RAS EUROPOL 2014 APC FINAL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "RAS EUROPOL 2014 APC FINAL"

Transkriptas

1 Ataskaita dėl Europos policijos biuro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

2 2 ĮVADAS 1. Hagoje įsikūręs Europos policijos biuras (toliau Biuras, taip pat vadinamas Europolu) įsteigtas Tarybos sprendimu (2009/371/TVR) 1. Biuro tikslas remti ir stiprinti valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą užkardant ir kovojant su sunkiais nusikaltimais, susijusiais su dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmu ir nusikalstamumo formomis, kurios kenkia Sąjungos politikoje numatytam bendram interesui 2. PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir Biuro priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė. PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 3. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo: a) Biuro metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės būklės ataskaitos 3 ir biudžeto vykdymo 4 ataskaitos; ir b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Vadovybės atsakomybė 4. Vadovybė yra atsakinga už Biuro metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą 5 : OL L 121, , p. 37. II priede apibendrinta Biuro kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas susipažinti. Ją sudaro balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, svarbių apskaitos metodų santrauka ir kiti aiškinamieji raštai. Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir jos priedas.

3 3 a) Su Biuro metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, nustatymą, taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis 6, pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius Biuro metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jo apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Biuro finansinę būklę. b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, nustatymą, taikymą ir priežiūrą. Auditoriaus atsakomybė 5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 7 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Biuro metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/ ir 50 straipsniai (OL L 328, , p. 42). Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Reglamento (ES) Nr. 1271/ straipsnis.

4 4 finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. Rengdami šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą, Audito Rūmai atsižvelgė į su Biuro metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą pagal Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį Audito Rūmai manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito įrodymų. Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 8. Audito Rūmų nuomone Biuro metinėse finansinėse ataskaitose jo finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 9. Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 10. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO m. smarkiai išaugo biudžeto vykdymo lygiai, o visi įsipareigotų asignavimų perkėlimai sumažėjo iki 5,7 milijono eurų arba 6,7 % (2013 m. 11,6 %; 2012m. 19,6 %). Įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis vis dar buvo santykinai aukštas II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos), kur jis sudarė 1,9 milijono eurų arba 27 % (2013 m. 3,0 milijono 8 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL 298, , p. 1).

5 5 eurų arba 41 %). Jie daugiausia susiję su 2011 m. atidarytos Europolo būstinės priežiūra ir keitimais (1,1 milijono eurų). 12. Iš pereitų metų perkeltų įsipareigotų asignavimų panaikinimo lygis buvo nemažas ir sudarė 22 % (2013 m. 9 %). Panaikinimai daugiausia susiję su išorės tiekėjų teikiamų IT projektų (ypač dokumentų ir turto valdymo bei keitimosi policijos duomenimis) vėlavimais. ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS 13. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas, apžvalga pateikta I priede. Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 2015 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. Audito Rūmų vardu Pirmininkas Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

6 1 I priedas Atsižvelgimas į ankstesnių metų pastabas Metai Audito Rūmų pastaba Taisomojo veiksmo būklė (užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n.d.) 2011 Užfiksuota, kad išimtys ir nukrypimai buvo susiję su 7 % 2011 m. mokėjimų. Vykdomas Nors per keletą metų Biuras pagerino viešųjų pirkimų procedūrų rengimą, vykdymą ir dokumentavimą, ne visi 2013 m. priimti sprendimai buvo pagrįsti pakankamai konkrečiais atrankos kriterijais, realistiškais kainos pasiūlymais ir atitiko įprastus profesinius reikalavimus. Tai padarė poveikį viešųjų pirkimų procedūrų veiksmingumui m. toliau gerėjo biudžeto vykdymo lygiai, o visi įsipareigotų asignavimų perkėlimai sumažėjo iki 9,4 milijono eurų arba 11,6 % (2012 m.: 16,3 milijono eurų arba 19,6 %). Tačiau įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis vis dar buvo aukštas II antraštinėje dalyje (administracinės išlaidos): jis sudarė 3,0 milijono eurų arba 41 % (2012 m.: 4,2 milijono eurų arba 49 %). Jie buvo daugiausia susiję su planuotais pastato pertvarkymais pačioje metų pabaigoje (1,8 milijono eurų) ir kitomis administracinėmis išlaidomis, už kurias metų pabaigoje nebuvo gautos sąskaitos. Vykdomas Nėra duomenų

7 1 II priedas Europos policijos biuras (Haga) Kompetencija ir veikla Sutartyje numatytos Sąjungos kompetencijos sritys (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 88 straipsnis) Biuro kompetencijos sritys (Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo Europolo misija yra remti ir stiprinti valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą užkardant sunkius nusikaltimus, susijusius su dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmu ir nusikalstamumo formomis, kurios kenkia Sąjungos politikoje numatytam bendram interesui, bei kovojant su jais. Kompetencijos sritys Europolo kompetencijos sričiai priklauso organizuotas nusikalstamumas, terorizmas ir kitų rūšių sunkūs nusikaltimai, darantys poveikį dviem ar daugiau valstybių narių tokiu būdu, kad, atsižvelgiant į nusikaltimų mastą, svarbą ir pasekmes, yra būtinas bendras valstybių narių požiūris. Europolo kompetencijos sričiai taip pat priklauso susijusios nusikalstamos veikos, kaip apibrėžta Tarybos sprendimo dėl Europolo 4 straipsnio 3 dalyje. Pagrindiniai uždaviniai Rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti informacijos ir žvalgybos duomenis bei keistis jais; per 8 straipsnyje nurodytus nacionalinius padalinius nedelsiant pranešti valstybių narių kompetentingoms institucijoms jas dominančią informaciją ir apie bet kurias tarp nusikalstamų veikų nustatytas sąsajas; padėti atlikti tyrimus valstybėse narėse, visų pirma pateikiant visą svarbią informaciją nacionaliniams padaliniams; prašyti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų konkrečiais atvejais pradėti, atlikti arba koordinuoti tyrimus bei siūlyti sukurti jungtines tyrimo grupes; teikti valstybėms narėms žvalgybos duomenis ir analitinę pagalbą, jei numatomi svarbūs tarptautiniai renginiai; rengti grėsmės įvertinimus, strategines analizes ir bendras padėties vertinimo ataskaitas, susijusias su Europolo tikslu, įskaitant organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimus; teikti paramą valstybėms narėms joms vykdant informacijos iš interneto rinkimo ir analizės užduotis, siekiant padėti nustatyti nusikalstamas veikas, kurių padarymą palengvino internetas ar kurios buvo padarytos naudojantis internetu.

8 2 Papildomi uždaviniai Plėtoti valstybių narių kompetentingų institucijų tyrimo procedūrų specialią profesinę patirtį ir teikti patarimus tyrimų klausimais; teikti strateginę žvalgybos informaciją siekiant padėti ir skatinti racionaliai bei veiksmingai naudoti nacionaliniu ir Sąjungos lygiu turimus išteklius operatyvinei veiklai ir remti tokią veiklą. Be to, padėti valstybėms narėms teikiant paramą, konsultacijas bei vykdant mokslinius tyrimus šiose srityse Valstybių narių kompetentingų institucijų narių profesinis mokymas, prireikus bendradarbiaujant su Europos policijos koledžu; tų institucijų organizavimas ir jų aprūpinimas įranga, sudarant palankesnes sąlygas valstybėms narėms teikti abipusę techninę pagalbą; nusikaltimų prevencijos metodai; techniniai ir kriminalistikos metodai bei analizė ir tyrimo procedūros. Pagal 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2005/511/TVR dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskyrus Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu, Europolas taip pat veikia kaip Centrinis kovos su euro padirbinėjimu biuras. Europolas tvarko ir perduoda finansinių mokėjimų pranešimų duomenis pagal Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) tikslais. Europolas taip pat toliau deda pastangas siekdamas įkurti Priumo pagalbos tarnybą tam, kad būtų įgyvendinami kasdieniai sprendimai dėl Priumo sutarties taikymo, vadovaujantis 2011 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadomis dėl sprendimų dėl Priumo sutarties įgyvendinimo stiprinimo. Europolas taip pat remia kovos su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu ES politikos ciklą ir Europos EMPACT projektus vadovaudamasis Tarybos išvadomis dėl kovos su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu ES politikos ciklo sukūrimo ir įgyvendinimo ir vėlesnėmis 2011 m. gegužės 27 d. Tarybos išvadomis dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu ES prioritetų m. nustatymo. Europolas taip pat priima Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą (EC3) ir veikia kaip ryšio punktas Europoje kovojant su elektroniniu nusikalstamumu pagal 2012 m. kovo 28 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui COM(2012) 140 final Kova su nusikalstamumu skaitmeniniame amžiuje. Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro įsteigimas. Valdymas Administracinė valdyba Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir vienas Komisijos atstovas. Direktorius Jį kvalifikuota balsų dauguma skiria Taryba iš Valdybos pateikto ne mažiau kaip trijų kandidatų sąrašo ketverių metų kadencijai (ji gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui); Jam padeda trys direktoriaus pavaduotojai, kurie skiriami ketverių metų kadencijai, kurią galima pratęsti vieną kartą.

9 3 Jis vadovauja Europolui ir eidamas savo pareigas yra atskaitingas Valdybai. Jis yra Europolo teisinis atstovas. Išorės auditas Europos Audito Rūmai Vidaus auditas Europos Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT). Vidaus audito skyrius (VAS). Duomenų ir asmens teisių apsauga Jungtinė priežiūros institucija (JPI); Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP). Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimtą rekomendaciją m. (2013 m.) Biurui skirti ištekliai 2014 (2013) m. veiklos rezultatai ir suteiktos paslaugos Galutinis 2014 m. biudžetas 84,3 (82,5) milijono eurų Darbuotojai 2014 m. Personalo plane numatyta 450 (457) laikinųjų darbuotojų gruodžio 31 d. faktiškai buvo užimtos 427 (426) darbo vietos, neskaitant 13 laikinųjų darbuotojų etatų, kurie tą dieną buvo neužimti, tačiau dėl kurių įdarbinimo procedūros buvo baigtos ir atrinktiems kandidatams buvo nusiųsti darbo pasiūlymai. Nuspręsta, kad 9 iš dešimties metų pabaigoje neužimtų etatų 2015 m. sausio mėn. bus panaikinti. Komandiruoti nacionaliniai ekspertai: 31 (34) (faktinis skaičius metų pabaigoje) Sutartininkai: 103 (94) (faktinis skaičius metų pabaigoje) Europolas kaip pagrindinis ES paramos teisėsaugos operacijoms teikimo centras Dalykinė parama operacijoms ir jungtinėms tyrimo grupėms apima: duomenų tvarkymą, atitikties ataskaitas, žvalgybos pranešimus, techninę / teismo medicinos paramą ir ekspertizę, mobilių biurų dislokavimą, analitines ataskaitas, operacijų koordinavimą Europolo būstinėje, operatyvinius posėdžius, finansinę pagalbą ir pan. Europolas teikia daugiau ir geresnės kokybės operatyvinės veiklos rezultatų ir paslaugų, kuriomis remiama vis didesnė dalis aukšto lygio operacijų ir operacijų, susijusių su Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplinine platforma (EMPACT): suteikta parama tarpvalstybinėse bylose. Iš jų bylas inicijavo Europos regionų policijos informavimo ir bendradarbiavimo centras (EPICC), kuris 2014 m. sausio mėn. pradėjo naudoti Saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA). Be šių EPICC bylų, buvo paremtos bylos, 13 % daugiau nei 2013m. (18 310). Europolo aktyviai remti 632 tyrimai valstybėse narėse, skirti prioritetinėms nusikaltimų sritims. Europolas koordinavo ir rėmė didelio masto žvalgybos informacija grindžiamas operacijas, apimančias bendrus veiksmus visoje Europoje, nukreiptus prieš pagrindinius nusikalstamus subjektus ir skirtus prioritetiniams tikslams bei davusius gerų operatyvinių rezultatų

10 4 (pavyzdžiui, operacija Archimedas, veiksmų prieš avialinijų sukčiavimą dienos). Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras (EC3), glaudžiai bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis ir išorės, įskaitant privačiojo sektoriaus, partneriais, parėmė keletą tarpvalstybinių tyrimų prieš elektroninį nusikalstamumą m. rugsėjo mėn. Europolo būstinėje buvo inicijuota bandomoji Jungtinė darbo grupė elektroninių nusikaltimų klausimais (J-CAT). J-CAT darbo grupė buvo sukurta kaip valstybių narių bendradarbiavimo ir operatyvinio bendradarbiavimo su partneriais pagrindas, kurios tikslas sutelkti kibernetinės žvalgybos informaciją ir aktyviai nustatyti prioritetus, rengti ir pradėti tarpvalstybinius tyrimus dėl elektroninių nusikalstamų veikų. J-CAT darbo grupė inicijavo daugiau kaip 15 EC3 centro remtų operacijų. Europolas finansiškai parėmė 29 euro padirbinėjimo tyrimus m. Europolas parėmė 33 jungtines tyrimų grupes (JTG). Europolas parėmė 22 JTG kaip visateisis dalyvis pagal pasirašytą susitarimą. Visos Europolo paremtos JTG, išskyrus vieną, buvo susijusios su EMPACT prioritetais. Valstybėse narėse vykdomoms operacijoms vadovaujantis (-ys) tyrėjas (-ai) ir valstybių narių ekspertai išreiškė didelį pasitenkinimo lygį Europolo suteikta operatyvine parama m. parengta operatyvinių ataskaitų palyginti su m. (įskaitant atitikties ataskaitas, operatyvinės analizės ataskaitas, žvalgybos pranešimus ir ad hoc techninės analizės ataskaitas). Europolas finansiškai parėmė 269 operatyvinius posėdžius ir 54 EMPACT posėdžius. Europolas įvykdė savo vaidmenį įgyvendinant TFTP susitarimo 4, 9 ir 10 straipsnius sutvarkė visus susijusius JAV ir valstybių narių prašymus ir informaciją apie įtarimus. Pasiektas 70 % klientų pasitenkinimo lygis (jis pastaraisiais metais pastoviai didėjo). Strateginės analizės pajėgumai Strateginiai produktai, įskaitant grėsmės vertinimus ir padėties vertinimo ataskaitas Parengta 26 strateginės ataskaitos dėl organizuoto nusikalstamumo ir 20 strateginių ataskaitų dėl terorizmo, įskaitant organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimą (iocta), metamfetamino grėsmės vertinimą, ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES, teroristinio judėjimo ISIL 2 grėsmės vertinimą, padėties ataskaitą dėl keliavimo terorizmo tikslais (ypač iš Sirijos). Europolas išplatino 96 ankstyvo įspėjimo pranešimus, kad galėtų nustatyti valstybių narių galimybes imtis atsakomųjų veiksmų (tarp jų: kibernetinius bitus, terorizmo veikimo būdų stebėjimo biuletenius, žvalgybos pranešimus ir vadinamuosius SCAN (Tikrinimo, analizės ir pranešimo sistemos) pranešimus. Europolas kaip ES kriminalinės informacijos centras Informacijos valdymo pajėgumai, Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA), Europolo informacinė sistema (EIS), ryšių palaikymo biurų tinklas.

11 5 Iš viso per SIENA programą Europolas, valstybės narės ir trečiosios šalys apsikeitė operatyvinėmis žinutėmis. Iš jų pranešimu apsikeitė Europos regionų policijos informavimo ir bendradarbiavimo centras (EPICC), kuris 2014 m. sausio mėn. pradėjo naudoti Saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA). Be šių EPICC SIENA apsikeitimų, buvo apsikeista operatyviniais pranešimais, 18 % daugiau nei 2013m. ( ). Europolas priėmė (43 104) įnašus, iš kurių (40 617) reikėjo sutvarkyti, 16 % daugiau nei 2013 m m. pabaigoje EIS buvo ( ) įrašai. EIS turinio sumažėjimą metų pabaigoje nulėmė planinis visų Nyderlandų įrašų ištrynimas, susijęs su naujo duomenų įkėlėjo kūrimu. Tikimasi, kad per 2015 metus šie duomenys bus vėl sukelti į sistemą. Europolo informacinėje sistemoje generuota 619 (560) tarpvalstybinių asmens kriminalistinių patikrų (TAKP). Aptikimo (taikant TAKP) atvejų skaičius išaugo, nepaisant to, kad bendras EIS įrašų skaičius sumažėjo, o tai gali reikšti, kad pagerėjo per EIS pranešamų duomenų kokybė m. pabaigoje prie SIENA programos buvo prijungtos paskirtosios kompetentingos institucijos (PKI), įskaitant nacionalines turto susigrąžinimo tarnybas, elektroninių nusikaltimų skyrius, finansinės žvalgybos padalinius, regionines platformas ir trečiąsias šalis. Unikalus beveik 200 ryšių palaikymo pareigūnų tinklas užtikrina tiesioginį ryšį tarp Europolo centrinės būstinės Hagoje ir 28 Europolo nacionalinių skyrių valstybėse narėse. Jie palengvina informacijos mainus, suteikdami paramą vykdomiems tyrimams ir juos koordinuodami. Europolas taip pat yra priėmęs ryšių palaikymo pareigūnus iš 13 ES nepriklausančių šalių ir organizacijų, kurios dirba kartu su Europolu bendradarbiavimo susitarimų pagrindu. Be to, Europolas paskyrė du ryšių palaikymo pareigūnus į Vašingtoną (JAV) ir vieną į Interpolo centrinę būstinę Lione (Prancūzija). Europolas kaip ES teisėsaugos ekspertinių žinių centras Europolo ekspertų platformos (EPE), keitimosi duomenimis platformos ir duomenų saugojimo sprendimai, žinių produktai ir paslaugos, mokymo kursai, konferencijos ir informuotumo didinimo sesijos: Europolo ekspertų platforma apėmė 33 ekspertų sritis, apimančias aktyvias paskyras (32 platformos ir vartotojų 2013 m. pabaigoje); Europolas parėmė įvairius mokymo kursus ir žiniatinklio seminarus (kuriuos organizavo Europolas, CEPOL ar valstybės narės); Europolo būstinėje buvo surengta metinė didelio masto Europos policijos konferencija. Išorės santykiai Europolas bendradarbiauja su daugeliu ES partnerių, taip pat su trečiosiomis šalimis ir organizacijomis. Informacijos mainai su šiais partneriais vyksta bendradarbiavimo susitarimų pagrindu. Strateginiai susitarimai leidžia dviem jį sudariusioms šalims keistis visa informacija, išskyrus asmens duomenis, o sudarius operatyvinius susitarimus taip pat galima keistis asmens duomenimis m. pabaigoje sudaryta 19 strateginių susitarimų ir 14 operatyvinių susitarimų (18 ne ES šalių, 12 ES įstaigų ir agentūrų ir trys kitos tarptautinės

12 6 organizacijos, įskaitant Interpolą). Iš viso tiesioginę prieigą prie SIENA turi 11 operatyvių bendradarbiavimo partnerių ir 4 strateginio bendradarbiavimo partneriai m. pabaigoje 10 trečiųjų šalių, sudariusių operatyvinius bendradarbiavimo susitarimus buvo priimtos bent į vieną ryšio punktą. Keitimasis informacija su išorės partneriais (10 651), palyginti su 2013 m. (8 663) padidėjo 23 %. Toliau buvo steigiamos ilgalaikės strateginės partnerystės su privačiu sektoriumi m. EC3 sudarė 17 susitarimo memorandumų su privačiu sektoriumi (įskaitant su Microsoft, McAfee, Cloud Security Alliance, EBF, Kaspersky, Symantec). 1 2 Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis tarpdisciplininė platforma (EMPACT). Irako ir Levanto islamo valstybės (ISIL). Šaltinis: Biuro pateiktas priedas.

13 European Police Office BIURO ATSAKYMAI 11. Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pastabą Europolas ir toliau sieks, kad biudžeto lėšos, ypač perkelti asignavimai administracinėms išlaidoms padengti, būtų naudojamos efektyviai ir laikantis reikalavimų. 12. Europolas pritaria Audito Rūmų pastabai dėl aukšto iš ankstesnių metų perkeltų asignavimų panaikinimo lygio. IT projektų įgyvendinimas vėlavo dėl Europolo užsakytų vadinamųjų gatavų sprendimų. Šiems projektams skirtos biudžeto lėšos buvo nepakankamai panaudotos daugiausia dėl to, kad užsakymų tiekėjai nepristatė iki sutarto termino. Dėl tokio vėlavimo veiklos rezultatai nenukentėjo, nes atitinkamose sistemose ir toliau buvo naudojamos šiuo metu įdiegtos IT priemonės. Reikia pažymėti, kad palyginti su ankstesniais finansiniais metais Europolo perkeltų asignavimų lygis absoliučiąja išraiška ženkliai sumažėjo. Atitinkamai, nors dėl išorės rangovų kaltės pristatymai vėlavo, 2014 m. pabaigoje faktinė nominali nepanaudotų perkeltų asignavimų suma padidėjo 0,9 mln. EUR (palyginti su 2013 m.) EUROPOL LT

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

CLEANSKY

CLEANSKY ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Detaliau

2012 finansinių metų METINES ATASKAITAS

2012 finansinių metų METINES ATASKAITAS 2013 11 14 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 1 IV (Pranešimai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI AUDITO RŪMAI Vadovaudamiesi SESV sutarties 287 straipsnio 1 ir 4 dalių, 2002

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Rapid case review - How the Commission monitors the EU support to Euronews

Rapid case review - How the Commission monitors the EU support to Euronews LT Skubi atvejo apžvalga Kaip Komisija stebi ES paramą Euronews 2019 d. gegužės mėn. 2 Turinys Dalis Įvadas 01 03 Apimtis ir metodas 04 05 Euronews veikla 06 09 Bendrasis ES interesas ir su viešosiomis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI ES veiksmų planas siekiant iš naujo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau