PRITARTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA"

Transkriptas

1 PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-419 PATVIRTINTA Kauno vaikų darželio Rudnosiukas direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. Įsakymu Nr. V-58 KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Kaunas, 2012

2 1.BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno miesto savivaldybės vaikų darželis Rudnosiukas. Teisinė forma ir priklausomybė savivaldybės biudžetinė įstaiga. Grupė neformaliojo švietimo mokykla. Tipas darželis. Pagrindinė veiklos sritis švietimas, rūšys ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Adresas Betonuotojų 3, Kaunas. Elektroninis paštas Svetainė Vaikų poreikių savitumai. Programos pagrindiniai principai, tikslas, uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys orentuoti į vaikų poreikių patenkinimą pagal amžiaus tarpsnius: t.y. žaisti, eksperimentuoti, patirti, atrasti, bendradarbiauti, aktyviai reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pastebėtiems, pripažintiems, atsakingiems, saugiems, gerbiantiems save ir kitus. Programoje numatytos individualios vaikų ugdymosi poreikių patenkinimo galimybės. Manoma, kad ikimokyklinis ugdymas turi patenkinti pagrindinius vaiko saugumo, aktyvumo, saviraiškos poreikius. Jo uždavinys skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą bei saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą (Lietuvos švietimo koncepcija, 1992m.). Stebint ir analizuojant vaikų poreikius pastebėjome, kad įstaigą lankančių vaikų poreikiai kinta, nes pastaraisiais metais gimę vaikai turi ypatingų gebėjimų palyginti su ankstesnių kartų vaikais. Virtuali realybė skatina naujus norus ir poreikius, augimo aplinka yra dirbtinė ir technologinė, vis didėja žmogaus ir gamtos susvetimėjimas. Vis mažiau lieka erdvės, kur vaikystė būtų saugi. Kelerių metų bėgyje padaugėjo vaikų turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius ir vaikų turinčių tam tikrų sveikatos sutrikimų Mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas. Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai (visi turintys aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikacines kategorijas). Du įstaigos vadovai direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, penki ikimokyklinio ugdymo pedagogai, du priešmokyklinio ugdymo pedagogai, muzikos mokytojas, logopedas. Įstaigos vadovai turi III vadybinę kategoriją, aštuoni pedagogai turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, logopedas logopedo metodininko kategoriją.

3 Įstaigos pedagogų komanda turi sukaupusi nemažą patirtį rengiant ir vystant projektinę veiklą su socialiniais partneriais Vaikų darželio Rudnosiukas savitumas Regiono savitumo išryškinimas. Darželis įsikūręs rytiniame Kauno miesto dalies pakraštyje, Nemuno dešiniajame krante, prie vandens jėgainės, šalia Kauno marių regioninio parko, Petrašiūnų seniūnijoje. Tai pramoninis rajonas garsėjantis gamtos ir kultūros paminklais: Kamaldulių Vienuolyno ansambliu ir Pažaislio Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, jachtų klubu. Kauno marių regioniniame parke plyti didžiausias Lietuvoje Girionių dendrologinis parkas, kuriame yra įsikūrusi Gamtos mokykla, su kuria ugdymo įstaigą sieja glaudus bendradarbiavimas. Mikrorajono savitumas sudaro sąlygas netradiciniams ugdymo organizavimo būdams plėtoti, įvairią vaikų veiklą organizuoti už įstaigos ribų, dalyvauti pažintinėje tiriamojoje veikloje, gamtiniuose stebėjimuose bei susipažinti su regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis Įstaigos savitumo išryškinimas. Vaikų darželis Rudnosiukas bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti 3 6 metų amžiaus vaikus, integruojanti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes (teikiant logopedinę korekcinę pagalbą). Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus tarpsnio vaikų. Tai mažas, jaukus, kompaktiškas, primenantis namų aplinką, 4 grupių vaikų darželis, atviras visuomenei, bendradarbiaujantis su Kauno Humanitarine pradine mokykla, Kauno Vyturio vidurine mokykla, Vaikų literatūros muziejumi, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi, Kauno marių regionio parko direkcija. Etninė kultūra ir pažintinė tiriamoji veikla yra tikslinės ugdymo kryptys įstaigoje Tėvų ir vietos bendruomenės poreikių savitumai. Darželį lanko vaikai iš Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijos ir Kauno apskrities rajonų. Leisdami vaikus į darželį tėvai tikisi, kad vaikai lankantys šią ugdymo įstaigą ir praleidžiantys joje didžiausią dienos dalį, būtų ugdomi įvairiapusiškai: ugdomos socialinė, komunikavimo, pažintinė, sveikatos saugojimo ir meninė kompetencijos, suteikiamos optimalios ugdymo(si) sąlygos, kurios padėtų lengviau pašalinti vaiko raidos netolygumus ir leistų pasiekti savalaikę mokyklinę brandą. Siekiant vaiko socializacijos, brandinant mokyklai ir palengvinant jo perėjimą nuo ugdymo(si) šeimoje prie sistemingo ugdymo(si) mokykloje, keliant tikslą ugdyti laisvą, kūrybišką asmenybę. Taip pat tėvai pageidauja pagalbos šeimai (tėvams) ugdant vaikus: - padėti realizuoti tėvų lūkesčius; - padėti tėvams įgyti žinių, sprendžiant pedagogines problemas;

4 - padėti vadovautis į vaiką orientuota ugdymo filosofija; - praplėsti vaikų ugdymo erdves už įstaigos ribų, sudarant sąlygas socialiniam kultūriniam vaiko ugdymui(si) socializacijai. Atsižvelgiant į vaikų bei jų tėvų poreikius bei lūkesčius ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui pasitelkiami ir socialiniai partneriai Ikimokyklinio ugdymo programos ir strateginių dokumentų, atskleidžiančių šiuolaikinį požiūrį į vaiką ir jo ugdymą, sąsajos. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų komanda, kurdama programą, atsižvelgė į mūsų įstaigai svarbias strateginių dokumentų nuostatas, į ugdymo perspektyvą orientuotus teiginius. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 31 straipsnyje teigiama, kad valstybės dalyvės gerbia ir skatina vaiko teisę visapusiškai dalyvauti kultūriniame ir kūrybiniame gyvenime <...> kultūrinėje ir kūrybinėje veikloje. Šiame straipsnyje teigiama, kad vaikas kultūros dalyvis ir kūrėjas. Šiandien tai ypač svarbi idėja, nes ikimokyklinio ugdymo turinio kaitos kryptys siekia inicijuoti pačių vaikų aktyvumą, kūrybiškumą, ieškoma ugdymo prasmingumo vaikui: erdvės vaiko saviraiškai, kūrybai. Pedagogai ir tėvai turi ne tik vertinti, bet ir gerbti vaiko kūrybinę saviraišką, džiaugtis jo atradimais, skatinti išgyventi kūrybinį pasitenkinimą, puoselėti naujas, originalias idėjas, kūrybinį aktyvumą, įvairiais būdais skatinti vidinį vaiko poreikį, išreikšti save, pajusti kūrybinę laisvę. Šios idėjos bus siekiamos įgyvendinti organizuojant ugdymą, sudarant sąlygas vaikui aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir kūrybinėje veikloje įstaigoje ir už įstaigos ribų. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 29 straipsnyje teigiama, kad valstybės dalyvės siekia kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus. Šiame straipsnyje pabrėžiama, kad asmenybės formavimuisi bei sėkmingam socializacijos vyksmui labai svarbu, kad vaikai aktyviai domėtųsi aplinka, kurioje jie ugdosi, bendruomene, jos gyvenimu, kuris yra toje aplinkoje. Čia užsimezga ir stiprėja vienminčių ryšiai, formuojasi vaikų polinkis bendrauti ir kt. Ugdymo įstaiga ir vietos bendruomenė funkcionuoja kaip atvira sistema, kurioje vyksta dvikryptis pasikeitimas informacija. Ugdymo įstaiga praktikuoja atvirų durų politiką, su tėvais ir vietos bendruomene užmezga partneriškus ryšius, kviečia dalyvauti vaikų ugdyme bei stengiasi daryti poveikį vietos bendruomenės kultūriniam gyvenimui. Ugdymo įstaiga siekia grįžtamojo ryšio iš išorinės aplinkos bei atitinkamai tobulina ugdymo kokybę, kad būtų tenkinami bendruomenės lūkesčiai. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.ISAK 179 teigiama, kad Lietuvoje šeima susiduria su daugybe problemų, todėl svarbu stiprinti jos funkcionalumą vykdant

5 priklausomybių, smurto, prievartos, socialinės atskirties prevenciją. Atkūrus Lietuvos Respublikos valstybingumą šeimos politikos raida Lietuvoje nebuvo kryptinga. Stebimi tam tikri pakilimai ir nuopuoliai, kuriems įtakos turi ekonomikos raida, socialinės ir kultūrinės permainos, taip pat besikeičiantis visuomenės požiūris į moralines ir kultūrines vertybes. Ikimokyklinė ugdymo įstaiga yra reikšmingiausia (po šeimos) vaiko asmenybės tapsmo aplinka, kurioje vyksta sparti asmens socializacija. Keičiantis socialiniai aplinkai, vykstant dinaminei socioedukacinių veiksmų kaitai, ikimokyklinis ugdymas tampa daugiau nei socializavimas ir tinkamo visuomenei žmogaus (vaiko) lipdymas. Nauja vaikų karta nepasiduoda ankstesniems metodams, o požiūris, kad žmogus turi atitikti vieną konkretų standartą laikomas ribotu. Tokiu būdu jau ne pirmą kartą susiduriame su situaciją, kai vaikų ugdymą reikia suvokti naujai. Todėl šiandien ypač svarbi pedagogų ir tėvų ugdomosios veiklos dermė, lemianti sėkmingą vaikų ugdymąsi ir socializaciją. Todėl mūsų įstaigos pedagogams nepaprastai svarbu, kad tiek išorinė, tiek vidinė aplinka būtų ugdymosi motyvaciją skatinantis veiksnys. Todėl siekiame sudaryti kuo palankesnes sąlygas ugdytinių galių plėtotei ir saviraiškai, keliant tikslą ugdyti laisvą, kūrybingą asmenybę Ikimokyklinės ugdymo programos filosofija. Ikimokyklinio ugdymo programa parengta vadovaujantis valstybiniais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, norminiais teisės aktais bei darželyje Rudnosiukas sukaupta patirtimi. Šiuolaikinis požiūris į vaiko ugdymą grindžiamas humanistine ir konstruktyvistine (J.Piaget) bei sociokultūrinio vystymosi (L.Vygotskyj) teorija. Vaiko ugdymas jo prigimtinių poreikių tenkinimas ir kompetencijų plėtotė per kūrybingą vaiko ir pedagogo sąveiką. Remiantis minėtomis ugdymo idėjomis (filosofijomis), šioje programoje išryškinama vaiko saviraiškos galimybių svarba ugdymo procese: ugdymo procesas interpretacinis, kūrybingas, refleksyvus; ugdymo pagrindas vaiko idėjos, savarankiška, kūrybinė veikla, pedagogo pasiūlymai, kad ugdytinis ugdytųsi vertybes, gebėjimus, įgytų būtiną gyvenimišką patirtį; ugdymas daugiakryptis procesas: ugdytinis pedagogas tėvai įvairios socialinės sąveikos edukacinė aplinka. vaiko aktyvumas savaiminis, kai vaikas laisvai mokosi to, kas jam įdomu ir atitinka individualius interesus (siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai). ugdymo metodai bendradarbiavimas, palankumas, pagalba (parama), koordinavimas.

6 Programa grindžiama asmenybės sklaidą skatinančiu požiūriu, į vaiką orientuoto ugdymo paradigma, siekiama ugdymo integralumo, vaiko individualumo raiškos, vaiko asmeninių tikslų, poreikių plėtotės. Remiasi natūraliu vaiko smalsumu, siekiama inicijuoti pačių vaikų aktyvumą, veiklumą, ieškoma ugdymo prasmingumo vaikui. Siekiama lanksčiai atliepti tėvų ir vaikų poreikius Perspektyva. Ikimokyklinio ugdymo programą numatome atnaujinti 2016 metais. Programos atnaujinimas bus siejamas su to laikotarpio esamais valstybės, miesto ar įstaigos pokyčiais, naujovėmis, aktualijomis. Pasirinktas ugdymo turinio modelis yra aiškus, suprantamas pedagogams, tačiau projektinės veiklos metodika tai nauja, į asmenybę orientuoto ugdymo technologija, atitinkanti socialinės visuomenės, šiuolaikinio individų visuotinio švietimo poreikius bei tikslus. Todėl įstaigos pedagogai, pasirinkdami projektinės struktūros turinį, sieks sudaryti ugdytiniams sąlygas patiems patirti, išgyventi, kurti ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Projekto metodas kaip tik ir padeda kurti visuminį pasaulio vaizdą, todėl įstaigos pedagogai į parengtos programos ugdymo turinį žvelgia kaip į naują mokymosi metodą. Projektiniame darbe dažnai dominuoja neapibrėžtumai, nenumatyti veiksniai ir kt. Todėl tik praktikoje realizavę siūlomo ugdymo turinio medžiagą, įvertinę, išanalizavę rezultatus galėsime naujai pažvelgti į ugdymo turinį ir jį atnaujinti. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos pedagogų bendruomenė įsivertinusi programą nutarė, kad atnaujintos programos bendrosios nuostatos, uždaviniai, anksčiau pasirinktos technologijos atitinka šiuo metu įstaigą lankančių vaikų amžių, vaiko ir šeimos poreikius, pedagogų lūkesčius, įstaigos galimybes. 2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI Programos pagrindiniai principai orientuoti ir remiasi bendraisiais švietimo principais ir plėtotės nuostatomis, atspindi esmines ikimokyklinio ugdymo sistemos kaitos tendencijas. Humaniškumo principas sudaromos sąlygos gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį, gerbiant vaiką kaip asmenybę. Reiškiama nuostata, kad vaikas yra savo tobulėjimo saviugdos proceso subjektas, kad jo aktyvumas pedagoginėje sąveikoje svarbiausias. Individualizavimo principas sudaromos sąlygos individualiems vaiko poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į individualias vaiko galimybes, taikomi skirtingi poveikio būdai, metodai, taikomos individualios ir nedidelėmis grupelėmis ugdymo formos. Grupės aplinka, priemonės ir suplanavimas skatina kiekvieno vaiko vystymąsi, o siūloma veikla tinka kiekvienam vaikui.

7 Individualizuojant, auklėtojos parenkama veikla leidžia kiekvienam vaikui įveikti sunkumus ir patirti sėkmę. Akcentuojama pedagoginės kūrybos vertė: savitos individualizuotos ugdymo aplinkos sudarymas, originalių ugdymo būdų paieškos, alternatyvų plėtojimas, individualaus pedagoginio darbo stiliaus kūrimas ir kt. Tautiškumo principas sudaromos sąlygos tradicinių kultūros vertybių perėmimui, puoselėjimui ir saugojimui, ugdomas doras, kūrybiškas, orus žmogus. Konstruktyvizmo principas sudaromos sąlygos paties vaiko aktyvumui: mėginti, tyrinėti, išgyventi, fantazuoti, išsireikšti, kurti, t.y. jis grindžiamas vaiko patirtimi, vaizduote, kūryba savaimine arba inspiruota vaikų veikla. Gerbiama savaiminė vaikų veikla, galimybė rinktis, veiklos proceso patrauklumus, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybę. Savaiminis ir inspiruotos veiklos derinimas garantuoja harmoningą vaiko gyvenimo ritmą ir ugdymo demokratiškumą. Pedagogo apmąstyta ir vaikui siūloma idėjų visuma perduoda suaugusiojo patirtį, tautos tradicijas. Konstruktyvistinė ugdymo samprata svarbi ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Manome, kad sparčiai kintančios ekonominės sąlygos ir technologija, nepastovūs socialiniai santykiai kelia ypatingus reikalavimus žmogui iš jo reikalaujama daugiau savarankiškumo, iniciatyvumo ir kūrybinės saviraiškos, daugiau lankstumo. Integralumo principas sudaromos sąlygos vaiko ir visuomenės sociokultūrinėms integracijos prielaidoms formuotis; vaiko asmenybės skleidimosi harmonijai, fizinio, psichinio socialinio ugdymo darnai, šeimos ir darželio bendradarbiavimo darnai. Tai integralus, visuminis ugdymas. Remiasi natūraliu vaikų smalsumu, nuostata išbandyti, tyrinėti, atrasti, susidaryti integralų pasaulio vaizdą ir suvokti savo vietą jame. Visa veikla turi būti suprantama ir prasminga vaikui, ugdoma savigarba ir pasitikėjimas, plečiama patirtis, socializacija. Orientuosimės į pirminį socializacijos vaikystėje paspartinimą per socialinių pedagoginių sąlygų sukūrimą. Vientisumo principas programos ugdymo turinys sudarytas, siekiant ugdymo vientisumo, sudaromos sąlygos ugdytiniui geriausiai išreikšti įgimtas galias; atskirų amžiaus grupių ugdymo turinys suderintas, siekiant darnaus vaiko ugdymo šeimoje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje).

8 3. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas - atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Uždaviniai: Bendradarbiaujant su šeima: orientuoti ugdymą į vaiko saugumą, aktyvumo, saviraiškos galių tenkinimą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti; sudaryti sąlygas žaidybinei veiklai; skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, atskleisti ir ugdyti įvairius vaiko gebėjimus, puoselėti individualybę; suteikti vaikui galimybę pačiam įsitikinti savo sugebėjimu bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis patirtimi, tyrinėti, eksperimentuoti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas, kūrybiškai interpretuoti, pajusti savo galimybes ir vertę. sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, dorines, estetines nuostatas, vertybes, papročius, tradicijas. sudaryti sąlygas, per savarankiškai pasirinktą ir pedagogų tikslingai pasiūlytą veiklą tenkinant ugdytinių poreikius, per vaiko sąveiką su edukacine aplinka įgyjant, tobulinant, plėtojant šias kompetencijas:sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę.

9 4. UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS Ikimokyklinio ugdymo programos tikslui ir uždaviniams pasiekti (padedant atsiskleisti vaikui, skatinant jo saviraišką, siekiant, kad numatytas ugdymo(si) turinys taptų vaiko savastimi), įstaigos pedagogai išskiria šiuos ugdymo(si) metodus: kūrybinį inspiracinį, skatinimo inicijavimo motyvavimo bei vaikų ugdymo projektų metodus. Ugdymas(is) grindžiamas dabartinę ugdymo(si) kryptį atitinkančių šiuolaikinių technologijų sinteze. Projektinės veiklos metodika, kaip nauja, į asmenybę orientuoto ugdymo technologija, kaip ir kūrybinės vaiko ir pedagogo sąveikos technologija siekia atskleisti pagrindinius humanistinės filosofijos principus. Tai pedagoginės technologijos, humanistinės ne tik pagal savo filosofinę psichologinę esmę, bet ir dorovės aspektą. Jos skatina ugdytinių asmenybės vystymąsi, jų savarankiškumą, kūrybiškumą, siekia demokratiškų vaiko, pedagogo ir kitų ugdymo proceso dalyvių santykių, ieškant ugdymo prasmingumo vaikui (erdvės vaiko saviraiškai, tyrinėjimui, kūrybai, remiantis natūraliu vaiko smalsumu), puoselėjant kultūros vertybes. Ugdymo(si) turinys orientuotas į vaiko kompetencijų (vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir patirties) ugdymą(si), tematiką bei problematiką. Taip pat numatytos, siūlytinos vaiko veiksenos, pasaulio pažinimo ir saviraiškos būdai, ugdymosi medžiaga. Ugdymo turinys yra projektinės struktūros. Projektinis ugdymo turinys numato ilgalaikius projektus, apimančius plačias ugdymo sritis. Įstaigos savitumą atspindi keturi projektai ir įstaigos tradicijos: - projektas Gyvūnų pasaulis, - projektas Kas aš esu?, - projektas Aukime sveiki, - projektas Žemė ir jos dovanos, - tradicinės šventės įstaigoje (sietinos su projektine veikla). Projektas turi būti pasirenkamas, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnį, poreikius, interesus, tačiau pedagogas turėtų savaitės plane, prieš nurodant temą, nurodyti kokiam projektui ji priklauso.

10 5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS Parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo ir ugdymosi samprata, amžiaus tarpsnių psihologiniais ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galiomis, gebėjimais; Vertinant remiamasi gerai susiformavusiais gebėjimais ir siekiama ugdyti prasčiau susiformavusius gebėjimus; Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, jo dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniais. VAIKO PASIEKIMAI, PAŽANGOS VERTINIMO VYKDYTOJAI, DALYVIAI PEDAGOGAI TĖVAI VAIKAI Vertina kiekvieno vaiko pasiekimus, pokyčius Vertina savo vaiko pasiekimus Įsivertina savo pokyčius Pvz: kaip paaugau? Pagrindinis vaiko pasiekimų vertintojas yra auklėtoja. Vaiko pasiekimų vertinimo procese dalyvauja: Įstaigos specialistai ( logopedas, muzikos mokytojas); Tėvai; Vaikai.

11 VAIKO PASIEKIMAI VERTINAMI Vaikui pradėjus lankyti įstaigą Mokslo pradžioje metų Mokslo pabaigoje metų VERTINIMO TIKSLAI Pažinti vaiką, jo individualybę, poreikius, nustatyti jo pasiekimų lygį bei numatyti ugdymo kryptis Numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas, kryptingai siekti programoje iškelto tikslo; pritaikyti ugdymo(si) procesą vaiko poreikiams bei galimybėms Nustatyti vaiko pasiekimų lygį ir daromą pažangą pagal amžiaus tarpsnius

12 VAIKO PASIEKIMAI APTARIAMI Individuliuose pokalbiuose su tėvais Grupės tėvų susirinkimuose Individualiuose pokalbiuose su vaikais Mokytojų tarybos posėdžiuose 5.1. Vertintojai ir vertinimo būdai. VERTINTOJAI METODAI, BŪDAI IR FORMOS DAŽNU- MAS Pedagogai Visuminis kriterinis bei ištisinis 2 kartus fiksavimas. metuose Atskiros ugdymo srities vaikų pasiekimai (kalbos, fizinė, socialinė ir emocinė raida, pažinimo ir meninė raida). Vaiko veiklos ir kūrybos darbelių 2 kartus analizė. metuose Vaiko adaptacijos laikotarpis. 2 kartus Atskirų situacijų aprašymas (įvairi metuose vaikų veikla, žaidimai, poelgiai, vaiko emocinė būsena ir kt.). Tėvai Neformalus stebėjimas. Nuolat Individualūs pokalbiai, diskusijos. PASIEKIMŲ FIKSAVIMO IR PATEIKIMO FORMOS Fiksuojama vertinimo ir stebėjimo protokoluose Fiksuojama protokoluose Fiksuojama aprašomąja laisva forma Nefiksuojama

13 Formalus vertinimas. 2 kartus Fiksuojama vertinimo ir Tėvų susirinkimai, diskusijos. metuose stebėjimo protokole (pageidaujant tėvams) Vaikai Neformalus stebėjimas, žaidimas. Nuolat Fiksuojama ant įvairių Savianalizė. vaikų darbų, diplomų ir Pasakojimas, diskusijos. kt. Praktinė veikla. Auklėtojų dienynai Piešimas, komunikavimas. Trišalio vertinimo esmė visų trijų požiūrių darna. Vaiko savivertei teiksime ypatingą reikšmę. Manoma, kad vaikams ypač svarbu jau ikimokykliniame amžiuje įprasti vertinti savo pasiekimus. Tai brandumo, saugumo, bendradarbiavimo požymis Informacijos apie vaiko pasiekimus dokumentavimas. Vaiko pasiekimų aplanke kaupiami vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai. Jie yra vieši. Įvairūs vaiko veiklos stebėjimo užrašai, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą, interpretavimas ir apibendrinimas dokumentuojami pedagogų aplanke Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo proceso ypatumai Vertinimo informacijos panaudojimas. Vaiko pasiekimų ir vertinimo rezultatai bus panaudojami šiuo tikslu padėti pedagogui, tėvams įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, garantuoti ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje, siekti ugdymo proceso tikslingumo, individualizavimo, garantuoti ugdymo nuoseklumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko, tėvų, pedagogų, nustatyti vaikų darželio ikimokyklinės ugdymo programos kokybę.

14 LITERATŪRA 1. Bakūnaitė J. Humanistinio vaikų ugdymo programa. Auginu gyvybės medį. Vilnius, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugymosi programa. ŠAC, Hansen K.A., Kaufman R.K., Saifer S. Ugdymas ir demokratijos kultūra. Ikimokyklinis amžius // Lietus, Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams. Vilnius, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I Katinienė A. Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje. Vilnius, Klimka L., Kazlauskas R., Lazdauskaitė Ž. Po tėviškės dangum. Vilnius, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Švietimo aprūpinimo centras, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr ; 2003, Nr ). 10. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. IX-1569 patvirtinta Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija (Žin., Nr ). 11. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Vilnius, Neifachas S. Projektinė veikla ikimokyklinėje, priešmokyklinėje grupėje: teorija ir praktika. Vilnius, Numgaudis D. Ikimokyklinis ugdymas besikeičiančioje visuomenėje // Lietuvos vaikų darželis: praeitis ir dabartis. Vilnius, Petrauskienė A., Zaborskis A. Aukime sveiki. Sveikatos ugdymas vaikų darželyje. Kaunas, Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos. Vilnius, Specialusis periodinis leidinis, skirtas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui. // Žvirblių takas, 2007, Nr Vaikų darželio programa Vėrinėlis. Vilnius, Vėrinėlis. Knyga auklėtojai II dalis. Ikimokyklinio ugdymo turinio naujovės ir įgyvendinimo būdai. Vilinius, Vėrinėlio metai. Pavasaris. Idėjos vaikų saviraiškai ir kūrybai. Vilnius, Vėrinėlio metai. Ruduo. Idėjos vaikų saviraiškai ir kūrybai. Vilnius, Vėrinėlio metai. Žiema. Idėjos vaikų saviraiškai ir kūrybai. Vilnius 1997.

15 22. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. ISAK 179 Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo (Žin., 2007, Nr ). 23. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Presvika, Ugdymo plėtotės centras. Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Klaipėda, 2010.

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - Ikimokyklinio_ugdymo_programa_2012_Originalas

Microsoft Word - Ikimokyklinio_ugdymo_programa_2012_Originalas KRETINGOS MOKYKLA DARŽELIS ŽIBUTĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA Kretinga 2012 m 2 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI... 8 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...9 IV. UGDYMO(SI)

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Microsoft Word - Ikimokyklinio ugdymo programa

Microsoft Word - Ikimokyklinio ugdymo programa 1 PRITARTA: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimu Nr. T- 300 PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. V 37 KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS PAGRYŽUVIO IKIMOKYKLINIO

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau