi. Socializacijos ir informacijos požiūriu žurnalai respondentams yra reikšmingesni nei internetas. Tiek gyvenimiškus patarimus, tiek pasakojimus apie žmonių gyvenimą 17

18 ir įvykius žurnalų pasirinkimų kriterijais įvardijo daugiau nei trečdalis respondentų. Pagrindinės vertybinės nuostatos Daugelis (69 proc.) šeimą laiko svarbiausia veiklos sritimi. Antru dažniu (23 proc.) nurodomas pasirinktas darbas. Vidutinio amžiaus respondentai (40-60m.) darbą vertina labiau negu kitos amžiaus grupės. Darbą labiausiai vertina didesnes pajamas gaunantys respondentai. Prašant respondentus suranguoti jiems pateiktas aštuonias vertybes pagal svarbą, pirmoje vietoje atsiduria sveikata (45,5 proc.), toliau seka vertybės šeimos gerovė (34,8 proc.), materialinė gerovė (15,1 proc.), įspūdžiai (1,5 proc.), naudingumas kitiems (1 proc.), draugystė (0,9 proc.), visuomenės pripažinimas (0,6 proc.), malonumai (0,4 proc.). Sveikatą labiausiai vertina vyriausi respondentai (62 proc.) ir mažiausiai - jauniausi respondentai (34,3 proc.). Pastebima tendencija: kuo didesnės pajamos, tuo daugiau žmonių skiria sveikatai žemesnius rangus (p<0,002). Sveikatą pirmoje vietoje dažniausia nurodo respondentai (50,4 proc.), gaunantys vidutines pajamas ( Lt.), rečiau - gaunantys žemesnes (41,5 proc.) bei didžiausias (41,6 proc.) pajamas. Vyresnieji dažniau nurodo turį sveikatos problemų. Tarp jų mažiau rūkančių bei vartojančių alkoholį. 18

19 Šeimos gerovę labiau vertina respondentai, kurių pajamos mažesnės kuo pajamos didesnės, tuo dažniau šeimos gerovei respondentai skiria paskutinius rangus. Materialinės gerovės vertybei pirmą rangą dažniausiai suteikia jauniausi respondentai (21,4 proc.), vyriausi respondentai - rečiausiai (10,8 proc.). Materialinę gerovę pirmu rangu dažniausiai (18,7 proc.) pažymi respondentai su mažiausiomis pajamomis (iki 200 litų). Kuo didesnės respondentų pajamos, tuo mažiau svarbos jie teikia materialinei gerovei (p<0,029). Draugystei didesnę svarbą dažniau teikia jauniausi (50 proc.), o rečiau vyriausi (41 proc.) respondentai. Jauniausio amžiaus (32,9 proc.) respondentai, priešingai nei vyriausio (12,7 proc.), visuomenės pripažinimui skiria mažesnę svarbą. Naudingumas kitiems svarbesnis vyriausio amžiaus respondentams, kurie rečiau (17,1 proc.) šiai vertybei suteikia paskutinį rangą nei jauniausi (22,4 proc.). Išryškėja tendencija, jog jauniausio amžiaus respondentai pilną įspūdžių, aktyvų gyvenimą mano esant svarbiausia vertybe. Kuo didesnės pajamos, tuo svarbesni įspūdžiai (p<0,02). Galimos socialinės įtampos laukas: varguomenės bruožai ir požiūris į buvusius kriminalinius kalinius Kiekvienoje visuomenėje formuojasi tam tikros marginalinės grupės. Joms priklausantys asmenys dėl įvairių priežasčių atsiduria 19

20 visuomenės gyvenimo pakraštyje, negali aktyviai dalyvauti šalies socialinėje ir kultūrinėje raidoje ir ilgainiui atmeta svarbiausias tos visuomenės vertybes. Socialinės atskirties procesai dažniausiai siejami su bedarbyste, skurdo ir nusikalstamumo lygiu konkrečioje šalyje. Antra vertus, atskirties grupių plėtrą lemia ir pačių šalies piliečių požiūris į šiuos reiškinius. Tyrimo duomenys rodo, kad respondentai dėl skurdo dažniausiai buvo linkę kaltinti visuomenėje įsišaknijusią neteisybę, pačią sistemą (36 proc.), taip pat likimą, kai žmogui tiesiog nesiseka (25 proc.). Daug rečiau akcentuotos objektyvios skurdo priežastys, susijusios su neišvengiamais jaunos valstybės raidos etapais (16 proc.), taip pat asmeninės skurstančių žmonių savybės, valios pastangų, darbštumo stoka (19 proc.). Tokias respondentų nuostatas labiausiai lėmė jų amžius: kuo vyresni apklausos dalyviai, tuo dažniau jie išskirdavo socialinę neteisybę kaip svarbiausią skurdo priežastį (40-46 proc., dvidešimtmečių ir trisdešimtmečių grupėje tik proc.). Visuomenėje egzistuojančią neteisybę taip pat dažniau pabrėždavo nedideles pajamas ( Lt vienam šeimos nariui) gaunantys respondentai, turtingesnieji dažniau akcentavo skurdžių tinginystę ir girtuoklystę, o patys neturtingiausieji (iki 200 Lt vienam asmeniui) likimą. Taigi kritiškiausi visuomenės atžvilgiu ties riba atsidūrę apklaustieji: jie ne patys neturtingiausi, tačiau, matyt, 20

21 nesijaučia pasiekę bent vidutinį gyvenimo lygį. Tik šiek tiek daugiau nei pusė respondentų (55 proc.) manė, kad gyvena pakankamai gerai ir jokios paramos jiems nereikia. Antra vertus, tik 3 proc. apklaustųjų prisipažino esą visiški skurdžiai, gyvenantys iš pašalpų. Likusioji gana didelė respondentų dalis nepareiškė savo nuomonės šiuo klausimu arba išreiškė tam tikrą nepasitenkinimą (labai retai susilaukia paramos, ji skirstoma neteisingai). Vyresnio amžiaus respondentai dažniau pažymėdavo, kad jų šeimos remtinos, tačiau vien iš pašalpų dažniausiai gyveno darbingo amžiaus žmonės (31-50 m.). Ši tendencija gali būti susijusi su bedarbystės ypatumais: būtent jaunesni respondentai dažniausiai nurodydavo, kad jų šeimose jau yra vienas ar keli bedarbiai, tik maždaug pusė apklaustų jaunų žmonių visai nesusidūrė su bedarbystės problema. Tyrimo duomenimis, ši problema vėl tampa aktuali metų asmenims. Be abejo, ji susijusi ir su šeimos pajamomis: bedarbių buvo daugumoje mažas pajamas (iki 200 Lt vienam asmeniui) turinčių šeimų. Didžioji dauguma apklaustųjų (keturi penktadaliai) mano, jog jie gyvena vidutiniškai arba blogiau nei vidutiniškai. Tik nedidelė dalis respondentų savo materialinę padėtį vertina kaip geresnę nei vidutinę. 14 proc. apklaustųjų nurodo gyveną gana skurdžiai bei labai skurdžiai. Iš bėdų, gręsiančių šaliai, dažniausiai minimas alkoholizmas, skurdas, nedarbas, 21

22 narkomanija, nusikalstamumas, korupcija. Šiek tiek rečiau minimos savižudybės, gimstamumo mažėjimas, autoavarijos. Apie įtaką savo aplinkai manoma, jog daugiau įtakos apklausiamieji daro savo artimiausiai aplinkai - šeimai, kaimynams arba draugams, šiek tiek darbo aplinkai, mažiausiai įtakos daro visuomenės gyvenimui. Visuomenės požiūris į skurdžius, benamius, elgetas yra veiksnys, nors ne vienintelis, lemiąs vargingiausiųjų žmonių norą ir pastangas keisti savo padėtį. Plačiausiai paplitęs požiūris skurstančiais žmonėmis turėtų daugiau rūpintis valstybė. Su juo sutinka 93 proc. žmonių, dažniau neturtingi ir palyginti mažiau pasiturintys žmonės, kurių šeimos nariui tenka nuo mažiau kaip 100 iki 500 Lt per mėn. Neką rečiau paplitęs požiūris (jam pritaria 89 proc. žmonių) akcentuoja pačių skurdžių pastangas kapstytis iš vargo. Šiam požiūriui dažniau pritaria tie, kurie turi daugiau išteklių jėgų, perspektyvų, turto atsispirti tikrovės negandoms. Tai vyrai (kanoninė vyriškumo samprata pabrėžia savarankiškumą), jaunesni iki 40 m., turtingesni (gaunantys daugiau kaip 400 Lt vienam šeimos nariui per mėn.). Šie du požiūriai, nors asmeniškai niekuo neįpareigoja visuomenės narių, patys palankiausi skurstantiems žmonėms. Kiti trys požiūriai atspindi visuomenės norą atsiriboti nuo skurdo ir stipresnį ar silpnesnį priešiškumą skurstantiems 22

23 žmonėms. Į neutralų atsiribojimą, pareikštą 61 proc. žmonių ( skurdas normalus visų šalių reiškinys ) ir visišką nusišalinimą, pareikštą 29 proc. žmonių ( Skurdžiai, benamiai man nerūpi ) dažniau linkę turtingesni žmonės, kurių vienam šeimos nariui tenka daugiau kaip 500 Lt per mėn., ir jaunuoliai iki 30 m. Tam tikrą priešiškumą vargingiausiems žmonėms reiškia ir 48 proc. apklaustųjų, kurie mano, kad valstybė, užuot pasirūpinusi normaliomis šeimomis, perdėtai globoja valkatas ir elgetas. Tokį požiūrį dažniau reiškia m. žmonės, patys auginantys vaikus ar vaikaičius ir jaučiančius socialinį neteisingumą. Įvairialypį visuomenės požiūrį į skurdžius ir elgetas patikslina žmonių nuostata elgtis su jais tam tikru būdu. Penktadalis apklaustų žmonių turi aiškiai neigiamą nuostatą skurdžių atžvilgiu: 17 proc. jų vengia, 3 proc. tiesiog nekenčia. Veik pusės (48 proc.) apklaustųjų nuostata kompromisinė nors vargšus ir šelpia, bet laikosi atstumo. 23 proc. žmonių nuostata altruistinė. Skurdžius dažniau atjaučia moterys (empatiškesnės ir didesnės altruistės). Ši palanki nuostata su amžiumi stiprėja, o kompromisinė silpsta. Tam tikrą elgesio nuostatos kitimą lemia pajamos. Mažėjant pajamoms nuo 1000 iki Lt per mėn. šeimos nariui, palanki nuostata didėja nuo 13 iki 29 proc. Toliau 23

24 pajamoms mažėjant, atjauta silpsta. Tad per didelis skurdas ir turtas mažina palankią nuostatą. Taigi dauguma apklaustų žmonių pritaria tam, kad skurdžiai valstybės ir pačių skurdžių rūpestis, o daugiau kaip pusė žmonių nuo skurdo linkę atsiriboti. Penktadalis žmonių skurdžių atžvilgiu nusiteikę priešiškai, maždaug tiek pat altruistiškai. Altruistinę nuostatą riboja ir didelis skurdas, ir turtas. Todėl kompromisinę kas antro apklausto žmogaus nuostatą reikėtų vertinti teigiamai visuomenė visiškai neatstumia silpniausiųjų narių, nors neturi bent kiek stipresnio noro taisyti esamą padėtį, ir tikėtis, kad toji nuostata nevirs nepakanta. Tam tikrą įtampą visuomenėje kelia buvusių kalinių resocializacijos ir reintegracijos būtinybė. 5,6 proc. respondentų nurodė buvę teisti patys arba jų šeimos nariai. Neturintys vietos visuomenėje žmonės plečia užribio sluoksnį, vertybių sampratą, elgesį, gyvenseną priešina visuomenės normoms ir interesams. Iš užribio sugrįžti į visuomenę buvusiems kaliniams trukdo ne tik tai, kad suirę jų socialiniai ryšiai, dažnas neturi būsto, kvalifikuoto darbo įgūdžių, paklausios specialybės. Integruotis jiems trukdo ir tam tikros asmenybės savybės, ir neigiamas visuomenės požiūris, kuriuo apibendrinama nepriimtinos buvusių kriminalinių kalinių asmenybės savybės (būdo bruožai, intelekto, socialinio elgesio ypatumai ir kitos ydos), visuomenės sąmonėje neatsiejamos nuo 24

25 kalėjimo sąvokos. Tyrime siekta nustatyti, kiek esamas visuomenės požiūris gali prisidėti prie buvusių kalinių reintegracijos sėkmės: kaip apskritai vertinama buvusių kalinių asmenybė, kokie nepriimtini asmenybės bruožai išskiriami. Tyrimo duomenimis, daugiau kaip pusės apklaustų žmonių požiūris į buvusių kriminalinių kalinių asmenybę neigiamas: 24 proc. žmonių mano, kad šie turi tokių blogų bruožų, kurių niekaip nepakeisi, o 42 proc. apklaustųjų požiūris kiek švelnesnis jie pripažįsta, kad tarp daugumos netikusio būdo kalinių esama ir išimčių. Pakančių buvusiems kaliniams žmonių mažiau: penktadalis mano, kad tik kai kurių kalinių būdas nepataisomas, bet daugumą sudaro paprasti, normalūs žmonės. Dešimtadalio (12 proc.) apklaustųjų nuomone, buvę kaliniai visai tokie patys kaip ir kiti žmonės. Buvusiems kaliniams nepakantesnės moterys: jos dažniau negu vyrai mano, kad kaliniai turi nepataisomų blogų bruožų (plg. 27 proc. materų ir 21 proc vyrų). Vyrai dažniau mano, kad dauguma kalinių (nors ne visi) paprasti, niekuo neišsiskiriantys žmonės. Pakantumą kaliniams mažina gyvenimo patirtis, galbūt ir žmonių pažinimas tuos veiksnius apibendrintai žymi amžiaus rodiklis: amžiui didėjant nuo 21iki 70 ir daugiau m., vis daugiau (nuo 19 iki 31 proc.) žmonių mano, kad buvusių kalinių būdas nepataisomai blogas. Švelnesnė pakantumo nuostata (kai kurie turi 25

26 blogų bruožų, bet dauguma paprasti žmonės) mažėja nuo 23 iki 14 proc. amžiui didėjant nuo 21 m. iki vyriausio. Palankiausiu požiūriu į buvusius kalinius išsiskiria itin neturtingi žmonės (šeimos nariui tenka Lt per mėn.). Jie kur kas rečiau (tik 15 proc.) negu turtingesni mano, kad kaliniai turi blogų nepataisomų bruožų ir dažniau (19 proc.) kad kaliniai yra tokie kaip visi kiti žmonės. Šių žmonių požiūris aiškintinas tuo, kad menkos pajamos lemia marginalinį statusą, ir visuomenės normas jie, kaip išstumti iš visuomenės, gali laikyti neprivalomomis. Todėl į pažeidusius tas normas asmenis žvelgia su didesne pakanta ir supratimu. Sukonkretinsime, kokie būtent neigiami bruožai priskiriami buvusiems kaliniams. 83 proc. apklaustųjų nuomone, buvę kaliniai neapgalvoja savo elgesio pasekmių. Trys ketvirtadaliai žmonių nurodė nepasitikėjimą lemiančius bruožus (nesąžiningumą, atsakomybės jausmo nebuvimą) ir tokius, kurie apsunkina dalykinį ir buitinį bendravimą (buvę kaliniai esą pikti, kerštingi ir karštakošiai). Du trečdaliai apklaustų žmonių pripažino, kad buvę kaliniai savanaudžiai, tiek pat kad girtuokliai ir narkomanai. Nepalankus daugiau kaip pusės apklaustų žmonių požiūris į buvusius kriminalinius kalinius apsunkina šių reintegraciją į visuomenę. Palankesnę nuostatą jų atžvilgiu dažniau turi ne stipresnieji, turtingesnieji visuomenės nariai, galintys daugiau 26

27 prisidėti prie šių reintegracijos, o marginalinio statuso žmonės, kurių įtaka visuomenei menka. Kritiškiau buvusius kalinius vertina moterys, kadangi jaučia didesnį pavojų nukentėti, ir vyresni žmonės, turintys daugiau gyvenimo patirties ir mažiau galimybių apsiginti nuo įstatymų pažeidėjų. Atskirties procesų plėtrą lemia kalinių ir jau atlikusių bausmę įkalinimo įstaigose asmenų padėtis. Šie žmonės sudaro nemažą skurstančiųjų grupę, kurios socialinę adaptaciją dar labiau komplikuoja visuomenės nepakantumas. Tyrimo duomenimis, kategoriškai prieš kalėjusius asmenis buvo nusiteikę maždaug penktadalis respondentų, tiek pat apklaustųjų su tuo nesusidūrė ir neturėjo jokios nuomonės, 8 proc. buvo abejingi. Iš esmės visas šias nuostatas galima laikyti negatyviomis. Kita pusė respondentų bausmę atlikusius žmones vertino palankiau: 6 proc. juos besąlygiškai užjautė, kas dešimtas ketino atsižvelgti į padaryto nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes,o daugiau kaip trečdalis pripažino, kad svarbus tik teisto žmogaus elgesys laisvėje, pastangos keistis. Apklausos dalyvių požiūrį labiausiai lėmė jų amžius: kuo vyresni buvo respondentai, tuo labiau jie buvo linkę kategoriškai neigiamai vertinti kalėjusius asmenis. Žinoma, kad seni žmonės dažniausiai tampa nusikaltimų aukomis, o tuo tarpu nusikaltėliai vis jaunėja. Tokią realią situaciją gana tiksliai atspindi ir tyrimo rezultatai. Konstruktyviai palankus požiūris į bausmę 27

28 atlikusius žmones labiau būdingas didesnes pajamas gaunantiems (40-45 proc.), jauniems ir darbingo amžiaus respondentams, abejingumas patiems jauniausiems ir skurdžiausiai gyvenantiems apklausos dalyviams. 28

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Paslaugų teikėjas: UAB Socialinės informacijos

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

LR švietimo ir mokslo ministerijai

LR švietimo ir mokslo ministerijai LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ SKYRIUI Tyrimo ataskaita LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMAS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE Vilnius, 2006 TURINYS ĮVADAS... 3 Problema... 3 Tyrimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ BUILDING DOORS SANTRAUKA Šis projektas

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

anketa MVG-01

anketa MVG-01 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS GALIMO PRIEŠTARAVIMO

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavimą Bendradarbiavimas šeima - mokykla Svarbi ugdymo sąlyga

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau