Vilniaus lopšelio darželio PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Džiaukis vaikyste Vilnius 2017

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vilniaus lopšelio darželio PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Džiaukis vaikyste Vilnius 2017"

Transkriptas

1 Vilniaus lopšelio darželio PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Džiaukis vaikyste Vilnius 2017

2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. mėn. d. Įsakymu Nr. PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio darželio Pabiručiai direktoriaus 2017 m. mėn. d. Įsakymu Nr. 2

3 Ikimokyklinio ugdymo programą atnaujino: Silva Šaulienė direktorės pavaduotoja ugdymui, Valdona Rimašienė auklėtoja metodininkė, Rita Rupšienė auklėtoja metodininkė, Audronė Malachovskienė auklėtoja. Pasiūlymus programai teikė: Stasė Gibavičienė direktorė, Inga Vaišienė meninio ugdymo pedagogė, Jelena Kropa Dryžienė logopedė. 3

4 TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenys apie įstaigą Įstaigos savitumas Mokytojai ir kiti specialistai Lopšelio darželio pedagoginio proceso savitumas IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI TIKSLAS IR UŽDAVINIAI UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS UGDYMO TURINYS UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS NAUDOTA LITERATŪRA. ŠALTINIAI

5 VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO PABIRUČIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1.Duomenys apie įstaigą Pavadinimas Vilniaus lopšelis darželis Pabiručiai Teisinė forma savivaldybės biudžetinė įstaiga Tipas lopšelis darželis Ugdymo forma - dieninė Adresas Vilnius, Brolių g. 18 Tel.fax. (85) ; tel. (85) Elektroninis paštas: Internetinė svetainė Lopšelis darželis įkurtas Įstaigos savitumas Įstaigoje yra 3 ankstyvojo amžiaus grupės, 6 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ankstyvasis ugdymas vyksta trijose grupėse: Peliukai, Viščiukai, Drugeliai. Vaikų amžius nuo 1,5 iki 3 metų. Ikimokyklinis ugdymas vyksta 8 grupėse: Kodėlčiukai, Smalsiukai, Voveriukai, Pelėdžiukai, Boružiukai, Kiškučiai, Katinėliai ir Žiogeliai. Vaikų amžius nuo 3 iki 6 metų. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomąją veiklą vykdo pagal Priešmokyklinio ugdymo programą. Vaikų amžius nuo 6 iki 7 metų. Lopšelio darželio kultūrą, jo savitumą nusako visos bendruomenės vertybės, įsitikinimai, bendri siekiai, tradicijos ir religija. Pagrindiniai ugdymo uždaviniai ugdyti doras, savarankiškas, sąmoningas, laisvai mąstančias asmenybes, gebančias kūrybiškai veikti. Sukurta saugi, jauki aplinka, leidžianti pasireikšti visiems vaikų gebėjimams. Vaikai lopšelyje darželyje jaučiasi laukiami, saugūs, reikalingi ir mylimi. Kiekvienoje grupėje sudaryta estetiška, vaiko kūrybiškumą skatinanti aplinka, dirba kompetentingi ir kūrybingi pedagogai ir specialistai. Atsižvelgiant į vaikų ir šeimos poreikius, sukauptą pedagogų patirtį, vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas yra prioritetinė ugdomosios veiklos sritis. Sveikatingumo krypčiai įgyvendinti lopšelis darželis turi ypatingas sąlygas, nes puikiai yra įrengta sporto salė su sportiniais įrengimais: kamuoliukų baseinu, krepšinio lentomis, treniruokliais. Visi vaikai du kartus per savaitę turi galimybę dalyvauti kūno kultūros užsiėmimuose sporto salėje. Salėje vyksta krepšinio treniruotės, sportiniai žaidimai, įvairios varžybos. Lopšelio darželio ugdytiniai noriai ir aktyviai dalyvauja įvairiose sveikatingumo projektuose, miesto institucijų organizuojamuose sporto renginiuose, kuriuose užima prizines vietas. Manome, kad tik aktyviai sportuodami, vaikai taps sveiki ir stiprūs. 5

6 Lopšelyje darželyje vykdoma žalingų įpročių prevencija, skirta ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 16 d. įsakymas Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo ). Vykdomas pilietinis ugdymas, kuriam šiandien skiriame ypatingą dėmesį. Lopšelis darželis turi puikią teritoriją, gražų geografinį reljefą, daug medžių, aikšteles su pavėsinėmis. Vaikams sudarytos sąlygos pasivaikščioti, pabėgioti, stebėti gamtą įvairiais metų laikais. Lopšelis darželis, siekdamas kuo efektyviau ir kokybiškiau ugdyti vaikus, patenkinti jų poreikius, bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Dalindamiesi gerąja patirtimi vaikų ugdymo klausimais, organizuodami bendrus renginius, projektus su socialiniais partneriais tikimės, kad lopšelyje darželyje vaikams bus gera ir jauku. 1.3 Mokytojai ir kiti specialistai Įstaigoje dirba 47 darbuotojai, iš jų 22 pedagogai. Iš jų 9 turintys aukštąjį išsilavinimą, 13 turintys aukštesnįjį išsilavinimą, 2 metodininko kvalifikacinę kategoriją, 16 vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją ir 1 auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 1 logopedės kvalifikacinę kategoriją. Vadovai turi III kvalifikacinę kategoriją. Dalis pedagogų yra ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos Sveikatos želmenėliai nariai. Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. Įstaigos darbuotojai dalijasi gerąja darbo patirtimi su miesto pedagogais, organizuodami atviras veiklas, šventes, pramogas. Glaudžiai bendradarbiauja su bendruomenės nariais, įtraukdami į įstaigos veiklą, vykdomus projektus. Veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, atlieka vaiko specialiųjų ugdymo(-si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 1.4 Lopšelio darželio pedagoginio proceso savitumas Demokratiniai pedagogų ir vaikų santykiai. Pedagogų ir vaikų santykiai grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. Stengiamasi įžvelgti, kas vaikui svarbu, įsiklausyti į jo žodžius, paskatinti išsakyti savo nuomonę, išgirsti jį. Vaikai turi galimybes daryti įtaką darželio kasdieniai veiklai, t.y. jie gali spręsti su jų gyvenimu įstaigoje susijusius klausimus, teikti siūlymus, pageidavimus, į kuriuos atsižvelgiama. Prioritetas teikiamas pačių vaikų iniciatyvai. Vaikai ir suaugę kartu kuria bendro gyvenimo įstaigoje ir grupėje susitarimus, taisykles, kurios padeda ugdytis atsakomybę ir tarpusavio supratimą. Vaikų kultūros pripažinimas. Laikomasi požiūrio, kad vaikiškumas yra vertybė, vaikams netaikomi suaugusiems būdingi elgesio standartai, kuriamos sąlygos vaikų saviraiškai ir vaikiškam elgesiui plėtotis. 6

7 Ugdymo individualizavimas. Siekiame pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos tempą. Suvokę svarbiausius jo poreikius ir galimybes, numatome individualius ugdymo(-si) būdus ir metodus. Skatiname vaiko savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę ir teikiame didesnę pagalbą mažiau išlavėjusių gebėjimų ugdymui. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams teikiama korekcinė pagalba. Individualias vaikų ugdymosi problemas padeda spręsti Vaiko gerovės komisija. Ugdymo aplinka. Aplinka tenkina kiekvieno vaiko poreikius, ugdo jo gebėjimus, skatina kaupti naują patirtį, išbandyti įvairias veiklos formas ir pažinimo būdus. Siekiama, kad aplinka skatintų vaiką aktyviai veikti, tyrinėti, pažinti, pasitikėti savo gebėjimais. Vaikas pats yra aktyvus aplinkos kūrėjas. Glaudus bendradarbiavimas su šeima. Nuolat siekiame, kad vaiko tėvai (globėjai) dalyvautų ugdymo procese ir taptų aktyviais bendruomenės nariais. Bendradarbiavimą grindžiame pozityviomis nuostatomis: tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, įsiklausymu į vienas kito poreikius ir interesus, pagarba šeimos vaidmeniui, ugdant vaiką. Tėvams svarbu, kad būtų sudarytos geros visapusiško ugdymo(-si) sąlygos, kad būtų tenkinami specialieji ir išskirtinių gebėjimų turinčių vaikų poreikiai, teikiama specialistų pagalba. Nuolat tariamės su tėvais dėl individualių vaiko ugdymosi poreikių ir išgalių, kylančių problemų sprendimo būdų, tinkamos vaikų priežiūros ir maitinimo, vaiko saugumo ir sveikatos užtikrinimo, vaiko mokėjimo bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais, savarankiškumo, pasirengimo mokyklai, veiksmingų ugdymo metodų taikymo. Lankstus specialistų integravimasis į ugdymo procesą. Įstaigoje dirbanti specialistų komanda logopedas, psichologas, muzikos pedagogas siekia darbą organizuoti taip, kad nepažeistų pedagoginio proceso vientisumo. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su grupių pedagogais ir vaikų tėvais. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos respublikos įstatymu Nr. I 983. Lopšelis darželis organizuodamas ugdymą, stengiasi suteikti šeimai pagalbą auginant vaiką. Siekiame sudaryti sąlygas vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, laisvai reikšti savo nuomonę visais ji liečiančiais klausimais. Skiriame ypatingą dėmesį vaiko pažiūroms. Kaip teigiama šio dokumento 16 straipsnyje Nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo <...> asmeninį gyvenimą, lopšelyje darželyje akcentuojame konfidencialumo svarba bendraujant su vaiku ir jo artimaisiais. 7

8 2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI Planuodamas ugdymo turinį, metodus, parinkdamas priemones, kurdamas ugdymo aplinką, organizuodamas ugdymo procesą, numatydamas pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas, lopšelis - darželis vadovaujasi šiais principais: Demokratiškumo principas vaikas gerbiamas kaip asmenybė, skatinamas jo aktyvumas, suteikiama galimybė ir laisvė rinktis (veiklą, partnerius ir pan.), naudotis šiuolaikinėmis ugdymo(- si) galimybėmis įgyjant žinių ir įgūdžių. Sveikatingumo principas vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo, pratinasi saugoti savo ir kitų fizinę ir psichinę sveikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje. Visuminio integralaus ugdymo principas ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminio pasaulio suvokimą ir mąstymo bei veiklos konkretumą. Ugdomojo proceso metu siekiama vertybinių nuostatų, jausmų, mastymo ir veiksnių dermės, vaiko vidinio ir išorinio pasaulio vienovės, visų ugdymo sričių integralumo. Diferencijavimo (individualizavimo) principas ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, vaiko ar vaikų grupės ugdymo(-si) poreikius, išsivystymo lygį, tėvų lūkesčius. Sudaromos ugdymo(-si) sąlygos vaikams, turintiems ypatingų poreikių (gabiems, turintiems specialiųjų poreikių, iš šeimų, priklausančių rizikos grupei). Esant dideliems specialiems poreikiams, ugdymas organizuojamas pagal individualią ugdymo programą. Tęstinumo principas glaudžiai bendradarbiaujant su šeima siekiame, kad vaikai sėkmingai pereitų nuo ugdymo(-si) šeimoje ir ankstyvojo amžiaus grupėje prie ugdymo(-si) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse, atsižvelgiant į vaikų įgytą patirtį ir gebėjimus bei jo ugdymo(-si) perspektyvą. Konfidencialumo principas garantuoja, kad apie vaikų pasiekimus ir jų vertinimą informacija nebus viešinama. Apie vaiko ugdymą(-si) ir jo vystymąsi tėvams ir su vaiku dirbantiems specialistams informacija teikiama individualiai. 8

9 3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo ir mokėjimo mokytis pradmenis. Ikimokyklinio ugdymo programos uždaviniai Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant ugdymąsi skatinančią saugią aplinką, pasiekti tikslingą ir spontanišką vaiko ugdymąsi, grindžiamą dialogiška sąveika. Kad vaikas: Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir išreikštų save. Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes problemas, atsižvelgtų į savo ir kitų ketinimus, veiksmus, pasekmes. Mokytųsi pažinti ir veikti, žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime. 9

10 4. UGDYMO METODAI IR PRIEMONĖS Ugdymo metodai parenkami taip, kad atitiktų vaikų amžių ir galimybes, individualius ugdymo(-si) poreikius. Planuojant ugdomąją veiklą, pedagogai ir specialistai kūrybingai naudojasi mokykloje sukaupta metodine medžiaga ir įvairiomis priemonėmis. Ugdymo metodai Pagrindinis ugdymo metodas žaidimas. Žaidžiant ugdomi visi vaikų gebėjimai. Jis skatina vaikų pozityvias emocijas, padeda formuotis kalbiniams įgūdžiams, natūraliai sukoncentruoja dėmesį į ugdomąją veiklą. Vaizdinis metodas demonstravimas, stebėjimas nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančią aplinką, jos reiškinius. Praktinis metodas vaikų darbai, praktinė veikla, tyrinėjimai, stebėjimai, eksperimentavimai. Žodinis metodas pokalbis, pasakojimas, aptarimas, diskusija suteikia galimybę perduoti ir gauti informaciją, natūraliai bendrauti. Kūrybinis metodas sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas. Pažintinės edukacinės ekskursijos, išvykos padeda pažinti ir suprasti supančią aplinką. Sportinės veiklos metodai - estafetės, varžybos, komandiniai žaidimai, fiziniai pratimai. IKT taikymas vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas multimedijos pagalba, kompiuteriniai žaidimai. Organizuojant ugdymo procesą taikomi aktyvūs netradiciniai ugdymo(-si) metodai viktorinos, konkursai su įvairiausiom pertraukėlėm; situacinis spontaniškasis ugdymo metodas ugdymui panaudojamos netikėtai susidariusios situacijos ir kt. 10

11 Siekiamybė, kad mokymosi priemonės: tenkintų vaiko poreikį žaisti, bendrauti, judėti; skatintų norą puoselėti ir saugoti savo ir kitų sveikatą; skatintų vaiko savarankiškumą, saviraišką, kūrybingumą, meninių gebėjimų ugdymą(-si). Priemonių grupės Aplinkos kūrimas pedagogai kartu su vaikais ir jų tėvais, bendruomene kuria jaukią, patogią, vaikų amžių ir poreikius atitinkančią bei įvairiapusį ugdymą skatinančią aplinką. Siekiama, kad aplinka skatintų vaiko poreikį judėti, veikti, pažinti, kurtų jaukumą, būtų funkcionali. Mokymo priemonės (daiktai, žaislai, knygos, įvairios medžiagos ir kt.) pedagogai siekia, kad mokymo priemonės atitiktų vaikų amžių, individualius esamus gebėjimus, žadintų norą pažinti, lavintų loginį mąstymą, aktyvų kūrybingumą, norą žaisti drauge. Pažintinės edukacinės išvykos, renginiai, akcijos, popietės, tradicinės šventės vaikų veikla, papildanti ugdymo turinį. 11

12 Vaikų pasiekimų jungimas į grupes pagal ugdymosi rezultatų kryptis Vaiko individualių galių plėtotė Vaiko santykių su kitais plėtotė Mokėjimas mokytis 1. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai 2. Fizinis aktyvumas 3. Emocijų suvokimas ir raiška 4. Savireguliacija ir savikontrolė 5. Savivoka ir savigarba 8. Sakytinė kalba 9. Rašytinė kalba 14. Iniciatyvumas ir atkaklumas 17. Kūrybiškumas 6. Santykiai su suaugusiais 7. Santykiai su bendraamžiais 10. Aplinkos pažinimas 12. Meninė raiška 13. Estetinis v 10. Aplinkos pažinimas 11. Skaičiavimas ir matematika 15. Tyrinėjimas 16. Problemų sprendimas 18. Mokėjimas 1 pav. Vaikų pasiekimų jungimas į grupes pagal ugdymosi rezultatų kryptis 12

13 5. UGDYMO TURINYS KASDIENIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAI Vertybinės nuostatos: Noriai ugdosi sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingus įgūdžius. Esminis gebėjimas :Tvarkingai valgo, savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia ir nusirengia, naudojasi tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi aplinkoje. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Bando savarankiškai valgyti, gerti iš vaikiško puodelio. Savarankiškai bando eiti į tualetą, pasako, kad nori ten. Bando plautis rankas. Raginamas, padedant suaugusiam, deda žaislus ir priemones į vietą. Gali nusirengti prieš miegą, tvarkingai susidėti drabužius. Bando apsirengti, mauna kojines, aunasi batus. Padedant suaugusiam, prausia veidą, plaunasi rankas, šluosto rankšluosčiu. Labai nori padėti ruošos darbuose. Stiprėja noras viską išmėginti ir daryti pačiam. Valgo sriubą, košę šaukštu, geria iš vaikams pritaikyto puoduko. Norėdamas į tualetą, atsineša puoduką, pasako savais ženklais. Rengdamasis bando kišti koją, ranką, deda ant galvos kepurę. Rodo nešvarias rankas, tikėdamas, kad suaugusysis nuplaus. Deda žaislus į vietą. Gali pats ar padedant suaugusiam nusirengti, apsirengti. Savarankiškai plaunasi rankas, šluostosi rankšluosčiu. Valgo savarankiškai, teisingai laiko stalo įrankius. Savarankiškai naudojasi tualetu, susitvarko juo pasinaudojęs. Priminus kosėdamas ar čiaudėdamas užsidengia ranka. Pasako, kad negalima imti pavojingų daiktų. Žino iš kurio čiaupo bėga šaltas, o iš kurio karštas vanduo. Valgo šaukštu, šaukšteliu, šakute. Pavalgęs padėkoja. Padeda suaugusiam serviruoti stalą. Pasako, kokius patiekalus mėgsta. Priminus ar savarankiškai nueina į tualetą. Susitepęs prausiasi, plaunasi rankas. Priminus, šukuojasi plaukus. Dėlioja žaislus į tam Vaikų veiksenos Savarankiškai atlieka savitvarkos veiksmus. Pasako, kad negalima ragauti nežinomų vaisių, uogų, žiedų, grybų. Priminus suaugusiam tvarkosi žaislus ir savo darbo vietą. Gali nuvalyti savo stalo vietą pavalgęs. Bando varstyti batų raištelius. Valgo gana tvarkingai, nedideliais gabaliukais. Čiaudėdamas ar kosėdamas prisidengia burną. Saugiai elgiasi grupėje, lauko aikštelėje, Paaiškina, kodėl reikia praustis, valytis dantis. Domisi sveika mityba. Savarankiškai gali serviruoti stalą, teisingai sudėti stalo įrankius. Laikosi kasdieninių gyvenimo įpročių, padedančių saugoti ir stiprinti sveikatą. Patariant suaugusiam ar savarankiškai nusprendžia, kokius drabužius ar avalynę pasirinkti pagal orą. Geba suprasti pavojus slypinčius savo ir svetimoje aplinkoje. Geba kreiptis pagalbos (kai pažeidžiamos jo teisės). Taisyklingai sėdi prie stalo. Geba naudotis peiliu ir šakute. Jaučia, kada sušilo arba sušalo ir savarankiškai pasirenka aprangą. 13

14 skirtas vietas. Pats neragauja jokių vaistų, neima degtukų. Pastebi, kad yra netvarkingas. UGDYMO GAIRĖS Ankstyvasis amžius Bandyti valgyti savarankiškai. Nešioti lėles, sodinti prie stalo, mokyti laikyti šaukštelį, puodelį ir pan. Žaisti žaidimą Pamaitink šuniuką, imituojančius rengimosi veiksmus žaidimus. Kartoti daineles, eilėraštukus apie kairę ir dešinę koją, palaidinės priekį, išvirkščią pusę ir pan. Valyti dulkes kartu su auklėtoja. Sudarius galimybes, vaikai geba ir suprasti, ir pasirūpinti savo poreikiais. Kurti žaidybines situacijas, skatinančias vaiką panaudoti savo mokėjimus ir įgūdžius. Ikimokyklinis amžius Žaisti žaidimus: Svečiuose, Kavinėje. Rengti, prausti, šukuoti lėles. Naudoti vaizdines priemones apie saugų elgesį. Žiūrėti mokomuosius filmus. Dalyvauti diskusijose: Noriu sveikai valgyti, Aš užaugsiu sveikas. Kurti knygeles apie sveiką gyvenseną. Eksperimentuoti su vandeniu. Dalyvauti projekte Ar sveikas- kas saldu?. Dalyvauti projekte Bakteriukas ir Ėduoniukas. Vykti į ekskursijas: gaisrinė, policija, poliklinika ir t.t. Pratintis susilaikyti nuo pavojingų žaidimų. Diskutuoti: Į kokius žmones ar tarnybas gali kreiptis į bėdą pakliuvęs vaikas. Rekomenduoti tėvams aprengti vaikus patogiais ir lengvai aprengiamais drabužiais. Kviesti vaikus į talką dengiant stalą gimtadieniui, šventei. 14

15 FIZINIS AKTYVUMAS Vertybinės nuostatos: Noriai džiaugsmingai juda, mėgsta judrią veiklą ir žaidimus. Esminis gebėjimas: Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Sėdi, šliaužia, ropoja pirmyn ir atgal. Tvirčiau stovi ant kojų, eisena šiek tiek netvirta. Mėgsta laipioti laiptais, baldais. Gali spirti kamuolį, pagauti kamuolį abiem rankom. Pristatomu žingsniu nulipa laiptais žemyn. Bando pašokti, bet dar nemoka atsispirti nuo žemės. Gali minkyti, maigyti, suploti, ištempti, susukti lipdymo medžiagą. Gali pats pasiimti, pasiekti. Pastovi ant vienos kojos. Išlaiko pusiausvyrą eidamas paaikštinimu. Gali šokinėti ant vienos ar abiem kojom. Įkerpa popieriaus kraštą. Sėdėdamas ar stovėdamas atlieka įvairius judesius rankomis ir kojomis. Lipa laiptais pakaitiniu pristatomu žingsniu. Juda įvairia kryptimi, greitėdamas ir lėtėdamas. Gali kirpti juosteles. Varsto raištelius, veria karoliukus. Dalyvauja ryto rato mankštoje. Šliauždamas pralenda pro įvairias kliūtis. Gali šokinėti siekiant pakabinto daikto, atsispiriant nuo žemės abiem kojom. Geba bėgti keisdamas tempą, greitį, kryptį. Turi išlaikyti pusiausvyrą eidamas įvairiais paaukštinimais. Žaidžia komandinius žaidimus. Atlieka smulkiosios motorikos judesius. Vaikšto pasiėmęs žaislą, eidamas sustoja, keičia ėjimo kryptį. Užlipa ant kelių pakopų laipteliais, užlipa ir nulipa nuo kėdės. Uždeda kelias kaladėles viena ant kitos, varto knygelę po vieną puslapį. Atsuka, užsuka dangtelius. Vaikų veiksenos Stovi ant vienos kojos, po to pakeičia kitą. Vaikšto, bėgioja aplink daiktą. Įmeta smulkius daiktus į dėžę. Ridena, meta kamuolį į taikinį. Žaisdamas juda įvairiais būdais. Veria ant virvelės smulkius daiktus. Vaikas eina mažais žingsneliais. Pieštuku, teptuku piešia nesudėtingas geometrines figūras. Iš plastilino lipdo įvairius daiktus. Juda greta kito vaiko poroje, ratu. Meta kamuolį į žemę viena ranka, kita pagauna. Kerpa įvairias formas. 15

16 Ankstyvasis amžius Kasdieninėje mankštelėje kartoti jau mokamus judesius ir mokytis vis naujų judesių. Laisvai lakstyti po kiemą, salę, sustoti išgirdus signalą. Ridenti kamuolį į priekį ir bandyti pagauti. Perlipti, pralįsti, peršokti kliūtis. Žaisti įvairaus dydžio kamuoliais. Vaikščioti basomis per žolę. Dėlioti dėliones, statyti kaladėlių namus. Dėlioti kaštonus, akmenėlius, pilstyti vandenį. Grojant muzikai šokti, kurti įvairius judesius, naudojant skareles, šalikus ir pan. UGDYMO GAIRĖS Ikimokyklinis amžius Laisvai judėti aikštelėje, braidžioti tarp lapų, mėtyti juos. Pratintis greitai sustoti bėgant ar einant vorele. Bėgti ant pirštų galų, keturiomis, šuoliuoja, šokinėti (imituoti gyvūnų judėjimą) Žaisti įvairius žaidimus su kamuoliu. Karpyti įvairius paveikslėlius iš žurnalų, laikraščių, nupieštus elementus. Žaisti komandinius žaidimus (kvadratas). Žaisti įvairius judrius žaidimus. Dalyvauti sporto šventėse, pramogose. Dalyvauti akcijoje: Išvalykime pasaulį, Naujininkų bendruomenės šventėje. 16

17 EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA Vertybinės nuostatos: domisi savo ir kitų emocijomis bei jausmais. Esminis gebėjimas: Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiu ir elgesiu atliepia kito jausmus (užjaučia, padeda) PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Rodo jausmus mimikas. Žino, kas suaugusiam sukelia teigiamas emocijas. Parodo užuojautą kitam, kartu džiaugiasi. Didžiuojasi savo gebėjimais. Parodo emocinę būseną: linksmas, piktas, liūdnas. Džiaugsmą išreiškia ir ramiai šypsodamasis, ir kvatodamas balsu. Ilgesnį laiką būna linksmas arba ramus, lengviau įžvelgiamos pasikeitusių nuotaikų priežastys- pavargo, kitas vaikas atėmė žaislą. Paklaustas kuris verkia?, kuris juokiasi? parodo paveikslėlį pirštuku. Atpažįsta jausmą ir gali pareikšti: Aš piktas. Pradeda vartoti emocijų raiškos žodelius. Atpažįsta kitų emocijas pagal elgesį. Pradeda valdyti savo emocijas. Atkreipia dėmesį į savo ir kitų jausmus, suvokia juos. Vaikų veiksenos Kai kitas vaikas atima žaislą, verkia ir laukia auklėtojos pagalbos. Pasako, kad šventėje buvo linksma, kad supyko kai draugas su juo nežaidė. Pasako draugo nuotaiką. Pastebi draugo emocinę būseną, paguodžia, paglosto. Išreiškia jausmus mimika ir žodžiais, o ne veiksmais. Pradeda suprasti, kad jo emocijos gali skirtis nuo kitų. Pastebi draugų jausmus, bando įvardinti. Pasako, kad jam linksma, o draugui nelinksma. Vartoja emocijų raiškos žodžius. Žaisdami išvardina svarbiausius jausmus, prisimena, kokioje situacijoje jautėsi panašiai. Žiūrėdami paveikslėlius, įvardija, kaip jaučiasi žmonės juose. Pradeda kalbėti apie jausmus su kitais, paaiškina, kodėl taip jaučiasi. Nusako, kad žmonės gali išgyventi pyktį, džiaugsmą, liūdesį, gėdą ir pan. Supykus, kreipiasi pagalbos į auklėtoją. Tėvams pasakoja, kas įvyko dieną. Draugiškai kviečia žaisti kartu. Auklėtojai pasako, jei draugui reikia pagalbos. Žino keletą išeičių, ką galima daryti kai kas nors erzina. 17

18 UGDYMO GAIRĖS Ankstyvasis amžius Rodyti užuojautą draugui, paguodžia. Veidrodyje stebėti save, kad matytų koks piktas, linksmas, liūdnas. Vartyti knygas, kuriose veikėjai yra skirtingos nuotaikos. Žaisti su lėlėmis, įvardinant jų nuotaikas. Žaisti vardo žaidimus- mokytis reaguoti į savo vardą, slėpynes- uždengti skraiste ir jų ieškoti, o nutraukiant skraistę- surandama. Džiaugtis dainuojamomis lopšines dainelėmis į jų tekstą įtraukiant vaiko vardą. Ikimokyklinis amžius Žaisti nuotaikų kortelėmis. Diskutuoti: Kas gerai ir kas blogai? Žaisti žaidimus, kuriuose vaikai raginami išreikšti savo jausmus šokant, vaidinant, komentuoja tai. Pasitelkti animacinių filmų personažų kasdieninėmis situacijomis, padėti suprasti, kad įvairaus gyvenimo įvykiai sukelia įvairius jausmus. Dalyvauti akcijoje Savaitė be patyčių, Padėk mažiems mūsų draugams ir pan. Suprasti (išmokti) emocijas, daryti paprastas emocijų knygas. Žaisti įvairius žaidimus: *kaip vaikui suprasti jausmus ir išmokti juos valdyti?; *kaip žaidžiant įsijausti į savo ir kitų išgyvenimus?; *kaip taikiai spręsti konfliktus? (Andrea Erkert Žaidimai agresijai įveikti ) 18

19 SAVIVOKA IR SAVIGARBA Vertybinės nuostatos: Save vertina teigiamai. Esminis gebėjimas: Supranta savo asmens tapatumą ( aš esu, buvau, būsiu ), pasako, kad yra berniukas/mergaitė, priskiria save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo teises būti ir žaisti kartu su kitais. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Suklūsta, jei pavadinamas kas nors ne tuo vardu. Ima labiau pasitikėti savimi ir domisi, kaip ką nors padaryti jam pačiam priimtinu būdu. Jis nori įgyvendinti savo sumanymus ir nusivilia jei nepavyksta. Pradeda suvokti savo lytį, vadina save vardu. Džiaugiasi giriamas, reaguoja į pastabas. Pasitiki grupėje dirbančiais suaugusiais. Suvokia savąjį aš. Parodo save neseniai darytose šeimos nuotraukose ir pasako savo vardą. Žiūrėdamas į savo atvaizdą veidrodyje pastebi dažus ant kaktos ir valo savo kaktą, o ne atvaizdą veidrodyje. Paskatintas dalinasi savo žaislais. Auga pasitikėjimas savo jėgomis, o per tai ir aplinkiniu pasauliu. Save vertina teigiamai. Vaikų veiksenos Pasako savo vardą, lytį. Atpažįsta savo rūbus. Prašo, kad suaugusysis stebėtų tai, ką jis daro, reikalauja, kad jo darbelis būtų matomas. Pasako auklėtojai, ką veikė per išeigines. Giriasi, kad turi daug draugų. Siekia kitų dėmesio, palankių vertinimų. Pasakoja tėvams, ką veikia darželyje, laukia įvertinimo, jų nuomonės. Bando nutylėti savo prasižengimus. Dažnai pasakoja, ką veikė namuose su tėvais, tėvams pasakoja, ką veikė darželyje. Įvardija savo norus, jausmus, savybes ir gebėjimus. Pasako savo tautybę. Pasakoja apie savo išvaizdą, jos pasikeitimus, pasako savo kūno dalis, kam jos reikalingos. Džiaugiasi darbais, kuriuos pavyko atlikti, pasako auklėtojai, tėvams. Komentuoja, koks elgesys geras, koks blogas, pateikia gero elgesio pavyzdžių. Apibūdina savo šeimos gyvenimo pokyčius ir emocinę reakciją į juos (džiaugėsi, liūdėjo ir pan.) Vaikas sako, kad yra blogas, nes auklėtoja ant jo supyko. Kitą dieną sako, kad geras, nes auklėtoja jį pagyrė. Juokiasi pamatęs, kad supainiojo batus. Juokiasi ką nors ne taip pasakęs. Apibūdina savo išvaizdą, pastebi, kad skiriasi nuo kitų. 19

20 Ankstyvasis amžius UGDYMO GAIRĖS Nuolat kreiptis į vaiką vardu, įvardijant jo jausmus ir veiksmus. Skatinti dalintis žaislais. Vartyti knygeles įvardijant kūno dalis. Žaisti žaidimus įvardijant jo kūno dalis : su rankelėm plojam..., su kojelėm trepsim..., ir pan. Piešti Mano namas, Čia aš, Čia mano šeima ir pan. Ikimokyklinis amžius Kurti šeimos herbą. Žaisti šeimos žaidimus, įvardijant vaidmenis. Su tėveliais dalyvauti vakaronėse. Kalbėtis su vaikais, kas blogai, o kas gerai. Įvertinti savo elgesį pagamintomis simbolinėmis kortelėmis. Žiūrint animacinius filmus, klausantis literatūrinius kūrinius, nusakyti gerus ir blogus personažus, jų poelgius. Padaryti rankos knygelę apie save. 20

21 SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ Vertybinės nuostatos: Nusiteikęs valdyti emocijų raišką ir elgesį. Esminis gebėjimas: Laikosi susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai bendraudamas su kitais bando kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Gali pabūti atskirai nuo tėvų. Noriai laikosi dienos režimo. Užsigavęs, nusiramina suaugusio kalbinamas ir raminamas. Bando ieškoti pats nusiraminimo būdų: paima čiulptuką, minkštą žaislą ar prašo suaugusio pagalbos. Išbando savarankiškumą, supranta, kas jam leidžiama ir kas draudžiama. Sekdamas suaugusio ir kitų vaikų pavyzdžiu, laikosi tvarkos ir žaidimo taisyklių. Primenant laikosi taisyklių. Priima dienos ritmo pasikeitimus. Gali sugalvoti kelis konflikto sprendimo būdus. Geba nusiraminti. Kartu su auklėtoja kuria grupės taisykles, susitarimus. Bando konfliktus spręsti taikiai. Sutelkia dėmesį klausymui, stebėjimui, veiklai tiek, kiek sužadintas susidomėjimas. Pargriuvęs bėga pas juo besirūpinantį suaugusį ir rodo, kur skauda. Raminamas nustoja verkti. Pakelia ranką suduoti kitam vaikui, bet išgirdęs auklėtojos Ne ir pamatęs griežtą veido išraišką, susilaiko. Vaikų veiksenos Pasirenka žaislus, susiranda žaidimo draugą ir žaidžia. Ramiai susitaiko su dienos režimu. Pasitraukia iš žaidimo, kai negauna norimo žaislo. Neskaudžiai užsigavęs bando sulaikyti ašaras. Bando tartis dėl norimo žaislo. Priminus sutvarko žaislus, su kuriais žaidė. Pavargęs, nusiramina kalbėdamas su auklėtoja. Norėdamas kito žaislo, tariasi dėl mainų. Nepasidalinus vaidmenimis, bando ieškoti išeities. Paprašytas, tvarko kitų išmėtytus žaislus. Paaiškina, kodėl svarbu prašyti draugo žaislo. Džiaugsmingai ruošiasi šventei. Ankstyvasis amžius Juoktis, džiaugtis vaiką kalbinant, dainuojant. Kartoti patikusius žaidimus, laikytis jų taisyklių. Stengtis elgtis taip, kaip elgiasi suaugęs vienoje ar kitoje situacijoje. Suteikti vaikui galimybę išreikšti savo emocijas. Parodyti vaikams, kaip reikėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. UGDYMO GAIRĖS Ikimokyklinis amžius Stengtis kalbėtis, sakyti žodžius pasakant, ko jie nori, o ne naudoti fizinę jėgą. Naudotis pasiūlytais būdais, kaip spręsti kylančius konfliktus. Diskutuoti, ką reikia daryti, kai supyksti ir pan. Vaidmeniniuose žaidimuose vartoti mandagumo žodelius. Patys bandys spręsti konfliktus. Naudoti įvairią metodiką, pasiūlyti galimus kitus konflikto sprendimo kelius (atsiprašyti, įrodyti savo teisingumą, sugalvoti kompromisinį sprendimą) juos naudoti. 21

22 SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS Vertybinės nuostatos: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais. Esminis gebėjimas: Pasitiki pedagogais, juos gerbia, ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiaisiais. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Sunkiai atsiskiria nuo tėvų. Vykdo suprantamus suaugusio prašymus. Fiziškai ir emociškai siekia suaugusio dėmesio. Noriai priima svečius grupėje, išlieka ramus. Pasako, ko jis nori, ko jam reikia ir kas patinka. Lengvai atsiskiria nuo tėvų. Priima pedagogo pagalbą, vykdo individualius prašymus, pasitiki juo. Bendravimas su suaugusiais teikia džiaugsmą. Priima suaugusio pasiūlytą veiklą. Stengiasi laikyti suaugusio nustatytos tvarkos. Mėgsta ką nors daryti su suaugusiu. Pasako savo nuomonę. Tikrina suaugusio išsakytas leistinas elgesio ribas, atsiklausia, derisi, pasako, kaip pasielgė kitas, laukia komentarų. Paaiškina, kada ir kokiais atvejais reikia kreiptis patarimo, pagalbos. Suaugusiam siekiant, vaikas laikosi pagrindinių elgesio taisyklių, įsisavina dorovines sąvokas. Verkia ir sunerimsta, atskiriamas nuo tėvų, tačiau raminamas glaudžiasi prie auklėtojos, susidomi kitais vaikais ir žaidimais. Vaikas rodo suaugusiam stiprius jausmus: apkabina arba nusisuka. Nori lipti laiptais, palipa ir stebi suaugusiojo veidą. Pamatęs pritarimą, lipa toliau, o griežtą- sustoja ir laukia. Bijo eiti iš grupės, bet vedamas už rankos, sutinka. Vaikų veiksenos Dažniau išlieka ramus, kai artimieji atsisveikina ir išeina. Bėgiodamas kieme nutolsta nuo auklėtojo, apsižiūrinėja aplinką, kitus vaikus, bet auklėtojo iš akių neišleidžia. Siužetiniuose žaidimuose mėgdžioja mamos, auklėtojos ar kitų suaugusių veiksmus. Dažnai kartoja Aš pats. Smalsiai apžiūri į grupę atėjusius svečius. Vaikas atsisveikina su tėvais ir pats bėga į grupę. Įsitraukia į auklėtojos pasiūlytą veiklą, tačiau ją plėtoja savitai. Vaikas paklauso auklėtojo ir užsideda kepurę ir apsiriša šaliką, kai lauke atšąla. Paprašo auklėtojo pabūti ligoniu ir jį gydo. Laukia auklėtojo patvirtinimo dėl kitų netinkamo elgesio. Atėjus svečiams į grupę, aprodo savo žaislus, darbelius. Atėję iš namų papasakoja savo rūpesčius ir džiaugsmus. Vaikai pasako, ką norėtų dabar veikti, ir paaiškina, kodėl nenori atlikti kitos veiklos. Supranta apie negerus žmones, žino kur kreiptis pagalbos. Ankstyvasis amžius Svečiuotis kitoje grupėje. Dalyvauti įvairiose pramogose, šventėse. Vartyti knygeles, aptaria paveikslėlius. Kalbėti su vaikais, išklausyti juos. UGDYMO GAIRĖS Ikimokyklinis amžius Stebėti, dalyvauti projektuose, bendroje veikloje su suaugusiais. Pristatyti įspūdžius iš kelionių su tėveliais. Keliauti prie kaimynystėje esančių objektų: oro uostas, geležinkelio stotis, gaisrinė. Dalyvauti bendruomenės šventėse. 22

23 SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS Vertybinės nuostatos: Nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. Esminis gebėjimas: Supranta, kas yra gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, padeda), suaugusio padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Pradeda sąmojingiau domėtis kitais vaikais, ieško su jais kontakto. Bando dalintis žaislais, gali supykęs atimti ir suduoti. Nori žaisti greta kitų, bet nebūtinai su jais. Gali kilti noras žaisti su kitais vaikais ir mėgdžioti jų veiksmus. Žaidžia kartu su bendraamžiais, dalijasi žaislais. Bando megzti dialogą. Draugaudami ir žaisdami jie ginčijasi. Galvoja apie kitus, pastebi savo jausmus ir mintis, ir kaip juos panaudoti bendraujant. Draugams siūlo žaidimų idėjas. Pasiūlo pagalbą draugui. Gali turėti kelis ar vieną draugą su kuriais dažniau žaidžia. Kartu žaisdami, jie kalbasi, mąsto, tiria aplinkinį pasaulį. Sąmoningai domisi kitais vaikais, ką jie sako, siūlo, tinkamai reaguoja į kito vaiko elgesį. Bando tartis dėl bendrų žaidimų, skirsto vaidmenis. Formuojasi pastovūs santykiai. Formuojasi nuomonė apie tinkamą ar netinkamą draugo elgesį. Pradeda ieškoti kompromisų, susitaikymo būdų. Sugeba sutartinai veikti didelėje žaidėjų grupėje, paklusti žaidimo taisyklėms. Atsistoja prieš kitą vaiką veidas į veidą, žiūri į akis, nusišypso. Ramiai žaidžia greta nepažįstamo vaiko. Vaikas stebi, ką daro kitas, pakartoja jo veiksmus. Vaikų veiksenos Dažniau nei su kitais žaidžia su vienu vaiku. Vaikas supranta kito norą žaisti kartu. Žaislą duoda kitam, jei šis labai nori. Vaikas palaukia savo eilės. Kasdien laukia savo draugės(o), kol ši(s) ateis į darželį. Pamatę žaidžiančius vaikus pasiprašo į žaidimą. Pats sugalvoja žaidimą ir pakviečia kitus. Stengiasi užjausti ir suprasti vieni kitus. Vaikai nuolat grupėje žaidžia po du ar kelis. Į grupę atsineša vis kitą žaislą, kad galėtų su juo žaisti su kitais. Pasako, koks elgesys yra tinkamas o koks- ne. Pasako, kuris vaikas yra jo draugas. 23

24 Ankstyvasis amžius UGDYMO GAIRĖS Žaisti su draugu įvairiais žaislais. Eiti į svečius pas kitos grupės vaikus. Bendrauti įvairioje veikloje ( ryto rate ir pan.) Dalyvauti organizuotoje veikloje, kuri skatina vaikus bendrauti : rytiniai pasisveikinimai, atsisveikinimai, atsineštų žaislų aptarimas ir pan. Ikimokyklinis amžius Užduoti draugams klausimus, pasiūlyti idėjų, įdomios veiklos, žaidimų, pakviesti kartu ką nors veikti. Klausytis skaitomų knygų draugystės, draugo susiradimo tema. A. Milano Mikė Pūkuotukas, A.Lindgren Pepė Ilgakojinė Diskutuoti Kaip susidraugauti. Plėtoti supratimą apie draugystę ir draugus. Dalyvauti veikloje, kur mokysis bendradarbiavimo ir komandinio darbo. Dalyvauti prevenciniame projekte Be patyčių. Kartu su kitais vaikais aptarti, nagrinėti įvairias kasdieninio gyvenimo situacijas, elgesį. Mokytis susitvardyti, apriboti savo įgeidžius. 24

25 SAKYTINĖ KALBA Vertybinės nuostatos: Nusiteikęs išklausyti kitą ir išreikšti save bei savo patirtį kalba. Esminis gebėjimas: Klausosi ir supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai junta kalbos grožį. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Kalbėjimas Pradeda formuotis kalbiniai gebėjimai. Pradeda suprasti daugumą vartojamų žodžių, bando juos susieti, pvz.: aš einu Klausinėja kodėl?, kas čia? Gali bendrauti dviejų, trijų žodžių sakiniais. Žino ką reiškia ant, po. Skiria pozityvų ir negatyvų suaugusio kalbėjimo toną. Kartoja, suaugusiam padedant, girdėtus trumpus kūrinėlius. Klausymas Gali suprasti ir įvykdyti paprastus nurodymus. Supranta ir greitai mokosi paprastų, kasdieną vartojamų žodžių. Kalbėjimas Kartoja suaugusiojo žodžius ir frazes. Varto ir domisi knygelėmis. Mėgdžioja dažnai girdimų garsų junginius ir žodžius. Klausinėja Kas čia?. Išgirdęs deklamuojamą eilėraštuką stengiasi atkartoti. Klausymas Mimika, gestais, trumpais žodeliais atsako į suaugusiojo klausimą, prašymą. Kūno judesiais, garsais, trumpais žodeliais atliepia jam skaitomą tekstą. Kalbėjimas Domisi televizijos laidomis vaikams, kalbasi apie jas. Kalbėjimo gramatika tampa taisyklingesnė. Atpasakoja trumpus kūrinėlius. Kalba sparčiai tobulėja. Vienu ar keliais žodžiais atsako į paprastus klausimus. Klausymas Geba išklausyti pasakojimą, atsakyti į paprastą klausimą. Supranta ir reaguoja, ką jam sako, aiškina suaugęs ar bendraamžis. Klausosi naujų žodžių ir bando juos suvokti. Vaikų veiksenos Kalbėjimas Komentuoja matytus filmukus. Pasakoja apie save, savo šeimą, savo norus. Emocingai pasakoja savo įspūdžius, trūkstamus žodžius papildydamas gestais. Klausymas Mėgsta klausyti jau girdėtų, žinomų kūrinėlių, suklūsta išgirdęs jau girdėtą pasakojimą. Kalbėjimas Gali išvardinti kelis tai pačiai kategorijai priklausančius daiktus: augalai, transportas, drabužiai ir pan. Pasakoja, kaip reikia padaryti vieną ar kitą darbą. Kalba tampa vis sudėtingesnė, susikalba tiek su panašaus amžiaus vaikais, tiek su suaugusiais. Kalba ką žino, ką veikia, ko nori, ko tikisi. Klausymas Klausydamas skaitomo teksto, klausinėja. Sugeba išklausyti ilgesnį pasakojimą ir atsakyti į paprastus klausimus. Supranta daugumą buitinių sąvokų, vykdo kasdienines užduotis. Kalbėjimas Vaikas pasakoja apie save, savo šeimą, įvykius. Išsako savo poreikius, aiškina savo santykius su draugais, suaugusiais. Pasakoja tai ką mato iliustracijose. Deklamuoja savo kūrybos eilėraštuką. Klausymas Domisi aplinkinių pokalbiais. Išklauso draugą ir reaguoja į jo kalbą. Kalbėjimas Kuria siužetinius žaidimus, vysto dialogą. Natūraliai kalba apie tai ką žino, ką matė, girdėjo ir pan. Deklamuoja eilėraščius, seka pasakas, atpasakoja kūrinius. Žodžiais apibūdina kitą žmogų, daiktą. Klausymas Išklauso kitų nuomonę. Domisi artimiausioje aplinkoje vartojamus, kitos kalbos žodžius. Supranta pokalbių turinį, įvykių eigą. Kalbėjimas Mėgdžioja pasakos personažo balsą, rodo įvairias grimasas. Kuria naujus žodžius, žaidžia žodžiais, garsais. Komentuoja matomą paveikslą, kuria pasaką be galo. Kalbėdamas keičiasi pažintine informacija. Klausymas Klausinėja, ką reiškia nežinomi žodžiai. 25

26 Teigiamai ar neigiamai reaguoja į prašymus, siūlymus. Gali paaiškinti kai kurių žodžių reikšmes. Vartoja vaizdingus žodžius palyginimui. Suvokia klausimą, prašymą, instrukciją. Samprotauja apie girdėtą siužetą. Pasakoja išgalvotas istorijas. Ankstyvasis amžius UGDYMO GAIRĖS Kalbėjimas Bendrauti daugiau, klausytis skaitymo, dainuoti daineles. Pamėgdžioti garsus ir gestus. Kalbėti viena pakopa sudėtingesne kalba, nei kalba pats vaikas. Kalbėtis apie artimiausios aplinkos daiktus, reiškinius, santykius. Tą patį dalyką nusako įvairesniais žodžiais. Klausytis kai suaugęs kalba apie tai, ką jis mato, ką tuo metu daro ir pan. Žaisti grupinius žaidimus, kurie skatina kalbėjimą. Klausytis kai suaugęs kalba su vaiku taisyklingai tariant garsus ir žodžius, kad susidarytų ryšys tarp daikto ir žodžio veiksmo, judesio ir žodžio. Stengtis, bandyti tarti, kartoti žodžius. Klausymas Bandyti taisyklingai įvardinti kūno dalis, aplinkoje esančius daiktus, žaislus. Klausytis deklamavimo, pasakojamų trumpų tekstų. Žaisti žaidimus, kurie skatina klausymo įgūdžius. Klausinėti. Ikimokyklinis amžius Kalbėjimas Naudoti daug abstrakčių sąvokų: *erdvės (viršuje, viduryje, apačioje ir pan.); *laiko (vakar, šiandien, rytoj, šiemet, kitą kartą ir pan.) *sekos (pirmas, paskutinis iš kairės, iš dešinės, viršutinis ir kt.) Pasakoti, kaip jis kažką padarė, pastatė smėlio pilį, nupiešė piešinį ar pan. Įsitraukti į planavimo procesą, ryte kartu aptarti ką šiandien veiks ir pan. Skatinti vaiką pasakoti apie save, savo norus, rūpesčius, šeimos narius. Džiaugtis kiekvienu savo žodinės kūrybos bandymu. Kalbėti apie nuostabią knygą- žodyną. Darbas su žodynu- žaisti kas daugiau pasakys žodžių iš (pvz. A) raidės. Kurti albumą Paveikslėlių pasakojimai. (Kirpti smulkius paveikslėlius ir klijuoti ant lapo. Kurti pasakojimus naudojant tuos paveikslėlius) Klausymas Pratintis išgirsti pedagogų ar draugų pasiūlymus, pastabas. Sekti, kurti pasakas, eilėraščius. Žaisti įvairius, garsų žodžiuose, žaidimus. Susipažinti su įvairių žanrų tekstais. 26

27 RAŠYTINĖ KALBA Vertybinės nuostatos: Domisi rašytiniais ženklais simboliais, skaitomu tekstu. Esminis gebėjimas: Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius simbolius, pradeda skaitinėti. PASIEKIMAS 1-3 žingsnelis 3-4 žingsnelis 4-5 žingsnelis 5-6 žingsnelis Rašymas Spontaniškai braukia popieriaus lape įvairias linijas įvairiomis rašymo priemonėmis. Pavadina matomus paveikslėlius. Stebi rašantį suaugusi. Geba sudėti paprastą dėlionę. Skaitymas Varto knygeles, klausinėja, bando įvardinti ką mato. Reaguoja į skaitomą tekstą rankų kojų judesiais, veido raiška, emocijomis. Rašymas Spontaniškai brauko popieriaus lape. Skaitymas Varto knygelę pirštais, įsižiūri į paveikslėlį ir įvardina ką mato. Mėgsta, kad knygelė būtų skaitoma keletą kartų. Rašymas Kuria išgalvotus pasakojimus, piešiniais, žodžiais. Spalvina paveikslėlius. Išbando aplinkoje esančias rašymo, vaizdavimo priemones. Skaitymas Prašo paskaityti vartomas knygeles. Skaito knygelių paveikslėlius. Rašymas Žaidžia su raidžių trafaretais. Atpažįsta savo vardą. Kopijuoja savo vardą arba pirmą raidę. Skaitymas Mėgsta vartyti įvairius žurnalus. Skiria grupėje esančius ženklus, simbolius. Varto knygas ir komentuoja, ką mato. Rašymas Bando kopijuoti raides, savo vardą. Raidės, simboliai atrandami įvairiuose darbeliuose. Supranta spaudinių funkcijas: kalendorius, valgiaraštis, reklama ir pan. Skaitymas Domisi skaitymu, džiaugiasi radęs savo vardo pirmą raidę. Gamina knygeles, jas skaito. Raidėmis ir simboliais pradeda manipuliuoti įvairioje, kasdieninėje veikloje. Vaikų veiksenos Rašymas Pradeda schematiškai vaizduoti daiktus bei juos žymėti įvairiais pakaitalais. Iliustruoja pasakas, kuria knygeles. Skaitymas Sugalvoja pavadinimus paveikslėliams. Vartoja vaizdingus žodžius, palyginimus. Rašymas Savo gamintose knygelėse, prie nupieštų objektų, parašo mama, tėtė. Žaidžia raidžių kortelėmis, dėlioja trumpus žodžius. Supranta rašymo tikslą. Kopijuoja aplinkoje matomus žodžius. Atpažįsta daugumą raidžių. Skaitymas Gali paskaityti trumpus užrašus, draugų vardus. Pasakoja apie girdėtas pasakas, literatūrinius kūrinius. Išvardija savo mėgstamiausias skaitytas knygas. Rašymas Kuria reklamas. Kopijuoja aplinkos daiktų pavadinimus. Skaitymas Domisi parašytais žodžiais, pavaizduotais simboliais. Skaito gatvių pavadinimus. 27

28 Ankstyvasis amžius UGDYMO GAIRĖS Rašymas Susidariusiose situacijose, vaikas stebės, kaip rašo. Naudotis papildyta rašytine aplinka. Spalvinti paveikslėlius. Bandyti rašyti. Pozityviai vertinti, vaikas rašo. Skaitymas Turtinti knyginę aplinką grupėje, keisti ją, vaikas įvairiausiais būdais pažįsta knygeles, liečia, kramto, plėšo, žaidžia. Skaitomus kūrinėlius sieti su savo gyvenimu. Sodinti vaiką ant kelių ir kartu vartyti, klausinėti. Skaitant sekti žodžius pirštu, leisti vaikui versti lapus. Skaityti trumpus kūrinius, tačiau dažnai. Sudaryti galimybes pasirinkti vieną knygą iš daugelio, kartu vartyti. Ikimokyklinis amžius Rašymas Aplinkoje, žurnaluose, vartant knygeles ieškoti savo vardo raidės. Kurti savo knygeles, sugalvoti pavadinimus. Daryti patirties knygas, kurios skatins vaikus atpasakoti kažką ypatingo, kas gal būt neseniai nutiko. Grupės aplinką nuolat turtinti rašytine informacija, skatinančią vaikų smalsumą. Rašyti grupėje, dėlioti raides, žodžius iš įvairios gamtinės medžiagos. Grupėje naudotis kuo įvairesnę raidinę aplinką. Pasigaminti savo abėcėlės knygą, nupiešti ar priklijuoti raides ir paveikslėlius. Iš laikraščių, žurnalų iškirpti raides ir sudėti pagal abėcėlės pavyzdį. Ieškoti radžių, parašytų įvairiu šriftu. Skaitymas Skaityti pasakas, literatūrinius kūrinius, kurių būtų turtingas žodynas, daug vaizdingų posakių. Klausinėti vaikų apie tai ką jie perskaitė. Atsakymus užrašyti ir jam paskaityti. Sukurti gerai žinomoms pasakoms kitokią pabaigą. Žaisti įvairius žodžių žaidimus: *ištraukti raides ir sugalvoti žodžius; *pradėti sakinį, tegu vaikai jį užbaigia. Imituoti skaitymą, ypač knygų, kuriose yra pasikartojimų. 28

29 KŪRYBIŠKUMAS Vertybinė nuostata: Jaučia kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą. Esminis gebėjimas: Savitai reiškia savo įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. PASIEKIMAS 1 3 žingsnelis 3 4 žingsnelis 4 5 žingsnelis 5 6 žingsnelis Pastebi naujus daiktus, žmones, aplinkos pasikeitimus ir į juos gyvai ir smalsiai reaguoja. Domisi naujais daiktais, vaizdais, garsais, judesiais. Atranda naujus veiksmus (ridenti, nardinti irk t.) ir juos taiko tyrinėdamas. Artimoje aplinkoje atranda vis naujus dalykus. Žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius veiksmus. Įsivaizduoja daiktus, gyvūnus, augalus, apie kuriuos kalbama, skaitoma. Įžvelgia naujas įprastų daiktų ir reiškinių savybes. Pasitelkia vaizduotę žaisdamas, pasakodamas, judėdamas, kurdamas. Sugalvoja skirtingų veikimo būdų ir įdomių idėjų. Klausinėja, aiškindamasis naujus, nežinomus dalykus. Išradingai, neįprastai naudoja įvairias medžiagas ir priemones. Sugalvoja, keičia, pertvarko savitas idėjas ir džiaugiasi savitu veiksmo procesu, bei rezultatu. Nori atlikti ir suprasti vis daugiau naujų, nežinomų dalykų. Fantazuoja, įsivaizduoja, svarsto, diskutuoja, kelia probleminius klausimus. Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo suklysti, daryti kitaip. Ieško atsakymų, netikėtų sprendimų, neįprastų medžiagų, lengvai viską keičia, pritaiko, siekia savito rezultato. Tyrinėja visus daiktus, žaislus patekusius į rankas, domisi kas jų viduje. Emocingai reaguoja į naują patirtį. Atsiranda vis įvairesni veiksmai su tuo pačiu daiktu. Vaikų veiksenos Nuolat tyrinėja aplinką, veikia bandymų ir klaidų keliu. Gamtoje nori patirti tai ko nepatyrė. Savitai reaguoja į naują patirtį. Įdėmiai klausosi pasakojimų apie gyvūnus, pats apie juos pasakoja. Piešdami įvardija, ką nupiešė. Dėlioja lego, kaladėles, Žaisdami persikūnija į įvairius veikėjus, sugalvoja nebūtus personažus. Mėgsta improvizuoti, kurti naujas, netikėtas, originalias fantastines istorijas. Išgirdęs naują žodį, pamatęs naują daiktą ar kūrinį, apie jį klausinėja, aiškinasi jam rūpimus dalykus. Išbando įvairius Aktyviai dalyvauja kuriant ir pristatant bendrą produktą. Nori išmokti dar daugiau, patinka diskutuoti, aptarti kilusias idėjas. Geba kelti klausimus, pastebėti trūkstamą informaciją. Atlieka įvairius eksperimentus. Bando nuspėti kasdienos įvykius pagal tai, ką 29

30 sukurdamas naujus objektus. piešimo būdus. Geba kurti naujus žodžių, garsų, objektų spalvų, judesių, istorijų derinius. pastebi. Patirčiai plėsti ir žinioms įgyti naudojasi knygomis, internetu, suaugusiųjų žiniomis. UGDYMO GAIRĖS Ankstyvasis amžius Ikimokyklinis amžius Domėtis savo kūnu, atrasti ką nors naujo. Klausytis pasakojimų apie gyvūnus, augalus, Veido išraiška, judesiais, balsu reaguoti į 5 daiktus, užduoti apie juos klausimus. pojūčiais patiriamą realybę. Piešiant įsivaizduoti, ką nupiešė, žaidžiant Liečiant, apžiūrint, skanaujant, mėtant tyrinėti vaizduoti, kad pila vandenį į puodelį. naujų objektų dydžius, savybes, formas, paviršių. Kasdien naudojamus daiktus naudoti pagal kitą Atrasti namų reikmenų, maisto produktų, gamtos paskirtį. dovanų naudojimo galimybes. Derinti įvairias medžiagas, buities daiktus, baldus Nuolat tyrinėti aplinką (ima, iškrausto), nori ir sukurti naujus objektus. išbandyti tai, ko nepatyrė taškytis balose, Žaisti ir persikūnyti į įvairius veikėjus, pasakoti voliotis sniege. apie save, prikurti nebūtų įvykių. Atlikti įvairius eksperimentus, maišyti spalvas. Suprasti, domėtis ir gebėti atsakyti į fantastinius, neįprastus klausimus. Domėtis ir klausinėti apie naują daiktą arba žodį. Kurti naujų žodžių, garsų, spalvų, judesių derinius. Savitai kurti mėgiamus vaidmenų žaidimus. Išmokti kuo daugiau ir patirčiai plėsti naudotis knygomis, internetu ir suaugusiųjų žiniomis. Kelti klausimus Kas bus toliau?, Kas iš to išeis? Bandyti nuspėti kasdienos įvykius pagal tai, ką pastebi. Keisti ir perkurti žinomas istorijas, pasakas. 30

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PRITARTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A 1-91 PATVIRTINTA Raseinių r. Paupio mokyklos-dau

PRITARTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A 1-91 PATVIRTINTA Raseinių r. Paupio mokyklos-dau PRITARTA Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A 1-91 PATVIRTINTA Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. sausio 25 d.

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

PRITARTA: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. 08 mėn. 28 d. įsakymu Nr PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio-darželio

PRITARTA: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. 08 mėn. 28 d. įsakymu Nr PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio-darželio PRITARTA: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2017 m. 08 mėn. 28 d. įsakymu Nr. 30-2109 PATVIRTINTA: Vilniaus lopšelio-darželio Pasaka direktoriaus 2017 m. 09 mėn. 01 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 PATVIRTINTA Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direkto

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 PATVIRTINTA Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direkto PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-193 PATVIRTINTA Kupiškio vaikų lopšelio-darželio Saulutė direktoriaus 2016 m.... įsakymu Nr. KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymu Nr. d. PATVIRTINTA Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymu Nr. d. PATVIRTINTA Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymu Nr. d. PATVIRTINTA Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus 2017 m. d. įsakymu Nr. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAA

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Microsoft Word - Ikimokyklinio ugdymo programa

Microsoft Word - Ikimokyklinio ugdymo programa 1 PRITARTA: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimu Nr. T- 300 PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. V 37 KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS PAGRYŽUVIO IKIMOKYKLINIO

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

1 PATVIRTINTA Kėdainių mokyklos-darželio Puriena direktorės 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-77 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA IKIMOKYKLINIO UG

1 PATVIRTINTA Kėdainių mokyklos-darželio Puriena direktorės 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-77 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA IKIMOKYKLINIO UG 1 PATVIRTINTA Kėdainių mokyklos-darželio Puriena direktorės 2017 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-77 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Duomenys

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

VILNIAUS R

VILNIAUS R VILNIAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJA Ikimokyklinio ugdymo(si) programa PAŽINIMO TAKELIU Rudamina, 2014 TURINYS 1. Bendrosios nuostatos...2 2. Programos ugdymo principai...3 3. Tikslas ir

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla

Vilniaus Vilkpėdės darželis – mokykla Turinys 1. Bendrosios nuostatos...2 2. Ikimokyklinio ugdymo principai...7 3. Ikimokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai...8 4. Metodai ir priemonės ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui...9 5. Ikimokyklinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-419 PATVIRTINTA Kauno vaikų darželio Rudnosiukas direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. Įsakymu Nr. V-58 KAUNO VAIKŲ DARŽELIO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

I

I 1. Mokinių pasiekimai. 1 2 klasės: PROJEKTAS 2016-06-30 Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos 2 priedas MOKINIŲ PASIEKIMAI, TURINIO DĖMENYS Mokinių pasiekimai Nuostatos Gebėjimai

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Microsoft Word - Ikimokyklinio_ugdymo_programa_2012_Originalas

Microsoft Word - Ikimokyklinio_ugdymo_programa_2012_Originalas KRETINGOS MOKYKLA DARŽELIS ŽIBUTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Kretinga 2012 m 2 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI... 8 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...9 IV. UGDYMO(SI)

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA KALBINĖS VIKTORINOS MES SMALSŪS, GUDRŪS, IŠRADINGI IŠPLĖSTINIS PLANAS Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA KALBINĖS VIKTORINOS MES SMALSŪS, GUDRŪS, IŠRADINGI IŠPLĖSTINIS PLANAS Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA KALBINĖS VIKTORINOS MES SMALSŪS, GUDRŪS, IŠRADINGI IŠPLĖSTINIS PLANAS Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos direktorė logopedė metodininkė Živilė Bielskienė ir

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas?

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Gimnazijos psichologė Inga Jankauskienė 2017-12-06 Kas tai yra? Kas tas psichologinis atsparumas? Kokius žmones galima vadinti psichologiškai atspariais? Psichologinis

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau