sprendimas Nr. S-43-( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "sprendimas Nr. S-43-( )"

Transkriptas

1 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB T SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-43 (7-308/2015) Vilnius sekretoriaujant dalyvaujant mokesčių administratoriaus atstovui D. B. mokesčių mokėtojos atstovams nedalyvaujant Editos Veršelienės Lauros Milašiūtės Rasos Stavinskaitės Andriaus Veniaus Linos Vosylienės pranešėja Jūratei Dalmantaitei 2016 m. vasario 2 d. posėdyje išnagrinėjusi UAB T1 (toliau Pareiškėja) skundą dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Muitinės departamentas) sprendimo Nr. 1A-531, n u s t a t ė: Muitinės departamentas sprendimu Nr. 1A-531 patvirtino Kauno teritorinės muitinės (toliau Kauno TM) sprendimo Nr dalį, kuria nuspręsta neatleisti Pareiškėjos nuo patikrinimo ataskaita paskirtos 24638,55 Eur baudos, dėl likusios dalies dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių pavedė Kauno TM atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą. Sprendime nurodoma, jog Kauno TM sprendimu Nr nusprendė netenkinti Pareiškėjos prašymo įskaityti skolą muitinei iš Pareiškėjos turimos mokesčių permokos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau VMI) bei neatleido jos nuo Kauno TM patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M apskaičiuotų ,38 Eur delspinigių ir paskirtos ,54 Eur baudos. Nurodoma, jog Kauno TM, gavusi Pareiškėjos prašymą, raštu Nr. (11.84/5)-1B kreipėsi į VMI dėl Pareiškėjos turimos Lt mokesčių permokos įskaitymo patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M įregistruotai mokestinei nepriemokai padengti. VMI raštu Nr. ( )-RMA informavo, kad Pareiškėjos turima permoka yra areštuota kitų prievolių sumokėjimui užtikrinti. Pažymima, kad tiek Kauno TM, tiek Muitinės departamentas neturi teisinio pagrindo nagrinėti VMI veiksmų (atsisakymo įskaityti mokesčių nepriemoką iš turimos permokos ar turimos permokos arešto) pagrįstumo. Atsižvelgdama į VMI pateiktą informaciją, Kauno TM pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad Pareiškėjos prašymas įskaityti mokestinę nepriemoką iš turimos mokesčių permokos negali būti tenkinamas.

2 2 Sprendime vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau MAĮ) 141 str. 3 dalimi, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-484 Dėl atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklių patvirtinimo patvirtintų Atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklių (toliau Taisyklės) 6 punktu, nustatančiu, kad prašymas dėl atleidimo nuo baudos turi būti pateiktas per 20 dienų nuo sprendimo dėl baudos paskyrimo gavimo dienos. Pasak Muitinės departamento, tai reiškia, kad 20 dienų terminas pateikti prašymui atleisti nuo baudos taikomas ne tik tada, kai mokestinis ginčas nebuvo pradėtas, bet ir tais atvejais, kai mokestinis ginčas yra išsprendžiamas iš esmės, tačiau tokiu atveju mokesčių mokėtojas privalo paduoti prašymą per 20 dienų nuo galutinio sprendimo dėl mokestinio ginčo įteikimo dienos (Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas adm. byloje Nr. I /2010; sprendimas adm. byloje Nr. I /2011). Nurodoma, jog nagrinėjant skundą Muitinės departamente nustatyta, kad Pareiškėjos prašymas dėl atleidimo nuo baudos muitinėje gautas Juo prašoma atleisti nuo patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M paskirtos baudos. Pažymima, kad dėl minėtos Kauno TM patikrinimo ataskaitos kilo mokestinis ginčas, kuris pasibaigė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau LVAT) nutartimi adm. byloje Nr. A /2015. Minėta LVAT nutartis proceso šalims pateikta per Elektroninių paslaugų portalą Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 75 str. 8 dalimi, procesinio dokumento įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Atsižvelgdamas į tai, Muitinės departamentas tvirtina, kad Pareiškėja prašymą atleisti nuo paskirtos baudos Kauno TM privalėjo paduoti iki Minėtą prašymą pateikdama , Pareiškėja praleido nustatytą terminą. Sprendime vadovaujamasi MAĮ 141 str. 2 dalimi, pagal kurią nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas. Nurodoma, jog Kauno TM nustačiusi, kad minėtoji sąlyga yra netenkinta, skundžiamame sprendime neprivalėjo analizuoti, ar Pareiškėjos nurodytos aplinkybės atitinka atleidimo nuo paskirtos baudos pagrindus. Daroma išvada, kad Pareiškėja pagrįstai neatleista nuo Kauno TM patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M paskirtos baudos. Muitinės departamento sprendime pažymima, kad Pareiškėja prašyme Kauno TM bei skunde Muitinės departamentui nurodė, jog egzistuoja visos MAĮ 141 str. 1 dalyje nurodytos sąlygos atleisti ją nuo apskaičiuotų delspinigių, tačiau nurodė aplinkybes tik dėl 2 šiame straipsnyje nustatytų pagrindų (1 ir 3 punktai). Nurodoma, jog sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju Pareiškėja yra atleistina nuo apskaičiuotų delspinigių MAĮ 141 str. 1 d. 1 punkte numatytu pagrindu, būtina nustatyti, kad Pareiškėja nėra kalta dėl padaryto pažeidimo. Skunde Pareiškėja nurodo, kad už prekių išgabenimą iš Lietuvos buvo atsakingas prekių pirkėjas, kuris prekes išgabeno pažeisdamas nustatytą 30 dienų terminą. Todėl Pareiškėja mano, kad ji elgėsi sąžiningai ir rūpestingai bei ėmėsi visų priemonių, siekdama užtikrinti, jog prekės būtų išgabentos laiku, t. y. sutartyje numatė, kad prekių gavėjas prekes iš Lietuvos išveš per 30 dienų. Pažymima, kad Kauno TM pagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, jog, vadovaujantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 199 str. 1 dalimi, Pareiškėja yra atsakinga už deklaruotų duomenų teisingumą, kartu su deklaracija pateiktų dokumentų tikrumą bei visų prievolių, susijusių su deklaracijoje nurodytos muitinės procedūros taikymo prekėms pradžia, įvykdymą. Nagrinėjamu atveju už prekių išleidimo į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimą vienu metu ir prekių, kurių tiekimui į kitą valstybę narę taikomas atleidimas nuo PVM, muitinės procedūros (4200) tinkamą vykdymą, t. y. ir prekių išgabenimą iš Lietuvos per nustatytą terminą, buvo atsakinga

3 3 Pareiškėja, o ne prekių gavėjas. Muitinio įforminimo metu Pareiškėja Kauno TM teikė garantinius raštus, kad ji įsipareigoja sumokėti importo muitą ir garantuoja, kad per 30 dienų minėta produkcija bus išvežta į Estiją <...>. Taigi, Muitinės departamento vertinimu, Pareiškėjos sutartiniai santykiai su prekių gavėju neeliminuoja jos, kaip muitinės procedūros vykdytojos, pareigų bei atsakomybės. Nagrinėjamu atveju pripažinti, kad Pareiškėja nėra kalta dėl padaryto pažeidimo ir atleisti ją nuo apskaičiuotų delspinigių, vadovaujantis MAĮ 141 str. 1 d. 1 punktu, nėra pagrindo. Nurodoma, jog MAĮ 141 str. 1 d. 2 punkte įtvirtintas atleidimo nuo baudos pagrindas sietinas su nenugalimos jėgos poveikiu (force majeure) ir atsitiktinių aplinkybių poveikiu (cas fortuit), kurių savo veikloje mokesčių mokėtojas nenumatė ir numatyti negalėjo ir dėl šių aplinkybių poveikio atsiradę padariniai negalėjo būti veikiami mokesčių mokėtojo valios. Minėtomis aplinkybėmis pripažintinos gamtos jėgos, valstybinės valdžios institucijų neteisėti veiksmai ir žmogaus poveikis. Tačiau žmogaus poveikis mokesčio mokėtojo veiklai tik tada eliminuoja mokesčio mokėtojo valią, kai prieš jį naudojamas absoliutus smurtas (vis absoluta), kurio mokesčio mokėtojas negali išvengti, jam pasipriešinti ar nuo jo apsiginti (LVAT sprendimas adm. byloje Nr. A-l5-141/2005). Tvirtinama, jog nagrinėjamu atveju aplinkybių, kurias būtų galima prilyginti force majeure ar cas fortuit, nenustatyta, todėl MAĮ 141 str. 1 d. 2 punkto pagrindu Pareiškėja nuo baudos ir delspinigių negali būti atleista. Nagrinėjant skundą Muitinės departamente nenustatyta, kad pažeidimo padarymui turėjo įtakos klaidingas apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimas ar suteikta informacija, todėl, Muitinės departamento tvirtinimu, MAĮ 141 str. 1 d. 4 punkto pagrindu Pareiškėja nuo apskaičiuotų delspinigių taip pat negali būti atleista. Skunde Pareiškėja nurodo, kad nagrinėjamu atveju būtina įvertinti tai, jog tuo laikotarpiu, kai buvo padarytas pažeidimas, jei ji būtų sumokėjusi ,54 Eur PVM, būtent tą pačią sumą ji susigrąžintų iš biudžeto kaip įsigijimo PVM. Taigi, Pareiškėjos nuomone, yra pagrindas atleisti ją nuo apskaičiuotų delspinigių, vadovaujantis MAĮ 141 str. 1 d. 3 punktu, kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žala biudžetui. Sprendime nurodoma, jog LVAT savo praktikoje yra pažymėjęs, kad mokesčių mokėtojui mokesčio įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjus į biudžetą mokėtinos mokesčio sumos, biudžetas laiku negauna pajamų atitinkamo mokesčio forma, todėl biudžetui padaroma žala, o kai mokesčių mokėtojas laiku neįvykdo prievolės į biudžetą sumokėti atitinkamo mokesčio sumas, tačiau jis turi grąžintiną pastarojo mokesčio mokestinę permoką, gali būti pripažįstama, kad žala valstybės biudžetui nėra padaroma (adm. bylos Nr. A /2009 ir Nr. A /2014). Pažymima, kad Pareiškėjos galimybė susigrąžinti sumokėtą importo PVM nesudaro pagrindo teigti, jog žala biudžetui nebuvo padaryta, nes nagrinėjamu atveju importo PVM nustatytais terminais nebuvo sumokėtas ir tuo padaryta žala biudžetui, t. y. biudžetas nustatytu laiku negavo pajamų, kuriomis teisėtai būtų galėjęs disponuoti iki Pareiškėjos teisės susigrąžinti sumokėtą PVM įgijimo. Nurodoma, jog Kauno TM, spręsdama atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių klausimą, vadovavosi VMI pateiktais duomenimis apie Pareiškėjos turėtą permoką. Pagal Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 748 (toliau Taisyklės) Dėl mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių patvirtinimo, 6.1 punktą mokesčių mokėtojas, turintis teisę į mokėjimo atidėjimą, mokesčius, mokėtinus už visas per kalendorinį mėnesį išleistas prekes, turi sumokėti į muitinės įstaigos sąskaitą iki kito mėnesio 16 dienos. Taisyklių 7.1 punkte nurodyta, kad teisė į mokėjimo atidėjimą suteikiama mokesčių mokėtojams, pateikusiems muitinei garantiją, užtikrinančią mokėtinų mokesčių sumokėjimą. Taigi, nagrinėjamu atveju sprendžiant atleidimo nuo paskirtos baudos klausimą, Muitinės departamento tvirtinimu, būtina įvertinti ir muitinio įforminimo metu pateiktas garantijas, kurios turi įtakos žalos biudžetui padarymo momento nustatymui bei turėtos mokesčių permokos palyginimui.

4 4 Pažymima, kad vien garantijos turėjimas pats savaime nereiškia mokesčių mokėjimo atidėjimo, nagrinėjamu atveju būtina įvertinti pateiktų garantijų dydį su mokestinės prievolės ir turėtos mokesčių permokos dydžiu. Atsižvelgiant į tai, Muitinės departamento sprendime pavedama Kauno TM atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą. Pareiškėja skunde nurodo, jog LVAT priėmė nutartį, kuria atmetė jos apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo palikta galioti Kauno TM supaprastinta patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M ( ). Pagal šią ataskaitą Pareiškėjai apskaičiuota ,47 Eur mokestinė nepriemoka (iš jos: 24638,55 Eur bauda, ,38 Eur delspinigiai, ,54 Eur PVM). Pareiškėja nurodo iš Kauno TM gavusi raginimą per 20 dienų nuo šio raginimo įteikimo dienos sumokėti nurodytą sumą. Pareiškėja Kauno TM pateikė prašymą imtis priemonių išieškant jos skolą iš bendrovės permokos, esančios VMI, sustabdyti mokestinės nepriemokos išieškojimą, kol bus išspręstas klausimas dėl mokestinės nepriemokos įskaitymo turima PVM permoka, atleisti nuo patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M paskirtos baudos ir apskaičiuotų delspinigių. Prašyme Pareiškėja nurodė turinti VMI administruojamų mokesčių permoką (871000,00 Lt (252259,04 Eur). Kauno TM sprendimu nusprendė: 1) neatleisti Pareiškėjos nuo patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M ( ) paskirtos 24638,55 Eur baudos; 2) atleisti Pareiškėją nuo dalies 118,74 Eur (410,00 Lt) PVM delspinigių, apskaičiuotų patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M ( ), perskaičiuojant PVM delspinigius iš ,38 Eur (374927,00 Lt) į ,64 Eur (374517,00 Lt). Pareiškėja, nesutikdama su tokiu Kauno TM sprendimu, pateikė skundą Muitinės departamentui, kuris sprendimu Nr. 1A-531 nusprendė patvirtinti Kauno TM sprendimo Nr dalį, kuria nuspręsta neatleisti Pareiškėjos nuo patikrinimo ataskaita paskirtos 24638,55 Eur baudos, o dėl dalies dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių pavesti Kauno TM atlikti pakartotinį patikrinimą ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjos nuomone, Muitinės departamento sprendimas dalyje, kurioje Kauno TM sprendimas patvirtintas, yra priimtas neatsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes bei netinkamai aiškinant teisės normas. Skunde pažymima, kad šioje byloje yra svarbūs dviejų mokesčių administratorių, t. y. VMI ir Muitinės departamento veiksmai, nes: 1. LVAT priėmė nutartį, kuria atmetė Pareiškėjos apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo palikta galioti Kauno TM supaprastinta patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M ( ), pagal šią ataskaitą apskaičiuota ,47 Eur mokestinė nepriemoka. Remiantis turto arešto aktu tam, kad būtų užtikrintas mokestinės nepriemokos sumokėjimas biudžetui, yra areštuotas Pareiškėjos turtas, kurio bendra vertė yra Lt. 2. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Kauno AVMI) pavedimą Nr. AU2-16 atlikto patikrinimo metu Pareiškėjai buvo apskaičiuota mokestinių prievolių suma, dėl kurios galutinis sprendimas iki šios dienos nėra priimtas, šiuo metu vyksta mokestiniai ginčai. VMI turto arešto aktu Nr. ( ) areštavo Pareiškėjos deklaruotą PVM permoką (skirtumą), kurios vertė buvo ,42 Lt, arba ,42 Eur. Areštuota permoka skirta pagal Kauno AVMI pavedimą Nr. AU2-16 atlikto patikrinimo metu apskaičiuotų mokestinių prievolių sumokėjimui užtikrinti. Skunde remiamasi MAĮ 2 str. 12 dalies nuostatomis ir nurodoma, jog mokesčių administravimo sąvoka apima ir tinkamą mokesčių išieškojimą užtikrinančių priemonių, kurių tikslas užkirsti kelią mokesčių mokėtojui išvengti mokestinės nepriemokos sumokėjimo siekiant, kad mokesčių mokėtojo finansinė padėtis per visą mokestinio tyrimo ar patikrinimo laikotarpį išliktų tokia, kokia buvo prieš mokestinės nepriemokos atsiradimą,

5 5 taikymą. Mokesčių administratorius, spręsdamas, ar tikslinga areštuoti mokėtojo turtą, privalo atsižvelgti į mokesčio mokėtojo turimo turto apimtį, numatomos mokestinės nepriemokos dydį, mokestinių prievolių užtikrinimo priemonių taikymo pasekmes mokėtojui, vadovautis patikrinimo metu nustatytomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios ir lemia turto arešto tikslingumą ir pagrįstos rizikos tikimybę. Nurodoma, jog VMI ir Muitinės departamento administruojami mokesčiai yra valstybės biudžeto lėšos. Nei vienai iš institucijų nėra suteikta teisė imtis ir taikyti mokesčių mokėtojo atžvilgiu išskirtines mokestinių prievolių užtikrinimo priemones, išieškoti vienus mokesčius anksčiau už kitus. Pastebima, jog pagal bendrąją taisyklę MAĮ numatytos mokesčių administravimo procedūros vienodai taikomos visiems šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytiems mokesčiams ir jų mokėtojams, jeigu šis įstatymas ar atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip (MAĮ 14 str. 1 dalis). Skunde remiamasi Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. VA-186 Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) ( įsakymo Nr. VA-11 redakcija) patvirtintų Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių 9 punktu ir tvirtinama, jog iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad mokesčio permokos ir mokestinės nepriemokos įskaitymą mokesčių administratorius gali atlikti ir be mokesčių mokėtojo prašymo. Skunde nurodoma, jog CK straipsnis numato skolininko fizinio ar juridinio asmens, kuris neturi pakankami lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, atsiskaitymų eiliškumo tvarką. Pagal CK str. 1 d. 3 punktą, kai juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, trečiąja eile atsiskaitoma pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus. Pažymima, kad šiame straipsnyje įtvirtinta imperatyvi nuostata skirta būtent tokiai situacijai, kai bendrovėje yra susidariusi sudėtinga finansinė padėtis ir trūksta lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais. Ši teisės norma reglamentuoja tvarką, kuria turi būti atsiskaitoma su kreditoriais, kai vienu metu negalima patenkinti visų kreditorių reikalavimų. CK dalyje numatyta, kad atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka. Nurodoma, jog galutinis sprendimas dėl Kauno TM Pareiškėjai apskaičiuotos mokestinės nepriemokos priimtas , galutinis sprendimas dėl Kauno AVMI pagal pavedimą Nr. AU2-16 atlikto patikrinimo metu apskaičiuotų mokestinių prievolių iki šios dienos nėra priimtas, šiuo metu vyksta mokestiniai ginčai. Daroma išvada, jog įstatymas nesuteikia VMI, kaip mokesčių administratoriui, teisės suvaržyti Pareiškėjos ,42 Lt, arba ,42 Eur, mokestinę permoką siekiant užtikrinti tik VMI nustatytų prievolių sumokėjimą ignoruojant Kauno TM nustatytos nepriemokos sumokėjimo užtikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad dėl Kauno AVMI pagal pavedimą Nr. AU2-16 atlikto patikrinimo metu apskaičiuotų mokestinių prievolių galutinis sprendimas iki šios dienos nėra priimtas, šiuo metu vyksta mokestiniai ginčai, toks Pareiškėjos mokestinės permokos suvaržymas, jos nuomone, laikytinas ne tik nepagrįstu, bet ir neatitinkančiu proporcingumo, lygybės, teisingumo ir protingumo principų. Pažymima, jog dėl tokių VMI veiksmų žalą patirs ir mokesčių mokėtojas, nes pagal LVAT priimtą nutartį adm. byloje Nr. A /2015 Pareiškėjos susidariusi ,54 Eur (850726,90 Lt) skola Kauno TM bus išieškoma iš jos turto, kuris yra naudojamas bendrovės veikloje, dėl ko bus paralyžuota bendrovės veikla, bendrovė patirs nuostolių. Pasak Pareiškėjos, šiuo konkrečiu atveju būtina atsižvelgti į tai, kad mokestinė nepriemoka nebuvo įskaityta vien dėl to, kad VMI informavo Kauno TM, jog Pareiškėjo turima mokestinė permoka yra areštuota, tačiau dėl šio mokestinės permokos arešto vyksta ginčai ir vis dar nėra priimtas galutinis sprendimas. Todėl, Pareiškėjos nuomone, siekiant,

6 6 jog šis ginčas būtų išspręstas teisingai bei nepažeidžiant jokių teisės aktų, būtina ginčo nagrinėjimą sustabdyti, iki kol bus priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas dėl Pareiškėjo turimos mokestinės permokos arešto panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į tai, kad dėl turto arešto akto Nr. ( ) panaikinimo vyksta teisminiai ginčai, vadovaujantis MAĮ 156 straipsniu, 159 str. 1, 3, 4 dalimis, skunde prašoma sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl turto arešto akto Nr. ( ) panaikinimo, panaikinti Muitinės departamento sprendimo dalį, kuria nuspręsta patvirtinti Kauno TM sprendimą Nr dalį, kuria nuspręsta neatleisti Pareiškėjos nuo patikrinimo ataskaita paskirtos 24638,55 Eur baudos. Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjos skundas atmestinas, ginčijama Muitinės departamento sprendimas dalis dėl Pareiškėjos neatleidimo nuo baudos tvirtintina. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija) pažymi, jog iš Pareiškėjos skundo turinio matyti, kad mokestinis ginčas šioje byloje yra kilęs tik dėl Muitinės departamento sprendimo Nr. 1A-531 dalies, kuria nuspręsta neatleisti Pareiškėjos nuo patikrinimo ataskaita paskirtos 24638,55 Eur baudos, pagrįstumo. Atsižvelgdama į Pareiškėjos skunde išdėstytus argumentus ir reikalavimus, Komisija nagrinės mokestinį ginčą jo ribose. Pažymėtina, jog pagal MAĮ nuostatas nuo baudos mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas tik esant MAĮ 141 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms. Pagal MAĮ 141 str. 2 dalį nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas šio įstatymo nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas, o pagal minėto straipsnio 3 dalį nuo baudų mokesčių mokėtoją gali atleisti mokesčių administratorius, o mokestinio ginčo metu ir mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija. Atleidimo nuo baudų tvarką, kai atitinkamo sprendimo priėmimas priklauso mokesčių administratoriaus kompetencijai, nustato mokesčių administratorius. Nagrinėjamo ginčo atveju tokia tvarka yra įtvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-484 Dėl atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklių patvirtinimo patvirtintose Atleidimo nuo paskirtų baudų taisyklėse (toliau Taisyklės). Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjai 24638,55 Eur bauda, nuo kurios ji prašo atleisti šiame mokestiniame ginče, buvo paskirta Kauno TM patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M. Dėl minėtos Kauno TM patikrinimo ataskaitos Pareiškėjos inicijuotas mokestinis ginčas pasibaigė LVAT nutartimi adm. byloje Nr. A /2015, kuria teismas atmetė Pareiškėjos apeliacinį skundą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Pareiškėjos skundas dėl nurodytosios Kauno TM patikrinimo ataskaitos panaikinimo, paliko nepakeistą. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad Pareiškėja pateikė Kauno TM prašymą dėl atleidimo nuo minėta patikrinimo ataskaita paskirtos baudos ir apskaičiuotų delspinigių mokėjimo. Kauno TM, išnagrinėjusi Pareiškėjos prašymą iš esmės, konstatavo, kad atleisti Pareiškėją nuo baudos, remiantis MAĮ 141 str. 1 d. 1 ir 3 punktuose įtvirtintomis nuostatomis, nėra pagrindo. Muitinės departamentas ginčijamame sprendime nurodęs, kad Pareiškėja prašymą atleisti nuo paskirtos baudos pateikė pažeidusi Taisyklių 6 punkte nustatytą terminą ir kad yra neįvykdyta MAĮ 141 str. 2 dalyje įtvirtinta sąlyga mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas šio įstatymo nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas, konstatavo, kad Kauno TM, nustačiusi minėtas aplinkybes, net neprivalėjo analizuoti, ar Pareiškėjos prašyme nurodytosios aplinkybės atitinka atleidimo nuo paskirtos baudos pagrindus ir Pareiškėja pagrįstai neatleista nuo paskirtos baudos.

7 7 Kaip jau buvo minėta, Pareiškėja prašymą atleisti ją nuo baudos pateikė vietos mokesčių administratoriui Kauno TM. Atsižvelgiant į MAĮ 141 str. 3 dalies nuostatą, šis Pareiškėjos prašymas turėjo būti teikiamas ir nagrinėjimas Taisyklių nustatyta tvarka. Taisyklėse įtvirtinta, jog prašymas dėl paskirtų baudų pateikiamas tai teritorinei muitinei, kuri paskyrė baudą (4 punktas) per 20 dienų nuo sprendimo dėl baudos paskyrimo gavimo dienos (6 punktas). Pažymėtina, jog LVAT nutartyje adm. byloje Nr. A /2012, aiškindamas Taisyklių 6 punkte įtvirtintą nuostatą, yra nurodęs, jog iš šio punkto aiškiai matyti, kad įstatymų leidėjas nediferencijuoja termino prašymui atleisti nuo baudos mokėjimo paduoti pagal tai, ar mokesčių mokėtojas inicijavo mokestinį ginčą, ar ne, taip pat šio termino nesieja su jokių papildomų sąlygų įgyvendinimu, vietoj to įtvirtindamas bendrąją laiko momento, nuo kurio skaičiuojamas konkretus terminas, formuluotę nuo sprendimo dėl baudos paskyrimo gavimo. LVAT taip pat pabrėžė, kad minėtas 20 dienų terminas taikytinas tiek tada, kai mokestinis ginčas dėl papildomai apskaičiuotų mokesčių teisingumo nebuvo pradėtas, tiek kai jis buvo pradėtas ir išspręstas iš esmės, termino atskaitos tašku laikant sprendimo gavimą. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą bei LVAT praktiką, Komisija daro išvadą, kad Muitinės departamentas nagrinėjamo ginčo atveju teisingai skaičiavo Pareiškėjos prašymo pateikimo terminą (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /201 proceso šalims pateikta per Elektroninių paslaugų portalą , pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 75 str. 8 dalį procesinio dokumento įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena, Pareiškėja prašymą atleisti nuo paskirtos baudos Kauno TM privalėjo paduoti iki , pateikė tik ) ir pagrįstai konstatavo, kad Pareiškėja prašymą atleisti ją nuo paskirtos baudos pateikė praleidusi nustatytą 20 dienų terminą. Akcentuotina, kad Pareiškėja aplinkybės dėl praleisto prašymo pateikimo termino Komisijai pateiktame skunde neginčija. Byloje nesant ginčo dėl to, kad Pareiškėja prašymą padavė praleidusi nustatytą 20 dienų terminą, mokesčių administratorius galėjo neatleisti Pareiškėjos nuo baudos sumokėjimo. Pažymėtina, kad LVAT, vertindamas analogišką situaciją, yra nurodęs, jog mokesčių administratorius privalėjo vadovautis MAĮ 152 str. 5 dalimi ir nustatęs, kad skundo padavimo terminas yra praleistas ir mokesčių mokėtojas skundo padavimo termino neprašo atnaujinti, skundą pripažinti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam mokesčių mokėtojui. Todėl mokesčių mokėtojo prašymas neturėjo būti priimtas dėl praleisto termino ir negalėjo būti nagrinėjimas iš esmės (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2012, nutartis adm. byloje Nr. A /2012). Taip pat pažymėtina, kad šio mokestinio ginčo atveju Pareiškėjos prašymas atleisti nuo baudos sumokėjimo negalėjo būti nagrinėjamas ir dėl to, kad Pareiškėja nepateikė įrodymų, jog yra įvykdyta MAĮ 141 str. 2 dalyje įtvirtinta sąlyga Pareiškėja yra sumokėjusi mokestį, susijusį su paskirta bauda, šis mokestis yra išieškotas ar šio mokesčio sumokėjimo terminas yra atidėtas arba išdėstytas. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamo ginčo atveju Pareiškėjos prašymas atleisti nuo baudos nebuvo pripažintas nepaduotu, o buvo nepatenkintas. Komisija vertina, kad toks sprendimas Pareiškėjai taip pat yra neigiamas ir dėl netikslios jo rezoliucinės dalies formulavimo mokesčių administratorių sprendimų naikinti nėra pagrindo. Komisija pažymi, jog dėl Pareiškėjos skunde išdėstytų argumentų, susijusių su VMI veiksmais areštuojant jos turimą PVM permoką (skirtumą), atsisakant įskaityti areštuotą permoką muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti, plačiau nepasisako, nes VMI veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimai nėra šio mokestinio ginčo dalykas. Atkreipia Pareiškėjos dėmesį į tai, kad nurodytieji argumentai jau buvo nagrinėti ir į juos buvo atsakyta nagrinėjant Pareiškėjos skundą dėl VMI raštu Nr. ( ) RMA įforminto sprendimo atsisakyti įskaityti

8 8 Pareiškėjos turimą ,42 Eur PVM permoką (skirtumą) muitinės administruojamai mokestinei nepriemokai padengti (Komisijos sprendimas Nr. S-201 (7-199/2015). Pareiškėja skunde Komisijai išdėstė prašymą sustabdyti šio ginčo nagrinėjimą, iki bus priimtas galutinis sprendimas vykstančiuose teisminiuose ginčuose dėl turto arešto akto Nr. ( ) panaikinimo. MAĮ 156 str. 1 dalyje nustatyta, jog ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija gali nuspręsti skundo dėl mokestinio ginčo (jo dalies) nagrinėjimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas dar turi būti nustatytas teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos. Skundo ar jo dalies dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas sustabdomas, iki ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija sužinos, kad minėta įstaiga ar institucija nustatė tokio fakto buvimą ar nebuvimą. Nagrinėjamu atveju Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog dėl jos nurodomo permokos turto arešto akto teisėtumo vyksta teisminis ginčas, nepagrindė, jog turto arešto akto teisėtumo klausimas yra reikšmingas teisingam šio mokestinio ginčo išsprendimui. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tenkinti Pareiškėjos prašymą sustabdyti šio mokestinio ginčo nagrinėjimą nėra pagrindo. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Komisija konstatuoja, kad Muitinės departamento sprendimas ginčijamoje dalyje yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį Pareiškėjos skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti Muitinės departamento sprendimo Nr. 1A-531 dalį, kuria nuspręsta neatleisti Pareiškėjos nuo patikrinimo ataskaita Nr. 2KM320050M paskirtos 24638,55 Eur baudos. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT Vilnius). Pagal MAĮ 159 str. 2 dalį apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Komisijos pirmininkė Komisijos nariai Edita Veršelienė Laura Milašiūtė Rasa Stravinskaitė Andrius Venius Lina Vosylienė

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė A.TUMĖNO G. 4 LT VILNIUS TEL FAKS

Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė   A.TUMĖNO G. 4 LT VILNIUS TEL FAKS Teisės naujienų apžvalga 2013 m. gegužė www.balciunasgrajauskas.lt A.TUMĖNO G. 4 LT-01109 VILNIUS TEL. +370 5 2487467 FAKS. +370 5 2487465 INFO@BALCIUNASGRAJAUSKAS.LT A. TUMĖNO STR. 4 LT-01109 VILNIUS

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc Administracinė byla Nr. A 525-539/2013 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01164-2012-0 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2012-06-08 Nr. 4D-2012/4-377 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-03-12 gavo daugiabučių namų savininkų

Detaliau