CLEANSKY

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "CLEANSKY"

Transkriptas

1 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS COUR DES COMPTES EUROPÉENNE CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA EUROPSKI REVIZORSKI SUD CORTE DEI CONTI EUROPEA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EUROPOS AUDITO RŪMAI EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI EUROPESE REKENKAMER EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Ataskaita dėl Bendrosios įmonės Švarus dangus 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) L LUXEMBOURG TELEFAX (+352) INTERNET:

2 2 TURINYS Dalis Įvadas 1 4 Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija 5 Patikinimo pareiškimas 6 13 Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 11 Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 12 Pastabos dėl biudžeto ir finansų valdymo Biudžeto vykdymas Pastabos dėl Bendrosios įmonės priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių Kita Teisinis pagrindas 21 Vidaus audito funkcija ir Komisijos vidaus audito tarnyba Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir duomenų teikimas 27 Interesų konfliktai Komisijos antrasis tarpinis vertinimas Atsižvelgimas į ankstesnes pastabas 32

3 3 ĮVADAS 1. Bendroji įmonė Švarus dangus, įsikūrusi Briuselyje, buvo įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. 1 dešimties metų laikotarpiui, o nepriklausomai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d. 2. Bendrosios įmonės Švarus dangus tikslas spartinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti 2. Bendrosios įmonės koordinuojama mokslinių tyrimų veikla yra suskirstyta į šešias technologijų sritis arba vadinamuosius integruotųjų technologijų demonstravimo padalinius (ITD padalinius). 3. Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Komisijos atstovaujama Europos Sąjunga ir sektoriaus partneriai, kaip ITD lyderiai, bei ITD asocijuotieji nariai. 4. Maksimalus ES įnašas, skirtas Bendrajai įmonei Švarus dangus, padengiantis veiklos išlaidas ir mokslinių tyrimų veiklą, yra 800 milijonų eurų iš septintosios bendrosios programos biudžeto 3. Kiti Bendrosios įmonės nariai skiria bent lygiaverčius ES įnašui išteklius, įskaitant nepiniginius įnašus. PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 5. Audito Rūmų pasirinktas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą Bendrosios įmonės lygmeniu ir pagrindinių priežiūros ir kontrolės sistemos kontrolės priemonių vertinimą. Be m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 71/2008 dėl Bendrosios įmonės Švarus dangus įsteigimo (OL L 30, , p. 1). Priede apibendrinta Bendrosios įmonės kompetencija, veikla ir turimi ištekliai. Šis priedas pateiktas susipažinti. Septintoji bendroji programa, kuri buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1982/2006/EB (OL L 412, , p. 1), į vieną kategoriją sujungia visas su moksliniais tyrimais susijusias ES iniciatyvas ir vaidina lemiamą vaidmenį siekiant augimo, konkurencingumo ir užimtumo tikslų. Ji taip pat yra svarbiausias Europos mokslinių tyrimų erdvės ramstis.

4 4 to, prireikus, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė. PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 6. Atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnio nuostatas, Audito Rūmai auditavo: a) Bendrosios įmonės Švarus dangus metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės atskaitomybės 4 ir biudžeto vykdymo ataskaitos 5 ; ir b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Vadovybės atsakomybė 7. Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/ ir 43 straipsnius vadovybė yra atsakinga už Bendrosios įmonės metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. a) Su Bendrosios įmonės metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, nustatymą, taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos Finansinę atskaitomybę sudaro balansas ir ekonominių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų suvestinė ir kita aiškinamoji informacija. Jas sudaro biudžeto vykdymo ataskaitos, biudžeto principų suvestinė ir kita aiškinamoji informacija. OL L 357, , p. 72.

5 5 apskaitos pareigūno 7 patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, pasirinkimą ir taikymą bei esamomis aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą; Direktorius Bendrosios įmonės metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jos apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko nurodo, kad jis turi pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi bendrosios įmonės finansinę būklę. b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, nustatymą, taikymą ir priežiūrą. Auditoriaus atsakomybė 8. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 8 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas 7 8 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/ straipsnio 2 dalis (OL L 248, , p. 1).

6 6 dėl to, ar Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 9. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 10. Audito Rūmai mano, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami jų patikinimo pareiškimui pagrįsti. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 11. Audito Rūmų nuomone, Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose Bendrosios įmonės finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinių taisyklių nuostatos ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos taisyklės. Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 12. Audito Rūmų nuomone, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

7 7 13. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. PASTABOS DĖL BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO Biudžeto vykdymas m. galutiniame taisomajame biudžete buvo 250,4 milijono eurų įsipareigojimų asignavimų ir 158,2 milijono eurų mokėjimų asignavimų 9. Įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 90,6 %, o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis 87,7 %. Žemesnis mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis, kuris buvo geresnis nei 2012 m. (75 %), vis dar atspindi biudžeto vykdymo vėlavimus. Juos daugiausia sąlygoja su veiklos vykdymu susiję vėlavimai ir laiko tarpas nuo kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimo iki susitarimų dėl dotacijų pasirašymo Maksimalus Europos Sąjungos įnašas, skirtas prisidėti prie Bendrosios įmonės Švarus dangus veiklos išlaidų ir mokslinių tyrimų veiklos, siekia 800 milijonus eurų. Pagal Tarybos reglamentą dėl Bendrosios įmonės įsteigimo kiti Bendrosios įmonės nariai prie išteklių prisideda bent 600 milijonų eurų suma, įskaitant jų įnašus, skirtus veiklos išlaidoms padengti Auditoriai pažymėjo, kad abiejuose dokumentuose nurodytas pradinio 2013 m. biudžeto IV antraštinėje dalyje ir taisomajame 2013 m. biudžete Nr. 1 pateiktas skaičius yra neteisingas, ir kad jis buvo ištaisytas 2013 m. lapkričio 10 d. priimtame taisomajame 2013 m. biudžete Nr. 2. Tai neturėjo įtakos biudžeto vykdymui m. kvietimas teikti pasiūlymus SP1-JTI-CS buvo paskelbtas 2013 m. sausio 17 d. Vertinimo procedūra pasibaigė 2013 m. gegužės 17 d m. gruodžio mėn. buvo pasirašyti tik 36 % susitarimų dėl dotacijų (14 iš 38): vidutinis jų pasirašymo laikotarpis devyni mėnesiai nuo kvietimo paskelbimo ir penki mėnesiai nuo derybų pabaigos. Tarybos reglamento (EB) Nr. 71/ ir 4 straipsniai. Tarybos reglamento (EB) Nr. 71/ priedo 12.3 straipsnis: Bendrosios įmonės Švarus dangus veiklos išlaidoms padengti įnašus lygiomis dalimis skiria Bendrija, kuri padengia 50 % visų išlaidų, ir likusieji nariai, kurie įnašais grynaisiais pinigais padengia likusius 50 % išlaidų. Bendrosios įmonės "Švarus

8 8 16. Audito metu (kuris vyko 2014 m. balandžio mėn.) Europos Sąjungos įsipareigotas skirti įnašas sudarė 713 milijonų eurų, o iš kitų narių gautų išteklių kiekis siekė 409 milijonus eurų 13. PASTABOS DĖL BENDROSIOS ĮMONĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SISTEMŲ PAGRINDINIŲ KONTROLĖS PRIEMONIŲ m. Bendroji įmonė ir toliau tobulino savo valdymo, administravimo, finansų ir apskaitos procedūras. Pakoregavus išlaidų deklaracijas buvo baigta diegti dotacijų valdymo (GMT) priemonė 14. Į sistemą vis dar reikia įtraukti visą su ex post auditu susijusią informaciją. 18. Be to, apskaitos pareigūnas patikrino GMT priemonės veikimą ir nustatė kelis trūkumus, visų pirma susijusius su funkcija, kuri yra naudojama finansų srities ir patikinimą atliekančių pareigūnų pastaboms įvesti. Ši funkcija yra labai svarbi vykdant patvirtinimo procedūrą, todėl Bendroji įmonė turi imtis tolesnių veiksmų šiam trūkumui pašalinti. 19. Kai dėl Bendrosios įmonės narių vykdomos veiklos ex ante kontrolės, vienu atveju tas pats darbuotojas kaip patikrinimą atliekantis pareigūnas ir leidimus suteikiantis pareigūnas atliko įsipareigojimo patvirtinimo procedūrą (o tai prieštarauja Bendrosios įmonės finansinių taisyklių ir procedūrų vadovo nuostatoms); vieno mokėjimo atveju patikrinimą atliekantis pareigūnas buvo tuo pačiu ir leidimus suteikiantis pareigūnas, o kitu atveju techninio vertinimo dangus" veiklos išlaidos neturi viršyti 13 straipsnyje nurodytų narių ir partnerių 3 % visų įnašų grynaisiais pinigais ir įnašų natūra Įskaitant patvirtintus arba gautus, bet dar nepatvirtintus narių įnašus ir 10 milijonų eurų įnašą grynaisiais pinigais veiklos išlaidoms padengti. GMT priemonė tai speciali su susitarimų dėl dotacijų, sudarytų su nariais, įgyvendinimu susijusios finansinės informacijos valdymo prietaika, kuriai tenka 75 % veiklos biudžeto.

9 9 ataskaita (kuri yra esminė veiklos patikrinimo procedūros dalis) nebuvo įtraukta į GMT priemonę. 20. Nustatyti šie su Bendrosios įmonės Švarus dangus partnerių pateiktų išlaidų deklaracijų ex ante kontrole susiję trūkumai: - kontroliniai sąrašai, naudojami vykdant išlaidų deklaracijų ex ante kontrolę, ne visuomet buvo išsamūs; - vienu atveju finansų ir veiklos tikrinimo užduotis atliko bei leidimus suteikė tas pats darbuotojas, o tai prieštarauja finansinių procedūrų vadovo nuostatoms ir pažeidžia pareigų atskyrimo principą; kitais trimis atvejais finansų srities ir leidimus suteikiančių pareigūnų užduotis atliko tas pats darbuotojas; - kitu atveju su partneriu sudarytas susitarimas dėl dotacijų buvo pasirašytas praėjus penkiems mėnesiams po veiklos vykdymo pradžios, nepateikus būtino pareiškimo, pagrindžiančio poreikį pradėti vykdyti veiklą prieš pasirašant susitarimą dėl dotacijų; - Bendrosios įmonės partneriai dažnai vėluoja teikti išlaidų deklaracijas m. gruodžio 31 d. mažiausiai 56 išlaidų deklaracijos iš 163 Bendrajai įmonei nebuvo pateiktos laiku. 15 atvejų vėlavimai truko ilgiau nei metus. KITA Teisinis pagrindas 21. Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas naujasis Finansinis reglamentas buvo priimtas 2012 m. spalio 25 d. ir įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d. 15 Tačiau m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1).

10 10 pavyzdinis finansinis reglamentas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, į kurį daroma nuoroda Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 966/ straipsnyje, įsigaliojo tik 2014 m. vasario 8 d. Siekiant atspindėti šiuos pokyčius 2014 m. liepos 3 d. buvo pakeistos Bendrosios įmonės finansinės taisyklės. Vidaus audito funkcija ir Komisijos vidaus audito tarnyba m. vidaus auditorius, bendradarbiaudamas su išorės audito įmone, pradėjo vykdyti su ITD padalinių veiklos koordinavimu ir priežiūra bei partnerių veiklos valdymu susijusių Bendrosios įmonės veiklos procesų auditą. Audito Rūmų audito metu nebuvo galima susipažinti su galutine šio audito ataskaita m. kovo 28 d. Bendroji įmonė, reaguodama į Komisijos vidaus audito tarnybos pastabas dėl dotacijų valdymo ir metinio plano, patvirtino veiksmų planą 17. Audito metu šie veiksmai dar nebuvo iki galo baigti įgyvendinti m. kovo 14 d. Komisijos vidaus audito tarnyba pateikė audito, susijusio su dotacijų valdymo ir jo finansinio įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos adekvatumu ir veiksmingumu, rezultatus. Pasibaigus auditui buvo padaryta išvada, kad išskyrus keturių svarbių ir dviejų labai svarbių pastabų atveju įdiegta vidaus kontrolės sistema suteikė pakankamą patikinimą dėl Bendrosios įmonės nustatytų su dotacijų valdymu ir jo finansiniu įgyvendinimu susijusios veiklos tikslų pasiekimo OL L 38, , p. 2. Pagrindinės šioje ataskaitoje pateiktos pastabos susijusios su programos įgyvendinimo vėlavimais, nepakankamu biudžete numatytų lėšų panaudojimu ir sunkumais, su kuriais Bendroji įmonė susiduria vertindama išteklių panaudojimą (metinius biudžeto duomenis Bendrosios įmonės ITD padalinių nariai pateikia darbo paketų lygmeniu, tuo tarpu Bendroji įmonė veiklos įgyvendinimą prižiūri rezultatų lygmeniu). Labai svarbios pastabos susijusios su patobulinimais, kurie turi būti atlikti įteisinant projekto rezultatų patvirtinimo procedūrą, ir dotacijų valdymo ir jo

11 Be to, VAT atliko bendros IT infrastruktūros 19, kuria Bendroji įmonė Švarus dangus dalijasi su Bendrosiomis įmonėmis KEV, NVI, Eniac ir Artemis, rizikos įvertinimą m. kovo 31 d. Valdyba patvirtino Komisijos vidaus audito tarnybos užduočių chartiją. Tačiau Bendrosios įmonės finansinės taisyklės dar nėra iš dalies pakeistos įtraukiant pagrindų reglamento 20 nuostatą, kurioje daroma nuoroda į Komisijos vidaus auditoriaus įgaliojimus. Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir duomenų teikimas 27. Pagal Sprendimą dėl septintosios bendrosios programos (7BP) 21 nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, apimanti mokslinių tyrimų rezultatų apsaugą, sklaidą ir perdavimą. Bendroji įmonė parengė procedūras, tačiau jos atliekama priežiūra ne visiškai atitinka Sprendimo nuostatas, visų pirma susijusias su mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ir jų integravimu į Komisijos sistemą 22. finansinio įgyvendinimo konsoliduotų ex ante patvirtinimo gairių ir kontrolinių sąrašų patobulinimais Galutinėje 2013 m. lapkričio 22 d. ataskaitoje pabrėžiama būtinybė parengti oficialią IT saugumo politiką ir ateityje į sutartis su IT paslaugų teikėjais įtraukti išsamias procedūras / kontrolės priemones m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos ( m.) 7 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija nuolat ir sistemingai stebėtų, kaip įgyvendinama Septintoji bendroji programa ir jos specialiosios programos bei reguliariai praneštų apie šio stebėjimo rezultatus ir juos skleistų. Žr. Komisijos 2012 m. metinėje pažangos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai dėl jungtinių technologijų iniciatyvų bendrųjų įmonių veiklos (SWD (2013)

12 12 Interesų konfliktai m. gruodžio 13 d. Bendroji įmonė patvirtino privatiems Valdybos nariams taikomą interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo elgesio kodeksą. Audito metu dar nebuvo patvirtintas atitinkamas Bendrosios įmonės darbuotojams ir kitiems subjektams (įskaitant ekspertus) taikomas interesų konfliktų prevencijos ir mažinimo elgesio kodeksas. 29. Bendroji įmonė dar nesukūrė duomenų bazės, kurioje būtų registruojami interesų konfliktai, neatitikimai, deklaracijos ir susiję dokumentai. Komisijos antrasis tarpinis vertinimas Komisijos antrasis tarpinis vertinimas buvo atliekamas nuo 2013 m. kovo pradžios iki spalio pabaigos, jo metu buvo vertinamas Bendrosios įmonės veiksmingumas, efektyvumas ir mokslinių tyrimų kokybė. 31. Ataskaitoje pateiktos kelios rekomendacijos dėl nepakankamo techninio personalo skaičiaus jos veiklai vykdyti, poreikio suderinti skirtingų Bendrosios įmonės ITD padalinių narių teikiamas veiklos pažangos ataskaitas ir techninio vertinimo ataskaitas bei poreikio atlikti subrangovų atrankos procedūrų patobulinimus. Bendroji įmonė taip pat turėtų geriau dokumentuoti susitarimų dėl dotacijų eigą siekiant pagerinti bendrą atitiktį ir veiklos rezultatus. Atsižvelgimas į ankstesnes pastabas Bendrosios įmonės veiklos tęstinumo planą patvirtino jos vykdomasis direktorius 2013 m. lapkričio 29 d. Jis apima veiklos atkūrimą po ekstremaliųjų įvykių, veiksmus, kurie po to turi būti nedelsiant vykdomi, veiklos atkūrimo 539 galutinis) pastabą apie mokslinių tyrimų projektų rezultatų integravimą į Komisijos komunikacijos ir sklaidos sistemą. 23 Antrasis 2013 m. spalio mėn. atliktas tarpinis Bendrosios įmonės Švarus dangus vertinimas.

13 13 mechanizmus ir tolesnį veiklos vykdymą. Jis turi būti atnaujintas iki 2014 m. pabaigos. Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 2014 m. spalio 21 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. Audito Rūmų vardu Pirmininkas Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

14 1 PRIEDAS Bendroji įmonė Švarus dangus (Briuselis) Kompetencija ir veikla Sutartyje numatytos Sąjungos kompetencijos sritys (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 ir 188 straipsniai) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl septintosios bendrosios programos numatoma, kad Sąjunga prisidės kuriant ilgalaikes viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kurios per bendrąsias įmones, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, galėtų būti įgyvendinamos kaip jungtinės technologijų iniciatyvos m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 71/2008 dėl Bendrosios įmonės Švarus dangus įsteigimo (OL L 30, , p. 1). Bendrosios įmonės kompetencijos sritys (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 71/2008) Tikslai Bendroji įmonė Švarus dangus turi prisidėti įgyvendinant Septintąją bendrąją programą, visų pirma specialiosios programos Bendradarbiavimas 7-ąją temą Transportas (įskaitant aeronautiką). spartinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti; užtikrinti darnų Europos mokslinių tyrimų pastangų įgyvendinimą siekiant gerinti aplinką oro susisiekimo srityje; sukurti iš esmės naujovišką, pažangių technologijų ir natūralaus dydžio parodomųjų pavyzdžių integracija (ITD) pagrįstą oro susisiekimo sistemą, kurios tikslas mažinti oro susisiekimo priemonių poveikį aplinkai žymiai mažinant triukšmą ir išmetamųjų dujų kiekį, taip pat ekonomiškiau naudojant orlaivių degalus; spartinti naujų žinių kūrimą, naujoves ir mokslinių tyrimų rezultatų diegimą į tinkamą eksploatavimo aplinką patvirtinant tinkamas technologijas ir visiškai integruotą sistemų sistemą, taip stiprinant pramonės konkurencingumą. Valdymas - BĮ valdymo organas yra Valdyba. Vykdomajai darbo grupei vadovauja vykdomasis direktorius. Pramonė atstovaujama įvairiais būdais, kaip antai ITD valdymo komitetuose ir nacionalinių valstybių atstovų grupėje m. Bendrajai įmonei skirti ištekliai Biudžetas eurai Darbuotojai 2013 m. gruodžio 31 d. 24 personalo plane skirti etatai (18 laikinųjų darbuotojų ir 6 sutartininkai), iš kurių užimti 23; jie skirti: pagrindinei veiklai (17); mišriai veiklai (6) m. veiklos rezultatai ir suteiktos paslaugos Žr. Bendrosios įmonės Švarus dangus 2013 m. metinę veiklos ataskaitą: Šaltinis: Bendrosios įmonės Švarus dangus pateikta informacija.

15 CLEAN SKY Joint Undertaking Biudžeto vykdymas m. Bendrosios įmonės biudžeto vykdymas pagerėjo. Likę vėlavimai, nors dalinai priskirtini vėlavimui pasirašant susitarimą dėl dotacijų partneriams (GAP) 1, tačiau tęsiant mokslinių tyrimų darbą taip pat susiję su dabar vykdomu tam tikros pagrindinės veiklos perorientavimu. Kai tam tikri užsibrėžti tikslai laiku neįgyvendinami, taip gali nutikti dėl įprastų tam tikros mokslinės veiklos nenumatytų atvejų ir nesėkmių, dėl kurių prireikia daugiau laiko ir pastangų ITD padaliniuose, jau pasibaigus 2012 m. ataskaitiniam laikotarpiui. Tai yra vienas iš Bendrajai įmonei kilusių iššūkių vykdant tokią sudėtingą ir plataus masto programą. 16. Europos Sąjungos skirta suma visada bus didesnė nei privačių narių ištekliai, nes pastarieji atsižvelgia tik į patvirtintus 2 įnašus grynaisiais pinigais, o ES finansinis įsipareigojimas apima keletą dar pilnai neįgyvendintų daugiamečių susitarimų dėl dotacijų. Be to, galima pažymėti, kad Europos Komisija privalėjo suteikti visą programai skirtą sumą iki 2013 m. pabaigos, nes tai buvo paskutiniai programos FP7 vykdymo metai. Bendroji įmonė įvykdys įsipareigojimą privatiems nariams, kai tik, pasitelkdama susitarimus dėl dotacijų, sutars dėl artėjančiam(-tiems) laikotarpiui(- iams) numatytos techninės veiklos. Išsami informacija apie šią veiklą per pastaruosius programos metus bus galutinai paruošta tik 2015 m., todėl jos atžvilgiu dar nėra prisiimti įsipareigojimai ir ji dar nėra patvirtinta. PASTABOS DĖL BENDROSIOS ĮMONĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SISTEMŲ PAGRINDINIŲ KONTROLĖS PRIEMONIŲ m. balandžio mėn. dotacijų valdymo priemonėje (GMT) buvo sukurta speciali ex post audito procedūros funkcija. Ši funkcija ir toliau bus tobulinama, kad leistų šiais metais į sistemą integruoti ex post audito duomenis. 1 GAP susitarimas dėl dotacijų partneriams (angl. Grant agreement for Partners) per kvietimus teikti pasiūlymus Švaraus dangaus programai partnerių veiklai skirta ne mažiau kaip 200 mln EUR; GAM susitarimas dėl dotacijų nariams (angl. Grant agreement for Members) ne daugiau kaip 600 mln. EUR skirta Švaraus dangaus mokslinės veiklos nariams. 2 Bendroji įmonė įdiegė sistemą, kuri užtikrina, kad kai tik ES įnašas grynaisiais pinigais yra patvirtinamas, susijusį 50 % nepiniginį įnašą teikia pramonė. Clean Sky replies psl. 1 iš 4

16 CLEAN SKY Joint Undertaking 18. Atsižvelgiant į per pirmąjį 2014 m. pusmetį jau atliktus patobulinimus, iki šių metų pabaigos bus įdiegta nauja dotacijų valdymo priemonės (GMT) versija ir tai leis atitaisyti keletą nustatytų trūkumų. Tai, visų pirma, apims išsamią funkcijos apžvalgą, kuri leis už finansus ir projektą atsakingiems pareigūnams pateikti pastabas dėl proceso patvirtinimo. 19. Patvirtinto įsipareigojimo ex ante kontrolės atveju, dvi pareigybės (finansų tikrintojo ir leidimus suteikiančio pareigūno) išimties tvarka buvo perduotos administracijos ir finansų vadovo priežiūrai, kuris vykdomojo direktoriaus kasmetinių atostogų metu pavadavo leidimus suteikiantį pareigūną. CS skyriuje dirba mažai darbuotojų, todėl, kai kasmetinių atostogų išeina daug darbuotojų, išskirtiniais atvejais gali būti nesilaikoma pareigų atskyrimo principo. Dėl tos priežasties ir siekiant užtikrinti patikimą kontrolės sistemos veikimą, BĮ atnaujino atsarginę finansų sistemą, paskirdama naujus darbuotojus, deleguodama jiems finansų tikrintojo ir leidimus išduodančiojo pareigūno funkcijas ir dabar griežčiau kontroliuoja operacijų tęstinumą nebuvimo darbe atveju. Tačiau reikėtų pažymėti, kad net ir tokiais atvejais inicijavimo ir patikrinimo (leidimų išdavimo) funkcijos yra atskiriamos. Vienintelis atvejis, kai nėra įvertinimo ataskaitos, vėliau buvo ištaisytas GMT priemonėje. 20. Bendroji įmonė atsižvelgia į nustatytus trūkumus ir stengsis toliau reikalauti nuoseklumo taikant galiojančias taisykles ir procedūras. Kalbant apie vėlavimus pateikiant išlaidų deklaracijas, BĮ stebi šį klausimą ir visais atvejais buvo išsiuntusi priminimus ir, prireikus, ėmėsi tolesnių veiksmų, reikalaudama pateikti šias ataskaitas. Per 2014 m. ji ir toliau stengsis tobulinti šį procesą. KITI KLAUSIMAI Teisinė sistema 21. Pastabų nėra. Vidaus audito funkcija ir Komisijos vidaus audito tarnyba 22. Galutinė audito ataskaita buvo pasirašyta 2014 m. kovo 26 d. ir apie ją buvo pranešta BĮ Švarus dangus valdybos pirmininkui ir vykdomajam direktoriui. Su psl. 2 iš 4 Clean Sky replies

17 CLEAN SKY Joint Undertaking Bendrosios įmonės vadovybe buvo susitarta dėl veiksmų siekiant reaguoti į 4 labai svarbias ir 4 svarbias išvadas metais šių veiksmų įgyvendinimą stebės vidaus audito pareigūnas. 23. Dėl 4 svarbių rekomendacijų, kurias pateikė vidaus audito tarnyba (IAS), BĮ tęsė veiksmų įgyvendinimą pagal suderintą grafiką. Šie veiksmai šiuo metu toliau įgyvendinami. 24. Su 2 labai svarbiomis rekomendacijomis susijusių veiksmų įgyvendinimas jau yra beveik baigtas. Už finansus atsakingiems pareigūnams ir už projektus atsakingiems darbuotojams buvo toliau rengiami išlaidų deklaracijų dėl susitarimų dėl dotacijų su valstybėmis narėmis (GAM) tvirtinimo rekomendaciniai dokumentai, buvo toliau tobulinami kontroliniai sąrašai ir sukurtas GAM metinės ataskaitos techninio vertinimo ataskaitos šablonas, kuris pristatytas dalyvaujančioms tarnyboms. Dėl partnerių pateiktų rezultatų patvirtinimo, į BĮ Švarus dangus vadovams skirtą vadovą buvo įtrauktas paaiškinimas dėl aukščiausių vadovų, kurie padeda BĮ už finansus atsakingiems pareigūnams, vaidmens ir užduočių. 25. BĮ Švarus dangus sukūrė veiksmų planą, skirtą atsižvelgti į vidaus audito tarnybos IT rizikos vertinimo rekomendacijas ir šiuos veiksmus įgyvendins iki 2014 m. pabaigos. 26. Nuo 2011 m. BĮ Švarus dangus praktiškai taiko šiuo metu galiojančio pagrindų reglamento nuostatas dėl Komisijos vidaus auditorių įgaliojimų ir dabar jas integravo į naujai priimtas BĮ finansines taisykles. Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų teikimas 27. BĮ atsižvelgė į Audito Rūmų pateiktas išvadas ir atsakydama į jas jau 2014 m. atnaujino taikomas stebėsenos priemones. Tuo tarpu, šiuo klausimu ji paprašė ir gavo konsoliduotus rezultatus iš privačių narių, įskaitant jų sklaidos planus. Skelbdama GAP projektų santraukas, kurios jau yra internete, BĮ naudoja Komisijos sistemą CORDA. Be to, nuo 2013 m. 4 iš 7 GAM metinių ataskaitų santraukas jau galima rasti BĮ interneto svetainėje. Likusios 3 ataskaitų santraukos bus pateiktos iki 2014 m. rugsėjo vidurio. Interesų konfliktas 28. ir liepos pradžioje visų bendrųjų įmonių valdybos priėmė naujas taisykles dėl konfidencialumo ir interesų konflikto pagal siūlomą Europos Komisijos modelį. Siekdama tvarkyti Švaraus dangaus valdybos deklaracijų registrą, BĮ Clean Sky replies psl. 3 iš 4

18 CLEAN SKY Joint Undertaking parengs interesų konfliktų, nesuderinamų interesų ir kitų susijusių dokumentų registrą bei sukurs elektroninę duomenų bazę jo priežiūrai. Tai bus įgyvendinta iki 2014 m. pabaigos. Vykdant auditą personalo duomenų bazės nebuvo. Ją pabaigti numatyta iki 2014 m. spalio pabaigos. Duomenų bazė leis Bendrajai įmonei prireikus ją atnaujinti ir disponuoti visa reikalinga informacija bei klausimais, kuriuos gali tekti svarstyti galimo interesų konflikto atveju bei įgalins imtis atitinkamų priemonių. Komisijos antrasis tarpinis vertinimas 30. ir 31. Bendroji įmonė parengė vertintojų atliktos SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizės santrauką, kuri kartu su rekomendacijomis buvo pateikta 2013 m. gruodžio mėn. valdybos posėdyje. Valdyba pritarė rekomendacijoms ir Bendrosios įmonės paprašė imtis tolimesnių veiksmų įgyvendinant atitinkamus jų punktus. BĮ vadovybė vadovaujasi veiksmų planu. Dauguma įgyvendinimo veiksmų turės įtakos metinėms apžvalgoms, vadovams skirtam vadovui, susitarimams dėl dotacijų su valstybėmis narėmis (GAM) ar valdybos (GB) darbo tvarkos taisyklėms. BĮ taip pat pasimokys iš šio vertinimo, kad geriau vykdytų abi programas. Dėl personalo padėties, kaip nurodyta 2012 ir 2013 m. metiniame įgyvendinimo plane ir 2012 ir 2013 m. metinės veiklos ataskaitose, BĮ ir toliau neturėjo pakankamai darbuotojų, kad galėtų atlikti visus numatytus techninio ir finansinio pobūdžio darbus m. liepos mėn. priėmus naują etatų planą, BĮ galės įdarbinti 18 naujų darbuotojų, kurių dauguma atliks technines užduotis. Bendrajai įmonei tai padės apskritai geriau laikytis susitarimų dėl dotacijų ir juos toliau įgyvendinti. Clean Sky replies psl. 4 iš 4

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

RAS EUROPOL 2014 APC FINAL

RAS EUROPOL 2014 APC FINAL Ataskaita dėl Europos policijos biuro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2012 finansinių metų METINES ATASKAITAS

2012 finansinių metų METINES ATASKAITAS 2013 11 14 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 1 IV (Pranešimai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI AUDITO RŪMAI Vadovaudamiesi SESV sutarties 287 straipsnio 1 ir 4 dalių, 2002

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau