Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT"

Transkriptas

1 Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m.

2 Turinys 1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sąlygų gyventi Zarasų mieste vertinimą pav. Zarasų miesto situacijos pokyčiai per pastaruosius 5 metus pav. Socialinė atskirtis ir skurdas per pastaruosius 5 metus pav. Įkurta daugiau smulkaus ir vidutinio verslo įmonių per pastaruosius 5 metus pav. Įkurta daugiau darbo vietų per pastaruosius 5 metus pav. Įkurta daugiau darbo vietų jaunimui per pastaruosius 5 metus pav. Turizmo paslaugų įvairovės plėtra per pastaruosius 5 metus pav. Informacinių ir ryšio technologinių paslaugų gerėjimas per pastaruosius 5 metus pav. Galimybės mokytis, įgauti naujų žinių, kelti kvalifikaciją per pastaruosius 5 metus pav. Vietos valdžios struktūrų dėmesingumas per pastaruosius 5 metus pav. Teigiamų pokyčių bendras vertinimas per pastaruosius 5 metus pav. Didžiausios problemos Zarasų mieste pav. Sritys kurios turėtų būti plėtojamos pav. Gyventojų informavimo apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą būdai Zarasų miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausos anketa... 17

3 ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMO PRISTATYMAS Pasinaudojant m. LEADER metodo įgyvendinimo patirtimi, dalis Europos socialinio fondo (toliau ESF) m. ES finansinio periodo investicijų, tiesiogiai susijusių su vietos problematika miestų vietovėse, bus skirtos bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai būdu sprendžiant tokius iššūkius, kaip socialinė atskirtis ir skurdas izoliuotose miestų teritorijose, integruotas miestų atgaivinimas (skatinant užimtumą mažuose ir vidutiniuose miestuose). Siekiama į problemų sprendimą įtraukti konkrečių miestų bendruomenes ir vietos verslus, sukuriant bendradarbiavimo tinklus, leidžiančius miestų vietovėse pasireiškiančias problemas visoms suinteresuotoms grupėms spręsti kartu įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Sprendžiant vietoje pasireiškiančias užimtumo ar socialinės atskirties problemas, galės dalyvauti visos visuomenės grupės: tiek tikslinių grupių dalyviai, kurių socialinės integracijos ir įsitraukimo į darbo rinką yra siekiama, tiek aktyvūs bendruomenės nariai, taip pat savivaldybių institucijos ir įstaigos, privačios įmonės ir asocijuotos verslo struktūros, NVO ir kt. Zarasų miesto vietos veiklos grupė (toliau - VVG) rengia Zarasų miesto vietos plėtros strategiją m. (toliau VPS). Norint užsitikrinti ESF investicijas VPS įgyvendinimui, svarbu, jog VPS būtų parengta kokybiškai, atlieptų VVG teritorijos - Zarasų miesto gyventojų poreikius, spręstų aktualiausias vietos problemas ar stiprintų pranašumus. Šis tyrimas atliktas siekiant išsiaiškinti Zarasų miesto gyventojų pasitenkinimą esama miesto situacija bei lūkesčius situacijos gerinimui. Tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant gyventojų poreikius atitinkančią VPS. Pagrindinis tyrimo tikslas nustatyti VVG teritorijos gyventojų poreikius, atliekant gyventojų apklausą. Tyrimo tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai. Tyrimo metodai. Vykdant VVG teritorijos situacijos ir gyventojų poreikių empirinį tyrimą buvo naudojamas kiekybinio tyrimo metodas. Kiekybiniam tyrimui atlikti pasirinkta anketinė apklausa. Šis metodas pasirinktas naudoti dėl nesudėtingos duomenų analizės, nedidelių administravimo išlaidų (apklausą pildo pats respondentas), standartizavimo (respondentai gauna tuos pačius galimus atsakymo variantus). Taip pat svarbu, jog anketinė apklausa užtikrina respondentų anonimiškumą, kas sustiprina pateiktų atsakymų patikimumą. Tyrimo instrumentai ir jų pagrindimas. Prieš pradedant vykdyti tyrimą laikantis visų socialinių tyrimų kokybės standartų buvo parengtas klausimynas (žr. 1 priedas). VVG peržiūrėjus ir patvirtinus klausimynus, 2015 m. lapkričio 3 d. buvo pradėtas tyrimo vykdymas. Baigtas 2015 m. gruodžio 20 d. Klausimynas buvo patalpintas internete ir prieinamas per viešai platinamą nuorodą: Informacija apie vykdomą apklausą buvo paskelbta: Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje (nuoroda internete: kuri taip pat buvo platinama siunčiant elektroniniu paštu ir informuojant socialiniame tinkle Facebook. Tyrimo anketą sudaro šios pagrindinės dalys: respondentų demografiniai rodikliai, esamos situacijos vertinimas, pokyčiai Zarasų mieste ir jų vertinimas, didžiausios problemos mieste, sritys, į kurias verta investuoti ES lėšas Zarasų mieste metais, gyventojų nuomonė apie tai, kur jie norėtų rasti informaciją apie Zarasų miesto vietos plėtros

4 strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą bei VVG teritorijos gyventojų buvo prašoma pasidalinti savo idėjomis, pastabomis bei pasiūlymais. Tyrimo anketoje buvo naudojami uždaro, atviro ir filtruojančio tipo klausimai. Duomenų analizės metodas. Šiam tyrimui buvo pasirinktas aprašomosios statistinės duomenų analizės metodas. Šis metodas naudojamas klausimynų duomenų analizei modeliuojant grafikus ir aptariant gautus rezultatus. Anketinės apklausos pagalba gauti duomenys buvo apdorojami pasitelkiant MS Excel ir SPSS programinį paketą. Programų pagalba buvo skaičiuojami procentiniai atsakymų pasiskirstymai, ir ataskaitoje pateikiamas gautų duomenų interpretavimas bei lyginamoji analizė. Atrankos metodo nustatymas. Tyrimui atlikti buvo vykdoma netikimybinė tikslinė tiriamųjų atranka. Pagrindinis veiksnys lėmęs tokio tiriamųjų atrankos būdo pasirinkimą buvo tyrimo tikslas. Tyrimo generalinę aibę sudarė VVG teritorijos gyventojai, todėl respondentai buvo atrenkami pagal pagrindinį požymį gyvenamoji vieta. Imties dydis ir paklaidos tikimybė. Tyrimo populiacija - Zarasų miesto gyventojai (2015 m. pr. LR Statistikos departamento duomenimis, Zarasuose gyveno gyventojų). Norint užtikrinti tyrimo patikimumą ir rezultatų reprezentatyvumą būtinas minimalus tiriamųjų skaičius. Šio tyrimo metu internetu ir popierinėmis anketomis gauti 255 atsakymai. Toks skaičius pataiko į 6-7 proc. paklaidą, gaunamas 95 proc. tikimybės lygis, tad atsižvelgiant į socialinių mokslų tyrimų rekomendacijas, galima teigti, jog šio tyrimo rezultatai yra patikimi ir reprezentatyvūs.

5 ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS Apklausos metu buvo aiškinamasi VVG teritorijos gyventojų nuomonė apie sąlygas gyventi ir dirbti Zarasų mieste, esamos situacijos, pokyčių Zarasų mieste vertinimas, didžiausios problemos mieste, sritys, į kurias verta investuoti ES lėšas Zarasų mieste metais, gyventojų nuomonė apie tai, kur jie norėtų rasti informaciją apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą bei VVG teritorijos gyventojų buvo prašoma pasidalinti savo idėjomis, pastabomis bei pasiūlymais. Apklausoje dalyvavo 255 Zarasų miesto gyventojai. Didesnę dalį apklaustųjų sudarė moterys 62 proc., vyrai sudarė 38 proc. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių pateikiamas 1 paveiksle. 1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių 0,78; 1% Jūsų amžius 0,39; 0% iki 13 m. 0,39 % 28% m. 50,98 % 51% m. 19,61 % 20% m. 28,24 % 65 ir daugiau m. 0,78 % Įvertinus aukščiau pateiktą diagramą, galima teigti, kad didžiausią respondentų dalį sudaro metų gyventojai. Vidutinio amžiaus (40-64 metų) grupę sudaro 28,24 proc. respondentų, o metų grupę sudaro 19,61 proc. respondentų. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą pateikiamas 2 paveiksle.

6 2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 16% 0% 16% Jūsų išsilavinimas Aukštesnis nei magistro laipsnis 0,39 proc. Aukštesnysis (dabar - aukštasis koleginis) išsilavinimas 16 proc. Bakalauro laipsnis 33 proc. 2% 3% 9% 19% 33% Kita 2 proc. Magistro laipsnis 19 proc. Nebaigtas aukštesnysis (dabar - aukštasis koleginis) išsilavinimas 3 proc. Pradinis išsilavinimas 2 proc. Profesinė kvalifikacija 9 proc. 2% Vidurinis išsilavinimas 16 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą diagramą, galima teigti, kad didžiausią respondentų dalį sudaro aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys gyventojai: 33 proc. turi bakalauro laipsnį, 19 proc. magistro. Aukštesnįjį išsilavinimą yra įgiję 16 proc. respondentų, profesinę kvalifikaciją 9 proc. Pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą pateikiamas 3 paveiksle. 3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Jūsų gyvenamoji vieta 3% Kaunas 3 proc. 23% Vilnius 23 proc. Kauno apskritis 1 proc. 1% 0% Panevėžio apskritis 0,78 proc. Klaipėdos apskritis 0,39 proc. 71% 1% 1% 0% Šiaulių apskritis 0,39 proc. Vilniaus apskritis 1 proc. Utenos apskritis 71 proc.

7 Įvertinus aukščiau pateiktą diagramą, galima teigti, kad didžiausią respondentų dalį Utenos apskrityje gyvenantys asmenys. 23 proc. respondentų šiuo metu gyvena Vilniuje. Respondentų pasiskirstymas pagal sąlygų gyventi ir dirbti Zarasų mieste vertinimą pateikiama 4 paveikslėlyje. 4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sąlygų gyventi Zarasų mieste vertinimą Kaip vertinate esamas sąlygas gyventi ir dirbti Zarasų mieste? 2 proc proc proc proc. 3 4 proc. 1 silpnai Pateikiamas įvertinimas skalėje nuo 1 iki 10, kuomet 10 puikiai, 1 silpnai. Įvertinus aukščiau pateiktą diagramą, galima teigti, kad didžiausią respondentų dalį 61 proc. sudaro sąlygas gyventi ir dirbti Zarasų mieste vertinantys 1-5 balais, 10-9 balais gyvenimo ir darbo sąlygas vertinančiųjų buvo vos 7 proc. Bendras respondentų vertinimo vidurkis yra 5,13 balo. Taigi, sąlygos gyventi ir dirbti Zarasų mieste, respondentų vertinimu, yra išties sudėtingos, didžioji dauguma yra nepatenkinti esama situacija. Pokyčiai Zarasų mieste per pastaruosius 5 metus Respondentai buvo paprašyti įvertinti pastarųjų 5 metų įvairių sričių Zarasų mieste pokyčius. Rezultatai ir jų analizė pateikiami žemiau tekste. 5 paveikslėlyje pateikiama informacija apie Zarasų miesto pokyčius per pastaruosius 5 metus.

8 5 pav. Zarasų miesto situacijos pokyčiai per pastaruosius 5 metus Kaip, Jūsų nuomone, keitėsi miesto situacija per pastaruosius 5 metus? pagerėjo 26 proc labiau gerėjo negu blogėjo 42 proc. nekito 20 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 10 proc. pablogėjo 2 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, matome, kad dauguma 42 proc. respondentų mano, jog bendra miesto situacija per pastaruosius 5 metus labiau gerėjo negu blogėjo, 26 proc. apklaustųjų nurodė, kad situacija gerėjo. Bendras respondentų miesto situacijos keitimosi per pastaruosius 5 metus vertinamas yra 3,79 balais. Taigi, nors pasitenkinimas gyvenimo bei darbo sąlygomis mieste yra labai vidutiniškas, tačiau respondentai teigiamai vertina bendrą miesto keitimąsi. Socialinės atskirties ir skurdo per pastaruosius 5 metus situacijos vertinimas pateikiamas 6 pav. 6 pav. Socialinė atskirtis ir skurdas per pastaruosius 5 metus Mažėjo socialinė atskirtis ir skurdas pagerėjo 2 proc. pablogėjo 13 proc. nekito 45 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 14 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 26 proc Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad dauguma 45 proc. respondentų mano, jog situacija nepakito, kad labiau gerėjo negu blogėjo įvertino 14 proc. respondentų, o kad labiau blogėjo negu gerėjo 26 proc. Taigi, akivaizdu, jog Zarasų gyventojai nemato teigiamų pokyčių socialinės atskirties bei skurdo srityje. 7 pav. pateikiamas respondentų vertinimas susijęs su didesniu smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atsiradimo skaičiumi. 7 pav. Įkurta daugiau smulkaus ir vidutinio verslo įmonių per pastaruosius 5 metus

9 Įkurta daugiau smulkaus ir vidutinio verslo pagerėjo 30 proc. pablogėjo 15 proc. nekito 29 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 39 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 14 proc Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad smulkaus ir vidutinio verslo įsikūrimas mieste, respondentų vertinimu, pagerėjo 39 proc. respondentų nurodė, kad situacija labiau gerėjo negu blogėjo. Jokių pokyčių nepastebėjo 29 proc., o apie tai, kad situacija pablogėjo arba labiau blogėjo negu gerėjo, mano atitinkamai 15 proc. ir 14 proc. 8 pav. pateikiamas respondentų vertinimas susijęs su naujų darbo vietų vietos gyventojams įkūrimu. 8 pav. Įkurta daugiau darbo vietų per pastaruosius 5 metus Įkurta daugiau darbo vietų vietos gyventojams pagerėjo 12 proc. pablogėjo 16 proc. nekito 40 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 20 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 19 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad daugiau nei trečdalis 35 proc. respondentų mano, jog darbo vietų įkūrimo situacija blogėjo, net 40 proc. respondentų vertina, kad šioje srityje nebuvo jokių permainų. Visgi, 32 proc. respondentų mano, kad situacija gerėjo ar labiau gerėjo negu blogėjo. Tai galėtų būti susiję su, kad ir nežymiai, tačiau mažėjančiu nedarbo procentu mieste. Naujų darbo vietų jaunimui įkūrimo per pastaruosius 5 metus vertinimas pateikiamas 9 pav. 9 pav. Įkurta daugiau darbo vietų jaunimui per pastaruosius 5 metus

10 Įkurta daugiau darbo vietų jaunimui pagerėjo 5 proc. pablogėjo 14 proc. nekito 36 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 24 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 2 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad didelė dalis respondentų 29 proc. mano, jog per pastaruosius 5 metus naujų darbo vietų jaunimui atsirado daugiau, t.y. 24 proc. situaciją įvertino, kaip labiau pagerėjusią negu pablogėjusią, 5 proc. mano, kad situacija pagerėjo. 36 proc. respondentų mano, kad situacija išliko tokia pati, o silpnai vertinusiųjų buvo 16 proc. (pablogėjo 14 proc., labiau blogėjo negu gerėjo 2 proc.). Turizmo paslaugų įvairovės plėtros per pastaruosius 5 metus vertinimas pateikiamas 10 pav. 10 pav. Turizmo paslaugų įvairovės plėtra per pastaruosius 5 metus Plėtėsi turizmo paslaugų įvairovė pagerėjo 36 proc. pablogėjo 1 proc. nekito 12 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 47 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 3 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad didelė dalis respondentų 47 proc. mano, jog turizmo plėtra per pastaruosius 5 metus labiau gerėjo negu blogėjo, 36 proc. respondentų teigia, kad situacija gerėjo. Tik 4 proc. respondentų mano, jog situacija blogėjo. Informacinių ir ryšio technologinių paslaugų gerėjimo per pastaruosius 5 metus vertinimas pateikiamas 11 pav.

11 11 pav. Informacinių ir ryšio technologinių paslaugų gerėjimas per pastaruosius 5 metus Gerėjo informacinių ir ryšio technologinių paslaugų pagerėjo 24 proc. pablogėjo 1 proc. nekito 29 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 42 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 3 proc Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad informacinių ir ryšio technologinių paslaugų situacija Zarasų mieste gerėjo, taip mano net 66 proc. respondentų. Manančių, jog situacija pablogėjo, vos 1 proc., o, kad situacija labiau blogėjo negu gerėjo 3 proc. 29 proc. respondentų neįžvelgė didelių pokyčių šioje srityje per pastaruosius 5 metus. Galimybės mokytis, įgauti naujų žinių, kelti kvalifikaciją per pastaruosius 5 metus vertinimas pateikiamas 12 pav. 12 pav. Galimybės mokytis, įgauti naujų žinių, kelti kvalifikaciją per pastaruosius 5 metus Gyventojams padidėjo galimybės mokytis, įgauti naujų žinių, kelti kvalifikaciją, pagerėjo šių paslaugų prieinamumas ir kokybė pagerėjo 9 proc. pablogėjo 3 proc. nekito 50 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 31 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 7 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad galimybės mokytis, įgauti naujų žinių, kelti kvalifikaciją bei pagerėjo šių paslaugų prieinamumas ir kokybė labiau gerėjo negu blogėjo, taip nurodė 31 proc. respondentų, manančių, kad situacija blogėjo 10 proc. Tačiau net 50 proc. miesto gyventojų, dalyvavusių apklausoje mano, jog mokymosi situacija Zarasų mieste nekito. 13 pav. pateikiamas vietos valdžios struktūrų dėmesingumo pokyčio per pastaruosius 5 metus vertinimas.

12 13 pav. Vietos valdžios struktūrų dėmesingumas per pastaruosius 5 metus Padidėjo vietos valdžios struktūrų dėmesingumas gyventojų poreikiams pagerėjo 7 proc. pablogėjo 11 proc. nekito 42 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 27 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 13 proc Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad vietos valdžios struktūrų dėmesingumas gyventojų poreikiams labai nekito 42 proc. respondentų nurodė, kad situacija išliko tokia pati, kaip ir buvo prieš 5 metus, 27 proc. respondentų mano, kad situacija pagerėjo ar labiau gerėjo negu blogėjo. 24 proc. respondentų mano, kad vietos valdžios struktūrų dėmesingumas gyventojų poreikiams blogėjo (13 proc. nurodė, kad situacija labiau blogėjo negu gerėjo, 7 proc. pablogėjo). 14 pav. pateikiamas teigiamų pokyčių per pastaruosius 5 metus vertinimas. 14 pav. Teigiamų pokyčių bendras vertinimas per pastaruosius 5 metus Bendras pokyčių vertinimas pagerėjo 6 proc. pablogėjo 8 proc. nekito 61 proc. labiau gerėjo negu blogėjo 21 proc. labiau blogėjo negu gerėjo 4 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad Zarasų miesto gyventojai mano, jog per pastaruosius 5 metus bendra situacija nekito (61 proc.), tai atsispinti beveik visuose kituose nuomonės apie situacijos pokyčius skirtingose srityse atsakymuose, kai didžioji respondentų dalis nurodydavo, kad niekas nepakito. Vis tik manančių, kad pokyčiai buvo labiau teigiami, nei neigiami yra daugiau, t.y. 21 proc. nurodė, kad situacija labiau gerėjo negu blogėjo, kad gerėjo 6 proc., manančių, jog situacija blogėjo ar labiau blogėjo negu gerėjo, atitinkamai 8 proc. ir 4 proc.

13 Aktualiausios problemos Zarasų mieste Respondentai buvo paprašyti pasirinkti jų nuomone aktualiausias ir didžiausias problemas Zarasų mieste. Atsakymus buvo galima pasirinkti iš prieš pateiktų situacijų. Didžiausios problemos Zarasų mieste, TOP5 (remiantis gyventojų apklausos rezultatais): 1. Darbo vietų trūkumas. 2. Gyventojų skaičiaus mažėjimas. 3. Darbo vietų jaunimui trūkumas. 4. Gyventojų senėjimas. 5. Jaunimo užimtumo stoka. 15 pav. pateikiamas respondentų didžiausių problemų Zarasų mieste vertinimas. 15 pav. Didžiausios problemos Zarasų mieste Didžiausios problemos Nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas specialių poreikių žmonėms 13 proc. Nepakankama socialinių paslaugų įvairovė 12 proc. Nepakankama kultūrinių veiklų įvairovė 11 proc. Socialinė atskirtis 26 proc. Nepakankamas amatų vystymas 9 proc. Nepakankama turizmo paslaugų įvairovė ir kokybė 17 proc. Darbo vietų jaunimui trūkumas 56 proc Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, kad Zarasų miesto gyventojai mano, jog didžiausios miesto problemos yra susijusios su gyventojų nedarbu (74 proc. nurodė darbo vietų trūkumą, 56 proc. darbo vietų jaunimui trūkumą). Respondentų nuomone, labai aktualios yra gyventojų skaičiaus mažėjimo (71 proc.) bei gyventojų senėjimo (55 proc.)

14 problemos. Mažiausiai aktualios problemos, anot apklausoje dalyvavusiųjų, tai nepakankama socialinių paslaugų įvairovė (12 proc.), nepakankama kultūrinių veiklų įvairovė (11 proc.), nepakankamas amatų vystymas (9 proc.). Sričių, kurios turi būti plėtojamos, išskyrimas 16 pav. Sritys kurios turėtų būti plėtojamos Veiklos sritys, kurias reiktų plėtoti mieste m, periodu Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui 26 proc. Vietos gyventojų verslumui skatinti 54 proc. Mokymosi ir profesinio mokymo skatinimui 30 proc. Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, kokybės gerinimas ir naudojimo skatinimui 11 proc. Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir plėtrai 78 proc. Savanorystę skatinančių iniciatyvų vystymui 18 proc. Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai 47 proc. Istorinio, kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymui, atkūrimui ir atnaujinimui 20 proc Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) gerinimui ir plėtrai 36 proc. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.) plėtrai 36 proc. Paslaugų (švietimo, kultūros, sporto ir sveikatingumo ir pan.) gyventojams plėtrai 50 proc. Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima išskirti 7 sritis, kurioms plėtoti, Zarasų gyventojų nuomone, turi būti telkiamas didžiausias dėmesys (prioritetine tvarka): 1. Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir plėtrai (78 proc.). 2. Vietos gyventojų verslumo skatinimui (54 proc.). 3. Paslaugų (švietimo, kultūros, sporto ir sveikatingumo ir pan.) gyventojams plėtrai (50 proc.). 4. Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai (47 proc.)

15 5. Paslaugų socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.) plėtrai (36 proc.). 6. Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) gerinimui ir plėtrai (36 proc.) 7. Mokymosi ir profesinio mokymo skatinimui, kvalifikacijos kėlimui ir praktikai (30 proc.). Respondentai taip pat buvo paprašyti nurodyti kokiu būdu Zarasų miesto gyventojai turėtų būti informuojami apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą. 17 pav. pateikiami duomenys apie gyventojų informavimo būdus. 17 pav. Gyventojų informavimo apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą būdai 100 Gyventojų informavimo priemonės apie apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą Laikraštyje "Zarasų kraštas" 72 proc. Tinklapyje "Zarasai.lt" 91 proc. Tiklapyje "ZMVVG.lt" 25 proc. El. paštu 10 proc. 0 Įvertinus aukščiau pateiktą grafiką, galima teigti, didžioji dauguma Zarasų miesto gyventojų informaciją apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą norėtų rasti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje (91 proc.), 72 proc. respondentų nurodė laikraštį Zarasų kraštas, 25 proc. Zarasų miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje ir vos 10 proc. respondentų elektroniniu paštu. Nuomonės, komentarai, pasiūlymai Respondentai buvo paprašyti pateikti nuomones, komentarus ar pasiūlymus, susijusius su Zarasų miestu. Galima išskirti keletą nuomones bei pasiūlymus apjungiančių sričių: 1. Darbo vietų kūrimas bei verslumo skatinimas: Kurkite darbo vietas, nes kas yra dabar - katastrofa.

16 Darbo vietų reikia, nemažai žmonių paliko Zarasus dėl darbo vietų nebuvimo. Reikia darbo, kad žmonėms nereiktų bėgt iš gimtojo miesto... Kurti darbo vietas, veiklos jaunimui, steigti kažką, kiną, restoranus, pramogas. Žiemą galima išeiti iš proto... Kurti daugiau darbo vietų gyventojams, jog sumažinti nedarbingumo lygį Zarasuose. Įsteigti daugiau užsiėmimų jaunimui, darbo vietų, jog Zarasuose galėtų likti gyventi ir jaunesnio amžiaus žmonės, nes šiuo metu jaunimas neturi jokių sąlygų likti gyventi Zarasuose, nes tiesiog nėra darbo vietų ir jie privalo išvažiuoti iš Zarasų vien dėl to jog galėtų susirasti darbus. Būtina verslo plėtra Zarasuose darbo vietos, jaunu žmonių veislumo skatinimas. Aiški strategija sezono laikotarpiu išlaikyti srautą žmonių ir kaip pritraukti žiemos sezonu apsilankyti Zarasuose turistus. Trūksta jaunimo užimtumo formų, Zarasų visuomenė labai senėja, nes šis kraštas dėl savo neigiamo atspalvio visos Lietuvos mastu ( pvz., dėl bedarbių skaičiaus, itin žemo darbo užmokesčio) tampa vis mažiau patrauklia vieta idėjų, verslo įgyvendinimui. Tai yra LABAI LABAI opi problema, kuri eilę metų nekinta. Nieks negerėja visiškai... Reikia skaidriau ir efektyviau naudotis ES struktūriniais fondais. Mažiau kalbų - daugiau darbų! Ypatingai reikia kreipti dėmesį į jaunimą, jo idėjas. Skatinimo ir rėmimo jas įgyvendinti. 2. Turizmo ir infrastruktūros gerinimas: Sutvarkyti, atnaujinti daugiabučių kiemuose vaikų žaidimo aikšteles. Rajono valdžia galėtų dėti daugiau pastangų siekiant kurorto statuso Zarasams, atnaujinti aplinkkelio tiesimo klausimo svarstymą. Zarasams reikėtų naujo sporto komplekso, kurį sudarytų nauja sporto salė. Auga jauni talentai žaidžiantys Lietuvos rinktinėse. Tik deja nieks neišpildo šito plano. Norėčiau kad Zarasų mieste būtų sporto centras (didelė salė), kurioje būtų šių sričių sportas: sportinė akrobatika, batutininkai, aerobika, tenisas, krepšinis. Trūksta veiklos žiemą, pvz., slidinėjimų trasų, vandens pramogų, spa... Imkit pavyzdį iš Druskininkų, kad jau leidot jiems Zarasus aplenkt! Sanatorijos įkūrimas manau pagerintų padėtį.

17 1 priedas Zarasų miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausos anketa Zarasų miesto vietos veiklos grupė (ZMVVG) atlieka Zarasų miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą. Šį tyrimą atliekame siekdami išsiaiškinti Jūsų pasitenkinimą esama miesto situacija bei lūkesčius situacijos gerinimui. Tyrimo rezultatai svarbūs ir reikalingi tam, kad galėtume parengti Jūsų poreikius atitinkančią Zarasų miesto vietos plėtros strategiją (VPS) ir, siekdami gerinti situaciją rajone, galėtume visapusiškai pasiruošti tinkamai įgyvendinti m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8.6 investicinį prioritetą - Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu įsitraukti į reikšmingus savo miesto plėtros procesus. 1. Jūsų lytis o o Vyras Moteris 2. Jūsų amžius Pažymėkite intervale nuo 5 iki 105. o 3. Jūsų išsilavinimas: Pažymėkite tik vieną variantą. o Pradinis o Vidurinis o Profesinė kvalifikacija o Bakalauro laipsnis o Aukštesnysis (dabar aukštasis koleginis) išsilavinimas o Magistro laipsnis o Aukštesnis nei magistro laipsnis o Kita 4. Gyvenamoji vieta: Pažymėkite tik vieną variantą. o Vilnius o Kaunas o Alytaus apskritis o Kauno apskritis o Klaipėdos apskritis o Marijampolės apskritis o Panevėžio apskritis o Šiaulių apskritis o Tauragės apskritis o Telšių apskritis o Utenos apskritis o Vilniaus apskritis 5. Kaip vertinate esamas sąlygas gyventi ir dirbti Zarasų mieste? Įvertinimas skalėje nuo 1 iki 10, kuomet 10 puikiai, 1 silpnai. Pažymėkite tik vieną variantą Kaip vertinate esamas sąlygas dirbti Zarasų mieste? Įvertinimas skalėje nuo 1 iki 5, kuomet 5 labai gerai, 4 gerai, 3 nei gerai, nei blogai, 2 blogai, 1 labai blogai. Pažymėkite tik vieną variantą Vertindami pastarųjų 5 metų laikotarpį, kokius išskirtumėte pokyčius Zarasų mieste? Įvertinimas skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 - pablogėjo, 2 - labiau blogėjo negu gerėjo, 3 nežinau/sunku pasakyti, 4 - labiau gerėjo negu blogėjo, 5 pagerėjo Kiekvienoje eilutėje pažymėkite tik vieną variantą (ženklu X).

18 1. Pablogėjo 2. Labiau pablogėjo nei pagerėjo 3. Nežinau/ sunku pasakyti 4. Labiau gerėjo negu blogėjo 5. Pagerėjo 1. Mažėjo socialinė atskirtis ir skurdas 2. Įkurta daugiau smulkaus ir vidutinio verslo 3. Įkurta daugiau darbo vietų vietos gyventojams 4. Įkurta daugiau darbo vietų jaunimui 5. Plėtėsi turizmo paslaugų įvairovė 6. Gerėjo informacinių ir ryšio technologinių paslaugų (prieiga prie interneto, kompiuterių ir kt.) prieinamumas ir kokybė 7. Gyventojams padidėjo galimybės mokytis, įgauti naujų žinių, kelti kvalifikaciją, pagerėjo šių paslaugų prieinamumas ir kokybė 8. Padidėjo vietos valdžios struktūrų dėmesingumas gyventojų poreikiams 9. Teigiamų pokyčių išskirti negaliu 8. Kokios, Jūsų nuomone, šiuo metu yra didžiausios problemos Anykščių mieste? Įvertinimas skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 - pablogėjo, 2 - labiau blogėjo negu gerėjo, 3 nežinau/sunku pasakyti, 4 - labiau gerėjo negu blogėjo, 5 pagerėjo Pažymėkite iki 5 variantų (keli galimi atsakymai) Gyventojų skaičiaus mažėjimas Gyventojų senėjimas Užimtumo stoka Jaunimo užimtumo stoka Jaunų žmonių ir jų iniciatyvų trūkumas Nepakankama parama pradėti verslą Nepakankami gyventojų verslumo įgūdžiai Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas Darbo vietų trūkumas Darbo vietų jaunimui trūkumas Nepakankama turizmo paslaugų įvairovė ir kokybė Nepakankamas amatų vystymas Socialinė atskirtis

19 Nepakankama kultūrinių veiklų įvairovė Nepakankama socialinių paslaugų įvairovė Nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas specialių poreikių žmonėms 9. Jūsų nuomone, kokių sričių veikloms plėtoti Zarasų mieste turėtų būti telkiamas didžiausias dėmesys ateinančiu m. laikotarpiu? Pažymėkite iki 5 variantų (keli galimi atsakymai) Paslaugų (švietimo, kultūros, sporto ir sveikatingumo ir pan.) gyventojams plėtrai Paslaugų socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.) plėtrai Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka ir pan.) gerinimui ir plėtrai Istorinio, kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymui, atkūrimui ir atnaujinimui Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrai Savanorystę skatinančių iniciatyvų vystymui Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui ir plėtrai Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, kokybės gerinimas ir naudojimo skatinimui (prieiga prie interneto ir kompiuterių, kompiuterinio raštingumo mokymai ir pan.) Mokymosi ir profesinio mokymo skatinimui Vietos gyventojų verslumui skatinti Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui 10. Kaip manote kokiu būdu Zarasų miesto gyventojai turėtų būti informuojami apie Zarasų miesto vietos plėtros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo eigą? (keli galimi atsakymai) Laikraštyje "Zarasų kraštas" Tinklapyje "Zarasai.lt" Tiklapyje "ZMVVG.lt" Norėčiau naujienas gauti el.paštu (nurodykite SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS) 11. Jūsų komentaras, pasiūlymas, pageidavimas.

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

anketa MVG-01

anketa MVG-01 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO CENTRAS MOKSLINIO TYRIMO DARBO VISUOTINIS KOMPIUTERINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Paslaugų teikėjas: UAB Socialinės informacijos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius

Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius Turinys Užimtumo tendencijos... 3 Registruoto nedarbo tendencijos... 5 Regioniniai skirtumai... 7 Darbo jėgos pasiūla kas ieškojo darbo?...

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau