european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx"

Transkriptas

1 EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo lygio vienodėjimas pakrypo priešinga kryptimi, kilo didelių sunkumų socialinės apsaugos sistemoms. Daugelyje valstybių narių padidėjusi nelygybė kelia susirūpinimą dėl augimo tvarumo ir socialinės sanglaudos. Susirūpinimas kyla ir dėl to, ar šis augimas įtraukus. Tai, kad šalyje uždirbamos pajamos (nustatomos pagal BVP) didėja greičiau nei tos šalies namų ūkių gaunamos pajamos, rodo, kad augimas nėra įtraukus ir kad jo naudą junta ne visi namų ūkiai. Pavyzdžiui, iš duomenų matyti, kad pastaraisiais metais Jungtinių Amerikos Valstijų BVP augimas buvo naudingas praktiškai tik didžiausias pajamas gaunantiems namų ūkiams 1. Nors strategijoje Europa 2020 daugiausia dėmesio skiriama skurdo mažinimui, skurdo rizikos mažinimo uždavinys yra susijęs su diskusijomis skurdo klausimais 2. 1 Žr. Saez E. (2016) Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States. 2 Skurdas nustatomas pagal tai, kokia procentinė asmenų dalis gyvena namų ūkiuose, kurių pajamos nesiekia tam tikros ribos, susietos su namų ūkių pajamų mediana. Tai, kad skurdas mažėja, reiškia, kad mažėja ir pajamų nelygybė. Pajamų nelygybės klausimas konkrečiau aptariamas Europos Komisijos 2017 m. balandžio mėn. pristatytame Europos socialinių teisių ramstyje. Dokumento skyriuje, skirtame trečiajam šio ramsčio principui, aprašoma visų asmenų teisė į lygias galimybes. Iš 14 pagrindinių rodiklių, nurodytų pridėtoje Socialinių rodiklių suvestinėje, vienas yra tiesiogiai susijęs su pajamų nelygybe, o keli kiti rodikliai skirti politikos sritims, glaudžiai susijusioms su kova su didėjančia pajamų nelygybe, taip pat su siekiu suteikti daugiau lygių galimybių. Šio dokumento tikslas trumpai apžvelgti du pagrindinius Europos Sąjungoje vyraujančios pajamų nelygybės problemos aspektus pajamų nelygybę ir nelygias galimybes 3. Dokumento struktūra yra tokia: 2 skirsnyje pateikiamos apibrėžtys ir vertinimo rodikliai, taip pat apžvelgiami dabartiniai ES uždaviniai; 3 skirsnyje nagrinėjami nelygybę lemiantys veiksniai, o 4 skirsnyje aprašomos politikos priemonės, kurias valstybės narės gali taikyti nelygybei sumažinti. Tarp teminių informacijos suvestinių, kuriose pateikiama daugiau įžvalgų apie šią politikos sritį, yra šios: Aktyvi darbo rinkos politika ; Pensijų adekvatumas ir tvarumas ; Sveikata ir sveikatos priežiūros sistemos ; Darbo rinkoje reikalingi įgūdžiai ; Skurdas ir socialinė įtrauktis ; Mokesčių sistemos ir 3 Jei nenurodyta kitaip, šioje informacijos suvestinėje pateikiami ES 28 duomenys. 1 psl.

2 mokesčių administravimas ; Darbo užmokesčio nustatymo sistemos. 2. NELYGYBĖS APIBRĖŽIMAS IR NUSTATYMAS Nelygybė daugiaaspektis uždavinys. Nors nelygybės klausimas gali būti nagrinėjamas daugeliu įvairių aspektų, svarbiausios yra dvi sąvokos rezultatų (pajamų ir turtinė) nelygybė ir nelygios galimybės 4. Pajamų nelygybė. Ši sąvoka susijusi su tuo, kaip šalies ekonomikoje uždirbtos pajamos pasiskirsčiusios tarp visų gyventojų. Paprastai šis rodiklis skaičiuojamas namų ūkio lygmeniu (t. y. apskaičiuojamos bendros visų namų ūkio narių pajamos), atsižvelgiant į namų ūkio narių skaičių ir jų amžių 5. Turto nelygybė. Kai kuriose šalyse, kaip antai Austrijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje, pajamų nelygybė nėra itin didelė, tačiau pastaraisiais metais didėja turtinė nelygybė 6. Apskritai matyti tendencija, kad, palyginti su pajamomis, turtas pasiskirstęs netolygiau, tam įtakos turi paveldėjimas ir augančios turto kainos. Nelygios galimybės. Pajamų nelygybė nustatoma pagal rezultatus, tačiau šis rodiklis susijęs su įvairiais dalykais: i) galimybėmis, kurių asmuo įgyja gimęs, ii) asmens pasirinkimais gyvenime ir iii) sėkme. Nors tai sunkiau nustatoma, užtikrinti asmenims lygias sėkmės galimybes vienas iš politikos tikslų, dėl 4 Dar vienas svarbus nelygybės aspektas tai lyčių nelygybė. Šis aspektas aptariamas atskiroje teminėje informacijos suvestinėje Moterų dalyvavimas darbo rinkoje. 5 Tai vadinama ekvivalentiškumo skale. Komisija naudoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) modifikuotą ekvivalentiškumo skalę (angl. OECD modified equivalence scale), pagal kurią svertinė vertė 1 skiriama pagrindiniam namų ūkio nariui, 0,5 kiekvienam kitam suaugusiajam, o 0,3 kiekvienam vaikui. 6 Iš grynojo turto Gini koeficiento matyti, kad m. turtinė nelygybė išaugo daugelyje euro zonai priklausančių valstybių narių. kurio sutariama labiau nei dėl lygių rezultatų užtikrinimo. Nelygios galimybės gali būti vienas iš pajamų nelygybę lemiančių veiksnių, ir atvirkščiai. Nelygios galimybės lemia didesnę pajamų nelygybę, nes dėl nevienodos pradinės asmenų padėties dar didesnis atotrūkis tarp būsimosios kartos įgūdžių ir uždarbio galimybių. Priešingai, jei pajamos pasiskirsčiusios pernelyg netolygiai, būsimosios kartos asmenų galimybės gali būti ne tokios lygios, nes šeimos teikiami pranašumai, kuriuos lemia didesnės pajamos ir turtas, yra lengviau perduodami būsimosios kartos atstovams. Iš šio vienas kitą stiprinančio poveikio matyti, kad politika atlieka svarbų vaidmenį padedant asmenims išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties (žr. 4 skirsnį). Apskritai manoma, kad tam tikro masto nelygybė gali paskatinti investuoti į žmogiškąjį kapitalą, skatinti judumą ir inovacijas. Ekonominės paskatos (jos svarbios augimui) veiksmingos, jei asmuo turi galimybę savo sunkiu darbu pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau jei nelygybė tampa pernelyg didelė, gali kilti pavojus augimui. Tai ypač pasakytina apie tuos atvejus, kai nelygybę lemia padidėjęs skurdas žemiausiame pajamų pasiskirstymo segmente. Jei mažiausias pajamas gaunantys (arba mažiausiai turto turintys) asmenys stokoja lėšų, kad galėtų investuoti į savo įgūdžius ir išsimokslinimą, gali būti, kad jie negalės išnaudoti visų galimybių, o tai daro žalą visos ekonomikos augimui. Be to, pajamų perskirstymas taip pat gali padėti skatinti paklausos šalies ekonomikoje augimą, nes mažas pajamas gaunantys namų ūkiai linkę išleisti daugiau. Nelygybė taip pat kenkia socialiniam teisingumui. Jei šalies ekonomikos ištekliai pasiskirstę pernelyg netolygiai, tai gali kelti pavojų socialinei sanglaudai ir bendram priklausymo tai pačiai visuomenei jausmui. Šis dvejopas poveikis gali būti ypač ryškus, jei didelę 2 psl.

3 nelygybę lemia tai, kad daugiau asmenų gyvena skurde. Šiems asmenims gresia didesnis nepriteklius, benamystė ar socialinė atskirtis. Nelygybės nustatymas Pajamų nelygybė gali būti nustatoma pagal įvairius rodiklius. Dažniausiai naudojami rodikliai S80 / S20 (pajamų kvintilio dalies) santykis ir Gini koeficientas. Didesnė S80 / S20 santykio vertė reiškia didesnę pajamų nelygybę; mažesnė šio santykio vertė reiškia mažesnę nelygybę. Jei S80 / S20 santykis būtų 1,0, tai reikštų, kad pajamų lygybė yra ideali, t. y. visų namų ūkių metinės pajamos yra vienodo dydžio. Europos Sąjungoje 7 S80 / S20 santykis siekia apie 5,1 (2015 m.) (žr. 1 diagramą). S80 / S20 santykis rodo 20 proc. turtingiausių namų ūkių ir 20 proc. vargingiausių namų ūkių metinių pajamų santykį. Tai pagrindinis Socialinių rodiklių suvestinėje naudojamas nelygybės masto nustatymo rodiklis. Pavyzdžiui, jei S80 / S20 santykis yra 5,0, tai reiškia, kad 20 proc. turtingiausių namų ūkių metinės pajamos yra penkiskart didesnės už 20 proc. vargingiausių namų ūkių metines pajamas. 1 diagrama. Pajamų nelygybė, nustatyta pagal S80 / S20 santykį ( m.) m m m. CZ EE SK LV CY SI FI IT BE FI NL DK UK SE DK LT AT HR MT SE FR NL LU EL HU IE IE PL DE ES SI PL EU RO MT HR CY PT DE UK AT IT PT SK BG EE EL CZ LV BE ES FR BG LU HU LT RO 7 ES reiškia 28 Sąjungos valstybes nares. Pateikiami svertiniai verčių vidurkiai. 3 psl.

4 2 diagrama. Pajamų nelygybė, nustatyta pagal Gini koeficientą ( m.) m m m. CZ EE SK SK LV SI CY CZ SI FI IT BE SE FI BE NL DK NL SE UK AT DK LT AT DK HR MT SE FR NL HU EL LU HU IE FR PL IE DE ES HR PL SI EU RO PL MT HR EU CY PT IT UK DE CY AT IT PT SK EL BG EE ES EL CZ EE LV BE LV ES FR BG LU RO HU LT RO LT Gini koeficientas tarptautiniu mastu dažniausiai naudojamas pajamų nelygybės matas. Pagal jį nustatomas pajamų pasiskirstymas kiekvieno namų ūkio pajamų padėtis lyginama su visų kitų namų ūkių pajamų padėtimi. Iš esmės šis koeficientas išreiškiamas procentine verte, kuri gali būti nuo 0 iki 100. Jei Gini koeficiento vertė būtų 0, tai reikštų, kad pajamų lygybė yra ideali; jei Gini koeficiento vertė būtų 100, tai reikštų, kad visos pajamos, uždirbtos šalies ekonomikoje, atiteko tik vienam namų ūkiui ir kad pajamų nelygybė yra absoliuti. Europos Sąjungoje Gini koeficientas siekia apie 31 (2015 m.) (žr. 2 diagramą). Ar galimybės yra nelygios, negali būti nustatoma tiesiogiai, naudojant standartinius rodiklius. Kadangi tiesiogiai gali būti stebimi tik vieno asmens rezultatai, siekiant gauti žinių apie tai, kiek nelygios yra galimybės, būtina daryti tam tikras prielaidas ir, siekiant nustatyti, ar galimybės yra nelygios, naudoti pakaitinius rodiklius. Pakaitiniai galimybių nustatymo rodikliai yra orientuoti į jaunimą. Kadangi asmens padėtį lemia viso gyvenimo pasirinkimai ir sėkmė, gali būti daroma prielaida, kad nustatyta jaunesnių asmenų gerovė (įskaitant pajamas) yra mažiau susijusi su asmens viso gyvenimo pasirinkimais, o daugiau su turimomis galimybėmis. Dėl šios priežasties svarbus nelygių galimybių rodiklis yra vaikų patiriama skurdo arba socialinės atskirties rizika (žr. 3 diagramą). 4 psl.

5 RO BG EL HU ES IT LT UK LV CY PT IE MT HR EU PL SK BE AT LU EE FR DE CZ NL SI DK FI SE Vaikų, jaunesnių nei 16 metų, proc. dalis 3 diagrama. Vaikai (jaunesni nei 16 m.), patiriantys skurdo arba socialinės atskirties riziką ( m.) psl.

6 Nelygių galimybių problema taip pat susijusi su tuo, kad nepalanki socialinė padėtis nesikeičia iš kartos į kartą. Dar vienas svarbus lygių galimybių rodiklis tai paauglių mokymosi rezultatų ir jų tėvų socialinės bei ekonominės padėties ryšys. Tai, kad prasti mokymosi rezultatai glaudžiai susiję su menkais tėvystės įgūdžiais, rodo, kad, teikiant viešąsias paslaugas (ypač švietimo), ne visiems vaikams pavyksta užtikrinti lygias galimybes, kad ir kokia būtų socialinė vaikų padėtis 8. (žr. 4 diagramą) Nelygybės būklė ES šalyse ES šalyse pajamų nelygybė kiek padidėjo. S80 / S20 santykis ES išaugo nuo 4, m. iki 5, m. jis padidėjo daugelyje valstybių narių, nors ir ne visose. Panašiai didėjo ir Gini koeficiento vertė per tą patį laiką ji išaugo nuo 30,5 iki 31,0 9. Šio koeficiento padidėjimas ryškiau matyti rinkos pajamų nelygybės srityje (turima omenyje nelygybė prieš atskaitant mokesčius ir gaunant socialinius pervedimus), nes mokesčių ir išmokų sistemos taikymas daro vienodinamąjį poveikį. Nelygybę lemia lėtas vargingesnių namų ūkių pajamų augimas. Nors didėjančią nelygybę lemia tiek spartesnis pajamų augimas aukščiausiame pajamų pasiskirstymo segmente, tiek lėtesnis už vidutinį augimas žemiausiame segmente, apskritai po krizės didžiausią poveikį nelygybei darė lėtas augimas žemiausiame segmente. Šis poveikis itin didelis Rumunijoje ir Portugalijoje, tačiau taip pat Italijoje ir Vokietijoje diagrama. Vaikų (15 m.) mokymosi rezultatų (gamtos mokslų) skirtumų priklausomumas nuo tėvų socialinės ir ekonominės padėties ( m.) 8 Mokymosi rezultatų skirtumų priklausomumas nuo mokinių socialinės ir ekonominės padėties antrinis Socialinių rodiklių suvestinės rodiklis. 9 Pateikiamas ES šalių Gini koeficientų vidurkis, o ne visų ES gyventojų Gini koeficientas. 10 Apie šį poveikį liudija S50 / S10 santykio pokyčiai m. iš jų matyti, kad šiose šalyse nelygybė smarkiai padidėjo, o vargingiausių namų ūkių gaunamų pajamų dalis sumažėjo. 6 psl.

7 ES vidurkis neatspindi didelių ir nuolat didėjančių skirtumų įvairiose šalyse. Slovakijoje po krizės S80 / S20 santykis sumažėjo ir yra vienas mažiausių ES (3, m.), tačiau Rumunijoje jis sparčiai didėja ir yra didžiausias (8,3). Rinkos pajamų nelygybė labiausiai padidėjo Portugalijoje, Graikijoje ir Bulgarijoje, tačiau daugelyje valstybių narių (pavyzdžiui, Vengrijoje ir Prancūzijoje) ji beveik nepakito, o keliose valstybėse narėse (Airijoje, Liuksemburge ir Italijoje) netgi sumažėjo 11. Krizė lėmė tai, kad m. daugiau vaikų gyveno skurde, tačiau iki 2015 m. šių vaikų skaičius sumažėjo daugelyje valstybių narių. Lenkijoje ir Bulgarijoje nustatytas didžiausias vaikų skurdo sumažėjimas, o Graikijoje, Kipre ir Ispanijoje vaikų skurdo problema išliko ir netgi paaštrėjo (žr. 3 diagramą). 3. NELYGYBĖS VEIKSNIAI Pajamų nelygybės veiksniai valstybėse narėse nevienodi. Daugelyje ES šalių vienas iš nelygybės veiksnių nedarbas, tačiau kai kuriose šalyse (pvz., Bulgarijoje, Kipre, Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje) svarbų vaidmenį atlieka menkas mokesčių ir išmokų perskirstymo poveikis. Kitose šalyse (Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje) didelę pajamų nelygybę lemia nedarbas ir nevienodas rinkos pajamų pasiskirstymas. Rinkos pajamos taip pat labai nevienodai pasiskirsčiusios Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. Tačiau britų ir airių socialinės gerovės sistemose dedamos pastangos mažinti nelygybę iki mokesčių ir išmokų viršija vidutines (žr. 5 diagramą), dėl to šiose šalyse (disponuojamųjų pajamų) nelygybės mastas panašus į ES vidurkį. 5 diagrama. Nelygybę mažinantis mokesčių ir pervedimų poveikis (2015 m.) paprastas vidurkis. DE: 2014 m. duomenys. 11 Komisijos skaičiavimai remiantis Europos Sąjungos statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES SPGS). 7 psl.

8 Pajamų nelygybę didina didesni technologijų pokyčiai. Nors apskritai technologijų pažanga skatina ekonomikos augimą, technologijoms žengiant į priekį didėja darbo užmokesčio skirtumai, nes vertinama aukšta kvalifikacija, visų pirma didelės vertės ekonomikos sektoriuose, kaip antai informacinių ir ryšių technologijų. Taip pat matyti tendencija, kad iš automatikos sektoriaus išstumiami darbuotojai, kurių įgūdžiai menki arba vidutiniai. Tačiau duomenys apie tai, kaip nelygybę veikia globalizacija, nevienareikšmiai. Remiantis tradiciniais prekybos modeliais grindžiama teorija, turtingose šalyse didesnę nelygybę lemia intensyvesnė prekyba. Tačiau empirinių tyrimų rezultatai rodo ką kita. Iš esmės nelygybės, kurią lemia prekyba, mastas gali priklausyti nuo to, kokių priemonių imasi darbo rinkos institucijos ir politikos formuotojai. Be to, darbo rinkos institucijų veiklos poveikis dažnai būna nevienalypis. Laikydamosi griežtos politikos, darbo rinkos institucijos ne visada mažina nelygybę, nes nors jų veikla gali lemti dirbančių asmenų atlyginimų augimą, ji taip pat gali būti didesnio nedarbo priežastis. Poveikį nelygybei daro ir kiti veiksniai, kaip antai demografiniai duomenys ir namų ūkių sudėtis. Nelygybė gali didėti didėjant vieno asmens namų ūkių daliai, nes mažėja šių ūkių galimybės sutelkti išteklius. Nelygybė (visų pirma galimybių) gali didėti ir dėl mažėjančio namų ūkių dydžio bei išaugusio imigracijos masto, nes tai lemia didesnį turto sutelkimą šalyje gimusių gyventojų namų ūkiuose. 4. POLITIKOS SVERTAI MAŽINTI NELYGYBĘ Iš esmės nelygybės prevencijos ir mažinimo sėkmę lemia valstybių narių veiksmai ir reformos. ES vaidmuo remti ir papildyti valstybių narių socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos sričių politiką, teikiant politikos gaires ir finansinę paramą reformoms. Siekdamos užtikrinti didesnę pajamų lygybę ir lygesnes galimybes, valstybės narės gali naudotis įvairiais politikos svertais. Tačiau, ar atsakomosios politikos priemonės yra tinkamos, priklauso nuo: nuodugnios analizės, kokie veiksniai lemia nelygybę kiekvienoje valstybėje narėje; konkrečios šalies veiksnių, kaip antai nedarbo lygio, šalies ekonomiką sudarančių sektorių, darbo rinkos institucijų ir socialinės apsaugos sistemos struktūros. Viena iš pagrindinių politikos priemonių, skirtų nelygybei mažinti ir lygioms galimybėms remti, investicijos į švietimą ir įgūdžius. Visų pirma, reaguojant į technologijų plėtros nulemtus darbo metodų pokyčius, veiksmingiausiai panaikinti darbo užmokesčio skirtumus būtų galima keliant darbuotojų, kurių įgūdžiai menki, kvalifikaciją ir kuriant daugiau darbo vietų. Švietimas veiksmingai padeda kurti lygesnes galimybes vaikams ir jaunimui, jeigu tik visi vaikai, neatsižvelgiant į jų socialinę kilmę, turi galimybę įgyti aukštos kokybės išsilavinimą. Pagrindinis politikos svertas mažinti pajamų nelygybę mokesčių ir išmokų sistema 12. Nors vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais naudinga taikyti įgūdžių stokos problemai spręsti skirtas politikos priemones, greitesnio poveikio būtų galima tikėtis pakoregavus mokesčių ir išmokų sistemą. Kai kurios šalys, kaip antai Airija, Vengrija ir Danija, veiksmingai taiko mokesčių ir išmokų sistemą siekdamos sumažinti labai didelę rinkos pajamų nelygybę. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Kipre, Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, šis poveikis daug silpnesnis (žr. 5 diagramą). 12 Taip pat žr. teminę informacijos suvestinę Mokesčių sistemos ir mokesčių administravimas. 8 psl.

9 Nelygybę mažinantis socialinių išlaidų sistemos poveikis priklauso nuo to, kiek tinkama jos struktūra. Svarbios politikos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad darbo neturintys ir neaktyvūs asmenys visada būtų ekonomiškai skatinami dirbti mokamą darbą, yra retesnis išmokų mokėjimo į darbo rinką grįžusiems asmenims nutraukimas ir mažas pajamas gaunantiems asmenims tenkančios mokesčių naštos mažinimas. Bulgarijoje, svarbų vaidmenį gali taip pat atlikti investicijos į transportą ir didesnę skaitmeninę prieigą. 5. NAUDINGOS NUORODOS Europos socialinių teisių ramstis Socialinių rodiklių suvestinė Nuo krizės pradžios mažėja mokesčių ir išmokų sistemos pajėgumas užtikrinti, kad nelygybė rinkoje nedidėtų. Kai kuriose šalyse dėl ribotų fiskalinio manevravimo galimybių ir būtinybės atkurti viešųjų finansų tvarumą sumažėjo valstybės pajėgumas perskirstyti pajamas. Gyventojų pajamų mokesčio sistema netapo progresyvesnė keletas ES valstybių narių, kaip antai Latvija, Lietuva, Estija, Bulgarija ir Rumunija, taiko fiksuoto dydžio mokesčių sistemą. Turtinę nelygybę būtų galima pažaboti taikant tinkamos struktūros mokesčių sistemą. Tinkama priemonė siekiant užtikrinti vienodas galimybes ir tolygiau paskirstyti turtą gali būti kapitalo (įskaitant turtą ir palikimą) apmokestinimas deramai atsižvelgiant į efektyvumo aspektus. Viena svarbiausių kovos su didėjančia galimybių nelygybe priemonių kokybiškų socialinių paslaugų teikimas. Svarbiausi svertai, kad nepalanki socialinė padėtis nebūtų paveldima iš kartos į kartą, yra šie: prieinama aukštos kokybės vaiko globa, socialinis būstas, švietimas, sveikatos priežiūra. Vaiko ir ilgalaikės globos prieinamumas taip pat labai svarbus siekiant suteikti moterims galimybę aktyviau dalyvauti darbo rinkoje tai gali padėti sumažinti lyčių nelygybę. Jei prie nelygybės prisideda teritorinis aspektas, įskaitant labai didelį atotrūkį tarp kaimo ir miesto vietovių, kaip antai Rumunijoje ir Data: psl.

10 PRIEDAS 1 lentelė. Gini koeficientas prieš mokesčius bei pervedimus ir po jų (2015 m., šaltinis ES SPGS) Bendrųjų rinkos pajamų Gini koeficientas* Grynasis Gini koeficientas** Nelygybę mažinantis mokesčių ir pervedimų poveikis IE 55,4 29,8 25,7 FI 49,6 25,2 24,4 BE 49,9 26,2 23,7 UK 55,9 32,4 23,6 DK 50,7 27,4 23,3 AT 50,3 27,2 23,1 EL 56,6 34,2 22,4 NL 49,0 26,7 22,3 SI 46,7 24,5 22,2 HU 49,9 28,2 21,6 PT 55,5 34,0 21,5 CZ 46,2 25,0 21,2 DE 51,6 30,7 20,9 HR 51,0 30,6 20,4 SE 45,2 25,2 20,0 FR 49,0 29,2 19,8 LU 48,1 28,5 19,6 IT 51,3 32,4 18,9 ES 53,4 34,6 18,8 MT 45,7 28,1 17,6 PL 47,9 30,6 17,3 RO 54,1 37,4 16,7 SK 39,8 23,7 16,1 LT 54,0 37,9 16,1 EE 49,8 34,8 15,0 LV 49,8 35,4 14,5 CY 47,5 33,6 14,0 BG 50,2 37,0 13,2 ES 28 50,2 30,4 19,8 Šaltinis: šalių pagal ES SPGS duomenis apskaičiuotos vertės m. tyrimo duomenys. DE: 2014 m. duomenys. * Gini koeficientas, įskaitant mokesčius, bet neįskaitant pervedimų. ** Gini koeficientas, apskaičiuotas atskaičius visus tiesioginius mokesčius, po socialinių pervedimų (įskaitant pensijas). Nesvertinis vidurkis. 10 psl.

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

COM(2010)136/F1 - LT

COM(2010)136/F1 - LT LT LT LT EUROPOS KOMISIJA V PRIEDAS Briuselis, COM(2010) Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas 7 skyriaus Prekyba paslaugomis, įsisteigimo teisė

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m.

Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europos lyčių lygybės institutas Europos lyčių lygybės institutas Trumpai apie instituto veiklą 2017 m. Europe Direct tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą. Informacija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka,

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, kurios esmę nusako du pagrindiniai pakeitimai. Pirma,

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: demografija ir migracija Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 5 priedas 2019

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: demografija ir migracija Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 5 priedas 2019 Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: demografija ir migracija Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 5 priedas 2019 m. vasario 1 d. Dokumentą parengė UAB ESTEP Vilnius

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

PR_INI

PR_INI Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0153/2016 26.4.2016 PRANEŠIMAS Skurdas: lyčių aspektas (2015/2228(INI)) Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešėja: Maria Arena Nuomonės

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau