Microsoft Word doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word doc"

Transkriptas

1 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2012/4-377 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo daugiabučių namų savininkų bendrijos G (toliau vadinama Bendrija) narės X (toliau vadinama pareiškėja) skundą dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjos prašymą dėl Bendrijos veiklos organizuojant,... namo, esančio..., Kauno rajone (toliau Namas) remontą (skundas adresuotas ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai). Pareiškėja skunde rašo, kad: 1.1. Bendrijos narių susirinkime nebuvo priimti konkretūs sprendimai dėl Namo stogo rekonstrukcijos darbų. Bendrijos vardu pirmininkė Y [ ] sudarė pirkimo pardavimo sutartį su įmone UAB S medžiagoms pirkti (sutartis Nr. VM 11/09/12) ir kitą sutartį sudarė su darbininku Z (sutarties Nr. 2011/10/03), neinformavus visų Namo gyventojų, nesuderinus, nepatvirtinus darbų apimites bei sąmatos ir atsiskaitymo tvarkos (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); buvo pradėti vykdyti Namo stogo remonto darbai. Bendrijos pirmininkė slėpė informaciją nuo Namo gyventojų dėl sutarties sudarymo su darbininku Z už Lt, pateikdama klaidingą informaciją, kad visus renovacijos darbus atlieka UAB S [...]. Iš minėtos įmonės Bendrija pirko tik medžiagas, o renovacijos darbus atliko 3 žmonės, apie kuriuos mes, Bendrijos nariai, jokios informacijos neturėjome. [...] Ar galėjo [...] Z sudaryti sutartį kaip darbininkas su Bendrija, jei jis yra UAB R direktorius? ; Z pateikė Savivaldybei prekių paslaugų pirkimo pardavimo kvitą kaip asmuo dirbantis su verslo liudijimu (verslo liudijimo Nr. DO ), nors yra uždarosios akcinės bendrovės direktorius. ; Kvito serija A Nr pateiktas Savivaldybei, kuriame aiškiai skiriasi kainos ir sumos nuo Bendrijai pateiktos sąmatos (priedas prie sutarties Nr. 2011/10/03). Kvite [...] 3000 Lt (mokesčiai valstybei) jau nerodomi, o bendra suma žymiai padidinta iki Lt. (Savivaldybė Z pervedė Lt + Bendrija 1000 Lt [...]. ); 1.2. pareiškėjai neaišku, ar sutartyje įrašytas asmuo A, turėjo verslo liudijimą, kuris atitiktų tam tikrus reikalavimus stogo rekonstrukcijos darbams atlikti. Jei taip tai kodėl mes jo nematėm dirbant? Ir kodėl jam pervesta Lt iš Bendrijos sąskaitos? Dokumento apie paslaugos suteikimą už atliktus darbus mes neturime. Ar Bendrijos pirmininkė teisėtai išmokėjo Lt iš Bendrijos sąskaitos pinigus be mūsų Bendrijos narių sutikimo A ir už ką? (jeigu jisai nedirbo). Viso minėtiems asmenims už darbus išmokėta Lt, o pirmininkės pranešimuose skelbiama, kad atliktų ir išmokėtų darbų suma Lt. Kur dingo likę pinigai? (1380 Lt). ; 1.3. Taip pat pirmininkė klaidingai informavo gyventojus, kad Savivaldybė pervedė UAB S Lt, kaip mes išsiaiškinome, kad tie pinigai buvo sumokėti minėtai įmonei iš Bendrijos sąskaitos (banko išrašas). ; Savivaldybė pervedė Lt Z ir 3490 Lt UAB S. Viso 21400,44 Lt (Savivaldybės raštas Nr. SD-668). Ar teisėtai Savivaldybė pervedė Lt Z (fiziniam asmeniui) į asmeninę sąskaitą (nors jis yra įmonės UAB R direktorius). [...], ar Savivaldybė privalėjo pinigus pervesti į Bendrijos sąskaitą, o su Bendrija atsiskaityti už atliktus darbus su darbininku. Ar teisėtai buvo išmokėti pinigai Z, jei darbai nebuvo užbaigti? Gyventojai praneša, kad per sujungimus jau pradėjo varvėti vanduo į 3 aukšto balkonus ir per latakų sujungimus. ; 1.4. Kadangi Bendrijos pirmininkė pateikė atsistatydinimo pareiškimą, kas turėtų rūpintis po remonto atsiradusių stogo defektų šalinimu, tolimesnių darbų užbaigimu (pridavimu). Gyventojai jokio dokumento apie garantijos suteikimą neturi. ; 1.5. Bendrijos nariai pirmiau nurodytais klausimais kreipėsi į Savivaldybę ( prašymas Nr. GD-344), kuri raštu Nr. SD-668 pateikė atsakymą, tačiau į prašymą buvo atsižvelgta atmestinai ir neatsakyta nei į vieną klausimą ; 1.6. Gyventojų nuomone, Bendrijos pirmininkė nesilaikė teisės aktų reikalavimų organizuoti konkursus Namo bendrojo naudojimo objektų paslaugų pirkimui ir sudarydama sutartis su

2 rangovais galimai iš to turėjo naudos (sąmatos dirbtinis padidinimas, terminų nesilaikymas, numatytų sutartyje darbų neatlikimas nesumontuoti gaisro apsaugos tvorelė, žaibolaidis, nėra atliktų darbų priėmimo akto). Reikalavimas sumokėti (81400 Lt) už atliktus nekokybiškus neteisėtus rekonstrukcijos darbus yra ginčytinas. Gyventojai buvo supažindinti ir pasirašė tik 60000,00 Lt stogo rekonstrukcijos darbams. Kadangi Savivaldybė skyrė Lt tai [...], ar teisėtai buvo paskaičiuoti mokesčiai gyventojams nuo Lt sumos (įvertinus Savivaldybės skirtas lėšas Lt, mokesčiai gyventojams turi būti perskaičiuoti nuo Lt ir grąžinti). ; 1.7. Namo gyventojai, pastebėję įstatymo pažeidimus ir rangovo Z ne laiku ir nekokybiškai atliekamus darbus, neatitinkančius statybos norminių reikalavimų, kreipėsi į pirmininkę, prašydami išaiškinti susidariusią situaciją ir informuoti Namo gyventojus raštu. Gyventojai prašė pateikti dokumentus, kurių pagrindu buvo pateiktos sąskaitos (darbų sąmata, darbų priėmimo aktas, rangovo rekvizitus; gyventojų pareiškimas), tačiau pirmininkė sąmoningai vilkino pateikti informaciją, neinformavo gyventojų raštu, nebandė spręsti susidariusios situacijos, o darbai buvo tęsiami. Tai vyko nepaisant gyventojų pagrįstai teikiamų pretenzijų. ; 1.8. pareiškėjai neaišku, ar darbininkas, kuris įsipareigojęs darbus atlikti per 50 dienų (darbai pradėti , o faktiškai baigti (Bendrijos revizoriaus ataskaita ), nors turėjo būti baigti ir vėlavo 46 dienas) nepadarė materialinės žalos Bendrijai? Ir ar neturėtų būti grąžinti pinigai į Bendrijos sąskaitą už vienos dienos vėlavimą pagal sutartį 0,2 procento delspinigių nuo nebaigtų darbų sumos. Ar nebuvo pažeistas viešasis interesas? Ar nebuvo padaryta turtinė žala gyventojams? Ar teisingai suformuotos sutartys? 2. Pareiškėja prašo Seimo kontrolieriaus pateikti teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis pagrįstas išvadas, ar Bendrijos pirmininkės Y, Savivaldybės ir Z [...] veikla [...] nurodytais klausimais atitinka teisės aktų reikalavimus. II. TYRIMAS IR IŠVADOS 3. Prieš pradedant tirti pareiškėjos skundo atskiras dalis būtina atkreipti dėmesį į šias aplinkybes: 3.1. Seimo kontrolieriaus iniciatyva atlikto tyrimo pažymoje Nr. 4D-2010/4-650 Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos veiklos (neveikimo), atliekant gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, išanalizavus Savivaldybės funkcijos (bendrijų valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė) teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, buvo konstatuota: daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra viešasis interesas [...]; gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę Savivaldybės yra įgaliotos vykdyti tik pagal įstatymų nustatytą kompetenciją: pagal Įstatymą [Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas] privalo: 1) organizuoti ir užtikrinti bendrijų nemokamą konsultavimą jų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais [...]; [...]; 3) sudaryti specialų bendrijų rėmimo fondą [...]; 2) įgalioti Savivaldybės pareigūnus atstovauti Savivaldybei (bendrijos nariui) bendrijų veikloje [...]; Vietos savivaldos įstatyme nustatytos Savivaldybių funkcijos, kurias vykdydamos savivaldybės kartu galėtų kontroliuoti bendrijų valdymo organų veiklą: [...]; 2) statinių naudojimo priežiūros; [...]; 4) galimai ir kitos savivaldybių funkcijos, susijusios su bendrijų ūkine veikla; [...]. ; 3.2. Seimo kontrolierius, susipažinęs su pareiškėjos skunde nurodytomis aplinkybėmis, raštu Nr. 4D-2012/4-377/3D-959 kreipėsi į: 1) Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau VVTAT), prašydamas pateikti pareiškėjai į jos pareiškimą duoto atsakymo kopiją; 2) Savivaldybę, prašydamas informuoti, ar Bendrijos valdymo organams buvo suteikta konsultacija raštu (jeigu ne nurodyti priežastis) dėl informacijos Bendrijos nariams teikimo tvarkos, dėl Namo remonto apimčių nustatymo, rangovo pasirinkimo, sąmatų sudarymo (kartu ir statybinių medžiagų kokybės, darbų kainos), mokesčių, atsiskaitymo, rangos sutarčių sudarymo, jų vykdymo kontrolės ir pan. tvarkos, dėl atsiskaitymo už Namo remontą, mokesčių paskirstymo tvarkos, dėl po Namo stogo remonto galimai atsiradusių stogo defektų šalinimo bei dėl atliktų darbų priėmimo tvarkos, dėl Bendrijos finansinės veiklos kontrolės tvarkos, dėl galimos žalos atlyginimo Bendrijai ir jos nariams tvarkos, ar Savivaldybė pareiškėjos prašymo dalį dėl Namo 2

3 stogo remonto darbų atitikimo projektui ir teisės aktų reikalavimams persiuntė nagrinėti kompetentingai viešojo administravimo institucijai, nurodyti Savivaldybės rašte pateiktos išvados ( Kadangi Jūsų bendrija įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, todėl Savivaldybė vadovautis LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu negali. ) konkretų teisinį pagrindą, paaiškinti, kodėl ,44 Lt buvo pervesti ne į Bendrijos, bet į rangovų (tarp jų ir fizinių asmenų) sąskaitas, ar, prieš Savivaldybei pervedant ,44 Lt į rangovo Z bei į UAB S nurodytas sąskaitas, buvo atlikta rangos sutarčių sudarymo teisėtumo kontrolė (jeigu taip pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne nurodyti priežastis), ar buvo atlikta rangos sutarčių įvykdymo kontrolė, t. y. patikrinta, kokia faktinė remonto darbų kaina, ar darbai, už kuriuos mokama, yra atlikti, ar jie atlikti tinkamai (jeigu taip pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne nurodyti priežastis), informuoti, ar buvo atlikta Namo naudojimo priežiūra ir nustatyta, ar Namo būklė po stogo remonto yra tinkama, ar tinkamai atliekama Namo techninė priežiūra, nes, kaip nurodo pareiškėja, per sujungimus jau pradėjo varvėti vanduo į 3 aukšto balkonus ir per latakų sujungimus (jeigu priežiūra buvo atlikta pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ne nurodyti priežastis) ir kt. Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 4. Iš VVTAT raštu Nr ir raštu Nr pateikto informacijos bei dokumentų nustatyta: 4.1 VVTAT gavo X pareiškimą (reg. Nr ) dėl Bendrijos pirmininkės veiksmų, organizuojant Namo stogo rekonstrukcijos darbus. [...] Pareiškėja taip pat prašo išnagrinėti pateiktas sutartis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. VVTAT atsakyme į pareiškimą informavo pareiškėją, kad daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą, valdymą ir veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą bei daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės valdymą nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas [...] [toliau Įstatymas]. [...]. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašyme išdėstytus klausimus dėl Bendrijos pirmininkės veiksmų, taip pat dėl savivaldybės skirtų lėšų pervedimo, įgaliota spręsti Kauno rajono savivaldybė. VVTAT, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio l dalies 3 punktu ir Viešojo administravimo įstatymo [...] 23 straipsnio 4 dalimi, perdavė skundą pagal kompetenciją nagrinėti Savivaldybės administracijai. ; 4.2. VVTAT pagal kompetenciją priėmė šiuos nutarimus: Dėl UAB S pirkimo pardavimo sutarties ir konstatavo: 1) [...], 4. Sutarties 2.3 punkte numatyta: Pirkėjui laiku nesumokėjus Sutarties 2.2 punkte nurodytos sumos, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,2 % delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną ". Aukščiau minėtas Sutarties punktas įtvirtina sankciją pirkėjui tais atvejais, kuomet pirkėjas laiku nesumoka Sutarties 2.2 punkte nurodytos sumos, tuomet jis privalo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną apmokėti praleistą dieną. Vertinant Sutartyje nustatytą delspinigių dydį 0,2 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, pastebėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje Nr. 3K-3-503/2007 yra konstatavęs, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą yra svarstytas aiškiai per didelių netesybų klausimas ir, taikant Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalį, priimta sprendimų dėl jų dydžio nustatymo (pvz., nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K , nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316). Iš jų galima daryti išvadą, kad sutartimi nustatytos 0,2 % ir didesnės netesybos paprastai yra aiškiai per didelės. Pažymėtina ir tai, kad galiojančiame Civiliniame kodekse nėra numatyta baudinių netesybų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos patirtus nuostolius (Restitutio in integrum principas), tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Teismų praktiką formuojančiose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse yra ne kartą konstatuota, kad komercinėje praktikoje įprasti delspinigiai yra 0,02 proc. už kiekvieną praleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005, [...] nutartis civilinėje byloje Nr. 3R-3-173/2006). Pažymėtina, kad teismas ar kompetentingos valstybės 3

4 institucijos turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2005, [...] nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2004 ir kt.). Tokiu būdu, darytina išvada, kad Sutarties 2.3 punkte nustatytos 0,2 % delspinigių normos taikymas nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną yra neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. ; 2) 5. Sutarties 3.3 punkte numatyta: [...] Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Prekių gavimo. [...] Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 10 (dešimt) dienų nuo prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi kitų trūkumų ar defektų. Sutarties 3.4 punkte įtvirtinta: Tuo atveju, jeigu Prekės turi trūkumų kurie įforminami Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas privalo jas neatlygintinai pakeisti analogiškomis Prekėmis be trūkumų per atskiru šalių susitarimu nustatytą terminą. Minėtu Sutarties 3.3 punktu yra apribojama vartotojo teisė reikšti pretenzijas pardavėjui dėl paslėptų prekės trūkumų, t. y. pirkėjas gali pareikšti pretenzijas raštu dėl prekių paslėptų trūkumų ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prekių gavimo, o nepareiškus per šį laiką, laikoma, kad prekės yra kokybiškos ir neturi kitų trūkumų ar defektų. Tuo tarpu, Sutarties 3.4 punktas nustato, jeigu prekės turi trūkumų, kurie įforminami Sutartyje nustatyta tvarka, pardavėjas privalo jas neatlygintinai pakeisti analogiškomis prekėmis be trūkumų per atskiru šalių susitarimu nustatytą terminą. Pažymėtina, jog Civilinio kodekso straipsnis nustato bendrąjį dvejų metų garantinį terminą, per kurį pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų. Pagal Civilinio kodekso straipsnio 4 dalį pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš pardavėjo: 1) pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 2) atitinkamai sumažinti prekės kainą; 3) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus; 4) atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino pirkėjas pats ar trečiųjų asmenų padedamas. [...] Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Sutarties 3.3 punktas, apribojantis vartotojo teisę pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų dvejų metų laikotarpiu bei Sutarties 3.4 punktas numatantis, kad nekokybišką prekę pardavėjas privalo tik neatlygintinai pakeisti analogiškomis prekėmis ir nesuteikiant teisės vartotojui pačiam pasirinkti teisių gynimo būdų, įtvirtintų aukščiau aptartuose teisės aktuose, iš esmės apriboja vartotojo teises bei pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai. ; 3) VVTAT, nutaria: 1. Pripažinti, kad Sutarties 2.3 punktų sąlygos atitinka Civilinio kodekso straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 2. Pripažinti, kad Sutarties 3.3 bei 3.4 punktų sąlygos atitinka Civilinio kodekso straipsnio 2 dalies 2 punkto sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju ar kita šalimi tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. ; Dėl tarp Z ir DNSB G sudarytos rangos sutarties konstatavo: 1) [...] Tarp Z ir DNSB G sudaryta Sutartis yra vartojimo sutartis. Pateiktai Sutarčiai taikomos Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios vartojimo sutarčių ypatumus. [...]. 4. Sutarties 3.1 punkte numatyta: Darbdaviui neatsiskaičius su Darbininku terminais, numatytais šioje sutartyje, Darbdavys moka,,darbininkui delspinigius 0,2 % dydžio nuo neapmokėtų darbų sumos už kiekvieną apmokėti pavėluotą dieną. Aukščiau minėtas Sutarties punktas įtvirtina sankciją bendrijai, tais atvejais, kuomet bendrija laiku neatsiskaito su rangovu: tuomet bendrija privalo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo nepamokėtų darbų sumos už kiekvieną apmokėti praleistą dieną. [...] darytina išvada, kad Sutarties 3.1 punkte nustatytos 0,2 % delspinigių normos taikymas nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną yra neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. ; 2) Sutarties 4.3 punkte numatyta: Laiku nepristatytų medžiagų ar esant blogoms oro sąlygoms, dienos išsiskaičiuoja iš termino. Aukščiau išdėstytu Sutarties punktu nustatoma, kad dėl laiku nepristatomų medžiagų ar esant blogoms oro sąlygoms terminas, skirtas rekonstrukcijos darbams atlikti, išsiskaičiuojamas iš termino. Pažymėtina, kad pagal Civilinio kodekso

5 straipsnio 4 dalį kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004 konstatavo, kad Verslas yra veikimas savo rizika, todėl verslininkas turi prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką (rūpestingai pasirinkti trečiuosius asmenis įsipareigojimams įvykdyti, turėti galimybių, kontroliuoti jų veiklą ir panašiai). Verslininkui sutartinė civilinė atsakomybė nebus taikoma tuo atveju, jei jis įrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Sutarties 4.3 formuluotę, terminas, rekonstrukcijos darbams atlikti, pratęsiamas, jei viena iš priežasčių yra tai, jog medžiagos buvo pristatytos ne laiku. Atkreiptinas dėmesys, kad rangovas Z yra savo srities specialistas profesionalas, veikiantis savo rizika. Taigi rangovas laikytinas atsakingu prieš vartotoją dėl trečiųjų asmenų, kuriuos jis pasitelkė Sutarties vykdymui, veiksmų. Ir tik tuomet, jeigu rangovas įrodo, kad rekonstrukcijos darbai vėluoja būti priduoti ne dėl jo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su rangovu (jie nebuvo pasitelkti rangovo Sutarties įvykdymui, u jų veiksmus rangovas neatsako), ir darbininkas negalėjo jų veiksmų numatyti, rangovas gali neatsakyti už pavėluotai atliktus veiksmus. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta aukščiau, Sutarties 4.3 punkto sąlyga panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su darbininku tuo atveju, kai darbininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus. ; 3) VVTAT nutaria: 1. Pripažinti, kad Sutarties 3.1 punktų sąlygos atitinka Civilinio kodekso straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 2. Pripažinti, kad Sutarties 4.3 punkto sąlyga atitinka Civilinio kodekso straipsnio 2 dalies 2 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. 5. Iš Savivaldybės raštu Nr. SD-1153 pateiktos informacijos bei dokumentų nustatyta, kad: 5.1. pasak Savivaldybės pareigūnų: Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punkte nustatyta, kad viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, [...], veiklos priežiūra ir kontrolė. Ši įstatymo nuostata suponuoja, kad Savivaldybė bendrijų valdymo organų priežiūrą gali vykdyti tik įstatymų nustatyta tvarka ir neperžengiant įstatymų numatytos kompetencijos ribų. Dėl šio aspekto pažymėtina, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nėra nustatyta savivaldybių bendrijų valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarka, o tik numatyta prievolė organizuoti ir užtikrinti bendrijų nemokamą konsultavimą jų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais. Įstatyme, be kita ko, nustatyta: (1) nuo bendrijos įregistravimo dienos bendrija įgyja juridinio asmens teises (14 straipsnio 5 dalis); (2) savivaldybės, remia būsto savininkus bei jų bendrijas, siekiančias tinkamai prižiūrėti, atnaujinti ar apšiltinti savo būstus ir bendrojo naudojimo objektus, o rėmimo būdus ir sąlygas nustato savivaldybių tarybos atitinkamose rėmimo programose (32 straipsnio l ir 3 dalys); (3) savivaldybių administracijų direktoriai organizuoja ir užtikrina bendrijų nemokamą konsultavimą jų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais (32 straipsnio 4 dalis). Taip pat Įstatymo 35 straipsnyje numatyta, kad ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių, juridinių asmenų, valstybės ar savivaldybės institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybė negalėjo spręsti ginčų tarp bendrijos pirmininko ir bendrijos nario, ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėjo perduoti X skundą nagrinėti pagal kompetenciją (Aplinkos ministro įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR :2002 Statinio statybos rūšys [...]). Bendrijos veiklos tyrimas ir kontrolė reglamentuojami Įstatymo 24 straipsnyje. Kaip jau minėta, ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių, juridinių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymo 23 straipsnio 5 dalis nustato, kad bendrijos pirmininkas privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl bendrijos pirmininko nutarimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, šį ir kitus Lietuvos 5

6 Respublikos įstatymus. Civilinio kodekso (toliau CK) straipsnis numato, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas. CK straipsnio l ir 2 dalys numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles; asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato darbų rezultato kokybės garantinį terminą, darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą (CK straipsnio l dalis ir straipsnio l dalis) ; Bendrijos valdymo organas (-ai) dėl Seimo kontrolieriaus rašte išdėstytų klausimų į Savivaldybę nesikreipė. Bendrija įgyvendina namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrija yra skirta namų bendrojo naudojimo patalpoms, bendrojo naudojimo inžinerinei įrangai, bendrojo naudojimo namo konstrukcijoms prižiūrėti, remontuoti, kitaip tvarkyti ir eksploatuoti, aplinkai (priskirtam žemės sklypui) tvarkyti. Tai yra viena bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų, tačiau nuosavybės teisė į bendrojo naudojimo objektus bendrijai nėra perduodama. Įgyvendinant teises ir pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, o tarp bendrijos ir trečiųjų asmenų, susiklosto išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, kuriuose dalyvauja savininkus atstovaujanti bendrija Bendrijos narė X su skunde Seimo kontrolieriui suformuluotais civilinių teisinių santykių klausimais į Savivaldybę kreipėsi ir [...], t. y. Savivaldybės Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo [toliau Fondas] taryba, priimdama sprendimus, nebuvo gavusi Bendrijos narės X pretenzijų bendrijos pirmininkei Y ir rangovui. Be to, Savivaldybės žiniomis Y nuo nėra Bendrijos pirmininkė pareiškėja kreipėsi į Savivaldybę Dėl stogo remonto darbų (prašymo registracijos Nr. GD-344): 1) pateikdama informaciją, nurodytą pažymos 1.1, 1.7 punktuose, bei pažymėdama, kad rangovus neaiškiu būdu, pasirinko Namo pirmininkė ir nesuderinus esminių klausimų su Namo gyventojais pasirašė sutartis dėl Namo didelės apimties stogo rekonstrukcijos, kad, jos nuomone, Rangovas Z nesilaikė Statybos įstatymo reikalavimų, Namo remonto darbai buvo atliekami netinkamomis klimato sąlygomis (prasidėjo lietūs), nauja stogo danga buvo dedama, neįvertinus senų medinių konstrukcijų būklės, nešalinant supuvusių ar susidėvėjusių konstrukcijų dalių. Pašalintos tik kai kurios medinės konstrukcijos buvo pakeistos naujomis, bet neimpregnuotomis ir šlapiomis (Medinės konstrukcijos 2 mėnesius gulėjo ant žemės, neapsaugotos nuo lietaus, o vėliau buvo sumontuotos) ; Bendrijos pirmininkė, neinformuodama gyventojų apie stogo rekonstrukciją, savavališkai, piktnaudžiaudama savo padėtimi, vienašališkai, be gyventojų žinios suderino stogo renovavimo sąmatą ir darbų apimtį, pažeidė konkurso skelbimo taisykles dėl rangovo pasirinkimo, nekontroliavo rangovo atliekamų remonto darbų kokybės ir terminų, nesiėmė jokių priemonių atsiradusių stogo defektų šalinimui, sąmoningai vilkino sutarčių ir dokumentų pateikimą gyventojams. ; Gyventojai praneša, kad per sujungimus jau pradėjo varvėti vanduo į 3 aukšto balkonus ir per latakų sujungimus ; 2) prašydama: - įvertinti, ar 1) Bendrijos pirmininkė, sudarydama sutartis su rangovais, tinkamai atstovavo Namo gyventojams, ar sutartys atitinka bendruosius sutarties sudarymo sąžiningumo principus; 2) Bendrijos pirmininkė, laiku nepateikdama prašomos informacijos apie stogo renovavimą, nepažeidė teisės aktų ir gyventojų interesų; 3) teisėtai vyko Namo stogo remonto darbų rangovo pasirinkimas; 4) ar rangovo pateikta darbų sąmata faktiškai atitinka atliktų darbų apimtį ir rinkos įkainius, ar naudotos tinkamos statybinės medžiagos; 5) ar darbai atlikti pagal darbo projektą, ar tenkina technines specifikacijas ir nepažeidžia statybos reglamento ; - atsakyti į klausimus, Kas perdavė atliktus darbus? Kas pasirašė, kad priėmė? Ar darbai atlikti pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus? Darbų perdavimo priėmimo akto bendrijos gyventojai nematė, niekas nesupažindino ir apie užbaigtus darbus, nors faktiškai jie dar neužbaigti neuždėtas žaibolaidis, gaisro apsauginė tvorelė, neišvežtos šiukšlės, bei į klausimą, nurodytą pažymos 1.4 punkte Pareiškėja papildė prašymą Savivaldybei: 6

7 1) pateikdama informaciją, nurodytą pažymos 1.2, 1.3, 1.6 punktuose; 2) prašydama: atsakyti ar Jums buvo pateiktas remonto aprašas ar darbo projektas? Ar buvo duotas rašytinis įgalioto savivaldybės tarnautojo pritarimas parengtam paprastojo stogo remonto aprašui, nurodytam Statybos įstatymo 20 str. l dalies 9 punkte? ; atsakyti į visus klausimus pateiktus šiame rašte ir pateikti teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis pagristas išvadas Savivaldybė raštu Nr. SD-668 pateikdama atsakymą pareiškėjai į jos ir prašymus (pažymos ir punktai): 1) informavo, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo [...] 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 113 ( sprendimo TS-15I redakcija), atsižvelgiant į Fondo tarybos posėdžio protokolą Nr. 2 patvirtintus nuostatus, Fondo tarybos posėdžio protokolu Nr. 4 pritarta DNSB G paramos lėšų skyrimui ir pervesti ,44 Lt. už atliktus darbus į rangovo Z, bei į UAB S pateiktas sąskaitas. ; 2) Kadangi Jūsų bendrija įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, todėl Savivaldybės administracija vadovautis LR Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu negali. Ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių, juridinių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. ; 5.3. Savivaldybės administracijos direktorius gavo Bendrijos paraišką Dėl lėšų skyrimo stogo ir lietvamzdžių renovacijos darbams [ Šiuo metu neatidėliotinas yra dvišlaičio stogo pakeitimas, nes viršutiniuose aukštuose dėl stipraus lietaus gyventojus semia. Nėra kito kelio, kaip kuo skubiausiai keisti stogą, taip pat ir lietaus nuotekų vamzdyną, bei ventiliacijos sistemą. Reikia atlikti 80 tūkstančių litų vertės darbus (sąmatą pridedame). Esame 66 procentais pensininkai (sąrašą pridedame) sunkiai verčiamės, nepajėgiame savo lėšomis darbų visų išlaidų padengti. Labai prašome Jūsų pagal galimybę skirti mums minėtiems stogo renovacijos darbams bent tūkstančių litų iš Savivaldybės biudžeto, už ką Namo gyventojai Jums bus labai dėkingi. ]. Prie paraiškos buvo pridėta UAB T sudaryta stogo dangos ir jos pakeitimo darbų sąmata [...] įvyko Savivaldybės Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo [toliau Fondas] tarybos posėdis, kuriame svarstytas Bendrijos prašymas skirti tūkst. Lt stogo ir lietaus nuvedimo sistemos renovacijai. Posėdyje nutarta patikrinti prašymo ir sąmatos pagrįstumą [posėdžio protokolas Nr. 2]. Komisija surašė Pastato apžiūros aktą, kuriame nurodyta, kad Bendrijos pateiktoje paraiškoje išdėstyti faktai dėl pastato stogo ir lietaus nutekėjimo vamzdyno yra teisingi. Apžiūrėjus stogo konstrukcijas iš vidaus buvo matomi nesandarūs plyšiai tarp čerpių, pro kurias sunkiasi vanduo. Dalis stogo čerpes laikančių konstrukcijų yra supuvę [...]. Komisija padarė išvadą: Bendrijos pateiktą prašymą svarstyti fondo taryboje ir skirti paramą. [...] [akte nepateiktas sąmatos pagrįstumo vertinimas], įvyko Fondo tarybos posėdis, kuriame nutarta: Informuoti Bendriją apie galimybę skirti apie Lt paramą atliktiems darbams [...] (posėdžio protokolas Nr. 3; protokole pažymėta, kad stogo ir lietaus sistemos būklė labai prasta. Sąmatos apimtis didelė, todėl galima skirti prašomą sumą daugiau kaip Lt ) įvyko Fondo tarybos posėdis, kuriame nutarta: DNSB G paramos lėšų pervedimui darbus atlikusio rangovo Z, verslo liudijimas Nr. D [...], pagal prekių pirkimo pardavimo kvitą serija A Nr , suma ,00 Lt ir UAB S [...], pagal PVM sąskaitą-faktūrą serija STOG Nr , suma 3 490,44 Lt. (posėdžio protokolas Nr. 4); 5.4. Savivaldybei taip pat buvo pateikti šie dokumentai: atliktų darbų perdavimo priėmimo akte (pasirašytas Bendrijos pirmininkės Y ir Z) nurodyta, kad atlikta darbų už ,00 Lt (iš kurių neapmokėta ,00 Lt suma); UAB S PVM sąskaita-faktūra Nr ir 2011 m. gruodžio mėn. prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitas Nr už atliktus darbus pagal sudarytą sutartį tarp Bendrijos ir Z; 5.5. pasak Savivaldybės pareigūnų, Pagal Fondo nuostatų 21 punktą Bendrijoms skirtos lėšos pagal Fondo tarybos sprendimus pervedamos apmokant sąskaitas už atliktus darbus ar paslaugas arba įgyjamas statybines medžiagas ar įrangą [...]. ; 7

8 Savivaldybės Aplinkos skyriaus vyr. inžinierės J. Valiulytė, J. Matusevičienė ir seniūnas S. Banionis, dalyvaujant Bendrijos pirmininkei B, patikrino statinio naudotojo atliekamą statinio techninę priežiūrą. Bendrijos pirmininkė B aktą pasirašyti atsisakė statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. 05 pažymėta: Apžiūrėjus Gyvenamąjį namą [...] jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė tokia: Gera, pastatas plytų mūro, stogas skardos, pamatai betoniniai, pamatų tinkas nubyrėjęs, nuogrinda sutrūkinėjusi, medinės laiptinės durys suskilę, iškritęs durų stiklas ; Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas: 4.1. statinio techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų pašalinimo bei jų vykdymas ir kt.) Nepateikta. [...]. ; REIKALAUJU: Sutvarkyti pastato duris, bei aptrupėjusią pamatų nuogrindą, pildyti statinio techninės priežiūros žurnalą. Stebėti tolimesnę pastato būklę, bei statinių naudojimo priežiūrą vykdyti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR :2004 Statinių techninės taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas. Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 6. Lietuvos Respublikos įstatymai. 6.1 Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 ir 42 punktuose nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka ir pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, [...], veiklos priežiūra ir kontrolė Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme nustatyta: galiosiančiame iki : 1) 3 straipsnis 1. Daugiabučio namo savininkų bendrija [...] yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų [...] valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. 2. Bendrija yra privatusis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 3. Bendrijos veiklą nustato šis įstatymas, kiti teisės aktai ir bendrijos įstatai. ; 2) 13 straipsnis 1. Bendrijos įstatai nustato jos steigimą, valdymą, reorganizavimą ir likvidavimą bei bendrijos narių teises ir pareigas, valdymo ir kontrolės organų rinkimo tvarką, bendrijos nustatomų įmokų rinkimo ir naudojimo tvarką, kitus su bendrijos veikla susijusius santykius. 2. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta: [...]; 9) bendrijos lėšų naudojimo ir pajamų paskirstymo tvarka; [...]. ; 3) 20 straipsnis Aukščiausias bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimas turi teisę: [...]; 3) nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus valdybos nariams (bendrijos pirmininkui), [...] sutarčių su gyvenamųjų namų priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis sudarymo sąlygas; 4) tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką; [...]; 7) nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus; [...]. ; 4) 23 straipsnio 4 dalis Bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) per 5 darbo dienas nuo bendrijos nario kreipimosi dienos privalo suteikti jam informaciją apie bendrijos valdymo ir kontrolės organų nutarimus, turtą, lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokesčius, susijusius su bendrijos veikla. [...]. ; 5) 24 straipsnis 1. Bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) veiklą kontroliuoja revizijos komisija (revizorius). [...]. [...]. 2. Pasibaigus ūkiniams metams, revizijos komisija (revizorius) atlieka nuodugnų veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadą apie bendrijos finansinę veiklą. Bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) privalo pateikti revizijos komisijai (revizoriui) paaiškinimus ir reikalingus dokumentus. 3. Revizijos komisija (revizorius) privalo atlikti neeilinį finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendrijos narių, ir revizijos ataskaitą pateikti bendrijos narių susirinkimui. 4. Ne mažiau kaip 1/5 bendrijos narių turi teisę 8

9 prašyti teismo paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar bendrija, bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) veikė tinkamai. [...]. ; 6) 29 straipsnis 1. Bendrijos narys privalo: 1) laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos (bendrijos pirmininko) ir revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimus; 2) dalyvauti bendrijos veikloje; [...]; 5) atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas; 6) apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje; [...]. ; 7) 32 straipsnio 4 dalis Savivaldybių administracijų direktoriai organizuoja ir užtikrina bendrijų nemokamą konsultavimą jų steigimo, veiklos ir reorganizavimo klausimais. ; 8) 35 straipsnis Ginčai tarp bendrijos ir bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių, juridinių asmenų, valstybės ar savivaldybės institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. ; įsigaliosiančiame nuo : 1) 3 straipsnis 1. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Šio juridinio asmens teisinė forma, kurią nustato šis įstatymas, yra bendrija. 2. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, bendrijos įstatams ir veiklos tikslams. 3. Bendrijai draudžiama: 1) bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose; 2) teikti paskolas, garantuoti, laiduoti, įkeisti bendrijos turtą ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. 4. Bendrijos veiklai mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau Civilinis kodeksas) ketvirtosios knygos XIV skyriaus normos, reglamentuojančios paprastąjį turto administravimą. [...]. 9. Bendrijos funkcijos, atsižvelgiant į valdomų objektų ypatumus, nustatomos bendrijos įstatuose. ; 2) 20 straipsnis 1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui. ; 3) 23 straipsnis 1. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose. 2. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. ; 4) 27 straipsnis 1. Savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais. 2. Bendrijų steigimui ir veiklai gali būti teikiama savivaldybių finansinė parama pagal savivaldybių patvirtintas bendrijų rėmimo programas, taip pat kitas programas, finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. [...] Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta: Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. [...] Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnyje nustatyta: 1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka šias funkcijas: 1) užtikrina vartotojų teisių apsaugą; [...]; 5) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų skundus; 6) įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas; [...]. 9

10 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta: 1) 6 punktas Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir vieno langelio principais, o teikdami asmenims informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme [...] nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. ; 2) 10 punktas Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis. 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 351 ( įsakymo Nr. D redakcija) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR :2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyta: 1) 4 punktas [...]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos: [...]; 4.3. privalomieji darbai atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą ; 2) 5 punktas Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: 5.1. reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo [...]; gaisrinės saugos [...]; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos [...]; saugaus naudojimo [...]; apsaugos nuo triukšmo [...]; energijos taupymo ir šilumos saugojimo [...]; 5.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse [...]; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. ; 3) 6 punktas Gyvenamojo namo savybės turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. ; 4) 30 punktas Gyvenamųjų namų naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybės administracija. 9. Kauno rajono savivaldybės teisės aktai: 9.1. tarybos sprendimu Nr. 113 ( sprendimo Nr. TS-151 redakcija) patvirtintuose Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatuose nustatyta: 1) 2. Fondo paskirtis padėti daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau vadinama bendrijos) išsaugoti gyvenamąjį fondą, remti jas šalinant jų valdomų namų techninius defektus, remontuojant ir atnaujinant bendrojo naudojimo objektus, taupant energiją. ; 2) 9. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta 7 asmenų fondo taryba, susidedanti iš 3 Savivaldybės tarybos narių ir 4 Savivaldybės administracijos darbuotojų. [...]. ; 4) 10. Fondo taryba yra kolegialus organas, galintis priimti sprendimus Tarybos kompetencijai priskirtais Fondo veiklos klausimais. ; 5) 16. Bendrijos, vadovaudamosi šių nuostatų 23.1, 23.2 ir 23.3 punktais, Fondo tarybos nustatyta tvarka ir laiku pateikia jai prašymą skirti lėšas ir šių lėšų poreikį patvirtinančius dokumentus, planuojamą investicijų sumą ir nurodo bendrijos narių šiam tikslui skiriamas lėšas ir (ar) skolinamas lėšas, bendrijos steigimosi išlaidas patvirtinančius dokumentas. ; 6) 17. Fondo taryba, gavusi bendrijos prašymą, nustatyta tvarka įvertina visą pateiktą dokumentaciją, apžiūri namą vietoje ir surašo apžiūros aktą. Apžiūrint namą Fondo tarybai talkina Savivaldybės administracijos specialistai. Esant reikalui, Fondo taryba namo apžiūrai gali sudaryti nepriklausomų ekspertų komisiją. Namo apžiūroje privalo dalyvauti bendrijos pirmininkas arba bendrijos įgaliotas asmuo. ; 7) 18. Fondo taryba, atsižvelgdama į fonde turimas (numatomas turėti) lėšas, bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimą dėl paramos dydžio ir lėšų skyrimo ir nustato bendrijų rėmimo eiliškumą. Lėšos pirmiausia skiriamos avarinės būklės namams 10

11 ir jų inžinierinei įrangai remontuoti, taip pat bendrijoms, kuriose santykinai didesnioji patalpų savininkų dalis yra bedarbiai, neįgalieji, pensininkai, socialinės pašalpos gavėjai. Už pažymų apie remtinus asmenis pateikimą atsakinga pati bendrija. Jei prie prašymo dokumentai nepateikiami, lėšos bendrijai skiriamos bendra tvarka. ; 8) 21. Bendrijoms skirtos lėšos pagal Fondo tarybos sprendimus pervedamos apmokant sąskaitas už atliktus darbus ar paslaugas arba įgyjamas statybines medžiagas ar įrangą. ; 9) 23. Fondo lėšos naudojamos: daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių, saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti; daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų parengimo ir (ar) įgyvendinimo išlaidų daliai padengti; daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidoms apmokėti. ; 9.2. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos posėdžio protokolu Nr. 2 ( posėdžio protokolo Nr. 3 redakcija, posėdžio Nr. l redakcija) patvirtintame Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo darbo tvarkos apraše nustatyta: 1) Bendroji dalis Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo darbo tvarkos aprašas skirtas teisingai paskirstyti lėšas daugiabučių namų savininkų bendrijoms, išsaugojant gyvenamųjų namų fondą, šalinant techninius defektus, remontuojant ir atnaujinant bendrojo naudojimo objektus ir taupant energiją. ; 2) Bendrijų prašymų priėmimas. [...]. 3. Prašymai priimami tik su išankstine numatomų atlikti bendrojo naudojimo objektų remonto darbų sąmata. 4. Fondo taryba daugiabučio namo būklei įvertinti ir pateiktai remonto darbų sąmatai patikrinti sudaro darbo grupę. Darbo grupės darbe kviečiamas dalyvauti Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus specialistas ir seniūnijos, kurioje yra apžiūrimas daugiabutis namas, seniūnas. Namo apžiūroje privalo dalyvauti bendrijos pirmininkas ar bendrijos įgaliotas asmuo. 5. Darbo grupė Fondo tarybos posėdžiui pateikia daugiabučio namo apžiūros aktą su išvadomis dėl lėšų skyrimo. [...]. ; 3) Fondo lėšų skyrimas. [...]. 2. Pagal pateiktus bendrijų prašymus ir daugiabučio namo apžiūros aktus su darbo grupės išvadomis dėl lėšų skyrimo, nustatomas bendrijų rėmimo eiliškumas. 3. Fondo taryba sprendimą dėl lėšų skyrimo bendrijai priima tik pateikus būtinus dokumentus: darbų sutarties su rangovu, darbų sąmatos, darbų atlikimo akto ir sąskaitos faktūros kopijas. 4. Lėšos už atliktus darbus rangovui pervedamos pagal Fondo tarybos posėdžio protokolą. 5. Bendrija paramą iš Fondo lėšų gali gauti ne dažniau kaip vieną kartą metuose. Pirmenybė teikiama bendrijai, negavusiai paramos praeitais metais. [...]. Skundo tyrimo išvados 10. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 6 9 punktai) ir atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1 5 punktai), konstatuotina, kad: spręsdama paramos Bendrijai klausimus Savivaldybė, vadovaudamasi Fondo nuostatais (pažymos 9.1 punktas) ir Fondo tarybos posėdžio nutarimu (pažymos 5.3 punktas), turėjo nustatyta tvarka įvertinti visą pateiktą dokumentaciją, apžiūrėti Namą vietoje ir surašyti apžiūros aktą, atsižvelgti į Bendrijos pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, patikrinti prašymo ir sąmatos pagrįstumą, tačiau Savivaldybė neįvertino Namo stogo ir lietaus nutekėjimo vamzdyno remonto sąmatos pagrįstumo (Fondo tarybos posėdžio protokole tik fiksuota, kad sąmatos apimtis didelė ); Savivaldybė, nagrinėdama pareiškėjos prašymą (su papildymu) dėl Bendrijos organizuoto Namo remonto, nemotyvuotai ir nepagrįstai konstatavo, kad negali vykdyti Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės (pažymos punkto 2 papunktis). Savivaldybė, vykdydama Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, vadovaudamasi Įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, informacijos teikimo išsamumo principo bei kitų teisės aktų reikalavimais, turėjo suteikti konsultaciją (informaciją) Bendrijos narei ir Bendrijos pirmininkui dėl Bendrijos veiklos šiais klausimais teisinio reglamentavimo ir vykdymo tvarkos, pagal kompetenciją išsamiai atsakyti į pareiškėjos keliamus klausimus (dėl kitų klausimų nagrinėjimo persiųsti skundą kompetentingai viešojo administravimo institucijai), atlikti Namo (ypač stogo) naudojimo priežiūrą (nes pareiškėja skundėsi: Gyventojai praneša, kad per 11

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau