red-BK_moduliai_ _Po redaktores

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "red-BK_moduliai_ _Po redaktores"

Transkriptas

1 P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI VIDURINIO UGDYMO (11 12 KL.) BIOLOGIJOS MODULIŲ PROGRAMOS Parengė: Margarita Purlienė Jolanta Dzikavičiūtė Inga Viltrakienė Pranė Stankevičienė Virginija Juknienė Vilnius 2011 m. birželio 30 d.

2 SUSKIRSTYTAS VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS BIOLOGIJOS PROGRAMOS PROJEKTO (2010) BENDRASIS KURSAS Į MODULIŲ PROGRAMAS ĮVADAS Biologijos vidurinio ugdymo modulių programos tai privalomas bendrojo biologijos kurso branduolys, kurį sudaro 4 moduliai, ir 2 laisvai pasirenkami (akademinis ir taikomasis) moduliai. Biologijos moduliu laikytina tam tikra baigtinė savarankiška mokymo(si) programa, turinti konkrečius tikslus ir uždavinius, kurie orientuoti į pasiekiamus rezultatus. Siekiant įgyvendinti projekto Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimas metų mokiniams, II etapas : gilesnis mokymosi diferencijavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui tikslus, pasirinkta modulinio mokymo forma, kuri turėtų sudaryti galimybes mokiniui savarankiškai mokytis pagal jam pateiktą kompleksinę, baigtiniais mokymosi vienetais (moduliais) suskirstytą individualaus mokymo(si) biologijos programą ir leistų mokiniui pasirinkti jos įsisavinimo būdus bei tempą. Tikimasi, kad tokiu būdu mokiniai gali pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Biologijos bendrojo kurso modulių programos Ląstelė ir organizmų genetika 35 val. Medžiagų apykaita ir pernaša. Žmogaus sveikata 35 val. Homeostazė ir organizmo valdymas 35 val. Evoliucija ir ekologija 35 val. Biologijos bendrasis kursas yra privalomas ir skirstomas į keturis modulius: Ląstelė ir organizmų genetika; Medžiagų apykaita ir pernaša. Žmogaus sveikata; Homeostazė ir organizmo valdymas; Evoliucija ir ekologija. Siekiama, kad mokiniai, baigę šiuos modulius, gebėtų kompetentingai ir atsakingai taikyti biologijos žinias ir gebėjimus asmeninėms, profesinėms, aplinkos ir visuomenės problemoms spręsti, kad apsispręstų dėl profesinės orientacijos, pasirengtų tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai. 2

3 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Tikslas sudaryti galimybę visiems mokiniams, pasirinkusiems biologijos branduolio modulius, plėtoti bendrąsias ir gamtamokslinę kompetencijas, svarbias visaverčiam šiuolaikiškam gyvenimui, ir pasirengti tolesnėms studijoms. Uždaviniai. Siekdami šio tikslo mokiniai: tyrinėdami ir analizuodami biologinius reiškinius išsiugdo mokslinę pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į aplinką, gamtą, gyvybę, plėtoja žemesniosiose klasėse įgytus gebėjimus, ugdosi kritinį mąstymą, realių mokslo galimybių suvokimą, savarankiškumą, plėtoja kūrybingumą ir vaizduotę, mokosi suvokti gyvojo pasaulio vienovę; kelia klausimus ir hipotezes, planuoja stebėjimus ir bandymus ir, saugiai naudodamiesi laboratorine įranga ir medžiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis, vertina jų tikslumą ir patikimumą, priima sprendimus ir formuluoja pagrįstas išvadas; modeliuoja paprasčiausius gyvosios gamtos reiškinius ir procesus, savarankiškai kelia ir sprendžia biologinio ir ekologinio pobūdžio problemas, pritaiko biologijos ir kitų mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus praktinėje veikloje, pagrindžia savo požiūrį į sveiką gyvenseną, gamtonaudą ir gamtosaugą, ugdosi atsakomybę už gamtos išsaugojimą; kritiškai vertina biologinio pobūdžio informaciją, mokslo ir technologijų plėtotės poveikį gamtai, visuomenei ir atskiram žmogui; domisi biologijos istorija, moderniosiomis technologijomis, biomedicinos mokslais, jų raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis šių mokslų plėtotės kryptimis, susipažįsta su profesijomis, kurioms reikia biologijos žinių ir gebėjimų. DIDAKTINĖS NUOSTATOS Vidurinėje mokykloje ypač svarbus mokinio indėlis į savo paties mokymąsi. Mokymasis yra aktyvus suprantamas kaip ne vien aktyvių metodų taikymas, o ir planingas, organizuotas ir į mokinių savęs vertinimą nukreiptas procesas. Mokymasis sukuria sąlygas mokiniams geriau suprasti aplinką ir jos reiškinius ne vien prisitaikant, bet ir kūrybiškai joje veikiant. Mokymasis reiškia supratimą, patirtį, veiklą, išgyvenimus ir komunikavimą. Planavimas Bendrojoje programoje gebėjimai suprantami kaip esminiai mokymosi siekiniai ir rezultatai, o veikiant praktiškai gebėjimai, asmeninės nuostatos ir patyrimas išsivysto į kompetencijas. Todėl planuojant ugdymo procesą svarbu ne tik išsikelti aiškius tikslus ir pamatuojamus mokymosi uždavinius, bet ir numatyti į įvairią veiklą orientuotus gebėjimus. Planuojant veiklą svarbu numatyti, kaip didinti mokinių motyvaciją. Noras taikyti ankstesnę mokymosi ir gyvenimo patirtį ir smalsumas ieškant galimybių mokytis yra pagrindiniai teigiamos motyvacijos elementai. Per biologijos pamokas mokiniams būtina galimybė saugiai atlikti tyrimus klasėje, laboratorijoje ar lauko sąlygomis. Vidurinėje mokykloje mokinys turėtų ir pats planuoti savo mokymąsi: numatyti mokymosi tikslus ir jų įgyvendinimą. Susidūręs su mokymosi sunkumais mokinys turėtų pats koreguoti savo mokymosi procesą ir numatyti, kaip įgyvendinti tolesnius planus. Organizavimas Labai svarbu, kad mokiniai taikytų pasirinktas ar mokytojo parinktas mokymuisi tinkamas strategijas ir taip įgytų biologijos žinių ir ugdytųsi gebėjimus, svarbius veikti naujose gyvenimo situacijose. Tinkamai parinktos, susietos su problemomis, su kuriomis mokiniai susiduria kasdieniame gyvenime, praktinio darbo užduotys leidžia suprasti įvairius gyvuose organizmuose ir aplink juos vykstančius procesus ir reiškinius. Susidūrę su naujomis problemomis, mokiniai kelia hipotezes ir ieško jų sprendimo būdų. Spręsdami kilusias problemas ar bandydami patikrinti savarankiškai suformuluotas hipotezes, mokiniai gali pasitikrinti ir įsivertinti, kaip suprato biologinius procesus. Ypač svarbu mokytis piešiant biologinius objektus ir pateikiant platesnius biologinius objektų ar reiškinių paaiškinimus (pavyzdžiui, rašant įvairios apimties esė). Taip ugdomas mokinių kritinis mąstymas, 3

4 gebėjimas argumentuoti, ieškoti, atsirinkti ir vertinti informaciją. Su mokiniais nereikėtų bijoti diskutuoti ir apie dar neišaiškintus reiškinius ar spėjimus. Veikla organizuojama taip, kad mokiniai naudotųsi įvairiais informacijos šaltiniais (žinynais, enciklopedijomis, atlasais, duomenų bazėmis, internetu), mokomosiomis kompiuterių programomis, virtualiosiomis laboratorijomis ir moderniais mikroskopais. Dar daugiau dėmesio negu pagrindinėje mokykloje turi būti skiriama mokinių savarankiškumui ugdyti. Kadangi kompetencija atsiskleidžia tik per veiklą, svarbiausios savarankiško darbo formos yra: eksperimentai, stebėjimai ir praktikos darbai, modeliai (imitacijos), projektai, diskusijos ir t. t. Būtina skatinti mokinius užsiimti savarankiška tyrinėjimų ir aplinkosaugos veikla, domėtis žymių pasaulio ir Lietuvos mokslininkų gyvenimu, jų nuveiktais darbais. Visa tai ir mokytojo pavyzdys skatins mokinį suvokti, kad ir jis yra gamtos visumos dalis, ugdys pagarbą gyvybei ir atsakomybę už gamtos likimą. Norint gerinti mokinių pasiekimus, reikia tobulinti ugdymo organizavimą intensyvinant mokymąsi (per vieną pamoką sunku gerai atlikti praktikos darbą), atliekant mokinių savarankiškai suplanuotus tiriamuosius ir projektinius darbus, sudarant sąlygas keisti erdves (gamta, laboratorija ir pan.). Taip dirbant mokymasis iš pradžių atrodo sunkokas, bet iš tikrųjų yra kūrybiškesnis ir įdomesnis, skatina mokinius ir mokytoją bendradarbiauti, integruoti požiūrius ir dalykus, tobulėti. 1 modulis Ląstelė ir organizmų genetika (35 val.) Nuostatos Įvairiais metodais tyrinėti biologinius reiškinius ir procesus. Suvokti ląstelę kaip mažiausią organizmo dalelę, kurioje vyksta gyvybiniai procesai. Suvokti dauginimosi reikšmę organizmų išlikimui. Kritiškai vertinti biotechnologijų taikymą. Gebėjimai Žinios ir supratimas 1.1. Atpažinti ir vartoti pagrindines Nusakyti terminus: mokslinis faktas, sąvoka, biologijos sąvokas. objektas, procesas, reiškinys, priežastis, pasekmė, modelis, hipotezė, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai Suprasti ir analizuoti biologinio pobūdžio tekstus. Paaiškinti biologijos temas tiek raštu, tiek žodžiu Gautų duomenų pagrindu formuluoti ir tikrinti hipotezes Suprasti etines ir teisines biologinių tyrimų 1.2. Susiplanuoti ir atlikti biologinius tyrimus Pritaikyti matematikos ir informacijos paieškos žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti Kritiškai vertinti biologinius atradimus aplinkosaugos aspektu, problemas Apibūdinti eksperimentinio biologinio tyrimo eigą: problema, hipotezė, stebėjimas ar bandymas, rezultatai, išvados Apibūdinti biologijoje taikomus tyrimų metodus (pavyzdžiui, augalų ir gyvūnų ląstelėms tirti) Apibūdinti biologinių modelių esmę, atskleidžiant perėjimą nuo realaus biologinio reiškinio ar proceso prie biologinio modeliavimo Saugiai ir atsakingai dirbti su laboratorine įranga Tiksliai atlikti matavimus ir apibendrinti gautus rezultatus. Apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius. Užrašyti gautus rezultatus ir pavaizduoti juos naudojantis kompiuterinėmis technologijomis Schemiškai pavaizduoti piešiniu biologinius objektus atskleidžiant turimą supratimą apie juos Naudotis mokomosiomis kompiuterių programomis aiškinantis biologinius objektus ir procesus Apibūdinti pagrindinius biologijos raidos dėsningumus, diskutuoti apie galimą gamtos mokslų 4

5 diskutuoti apie šio mokslo perspektyvas Apibūdinti organinius junginius, įeinančius į ląstelių sudėtį. Paaiškinti šių organinių junginių ir vandens reikšmę organizmo gyvybinėms funkcijoms Apibūdinti prokariotinių ir eukariotinių ląstelių sandarą Apibūdinti plazminės membranos sandarą ir susieti ją su pasyviąja pernaša Apibūdinti fermentus ir jų veikimo principą. laimėjimų taikymą visuomenės gyvenime ir to pasekmes Aptarti Lietuvos mokslininkų vaidmenį ląstelės biologijos (citologijos) ir genetikos mokslų raidoje Kritiškai vertinti gyvūnų naudojimą medicininiams ir kitiems tyrimams Apibūdinti angliavandenius kaip energetines, atsargines ir statybines medžiagas ir pateikti šias funkcijas atliekančių angliavandenių pavyzdžių Atlikti įvairių augalinės kilmės maisto produktų tyrimus pasirinktai organinei medžiagai nustatyti Nurodyti baltymus kaip iš aminorūgščių sudarytas organines medžiagas. Apibūdinti baltymų (hemoglobinas, virškinimo fermentai, kolagenas) funkcijas organizme: statybinė, katalizinė, pernašos Apibūdinti lipidus kaip energetines ir atsargines medžiagas Nagrinėti (pavyzdžiui, kuriant nukleorūgščių modelius) DNR ir RNR sandarą Apibūdinti vandens reikšmę ląstelei siejant su organizmo gyvybinėmis funkcijomis (pernaša) Paveiksluose ir schemose atpažinti prokariotines ir eukariotines ląsteles. Nurodyti, kad prokariotinės ląstelės neturi branduolio ir membraninių organelių Apibūdinti eukariotinės ląstelės struktūras (branduolį, citoplazmą, ląstelės sienelę, plazminę membraną, ribosomas, mitochondrijas, chloroplastus, vakuolę), atpažinti jas paveiksluose ir schemose ir apibūdinti jų funkcijas ląstelėje Remiantis audinių pavyzdžiais (pavyzdžiui, augalų vandens ir rėtinių indų, statinio mezofilio, gyvūnų kraujo, epitelinio, nervinio, skersaruožio raumens) apibūdinti juos sudarančių ląstelių sandarą ir funkcijas Mikroskopu stebėti ląsteles ir audinius, atpažinti ląstelių struktūras, schemiškai pavaizduoti jas piešiniu. Išsiaiškinti šviesinio mikroskopo naudojimo ląstelėms tirti galimybes Paveiksluose atpažinti ląstelių plazminę membraną ir nurodyti jos sandarą (fosfolipidai ir baltymai) Remiantis pavyzdžiais apibūdinti osmoso (vandens įsiurbimas šaknimis) ir difuzijos (dujų apykaita) reiškinius ir nurodyti egzocitozės (fermentų išskyrimas) ir endocitozės (bakterijų įtraukimas į fagocitą) reikšmę organizmui Atliekant osmoso arba difuzijos tyrimą išsiaiškinti, kaip vandens ar jame ištirpusių medžiagų pernaša per plazminę membraną priklauso nuo koncentracijų ląstelėje ir jos aplinkoje skirtumo Apibūdinti fermentus kaip biologinius katalizatorius. Remiantis pavyzdžiais apibūdinti fermentų vaidmenį organizme vykstančiose cheminėse 5

6 1.9. Apibūdinti energijos ir medžiagų virsmus ląstelėje ir organizme Apibūdinti geną kaip DNR atkarpą, kurioje yra informacija, reikalinga atitinkamam baltymui sintetinti Paaiškinti ląstelės ciklo etapus Apibūdinti organizmų požymių paveldėjimą ir kintamumą. reakcijose (pavyzdžiui, pepsinas katalizuoja baltymų skaidymą, amilazė katalizuoja krakmolo skaidymą) Susipažinti su fermentų panaudojimu maisto ar kitose Lietuvos pramonės šakose, pavyzdžiui: sūrių, sirupo, sulčių, saldainių gamyboje, odos apdirbimo pramonėje ar kt Aptarti energijos būtinumą organizmui ir nurodyti ATP kaip universalų energijos nešiklį, kurio energija naudojama ląstelių gyvybiniams procesams Apibūdinti viduląstelinį kvėpavimą kaip kontroliuojamą procesą, kurio metu oksiduojantis gliukozei išsiskiria energija, reikalinga gyvybinei ląstelės veiklai. Susieti energijos panaudojimą organizme, pavyzdžiui, su raumenų darbu Apibūdinti anaerobinį kvėpavimą kaip kvėpavimą be deguonies ir susieti šį energijos gavimo būdą su organizmų prisitaikymu apsirūpinti energija trūkstant deguonies Apibūdinti fotosintezę kaip augalų ląstelėse vykstantį procesą, kurio metu šviesos energija vartojama organinėms molekulėms sintetinti. Susieti šių molekulių panaudojimą su augalo augimu: naujų ląstelių susidarymu, viduląsteliniu kvėpavimu ir medžiagų kaupimu Susieti šviesos intensyvumą su augalo augimu ir didesnio derliaus gavimu Susieti augalų fotosintezės procesą su gliukozės ir deguonies panaudojimu augalų ir gyvūnų ląstelėse Apibūdinti DNR kaip chromosomų sudedamąją dalį ir genetinės informacijos nešiklį Susieti DNR dvigubėjimą su seserinių chromatidžių susidarymu Apibūdinti geną kaip genetinės informacijos vienetą Nurodyti, kaip perduodama informacija vykstant baltymų sintezei Apibūdinti ląstelės ciklo etapus: interfazę ir mitozę Nusakyti ląstelės ciklą kaip kontroliuojamą procesą ir susirgimą vėžiu kaip nekontroliuojamo ląstelių dalijimosi rezultatą Nurodyti, kur susidaro žmogaus gametos. Susieti mejozę su lytinių ląstelių susidarymu ir genetine organizmų įvairove Apibūdinti atsitiktinį lytinių ląstelių susiliejimą kaip kombinacinio kintamumo priežastį Apibrėžti genotipą ir fenotipą. Apibūdinti genų ir chromosomų vaidmenį susidarant homozigotiniams ir heterozigotiniams organizmams ir susieti su požymių paveldėjimu Nagrinėti genetiniais simboliais pavaizduotas kryžminimo schemas, spręsti genetikos uždavinius: monohibridinio, su lytimi sukibusių požymių ir kraujo 6

7 1.13. Palyginti įvairių organizmų dauginimąsi Argumentuotai diskutuoti genų technologijų taikymo medicinoje klausimais. grupių paveldėjimo Nagrinėti ir sudaryti genealoginio medžio schemas Susieti augalų vegetatyvinį dauginimąsi su požymių pastovumu ir dauginimąsi sėklomis su požymių kintamumu Atliekant tyrimą aptarti aplinkos sąlygų įtaką sėklų dygimui Apibūdinti moteriškųjų ir vyriškųjų lytinių ląstelių prisitaikymą savo funkcijoms, gemalo vystymąsi iki placentos susidarymo ir placentos vaidmenį vystantis vaisiui Paaiškinti tabako, alkoholio, kitų narkotinių medžiagų, medikamentų ir stresų poveikį žmogaus gemalo vystymuisi Suprasti hormonų vaidmenį bręstant mergaitėms ir berniukams ir vyro bei moters dauginimosi funkcijoms Aptarti žmonių nevaisingumo priežastis ir diskutuoti apie priemones šiai problemai spręsti Nurodyti po keletą šeimos planavimo ir kontracepcijos būdų Pateikiant keletą paveldimųjų ligų pavyzdžių aiškintis žmogaus gemalo genetinių tyrimų reikšmę šioms ligoms diagnozuoti. Diskutuoti etiniais klausimais, susijusiais su genetiniais žmogaus tyrimais. TURINIO APIMTIS Biologinis pasaulio pažinimas: biologijos sąvokos, tyrimų atlikimas, biologijos tekstų nagrinėjimas. Biologinių tyrimo metodų pagrindai, šių metodų galimybės, nauda, galimi pavojai ir žala gamtai, įtaka socialinei, kultūrinei aplinkai. Biologijos raida ir reikšmė visuomenės gyvenimui; moksliniai atradimai ir asmenybės; Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta biologijos raidoje (nagrinėjama kiekvienoje veiklos srityje, siejant su konkrečiais objektais, reiškiniais ar procesais). Angliavandeniai ir jų funkcijos. Baltymai: hemoglobinas, virškinimo fermentai, kolagenas. Lipidai ir jų funkcijos. Nukleorūgščių DNR ir RNR sandara. Vandens reikšmė ląstelei. Prokariotinės ir eukariotinės ląstelės, jų sandara ir funkcijos. Augalų ir gyvūnų audinių pavyzdžiai. Ląstelės plazminės membranos sandara. Pasyvioji ir aktyvioji pernaša. Fermentų veikimas ir panaudojimas pramonėje. ATP reikšmė. Viduląstelinis kvėpavimas. Energijos panaudojimas organizme. Anaerobinis kvėpavimas. Fotosintezės procesas. Fotosintezės ryšys su augalų ir gyvūnų ląstelėse vykstančiais procesais. DNR kaip genetinės informacijos nešiklis. DNR dvigubėjimas ir seserinės chromatidės. Genas genetinės informacijos vienetas. Baltymų sintezė. Interfazė ir mitozė. Mejozė, lytinių ląstelių susidarymas ir genetinė įvairovė. Kombinacinis kintamumas. Genotipas ir fenotipas. Homozigotiniai ir heterozigotiniai organizmai. Monohibridinis, su lytimi sukibusių genų ir kraujo grupių paveldėjimas. Genealoginio medžio schemos. Augalų vegetatyvinis dauginimasis ir dauginimasis sėklomis. Žmogaus lytinės ląstelės apvaisinimas ir gemalo vystymasis, placentos vaidmuo. Tabako, alkoholio ir narkotinių 7

8 medžiagų poveikis žmogaus gemalo vystymuisi. Hormonų vaidmuo žmogaus organizmui. Nevaisingumo problema. Šeimos planavimas ir kontracepcija. Paveldimosios ligos ir genetiniai tyrimai. 2 modulis Medžiagų apykaita ir pernaša. Žmogaus sveikata (35 val.) Nuostatos Įvairiais metodais tyrinėti biologinius reiškinius ir procesus. Suvokiant įvairių organizmų prisitaikymo unikalumą, saugoti gyvybę. Saugoti savo ir kitų žmonių sveikatą. Gebėjimai 2.1. Atpažinti ir vartoti pagrindines biologijos sąvokas Susiplanuoti ir atlikti biologinius tyrimus Pritaikyti matematikos ir informacijos paieškos žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti Kritiškai vertinti biologijos atradimus aplinkosaugos aspektu, diskutuoti apie šio mokslo perspektyvas. Žinios ir supratimas Nusakyti terminus: mokslinis faktas, sąvoka, objektas, procesas, reiškinys, priežastis, pasekmė, modelis, hipotezė, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai Suprasti ir analizuoti biologinio pobūdžio tekstus. Paaiškinti biologijos temas tiek raštu, tiek žodžiu Gautų duomenų pagrindu formuluoti ir tikrinti hipotezes Suprasti etines ir teisines biologinių tyrimų problemas Apibūdinti eksperimentinio biologinio tyrimo eigą: problema, hipotezė, stebėjimas ar bandymas, rezultatai, išvados Apibūdinti biologijoje taikomus tyrimų metodus (pavyzdžiui, kraujo sudėčiai tirti) Apibūdinti biologinių modelių esmę, atskleidžiant perėjimą nuo realaus biologinio reiškinio ar proceso prie biologinio modeliavimo Tiksliai atlikti matavimus ir apibendrinti gautus rezultatus. Apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius. Užrašyti gautus rezultatus ir pavaizduoti juos naudojantis kompiuterinėmis technologijomis Schemiškai pavaizduoti piešiniu biologinius objektus atskleidžiant turimą supratimą apie juos Naudotis mokomosiomis kompiuterių programomis aiškinantis biologinius objektus ir procesus Apibūdinti pagrindinius biologijos raidos dėsningumus, diskutuoti apie galimą gamtos mokslų laimėjimų taikymą visuomenės gyvenime ir to pasekmes Aptarti Lietuvos mokslininkų vaidmenį biologijos raidoje Kritiškai vertinti gyvūnų naudojimą medicininiams ir kitiems tyrimams Nusakyti, kaip vyksta dujų Apibūdinti dujų apykaitą kaip procesą, kurio apykaita tarp vandenyje metu dujos patenka į organizmą ar ląstelę ir išeina iš jų. gyvenančių organizmų ir aplinkos Aptariant konkrečius pavyzdžius (pavyzdžiui, naudojantis kompiuteriniais mokomaisiais objektais) nusakyti, kaip organizmai prisitaikę (didelis paviršiaus plotas, palyginti su tūriu, plonas ir drėgnas paviršius) dujų apykaitai vandenyje, pavyzdžiui: vienaląsčių organizmų dujų difuzija, žuvų kvėpavimas žiaunomis Nusakyti, kaip žmogaus Remiantis žmogaus kvėpavimo organų sandaros 8

9 organizmas prisitaikęs dujų apykaitai sausumoje Paaiškinti, kaip įvairūs augalo organai šaknis, stiebas ir lapas prisitaikę medžiagų pernašai Susieti žmogaus kraujotakos ypatumus su prisitaikymu atlikti medžiagų pernašos ir organizmo apsaugos funkcijas Apibūdinti virškinimo reikšmę žmogaus organizmui. iliustracijomis (paveikslais, schemomis, muliažais, kompiuteriniais mokomaisiais objektais arba kvėpavimo tyrimais) paaiškinti, kaip oras patenka į plaučius ir kaip iš jų pasišalina Susieti alveolių sandarą (didelis paviršiaus plotas, palyginti su tūriu, plonas ir drėgnas paviršius) su plaučiuose vykstančia dujų difuzija Nusakyti, kaip žmogaus kvėpavimo organai yra prisitaikę (pavyzdžiui, dėl virpamojo epitelio) gerinti įkvepiamo oro kokybę Susieti augaluose vykstančią dujų ir vandens pernašą su fotosinteze Atliekant medžiagų judėjimo augalo stiebu tyrimą išsiaiškinti, pavyzdžiui, apytakos audinių išsidėstymą stiebe, medžiagų judėjimo augale kryptis, ir aptarti, kaip į tyrimo metu nustatytus dalykus atsižvelgiama sodininkystėje (augalų skiepijimas, genėjimas, sodinukų aprišimas žiemai) Remiantis paveikslais, schemomis, muliažais ar kompiuteriniais mokomaisiais objektais apibūdinti žmogaus kraujotaką kaip uždarą sistemą, kurioje dėl širdies darbo kraujas teka dviem kraujo apytakos ratais ir išnešioja įvairias medžiagas po organizmą Nagrinėjant kraujotakos sutrikimus, pavyzdžiui, padidėjusį kraujospūdį, insultą, infarktą arba trombozę, aiškintis kraujotakos svarbą žmogaus organizmui Apibūdinti kraujo sandarą ir analizuojant kraujo tyrimo rezultatus aiškintis kraujo sudėties pokyčių reikšmę organizmui, pavyzdžiui, sumažėjęs hemoglobino kiekis (dujų pernašai), padidėjęs leukocitų skaičius (organizmo atsparumui) ar sumažėjęs trombocitų skaičius (krešėjimui) Diskutuojant argumentuotai išreikšti savo nuomonę apie kraujo donorystę Remiantis paveikslais, schemomis, muliažais ar interaktyviaisiais kompiuteriniais objektais apibūdinti žmogaus virškinimą kaip procesą, kurio metu maisto medžiagos yra skaidomos fermentų ir įsiurbiamos Remiantis supratimu apie įsiurbtų medžiagų panaudojimą ląstelėse paaiškinti virškinimo reikšmę organizmui Apibrėžti sveiką gyvenseną Aptarti sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratas. Paaiškinti sveikatos saugojimo ir tausojimo būdus, naudą Susieti gerą fizinę ir psichologinę savijautą Apibūdinti maistinių medžiagų ir energijos poreikį Remiantis supratimu apie organines, neorganines medžiagas ir cheminius junginius aptarti tinkamą žmogaus mitybą Apibūdinti energijos ir maisto medžiagų poreikio skirtumus atsižvelgiant į amžių ir fizinį aktyvumą Kritiškai vertinti maiste esančių maisto priedų, žymimų E raide, poveikį sveikatai, suprasti sveikos (racionalios) mitybos principus, jos įpročių formavimo 9

10 2.12. Paaiškinti reguliarios mankštos poveikį atramos ir judėjimo, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo sistemų veiklai ir apskritai sveikatai Paaiškinti, kaip žmogaus organizmas yra prisitaikęs apsisaugoti nuo žalingo mikroorganizmų poveikio, ir išvardinti profilaktikai naudojamas priemones. reikšmę žmogaus dvasinio ir fizinio gyvenimo kokybei. Remiantis badavimo, anoreksijos arba nutukimo pavyzdžiais aptarti netaisyklingos mitybos pasekmes ir diskutuoti apie jas Išsiaiškinti, kokie virškinimo sistemos sutrikimai dažniausi Lietuvoje. Aptarti šių sutrikimų priežastis ir galimus būdus jiems išvengti Remiantis supratimu apie atramos ir judėjimo sistemą, aiškintis taisyklingos laikysenos ir aktyvaus gyvenimo būdo reikšmę sveikatai Remiantis plaučių tūrio matavimo tyrimais ar įvairiuose šaltiniuose pateikta informacija apibūdinti reguliarios mankštos poveikį kvėpavimo sistemos veiklai Apibūdinti pulso dažnio priklausomybę nuo fizinio krūvio. Praktinio darbo metu matuoti kraujospūdį ir apibūdinti gautus duomenis Remiantis supratimu apie kvėpavimo takų ir kraujotakos sistemos sandarą apibūdinti rūkymo keliamus pavojus (lėtinis bronchitas, plaučių vėžys ar širdies infarktas) Apibūdinti baltųjų kraujo ląstelių funkciją ginti organizmą nuo ligas sukeliančių mikroorganizmų kaip natūralią organizmo gynybą Tuberkuliozės ir gripo pavyzdžiais apibūdinti bakterines ir virusines ligas Remiantis įvairių šaltinių informacija apie Lietuvoje dažnas bakterines ir virusines ligas rengti pranešimus apie šių ligų profilaktiką ir sveiką gyvenseną Remiantis supratimu apie antigenus ir antikūnus aptarti skiepų paskirtį Nurodyti antibiotikus kaip mikroorganizmų gaminamas chemines medžiagas, kurių nedidelis kiekis gali sunaikinti ligos sukėlėjus. Nusakyti atsparių antibiotikams mikroorganizmų atsiradimo priežastis ir pasekmes. TURINIO APIMTIS Biologinis pasaulio pažinimas: biologijos sąvokos, tyrimų atlikimas, biologijos tekstų nagrinėjimas. Biologinių tyrimo metodų pagrindai, šių metodų galimybės, nauda, galimi pavojai ir žala gamtai, įtaka socialinei, kultūrinei aplinkai. Biologijos raida ir reikšmė visuomenės gyvenimui; moksliniai atradimai ir asmenybės; Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta biologijos raidoje (nagrinėjama kiekvienoje veiklos srityje, siejant su konkrečiais objektais, reiškiniais ar procesais). Vandens organizmų (vienaląsčių, vandens kirmėlių, žuvų) ir sausumos organizmų (žmogaus) dujų apykaita. Kvėpavimo organai ir alveolių sandara. Augalo prisitaikymas fotosintezei vykti. Žmogaus kraujotakos sistema. Širdies darbas. Kraujo sandara ir funkcijos. Kraujo donorystė. Žmogaus virškinimo procesas ir jo reikšmė. Fermentų vaidmuo virškinimui. 10

11 Sveikos gyvensenos samprata. Maisto medžiagų ir organizmo energijos poreikiai. Sveikos mitybos principai ir netaisyklingos mitybos pasekmės. Virškinimo sistemos sutrikimų priežastys ir būdai jų išvengti. Taisyklingos laikysenos ir aktyvaus gyvenimo būdo reikšmė. Reguliarios mankštos poveikis. Pulso dažnio priklausomybė nuo fizinio krūvio. Rūkymo keliami pavojai kraujotakai ir kvėpavimui. Žmogaus organizmo prisitaikymas apsisaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio. Bakterinės ir virusinės ligos. Skiepai, antibiotikai. 3 modulis Homeostazė ir organizmo valdymas (35 val.) Nuostatos Įvairiais metodais tyrinėti biologinius reiškinius ir procesus. Suvokti organizmų sandaros ir funkcijų vienovę. Gebėjimai Žinios ir supratimas 3.1. Atpažinti ir vartoti pagrindines Nusakyti terminus: mokslinis faktas, sąvoka, biologijos sąvokas. objektas, procesas, reiškinys, priežastis, pasekmė, modelis, hipotezė, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai Suprasti ir analizuoti biologinio pobūdžio tekstus. Paaiškinti biologijos temas tiek raštu, tiek žodžiu Gautų duomenų pagrindu formuluoti ir tikrinti hipotezes Suprasti etines ir teisines biologinių tyrimų 3.2. Susiplanuoti ir atlikti biologinius tyrimus Taikyti matematikos ir informacijos paieškos žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti. problemas Apibūdinti eksperimentinio biologijos tyrimo eigą: problema, hipotezė, stebėjimas ar bandymas, rezultatai, išvados Apibūdinti biologijoje taikomus tyrimų metodus (pavyzdžiui, šlapimui tirti) Apibūdinti biologinių modelių esmę, atskleidžiant perėjimą nuo realaus biologinio reiškinio ar proceso prie biologinio modeliavimo Saugiai ir atsakingai dirbti su laboratorine įranga Tiksliai atlikti matavimus ir apibendrinti gautus rezultatus. Apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius. Užrašyti gautus rezultatus ir pavaizduoti juos naudojantis kompiuterinėmis technologijomis Schemiškai pavaizduoti piešiniu biologinius objektus atskleidžiant turimą supratimą apie juos Naudotis mokomosiomis kompiuterių programomis aiškinantis biologinius objektus ir procesus Kritiškai vertinti biologinius Apibūdinti pagrindinius biologijos raidos atradimus aplinkosaugos aspektu, dėsningumus, diskutuoti apie galimą gamtos mokslų diskutuoti apie šio mokslo laimėjimų taikymą visuomenės gyvenime ir to perspektyvas. pasekmes Aptarti Lietuvos mokslininkų vaidmenį biologijos raidoje Kritiškai vertinti gyvūnų naudojimą medicininiams ir kitiems tyrimams Apibūdinti homeostazę ir jos Apibūdinti žmogaus organizmo vidinę terpę 11

12 svarbą žmogaus organizmui Paaiškinti žmogaus inkstų reikšmę šalinimui ir homeostazės palaikymui Paaiškinti, kaip nervų sistema valdo ir koordinuoja mūsų veiksmus. kraują, limfą ir audinių skystį kaip vieną sistemą, o homeostazę kaip dinaminį šios sistemos pastovumą Apibūdinti, kaip, veikiant insulinui ir gliukagonui, reguliuojama gliukozės koncentracija kraujyje. Susieti gliukozės koncentracijos reguliavimą kraujyje su kasos ir kepenų veikla bei kraujotaka Cukraligės pavyzdžiu išsiaiškinti insulino gamybos organizme sutrikimo priežastis ir pasekmes (regėjimui, širdies veiklai ar kt.) Nurodyti žmogaus vidaus sekrecijos liaukas (antinksčiai ir kasa) ir jų funkcijas. Nurodyti adrenalino vaidmenį organizmui Apibūdinti inkstą kaip organą, šalinantį iš organizmo šalutinius produktus, susidarančius ląstelėse vykstant medžiagų apykaitai Remiantis paveikslais, schemomis, muliažais ar interaktyviaisiais kompiuteriniais objektais aiškintis šlapimo susidarymą Analizuojant šlapimo tyrimo rezultatus aiškintis, kaip iš šlapimo sudėties pokyčių, pavyzdžiui, gliukozės, baltymų ar kraujo ląstelių atsiradimo šlapime, galima spręsti apie sveikatos sutrikimus Susieti inkstų veiklą su vandens ir druskų pusiausvyros organizme palaikymu. Remiantis pavyzdžiu, kai, padidėjus druskų koncentracijai kraujyje, audinių ląstelės dehidratuoja, paaiškinti organizmo vandens ir druskų pusiausvyros reguliavimo svarbą Diskutuoti apie inkstų donorystės svarbą gelbstint kitų žmonių sveikatą ar gyvybę Apibūdinti neuroną kaip nervų sistemos funkcinį vienetą. Susieti neurono sandarą su jo atliekama funkcija nervinio impulso perdavimu Aptariant narkotinių medžiagų poveikį nervų sistemai aiškintis sinapsių vaidmenį perduodant nervinį signalą Remiantis pavyzdžiu apibūdinti centrinės nervų sistemos vaidmenį susidarant nevalingiems refleksams. Skirti sąlyginius ir nesąlyginius refleksus Paaiškinti, kaip nervų sistema dalyvauja reguliuojant skersaruožio raumens susitraukimą Aptarti priežastis, dėl kurių gali pablogėti regėjimas, ir teikti siūlymų, kaip išvengti regėjimo sutrikimų Remiantis paveikslais, schemomis, muliažais ar interaktyviaisiais kompiuteriniais objektais aiškintis, koks yra pailgųjų smegenų vaidmuo kvėpavimo refleksų susidarymui, tarpinių smegenų homeostazei ir smegenėlių kūno judesių 12

13 koordinavimui Apibūdinti didžiuosius pusrutulius kaip centrinės nervų sistemos dalį, atsakingą už sąmoningą žmogaus veiklą Apibūdinti periferinę nervų sistemą kaip nervų sistemos dalį, sudarytą iš nervų. TURINIO APIMTIS Biologinis pasaulio pažinimas: biologijos sąvokos, tyrimų atlikimas, biologijos tekstų nagrinėjimas. Biologinių tyrimo metodų pagrindai, šių metodų galimybės, nauda, galimi pavojai ir žala gamtai, įtaka socialinei, kultūrinei aplinkai. Biologijos raida ir reikšmė visuomenės gyvenimui; moksliniai atradimai ir asmenybės; Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta biologijos raidoje (nagrinėjama kiekvienoje veiklos srityje, siejant su konkrečiais objektais, reiškiniais ar procesais). Žmogaus organizmo vidinė terpė. Gliukozės koncentracijos kraujyje reguliavimas. Insulino gamybos sutrikimas organizme. Inkstų vaidmuo. Šlapimo susidarymas. Vandens ir druskų pusiausvyros reguliavimo svarba. Neuronas, sinapsė ir nervinio impulso perdavimas. Reflekso lankas. Sąlyginiai ir nesąlyginiai refleksai. Galvos smegenų vaidmuo. Periferinė nervų sistema. 4 modulis Evoliucija ir ekologija (35 val.) Nuostatos Įvairiais metodais tyrinėti biologinius reiškinius ir procesus. Suprasti, kad biologinę įvairovę lemia genai ir aplinka. Suvokti, kad gamta yra vientisa darniai veikianti sistema. Gebėjimai Žinios ir supratimas 4.1. Atpažinti ir vartoti pagrindines Nusakyti terminus: mokslinis faktas, sąvoka, biologijos sąvokas. objektas, procesas, reiškinys, priežastis, pasekmė, modelis, hipotezė, teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai Suprasti ir analizuoti biologinio pobūdžio tekstus. Paaiškinti biologijos temas tiek raštu, tiek žodžiu Gautų duomenų pagrindu formuluoti ir tikrinti hipotezes Suprasti etines ir teisines biologinių tyrimų 4.2. Susiplanuoti ir atlikti biologinius tyrimus Taikyti matematikos ir informacijos paieškos žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti. problemas Apibūdinti eksperimentinio biologinio tyrimo eigą: problema, hipotezė, stebėjimas ar bandymas, rezultatai, išvados Apibūdinti biologijoje taikomus tyrimų metodus (pavyzdžiui, vandens ir sausumos populiacijoms tirti) Apibūdinti biologinių modelių esmę, atskleidžiant perėjimą nuo realaus biologinio reiškinio ar proceso prie biologinio modeliavimo Saugiai ir atsakingai dirbti su laboratorine ar lauko stebėjimų įranga Tiksliai atlikti matavimus ir apibendrinti gautus rezultatus. Apskaičiuoti procentus, vidurkius, santykius. Užrašyti gautus rezultatus ir pavaizduoti juos naudojantis kompiuterinėmis technologijomis Schemiškai pavaizduoti piešiniu biologinius 13

14 4.4. Kritiškai vertinti biologijos atradimus aplinkosaugos aspektu, diskutuoti apie šio mokslo perspektyvas Susieti paveldimąjį kintamumą su evoliucijos procesu Paaiškinti, kad naujos rūšies atsiradimas yra evoliucijos rezultatas Paaiškinti sistematikos reikšmę biologijai Paaiškinti biologinės įvairovės svarbą ekosistemoms. objektus atskleidžiant turimą supratimą apie juos Naudotis mokomosiomis kompiuterių programomis aiškinantis biologinius objektus ir procesus Apibūdinti pagrindinius biologijos raidos dėsningumus, diskutuoti apie galimą gamtos mokslų laimėjimų taikymą visuomenės gyvenime ir to pasekmes Aptarti Lietuvos mokslininkų vaidmenį biologijos raidoje Apibūdinti evoliuciją kaip populiacijų prisitaikymo prie kintančios aplinkos procesą ir nurodyti, kad Č. Darvinas pirmasis iškėlė mintį, jog rūšys atsiranda vykstant gamtinei atrankai Susieti paveldimąjį kintamumą (naujų alelinių genų derinių susidarymą ir mutacijas) su gamtine atranka, kai organizmai, įgiję naujų savybių, dėl kurių yra geriau prisitaikę prie aplinkos, turi daugiau galimybių išlikti ir palikti prisitaikiusių palikuonių Nagrinėjant pavyzdžius (bakterijų atsparumo antibiotikams, augalų atsparumo herbicidams atsiradimą) susieti organizmų prisitaikymą su kryptingąja atranka Atlikti tyrimą ir remiantis gautais rezultatais,nubraižyti, pavyzdžiui, medžio lapų ilgio variacines kreives, apibūdinti modifikacinį kintamumą kaip atsaką į pakitusias aplinkos sąlygas Apibūdinti rūšį kaip visumą individų, kurie gali kryžmintis tarpusavyje ir palikti vaisingų palikuonių Nagrinėti žmogaus (nuo Homo erectus) evoliuciją kaip ilgai trunkantį procesą, kurį galima aiškinti remiantis, pavyzdžiui, paleontologijos duomenimis Paaiškinti organizmų klasifikavimo principus Argumentuotai diskutuoti apie klasifikavimo reikšmę biologijoje Remiantis Lietuvoje paplitusiais pavyzdžiais apibūdinti penkių karalysčių (monerų, protistų, grybų, augalų ir gyvūnų), tipų (kirmėlių, nariuotakojų ir chordinių), skyrių (samanų, sporinių induočių, plikasėklių ir žiedinių augalų) ir klasių reikšmę gamtai ir žmogaus gyvenimui Apibūdinti bendriją kaip tam tikroje buveinėje gyvenančių organizmų visumą Remiantis pavyzdžiais paaiškinti, kad ekosistemose įvairias rūšis sieja mitybos tinklas ir kiekviena rūšis dažniausiai priklauso nuo daugelio kitų. Kadangi kiekviena rūšis paprastai dalyvauja keliose skirtingose mitybos grandinėse, biologinė įvairovė ekosistemose yra labai svarbi Sudaryti mitybos tinklus susiejant bendrijos organizmus Susieti medžiagų ir energijos Apibūdinti gyvosios gamtos funkcines karalijas 14

15 srautus ekosistemoje su organizmų mityba, fotosinteze ir kvėpavimu Paaiškinti biotinės ir abiotinės aplinkos poveikį populiacijos pokyčiams Paaiškinti žmogaus veiklos įtaką vietinei aplinkai ir visam pasauliui. ir paaiškinti, kaip jų nariai yra tarpusavyje susiję ekosistemose Remiantis pavyzdžiais paaiškinti, kad mitybos grandinė jungia skirtingas bendrijos rūšis. Nurodyti mitybos lygmenis Paaiškinti energijos piramidės sudarymą Paaiškinti, kodėl kuo ilgesnė mitybos grandinė, tuo didesni energijos nuostoliai Apibūdinti gamintojų, gyvaėdžių ir skaidytojų vaidmenį ekosistemoje Apibūdinti anglies ir deguonies apytaką biosferoje. Apibūdinti šių medžiagų apytakos reikšmę gamtai ir žmogui Paaiškinti, kad populiacijos individų gausėja dėl gimstamumo ir imigracijos, mažėja dėl mirtingumo ir emigracijos Paaiškinti, kad populiacijos dydį tam tikru laiko momentu lemia biotinis potencialas, aplinkos pasipriešinimas ir aplinkos talpa Paaiškinti, kad aplinkos pasipriešinimas yra visi veiksniai (abiotiniai ir biotiniai), galintys stabdyti populiacijos augimą Plėšrūno ir aukos ciklo pavyzdžiu parodyti glaudžius dviejų skirtingų rūšių populiacijų organizmų tarpusavio ryšius Apibūdinti globalines aplinkos problemas klimato kaitą, rūgščiųjų kritulių problemą, ozono sluoksnio plonėjimą, paviršinių vandenų ir dirvos užterštumą, susieti jas su Lietuvos ekologine situacija, nagrinėti šių problemų priežastis ir sprendimo būdus Analizuoti žmogaus veiklos įtaką Lietuvos biologinei įvairovei ir šios įvairovės išsaugojimo galimybes. TURINIO APIMTIS Biologinis pasaulio pažinimas: biologijos sąvokos, tyrimų atlikimas, biologijos tekstų nagrinėjimas. Biologinių tyrimo metodų pagrindai, šių metodų galimybės, nauda, galimi pavojai ir žala gamtai, įtaka socialinei, kultūrinei aplinkai. Biologijos raida ir reikšmė visuomenės gyvenimui; moksliniai atradimai ir asmenybės; Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta biologijos raidoje (nagrinėjama kiekvienoje veiklos srityje, siejant su konkrečiais objektais, reiškiniais ar procesais). Evoliucijos apibūdinimas ir Č. Darvinas. Paveldimasis kintamumas ir gamtinė atranka. Kryptingoji atranka ir organizmų prisitaikymas. Modifikacinis kintamumas. Rūšies sąvoka. Žmogaus evoliucija. Organizmų klasifikavimo principai ir reikšmė. Augalų ir gyvūnų reikšmė: karalystės, tipai, skyriai ir klasės. Bendrija. Ekosistemos ir jų biologinė įvairovė. Mitybos tinklai ir mitybos grandinės. Gyvosios gamtos funkcinės karalijos. Mitybos lygmenys. Energijos piramidė ir energijos nuostoliai. Gamintojų, gyvaėdžių ir skaidytojų vaidmuo. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Biotinės ir abiotinės aplinkos poveikis populiacijoms. Plėšrūno ir aukos santykis. 15

16 Globalinės aplinkos problemos ir Lietuvos ekologinė situacija. Žmogaus veiklos įtaka biologinei įvairovei. VERTINIMAS Vertinant mokinius remiamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d.). Mokantis taikomas formuojamasis ir diagnostinis vertinimas. Baigiant kursą (ar modulį) gali būti taikomas apibendrinamasis vertinimas. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu. Šio vertinimo metu mokytojai turi padėti mokiniui mokytis, o ne tik matuoti tai, ko jis išmoko ar neišmoko. Vidurinėje mokykloje labai svarbus mokinio savęs vertinimas (įsivertinimas). Mokiniui jis teikia grįžtamosios informacijos apie savo mokymosi pažangą, padeda pačiam išsiaiškinti spragas ir pasirinkti tinkamas tolesnio mokymosi strategijas. Taip mokinys prisiima daugiau atsakomybės už savo mokymąsi. Diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi tikslai, padeda numatyti tolesnius tikslus. Svarbu, kad diagnostinio vertinimo užduotys atitiktų tai, ko buvo mokoma, mokiniai iš anksto žinotų, kaip bus vertinami, kad jiems būtų aiškūs vertinimo kriterijai. Norint gerinti mokinių pasiekimus, ypač rengiant mokinius tolesnėms studijoms, reikėtų vertinti daugiau nei vienos temos jų pasiekimus. Rengiant diagnostines užduotis rekomenduojama laikytis tokio žinių ir gebėjimų santykio, koks apibrėžtas biologijos egzamino programoje. Pagal užduočių sunkumą diagnostinės užduotys turėtų būti tokių proporcijų: 30 proc. lengvų užduočių, 40 proc. vidutinio sunkumo ir 30 proc. sunkių užduočių. Pasiekimų lygiai Pasiekimų sritys Žinios ir supratimas Taikymas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Turi esminių biologijos žinių. Žinias ir supratimą parodo nurodydamas ir atpažindamas įvairius biologijos objektus. Kartais remiasi esminėmis biologijos žiniomis standartinėse situacijose. Padedamas klasifikuoja ir palygina objektus, naudojasi tekstine ar grafine informacija biologiniams objektams paaiškinti ir bando kritiškai vertinti įvairiuose šaltiniuose pateiktą informaciją. Naudodamasis aprašymu ir Remdamasis dalykinėmis žiniomis paaiškina biologinių reiškinių ir procesų esmę, atrenka su nagrinėjamu klausimu susijusius pavyzdžius. Atlieka standartinius skaičiavimus. Kartais remiasi esminėmis biologijos žiniomis ir supratimu standartinėse situacijose. Savarankiškai klasifikuoja ir palygina objektus, naudojasi tekstine ar grafine informacija biologiniams objektams paaiškinti ir kritiškai vertina įvairiuose šaltiniuose pateiktą informaciją. Padedamas planuoja Skiria, lygina, savarankiškai papildo, išplečia, tinkamai įvertina ir vartoja biologijos sąvokas. Atlieka standartinius skaičiavimus. Dažnai remiasi esminėmis biologijos žiniomis ir supratimu standartinėse situacijose. Savarankiškai klasifikuoja ir palygina objektus, naudojasi tekstine ar grafine informacija biologiniams objektams paaiškinti ir kritiškai vertina ir apibendrina įvairiuose šaltiniuose pateiktą informaciją. 16

17 Problemų sprendimas Gamtamokslinis komunikavimas Mokėjimas mokytis padedamas kelia hipotezes, savarankiškai atlieka tiriamuosius darbus, savarankiškai daro išvadas. Pastebi kelių gamtos mokslų žinių integralumą, remiasi analogija ir bendrais dėsningumais, suvokia biologijos galimybes ir bando taikyti tinkamas strategijas problemoms spręsti. Atrenka ir įvertina duomenis. Aiškiai dėsto mintis raštu. Tekste, schemose randa ir jomis remdamasis apibūdina, pagrindžia konkrečiais pavyzdžiais ir tinkamai perduoda informaciją apie biologinius objektus, procesus, dėsningumus. Savarankiškai pasirenka tinkamus mokymosi šaltinius, mokymosi veiklą planuoja ir vertina, taiko tinkamas biologijos mokymosi strategijas, bando apmąstyti mokymosi procesą. tiriamuosius darbus, savarankiškai kelia hipotezes, atlieka tyrimus, daro išvadas, išsako savo idėjas. Suvokia biologijos galimybes ir taiko tinkamas strategijas problemoms spręsti. Analizuoja informaciją, argumentuotai diskutuoja klausimais, neturinčiais vienareikšmio atsakymo, apibendrina ir nustato ryšius tarp reiškinių, modeliuoja ir vertina problemines situacijas. Suformuluoja atsakymą, tinkamai vartoja reikšmines sąvokas, simbolius, sklandžiai išreiškia biologijos supratimą. Kūrybingai pritaiko matematikos žinias ir gebėjimus sudėtingesniems reiškiniams ir situacijoms aiškinti. Žino savo asmenines savybes, padedančias mokytis biologijos. Kelia mokymosi tikslus, planuoja mokymosi veiklą, taiko įvairias mokymosi strategijas, apmąsto mokymosi procesą. Savarankiškai planuoja tiriamuosius darbus, kritiškai vertina atliktų tyrimų rezultatus. Nurodo alternatyvų iškeltai hipotezei patikrinti. Geba palyginti ir įvertinti alternatyvius probleminių situacijų sprendimo būdus, argumentuotai pagrindžia pasirinktą strategiją probleminei situacijai spręsti. Argumentuotai suformuluotą vienos veiklos srities atsakymą geba paaiškinti kitos veiklos srities kontekste. Tinkamai pritaiko ne tik matematikos, bet ir kitų dalykų, pavyzdžiui, fizikos, gebėjimus sudėtingesniems reiškiniams ir situacijoms aiškinti. Tinkamai įvertindamas savo mokymosi galimybes, susikuria sau tinkamą mokymosi sistemą, padedančią siekti užsibrėžtų rezultatų. 17

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Bio-MBE-analiz_2005.doc

Microsoft Word - Bio-MBE-analiz_2005.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2005 M. BIOLOGIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ KOKYBINĖ ANALIZĖ Jolanta Dzikavičiūtė, Danguolė Gižienė KOKYBINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft Word - BIO-MBE- ST-AN_2005.doc

Microsoft Word - BIO-MBE- ST-AN_2005.doc LIETUVOS RESPULIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJ NIONLINIS EGZMINŲ ENTRS 2 25 M. IOLOGIJOS MOKYKLINIO RNOS EGZMINO REZULTTŲ STTISTINĖ NLIZĖ 25 m. gegužės 2 d. biologijos mokyklinį brandos egzaminą laikė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Kai kurie gyvūnai tokie primityvūs, kad jiems kraujotakos nereikia. Pvz., hidros kūno sandara tokia, kad visas ląsteles skalauja vanduo gaunamas O 2,

Kai kurie gyvūnai tokie primityvūs, kad jiems kraujotakos nereikia. Pvz., hidros kūno sandara tokia, kad visas ląsteles skalauja vanduo gaunamas O 2, Kai kurie gyvūnai tokie primityvūs, kad jiems kraujotakos nereikia. Pvz., hidros kūno sandara tokia, kad visas ląsteles skalauja vanduo gaunamas O 2, visos jos turi priėjimą prie virškinamosios ertmės,

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau