Pavykusi ar nepavykusi mobilizacija į Raudonąją armiją? - TININIS, V. Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pavykusi ar nepavykusi mobilizacija į Raudonąją armiją? - TININIS, V. Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją"

Transkriptas

1 PAVYKUSI AR NEPAVYKUSI MOBILIZACIJa Į RAUDONĄJĄ ARMIJĄ? TININIS, Vytautas. Prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, , [1] p., [16] iliustr. lap. ISBN Darius Juodis m. vykusi Lietuvos gyventojų prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją (RA) sovietinėje literatūroje buvo pateikiama kaip savanoriškas, visuomenės džiaugsmingai priimtas, teisėtas valdžios veiksmas. To meto rašytiniuose darbuose laikyta, jog Tarybų Lietuva yra neatsiejama TSRS dalis, o jos vyrų pilietinė pareiga buvo kovoti už savąją valstybę. Parodomasis stojimas į RA turėjo dar kartą pademonstruoti, jog lietuvių tauta pritaria pasirinktam sovietizacijos keliui. Kaip vyko ši mobilizacija? Kokios priemonės buvo pasitelktos jai įvykdyti? Kokie pasiekti rezultatai? Koks likimas laukė mobilizuotųjų mokymuose ir fronte? Tokie ir daugelis kitų klausimų taip ir liko iš esmės neatsakyti ar iš viso nepaliesti sovietinėje istorinėje literatūroje. O atsakymų į šiuos klausimus ieškojimas atsiskleidžia recenzuojamoje knygoje. Taip pat išlieka probleminis klausimas, kodėl Lietuvos gyventojų mobilizacija į carinę kariuomenę Pirmojo pasaulinio karo metais, nacių bandymai mobilizuoti vyrus į savo karines pajėgas liko iki galo neįgyvendinti, o sovietų valdžia sugebėjo mobilizuoti didžiules lietuvių pajėgas į savąją kariuomenę. Be to, tai vyko tuomet, kai dauguma lietuvių neturėjo motyvacijos, kitais žodžiais tariant, noro rizikuoti savo gyvybe fronte ir kovoti dėl svetimų interesų. Atsakymo, kodėl viskas taip atsitiko, irgi galima ieškoti šioje knygoje. 281 Knygų, skirtų sovietmečio Lietuvoje istorijai 1, dokumentų rinkinių 2 ir straipsnių autorius istorikas Vytautas Tininis apsiėmė aprašyti ir išnagrinėti vieną iš sovietmečio procesų prievartinę Lietuvos gyventojų mobilizaciją į Raudonąją armiją. Autorius turėjo nemenką istorinių žinių bagažą, kas jam turbūt palengvino jo tiriamąjį darbą. Šis knyga yra jo kruopštaus darbo rezultatas. Tema, nagrinėjama joje, tebuvo tik paliesta lietuvių istorinėje literatūroje, o dabar šiai plačiai temai paskirta atskira knyga. Knygą, be įvado, išvadų, priedų, sudaro aštuoni skyriai, kuriuose aptariami atskiri su mobilizacija susiję aspektai, taip pat pateikiamas aprašomų įvykių istorinis konteks- 1 TININIS, V. Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai. Vilnius, 1994, TININIS, V. Sniečkus. 33 metai valdžioje: Antano Sniečkaus biografinė apybraiža. Vilnius, 1995 (2 laida: Vilnius, 2000). 2 TININIS, V. Komunistinio režimo nusikaltimai Lietuvoje m. T Vilnius, PARAMILITARISM IN THE EASTERN BALTICS, : CASES STUDIES AND COMPARISONS Acta Historica Universitatis Klaipedensis XXVIII, 2014, ISSN (Print), ISSN (Online)

2 tas. Darbe galime aptikti gausybę įvairių įvykių detalių, surastų ir paimtų iš archyvinių šaltinių ar publikuotos istorinės medžiagos. Rašant knygą, daugiausia naudotasi Lietuvos ypatingajame archyve saugomais (LKP ir SSRS saugumo struktūrų) dokumentais, taip pat Lietuvos centrinio valstybės archyvo medžiaga. Dėl suprantamų objektyvių priežasčių autorius negalėjo pasinaudoti Rusijos karo archyvų medžiaga, kuri dar labiau būtų praturtinusi monografiją. Istorikas pateikė daug statistinių duomenų, kuriuos surasti ir nustatyti jų patikimumą nebuvo taip jau lengva, nes, pasak autoriaus, susidurta su painiava (p. 15). Bet jis ieškojo ir surado, kurie statistiniai duomenys yra labiau tikėtini ir objektyvūs. 282 I skyriuje Lietuvos sovietinė reokupacija Raudonosios armijos sugrįžimas aprašomi įvykiai sukasi apie Raudonosios armijos sugrįžimo į Lietuvą aplinkybes. Skiriamas dėmesys aprašyti raudonarmiečių vykdytą savivaliavimą (dažniausiai plėšikavimą) visame krašte. Aukščiausioji SSRS vadovybė tokių nestabdė. Cituojami dokumentai rodo, kaip Sovietų Lietuvos atstovai matė šiuos nusikaltimus. Toks jų matymas netenkino Kremliaus atsiųstų atstovų (p. 35). Šių įvykių fone prasidėjo prievartinė Lietuvos vyrų mobilizacija, kurią gyventojai pradėjo boikotuoti, į RA. Nuolatinis raudonarmiečių savivaliavimas dar labiau pakenkė sovietų valdžios įvaizdžiui ir paskelbtai mobilizacijai. Gaudama ataskaitas, sovietų vadovybė turėjo gerai žinoti apie gyventojų nuotaikas. Apie jas galima buvo spręsti vien iš to, kad tik maža dalis pašauktųjų savo noru ėjo į naujokų surinkimo punktus. Mobilizacija turėjo demonstruoti, kad Lietuva yra teisėta SSRS dalis, o išėjo atvirkštinis variantas, toks veiksmas sukėlė pasipriešinimą. Anot autoriaus, prasidėjęs masinis mobilizacijos boikotas [...] virto didžiuliu partizaniniu judėjimu (p. 37). Istorikas nuolat išskiria Lietuvos gyventojų mobilizacijos specifiką. Tai tik paryškina Sovietų Lietuvos išskirtinumą Sovietų Sąjungoje. Mobilizacija šioje respublikoje išsiskyrė jau vien dėl nustatyto skirtingo šaukiamųjų amžiaus. Visoje SSRS į karą buvo imami gimimo vyrai, o Lietuvoje mobilizuoti tik iki 35 metų (t. y gimimo) amžiaus. Autorius mano, jog ši tvarka nustatyta atsižvelgiant į LKP Pirmojo Sekretoriaus Antano Sniečkaus ir Lietuvos liaudies komisarų tarybos pirmininko Mečislovo Gedvilo raštą J. Stalinui, kuriame teigta, jog trūkstant specialistų ir darbingų žmonių Lietuvoje, jų šaukimas į RA gali turėti neigiamą įtaką ūkio atkūrimo reikalui (p. 38). Oficiali mobilizacijos pradžios data laikytina 1944 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje pradėti steigti kariniai komisariatai, metų pabaigoje jų būta 26. Sėkmingesnę mobilizacijos eigą trukdė aplinkybė, jog sovietų valdžios atstovai neturėjo šaukiamųjų sąrašų. Pradžioje planuota mobilizuoti 74 tūkst. Lietuvos gyventojų, o galų gale paimta į RA per 100 tūkst. (p. 39). Taigi pirminiai planai buvo viršyti. Šiuo atveju galima diskutuoti esminiu klausimu: ar sovietų pastangos buvo jau tokios nesėkmingos?

3 Knygoje aprašomos nuo 1944 m. liepos mėnesio sklidusios neigiamos gyventojų nuotaikos dėl paskelbtos mobilizacijos. Neigiamos nuotaikos reiškėsi nėjimu į mobilizacijos punktus, bėgimu iš kariuomenės. Informacija apie tai griovė greitos mobilizacijos planus (p. 48). Todėl pradėta prievartinė mobilizacija, kuri, anot istoriko, buvo esminis veiksnys, supriešinęs Lietuvos visuomenę su karo pabaigoje sugrįžusia sovietų valdžia (p. 52). Antrasis skyrius Prievartinė mobilizacija skiriamas pagrindinei knygos temai sovietų vykdytai prievartinei mobilizacijai, jos eigai ir aplinkybėms. Šį prievartinį veiksmą lydėjo miestuose pradėti masiniai gyventojų tikrinimai, o kaimuose vyrų gaudynės su šaudymais. Knygoje pateikiami pavyzdžiai, iliustruojantys organizuotas gaudynes įvairiose Lietuvos apskrityse. Nuo 1944 m. liepos iki 1945 m. birželio mėn. iš viso galėjo būti sugaudyta per 44 tūkst. vengiančių tarnybos asmenų ir dezertyrų iš armijos (p. 58). Ne ką mažesnis galėjo būti besislapstančiųjų skaičius (p. 60), apie kurį valdžia neturėjo tikslių duomenų. Taip pat knygoje aprašoma, kaip žmonės legaliai bandė vengti šaukimo (pvz., dokumentų gamyba). Istoriko tyrime pateikiamas apibendrintas prievartinės mobilizacijos rezultatas, parodantis, kad apie 58 tūkst. Lietuvos gyventojų patyrė represijas, o 5 tūkst. galėjo žūti (p. 67). Tai buvo nemaži skaičiai, jei juos lyginsime su partizanų patirtais nuostoliais ar lietuvių, žuvusių Antrojo pasaulinio karo frontuose, skaičiais. 283 Prievartinė mobilizacija vyko netolygiai, istorikas suskirsto ją į keturis laikotarpius: 1944 m. liepa rugsėjis, 1944 m. spalis lapkritis, m. žiema, 1945 m. pavasaris. Trečiasis buvo išskirtinis, jis pasižymėjo žiauriausiomis represijomis Lietuvos gyventojų atžvilgiu. Taip pat metų sandūroje mobilizacija pasiekė savo kulminaciją, į kariuomenę paimta 36,8 tūkst. žmonių (p. 70). Paskui mobilizacijos mastai sumažėjo. Oficialiais duomenimis, per visą laikotarpį vietoj planuotų karo prievolininkų mobilizuoti vyrai. Remdamasis šaltiniu, autorius nurodo mobilizuotųjų tautinę sudėtį: buvo lietuviai, lenkų, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai (p. 73). Daroma pagrįsta išvada, kad lyginant 1944 m. rugpjūčio mėn. planus su 1945 m. rezultatais, galima teigti, kad sovietų valdžia, pasitelkdama represijas, sugebėjo viršyti planą. Kituose poskyriuose istorikas aprašo sunkias mobilizuotųjų gyvenimo sąlygas, maisto stygių ir pan. Atskirai aprašo vadinamųjų stribų padėtį, pastarieji buvo prievolininkai, nepašaukti į armiją. Taip pat lygina mobilizacijas, vykusias kitose Baltijos šalyse, Vakarų Ukrainoje, Vakarų Baltarusijoje. Atskirą trečiąjį skyrių autorius paskiria Lietuvos lenkų mobilizacijai. Autorius įžvelgia tarptautinę ir vidinę problematiką. Lenkija, nors ir okupuota, turėjo emigracinę vyriausybę ir jai paklūstančią Armiją Krajovą, taip pat veikė Maskvos palaikoma Lenkų patriotų sąjunga ir jai politiškai pavaldi Lenkijos liaudies kariuomenė. Vilniuje susidūrė šių skirtingų pusių politiniai interesai. Sovietų valdžiai reikėjo nuginkluoti Armiją

4 Krajovą, kuri turėjo kitokį nei sovietai požiūrį: vienas esminių skirtumų, kad Vilnius priklauso Lenkijai ir negalima jokia mobilizacija. Šiame regione vyravo nuolatinė įtampa, kurią sumažino prasidėjusi lenkų repatriacija. Sovietų represijos irgi skatino mobilizaciją. Mobilizuotųjų padaugėjo, kai buvo paskelbta, jog lenkai bus siunčiami į Lenkijos kariuomenę. Iš viso pasiųsta per 20 tūkst. lenkų (p. 95). 284 Ketvirtasis knygos skyrius Represijos ir sovietinė teisė skirtas sovietų vykdytoms represijoms, apie kurias užsimenama beveik visose knygos dalyse. Autorius pažymi, kad žudynės tapo organizuotos ir masinės nuo 1944 m. rudens. Knygoje pateikta daug pavyzdžių iš skirtingų Lietuvos vietovių, tai rodo, kad represijos apėmė visą kraštą. Istorikas laikosi nuomonės, kad žudynės ir sodybų deginimas buvo sankcionuoti vadovybės (p. 101), ir daro prielaidą, jog trečdalis iš žuvusiųjų m. buvo neginkluoti, besislapstantys nuo tarnybos vyrai. Dėl nežmoniškų gyvenimo sąlygų prasidėjo pašauktųjų dezertyravimas iš kariuomenės m. tik iš lietuviškųjų RA dalinių dezertyravo kariai, iš jų NKVD sulaikyti ar suimti, legalizavosi ar pasidavė. Suimtieji buvo baudžiami, siunčiami į drausmės batalionus ar net lagerius. Lietuvos gyventojams taikyta SSRS baudžiamoji teisė, bet ir čia lietuviai turėjo išimčių. Nemaža dalis dezertyravusiųjų buvo tiesiog grąžinama į dalinius, aukščiausia bausmė taikyta retai (p. 113). Kiek kitokios bausmės taikytos vengusiems mobilizacijos. Kai kurie jų buvo nuteisti, bet 20 tūkst. perduoti kariniams komisariatams (p. 116). Taip pat sovietų valdžia leido daugiau kaip 30 tūkst. (kitais duomenimis, 40 tūkst.) vyrų legalizuotis, iš jų keli tūkstančiai buvo nuteisti. Pažymima, kad galiojo dvigubi standartai: pabėgusieji iš rusiškų dalinių bausti visu griežtumu, o iš lietuviškų junginių bausta tik nedidelė dalis (p. 117). Autorius teigia, kad m. legalizavosi ir buvo sulaikyti dezertyrai ar vengiantys mobilizacijos, 5 tūkst. galėjo žūti, vadinasi, tiek asmenų boikotavo RA tarnybą. Iš visų sulaikytų ir atvykusių išpažinti kaltės buvo suimti dezertyrai ir šauktiniai (p. 118). Penktajame skyriuje Lietuvių kariai fronte Antrojo pasaulinio karo pabaigoje aprašomas jau pakliuvusiųjų į frontą gyvenimas. Nesama duomenų, kiek lietuvių pasiekė fronto liniją. Daugiausia lietuvių kovojo I ir III Baltarusijos, I ir II Ukrainos frontų kariuomenėse (ne mažiau kaip 100 divizijų sudėtyje). Mobilizuotieji Lietuvoje dalyvavo paskutinėse karinėse operacijose Rytprūsiuose, Pomeranijoje, Kurše, Berlyne ir kt. Autoriaus apytiksliais duomenimis, karo veiksmuose galėjo dalyvauti apie 40 tūkst. Lietuvos karių, neskaitant lenkų. Kartu pasakoma, kad reikalingi išsamūs tyrimai, kurie patikslintų žuvusių fronte Lietuvos gyventojų skaičių (p. 121). Autorius skiria dėmesį lietuviškiausiems kariniams daliniams 16-ajai divizijai ir 50-ajai šaulių atsargos divizijai. Knygoje pasakojama jų istorija po 1944 m. Štai 16-oji divizija po mobilizacijos Lietuvoje sulietuvėjo, bet tapo sovietų valdžiai politiš-

5 kai nepatikima dėl prievarta į ją patekusių vyrų. Šiame kariniame dalinyje tarnybą eidavo asmenys iš svetimų elementų, tarnavę Vokietijos kariuomenės dalyse, kilę iš buožių sluoksnių. Dėl gyvenimo sąlygų iš divizijos pradėjo dezertyruoti lietuviai. Knygoje minimos kautynės, kuriose dalyvavo naujai mobilizuoti žmonės iš Lietuvos. Aprašytos nesėkmingos kautynes Kurše ir patirti dideli nuostoliai. Autorius taip pat pažymi, kad nemaža dalis demobilizuotų karių tapo partinių ir administracinių įstaigų darbuotojais m. iš 60 tūkst. demobilizuotųjų 8,5 tūkst. tapo LSSR valdžios darbuotojais (p. 129). Knygoje aprašyta 50-oji atsargos divizija, kuri pradžioje buvo dislokuota Jarceve (Smolensko srityje), o 1944 m. spalio lapkričio mėnesį Lietuvos poligonuose. Kaip ir 16-ojoje divizijoje, kariams teko patirti nepakeliamas buities sąlygas. Taip pat dėl kalbų nemokėjimo vyko rusakalbių vadų ir lietuvių nesusikalbėjimas tiesiogine to žodžio prasme. Visos šios aplinkybės skatino dezertyravimą. Apgailėtiną karių padėtį rodo citatos, paimtos iš cenzūros konfiskuotų laiškų. Dezertyravimas ir antisovietinių nuotaikų plitimas lėmė, kad 1945 m. sausio mėn. divizija buvo išformuota, o pulkai išsiųsti į kitas RA divizijas. Autorius konstatuoja, kad taip žlugo LSSR vadovybės norai suformuoti lietuvišką korpusą. Skyriaus gale istorikas įvertina, kad lietuvių mobilizacija į RA tiek kariniu, tiek politiniu požiūriu buvo nesėkminga m. apie 80 tūkst. vyrų [...] nepakluso sovietiniams įstatymams ir savu noru nestojo į kariuomenę (p. 137). Sovietų valdžiai jie nebuvo patikimi. 285 Šeštajame skyriuje Prievartinės mobilizacijos pabaiga aptariamos kelios temos. Sovietų valdžiai reikėjo spręsti besislapstančiųjų nuo mobilizacijos klausimą. Vienas pasirinktų būdų kreipimaisi su raginimais pasiduoti, kitaip vadinami legalizacijos procesais. LSSR institucijos ir asmeniškai vietos valdžios skyriai partiniai veikėjai ir NKVD skyrių viršininkai vietose skelbė amnestijas ir ragino pasiduoti besislapstančiuosius. Taip pat tokiomis priemonėmis siekta demoralizuoti partizaninį judėjimą. NKVD verbavo savą agentūrą iš legalizavusiųjų, ją nukreipdavo likusiesiems sunaikinti ar priversti pasiduoti. Iš viso Lietuvoje buvo paskelbtos trys visuotinės amnestijos m. vasario 9 d. paskelbtas J. Paleckio, M. Gedvilo, A. Sniečkaus kreipimasis Į lietuvių tautą patyrė nesėkmę, nes legalizavosi tik žmonės (p. 140). Darbu su legalizavusiaisiais užsiėmė NKVD ir NKGB struktūros m. birželio 3 d. LKP(b), LSSR Aukščiausioji Taryba, Liaudies komisarų taryba dar kartą kreipėsi ir paskelbė antrąją legalizaciją (p. 141). Taip pat 1945 m. liepos 7 d. paskelbta SSRS Aukščiausiosios Tarybos amnestija. Prie viso to į besislapstančiuosius kelis kartus kreipėsi LSSR NKVD komisaras J. Bartašiūnas. Tą jis darė 1945 m. gegužės 25 d. ir rugpjūčio 7 d. Teigiama, jog NKVD kariuomenės siautėjimai, teroras prieš partizanus ir taikius gyventojus davė rezultatą besislapstantieji pradėjo legalizuotis. Tam įrodyti yra pateikiami duomenys. Nors dokumentuose skaičiai šiek tiek skiriasi, bet iš viso iki 1945 m. gruodžio 1 d. legalizavosi apie 36 tūkst. žmonių, iš jų per 6 tūkst. buvusių partizanų (p. 143). Autorius nurodo priežastis, kurios lėmė gausią legalizaciją: 1. Nu-

6 286 traukta mobilizacija į RA; 2. Oficialios valdžios garantijos, kurios užtikrino saugumą ir laisvę; 3. Ne visi besislapstantieji norėjo tapti partizanais; 4. Legalizuotis skatino giminės; 5. Lietuvos gyventojai nepajėgė išlaikyti daugiau nei 40 nelegaliai gyvenančių žmonių (p. 144). Tačiau tokia priemonė visiškai nenuslopino pasipriešinimo (p. 146). Legalizavęsi žmonės buvo toliau suiminėjami, nepaisant to, kad jiems buvo žadama amnestija. Trečiąją legalizaciją minėtasis J. Bartašiūnas paskelbė 1946 m. vasario 15 d. Šįkart nesilegalizavusiesiems jau buvo atvirai grasinama (p. 148), vėliau taip pat būta paraginimų. Mažėjant besislapstančiųjų, mažėjo legalizacijos mastai m. legalizavosi tik apie asmenų (p. 149). Knygoje aptariama Katalikų bažnyčios pozicija legalizacijos atžvilgiu. Bažnyčia, norėdama išlikti legaliai veikiančia institucija, negalėjo viešai pritarti partizanų kovai, o režimo netenkino neutrali dvasininkų laikysena. Tik pavieniai kunigai paskelbė atsišaukimus legalizuotis. Kokių tikslų vedami jie tai darė, neįmanoma nustatyti. Šioje dalyje dėmesys skiriamas partizanų požiūriui į mobilizaciją ir legalizaciją. Kovotojai neigiamai žvelgė į šiuos veiksmus, kaip ir į kiekvieną sovietų valdžios potvarkį. Jie suvokė tai kaip dar vieną priemonę, skirtą sunaikinti partizaninį pasipriešinimą. Darbe pateikta konkrečių jų veiklos pavyzdžių: atsišaukimų leidyba, šauktinių surinkimo punktų užpuolimai, kvietimai stoti į partizanų gretas. Nurodoma, kad jau dalyvavę fronto kovose lietuviai nestojo į partizanų pusę, pasitaikydavo tik išskirtinių atvejų. Septintasis skyrius pavadintas Demobilizacija, ji prasidėjo jau 1945 m. birželio mėn. Tais metais iš kariuomenės grįžo per 26 tūkst. karių (p. 160), o iki 1946 m. rugpjūčio mėn. per 44 tūkst. (p. 161). Kaip pažymi autorius, statistiniai duomenys šiuo klausimu yra prieštaringi m. pabaigoje Lietuvoje buvo apie 60 tūkst. karių (iš jų 43 tūkst. lietuvių) (p. 161). Istorikas aprašo buvusių karių socialinį aprūpinimą. Valdžia mokėjo pašalpas, atleido nuo valstybinių prievolių, mokesčių, teikė kitokią materialinę paramą. Anot autoriaus, dokumentuose viskas atrodė gražu ir žmogiška (p. 165), bet buvusių karių skundai, prašymai, reikalavimai įvairioms įstaigoms rodė kai ką kita. Socialinio aprūpinimo politika buvo propagandinio pobūdžio, teigiama knygoje. Daug problemų kildavo dėl aprūpinimo butais klausimų, nes gyvenamojo ploto miestuose trūko visiems. Galima teigti, kad tik praėjus dešimtmečiams buvo prisiminti veteranai. Autorius mano, kad pokario metais sovietų valdžia, teikdama paramą, manė, jog šie žmonės turėjo tapti svarbia socialine grupe įtvirtinant Lietuvoje sovietų valdžią (p. 166), o kartu buvo skaldoma Lietuvos visuomenė. Iš viso Lietuvoje apsistojo apie 200 tūkst. demobilizuotų karių ir jų šeimos narių. Reziumuojama, kad šie žmonės tapo socialine-politine valdžios atrama (p. 169). Neatsakytas lieka klausimas, koks buvo žuvusių karių skaičius? Pagal tradiciją, sovietų pusė padaugindavo priešininko nuostolius, o savųjų sumažindavo. Be to, tikrasis žuvusiųjų skaičius buvo slepiamas. Nustatinėdamas žuvusiųjų skaičių, autorius rė-

7 mėsi LSSR Socialinės apsaugos ministerijos duomenimis, nes ši įstaiga teikė paramą žuvusiųjų šeimoms. Istorikas daro prielaidą, kad m. galėjo žūti ne mažiau kaip 15 tūkst. Lietuvos karių (p. 175). Taip pat būta karo invalidų kategorijos: po karo Lietuvoje tokių žmonių gyveno daugiau nei 5 tūkst. (p. 175). Sovietų valdžia privalėjo rūpintis jų pensijomis, aprūpinti gyvenamuoju plotu. Šioje srityje pasitaikė daug tariamo rūpinimosi, mat patys karo invalidai išsakydavo nepasitenkinimą. Karo metų prievartinės mobilizacijos istorija pratęsiama ir po 1950 metų: aštuntasis skyrius vadinasi Prievartinė mobilizacija po Antrojo pasaulinio karo. Po karo sovietų valdžia nuolat vykdė karinius mokymus. Štai 1946 m. birželio mėn. Lietuvos karinio rengimo punktuose baigėsi visuotinis karinių žinių patikrinimas, kuriame dalyvavo žmogus (p. 181). Taip pat karinius kadrus rengė karinė-visuomeninė OSOAVIACHIM organizacija (Paramos gynybai, aviacinei ir cheminei statybai draugija). Kai kada šis darbas vykdytas formaliai m. visuotiniai Lietuvos gyventojų šaukimai į kariuomenę nevyko. Buvo vykdoma tik dalinė mobilizacija. Tai buvo išskirtinis atvejis SSRS kontekste. Autorius mano, kad taip atsitiko dėl to, jog sovietų valdžia nenorėjo sukelti nepasitenkinimo ir jaunuoliai nepapildytų partizanų gretų (p. 183). Kas metai į kariuomenę buvo šaukiama tik apie 3 tūkst., t. y. apie proc., šaukiamojo amžiaus vyrų (p. 183). Jie visi vertinti kaip nepatikimi, todėl siųsti į statybos batalionus. Pakliuvę į dalinius, jaunuoliai susidurdavo su įvairiomis buities problemomis ir netvarka. Pirmoji pokarinė visuotinė mobilizacija vyko 1950 m. pavasarį. Dar tuo metu palyginti nedidelė dalis šaukiamųjų prisijungė prie partizanų, į kariuomenę nusiųsta lietuvių (p. 190). Į šaukimo punktus neatvyko 325 šauktiniai, dešimt iš jų buvo suimti, trys nuteisti. Nuteistųjų artimiesiems grėsė tremtis į Sibirą. Autorius pažymi, kad nei per šį, nei per vėlesnius šaukimus masinio kariuomenės boikoto jau nebuvo, toks veiksmas nesukėlė ryškesnio pasipriešinimo. Sovietų valdžios taikytos priemonės padarė savo. 287 Knygos prieduose publikuojamos ištraukos iš partizanų, asmenų, kuriuos palietė mobilizacija, karių prisiminimų. Juos skaitydamas, gali pažvelgti į įvykius per liudininkų suvokimo prizmę ir pamatyti kitus prievartinės mobilizacijos aspektus. Naudingos yra ir publikuojamos archyvinių dokumentų faksimilės. Perskaičius 35 dokumentus, gal kam gali susidaryti dar kitoks praeities vaizdas. Manytina, autorius siekė ne tik suformuoti vaizdą, bet ir duoti skaitytojui pačiam susidaryti savą nuomonę, skaitant knygos tekstą, prisiminimus, dokumentus. Darbą neabejotinai praturtina autoriaus parinktos iliustracijos. Pabaigoje galima būtų paminėti kai kuriuos netikslumus, kurie galėjo atsirasti dėl korektūros reikalų. Štai teigiama, kad 16-oji divizija po kautynių prie Aleksejevkos daugiausia dalyvavo šalutiniuose mūšiuose (p. 122). Iš tikrųjų ji dalyvavo 1943 m. Kursko mūšyje, kuris tikrai nevadintinas šalutiniu. Arba teigiama, jog ta pati divizija nedalyvavo jokiuose Lietuvos išvadavimo mūšiuose (p. 122). Nors rugpjūčio 18

8 19 d. junginys dalyvavo kautynėse prie Šiaulių, apie tai pats autorius rašo (p. 124), o spalio mėn. Žemaitijoje (p. 124). Autorius teigia, kad pasipriešinimo sovietiniam režimui mastas Lietuvoje nesusilpnėjo, atvirkščiai, 1945 m. antrojoje pusėje jis dar labiau išsiplėtė (p. 155). Neaišku, ar tai tikslus teiginys, nes 1945 m. partizaninis judėjimas patyrė didžiulių nuostolių, neliko didelių partizaninių būrių, nevyko didesnių partizaninių puolimų; norėdami išlikti, partizanai privalėjo dar labiau slapstytis, laikytis dar didesnės konspiracijos. Tai greičiau rodo kovos silpnėjimą, o ne stiprėjimą po 1945 m. Knygoje kai kuriais atvejais netiksliai nurodomos užimamos pareigos: štai minimas LSSR NKVD 2N skyriaus viršininkas I. Počkajus (p. 153), nors šis saugumietis dirbo tik NKGB (MGB) struktūroje, kur užėmė 2-ojo skyriaus (vėliau 2N) viršininko pareigas. 288 Visa tai neesminės pastabos, kurios jokiu būdu nenuvertina pačios knygos reikšmingumo istoriografijoje. Šis darbas užpildo istorijos tarpsnį, apie kurį dažnai susidaro įspūdis, kad jau viskas pasakyta ir parašyta. Memuaruose gal jau daug kas ir pasakyta (bet irgi ne viskas), bet stalinizmo laikotarpis dar laukia nešališkų, politiškai neangažuotų, objektyvių istorikų vertinimo.

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

ISSN KAUNO ISTORIJOS METRAŠTIS 2013/13 Arūnas BUBNYS Vokiečių karinės įstaigos Kaune metais Reikšminiai žodžiai: Vokiečių armija v

ISSN KAUNO ISTORIJOS METRAŠTIS 2013/13 Arūnas BUBNYS Vokiečių karinės įstaigos Kaune metais Reikšminiai žodžiai: Vokiečių armija v ISSN 1822-2617 2013/13 Vokiečių karinės įstaigos Kaune 1941 1944 metais Reikšminiai žodžiai: Vokiečių armija vermachtas, komendatūros, Kauno apskritis, karo lauko komendantai. Rengdamasi pulti Sovietų

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius:

Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius: Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius: Ramanauskas, Adolfas Daugel krito sūnų...: partizanų gretose. Kaunas: Obuolys, 2018. 542 [2] p.: Tai vieno iškiliausių pokario partizaninio karo Dainavos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1

Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 Europos Parlamentas Kaip renkami Europos Parlamento nariai Airijoje 1 1. Atstovavimas Europos Parlamente... 3 2. Rinkimų apygardos... 3 3. Rinkimai į parlamentą... 3 4. Kas gali tapti EPN?... 4 5. Kas

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau