EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 466 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globali

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 466 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globali"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, KOM(2011) 466 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2010 m. veiklos

2 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2010 m. veiklos TURINYS 1. Įvadas Bendra 2010 m. EGF veiklos apžvalga m. EGF metinės veiklos ataskaitos tąsa m. EGF veiklos analizė Gautos paraiškos lentelė m. gautos paraiškos Gautų paraiškų skaičius pagal valstybes nares ir sektorius Gautų paraiškų skaičius pagal prašytą paramos dydį Gautos paraiškos pagal paramai gauti numatytų darbuotojų skaičių Gautos paraiškos pagal prašomos paramos dydį vienam darbuotojui Gautos paraiškos pagal intervencijos kriterijus Skirta parama lentelė. Informacija apie 2010 m. skirtą paramą lentelė m. skirta EGF parama: darbuotojų duomenys Su EGF parama finansuoti veiksmai Iš struktūrinių fondų, visų pirma Europos socialinio fondo (ESF), finansuojamų veiksmų papildymas EGF finansinės paramos skyrimo sąlygų netenkinantys atvejai EGF veiklos rezultatai m. valstybių narių pateiktos galutinės finansinės paramos panaudojimo ataskaitos m. pateiktų rezultatų ir gerosios patirties pavyzdžių santrauka lentelė m. pateiktos galutinės ataskaitos. Rezultatų santrauka Išsami informacija apie 2010 m. įgyvendintas priemones Finansinė ataskaita Iš EGF skirtos lėšos LT 1 LT

3 Techninės pagalbos išlaidos Nustatyti arba pašalinti trūkumai Skirtos EGF finansinės paramos teikimo užbaigimas lentelė. Paramos teikimo užbaigimo atvejai 2010 m Komisijos teikiama techninė pagalba Informavimas ir viešumas Susitikimai su nacionalinės valdžios institucijų atstovais ir socialiniais partneriais EGF laikotarpio vidurio vertinimas Tendencijos Išvada priedas LT 2 LT

4 1. ĮVADAS Siekiant solidarumo su darbuotojais, likusiais be darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir siekiant jiems padėti, Reglamentu (EB) 1927/ įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF). Fondas įsteigtas kaip priemonė, skirta derinti atviros prekybos bendrą ilgalaikę naudą, augant jos apimčiai ir didėjant užimtumui, su trumpalaikiu neigiamu poveikiu, kurį gali daryti globalizacija, visų pirma pažeidžiamiausių ir mažiausiai kvalifikuotų darbuotojų užimtumui. Siekiant veiksmingiau reaguoti į pasaulio finansų ir ekonomikos krizę 2009 m. birželio 18 d. Reglamentu (EB) 546/ buvo iš dalies pakeistos jo nuostatos. Reglamento (EB) 1927/ straipsnyje nustatyta, kad Komisija kasmet, ne vėliau kaip liepos 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti kiekybinę ir kokybinę praėjusių metų EGF veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas EGF pasiektiems rezultatams ir visų pirma turėtų būti pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, priimtais sprendimais, finansuotais veiksmais, įskaitant jų ir struktūrinių fondų, ypač Europos socialinio fondo (ESF), lėšomis finansuojamų veiksmų tarpusavio papildomumą, ir skirtos finansinės paramos teikimo užbaigimu. Joje taip pat turėtų būti nurodytos dėl asignavimų stokos ar reikalavimų neatitikimo atmestos paraiškos. 2. BENDRA 2010 M. EGF VEIKLOS APŽVALGA 2010 m. Komisija gavo 31 paraišką dėl EGF paramos, t. y. viena paraiška daugiau nei 2009 m. Išsamesnė informacija apie paraiškas pateikta 4.1 dalyje ir 1 lentelėje m. biudžeto valdymo institucija priėmė 31 sprendimą skirti EGF lėšų: tai yra 300 proc. daugiau sprendimų ir 60 proc. daugiau bendro finansavimo iš EGF, palyginti su 2009 m. Išsamesnė informacija apie suteiktą paramą pateikta 4.2 dalyje ir 2 bei 3 lentelėse. Komisija 2010 m. gavo keturias galutines EGF paramos įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnė informacija apie pasiektus rezultatus pateikta 4.4 dalyje ir 4 lentelėje. Baigta mokėti šešias ankstesniais metais skirtas EGF išmokas (išsami informacija pateikta dalyje ir 6 lentelėje). Komisijos iniciatyva (EGF reglamento 8 straipsnio 1 dalis) buvo teikiama techninė pagalba. Išsamesnė informacija pateikta 4.6 dalyje ir 5 lentelėje m. Komisija įgyvendino naują sprendimų priėmimo tvarką, kurią ji nustatė 2009 m. pabaigoje. Ji taip pat pradėjo ruoštis konsultacijoms dėl būsimų EGF peržiūrų pasibaigus 2011 ir 2013 m., kaip nustatyta EGF reglamento 1 straipsnyje (1a straipsnyje) ir 20 straipsnyje. Išsami informacija pateikta 3 ir dalyse m. gruodžio 20 d. Reglamentas (EB) 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, OL L 406, , p. 1; klaidų ištaisymas visomis kalbomis padarytas OL L 48, , p. 82, tik anglų kalba OL L 202, , p m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, OL L 167, LT 3 LT

5 M. EGF METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TĄSA Reglamentas (EB) 546/2009, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) 1927/2006, kuriuo įsteigiamas EGF 2009 m. iš dalies pakeitus Reglamentą (EB) 1927/2006 buvo itin patobulintas EGF, nes buvo nustatytos geresnės sąlygos valstybėms narėms teikti paraiškas dėl EGF bendro finansavimo, kuriuo būtų remiamas jų atsakas į pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės neigiamą poveikį užimtumui. Tai rodo 2010 m. gautų paraiškų skaičius, kuris yra toks pat didelis kaip ir praėjusiais metais (2010 m. gauta 31 paraiška, palyginti su 2009 m. gautomis 30 paraiškų). Paraiškų dėl EGF paramos teikimą aiškiai palengvino laikinai taikoma nukrypti leidžianti krizės nuostata, įskaitant iki 65 proc. padidintą bendro finansavimo normą, visam laikui sumažinta atleistų darbuotojų skaičiaus riba iki 500 darbuotojų bei pratęstas įgyvendinimo laikotarpis iki 24 mėnesių skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos. Rezultatai, visų pirma EGF paramos poveikis iš darbo atleistų darbuotojų įdarbinimo srityje, bus nustatyti įgyvendinus projektus. Pirmos galutinės ataskaitos dėl pratęsto įgyvendinimo laikotarpio (24 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos) Komisijai bus pateiktos 2011 m. lapkričio gruodžio mėn. Palankesnės sprendimų dėl EGF paraiškų priėmimo sąlygos: pasiūlymų teikimo Tarybai ir Europos Parlamentui tvarka 2010 m. EGF paramos skyrimas buvo svarstomas pagal 2009 m. pabaigoje nustatytą naują EGF sprendimų priėmimo tvarką. Dėtos didelės pastangos siekiant pagreitinti sprendimų priėmimą pagal dabartinio reglamento taisykles. Visus metus ir ypač vykstant 2010 m. antroje pusėje prasidėjusioms konsultacijoms su valstybėmis narėmis dėl būsimų EGF peržiūrų pasibaigus 2011 ir 2013 m. svarbiausi darbotvarkės punktai buvo EGF intervencijos greitis, vaidmuo ir EGF kaip solidarumo priemonės potencialas M. EGF VEIKLOS ANALIZĖ 4.1. Gautos paraiškos 2010 m. Komisija gavo 31 paraišką (žr. 1 lentelę), tai yra viena paraiška daugiau nei 2009 m m. birželio 18 d. priimto Reglamento (EB) 546/2009 nuostatos taikomos visoms paraiškoms (t. y. taikoma 65 proc. bendro finansavimo norma, 24 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos skaičiuojamas įgyvendinimo laikotarpis ir t. t.). Paraiškas pateikė 12 valstybių narių, prašydamos iš viso EUR iš EGF atleistiems darbuotojams paremti m. paraiškas pirmą kartą pateikė šios trys valstybės narės: Čekija, Lenkija ir Slovėnija. LT 4 LT

6 1 lentelė m. gautos paraiškos 2 str. 1 str. Paraiškos numeris Sektorius Paraiškos data Intervencijos kriterijus* nukrypimas nuo punkto Tiesioginis pasaulio finansų ir ekonomikos krizės poveikis Esminiai pasaulio prekybos sistemos struktū riniai pokyčiai s narės parama EGF parama Darbuotojų, kuriems skirta parama, skaičius EGF parama asmeniui Reglamentas (EB) 546/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 1927/2006, taikomas visoms nuo 2009 m. gegužės 1 d. gautoms paraiškoms EGF/2010/001 DK Šiaurės Jutlandija Mašinos ir įranga b x ,90 EGF/2010/002 ES Katalonija Automobiliai b x ,48 EGF/2010/003 ES Galisija Drabužiai b x ,40 EGF/2010/004 PL Wielkopolskie Automobiliai b x ,01 EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana, gamtinis akmuo Akmuo ir marmuras b x ,83 EGF/2010/006 PL H.Cegielski, Poznanė Mašinos ir įranga a x ,50 EGF/2010/007 AT Štirija, Žemutinė Austrija Pagrindiniai metalai b x ,17 EGF/2010/008 AT AT&S Elektroninė įranga ce a x ,42 EGF/2010/009 ES Valensijos tekstilė Tekstilė b x ,19 EGF/2010/010 CZ Unilever Mažmeninė prekyba a x ,96 EGF/2010/011 NL NXP Semiconductors Elektroninė įranga a x ,05 EGF/2010/012 NL Šiaurės Olandijos IRT Didmeninė prekyba b x ,51 EGF/2010/013 PL Pakarpatė Mašinos ir įranga b x ,85 EGF/2010/014 SI Mūras Drabužiai a x ,16 EGF/2010/015 FR Peugeot Automobiliai a x ,45 EGF/2010/016 ES Aragonas Mažmeninė prekyba b x ,82 EGF/2010/017 DK Midtjylland machinery Mašinos ir įranga b x ,81 EGF/2010/018 DE Heidelberger Druckmaschinen Mašinos ir įranga a x ,19 EGF/2010/019 IE Statyba 41 Pastatų statyba b x ,87 EGF/2010/020 IE Statyba 43 Specializuota statybos veikla b x įsk. aukščiau įsk. aukščiau įsk. aukščiau įsk. aukščiau EGF/2010/021 IE Statyba 71 Architektūros ir inžinerijos veikla b x įsk. aukščiau įsk. aukščiau įsk. aukščiau įsk. aukščiau EGF/2010/022 DK LM Glasfiber Mašinos ir įranga a x ,32 EGF/2010/023 ES Lear Automobiliai a x ,36 EGF/2010/024 NL ABN Amrobank Finansinės paslaugos a x ,77 EGF/2010/025 DK Odense Steel Shipyard Laivų statyba a x ,31 EGF/2010/026 PT Rohde Batų gamyba a x ,19 EGF/2010/027 NL Šiaurės Brabantas, 18 skyrius Poligrafijos pramonė b x ,87 EGF/2010/028 NL Overeiselis, 18 skyrius Poligrafijos pramonė b x ,87 EGF/2010/029 NL Pietų Olandija ir Utrechtas, 18 skyrius Poligrafijos pramonė b x ,44 EGF/2010/030 NL Šiaurės Olandija ir Flevolandas, 18 skyrius Poligrafijos pramonė b x ,87 EGF/2010/031 BE GM Belgija Automobiliai a x ,27 Iš viso 2010 m. gautų paraiškų: % 23 % ,16 vidurkis 2009 m. nustatyta supaprastinta biudžeto valdymo institucijos atliekama tvirtinimo procedūra buvo taikoma visoms 2010 m. paraiškoms m. gruodžio 31 d. duomenys * 2 straipsnio c punkte nustatytos išimtinės sąlygos. ** EGF/2010/019, EGF/2010/020, EGF/2010/021: čia nurodyti trijų Airijos atvejų rodikliai buvo peržiūrėti 2011 m. pateikiant atskirus duomenis apie kiekvieną iš jų Gautų paraiškų skaičius pagal valstybes nares ir sektorius 31 gauta paraiška buvo susijusi su 16 sektorių 3. Septyni iš nurodytų sektorių yra sektoriai, dėl kurių EGF paraiška buvo pateikta pirmą kartą 2010 m. Tie sektoriai toliau pateiktame sąraše 3 Mašinų ir įrangos (6 paraiškos), automobilių (5 paraiškos), poligrafijos (4 paraiškos), elektronikos įrangos (2 paraiškos), mažmeninės prekybos (2 paraiškos), drabužių (2 paraiškos), tekstilės (1 paraiška), pastatų statybos (1 paraiška), specializuotos statybos veiklos (1 paraiška), architektūros ir inžinerijos LT 5 LT

7 pabraukti. Kai kuriais atvejais paraiškų teikimą palengvino galimybė pasinaudoti leidžiančia nukrypti krizės nuostata. Austrija (dvi paraiškos, pagrindinių metalų, elektronikos įrangos sektoriai), Belgija (viena paraiška, automobilių sektorius), Čekija (viena paraiška, mažmeninės prekybos sektorius), Danija (keturios paraiškos, mašinų ir įrangos, laivų statybos sektoriai), Prancūzija (viena paraiška, automobilių sektorius), Vokietija (viena paraiška, mašinų ir įrangos sektorius), Airija (trys paraiškos, statybos sektorius), Nyderlandai (septynios paraiškos, elektronikos įrangos, poligrafijos, finansinių paslaugų, didmeninės prekybos sektoriai), Lenkija (trys paraiškos, automobilių, mašinų ir įrangos sektoriai), Portugalija (viena paraiška, batų gamybos sektorius), Ispanija (šešios paraiškos, automobilių, drabužių, akmens ir marmuro, mažmeninės prekybos sektoriai), Slovėnija (viena paraiška, drabužių sektorius) Gautų paraiškų skaičius pagal prašytą paramos dydį EGF paramos prašanti valstybė narė turi parengti suderintą priemonių paketą, geriausiai tinkantį tiksliniams darbuotojams, ir nuspręsti, kokios paramos prašyti iš EGF. EGF reglamente nerekomenduojama arba neribojama bendra prašoma suma, tačiau Komisijai vertinant paraišką gali kilti klausimų, dėl kurių valstybei narei gali tekti peržiūrėti siūlomą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų rinkinį ir tai gali turėti įtakos prašomai sumai m. prašytos EGF paramos suma kiekvienu atveju svyravo nuo iki EUR (vidurkis EUR) Gautos paraiškos pagal paramai gauti numatytų darbuotojų skaičių Atleistų darbuotojų, kuriems buvo numatyta taikyti bendrai iš EGF finansuojamas pasiūlytas priemones, skaičius buvo Jis svyravo nuo 120 iki darbuotojų. Trijose paraiškose buvo numatyta paramą skirti daugiau kaip darbuotojų, keturiose paraiškose nuo iki darbuotojų, o 21 paraiškoje mažiau nei darbuotojų 4. Atleistų darbuotojų skaičius ir darbuotojų, kuriems ketinta skirti EGF paramą, skaičius gali skirtis, jei paraišką teikianti valstybė narė nusprendė daugiausia EGF paramos skirti konkrečioms darbuotojų grupėms, pavyzdžiui, tiems, kuriems itin sunku išsilaikyti darbo rinkoje ir (arba) kuriems labiausiai reikia padėti. Kai kurie nukentėję darbuotojai gali gauti pagalbą iš kitų nei EGF fondų, kiti gali patys susirasti naują darbą arba gali nuspręsti anksčiau išeiti į pensiją, o tai reiškia, kad jiems EGF priemonės nebus taikomos Gautos paraiškos pagal prašomos paramos dydį vienam darbuotojui 2010 m. vienam darbuotojui pasiūlytos paramos dydis buvo nuo šiek tiek daugiau kaip 600 EUR iki daugiau kaip EUR. s narės, laikydamosi reglamento, gali savo nuožiūra parengti susijusiems atleistiems darbuotojams siūlomų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį. Todėl vienam 4 veiklos (1 paraiška), finansinių paslaugų (1 paraiška), laivų statybos (1 paraiška), batų gamybos (1 paraiška), akmens ir marmuro (1 paraiška), didmeninės prekybos (1 paraiška), pagrindinių metalų (1 paraiška) sektoriai. Čia neatsižvelgiama į tris Airijos pateiktus su statybų sektoriumi susijusius atvejus (EGF/2010/019, EGF/2010/020, EGF/2010/021), nes analizė pateikta tik 2011 m. LT 6 LT

8 nuo krizės nukentėjusiam darbuotojui prašoma suma gali svyruoti atsižvelgiant į atleidimo iš darbo atvejo rimtumą, padėtį nukentėjusioje darbo rinkoje, tikslinių darbuotojų asmenines aplinkybes, valstybės narės jau taikomas priemones ir paslaugų teikimo susijusioje valstybėje narėje arba regione išlaidas Gautos paraiškos pagal intervencijos kriterijus 24 paraiškos (77 proc.) iš 31 pateiktos paraiškos pateiktos siekiant paremti tiesiogiai dėl pasaulio finansų ir ekonomikos krizės atleistus darbuotojus (iš dalies pakeisto EGF reglamento 1a straipsnis), o likusios septynios paraiškos (23 proc.) pateiktos siekiant atsilaikyti prieš esminius su globalizacija susijusius struktūrinius pasaulio prekybos tendencijų pokyčius. 12 paraiškų pagrįstos EGF reglamento 2 straipsnio a punktu, 18 paraiškų 2 straipsnio b punktu, viena paraiška pagrįsta 2 straipsnio c punktu, joje nurodytos išimtinės aplinkybės ir tai, kad 2 straipsnio a punkto sąlygos negali būti visiškai įgyvendintos Skirta parama 2010 m. biudžeto valdymo institucija priėmė 31 sprendimą skirti EGF paramą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms bendrai finansuoti (žr. 2 ir 3 lenteles, kuriose pateikta santrauka ir darbuotojų duomenų analizė). Trylika susijusių paraiškų pateikta 2010 m., o aštuoniolika kitų gautos 2009 m. antroje pusėje m. birželio 18 d. priimto Reglamento (EB) 546/2009 nuostatos taikomos visai skirtai paramai (t. y. taikoma 65 proc. bendro finansavimo norma, 24 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos skaičiuojamas įgyvendinimo laikotarpis ir t. t.). Pagal 31 paraišką skirta parama susijusi su atleistais darbuotojais devyniose valstybėse narėse; iš EGF iš viso sumokėta EUR (16,7 proc. galimos didžiausios metinės EGF sumos). LT 7 LT

9 2 lentelė. Informacija apie 2010 m. skirtą paramą 2 str. 1 str. Paraiškos numeris Sektorius Paraiškos data In terven cijo s kriterijus* Tiesioginis pasaulio finansų ir ekonomikos krizė s p o veikis Esminiai pasaulio prekybos sistem os struktū riniai pokyč iai s narės parama EGF parama Darbuotojų, kuriem s skirta parama, skaič iu s EGF parama asmeniui Biudžeto valdymo institucijos priimti sprendimai mobilizuoti EGF lėšas Išmokų pagal 2010 m. budžetą išmokėjimas (EGF reglamento 13 str.) Reglamentas (EB) 546/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 1927/2006, taikomas visoms nuo 2009 m. gegužės 1 d. gautoms paraiškoms EGF/2009/010 LT AB Snaigė Buitiniai prietaisai ce x , EGF/2009/012 IE Waterford Crystal Krištolas a x , EGF/2009/013 DE Karmann Automobiliai a x , EGF/2009/014 ES Valensija Keramikos gaminiai b x , EGF/2009/015 DK Danfoss Group Mašinos ir įranga a x , EGF/2009/016 LT Baldai Baldai b x , EGF/2009/017 LT Statyba Pastatų statyba b x , EGF/2009/018 IE Drabužiai Drabužiai b x , EGF/2009/020 ES Kastilija-La Manča Dailidžių ir stalių dirbiniai b x , EGF/2009/021 IE SR Technics Orlaivių techninė priežiūra a x , EGF/2009/023 PT Quimonda Elektroninė įranga a x , EGF/2009/024 NL Šiaurės ir Pietų Olandija Leidyba b x , EGF/2009/026 NL Šiaurės Olandija ir Utrechtas Poligrafijos pramonė b x , EGF/2009/027 NL Šiaurės Brabantas ir Pietų Olandija Poligrafijos pramonė b x , EGF/2009/028 NL Limburgas Poligrafijos pramonė ce x , EGF/2009/029 NL Gelderlandas ir Overeiselis Poligrafijos pramonė b x , EGF/2009/030 NL Drentė Poligrafijos pramonė ce x , EGF/2009/031 DK Linak Mašinos ir įranga ce x , EGF/2010/001 DK Šiaurės Jutlandija Mašinos ir įranga b x , EGF/2010/002 ES Katalonija Automobiliai b x , EGF/2010/003 ES Galisija Drabužiai b x , EGF/2010/004 PL Wielkopolskie Automobiliai b x , EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana, gamtinis Akmuo ir marmuras b x , akmuo EGF/2010/006 PL H.Cegielski, Poznanė Mašinos ir įranga a x , EGF/2010/009 ES Valensijos tekstilė Tekstilė b x , EGF/2010/011 NL NXP Elektroninė įranga a x , , EGF/2010/012 NL Šiaurės Olandijos IRT Didmeninė prekyba b x , EGF/2010/014 SI Mūras Drabužiai a x , EGF/2010/016 ES Aragonas Mažmeninė prekyba b x , EGF/2010/018 DE Heidelberger Druckmaschinen Mašinos ir įranga a x , EGF/2010/023 ES Lear Automobiliai a x , Iš viso sprendimų ir išmokų iš 2010 m. biudžeto: % 13 % ,28 vidurkis * 2 straipsnio c punkte nustatytos išimtinės sąlygos m. kovo 28 d. duomenys EGF/2010/012: 2010 m. gruodžio 15 ir 20 d. atitinkamai atskirai patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba; bendrai priimta 2011 m. vasario 2 d. Dar vieną paraišką (2009 m. gruodžio 30 d. Nyderlandų pateikta paraiška EGF/2009/025, NL/Šiaurės Brabantas) valstybė narė atsiėmė 2010 m. balandžio 24 d. vykstant vertinimo procedūrai, todėl ji į statistikos duomenis neįtraukta. LT 8 LT

10 Darbuotojai, kuriems skirta EGF parama Vyrai Moterys moterų, % Iš viso tokių darbuotojų: 2009/010 LT, Snaigė 2009/012 IE, Waterford Crystal 2009/013 DE, Karmann 2009/014 ES, Comunidad Valenciana 2009/015 DK, Danfoss Group 2009/016 LT, Baldų gamyba 2009/017 LT, Pastatų statyba 2009/018 LT, Drabužių gamyba 3 lentelė m. skirta EGF parama: darbuotojų duomenys 2009/020 ES, Kastilija- La Manča 2009/021 IE, SR Technics 2009/023 PT, Quimonda 2009/024 NL, Šiaurės ir Pietų Olandija 2009/026 NL, Šiaurės Olandija ir Utrechtas 2009/027 NL, Šiaurės Brabantas ir Pietų Olandija 2009/028 NL, Limburgas, 18 skyrius 2009/029 NL, Gelderlandas ir Overeiselis, 18 skyrius 2009/030 NL, Drentė, 18 skyrius 2010/ /031 DK, DK, Linak Šiaurės Jutlandija ,46 % ,54 % 66 % 21 % 8 % 29 % 38 % 56 % 13 % 93 % 17 % 6 % 41 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 53 % 8 % 26 % 86 % 75 % 7 % 17 % 38 % 17 % 35 % 78 % 73 % 13 % 67 % 39 % % 2010/002 ES, Katalonija, automobiliai 2010/003 ES, Galisija, tekstilė 2010/005 ES, Com. Valenciana, gamtinis akmuo 2010/006 PL, H.Cegielski, Poznanė 2010/009 ES, Com. Valenciana, tekstilė 2010/011 NL, NXP 2010/012 NL, Šiaurės Olandijos IRT 2010/014 SI, Mūras 2010/016 ES, Aragonas, mažm. prekyba 2010/018 DE, 2010/004 PL, Wielkopolskie Semiconductors Heidelberger Druckmaschinen 2010/023 ES, Lear Iš viso: % iš jų: ES piliečiai Ne ES piliečiai nėra duomenų (n. d.) m m m. vyresni kaip 65 m n. d ,46 % n. d ,25 % ,29 % ,81 % ,69 % ,15 % 0 n. d. n. d. 1 n. d n. d n. d. n. d. n. d ,35 % Sveikatos problemų turintys arba neįgalūs 16 n. d n. d n. d n. d. 0 5 n. d. n. d n. d ,01 % darbuotojai - kai kurios valstybės narės vyresnius kaip 65 m. darbuotojus galėjo įtraukt į m. amžiaus grupę - jei sveikatos problemų turinčių arba neįgalių asmenų daug, įmonė galėjo nuspręsti įdarbinti neįgalius žmones Vyrai Moterys nėra duomenų (n. d.) moterų, % Iš viso atleistų darbuotojų: Tais pačiais atvejais paraiškos teikimo metu iš viso atleistų darbuotojų skaičius pagal lytį: n. d n. d. n. d. 555 n. d n. d. n. d. 269 n. d. n. d. n. d n. d. n. d ,45 % n. d n. d. n. d. 359 n. d n. d. n. d. 835 n. d. n. d. n. d n. d. n. d ,34 % ,21 % 59,1 % 20,8 % n. d. 30,9 % 38,2 % 46,9 % 13,3 % 93,8 % n. d. n. d. 39,3 % n. d. 35,0 % 35,1 % 34,9 % 34,9 % 35,0 % 53,0 % 9,0 % n. d. n. d. 37,8 % n. d. n. d. n. d. 16,9 % 35,1 % 78,4 % 73,0 % n. d. n. d. 28,34 % ,00 % LT 9 LT

11 Su EGF parama finansuoti veiksmai Reglamento (EB) 1927/ straipsnyje nustatyta, kad EGF parama galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kuriomis siekiama padėti atleistiems darbuotojams vėl įsidarbinti. Be to, jame nustatyta, kad EGF parama galima finansuoti valstybės narės parengiamąją, valdymo, informavimo, viešinimo ir kontrolės veiklą, susijusią su šio fondo naudojimu (techninė pagalba). Priemonėmis, kurios patvirtintos dėl 2010 m. skirtos EGF paramos pagal 31 pateiktą paraišką, siekiama į darbo rinką grąžinti atleistus darbuotojus. Iš esmės jas sudarė intensyvi, individualiems poreikiams pritaikyta pagalba ieškant darbo ir bylų tvarkymas, profesinis mokymas įvairiose srityse, įgūdžių gerinimo ir perkvalifikavimo priemonės, darbo paieškos metu taikomos įvairios laikinos finansinės paskatos arba išmokos, mokymo ir kitos aktyvios darbo rinkos priemonės, taikomos iki faktinio grįžimo į darbo rinką momento, ir kitų rūšių veikla, pavyzdžiui, verslumo skatinimas ir parama užimtumui Iš struktūrinių fondų, visų pirma Europos socialinio fondo (ESF), finansuojamų veiksmų papildymas EGF įsteigtas siekiant didinti įsidarbinimo galimybes ir užtikrinti greitą atleistų darbuotojų grąžinimą į darbo rinką taikant aktyvias darbo rinkos priemones, taigi juo papildomas ESF, kuris yra pagrindinė užimtumo ES skatinimo priemonė. Iš esmės šie fondai vienas kitą papildo, nes suteikia galimybę tuos klausimus spręsti atsižvelgiant į dvi skirtingas laiko perspektyvas: iš EGF teikiama individualiems poreikiams pritaikyta parama atleistiems darbuotojams konkretaus masto masinio atleidimo iš darbo Europoje atveju, o iš ESF per daugiametes programas, nustatytas iš anksto, remiami strateginiai, ilgalaikiai tikslai (pvz., žmogiškojo kapitalo stiprinimas, pokyčių valdymas), tačiau šio fondo lėšų paprastai negalima perskirstyti norint rasti išeitį iš kritinės padėties, susiklosčiusios dėl masinio atleidimo iš darbo. Kartais EGF ir ESF naudojami vienas kitam papildyti siekiant pasiūlyti trumpalaikius ir ilgesnio laikotarpio sprendimus. Lemiamas kriterijus galimybė esamomis priemonėmis veiksmingai padėti darbuotojams, tad valstybės narės turi pasirinkti ir planuoti priemones bei veiksmus, kurie tinkamiausi nustatytiems tikslams pasiekti. Bendrai iš EGF finansuotino Suderinto individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo turinys turėtų būti suderintas su kitais veiksmais ir juos papildyti. EGF bendrai finansuojamos priemonės gali apimti daugiau nei tik standartinius kursus ir veiksmus, o praktika rodo, kad EGF leidžia valstybėms narėms pasiūlyti darbo netekusiems darbuotojams specialiai pritaikytą ir išsamią pagalbą, įskaitant priemones, kuriomis jie įprastai negalėtų pasinaudoti (pvz., antrosios ar trečiosios pakopos mokymą). EGF leidžia valstybėms narėms skirti daugiau dėmesio itin pažeidžiamoms žmonių grupėms, pavyzdžiui, mažiau kvalifikuotų žmonių arba migravusių žmonių grupėms, arba paramą teikti ilgesnį laiką, nei būtų įmanoma be EGF pagalbos. Visa tai gerina darbuotojų perspektyvą pagerinti savo padėtį. Konkretūs gero ESF ir EGF papildomumo pavyzdžiai yra Nyderlandų pateiktos paraiškos EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors ir EGF/2010/012 NL/Šiaurės Olandijos IRT, Slovėnijos pateikta paraiška EGF/2010/014 SI/Mūras ir Vokietijos pateikta paraiška EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen. Pirmuoju Nyderlandų atveju LT 10 LT

12 papildomumas taikytas įgyvendinant specialų ESF mokymo projektą, skirtą puslaidininkius gaminančių įmonių darbuotojams 5, kurio trukmė iš dalies sutapo su EGF įgyvendinimo laikotarpiu. Antru atveju darbo netekę darbuotojai taip pat galėjo dalyvauti dviejuose IRT sektoriui skirtuose ESF projektuose 6. Slovėnija dėjo pastangas siekdama užtikrinti, kad EGF priemonėmis būtų papildyti įvairūs ESF remiami veiksmai 7. Vokietijos atveju EGF individualiems poreikiams pritaikytas paslaugų paketas parengtas siekiant papildyti struktūrinių fondų remiamus veiksmus, visų pirma pagal federalinę programą ESF-BA rengiamus ESF patvirtintus mokymo kursus. Visos valstybės narės privalo nustatyti mechanizmus, kurie būtini siekiant išvengti dvigubo finansavimo pagal ES finansines priemones, kaip nustatyta Reglamento (EB) 1927/ straipsnio 5 dalyje EGF finansinės paramos skyrimo sąlygų netenkinantys atvejai Biudžeto valdymo institucija neatmetė nė vieno jai Komisijos pateikto pasiūlymo dėl lėšų iš EGF skyrimo. Komisijos manymu, viena paraiška (2009 m. spalio 26 d. Bulgarijos pateikta paraiška EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi) neatitiko sąlygų 8. Apie tai pranešta valstybei narei. 4.4 EGF veiklos rezultatai Pagrindiniai informacijos apie EGF veiklos rezultatus šaltiniai pagal Reglamento (EB) 1927/ straipsnį valstybių narių pateiktos galutinės ataskaitos. Jas papildo informacija, kuria valstybės narės dalijasi palaikydamos tiesioginius ryšius su Komisija ir per metus rengiamuose koordinavimo susitikimuose bei konferencijose dalyvaujant valstybių narių atstovams. Rezultatų ir duomenų, kuriuos valstybės narės pateikė 2010 m., santrauka pateikta kitoje dalyje ir 4 lentelėje m. valstybių narių pateiktos galutinės finansinės paramos panaudojimo ataskaitos 2010 m. Komisija gavo keturias galutines ataskaitas dėl toliau nurodytų atvejų: EGF/2008/004 ES/Kastilija bei Leonas ir Aragonas, EGF/2008/005 ES/Katalonija, EGF/2009/001 PT/Šiaurė/Centras ir EGF/2009/002 DE/Nokia. Tai buvo paskutiniai EGF atvejai, kurių įgyvendinimo laikotarpis buvo 12 mėnesių, prieš pratęsiant šį laikotarpį iki 24 mėnesių remiantis 2009 m. birželio 18 d. Reglamento (EB) 546/2009 nuostatomis m. pateiktų rezultatų ir gerosios patirties pavyzdžių santrauka Trijų valstybių narių pateiktose keturiose galutinėse ataskaitose nurodyta, kad EGF įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje arba netrukus po jo įgyvendinimo naują darbą susirado arba ėmė savarankiškai dirbti 629 darbuotojai (20 proc. iš 3 146). Kiti mokėsi arba kėlė kvalifikaciją (apie 5 proc.) arba buvo bedarbiai arba neaktyvūs dėl asmeninių priežasčių. Gerų grąžinimo į darbo rinką rezultatų pasiekti sutrukdė itin sumažėjusios įdarbinimo galimybės vietos ir regiono darbo rinkose kaip tiesioginė pasaulinės finansų ir ekonomikos ESFN451 Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor semiconductor productiebedrijven. 2008ESFN226 (projektas įgyvendinamas nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d.) ir 2008ESFB295 (projektas įgyvendinamas nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.). Įskaitant mokymą siekiant geresnių galimybių įsidarbinti ir pasirengimą vertinti ir teikti nacionalines profesines kvalifikacijas. SEC (2010) 993 galutinis, 2010 m. rugpjūčio 30 d. LT 11 LT

13 krizės pasekmė. Nereikėtų pervertinti grąžinimo į darbo rinką lygio svarbos, nes jis tik parodo darbuotojų užimtumo padėtį konkrečiu momentu, kai renkami duomenys. Jis neteikia jokios informacijos apie užimtumo rūšį ir darbo, kurį žmogus rado, kokybę, be to, vėliau gali greitai labai pasikeisti. Remiantis kelių valstybių narių pateikta informacija praėjus vos keliems mėnesiams nuo galutinių ataskaitų pateikimo grąžinimo į darbo rinką lygis jau pakilo, ypač tais atvejais, kai pasibaigus EGF laikotarpiui darbuotojams toliau teikiama pačių valstybių narių finansuojama arba prisidedant ESF specialiai pritaikyta pagalba. s narės pranešė keletą įdomių faktų ir pateikė vilčių teikiančią informaciją, rodančią, kad aptariamų darbuotojų asmeninė padėtis, pasitikėjimas savimi ir įsidarbinimo galimybės akivaizdžiai pagerėjo dėl EGF pagalbos ir paslaugų net ir tais atvejais, kai jiems ne visada pavykdavo greitai įsidarbinti. EGF suteikė valstybėms narėms galimybę aktyviau veikti dėl darbuotojų atleidimo nukentėjusiuose regionuose žmonių, kuriems skirta pagalba, skaičiaus bei paramos trukmės ir kokybės atžvilgiu, nei jos būtų galėjusios tai daryti be EGF lėšų. ES fondai leido joms lanksčiau spręsti kilusias problemas ir į savo priemonių sąrašą įtraukti individualiems poreikiams ypač pritaikytus, kartais net naujoviškus veiksmus ir skirti daugiau dėmesio mažiausiai kvalifikuotiems darbuotojams. Todėl EGF bendrai finansuojama pagalba reiškia didesnes investicijas į žinias, kurios gali turėti teigiamą poveikį vidutinės ir ilgesnės trukmės laikotarpiu, kai rinkos laipsniškai išsivaduos iš krizės. Be to, buvo tikimasi, kad EGF bus naudinga priemonė biudžeto deficito ir viešojo sektoriaus mažinimo laikais, kai sumažėja nacionaliniai ištekliai ir kai valstybės narės ir įmonės kovoja siekdamos išsivaduoti iš pasaulinės krizės m. atliekant EGF laikotarpio vidurio vertinimą, kaip nurodyta Reglamento (EB) 1927/ straipsnio 1 dalies a punkte, bus išsamiau įvertintas EGF poveikis. LT 12 LT

14 4 lentelė m. pateiktos galutinės ataskaitos. Rezultatų santrauka 9 EGF/2008/004 ES/ Kastilija ir Leonas ir Aragonas EGF/2008/005 ES/ Katalonija EGF/2009/001 PT/Šiaurė/Cen EGF/2009/002 tras DE/ Nokia Sektorius Automobiliai Tekstilė Tekstilė Mobilieji telefonai Paraiškos data Įgyvendinimo laikotarpio pabaiga Galutinės ataskaitos pateikimo data Darbuotojai, kuriems iš pradžių numatyta parama Darbuotojai, kurie iš tikrųjų pasinaudojo EGF parama iš viso išlaidų EUR (EGF ir valstybės narės parama) , , , ,38 EGF parama EUR , , , ,19 50 % 50 % 50 % 50 % iš viso išleista individualiems poreikiams pritaikytoms paslaugoms: % (EGF ir valstybės narės parama) iš viso išlaidų % 97,1 % 78,4 % 81,3 % 94,7 % išlaidos ir parama pasinaudojusių darbuotojų skaičius pagal priemonių kategoriją* Individuali pagalba ieškant darbo ir bylų tvarkymas, bendro informavimo paslaugos** Mokymas ir perkvalifikavimas Užimtumo palaikymo ir įdarbinimo skatinamosios išmokos*** Verslumo skatinimas Parama užimtumui ir reabilitacijai Tiesioginis darbo vietų kūrimas Piniginės išmokos ieškant darbo (įsk. specialias išmokas darbuotojams, kurie turi globos įsipareigojimų) Mokymo išmokos Išmokos pragyvenimui, kai taikomos aktyvios darbo rinkos priemonės 2008 m. paraiškos 2009 m. paraiškos Iš viso 4 atvejai ,7 % ,7 % ,1 % ,6 % ,1 % ,2 % ,1 % ,0 % ,4 % Panaudojus EGF priemones į darbo rinką grįžusių darbuotojų skaičius į darbo rinką grįžę darbuotojai, % 34,5 % 5,1 % 4,2 % 29,5 % 20,0 % Iš viso besimokančių arba kvalifikaciją keliančių darbuotojų (nedirbančių) ,0 % Iš viso bedarbių arba dėl įvairių asmeninių priežasčių neaktyvių darbuotojų**** * Darbuotojai gali pasinaudoti skirtingų kategorijų priemonėmis bei daugiau nei vienu kiekvienos kategorijos veiksmu. ** Intensyvi, individuali pagalba iešk ant darbo ir grįžimo į darbo rink ą pagalba, pavyzdžiui, profesinis orientavimas, įgūdžių tvirtinimas, individualūs veiksmų planai, padėties rinkoje numatymas ir darbo parinkimas ir t. t.; viešosios informavimo paslaugos darbo ieškantiems asmenims. *** Finansinės paskatos darbuotojams pradėti dirbti naują darbą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes skatinant kaupti darbo patirtį. **** Neaktyvūs gali reik šti, k ad žmonės darbo rinkoje nebedalyvauja dėl įvairių asmeninių priežasčių, pavyzdžiui, sulauk us pensinio amžiaus ir t. t. Jokių priemonių netaikyta pagal k ategoriją Darbuotojų rotacija ir darbo pasidalijimas Išsami informacija apie 2010 m. įgyvendintas priemones EGF/2008/004 Kastilija bei Leonas ir Aragonas/Ispanija (automobilių sektorius) Iš 534 EGF bendrai finansuojama priemone pasinaudojusių darbuotojų 184 (34,5 proc.) darbuotojai įgyvendinimo laikotarpiui baigiantis jau dirbo, o likę 350 (65,5 proc.) darbuotojų mokėsi arba kėlė kvalifikaciją, buvo bedarbiai arba nebuvo aktyvūs dėl įvairių asmeninių priežasčių. Grąžinimo į darbo rinką lygį būtina vertinti atsižvelgiant į dviejų nukentėjusių 9 Šią lentelę sudarė Komisija, remdamasi valstybių narių įgyvendintomis priemonėmis, apie kurias jos pranešė teikdamos galutines ataskaitas. Priemonių kategorijos pagrįstos Eurostato metodika, aprašyta dokumente Darbo rinkos politikos duomenų bazė. Metodika m. birželio redakcija, tačiau ne visiškai ją atitinka, kadangi kai kurios bendro finansavimo priemonės, pavyzdžiui, išmokos, gaunamos ieškant darbo, mokymo išlaidos, pragyvenimui skirtos išmokos taikant kitas aktyvias darbo rinkos priemones, judumo išmokos, neatitinka nė vienos Eurostato kategorijos. LT 13 LT

15 regionų aukštą nedarbo lygį, kuris m. dvigubai išaugo dėl finansų ir ekonomikos krizės. Net ir iki šiol darbo neradę žmonės nurodė, kad EGF priemonės sustiprino jų pasitikėjimą savimi ir savigarbą, didino savarankiškumą ir suteikė pagrindinių žinių ir didino gebėjimą grįžti į darbo rinką. Ispanijos valdžios institucijų manymu, EGF yra priemonė, itin tinkanti darbuotojams, turintiems mažai galimybių greitai susirasti naują darbą, į darbo rinką grąžinti, o suteikiant EGF paramą jiems pasiūlytas gausus specialiai pritaikytų ir labiau individualius poreikius atitinkančių priemonių pasirinkimas; be EGF lėšų tokios galimybės nebūtų buvę. Didelė procentais išreikšta darbuotojų, kuriems buvo skirta pagalba, dalis sėkmingai palaikė savo žinių lygį arba padidino savo įsidarbinimo galimybes taip pagerindami savo perspektyvas darbo rinkoje. Įgyvendintos individualius poreikius atitinkančios priemonės tai įdomus darbo paieškos, mokymo ir grįžimo į darbo rinką pagalbos bei išmokų derinys. Visiems darbuotojams, kuriems skirta parama, pritaikius standartines pradines priemones, pavyzdžiui, surengus konsultacijas ir pasiūlius individualias gaires, imtasi įvairių veiksmų, pradedant didelio masto paieška darbo rinkoje ir pastangomis parinkti darbą. Įvairių sričių specialistų pagalbos grupės aplankė beveik įmonių (daugelis jų yra MVĮ) siekdamos dviejų tikslų: parinkti darbo vietoms tinkamą kvalifikaciją turinčius bedarbius arba suteikti jiems galimybę įgyti naujas darbo vietas atitinkančią kvalifikaciją ir informuoti apie projektą įmones. Taip EGF įgyvendinimo laikotarpiu buvo gauta daugiau kaip 400 darbo pasiūlymų ir daugiau kaip 200 darbuotojų sėkmingai įsidarbino. Darbuotojai buvo stebimi ir jiems grįžus į darbo rinką, siekiant nustatyti galimas kliūtis ir įvertinti jų asmeninį pasitenkinimą. Ispanijos valdžios institucijos pasibaigus EGF projektui toliau analizuos rinką ir darbuotojų padėtį darbo rinkoje, taip pat bus palaikomi ryšiai su įmonėmis siekiant užtikrinti EGF pasiekimų tęstinumą. Darbuotojams pasiūlytas kvalifikacijos priemones sudarė įvairūs mokymai, kurie kai kuriais atvejais buvo siejami su įmonės įsipareigojimu grąžinti darbuotojus į darbo rinką, pavyzdžiui: žinių gilinimo kursai atsinaujinančiosios energijos technologijų ir IT, technikos, priežiūros, socialinių reikalų ir turizmo sektoriuose, apskaitos ir MVĮ valdymo, lyderystės ir komunikacijos srityse. Kai kuriems darbuotojams buvo skirtos laikinos piniginės išmokos, kuriomis kompensuotas ankstesnio ir naujo atlyginimo skirtumas (grąžinimo į darbo rinką iniciatyvos), ir (arba) darbo paieškos išmokos, įskaitant globos įsipareigojimų turintiems žmonėms skiriamas specialias išmokas. EGF/2008/005 Katalonija/Ispanija (tekstilės sektorius) Iš 587 EGF bendrai finansuojama priemone pasinaudojusių darbuotojų 30 (5,1 proc.) darbuotojų įgyvendinimo laikotarpiui baigiantis jau dirbo (įskaitant vieną darbuotoją, kuris pradėjo naują verslą), 17 (2,9 proc.) darbuotojų mokėsi arba kėlė kvalifikaciją, o likę 540 (92 proc.) darbuotojų buvo bedarbiai arba nebuvo aktyvūs dėl įvairių asmeninių priežasčių. Žemą grąžinimo į darbo rinką lygį būtina vertinti atsižvelgiant į regiono užimtumo rinką, susilpnėjusią dėl finansų ir ekonomikos krizės, ir vėlai gautas EGF lėšas (žr. tolesnę pastabą). Ispanijos valdžios institucijos pranešė, kad EGF parama leido joms imtis intensyvių, specialiai pritaikytų veiksmų dėl nukentėjusių darbuotojų, kuriems kiti fondai yra mažiau tinkami. Daugelis dalyvavusių darbuotojų buvo itin pasiryžę įgyvendinti priemones ir bendra dalyvių nuomonė buvo labai teigiama. Valdymo modelis apėmė plataus institucijų tinklo panaudojimą, o vietos valdžios institucijų dalyvavimas buvo laikomas pagrindiniu sėkmingą LT 14 LT

16 priemonių įgyvendinimą užtikrinančiu veiksniu. Kai įmanoma, regiono valdžios institucijos EGF metodiką taikys panašioms grįžimo į darbą programoms. Priemones sudarė profesinis orientavimas siekiant nustatyti darbo netekusių darbuotojų įsidarbinimo galimybes ir naujo darbo paieškoms kilusias kliūtis, intensyvi pagalba įdarbinant atleistuosius iš darbo arba ieškantiems darbo pasitelkiant asmeninius konsultantus, kurie padėtų darbuotojams sugrįžti į darbo rinką, ir aktyvios klasės, kuriose darbuotojai, vadovaujami kvalifikuoto personalo, galėjo tiesiogiai naudotis kompiuteriais ir darbo paieškos portalais. Mokymo priemones sudarė įgūdžių gerinimo kursai, pavyzdžiui, IT kursai, bendravimo žodžiu arba raštu kursai ir verslumo pagrindų kursai, atitinkantys konkrečius vyresnių nei 45 metai, mažiau kvalifikuotų arba Ispanijos pilietybės neturinčių asmenų poreikius. Taip pat pasiūlyta galimybė mokytis grupėmis tose srityse, kuriose, vietos įmonių nuomone, būtina gerinti atitinkamus įgūdžius, arba besiformuojančiuose sektoriuose, kuriuose darbo vietų gali atsirasti ateityje. Kai kuriems darbuotojams skirtos laikinos piniginės išmokos darbo paieškos laikotarpiu ir (arba) kai jie sutikdavo įsidarbinti bent šešiems mėnesiams (grąžinimo į darbo rinką iniciatyvos). Kadangi vėlavo ES lėšų pervedimas, Ispanija pradėjo įgyvendinti pirmą priemonių paketą naudodamasi savais ištekliais. Kadangi daugumos planuojamų priemonių nebuvo galima pradėti taikyti iki paskutinių EGF įgyvendinimo laikotarpio mėnesių, Ispanija taip pat nusprendė savo lėšomis teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas dar keturis mėnesius. Pasibaigus EGF įgyvendinimo laikotarpiui Ispanijos taikytos papildomos priemonės padėjo dar 387 darbo netekusiems darbuotojams (iš darbuotojų, kuriems iš pradžių buvo prašoma pagalbos). Praėjus pusei metų nuo EGF įgyvendinimo laikotarpio pabaigos grąžinimo į darbą lygis buvo gerokai aukštesnis nei tik baigus įgyvendinti EGF projektą. EGF/2009/001 Šiaurė/Centras/Portugalija (tekstilės sektorius) Iš 720 EGF bendrai finansuojama priemone pasinaudojusių darbuotojų 30 (4,2 proc.) darbuotojų įgyvendinimo laikotarpiui baigiantis jau dirbo, 9 (1,3 proc.) darbuotojai mokėsi arba kėlė kvalifikaciją, o likę darbuotojai (681 darbuotojas arba 94,6 proc.) buvo bedarbiai arba nebuvo aktyvūs dėl įvairių asmeninių priežasčių. Grąžinimo į darbo rinką lygį būtina vertinti atsižvelgiant į regiono užimtumo rinką, susilpnėjusią dėl finansų ir ekonomikos krizės. Tokį lygį taip pat paaiškina žemas išsilavinimo lygis (79 proc. pagalbą gavusių darbuotojų nebuvo baigę pagrindinės devynerių metų programos, o dar 13 proc. darbuotojų nebuvo baigę vidurinės mokyklos) ir didelis skaičius darbuotojų, kurių amžius daugiau nei 55 metai ir kuriems skirtas laikas buvo per trumpas, kad jie galėtų veiksmingai pasinaudoti plačia švietimo srityje teikiama parama. Portugalijos valdžios institucijos pranešė, kad dalyviai palankiai įvertino priemones, ir pripažino, kad jomis pagerinti jų profesiniai įgūdžiai, todėl pagerėjo jų galimybės įsidarbinti; priemones palankiai įvertino ir įdarbinimo tarnybos, kurios, gavusios EGF paramą, galėjo stebėti po miestelius išsibarsčiusių darbo neturinčių darbuotojų poreikius. Portugalija pripažino, kad svarbu motyvuoti darbo netekusius darbuotojus užtikrinant visapusišką regiono įdarbinimo centrų dalyvavimą ir laikantis tvarkaraščio siekiant užtikrinti, kad įgyvendinimo laikotarpiu būtų pasinaudota pačiu geriausiu būdu. Priemones sudarė vienam trečdaliui darbuotojų skirta individuali pagalba ieškant darbo, pavyzdžiui, turimų žinių pripažinimas arba atestacija, mokymo ir grįžimo į darbą gairių rengimas ir įvairūs pagal nacionalinį kvalifikacijų sąrašą parengti ir pripažintų mokymo LT 15 LT

17 centrų taikomi (trumpo) mokymo ir perkvalifikavimo moduliai, skirti beveik visiems darbuotojams, kuriems skirta parama. Kitos priemonės buvo pritaikytos žmonių, kuriems kilo konkrečių sunkumų siekiant grįžti į darbą, poreikiams: jas teikė pelno nesiekiančios įstaigos, jas sudarė dalyvaujantiems darbuotojams skirti individualūs integravimo planai, integravimo pagalba ir piniginės išmokos. Taip pat buvo pasiūlytos kelios mokymosi stipendijos ir parama verslumui skatinti. Dėl daugelio taikomų priemonių darbuotojai ir paramą teikiančios arba prižiūrinčios įstaigos pasirašė bendradarbiavimo susitarimus, kuriuose išdėstyti atitinkami įsipareigojimai. Iki 2011 m. sausio mėn. (praėjus metams nuo EGF įgyvendinimo laikotarpio pabaigos) grąžinimo į darbo rinką lygis pasiekė 200, o tai rodo, kad EGF bendrai finansuojamos priemonės kurį laiką po EGF įgyvendinimo toliau davė teigiamų rezultatų. EGF/2009/002 Nokia/Vokietija (mobiliųjų telefonų sektorius) Iš EGF bendrai finansuojamomis priemonėmis pasinaudojusių darbuotojų 385 (29,5 proc.) darbuotojai per keturias savaites nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos rado naują darbą (įskaitant 36 darbuotojus, kurie ėmė savarankiškai dirbti), 121 (9,3 proc.) darbuotojas mokėsi arba kėlė kvalifikaciją, o likę darbuotojai buvo bedarbiai (737 darbuotojai, arba 56,5 proc.) arba nebuvo aktyvūs dėl įvairių asmeninių priežasčių (62 darbuotojai, arba 4,8 proc.). Nepaisant to, kad dėl pasaulinės krizės ir kitų problemų, pavyzdžiui, dėl palyginti žemo kvalifikacijos lygio, daugelio darbuotojų senyvo amžiaus, jų menko noro apsvarstyti judumo galimybę ir nenoro dirbti naują, mažiau apmokamą darbą, susiklostė nepalanki padėtis darbo rinkoje, Vokietijos valdžios institucijų manymu, EGF projekto rezultatai yra gana geri. Vokietijos manymu, EGF yra priemonė, kuri naudingai papildo ir sustiprina nacionalines kovos su krize pastangas, nes leidžia išplėsti siūlomų kvalifikacijų įvairovę ir pratęsti laikotarpį, kuriuo darbuotojai gali gauti pagalbą. Dauguma EGF parama pasinaudojusių darbuotojų yra buvę Nokia darbuotojai, kurie, pasinaudoję anksčiau taikytomis priemonėmis Transfergesellschaft (socialinių partnerių parengtos priemonės, taikytinos ne ilgiau nei 12 mėnesių), dar nebuvo grįžę į darbo rinką. Pagal EGF projektą jie toliau buvo intensyviai rengiami ne ilgiau nei dar šešis mėnesius, jiems buvo pasiūlyta galimybė pasinaudoti įvairiomis individualiems poreikiams pritaikytomis paslaugomis didelį dėmesį skiriant intensyviai ir individualiai pagalbai ieškant darbo ir mokymo priemonėms, kurias papildė piniginės išmokos trumpalaikių pragyvenimui skirtų išmokų forma (Transferkurzarbeitergeld); tokios išmokos buvo skiriamos tol, kol aptariami darbuotojai dalyvavo mokymo ir aktyvaus grįžimo į darbo rinką priemonėse, su sąlyga, kad jie visą savo laiką skirs dalyvavimui EGF projekte. Mokymo kursai buvo atidžiai parinkti pagal tas sritis, kurios paklausios darbo rinkoje, ir buvo parengti taip, kad papildytų Europos socialinio fondo arba iš darbo atleidžiančios įmonės siūlomus kursus. Taip pat buvo siūloma pagalba įsidarbinusiems pasirengti naujam darbui, parama būsimiems verslininkams, konsultacijos ieškantiems darbo užsienyje ir sudaromos panašioje padėtyje atsidūrusių asmenų grupės siekiant sustiprinti konkrečias asmenų grupes. EGF leido Vokietijai užtikrinti žymiai geresnį darbo ieškančių asmenų ir konsultantų santykį (vienas konsultantas dirbo su 40 darbuotojų, kai paprastai vienas konsultantas konsultuodavo 200 darbuotojų), o konsultantai buvo parenkami atsižvelgiant į dalyvių kvalifikaciją. Kadangi vėlavo ES lėšų pervedimas, Vokietija pradėjo įgyvendinti pradines priemones naudodama savo ir ESF lėšas. Todėl EGF bendrai finansuojama parama buvo itin pritaikyta individualiems poreikiams ir veiksminga. LT 16 LT

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 553 final Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globaliza

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 553 final Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globaliza EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 06 COM(2015) 553 final Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau