_sprendima_S-182_( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "_sprendima_S-182_( )"

Transkriptas

1 Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R SKUNDO 2018 m. spalio 26 d. Nr. S-182 (7-168/2018) Vilnius komisijos pirmininkės komisijos narių sekretoriaujant Editos Galiauskaitės Andriaus Veniaus pranešėjas Rasos Stravinskaitės Vilmos Vildžiūnaitės Ramutei Matkevičienei mokesčių mokėtojui nedalyvaujant dalyvaujant mokesčių administratoriaus atstovui Mindaugui Česnauskui 2018 m. spalio 2 d. išnagrinėjusi N. R. (toliau Pareiškėja) skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau Inspekcija) sprendimo Nr , n u s t a t ė: Inspekcija ginčijamu sprendimu patvirtino Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Kauno AVMI) sprendimo Nr. (7.46)FR dėl patikrinimo akto Nr. (7.46) FR tvirtinimo nurodymus Pareiškėjai sumokėti į biudžetą 3814,30 Eur pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM), 2420,07 Eur PVM delspinigius, 381 Eur PVM baudą (10 proc. mokesčio dydžio), 7454,52 Eur gyventojų pajamų mokestį (toliau GPM), 4125,85 Eur GPM delspinigius ir 745 Eur GPM baudą (10 proc. mokesčio dydžio). Kauno AVMI, atlikusi pakartotinį Pareiškėjos GPM ir PVM mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo iki , nustatė, kad Pareiškėja ir jos sutuoktinis R. M. (santuoka nutraukta ) įsigijo žemės sklypą, kuriame vykdė gyvenamojo namo statybą ir įregistravo naujai pastatytą gyvenamąjį namą bei suformavo keturis turtinius vienetus (butus su dalimi žemės sklypo). Šiuos butus neišlaikę nuosavybėje 5 metus pardavė: 2011 m. du butus už Lt ir 2012 m. du butus už Lt. Atsižvelgdama į šiuos sandorius ir kitas nustatytas faktines aplinkybes, Kauno AVMI nustatė pažeidimus: - Pareiškėja už 2012 m. kovo mėnesį nuo gautų Lt nekilnojamojo turto pardavimo pajamų neapskaičiavo Lt pardavimo PVM;

2 2 - į PVM atskaitą neįtraukė 6114,61 Lt pirkimo PVM; - pateiktoje metinėje pajamų deklaracijoje už 2011 m. neteisingai deklaravo gautas pajamas, t. y. deklaravo Lt, o turėjo deklaruoti Lt nekilnojamojo turto pardavimo pajamas; - Pareiškėja pateiktoje metinėje pajamų deklaracijoje už 2011 metus nedeklaravo 44267,16 Lt nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidų; - Pareiškėja už 2012 m. nedeklaravo gautų Lt nekilnojamojo turto pardavimo pajamų ir nuo jų neapskaičiavo į biudžetą mokėtino GPM; - Pareiškėja nedeklaravo 37687,03 Lt nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidų; Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus pakartotinio patikrinimo metu Pareiškėjai apskaičiuoti aukščiau nurodyti mokesčiai ir su jais susijusios sumos. Inspekcija nurodo, kad analizavo Kauno AVMI sprendimo Nr. (7.46)FR pagrįstumą Pareiškėjos skunde išdėstytų argumentų ribose. Faktinės aplinkybės. Pareiškėjai pagal kredito sutartį Nr , kuri buvo pakeista susitarimu pakeisti sutarties Nr sąlygą Nr. 1, AB SEB bankas suteikė Lt (173420,54 Eur) kreditą būsto remontui ir šeimos poreikiams tenkinti terminui iki Kredito grąžinimo užtikrinimui banko naudai buvo įregistruota žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kiemo statinių, esančių Y, hipoteka. Pareiškėjos sutuoktinis paskolos sutartimi iš S. M. pasiskolino Lt. Sutartyje numatyta, kad Pareiškėjos sutuoktinis mokės 3 proc. metines palūkanas. Paskolos grąžinimo terminas numatytas po 6 mėnesių nuo šios sutarties pasirašymo. Pareiškėja ir jos sutuoktinis įsigijo žemės sklypą, esantį X, kuriame vykdė gyvenamojo namo statybą įregistravo gyvenamąjį namą, jį padalijo į keturis turtinius vienetus, kuriuos kartu su žemės sklypu pardavė m. Pareiškėja kartu su sutuoktiniu 2011 metais pardavė 2 nekilnojamojo turto objektus (¼ ir ¼ dalis minėto gyvenamojo namo) ir gavo Lt, 2012 metais pardavė 2 nekilnojamojo turto objektus (¼ ir ¼ dalis minėto gyvenamojo namo), gavo Lt. Pakartotinio patikrinimo metu Pareiškėjos išlaidomis buvo pripažintos tos Pareiškėjos išlaidos, kurioms pagrįsti buvo pateikti tai patvirtinantys dokumentai, t. y. žemės sklypo įsigijimo išlaidos, mokėjimai už statybines medžiagas bei prekes ir paslaugas, pardavimo sandorio mokestis notarui. Dėl paskolų ir palūkanų vertinimo. Pareiškėjos teigimu, mokesčių administratorius nepagrįstai kaip Pareiškėjos ir jos sutuoktinio išlaidų nevertino bankui ir kitiems kreditoriams grąžintų paskolų sumų ir sumokėtų palūkanų už suteiktas paskolas. Pareiškėja cituoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau GPMĮ) 19 straipsnio komentarą ir nurodo, kad tais atvejais, kai gyventojas parduoda daiktą, kurio įsigijimui buvo paėmęs paskolą, tai tokio turto įsigijimo kaina yra faktiškai patirtos išlaidos neatsižvelgiant į tai, ar paskola jau grąžinta ar ne. Palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą, nepriskiriamos to turto ir / arba daikto įsigijimo kainai. Inspekcija sprendime cituoja GPMĮ 19 str. 1 dalies nuostatas ir nurodo, kad GPMĮ komentare minėto straipsnio 1 2 dalies nuostatos yra aiškinamos taip, kad tais atvejais, kai gyventojas parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn paties pasistatytą (pasigamintą) ir vėliau rekonstruotą ir / arba po atlikto kapitalinio remonto namą, garažą, sodo namelį ir pan., tai tokio turto ir / arba daikto įsigijimo kaina apskaičiuojama sudedant faktiškai patirtas turto ir / arba daikto įsigijimo išlaidas, gyventojo (ar jo sutuoktinio) nuosavomis lėšomis patirtas turto rekonstravimo ir / arba kapitalinio remonto išlaidas, gyventojo (ar jo sutuoktinio) rekonstrukcijai ir / arba kapitaliniam remontui paimtos ir panaudotos paskolos dalį, kuri buvo grąžinta turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dieną. Palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą nepriskiriamos to turto ir / arba daikto įsigijimo kainai. Pagal GPMĮ nuostatas turto įsigijimo kainai priskiriami tik privalomi mokėjimai. Palūkanos nėra privalomas mokėjimas tai kitas sandoris, kurį sudarydamas gyventojas pats

3 3 prisiima riziką, kad pardavęs skolintais pinigais įsigytą turtą gali patirti nuostolių. Aiškinantis turto (daikto) kainą, reikėtų vadovautis ne tik GPMĮ 19 straipsniu, bet ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) str. 1 dalimi: Parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu. Vadinasi, tai piniginių lėšų suma, nustatyta pirkimo ir pardavimo sandorio šalių, t. y. pardavėjo ir pirkėjo susitarimu, ji yra vienoda ir viena tiek pardavėjo, tiek pirkėjo atžvilgiu (įvykus sandoriui, turto pardavimo kaina lygi nusipirkto turto įsigijimo kainai). Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau LVAT) sprendime administracinėje byloje Nr. ea /2018 pripažino paskolos palūkanas turto įsigijimo išlaidomis, tačiau LVAT sprendimas priimtas atsižvelgiant į individualias ginčo aplinkybes ir taikytinas tik nagrinėto ginčo atveju. Atsižvelgdama į išdėstytas teisės aktų nuostatas bei nustatytas faktines aplinkybes, Inspekcija konstatavo, kad Pareiškėjos kreditoriams sumokėtas palūkanas Kauno AVMI pagrįstai nepriskyrė nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidoms. Pažymėtina, kad patikrinimo metu, vadovaujantis Pareiškėjos ir jos sutuoktinio išlaidomis, susijusiomis su nekilnojamojo turto, esančio X., įsigijimu, buvo pripažintos išlaidos, susijusios su žemės sklypo įsigijimu (žemės sklypo įsigijimo kaina ir išlaidos notarui), pateikti statybos išlaidas patvirtinantys dokumentai bei išlaidos notarui, susijusios su nekilnojamojo turto pardavimu. Dėl delspinigių. Pareiškėjai neaišku, kaip ir už kokius laikotarpius apskaičiuoti delspinigiai. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX (toliau MAĮ) 96 str. 1 dalies 1 punkto nuostatas už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme numatytu atveju mokesčių administratoriaus) apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį mokesčių mokėtojui skaičiuojami delspinigiai. Vadovaujantis MAĮ 97 str. 1 dalimi, 98 str. 1 dalies 1 2 punktais bei Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. VA-25 Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo patvirtintos Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos 32 punktu, delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai mokestis pagal tuo metu galiojančius mokesčių teisės aktus turėjo būti sumokėtas į biudžetą ir baigiami skaičiuoti mokesčio sumokėjimo (sugrąžinimo) į biudžetą dieną (įskaitytinai) arba tą dieną, kai mokestinė prievolė pasibaigia kitais šio Įstatymo 93 straipsnyje nustatytais pagrindais. MAĮ 98 str. 2 dalyje nustatyta maksimali delspinigių skaičiavimo trukmė. Delspinigiai, pradėti skaičiuoti šio Įstatymo 97 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka, skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos, o mokesčių mokėtojui nesumokėjus jo (atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytu atveju mokesčių administratoriaus) apskaičiuoto nedeklaruojamo mokesčio, delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų nuo atitinkamo mokesčio įstatyme numatyto sumokėjimo termino. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų MAĮ nuostatų, šiame įstatyme nėra numatyta galimybė neskaičiuoti delspinigių už laiku nesumokėtą mokesčių administratoriaus apskaičiuotą mokestį. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad delspinigiai Pareiškėjai apskaičiuoti pagrįstai, nes Pareiškėja laiku nedeklaravo ir nesumokėjo mokėtinų GPM ir PVM sumų. Detalus delspinigių apskaičiavimas yra pridedamas prie Inspekcijos sprendimo kaip sprendimo priedas (2 lapai), iš kurio Pareiškėja galės matyti už kokius laikotarpius, nuo kokių prievolių apskaičiuoti delspinigiai. Dėl baudų. Mokesčių mokėtojų atleidimą nuo baudų reglamentuoja MAĮ 141 straipsnis ir Atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-144 Dėl atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklių patvirtinimo, 5 ir 6 punktuose nurodyti pagrindai, kuriems esant mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo baudų. Esant nors vienam atleidimo nuo baudų pagrindui, nurodytam MAĮ 141 str. 1 dalyje, pagal to paties įstatymo 141 str. 2 dalį bei Taisyklių 6 punktą nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai su paskirta bauda susijęs mokestis yra sumokėtas (įskaitytas

4 4 mokesčių mokėtojo prašymu), išieškotas (įskaitytas mokesčių administratoriaus iniciatyva) ar su paskirta bauda susijusio mokesčio sumokėjimo terminas MAĮ 88 straipsnyje nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas. Atsižvelgiant į tai, kad nėra įvykdyta MAĮ 141 str. 2 dalyje nurodyta sąlyga, t. y. mokėtinos mokesčių sumos nėra sumokėtos ar jų sumokėjimas nėra atidėtas / išdėstytas, negali būti sprendžiamas atleidimo nuo baudų klausimas pagal MAĮ 141 str. 1 dalį. Pažymėtina, kad MAĮ 8 str. 3 dalyje yra nustatyta, jog mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, privalo vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais. Mokesčių administratorius savo veikloje turi vadovautis ne tik formaliomis mokesčių teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis, bet ir minėtais kriterijais (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2007). Aiškinant minėtų kriterijų taikymą, kaip jie suprantami LVAT praktikoje, pastebėtina, jog mokesčių administravimo procedūrose protingumo ir teisingumo kriterijų taikymas yra ypač aktualus tais atvejais, kai nėra pakankamai duomenų (esant duomenų prieštaringumui), leidžiančių vertinti ar tinkamai ir objektyviai atliktos atitinkamos administravimo procedūros. Įvertinusi prašymo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, Inspekcija konstatavo, jog ginčo atveju taikyti MAĮ 8 str. 3 dalyje įtvirtintų principų nėra pagrindo. Dėl kitų nustatytų pažeidimų. Pareiškėja skunde nepateikė nesutikimo motyvų dėl apskaičiuoto PVM. Inspekcija nurodo, kad Kauno AVMI minėtose dalyse surinko pakankamus įrodymus savo pozicijai pagrįsti, todėl šios Kauno AVMI sprendimo dalys yra tvirtintinos ir šiame sprendime dėl jų plačiau nepasisakoma. Pareiškėja su Inspekcijos sprendimu nesutinka ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija) prašo skundžiamą sprendimą panaikinti. Pareiškėja nurodo, kad Kauno AVMI padarė išvadą, jog už kreditą, gautą iš AB SEB banko, sumokėtos palūkanos negali būti įtrauktos į išlaidas nei kaip išlaidos, susijusios su parduoto nekilnojamojo turto, esančio X, įsigijimu, nei kaip išlaidos, mažinančios gyventojo apmokestinamąsias pajamas. Kauno AVMI teigimu, kreditas iš AB SEB banko buvo paimtas ne gyvenamajam būstui statyti ar jam įsigyti, o jau turimo būsto remontui ir šeimos poreikiams tenkinti, todėl GPMĮ 21 str. 1 dalies 3 punkte nustatyta lengvata negali būti taikoma nei Pareiškėjai nei jos sutuoktiniui, be to, AB SEB bankas, vadovaudamasis MAĮ 56 str. 2 dalimi, Inspekcijai nėra pateikęs duomenų (FR0612 forma) apie Pareiškėjos sumokėtas palūkanas už suteiktą paskolą, iš kurių būtų galima nustatyti, kad Pareiškėja ar jos sutuoktinis gali pasinaudoti GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punkte numatyta lengvata. Inspekcija skundžiamame sprendime nurodė, jog palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą, nepriskiriamos to turto ir / ar daikto įsigijimo kainai. Turto įsigijimo kainai priskiriami tik privalomi mokėjimai, o palūkanos nėra privalomi mokėjimai tai kitas sandoris, kurį sudarydamas gyventojas pats prisiima riziką, kad pardavęs skolintais pinigais įsigytą turtą gali patirti nuostolių. Taip pat, Inspekcijos teigimu, aiškinantis turto (daikto) kainą, reikėtų vadovautis ne tik GPMĮ 19 straipsniu, bet ir CK str. 1 dalimi: Parduodamo daikto kaina nustatoma šalių susitarimu, įvykus sandoriui, turto pardavimo kaina lygi nusipirkto turto įsigijimo kainai. Pareiškėjos nuomone, iš jos paminėtų aplinkybių, akivaizdu, kad tiek Kauno AVMI, tiek Inspekcija priešingais argumentais atmetė Pareiškėjos tą patį skundo motyvą. Be to, kaip matyti iš GPMĮ nuostatų, nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į GPMĮ iš apmokestinamųjų pajamų atimamų

5 5 gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Atsižvelgdama į šias nuostatas, Pareiškėja mano, kad ji turėjo teisę pasinaudoti palūkanų išskaita iš gautų pajamų sumos. Pareiškėja nurodo, kad vienas iš teisės šaltinių yra teismų praktika, todėl Inspekcija skundžiamame sprendime nepagrįstai teigė, jog LVAT sprendimu administracinėje byloje Nr. ea /2018 suformuota praktika, kuomet paskolos palūkanos buvo pripažintos turto įsigijimo išlaidomis, taikytina tik toje byloje. Pareiškėjos teigimu, minėtas teismo sprendimas turi reikšmę ir jos atveju. Pareiškėja nurodo, kad pateikė paaiškinimus mokesčių administratoriui, jog iš banko paimta paskolos dalimi buvo vykdomos statybos adresu: X, ir šie paaiškinimai nebuvo paneigti patikrinimo metu. Minėtas nekilnojamasis turtas buvo pastatytas / įsigytas ir iš kitų skolintų pinigų, tačiau ir šios paskolos bei su jomis susijusios sumokėtos palūkanos nebuvo išskaitytos ir apskaičiuotos GPM sumos. Kaip teigia Pareiškėja, nors Inspekcija nurodė, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami ne ilgiau kaip už 180 kalendorinių dienų, tačiau tiek GPM, tiek PVM delspinigiai yra apskaičiuoti už laikotarpį nuo iki Be to, iš pateikto detalaus delspinigių apskaičiavimo matyti, kad Kauno AVMI sprendimu apskaičiuota delspinigių suma ir Inspekcijos su skundžiamu sprendimu pateiktame detaliame apskaičiavime nurodyta delspinigių suma skiriasi. Pareiškėja nesutinka su Inspekcijos teiginiu, jog ji neskundė apskaičiuoto PVM teisėtumo, nes skundas buvo pateiktas dėl Kauno AVMI sprendimo visa apimtimi. Pareiškėja Komisijos prašo dalį dėl PVM apskaičiavimo peržiūrėti iš naujo. Pareiškėjos nuomone, jai nepagrįstai yra apskaičiuotos tiek GPM, tiek PVM baudos. Atsižvelgdama į tai, kad pats mokesčių administratorius net kelis kartus perskaičiavo apskaičiuotų mokesčių dydį, Pareiškėja mano, kad ji atleistina nuo prievolės mokėti baudas už laiku nesumokėtus mokesčius. Komisija konstatuoja, kad Pareiškėjos skundas atmestinas, skundžiamas Inspekcijos sprendimas tvirtintinas. Mokestinis ginčas tarp šalių vyksta dėl mokesčių administratoriaus nurodymų Pareiškėjai sumokėti 3814,30 Eur PVM, 2420,07 Eur PVM delspinigius, 381 Eur PVM baudą, 7454,52 Eur GPM, 4125,85 Eur GPM delspinigius ir 745 Eur GPM baudą, mokesčių administratoriui konstatavus, kad Pareiškėja tikrinamuoju laikotarpiu vykdė nekilnojamojo turto pardavimo ekonominę veiklą. Mokesčių administratorius, atlikęs Pareiškėjos laikotarpio mokestinį patikrinimą, nustatė, kad Pareiškėja su sutuoktiniu, sudarydama nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sandorius, vykdė ekonominę veiklą, kuri atitinka PVMĮ 2 straipsnio 8 dalies ( įstatymo Nr. XI-518 redakcija) nuostatas. Sutuoktiniai, įsigiję žemės sklypą, esantį X (toliau ginčo nekilnojamasis turtas), jame vykdė gyvenamojo namo statybą ir įregistravo naujai pastatytą gyvenamąjį namą bei suformavo keturis turtinius vienetus (butus (1/4 dalis gyvenamojo namo) su dalimi žemės sklypo). Siekdami gauti iš ekonominės veiklos pajamų, sutuoktiniai pardavė šiuos butus su dalimi žemės sklypo neišlaikę nuosavybėje 5 metus, t. y. pardavė: 2011 m. du turtinius vienetus (1/4 ir 1/4 dalis gyvenamojo namo su dalimi žemės sklypo) už Lt ir 2012 m. du turtinius vienetus (1/4 ir 1/4 dalis gyvenamojo namo su dalimi žemės sklypo) už Lt. Remdamasis CK 3.87 straipsnio, 3.88 straipsnio ir 4.73 straipsnio nuostatomis, mokesčių administratorius Pareiškėjos ir jos buvusio sutuoktinio (santuoka nutraukta ) gautą atlygį už parduotą nekilnojamąjį turtą, įgytą po santuokos sudarymo, dalino pusiau. Pareiškėjos per metus (paskutinius 12 mėnesių) gautas bendras atlygis už parduotą nekilnojamąjį turtą šalies teritorijoje 2012 m. kovo mėn. viršijo Lt ribą (gautos pajamos nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. kovo mėn. įstatymu nustatytą ribą viršijo sudarius nekilnojamojo turto perleidimo sandorį), tačiau nuo 2012 m. kovo mėn. Pareiškėja prievolės skaičiuoti ir į biudžetą mokėti PVM nevykdė. Taip pat mokesčių administratorius nustatė, kad Pareiškėja

6 m. ir 2012 m. metinėse pajamų mokesčio deklaracijose nedeklaravo arba neteisingai deklaravo nekilnojamojo turto pardavimo pajamas ir šio turto įsigijimo išlaidas. Įvertinęs nustatytus mokesčių įstatymų pažeidimus, vadovaudamasis PVMĮ 2 str. 8 dalies, 3 str. 1 dalies, 32 straipsnio 1 2 dalių, 63 straipsnio, 71 ir 92 straipsnių bei GPMĮ 17 str. 1 dalies 28 punkto, 19 str. 1 dalies, 22 str. 3 dalies, 27 str. 1 dalies nuostatomis, mokesčių administratorius Pareiškėjai papildomai apskaičiavo 3814,30 Eur PVM ir 7454,52 Eur GPM bei su šiais mokesčiais susijusias sumas. Pareiškėja nesutinka su mokesčių administratoriaus pozicija ir prašo skundžiamą Inspekcijos sprendimą panaikinti, tačiau iš esmės nepateikia jokių minėtus duomenis ir jų pagrindu mokesčių administratoriaus nustatytas faktines aplinkybes bei padarytas išvadas paneigiančių objektyvių įrodymų. Nors Pareiškėja prašo PVM apskaičiavimą peržiūrėti iš naujo, tačiau savo apskaičiavimų dėl PVM nepateikia, taip pat neginčija, jog kartu su sutuoktiniu, sudarydama ginčo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sandorius 2011 m. ir 2012 m., vykdė ekonominę veiklą, t. y. dėl vykdytos ekonominės veiklos jokių nesutikimo argumentų nenurodo. Skundo pagrindiniai argumentai nukreipti į, Pareiškėjos nuomone, netinkamą apmokestinamųjų pajamų, gautų už ginčo turto pardavimą, dydžio nustatymą. Pareiškėja nurodo, kad mokesčių administratorius nepagrįstai kaip jos išlaidų šiam turtui įsigyti nevertino bankui ir kitiems kreditoriams sumokėtų palūkanų už suteiktas paskolas. Pareiškėja skunde nurodo, kad ji turėjo teisę pasinaudoti palūkanų išskaita iš gautų pajamų sumos, taip pat mano, kad jos atveju būtina atsižvelgti į LVAT sprendimu administracinėje byloje Nr. ea /2018 suformuotą praktiką. Skunde pateikti nesutikimo argumentai ir dėl ginčo delspinigių ir baudų apskaičiavimo pagrįstumo. Komisija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, įvertinusi šios mokestinės bylos medžiagą, išnagrinėjusi Pareiškėjos skundo argumentus ir byloje surinktus įrodymus, aplinkybių, sudarančių pagrindą keisti ar naikinti skundžiamą sprendimą, nenustatė ir neturi pagrindo nesutikti su mokesčių administratoriaus nustatytomis aplinkybėmis bei jų vertinimu. Komisija šiame sprendime plačiau pasisakys tik dėl Pareiškėjos akcentuojamų ginčo aspektų, kurie ir apsprendžia nagrinėjamo mokestinio ginčo ribas. Dėl apskaičiuoto PVM. Tiek Kauno AVMI patikrinimo akte, tiek Kauno AVMI sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo detaliai nurodytas Pareiškėjos iš vykdytos ekonominės veiklos gautų pajamų apmokestinimo PVM teisinis ir faktinis pagrindas. Kadangi Pareiškėja dėl vykdytos ekonominės veiklos jokių konkrečių nesutikimo argumentų nenurodė, o byloje nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad Pareiškėjos gautas bendras atlygis už parduotą nekilnojamąjį turtą šalies teritorijoje (naujos statybos butų bei žemės sklypų pardavimas apmokestinamas PVM (PVMĮ 32 str.) per metus (paskutinius 12 mėnesių) 2012 m. kovo mėn. viršijo Lt ribą, mokesčių administratorius, vadovaudamasis PVMĮ 71 ir 92 straipsnių nuostatomis, pagrįstai ir teisėtai apskaičiavo bei nurodė Pareiškėjai sumokėti į biudžetą ginčo 3814,30 Eur PVM. Pažymėtina, kad Pareiškėja nei Kauno AVMI pateiktose pastabose, nei skunde Inspekcijai neskundė mokesčių administratoriaus nustatytų faktinių aplinkybių dėl Pareiškėjos ir jos sutuoktinio vykdytos ekonominės veiklos. Aplinkybę, kad Pareiškėja sutiko su mokesčių administratoriaus išvadomis dėl Pareiškėjos vykdytos ekonominės veiklos įrodo ir tai, kad Pareiškėja pastabose dėl patikrinimo akto pateikė argumentus tik dėl neteisingai nustatytos ribos, kada Pareiškėjos gautas atlygis per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo Lt ribą. Kauno AVMI atsižvelgė į Pareiškėjos pastabose nurodytus argumentus ir sprendime dėl patikrinimo akto, atlikusi perskaičiavimus, Pareiškėjai nurodė sumokėti 3814,30 Eur PVM (patikrinimo akte Pareiškėjai buvo apskaičiuotas 7352,12 Eur PVM). Dėl paskolų palūkanų vertinimo. Pareiškėja, remdamasi GPMĮ nuostatomis, nurodo, kad mokesčių administratorius jos išlaidoms ginčo turtui įsigyti nepagrįstai nepriskyrė bankui ir kitiems kreditoriams sumokėtų palūkanų už suteiktas paskolas. Nors Pareiškėjos skunde nenurodytas konkretus GPMĮ straipsnis, tačiau iš Pareiškėjos skundo teiginių dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų teisės atimti iš pajamų palūkanas už vieną paimtą kreditą vienam

7 7 gyvenamajam būstui statyti (įsigyti) akivaizdu, kad Pareiškėja remiasi GPMĮ 21 straipsnio nuostatomis. Byloje nustatyta, kad Pareiškėjai pagal kredito sutartį Nr (kuri buvo pakeista susitarimu pakeisti sutarties sąlygą Nr. 1) AB SEB bankas suteikė Lt (173420,54 Eur) kreditą būsto remontui ir šeimos poreikiams tenkinti terminui iki (toliau AB SEB banko kreditas). Kredito grąžinimui užtikrinti banko naudai buvo įregistruota žemės sklypo, gyvenamojo namo ir kiemo statinių, esančių Y, hipoteka. Pareiškėjos sutuoktinis paskolos sutartimi iš S. M. pasiskolino Lt. Sutartyje numatyta, kad Pareiškėjos sutuoktinis mokės 3 proc. metines palūkanas. Paskolos grąžinimo terminas numatytas po 6 mėnesių nuo šios sutarties pasirašymo. Kaip minėta, Pareiškėja ir jos sutuoktinis įsigijo ginčo žemės sklypą (X), jame vykdė gyvenamojo namo statybą, kurį įregistravę, padalijo į keturis turtinius vienetus ir kartu su žemės sklypu pardavė m. Mokesčių administratorius Pareiškėjos išlaidomis pripažino išlaidas žemės sklypui įsigyti, išlaidas už statybines medžiagas bei prekes ir paslaugas, pardavimo sandorio mokestį notarui. Įvertinus bylos medžiagoje esančius duomenis, matyti, kad nagrinėjamu atveju Pareiškėjos sumokėtos palūkanos už iš AB SEB banko paimtą paskolą pagrįstai nepripažintos Pareiškėjos išlaidomis ginčo turtui įsigyti. GPMĮ 19 str. 1 dalyje nustatyta, kad pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą, iš gautų pajamų šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali būti atimta: 1) turto įsigijimo kaina; 2) sumokėtas komisinis atlyginimas bei mokesčiai, rinkliavos, susiję su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn. Šio straipsnio 3 dalis numato, kad leidžiama atimti tik tas sumas, kurios pagrindžiamos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, ir, jei dokumentų blankams Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra nustačiusi atitinkamus reikalavimus, atitinkančiais keliamus reikalavimus, ir (arba) galiojančiais sandoriais, ir (arba) užsienio vienetų bei gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. Mokesčių, rinkliavų sumokėjimas turi būti pagrįstas šių sumų sumokėjimą patvirtinančiais atitinkamais dokumentais. GPMĮ 21 straipsnio nuostatų ( įstatymo Nr. XI-111 redakcija) taikymas nustatytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13-1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymo Nr. XI straipsnyje, kuriame nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas 2009 metų ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais iš pajamų gali atimti palūkanas už vieną paimtą kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba palūkanas už vieno gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas ir rašytinis susitarimas dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti ar įsigyti paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos gali būti atimamos visą kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš apmokestinamųjų pajamų atimamų gyventojo patirtų išlaidų sumai nustatytus apribojimus. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paėmęs daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui (būstams) statyti ar įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau kaip vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš pajamų galima atimti palūkanas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą). Visų pirma, ginčo atveju nėra pagrindo taikyti Pareiškėjos skunde nurodytų GPMĮ 21 straipsnio nuostatų dėl mokesčių mokėtojų teisės iš pajamų atimti palūkanas už paimtą kreditą. AB SEB banko kreditas pagal kredito sutartį Pareiškėjai suteiktas ne gyvenamajam būstui statyti ar įsigyti arba ne gyvenamojo būsto finansinei nuomai, o būsto remontui ir šeimos poreikiams tenkinti ir kredito grąžinimui užtikrinti banko naudai buvo įregistruota Pareiškėjos gyvenamojo būsto (tuo laikotarpiu) hipoteka. Pareiškėjos sutuoktinio

8 8 paskolos sutartis su R. M. ne tik sudaryta po , t. y , tačiau sutartyje nenurodytas paskolos panaudojimo tikslas, be to, bylos medžiagoje nėra duomenų apie paskolos palūkanų mokėjimą R. M.. Nagrinėjamoje teisės normoje (GPMĮ 21 str.) aiškiai įtvirtinta mokesčių mokėtojų teisės iš pajamų atimti palūkanas už paimtą kreditą suteikimo sąlyga kreditas privalo būti paimtas ir panaudotas tik teisės normoje nurodytam tikslui, t. y. vienam gyvenamajam būstui statyti / įsigyti / finansinei nuomai (lizingui). Nagrinėjamu atveju nei viena Pareiškėjos šeimos paimta ginčo paskola neatitiko aplinkybių (tikslo), dėl kurių būtų galima spręsti dėl GPMĮ 21 straipsnyje nustatytos teisės iš pajamų atimti palūkanas už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti, įsigyti arba gyvenamojo būsto finansinei nuomai. Antra, pritartina Inspekcijos pozicijai, jog nagrinėjamo ginčo atveju nėra pagrindo vadovautis LVAT sprendime administracinėje byloje Nr. ea /2018 pateiktais išaiškinimais. LVAT minėtoje administracinėje byloje pripažino paskolos palūkanas turto įsigijimo išlaidomis, tačiau minėtoje LVAT byloje ginčo aplinkybės nėra tapačios ar labai panašios į nagrinėjamos bylos aplinkybes. LVAT sprendė klausimą dėl pareiškėjo sumokėtų palūkanų už pinigų skolinimąsi obligacijoms įsigyti pripažinimo obligacijų įsigijimo kainos sudėtine dalimi, t. y. LVAT nagrinėjo atvejį, kai pareiškėjas skolinimo obligacijų apmokėjimui sutartimi ir jos pakeitimu pasiskolintomis piniginėmis lėšomis pagal obligacijų pirkimo pardavimo sutartį įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų Lithuania 12. Nagrinėjamo ginčo atveju Pareiškėjai kreditas suteiktas būsto remontui ir šeimos poreikiams tenkinti, t. y. ne tam tikslui, kuriam Pareiškėja deklaruoja kreditą panaudojusi. Ta aplinkybė, kad Pareiškėja suteikto kredito lėšas galimai naudojo ne tik savo būsto (Y) remontui ir / ar šeimos poreikiams tenkinti, tačiau ir ginčo žemės sklypui (X) įsigyti bei jame gyvenamajam namui statyti, nesudaro pagrindo spręsti dėl Pareiškėjos AB SEB bankui sumokėtų palūkanų pripažinimo / nepripažinimo ginčo turto (X) įsigijimo kainos sudėtine dalimi, remiantis minėtu LVAT sprendimu, nes administracinėje byloje nagrinėtos aplinkybės dėl pinigų skolinimosi (tikslo) ir aplinkybės šioje ginčo mokestinėje byloje skiriasi. Trečia, nagrinėjamu atveju paskolos palūkanas priskirti ginčo turto įsigijimo kainai taip pat nėra pagrindo vadovaujantis ir GPMĮ 19 straipsnio nuostatomis. AB SEB banko kreditas ne tik nebuvo skirtas ginčo žemės sklypui įsigyti ir jame gyvenamajam namui statyti, bet iš byloje esančių duomenų negalima spręsti, kad faktiškai panaudotas Pareiškėjos deklaruojamam tikslui. Pavyzdžiui, 2007 m. Pareiškėjai su sutuoktiniu iš paimtos banko paskolos pervesti Lt, o įsigyto ginčo žemės sklypo kaina buvo tik 3198,80 Lt, be to, sutuoktiniai 2007 m. už Lt taip pat įsigijo kitą žemės sklypą, esantį A g., S. B. k., R sen., K r. Be paskolos iš banko ir kitų pajamų Pareiškėjos sutuoktinis 2007 m. yra gavęs Lt pajamas pagal verslo liudijimą m. Pareiškėjai su sutuoktiniu iš paimtos banko paskolos pervesti likusieji ,44 Lt. Minėtu laikotarpiu ginčo gyvenamojo namo statybos išlaidos sudarė 77211,95 Lt, o, be kitų pajamų, Pareiškėjos sutuoktinis gavo Lt pajamas pagal verslo liudijimą. Taigi įvertinus gautos paskolos ir patirtų išlaidų ginčo turtui įsigyti dydį, matyti, kad paskola didžiąja dalimi buvo naudojama kitiems šeimos poreikiams tenkinti. Kita vertus, mokesčių administratorius, vadovaudamasis GPMĮ 19 straipsnio nuostatomis, Pareiškėjos išlaidomis ginčo nekilnojamajam turtui įsigyti / statyti pripažino tas Pareiškėjos išlaidas, kurioms pagrįsti buvo pateikti tai patvirtinantys dokumentai, t. y. žemės sklypo įsigijimo išlaidos, mokėjimai už statybines medžiagas bei prekes ir paslaugas, pardavimo sandorio mokestis notarui. Kaip matyti iš minėtoje teisės normoje (GPMĮ 19 str.) nustatyto teisinio reglamentavimo, iš gautų pajamų mokesčių mokėtojas turi galimybę atimti turto įsigijimo kainą (ginčo dėl su turto pardavimu susijusių išlaidų nagrinėjamu atveju nekilo), jei kainai pagrįsti pateikia šioje teisės normoje nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Kaip minėta, mokesčių administratorius įvertino Pareiškėjos pateiktus ginčo nekilnojamojo turto įsigijimo ir pastatymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir į juos atsižvelgė. Kadangi GPMĮ 19 straipsnyje nenumatyta, kad palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą, gali būti priskirtos to turto ir / arba daikto įsigijimo kainai, Komisija neturi pagrindo kitaip vertinti mokesčių

9 9 administratoriaus išvadų dėl Pareiškėjos ginčo žemės sklypui įsigyti ir jame gyvenamajam namui statyti patirtų išlaidų pripažinimo. Pareiškėja palūkanas AB SEB bankui mokėjo kaip atlygį už pinigų skolinimą pagal su banku sudarytą kredito sutartį Nr (ir jos pakeitimus), t. y. palūkanos šiuo atveju laikytinos iš banko gautos paskolos kaina. Komisijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo priskirti bankui už paskolą mokamas palūkanas kito turto (ginčo atveju žemės sklypo (X) ir jame pastatyto gyvenamojo namo) įsigijimo / pastatymo kainai. Juolab, kad nekilnojamajam turtui įsigyti / statyti paskolos paėmimas nėra privalomas. Taigi, vadovaujantis GPMĮ 19 straipsnio nuostatomis, Pareiškėjos bankui mokėtos kredito palūkanos nagrinėjamu atveju nepriskirtinos ginčo nekilnojamojo turto įsigijimo kainai ne tik dėl banko kredito naudojimo kitiems tikslams, o ne ginčo turtui įsigyti, bet ir dėl to, kad kredito palūkanos yra būtinos paskolai gauti, o ne turtui ar daiktui įsigyti, t. y. kredito palūkanos yra susijusios su kito, nei turtui ar daiktui įsigyti, sandorio sudarymu. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Kauno AVMI pagrįstai nurodė, kad Pareiškėjos už kreditą, gautą iš AB SEB banko, sumokėtos palūkanos negali būti įtrauktos į išlaidas nei kaip išlaidos, susijusios su parduoto ginčo nekilnojamojo turto įsigijimu (GPMĮ 19 str.), nei kaip išlaidos, mažinančios gyventojo apmokestinamąsias pajamas (GPMĮ 21 str.). Kadangi Pareiškėja skundą Inspekcijai dėl Kauno AVMI sprendimo dalies dėl GPM apskaičiavimo pagrįstumo grindė tik GPMĮ 19 straipsnio nuostatomis, Inspekcija skundžiamame sprendime ir pasisakė tik dėl GPMĮ 19 straipsnio nuostatų taikymo ginčo atveju. Pareiškėjos argumentai, kad tiek Kauno AVMI, tiek Inspekcija priešingais argumentais atmetė Pareiškėjos tą patį skundo motyvą yra atmetami kaip nepagrįsti. Dėl delspinigių. Pareiškėjos nuomone, mokesčių administratorius nepagrįstai delspinigius skaičiavo ilgiau kaip už 180 kalendorinių dienų. Be to, Kauno AVMI apskaičiuota delspinigių suma ir Inspekcijos apskaičiavime nurodyta delspinigių suma skiriasi. Šio sprendimo nustatomojoje dalyje, pateikiant Inspekcijos poziciją, jau nurodyta, kad pagal MAĮ 98 str. 2 dalį 180 dienų terminas delspinigiams apskaičiuoti pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo dienos. Nagrinėjamu atveju administratorius dar neturi teisės priverstinai išieškoti nustatytos mokestinės nepriemokos, nes Pareiškėja inicijavo mokestinį ginčą. Pagal 110 straipsnio Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymas nuostatas kilus mokestiniam ginčui yra sustabdomas ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinis išieškojimas. Nurodytas 180 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo MAĮ 105 straipsnyje Mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimas apibrėžto šios teisės įgijimo momento, o ne nuo prievolės sumokėti mokestį į biudžetą atsiradimo dienos. Taigi šioje dalyje Pareiškėjos skundas yra nepagrįstas. Taip pat nepagrįsti Pareiškėjos teiginiai dėl skirtingų Kauno AVMI ir Inspekcijos sprendimuose nurodytų tiek PVM delspinigių, tiek GPM delspinigių sumų. Pareiškėja savo teiginiams pagrįsti jokių argumentų ir / ar skaičiavimų (palyginimų) nepateikė. Iš Kauno AVMI sprendime Nr. (7.46)FR nurodytų ir su Inspekcijos sprendimu pateiktuose delspinigių apskaičiavimo lentelėse nurodytų tiek PVM delspinigių, tiek GPM delspinigių sumų matyti, kad jos skiriasi tik 0,10 Eur. Kauno AVMI sprendime Nr. (7.46)FR yra nurodyta 2420,07 Eur PVM delspinigių suma, Inspekcijos sprendime 2420,17 Eur PVM delspinigių suma. Kauno AVMI sprendime nurodyta 4125,85 Eur GPM delspinigių suma, skundžiamame Inspekcijos sprendime 4125,95 Eur GPM delspinigių suma. Įvertinus tai, kad Komisija pati perskaičiavo Inspekcijos pateiktose delspinigių lentelėse nurodytas PVM ir GPM delspinigių sumas litais (iki ) į eurus, aplinkybė dėl 0,10 Eur dydžio skirtumo laikytina neesmine ir nesudaro pagrindo teiginiams dėl skirtingų ginčo delspinigių sumų nurodymo Kauno AVMI ir Inspekcijos sprendimuose. Be to, Pareiškėjai Kauno AVMI sprendime paaiškinta, kad delspinigių ataskaitą konkrečiai datai Pareiškėja gali užsakyti per portalą Mano VMI, pagrindiniame lange paspaudus mygtuką Užsakykite

10 10 paslaugą paslaugų grupėje Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai ir pasirinkus paslaugą Apskaitos duomenų ataskaitos. Dėl baudų apskaičiavimo pagrįstumo. Pareiškėjos nuomone, jai nepagrįstai yra apskaičiuota tiek GPM bauda, tiek PVM bauda, nes mokesčių administratorius net kelis kartus perskaičiavo apskaičiuotų mokesčių dydį. Pareiškėja neprašo atleisti nuo baudų. Kita vertus, tokia teisinė galimybė eliminuotina, nes nuo baudos atleidžiama tik tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas) ar šio mokesčio sumokėjimo terminas MAĮ nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas (MAĮ 141 str. 2 d.). Atleidimas nuo baudos, visų pirma, sietinas su sumokėjimu mokesčio arba priverstiniu išieškojimu, arba priskaičiuoto mokesčio sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu. Priešingu atveju įstatymų leidėjas draudžia atleisti nuo atitinkamo mokesčio baudos. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad mokėtinos mokesčių sumos nėra sumokėtos ar jų sumokėjimas nėra atidėtas / išdėstytas. Priešingų duomenų nepateikė ir Pareiškėja, todėl šiuo atveju neturi įtakos Pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl mokesčių administratoriaus veiksmų (mokesčių administratorius net kelis kartus perskaičiavo apskaičiuotų mokesčių dydį). Be to, Pareiškėjos nurodytas pagrindas nėra įstatyminis pagrindas, kuriuo remiantis būtų neskiriamos baudos, esant nustatytiems mokesčių įstatymų pažeidimams. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės galimai galėtų būti svarbios sprendžiant mokesčių mokėtojo atleidimo nuo baudų klausimą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, tačiau, kaip minėta, nagrinėjamu atveju atleidimas nuo paskirtų baudų nespręstinas. Komisija nurodo, kad baudos skyrimas ir atleidimas nuo baudos yra dvi skirtingos mokesčių administravimo procedūros. Esant įstatyme nurodytiems baudos skyrimo pagrindams mokesčių administratorius negali jos mokesčių mokėtojui neskirti, nes vienas iš teisinės atsakomybės požymių yra neigiamų pasekmių taikymas. MAĮ VIII skyriuje numatyta atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. MAĮ 138 straipsnyje nurodyta, kad mokesčių įstatymo pažeidimu yra laikomas neteisėtas asmenų elgesys, kuriuo pažeidžiami mokesčių įstatymų reikalavimai. Kadangi dėl mokesčio nesumokėjimo atsiradę turtiniai valstybės praradimai yra kompensuojami MAĮ nustatytais delspinigiais, nagrinėjamos baudos pagrindinė paskirtis iš esmės negali būti kitokia nei bausti, taip pat atgrasyti nuo tokių pažeidimų ateityje tiek patį pažeidėją, tiek kitus asmenis. Antra vertus, kaip matyti iš MAĮ 141 str. 1 dalies 1 punkto formuluotės, skiriant baudą už mokėtino mokesčio sumažinimą, mokesčių mokėtojo kaltė yra preziumuojama, nes mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo baudos mokėjimo, jei nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo. Todėl pagal MAĮ ar kitus mokesčio įstatymus skiriamos baudos turi būti laikomos griežta (objektyvia) atsakomybe, kuriai esant mokesčių mokėtojo kaltė visada preziumuojama. Pagal MAĮ 139 str. 1 dalį bauda gali būti skiriama už veikas, kuriomis buvo neteisėtai sumažintas mokėtinas mokestis, o baudos dydis gali siekti nuo 10 iki 50 procentų mokėtinos mokesčio sumos dydžio, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Analogiškai ir PVMĮ 123 str. 2 dalyje ( įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) nustatyta, kad jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma), ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio bauda. GPMĮ 36 str. 2 dalis nustato, kad už šio įstatymo pažeidimus skiriamos baudos ir (arba) skaičiuojami delspinigiai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokesčių administratorius skyrė Pareiškėjai 381 Eur PVM baudą ir 745 Eur GPM baudą, nes nustatė, kad Pareiškėja nuo iš vykdytos ekonominės veiklos gautų pajamų neapskaičiavo, nedeklaravo ir nesumokėjo PVM, taip pat nedeklaravo ir / ar neteisingai deklaravo nekilnojamojo turto pardavimo pajamas ir įsigijimo išlaidas. Kadangi Pareiškėja, nedeklaruodama (ar neteisingai deklaruodama) gautų pajamų ir nuo šių pajamų nesumokėdama GPM ir PVM, pažeidė GPMĮ ir PVMĮ nuostatas, vadovaudamasis minėtais MAĮ straipsniais,

11 11 mokesčių administratorius pagrįstai skyrė Pareiškėjai GPM ir PVM baudas. Kadangi Pareiškėjai skirtos minimalios 10 proc. mokesčių (GPM ir PVM) dydžio baudos, Komisija neturi teisinio pagrindo mažinti Pareiškėjai paskirtų 381 Eur PVM ir 745 Eur GPM baudų. Atsižvelgdama į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, Komisija konstatuoja, kad Inspekcija priėmė teisėtą ir pagrįstą spendimą, todėl jį naikinti nėra pagrindo. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalies 1 punktu, n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimą Nr Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius). Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 2 dalį apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Komisijos pirmininkė Komisijos nariai Edita Galiauskaitė Rasa Stravinskaitė Andrius Venius Vilma Vildžiūnaitė

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

2019_1.pdf

2019_1.pdf ISSN 2351-6364 (online). TEISĖS PROBLEMOS. 2019. Nr. 1(97) Dr. Rūta PETKUVIENĖ Vilniaus apygardos teismas TEISINĖS PAREIGOS DEKLARUOTI ĮSIGYTĄ TURTĄ IR GAUTAS PAJAMAS VYKDYMO VERTINIMAS PAGAL TEISMŲ PRAKTIKĄ

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau