AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles"

Transkriptas

1 Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas Luminor Bank AB, buvęs pavadinimas AB DNB bankas) ir Kliento: 1. kurios sudarytos iki (imtinai); 2. kurios sudarytos ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomos Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D). Ši Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių versija įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. 1. Bendrosiose taisyklėse vartojamos sąvokos 1.1. Bankas Luminor Bank AB, kodas , buveinės adresas Konstitucijos pr. 21A, LT Vilnius, Lietuvos Respublika Banko interneto svetainė Banko interneto svetainė, esanti adresu Paslaugos paslaugos, kurias Bankas teikia Klientui vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, Banko įstatais bei Sutartimis Bendrosios taisyklės šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės Darbo diena - kalendorinė diena, išskyrus oficialių švenčių ir ne darbo dienas (šeštadienius ir sekmadienius) Kainynas Banko paslaugų ir operacijų kainynas, su kuriuo galima susipažinti Banko interneto svetainėje arba Banko klientų aptarnavimo padaliniuose Klientas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis ar kreipiasi į Banką dėl pasinaudojimo Paslaugomis. Sutartyse, Paslaugų teikimo sąlygose, Kainyne ar kituose dokumentuose Klientai gali būti vadinami individualiais klientais, verslo klientais ar kitais pavadinimais Paslaugų teikimo sąlygos konkrečių Paslaugų teikimo sąlygos Pinigų plovimas teisės aktuose apibrėžta veikla, kuria siekiama įteisinti arba nuslėpti nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir/ar kito turto kilmę Sankcijos - reiškia bet kokius Klientui ir (arba) bet kuriems su Klientu susijusiems asmenims ir (arba) Bankui taikytinus įstatymus, reglamentus ar nurodymus, susijusius su bet kokiomis prekybinėmis, ekonominėmis ar finansinėmis sankcijomis ar embargais Sankcijas taikančios institucijos - reiškia Norvegijos valstybę, Jungtines Tautas, Europos Sąjungą, Europos Sąjungos valstybes nares, Jungtines Amerikos Valstijas (toliau JAV), Singapūro pinigų instituciją ir Honkongo pinigų instituciją bei bet kurią kitą instituciją, veikiančią bet kurios iš jų vardu Sankcijų atžvilgiu Sankcijų sąrašas - reiškia (i) laikas nuo laiko sudaromus Sankcijų paskirčių ir (ar) tikslinių grupių sąrašus, kuriuos tvarko bet kokia Sankcijas taikanti institucija; ir (ar) (ii) bet kokia kita Sankcijų paskirtis ir (ar) tikslinė grupė, kurią laikas nuo laiko įtraukia į sąrašą ar patvirtina Sankcijas taikanti institucija Sutartis Banko ir Kliento sudaryta sutartis dėl Paslaugų teikimo Klientui Šalys Bankas ir Klientas Su Banku susijęs asmuo tai asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas Banko; tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojantis Banką; tiesiogiai ar netiesiogiai yra kontroliuojamas Banką kontroliuojančių asmenų Su Klientu susiję asmenys tai asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojantys Klientą (juridinį asmenį); tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami Kliento (juridinio asmens); tiesiogiai ar netiesiogiai yra kontroliuojami Klientą (juridinį asmenį) kontroliuojančių asmenų ir (arba) bet kurio iš jų direktoriai, vadovai, darbuotojai, tarpininkai, atstovai Tretysis asmuo bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus Šalis Teroristų finansavimas teisės aktuose apibrėžta veikla, kuria siekiama panaudoti pinigus nusikaltimams vykdyti Uždrausta šalis - reiškia asmenį, (i) kuris yra nurodytas bet kuriame Sankcijų sąraše arba kuriam taikomos Sankcijos (nepriklausomai nuo to, ar Sankcijos priskirtos konkrečiam asmeniui ar dėl to, kad asmuo priklauso asmenų grupei); arba (ii) kuris yra įsteigtas pagal bet kurios valstybės ar teritorijos įstatymus ar egzistuoja bet kurioje valstybėje ar teritorijoje, kurioms taikomos visa apimančios Sankcijos arba Sankcijos nustatytos šalies ar teritorijos mastu; arba (iii) kuris yra tiesiogiai arba netiesiogiai priklausantis nuo (i) ir (arba) atitinkama apimtimi pagal Sankcijas (ii) punktuose nurodyto asmens, arba yra jo valdomas arba veikia jo vardu, nuožiūra ar naudai; arba (iv) su kuriuo Bankui dėl Sankcijų yra draudžiama arba ribojama galimybė: a) sudaryti sandorius ar turėti prekybinių ryšių (įskaitant, tačiau neapsiribojant, galimybe būti šios Sutarties šalimi); arba b) kitaip pasinaudoti bet kokiomis teisėmis tokio asmens atžvilgiu; arba c) vykdyti bet kokias pareigas ar įsipareigojimus tokiam asmeniui Jei Bendrosiose taisyklėse nenurodyta kitaip, žodžiai vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenį apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį; ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai Bendrųjų taisyklių punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik dėl patogumo ir neturi įtakos Bendrųjų taisyklių aiškinimui. 2. Taikymo sritis 2.1. Bendrosios taisyklės taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo, kai Paslaugas teikia Banko buveinė ar Lietuvos Respublikoje įsteigti Banko padaliniai. 1

2 2.2. Atskirų Paslaugų teikimo specifika gali būti numatyta Paslaugų teikimo sąlygose, kurios taip pat taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo Kliento mokėtini Bankui už Paslaugas įkainiai nurodomi Kainyne ir/ar Sutartyje Klientas gali susipažinti su Bendrosiomis taisyklėmis, Paslaugų teikimo sąlygomis ir Kainynu Banko interneto svetainėje ir/ar Banko klientų aptarnavimo skyriuose/padaliniuose. Kliento pageidavimu Bankas jam išduoda Bendrųjų taisyklių egzempliorių Laikoma, kad Klientas sutinka su Bendrosiomis taisyklėmis, Paslaugų teikimo sąlygomis ir Kainynu sudarydamas Sutartį ar prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis Esant neatitikimui tarp Bendrųjų taisyklių ir Paslaugų teikimo sąlygų, taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Esant neatitikimui tarp Sutarties sąlygų ir Bendrųjų taisyklių, Paslaugų teikimo sąlygų ar Kainyno, taikomos Sutarties sąlygos. Esant neatitikimui tarp Sutarties, Bendrųjų sąlygų, Paslaugų teikimo sąlygų ir Kainyno lietuviško teksto ir jų vertimo į užsienio kalbą, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu Jei bet kuri Bendrųjų taisyklių, Paslaugų teikimo sąlygų, Kainyno ar Sutarties nuostata prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms, tai tokia sąlyga Šalių santykiams netaikoma, o visos kitos Bendrųjų taisyklių, Paslaugų teikimo sąlygų, Kainyno ar Sutarties nuostatos lieka galioti Bankas turi teisę pakeisti Bendrąsias taisykles, Paslaugų teikimo sąlygas ar Sutartis jei šias taisykles, sąlygas ar Sutartis būtina pakeisti dėl Banko naudojamos programinės ar techninės įrangos pakeitimo ar atnaujinimo, darbo organizavimo procesų pertvarkymo, teisės aktų pakeitimų ar naujų teisės aktų priėmimo, kitų svarbių priežasčių. Bankas taip pat turi teisę bet kada pakeisti Kainyną. Apie šiuos pakeitimus Bankas iš anksto ne vėliau kaip prieš 14 dienų informuoja Klientą Banko pasirinktu būdu: išsiunčiant informaciją apie pakeitimus Klientui paštu, ir/arba elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, ir/arba internetinės bankininkystės priemonėmis, ir/arba kitomis priemonėmis ir/arba paskelbiant informaciją Banko interneto svetainėje, ir/arba Banko įstatuose nurodytame dienraštyje ir/arba kitose visuomenės informavimo priemonėse. Šie pakeitimai Klientui yra privalomi ir taikomi visoms tarp Banko ir Kliento sudarytoms Sutartims. 3. Kliento tapatybės nustatymas 3.1. Prieš sudarant Sutartį su Klientu ar teikiant Klientui Paslaugas Bankas turi teisę nustatyti Kliento, jo atstovo ar Kliento vykdomos veiklos naudos gavėjo tapatybę Kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybė nustatoma pagal Kliento pateiktus Banko nustatytus dokumentus ir informaciją arba Banko nustatytais atvejais Klientui naudojant jam suteiktas tapatybę patvirtinančias priemones. Bankui pareikalavus, Klientas privalo pateikti Bankui Banko nurodytus Kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę identifikuojančius galiojančius dokumentus. Bankas turi teisę naudodamas teisėtas priemones pats patikrinti Kliento, jo atstovo ar naudos gavėjo tapatybę Bankas, saugodamas Kliento interesus, turi teisę atsisakyti priimti iš Kliento, Banko nuomone, lengvai suklastojamus tapatybę liudijančius dokumentus arba dokumentus, kuriuose nėra pakankamai duomenų asmens tapatybei nustatyti. 4. Atstovavimas 4.1. Sudarant Sutartį ar naudojantis Paslaugomis Klientą gali atstovauti Kliento atstovas, tačiau siekiant apsaugoti teisėtus Kliento ir Banko interesus, Bankas turi teisę pareikalauti, kad Klientas (fizinis asmuo) sudarytų Sutartį ar pasinaudotų Paslaugomis asmeniškai Kliento atstovas privalo pateikti Bankui atstovo įgalinimus patvirtinantį dokumentą. Bankas turi teisę patikrinti Kliento atstovo įgalinimus ir tapatybę patvirtinančių dokumentų autentiškumą ir tikrinimo laikotarpiu laikinai nevykdyti Kliento atstovo inicijuojamų operacijų Kliento juridinio asmens - Banke atidarytose sąskaitose esančiomis lėšomis turi teisę disponuoti Kliento atstovai, nurodyti Banko pateiktose ir Kliento patvirtintose specialiose dokumentų formose, jei Banko reikalavimu tokios formos yra pildomos Jei Kliento vardu atitinkamą Banko operaciją inicijuoja Kliento atstovas, Bankas turi teisę susisiekti su Klientu, siekiant gauti Kliento patvirtinimą Kliento atstovo inicijuojamai operacijai, jei, Banko nuomone, toks patvirtinimas būtinas siekiant apsaugoti Kliento interesus (pvz. inicijuojamas didelės sumos lėšų pervedimas ir pan.). Klientas nereikš Bankui pretenzijų, jei Bankui nepavykus susisiekti su Klientu ir negavus jo patvirtinimo, Kliento atstovo inicijuojama operacija nebus vykdoma Klientas privalo informuoti Banką apie Kliento atstovo įgalinimų pakeitimą, panaikinimą ar pasibaigimą kitais pagrindais, nepriklausomai nuo to, kad šią informaciją Klientas pateikė viešiems registrams. Iki tokios informacijos pateikimo Bankui laikoma, jog Banko turimi Kliento atstovo įgalinimai yra tinkami ir galiojantys, nebent pats Bankas žinojo ar privalėjo žinoti apie įgalinimų pasikeitimą ar pasibaigimą. 5. Dokumentų pasirašymas 5.1. Jei Sutartyse nenustatyta kitaip, Kliento Bankui pateikiami raštiški nurodymai, pranešimai ar kiti Kliento sudaryti dokumentai turi būti pasirašyti Kliento ar jo atstovo Bankas turi teisę pareikalauti, kad Sutartis ir kitus dokumentus Klientas ar jo atstovas pasirašytų Banke arba kad Sutartyje ar kitame dokumente esantys Kliento ar jo atstovo parašai būtų patvirtinti notariškai Jei Klientas naudojasi elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, tai Kliento nurodymai atitinkamose Sutartyse nustatyta tvarka turi būti patvirtinami Kliento tapatybę patvirtinančiomis priemonėmis. Tokiu būdu patvirtinti dokumentai savo juridine galia prilyginami Kliento pasirašytiems dokumentams Banko nustatytais atvejais Sutartis, kitus sandorius bei dokumentus Bankas ir Klientas gali pasirašyti elektroniniu parašu. Bankas turi teisę nustatyti Bankui priimtinus elektroninio parašo sertifikatus ir elektroniniu parašu pasirašomų dokumentų formatus. 6. Bankui pateikiami dokumentai 2

3 6.1. Jei Bankas nenurodo kitaip, Klientas privalo pateikti Bankui dokumentų originalus arba notaro patvirtintas kopijas Jei Bankui pateikiami dokumentai yra sudaryti užsienyje, tai Bankas turi teisę pareikalauti, kad jie būtų legalizuoti, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse nustatyta kitaip Bankui pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių ir/ar kita Banko nurodyta kalba. Jei Bankui pateikiami dokumentai yra parengti užsienio kalba, tai Bankas turi teisę pareikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių ir/ar kitą Banko nurodytą kalbą Bankui priimtino vertėjo. Bankas taip pat turi teisę pareikalauti, kad vertėjo parašo tikrumas būtų patvirtintas notaro Banko nustatytais atvejais Kliento teikiami dokumentai turi būti paruošti pagal Banko nustatytas standartines formas Bankas turi teisę kreiptis į kitus asmenis, tarp jų ir valstybės institucijas, su prašymu pateikti jų turimą informaciją apie Bankui pateiktų dokumentų bei jų turinio tikrumą. Klientas sutinka, jog Bankas kreiptųsi į kitus asmenis dėl Bankui pateiktų įgaliojimų, kitų dokumentų ir juose nurodytos informacijos patikrinimo ir atsisako nuo pretenzijų Bankui dėl Kliento ar jo atstovų nurodymų nevykdymo iki aukščiau nurodytos informacijos gavimo Sudarydamas, vykdydamas ir nutraukdamas Sutartį Klientas privalo pateikti Bankui Banko nurodytus dokumentus. 7. Sutarčių sudarymas ir Paslaugų teikimas 7.1. Bankas teikia Klientui Paslaugas, kai Bankas ir Klientas Banko nustatyta tvarka sudaro atitinkamą Sutartį dėl Paslaugų teikimo Sutarčių formą nustato Bankas. Banko nustatytais atvejais Sutartys gali būti sudaromos žodžiu Banko nustatytais atvejais ir tvarka Klientas gali sudaryti Sutartį telefonu. Telefonu sudaryta Sutartis turi tokią pat galią kaip ir Sutartis sudaryta raštu Jei Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip, turi teisę savo nuožiūra ir nenurodydamas atsisakymo priežasčių, pasirinkti su kokiais asmenimis sudaryti Sutartį arba atsisakyti ją sudaryti Bankas, prieš sudarydamas arba atsisakydamas sudaryti Sutartį, įvertina visą jam žinomą informaciją ir aplinkybes Jei Sutartis sudaryta lietuvių ir užsienio kalba, tai esant neatitikimams tarp Sutarties lietuviško teksto ir teksto užsienio kalba, bus vadovaujamasi Sutarties lietuvišku tekstu Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną Bankas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą ar pakeisti jų teikimo tvarką apie tai informavęs Klientą, jei Paslaugų teikimo sustabdymas ar pakeitimas yra sąlygotas Banko naudojamos programinės ar techninės įrangos, kitų darbo priemonių būtinu remontu, trūkumų šalinimu, technine profilaktika, naujų programinės įrangos versijų įdiegimu, procedūrų tobulinimu ir pan. Klientas nereikš pretenzijų Bankui dėl tokio Paslaugų teikimo sustabdymo ar jų teikimo tvarkos pakeitimo. 8. Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevencija. Sankcijų laikymasis Vykdydamas Pinigų plovimo ir/ar teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimus ir/ ar atitinkamų kompetentingų valstybės institucijų nurodymus, Bankas turi teisę sustabdyti įtartiną ir/ar neįprastą operaciją ar sandorį teisės aktuose nustatytam terminui. Šiuo atveju Bankas nėra atsakingas prieš Klientą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir/ar bet kokią Kliento patirtą žalą ar nuostolius Bankas turi teisę atsisakyti sudaryti su Klientu jo pageidaujamą Sutartį, jei Klientas ar su Klientu susiję asmenys ir/ ar bet kurio iš jų direktoriai, vadovai, darbuotojai, atstovai yra Uždrausta Šalis ir/ar, jei yra prieš juos nukreiptas skundas, ieškinys, patikrinimas, byla, procesas ar tyrimas, susijęs su bet kokiomis Sankcijomis, kurį taiko bet kuri priežiūros ar teisėsaugos institucija arba trečioji šalis Bankas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, o jau sudarytą Sutartį - nutraukti, kai Klientas: pateiktuose dokumentuose nurodė klaidingą informaciją, nuslėpė arba pateikė ne visus reikalaujamus dokumentus ar duomenis; Bankui pareikalavus, nepateikė pakankamai duomenų ir/ar dokumentų, reikalingų asmens tapatybei nustatyti/identifikuoti, arba pateikti dokumentai ir/ar duomenys neatitinka teisės aktuose ir/ar Banko nustatytų reikalavimų; nepateikė įrodymų ir/ar dokumentų, kad įrodytų jo lėšų ar kito turto teisėtus įgijimo pagrindus ir/ar kilmę, arba yra kitų aplinkybių, leidžiančių daryti prielaidas, kad asmuo yra susijęs su Pinigų plovimu ir/ar Teroristų finansavimu; pažeidė savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal sutartis, sudarytas su Banku ir/ar Su Banku susijusiais asmenimis ir/ar kitais kreditoriais; neteisėtais veiksmais padarė nuostolių Su Banku susijusiems asmenims arba sukėlė realią tokių nuostolių galimybę arba pakenkė Su Banku susijusių asmenų reputacijai Bankas griežtai laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų visose šalyse, kuriose vykdo veiklą. Teikiamos paslaugos ir finansinės operacijos atitinka Sankcijas taikančių institucijų reikalavimus ir neprieštarauja Sankcijas taikančių institucijų prevencinėms ekonominėms sankcijoms. Atsižvelgiant į tai, Klientas Sutarties vykdymo metu privalo užtikrinti, kad Kliento ir (arba) su Klientu susijusių asmenų veikimas, neveikimas ar bet kokių kredito lėšų panaudojimas (tiesiogiai ar netiesiogiai) nebus toks, kuris: (i) pažeidžia Sankcijas; ir (ar) (ii) sąlygoja (arba sąlygos) Kliento ir (arba) su Klientu susijusių asmenų ir (arba) Banko Sankcijų pažeidimą. 9. Kliento nurodymų Bankui pateikimas ir vykdymas 9.1. Klientas teikia nurodymus Bankui vadovaudamasis Sutartimi ir/ar šiomis Bendrosiomis taisyklėmis Kliento prašymu Bankas gali patvirtinti, jog gavo Kliento nurodymą. Toks patvirtinimas nereiškia, jog Bankas gautą nurodymą įvykdė. Bankas neatsako už Kliento nurodymo neįvykdymą, jei nurodymas neįvykdomas dėl ne nuo 3

4 Banko priklausančių priežasčių ar esant Sutartyje ir/ar Bendrosiose taisyklėse numatytiems Kliento nurodymų nevykdymo pagrindams Klientas atsako už Kliento nurodyme esančių duomenų teisingumą. Bankas neprivalo tikrinti Kliento nurodyme esančių duomenų teisingumo, tačiau paaiškėjus, jog Kliento nurodyme esantys duomenys yra neteisingi, Bankas turi teisę nevykdyti Kliento nurodymo, apie tai informuodamas Klientą Jei Klientas nurodo Bankui pervesti lėšas iš Banke atidarytos Kliento sąskaitos, tai Klientas privalo užtikrinti, kad Kliento sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Kliento nurodymui įvykdyti ir mokesčiams už Klientui teikiamą Paslaugą sumokėti Bankas neatsako už Kliento mokėjimo nurodymo neįvykdymą, jei gavus Kliento nurodymą paaiškėja, jog Kliento sąskaitoje nėra pakankamai lėšų nurodymui įvykdyti ir/ar Banko mokesčiams sumokėti arba dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių Bankas negali panaudoti šių lėšų Kliento nurodymui įvykdyti ir/ar Banko mokesčiams sumokėti Kliento nurodymus pervesti pinigines lėšas Bankas įvykdo pagal nurodyme įvardintą lėšų gavėjo sąskaitos numerį, tačiau Bankas savo nuožiūra gali nevykdyti Kliento nurodymo, jei paaiškėja, kad kiti Kliento nurodyti lėšų gavėjo duomenys nesutampa su Banko turimais lėšų gavėjo duomenimis Gavęs Banko sutikimą, Klientas turi teisę atšaukti savo pateiktą ir nepradėtą vykdyti nurodymą. 10. Pranešimų ir informacijos pateikimas Banko pranešimų ir informacijos pateikimas Klientui Pranešimus ir informaciją Bankas teikia Klientui Banko pasirinktu būdu: išsiunčiant pranešimus ir informaciją Klientui paštu, ir/arba elektroniniu paštu ir/arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pateikiant pranešimus ir informaciją internetinės bankininkystės priemonėmis, visuomenės informavimo priemonėmis, Banko interneto svetainėje, telefonu, žodžiu bei kitais būdais Jei Šalys nesusitarė kitaip, Banko nurodytus pranešimus ir dokumentus Klientas turi asmeniškai atsiimti Banke Banko pranešimų ir kitos informacijos pateikimui naudojami Kliento kontaktiniai adresai, telefonų numeriai ir kita kontaktinė informacija nurodoma Sutartyje ir/ar atskirame Kliento pranešime Bankui Klientui asmeniškai išsiųsti Banko pranešimai laikomi Kliento gautais, kai po tokio pranešimo išsiuntimo praeina laiko tarpas, įprastai reikalingas pranešimo nusiuntimui atitinkamomis ryšio priemonėmis, t.y.: (i) (ii) praėjus 5 (penkioms) Darbo dienoms po pranešimo išsiuntimo paštu; tą pačią dieną, jei pranešimas išsiųstas Darbo dieną elektroniniu paštu arba naudojantis kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei pranešimai siunčiami ne Darbo dieną, tai pranešimas laikomas gautu artimiausią Darbo dieną; (iii) kitą dieną po paskelbimo, kai pranešimai ir informacija skelbiama viešai Jei su Sutartimi ir/ar su jos sudarymu susijusią informaciją ir pranešimus Bankas Klientui teikia žodžiu (telefonu ar pan.), Bankas turi teisę įrašyti pokalbį Jei Sutartyje Kliento pusėje yra asmenų daugetas (paskolos bendraskoliai, sąskaitos, indėlio turėtojai ir pan.), tai Bankas turi teisę pranešimus ir kitą informaciją adresuoti asmeniui, kuris atitinkamoje Sutartyje Kliento pusėje yra įvardintas pirmiausiai. Šis asmuo gautą informaciją privalo perduoti kitiems Sutartyje Kliento pusėje nurodytiems asmenims Bankas informuoja Klientą apie Sutartyje nurodyto Banko adreso ar kitos kontaktinės informacijos pasikeitimą Kliento pranešimų ir informacijos pateikimas Bankui Klientas pranešimus ir kitą informaciją pateikia Bankui raštu Sutartyje nurodytu Banko adresu, išsiunčiant pranešimą paštu arba įteikiant Banko atstovui Paslaugų teikimo sąlygose ir/ar Sutartyse nurodytus pranešimus Klientai privalo pateikti Bankui telefonu ar kitu nurodytu būdu Jei su Sutartimi ir/ar su jos sudarymu susijusią informaciją ir pranešimus Bankui Klientas teikia žodžiu (telefonu ar pan.), Bankas turi teisę įrašyti pokalbį Jei Klientas negauna iš Banko pranešimų, informacijos ar ataskaitų, kuriuos jis turi gauti iš Banko pagal Sutartį, tai Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Banką Klientas turi patikrinti iš Banko gautą informaciją ir pastebėjęs klaidas bei netikslumus apie tai informuoti Banką Klientas privalo nedelsiant informuoti Banką apie Kliento vardo, pavardės, pavadinimo, gyvenamosios vietos adreso, buveinės adreso ar adreso, naudojamo susirašinėjimui, telefono numerių, kitos kontaktinės informacijos, Kliento sąskaitų numerių, jei jie reikšmingi Sutarties vykdymui, Kliento atstovų pasikeitimą, Kliento atstovams suteiktų įgaliojimų pasibaigimą ar apribojimą. Neatlikęs šios pareigos Klientas negali reikšti pretenzijų Bankui, jog Banko atlikti veiksmai pagal paskutinius Bankui žinomus Kliento duomenis ar paskutinių Bankui žinomų Kliento atstovų atžvilgiu neatitinka Sutarties sąlygų arba jog Klientas negavo pranešimų, išsiųstų pagal paskutinius Bankui žinomus Kliento kontaktinius duomenis Klientas privalo nedelsiant pateikti informaciją Bankui apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes bei pateikti jas pagrindžiančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, kad ši informacija perduota viešiems registrams, tarp jų, bet neapsiribojant: apie Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pasikeitimą, Kliento bankroto, Kliento (juridinio asmens) restruktūrizavimo bylos inicijavimą bei iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan Klientas privalo informuoti Banką apie Klientui suteiktų Kliento tapatybę patvirtinančių priemonių (slaptažodžių, kodų ir pan.) bei elektroninių mokėjimo priemonių praradimą. Sutartyje numatytais atvejais šią informaciją Klientas privalo pateikti ne Bankui, o kitam Sutartyje ir/ar Banko interneto svetainėje įvardintam ar Banko Klientui nurodytam asmeniui (pvz. mokėjimo kortelių procesingo centrui) Šalys visus pranešimus ir informaciją viena kitai teikia lietuvių kalba, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. 4

5 11. Banko komisiniai mokesčiai bei kiti mokėjimai Bankui Už naudojimąsi Paslaugomis Klientas privalo mokėti Bankui Kainyne ir/ar Sutartyje nustatytus Banko komisinius mokesčius Klientas taip pat privalo nustatytais terminais sugrąžinti iš Banko gauto finansavimo sumas bei apmokėti kitas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas (mokesčius notarui už notarinių veiksmų atlikimą, žyminius mokesčius, teismo išlaidas, turto vertinimo išlaidas, dokumentų kopijų, pažymų paruošimo išlaidas, draudimo įmokas, valstybės nustatytas rinkliavas ir pan.). Jei šias išlaidas apmoka Bankas, tai Klientas privalo Banko nustatyta tvarka kompensuoti Bankui Banko patirtas išlaidas Bankas nurašo Banko komisinius mokesčius ir kitus mokėjimus Bankui iš Sutartyje nurodytų Kliento sąskaitų, o nesant galimybių nurašyti komisinius mokesčius iš šių sąskaitų, Bankas turi teisę juos nurašyti nuo kitų Kliento Banke atidarytų sąskaitų. Lėšos nurašomos Sutartyje nurodyta valiuta arba kita valiuta, taikant Banko nustatytą keitimo kursą. Banko teisė nurašyti komisinius mokesčius iš Kliento sąskaitų galioja iki visiško mokesčių sumokėjimo Bankui. Klientas privalo užtikrinti, jog suėjus komisinių mokesčių mokėjimo terminui Sutartyje nurodytose Kliento sąskaitose būtų pakankama lėšų suma komisiniams mokesčiams nurašyti. Komisinius mokesčius Bankas nurašo Banko pasirinktu eiliškumu. Bankas taip pat turi teisę pareikalauti, kad komisinius mokesčius Klientas sumokėtų Bankui grynais ar pervestų į Banko nurodytą sąskaitą. 12. Mokesčiai Šioje dalyje mokesčiais laikomi tarptautinių institucijų, valstybės, savivaldybės ar kitų institucijų nustatyti mokesčiai Bankas Klientui neteikia mokestinių konsultacijų. Klientas turi pats ar pasitelkdamas nepriklausomus mokesčių konsultantus atlikti savo jurisdikcijai ir teisinei formai taikomų mokesčių tyrimą Jei pagal teisės aktų reikalavimus Bankas privalo deklaruoti valstybinėms, savivaldos ar kitoms institucijoms Klientui išmokėtas sumas ir (ar) išmokėdamas pinigines lėšas Klientui privalo iš išmokamos sumos išskaičiuoti mokesčius ar kitus privalomus mokėjimus valstybinėms, savivaldos ar kitoms institucijoms, Bankas deklaruoja Klientui išmokėtas sumas ir (ar) išmoka Klientui tik tokią lėšų sumą, kuri lieka išskaičiavus mokesčius ar privalomus mokėjimus Nustatydamas, ar Bankui kyla pareiga deklaruoti valstybinėms, savivaldos ar kitoms institucijoms Klientui išmokėtas sumas ir (ar) išskaičiuoti mokesčius iš Klientui išmokamų sumų, Bankas vadovaujasi Banko turima apie informacija apie Klientą. Klientas yra atsakingas už teisingos, tikslios ir išsamios informacijos apie valstybę, kurios rezidentu mokestiniais tikslais jis laikomas, adreso toje valstybėje ir kitos susijusios informacijos pateikimą Bankui. Bankas turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų įrodymus, jog Kliento pateikta informacija yra teisinga. Tuo atveju, jei Klientas Bankui pateikė neteisingą informaciją arba nepateikė informacijos apie valstybę, kurios rezidentu mokestiniais tikslais jis laikomas, adresą toje valstybėje ar kitos susijusios informacijos arba neinformavo Banko apie atitinkamos informacijos pasikeitimus, Bankas turi teisę reikalauti iš Kliento atlyginti visus dėl tokio netinkamo Kliento pareigų vykdymo Banko patirtus tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius Jei dėl specifinio teisinio reguliavimo, susijusio su valstybe, kurios rezidentu mokestiniais tikslais laikomas Klientas, Bankui teisės aktų ir (ar) susitarimų, sudarytų su trečiaisiais asmenimis, numatytais atvejais kyla papildomos pareigos, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti informaciją apie Klientą ir (ar) Paslaugas, teikiamas Klientui, ir (ar) Kliento finansinę būklę atitinkamų valstybių mokesčių ar kitoms institucijoms, ir Bankas dėl šių pareigų vykdymo patiria išlaidas, Klientas privalo Banko reikalavimu padengti Banko patirtas išlaidas Klientas privalo mokėti Bankui pagal Sutartį mokėtinas pinigų sumas neišskaitydamas jokių valstybinių, savivaldos ar kitų institucijų nustatytų mokesčių, tačiau jei pagal įstatymus Klientas privalo iš Bankui pagal Sutartį mokėtinos sumos išskaityti bet kokias sumas, tai Klientas privalo padidinti Bankui mokėtiną pinigų sumą tiek, kad Bankas gautų tokią sumą, kuri būtų mokėtina, jei toks išskaitymas nebūtų atliktas. 13. Kliento įsiskolinimų dengimo tvarka Jei Klientas turi įsiskolinimų Bankui pagal vieną arba kelias Sutartis ir Bankas iš Kliento gauna mažesnę sumą nei visa Kliento Bankui pagal Sutartį ar visas Sutartis mokėtina suma, Bankas, nepriklausomai nuo Kliento nurodytos mokėjimo paskirties ar duodamų priešingų nurodymų, turi teisę savo nuožiūra paskirstyti iš Kliento gautą mokėjimą Kliento įsiskolinimų pagal vieną ar kelias Sutartis dengimui. 14. Sutarties nutraukimas. Sutarties nevykdymo pasekmės Bankas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą ir/arba vienašališkai nesikreipdamas į teismą, pranešęs Klientui prieš 10 dienų, nutraukti Sutartį: įstatymuose, Sutartyje, Paslaugų teikimo sąlygose numatytais atvejais; Klientui iš esmės pažeidus Sutartį; paaiškėjus, jog Kliento pateikta informacija ir dokumentai, kuriais vadovaujantis Bankas priėmė sprendimą sudaryti Sutartį, yra neteisingi ir/ar nepilni; Klientas iš esmės pažeidė kitas su Banku sudarytas Sutartis (netaikoma Klientams, kurie yra vartotojai); Klientui inicijuojama ar ketinama inicijuoti bankroto ir/ar restruktūrizavimo byla, Klientas likviduojamas, Kliento kreditoriai pradeda skolų išieškojimą iš Kliento, taip pat paaiškėjus, jog iš esmės pablogėjo Kliento finansinė būklė, Klientas tapo nemokus ar atsirado kitos aplinkybės, galinčios turėti neigiamos įtakos Kliento gebėjimui tinkamai įvykdyti Sutartį; Klientas, su Klientu susiję asmenys, tampa Uždrausta šalimi ar neužtikrina, kad būtų laikomasi Bendrųjų taisyklių 8.4 punkte nustatytų reikalavimų; esant kitoms svarbioms priežastims (tuo atveju, kai Klientas yra vartotojas, šio punkto nuostatos netaikomos) Klientas turi teisę nutraukti Sutartį su Banku įstatymuose, Sutartyje ir Paslaugų teikimo sąlygose nustatytais atvejais ir tvarka. 5

6 14.3. Klientui nevykdant Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir/arba esant Sutarties nutraukimo pagrindams, bet nepriklausomai nuo to, ar Sutartis nutraukta bei nepriklausomai nuo to, ar Klientas už įsipareigojimų nevykdymą moka Sutartyje numatytus delspinigius ir baudas, Bankas turi teisę: nesuteikti Klientui Paslaugų ir/arba; sustabdyti Paslaugų teikimą ir/arba; pareikalauti papildomo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir/arba; Kliento pagal Sutartį mokėtinas sumas: (i) pareikalauti sumokėti prieš terminą; (ii) išieškoti įstatymų nustatyta tvarka; (iii) debeto pavedimais ar kitu Bankui priimtinu būdu nurašyti nuo Kliento sąskaitų ir indėlių Banke; (iv) įskaityti už Banko prievoles Klientui; (v) sustabdyti lėšų išmokėjimą iš Kliento sąskaitų ar operacijas su Kliento vertybiniais popieriais; gauti duomenis apie Klientą, jo sąskaitas bei kitą turtą iš kitų asmenų. Tuo atveju, kai Klientas yra vartotojas, šio punkto nuostatos taikomos teisės aktuose ir/ar Sutartyje nustatyta, tvarka. 15. Kliento ar Kliento atstovo asmens duomenų tvarkymas Bankas tvarko Kliento ar Kliento atstovo asmens duomenis Banko Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais. Privatumo politika skelbiama Banko interneto svetainėje adresu: Banko paslaptis Banko paslaptimi laikomi Bankui žinoma informacija apie: tai, kad asmuo yra Banko Klientas ir kokios Paslaugos jam teikiamos, taip pat jo turimų sąskaitų numeriai; lėšų likučius Kliento turimose sąskaitose, atliktas ar vykdomas mokėjimo operacijas, Banko Kliento skolinius įsipareigojimus Bankui, Paslaugų teikimo Klientui aplinkybes, Sutarčių, pagal kurias Klientui teikiamos Paslaugos, sąlygas; Kliento finansinę būklę ir turtą, veiklą, veiklos planus, skolinius įsipareigojimus kitiems asmenims ar sandorius su kitais asmenimis, Kliento komercines (gamybines) ar profesines paslaptis. 17. Konfidencialumas Informacija apie Banko ir Kliento derybas dėl Sutarties sudarymo ir/ar Paslaugų teikimo, Sutarties sąlygas ir Paslaugų teikimo Klientui sąlygas ir tvarką, derybų eigą, derybų eigoje, o taip pat Sutarties vykdymo metu gauta iš kitos šalies informacija yra konfidenciali ir kitiems asmenims neskelbiama be kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Sutartyje ir šiose Bendrosiose taisyklėse Konfidencialia informacija nelaikoma informacija apie šalį, kuri: jos gavimo ar sužinojimo metu buvo viešai prieinama visuomenei; tapo viešai prieinama ar žinoma ne dėl kitos šalies kaltės; buvo gauta iš trečiojo asmens, kuris šią informaciją gavo be įsipareigojimo išsaugoti informacijos konfidencialumą; negali būti laikoma konfidencialia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; nelaikoma konfidencialia pagal šalies, kuri pateikė informaciją, raštišką pareiškimą. 18. Informacijos atskleidimas ir duomenų perdavimas Bankas turi teisę atskleisti Banko paslaptį sudarančią ir konfidencialią informaciją: Su Banku susijusiems asmenims; asmenims, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso Banko akcijų dalis, ir tokių asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems asmenims, jeigu informaciją privaloma pateikti tam, kad būtų užtikrinta atitiktis atitinkamo asmens veiklą reglamentuojantiems norminiams teisės aktams; Banko atstovams ir tretiesiems asmenims, kurie Bankui teikia paslaugas, jei dėl tokių paslaugų teikimo specifikos būtina atskleisti konfidencialią informaciją. Šiuo atveju Bankas užtikrins, kad tokie tretieji asmenys įsipareigotų neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, tokia apimtimi, kiek būtina informuojant trečiuosius asmenis apie nevykdomus ar netinkamai vykdomus įsipareigojimus pagal Sutartį ar kiek būtina Bankui ginant savo pažeistas teises ir teisėtus interesus. (Tuo atveju, kai Klientas yra vartotojas, šio punkto nuostatos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka); tretiesiems asmenims, kuriems Bankas perleido (arba ketina perleisti) teises ir pareigas pagal Sutartį; gavus Kliento rašytinį prašymą ar sutikimą; arba kitais šiose Bendrosiose taisyklėse, Paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais atvejais. 19. Kliento įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas Kliento sąskaitose, atidarytose Banke, esančios lėšos, indėliai, vertybiniai popieriai, kitas gautinas iš Banko turtas, tarp jų ir Kliento reikalavimo teisės į Banką, yra laikomos įkeistomis Bankui užtikrinant Kliento įsipareigojimų įvykdymą pagal visas Sutartis Jei Klientas yra privatus juridinis asmuo, Kliento sąskaitose, atidarytose Banke, esančios lėšos, indėliai, vertybiniai popieriai, kitas gautinas iš Banko turtas, tarp jų ir Kliento reikalavimo teisės į Banką yra laikomos finansiniu užstatu, kaip tai apibrėžta LR Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme, net jeigu Sutartyje ir nėra atskirai pažymima apie nurodyto turto kaip finansinio užstato statusą jo perdavimo metu (toks statusas suteikiamas šiomis Bendrosiomis taisyklėmis), ir jis yra įkeistas Bankui, užtikrinant Sutartyje numatytų Kliento įsipareigojimų įvykdymą. 6

7 20. Nepagrįstas praturtėjimas ir klaidos Klientas privalo sugrąžinti Bankui nepagrįstai iš Banko gautas pinigų sumas, vertybinius popierius ir kitą turtą. Bankas turi teisę be atskiro Kliento sutikimo nurašyti iš Kliento sąskaitų ir indėlių nepagrįstai iš Banko gautas pinigų sumas ar vertybinius popierius Jei Paslaugų teikimo metu per klaidą Kliento sąskaitose įrašomi neteisingi įrašai, Bankas turi teisę be atskiro Kliento sutikimo ištaisyti šiuos įrašus Klientas privalo nedelsiant informuoti Banką, kai sužino apie nepagrįstai iš Banko gautas pinigų sumas, vertybinius popierius ar kitą turtą arba kai sužino apie neteisingai atliktas operacijas Kliento sąskaitose ir/arba neteisingus įrašus Kliento sąskaitose. 21. Termino suėjimas ne darbo dieną Jei paskutinė Kliento fizinio asmens prievolės pagal Sutartį įvykdymo termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai Kliento prievolės įvykdymo termino pabaigos diena laikoma po ne darbo ar oficialios šventės dieną einanti Darbo diena, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip Jei paskutinė Kliento juridinio asmens prievolės pagal Sutartį įvykdymo termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai Kliento prievolės įvykdymo termino pabaigos diena laikoma prieš ne darbo ar oficialios šventės dieną einanti Darbo diena, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip. 22. Įskaitymas Bankas turi teisę įskaityti Banko reikalavimus Klientui už Kliento priešpriešinius vienarūšius reikalavimus Bankui. Apie įskaitymą Bankas informuoja Klientą Klientas be Banko sutikimo turi teisę iš anksto informuodamas Banką įskaityti Kliento reikalavimus Bankui už Banko priešpriešinius reikalavimus Klientui tik tuo atveju, jei Kliento reikalavimai yra patvirtinti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. 23. Atsakomybė Šalių atsakomybė nustatoma vadovaujantis Sutartimi ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymais Bankas neatsako už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl Kliento kaltės ir/ar dėl teisėtų Banko veiksmų Klientas supranta, jog tam tikros Paslaugos turi rizikos požymių (pvz., sandorių sudarymas dėl pinigų rinkos priemonių, užsienio valiutos, vertybinių popierių, finansiniai ateities ir pasirinkimo sandoriai ir pan.). Klientas sudarydamas tokius sandorius prisiima galimą nuostolių riziką ir nereikš Bankui pretenzijų dėl patirtų nuostolių. 24. Nenugalima jėga (force majeure) Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Sutarties Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei jos įtaką Sutarties vykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius Nenugalimos jėgos aplinkybių buvimas neatima iš Banko teisės nutraukti Sutartį ir/arba sustabdyti jos vykdymą ir/arba reikalauti prieš terminą sugrąžinti visas Klientui suteikto finansavimo sumas bei sumokėti palūkanas ir kitas Bankui mokėtinas sumas ir mokesčius. 25. Teisių ir pareigų perleidimas Bankas turi teisę iš Sutarties kylančias visas ar dalį Banko teisių ir pareigų perleisti tretiesiems asmenims. Apie teisių ir pareigų perleidimą Klientas informuojamas raštu Klientas be Banko raštiško leidimo neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims. 26. Kliento pretenzijų nagrinėjimas Klientų prašymus/skundus dėl Banko veiksmų, kuriais Bankas galėjo pažeisti įstatymų, sutarčių, reglamentuojančių paslaugų teikimą, reikalavimus ir/ar Kliento teisėtus interesus, nagrinėja Bankas Bankas išnagrinėja rašytinius Kliento prašymus (skundus) ir raštu jam atsako per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos Jeigu Banko atsakymas į Kliento prašymą (skundą) netenkina Kliento ar jam nebuvo atsakyta, Klientas turi teisę kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka Jeigu Klientas yra vartotojas, jis įstatymų nustatyta tvarka taip pat turi teisę raštu arba elektroniniu būdu, dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT Vilnius, interneto tinklalapis kuris nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. 27. Ginčų sprendimas Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos teismuose. Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, Bankas, siekdamas apginti pažeistus Banko interesus, turi teisę iškelti ir vesti bylas prieš Klientą pagal Kliento gyvenamąją, buveinės, turto ar jos dalies, filialo ar atstovybės buvimo vietą, tarp jų ir užsienio valstybėse. 7

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudim Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas TURTO VALDYMO PASLAUGŲ TAISYKLĖS NR. WM17 Šių taisyklių pagrindu sudaromos sutarties draudimo rūšis pagal Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymą:

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau