NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak"

Transkriptas

1 AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas , buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisę, atstovaujama [nurodyti atstovo pareigas] [nurodyti atstovo vardą ir pavardę], veikianč[-io/os] pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą], ir [nurodyti teisinę formą ir pavadinimą] (toliau Pradinis bendranaudotojas), juridinio asmens kodas [nurodyti], buveinės adresas [nurodyti], bendrovė įsteigta ir veikianti pagal [nurodyti valstybės, pagal kurios teisę įsteigtas ir veikia] teisę, atstovaujama [nurodyti atstovo pareigas] [nurodyti atstovo vardą ir pavardę], veikianč[-io/os] pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą], ir [Pastaba: nurodoma tiek asmenų, kiek jų yra sudarę Terminalo naudotojo sutartis dėl Pagrindinių pajėgumų įsigijimo ir Sezoninių pajėgumų įsigijimo] asmuo arba asmenys, kurie yra prisijungę prie šios Bendrojo terminalo naudojimo sutarties (toliau Prisijungęs bendranaudotojas), pasirašydami Pareiškimą dėl prisijungimo, kurio forma yra pateikta šios sutarties priede Nr. 1, toliau Pradinis bendranaudoojas ir Prisijungęs bendranaudotojas abu kartu vadinami Bendranaudotojais, o Operatorius ir Bendranaudotojai Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad: (A) (B) (C) (D) (E) (F) Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau Taisyklės), patvirtintų AB Klaipėdos nafta generalinio direktoriaus 2014 m. [mėnuo] [diena] d. įsakymu Nr. [numeris], įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus, nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendranaudotojai ir Operatorius yra sudarę Terminalo naudotojo sutartį (kuri, kaip ir kitos toliau pirma didžiąja raide rašomos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms yra suteikta Taisyklėse, išskyrus sąvokas, kurios šioje sutartyje aiškiai apibrėžtos kitaip); Siekiant užtikrinti galimybę Bendranaudotojams efektyviai naudotis Terminalu nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Bendranaudotojai prilyginami vienam suminiam Terminalo naudotojui; Kai pagal patvirtintus individualius Paslaugų grafikus vieno Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolintojo, atgabentas Krovinys išdujinamas mažesniu, nei maksimaliu išdujinimo greičiu, o kito Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolininko Krovinys pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką neturi būti atgabentas į Terminalą, tačiau pagal minėtą Paslaugų grafiką SGD skolininkui turi būti pradėtas išdujinimas ir (arba) SGD perkrova, dalis SGD skolintojo Krovinio, įskaitant Terminalo naudotojo SGD netektis, t.y. paskolinamas SGD kiekis, automatiškai, be atskiro susitarimo, atsižvelgiant į Bendrą Terminalo grafiką yra paskolinamas SGD skolininkui (toliau Paskolinamas SGD kiekis ); Paskolinamas SGD kiekis yra lygus šioje sutartyje nustatyta tvarka SGD skolininko SGD skolintojui grąžinamam SGD kiekiui, įskaitant atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis (toliau Grąžinamas SGD kiekis ); Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka Operatorius turi atlikti tam tikrus veiksmus tam, kad Bendranaudotojai galėtų paskolinti ir grąžinti Paskolinamą SGD kiekį; Taisyklės numato, kad Bendranaudotojų teisės ir pareigos, susijusios su Paskolinamo SGD kiekio paskolinimu ir grąžinimu, nustatomos Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje; todėl, Šalys susitarė ir sudarė šią Bendrojo terminalo naudojimo sutartį ir (arba) prisijungė prie jos po sudarymo:

2 1. SĄVOKOS 1.1. Šioje Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje (toliau Sutartis ) pirma didžiąja raide rašomos sąvokos turi Taisyklėse joms suteiktas reikšmės, išskyrus šioje Sutartyje toliau apibrėžtas sąvokas: Pareiškimas apie prisijungimą Sutarties priede Nr. 1 pateiktos formos dokumentas, kuriuo yra išreiškiama valia tapti šios Sutarties šalimi prisijungimo prie jos būdu Pradinis bendranaudotojas šios Sutarties įžangoje nurodytas asmuo(-ys), kurie kartu su Operatoriumi sudaro šią Sutartį Prisijungęs bendranaudotojas Terminalo naudotojas(-ai), kurie sudaro šią Sutartį prisijungdami prie jos, pasirašant Pareiškimą dėl prisijungimo SGD skolintojas Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka paskolina jam nuosavybės teise priklausančias SGD kitam Bendranaudotojui (SGD skolininkui) SGD skolininkas Bendranaudotojas, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka skolinasi iš kito Bendranaudotojo (SGD skolintojo) SGD Sutartis ši Bendrojo terminalo naudojimo sutartis Šalys Operatorius ir (arba) Pradinis bendranaudotojas, ir (arba) Prisijungęs bendranaudotojas. 2. SUTARTIES DALYKAS 2.1. Kaskart, kai turi būti vykdomas Bendras Terminalo naudojimas, SGD skolintojas įsipareigoja Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka neatlygintinai suteikti SGD skolininkui Paskolinamą SGD kiekį, o SGD skolininkas įsipareigoja Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka grąžinti SGD skolintojui Paskolinamą SGD kiekį (toliau Paskolos sandoriai ) Tais atvejais, kai Bendranaudotojų yra daugiau negu du, kiekvienu Paskolos sandorio atveju, šioje Sutartyje numatytos taisyklės mutatis mutandis taikomos visiems Bendranaudotojams, laikant, kad Paskolinamas SGD kiekis priskiriamas Bendranaudotojams, kurie yra SGD skolininkai, ir yra atitinkamai lygus per kiekvieno atitinkamo Bendranaudotojo, kuris yra SGD skolininkas, Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) išdujinamam SGD kiekiui, įskaitant Terminalo Naudotojo, kuris yra SGD skolininkas, SGD netektis, o Grąžinamas SGD kiekis yra priskiriamas Bendranaudotojams, kurie yra SGD skolintojai, ir yra atitinkamai lygus per kiekvieno Bendranaudotojo, kuris yra SGD skolintojas, Krovinio perkrovimo ir (arba) išdujinimo laikotarpį perkraunamam ir (arba) išdujinamam SGD kiekiui, įskaitant Terminalo Naudotojo SGD netektis, taikant pirmiausia paskolintos pirmiausia grąžinamos SGD (FIFO) principą Siekiant išvengti abejonių, Operatorius nėra Paskolos sandorių šalis ir (ar) tarpininkas, Paskolos sandorio vykdymo metu Operatorius neįgyja nuosavybės teisių į Paskolinamą SGD kiekį ir (ar) Grąžinamą SGD kiekį. Visi veiksmai, kuriuos Operatorius atlieka pagal šią Sutartį yra atliekami Bendranaudotojų pavedimu pagal iš anksto Taisyklėse ir Sutartyje nurodytas neatšaukiamas instrukcijas, jų vardu, naudai, sąskaita ir rizika. 3. PASKOLOS SANDORIŲ VYKDYMO SĄLYGOS 3.1. Paskolos sandoriai yra vykdomi Taisyklėse ir šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka be atskirų Terminalo naudotojų pavedimų, įgaliojimų, instrukcijų ar sutikimų Paskolinamo SGD kiekio balansas Terminalo naudotojams yra pateikiamas šios Sutarties 4.8 punkte nustatyta tvarka Paskolos sandoris yra pradedamas vykdyti tik tuo atveju, jeigu SGD skolininkas šios Sutarties 5 skirsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia Banko garantiją ir yra patvirtinamas jos tinkamumas. 2

3 4. PASKOLINAMO SGD KIEKIO PERDAVIMAS, GRĄŽINAMO SGD KIEKIO GRĄŽINIMAS IR APSKAITA 4.1. SGD skolintojo Paskolinamas SGD kiekis yra perduodamas ir nuosavybės teisė perleidžiama SGD skolininkui, Operatoriui teikiant SGD skolininkui Paslaugas Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir yra lygus faktiškai SGD skolininkui perkrautam ir (arba) išdujintam SGD kiekiui per atitinkamą laikotarpį, įskaitant Terminalo naudotojo SGD netektis Grąžinimas galimas kitą Dujų parą nuo SGD skolininko Krovinio krovos į Terminalą pabaigos, išskyrus atvejus, kai SGD skolininkas nėra tinkamai atlikęs importo procedūrų ir Dujų paros pradžioje jam turint atitinkamą SGD kiekį. SGD skolininko Grąžinamas SGD kiekis yra grąžinamas ir nuosavybės teisė perleidžiama SGD skolintojui, Operatoriui teikiant SGD skolintojui Paslaugas Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal SGD skolintojui faktiškai perkrautus ir (arba) išdujintus SGD kiekius per atitinkamą laikotarpį, įskaitant Terminalo naudotojo SGD netektis. Jei vienam SGD skolintojui yra keli SGD skolininkai, turintys galimybę grąžinti Paskolinamą SGD kiekį, grąžinimas vyksta FIFO principu (pirmiausia grąžinama seniausia skola). Tuo atveju, jei keliems Bendranaudotojams priskiriamas vienodo senumo Grąžinamas SGD kiekis, pirmiausia grąžintu bus laikomas mažesnio dydžio Grąžinamas SGD kiekis. SGD skolininko turimas SGD kiekis Dujų paros pradžiai yra pirmiausia naudojamas grąžinimo operacijai Paskolinamas SGD kiekis ir Grąžinamas SGD kiekis apima ir atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis, įskaitant Grąžinamam SGD kiekiui tenkantį inventorizacijos metu nustatytą trūkumą (perteklių), neviršijantį Leistinos netekties normos, Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka Galimas paskolinti kitiems Bendranaudotojams SGD kiekis Dujų paros pradžiai konkrečiam Terminalo naudotojui nustatomas atmetus jo tos dienos Grąžinamą (ar pridėjus susigrąžintą) SGD kiekį, atmetus SGD kiekį, reikalingą jo užsakytų Paslaugų teikimui atitinkamą Dujų parą ir jam tenkančias Terminalo Naudotojo SGD netektis bei Minimalaus operatyvinio SGD likučio dalį Jei Terminalo naudotojui priklausantis galimas paskolinti SGD kiekis, pagal FIFO principą (skolinimas iš seniausiai atgabento Krovinio likučio), yra nepakankamas visų Bendranaudotojų Paslaugų teikimo poreikiams atitinkamą Dujų parą patenkinti pirmiausia iš šio SGD kiekio paskolinamas didžiausią SGD išdujinimo ir (ar) perkrovos poreikį tą Dujų parą turinčiam Bendranaudotojui reikalingas SGD kiekis, įskaitant atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis. Trūkstami SGD kiekiai paskolinami iš kitų Terminalo naudotojų, pradedant seniausiai į Terminalą atgabentu Kroviniu Kai Terminalo naudotojas, kuris yra SGD skolininkas, nebeturi SGD kiekio Terminale ir jam pagal individualų Paslaugų grafiką nėra numatytas tolimesnis Paslaugų teikimas, šio SGD skolininko visas Grąžinamas SGD kiekis yra priskiriamas SGD skolininkams (jų skolos apimtimi), kurių atžvilgiu šis SGD skolininkas yra SGD skolintojas. Tokiu atveju šio SGD skolininko prievolė pagal šią Sutartį grąžinti Grąžinamą SGD kiekį laikoma pasibaigusia, o jo SGD skolininkai privalo pateikti Banko garantijas naujam SGD skolintojui šios Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka SGD skolintojas perduoda nuosavybės teisę į Paskolinamą SGD kiekį (jo dalį) SGD skolininkui, o SGD skolininkas perduoda nuosavybės teisę į Grąžinamą SGD kiekį (jo dalį) SGD skolintojui: SGD perkrovos paslaugos atveju atitinkamai ties purškimo, išdujinimo ir (ar) krovinio siurblių įsiurbimo anga; SGD išdujinimo paslaugos atveju gamtinių dujų apskaitos taške, esančiame gamtinių dujų apskaitos stotyje Operatorius nuolat apskaito ir kiekvieną darbo dieną Bendranaudotojams el. paštu pateikia Paskolinamo SGD kiekio balansą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, šia informacija: SGD skolintojo SGD skolininkui per praėjusią Dujų parą perduoto Paskolinamo SGD kiekio dalį išreikštą energetine verte, kuri apskaičiuojama Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 3

4 SGD skolintojo SGD skolininkui iš viso perduoto Paskolinamo SGD kiekio, kuris dar nėra grąžintas SGD skolintojui, dalį išreikštą energetine verte; SGD skolininko SGD skolintojui per praėjusią Dujų parą grąžinto Grąžinamo SGD kiekio dalį išreikštą energetine verte, kuri apskaičiuojama Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka; SGD skolininko SGD skolintojui Grąžinamo SGD kiekio, kuris dar nėra grąžintas SGD skolintojui, dalį išreikštą energetine verte. 5. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 5.1. Kiekvienas Bendranaudotojas privalo užtikrinti prievolės pristatyti visus Krovinius pagal šiam Bendranaudotojui patvirtintą individualų Metinį grafiką arba Mėnesio grafikus (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai), įskaitant prievolės pagal šią Sutartį grąžinti Grąžinamus SGD kiekius įvykdymą neatšaukiama besąlygine atsinaujinančia banko garantija, išduota gerą reputaciją turinčios kredito įstaigos, kuri pati ar jos patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai ji priklauso, turi kredito reitingą, kuris yra ne mažesnis nei Taisyklėse nustatytas Minimalus kredito reitingas, kuri turi iš esmės atitikti formą, pateiktą Sutarties priede Nr. 2 (toliau Banko garantija ) ir kurios sąlygos yra tokios: Banko garantijos suma turi būti lygi Bendranaudotojui patvirtintame Metiniame grafike arba Mėnesio grafikuose (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) nurodyto numatomo didžiausio Krovinio dydžio vertei, apskaičiuotai pagal formulę nurodytą Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąraše Banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trys) mėnesiai po paskutinio Bendranaudotojui patvirtintame Metiniame grafike arba Mėnesio grafikuose (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) nurodyto Krovinio pristatymo (Atvykimo laikotarpio paskutinės dienos) Banko garantija užtikrinama prievolė Bendranaudotojo prievolė pagal Taisykles pristatyti visus jam patvirtintame Metiniame grafike arba Mėnesio grafikuose (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) nurodytus Krovinius pilna apimtimi (leistiną nuokrypį nuo pristatomų Krovinių dydžių ir jo taikymo sąlygas numato Taisyklių 73 punktas), įskaitant prievolę pagal šią Sutartį grąžinti Grąžinamus SGD kiekius, taip pat Bendranaudotojo prievolė kompensuoti nuostolius kitiems Terminalo naudotojams, atsiradusius dėl Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendro Terminalo naudojimo sutartyje nustatytų pareigų nevykdymo, įskaitant prievolės užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią SGD kokybę nesilaikymą Siekdamas gauti išmoką pagal Banko garantiją, Bendranaudotojas privalo pateikti reikalavimą Operatoriui, kuris kiekvieno iš Bendranaudotojų vardu ir jų naudai vekia kaip agentas. Gavęs reikalavimą, Operatorius per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo patikrina ar: a)reikalavimą pateikė Bendranaudotojas, kuriam pagal jam patvirtintą Paslaugų grafiką yra numatytas naudojimasis Paslaugomis nuo Bendrame Terminalo Mėnesio grafike(-uose) numatyto kito Bendranaudotojo nepristatyto ar iš dalies pristatyto Krovinio Atvykimo laikotarpio pradžios iki kito Dujovežio Atvykimo laikotarpio pabaigos (toliau Banko garantijos taikymo laikotarpis); b) ar reikalavime nurodyta reikalavimo suma neviršija pagal Sutarties punktą apskaičiuotos maksimalios išmokos dydžio (jei keli Bendranaudotojai pateikia vieną reikalavimą, Operatorius įvertina, ar tokio reikalavimo suma neviršija išmokos dydžio, gauto susumavus kiekvieno bendrą reikalavimą pateikusio Bendranaudotojo pagal Sutarties punktą apskaičiuotos maksimalios išmokos dydžius) Operatorius, nustatęs, kad reikalavimą pateikė Bendranaudotojas, kuriam pagal jam patvirtintą Paslaugų grafiką yra numatytas naudojimasis Paslaugomis Banko garantijos taikymo laikotarpiu ir kurio reikalavimo suma neviršija pagal Sutarties punktą apskaičiuotos maksimalios išmokos dydžio, per 3 darbo dienas persiunčia Banko garantiją išdavusiam bankui Bendranaudotojo reikalavimą. Jei reikalavime nurodyta reikalavimo suma viršija pagal 4

5 Sutarties punktą apskaičiuotą maksimalios išmokos dydį, Operatorius grąžina Bendranaudotojo reikalavimą ir reikalavimas bankui pagal Banko garantiją neteikiamas Siekiant išvengti abejonių, Operatoriaus funkcijos apsiriboja tik šios Sutarties punkte numatytu reikalavimo patikrinimu ir šios Sutarties punkte numatytu Bendranaudotojo reikalavimo persiuntimu bankui arba reikalavimo grąžinimu Bendranaudotojui. Operatorius neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Bendranaudotojo prievolių pažeidimu, banko veiksmais ar kitais su Banko garantija susijusiais aspektais, taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl Bendranaudotojo reikalavimo ir patirtų nuostolių pagrįstumo. Operatorius, be kita ko, neatsako tais atvejais, kai reikalavimas bankui pagal Banko garantiją pateikiamas pasibaigus Banko garantijos terminui, jei Bendranaudotojas tokį reikalavimą Operatoriui pateikė vėliau nei 10 darbo dienų iki atitinkamos Banko garantijos termino pabaigos Pagal šios Sutarties punktą reikalaujamos maksimalios išmokos dydis kiekvienam Bedranaudotojui apskaičiuojamas: G max Qn Q Q v p G s (Eur) G max Didžiausia Bendranaudotojo galimo reikalavimo pagal Banko garantiją suma; Q n Terminalo naudotojui patvirtintuose Paslaugų grafikuose nurodytas Paslaugų kiekis per Banko garantijos taikymo laikotarpį (MWh); Q v visiems Terminalo Bendranaudotojams patvirtintuose Paslaugų grafikuose nurodytas suminis Paslaugų kiekis per Banko garantijos taikymo laikotarpį (MWh); Q p Terminalo naudotojui, kurio veiksmai (veikimas ar neveikimas) yra pagrindas reikalavimui pagal Banko garantiją, patvirtintuose Paslaugų grafikuose nurodytas Paslaugų kiekis per Banko garantijos taikymo laikotarpį (MWh); G s Garantijos suma Kiekvienas Bendranaudotojas privalo per ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Operatoriaus patvirtinto Metinio grafiko arba Mėnesio grafikų (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) pateikimo jiems dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki pirmojo Metiniame grafike arba Mėnesio grafike (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) konkrečiam Bendranaudotojui numatyto Krovinio Atvykimo laikotarpio pradžios, pateikti Operatoriui Banko garantijos originalą. Tais atvejais, kai Terminalo naudotojas naudojasi Terminalo pajėgumais daugiau nei vienerius Dujų metus iš eilės, jis privalo pateikti šiame punkte nurodytą Banko garantijos originalą kiekvienais vėlesniais metais ne vėliau kaip iki naujų Dujų metų pradžios. Operatorius likusiems Bendranaudotojams pateikia Banko garantijos kopijas. Pasikeitus Bendranaudotojui patvirtintam individualiam Metiniam grafikui arba Mėnesio grafikams (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai), jei tai įtakoja Banko garantijos sumą, Bendranaudotojas privalo šiame punkte nustatyta tvarka pateikti atnaujintą Banko garantiją Banko garantijos kopiją gavę Bendranaudotojai privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rašytiniu pranešimu Banko garantiją pateikusiam Bendranaudotojui ir Operatoriui patvirtinti pateiktos Banko garantijos tinkamumą arba motyvuotai ją ginčyti nurodant objektyvias priežastis, jog Banko garantija neatitinka šios Sutarties sąlygų. Banko garantiją gavusiems Bendranaudotojams per šiame punkte nustatytą terminą nepatvirtinus ir neužginčijus Banko garantijos šiame punkte nurodytomis sąlygomis yra laikoma, kad Banko garantija yra patvirtinta ir yra tinkama. Jeigu buvo gauti Bendranaudotojų prieštaravimai Banko garantijai, Operatorius įvertinęs motyvų pagrįstumą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių prieštaravimų gavimo dienos turi teisę priimti galutinį sprendimą dėl tokios Banko garantijos tinkamumo Jeigu bent vienas Bendranaudotojas nepateikė tinkamos Banko garantijos šioje Sutartyje nustatytais terminais, Operatorius informuoja likusius Bendranaudotojus, kad Paskolos sandoriai nebus vykdomi ir kartoja Metinio grafiko nustatymo procedūrą neįtraukiant tokio Bendranaudotojo. Tokiam Terminalo naudotojui taikomos Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąraše nustatytos baudos už Taisyklių reikalavimų dėl Metinio grafiko nustatymo nesilaikymą. 5

6 5.5. Siekiant išvengti abejonių, Operatorius neturi pareigos ir nėra laikomas atsakingu už Banko garantijos tikrumo, galiojimo, ją išdavusios kredito įstaigos tinkamumo (mokumo) patikrinimą ar už Bedranaudotojų ginčų dėl Banko garantijos panaudojimo išsprendimą. 6. ATSAKOMYBĖ 6.1. Bendranaudotojas, neįvykdęs šioje Sutartyje numatytų pareigų, ir tokiu būdu sukėlęs nuostolius kitai Šaliai, įsipareigoja nedelsiant nuo nukentėjusiosios Šalies pareikalavimo, atlyginti visus nukentėjusiosios Šalies nuostolius Bendranaudotojai, dėl kurių veiksmų buvo pažeistos Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ar teisės aktuose nustatytos pareigos ir dėl tokio pažeidimo Operatorius patyrė žalą, įsipareigoja atlyginti visus Operatoriaus patirtus tiesioginius nuostolius sukeltus dėl tokio Bendranaudotojo kaltės ir tokia apimtimi, kokia jie buvo atitinkamo Bendranaudotojo sukelti. 7. KITOKIŲ PASKOLOS SANDORIO SĄLYGŲ NUSTATYMAS BENDRANAUDOTOJŲ SUSITARIMU 7.1. Bendranaudotojai turi teisę susitarti dėl kitokių Bendro naudojimo sutarties, įskaitant Banko garantijos, sąlygų negu yra nurodytos šioje Sutartyje nustatymo, jeigu tai nepažeidžia Taisyklių reikalavimų ir kitų Terminalo naudotojų interesų. Toks susitarimas turi būti pateiktas Operatoriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus patvirtinto Metinio grafiko arba Mėnesio grafikų (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) pateikimo Bendranaudotojams dienos Įgyvendindamas savo funkcijas Operatorius deda pastangas, siekdamas, kad Terminalo pajėgumai būtų kuo efektyviau išnaudojami, tačiau Operatorius negarantuoja ir neprivalo užtikrinti galimybės, kad Bendras Terminalo naudojimas būtų įmanomas ar vykdomas tam tikru Terminalo naudotojų pasirinktu būdu. 8. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 8.1. Sudarydamos Sutartį, Šalys patvirtina ir garantuoja, kad: Šalys turi teisę sudaryti šią Sutartį ir prisiimti ja nustatomus įsipareigojimus; Sutartimi Šalys prisiima galiojančius ir privalomus įsipareigojimus, kurie išreiškia tikrąją Šalių valią šios Sutarties tikslais, nustatant teisinių santykių tarp Šalių reguliavimo principus, kiek to nereglamentuoja teisės aktai ir Taisyklės. Kiti Šalių tarpusavio susitarimai ar kitu pagrindu prisiimti įsipareigojimai neturi prieštarauti šios Sutarties nuostatoms; Sutartimi prisiimti Šalių tarpusavio įsipareigojimai, kiek tai Šalims yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir (ar) teisėtų interesų; Šalys savarankiškai visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrina savo veiklos teisėtumą, įskaitant, bet neapsiribojant, ir santykiuose su valstybės institucijomis, ir jokie Šalių teisinio statuso pokyčiai nedarys įtakos Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, nebent dėl tokių pokyčių Operatorius visiškai ar iš dalies netektų teisės eksploatuoti Terminalą ir teikti naudojimosi Terminalu paslaugas; dėl bet kokių priežasčių Operatoriui netekus gamtinių dujų skystinimo licencijos ir, atitinkamai, teisės eksploatuoti Terminalą ir teikti naudojimosi Terminalu paslaugas, Šalys visapusiškai bendradarbiaus, įgyvendindamos reikalingus teisinius, finansinius, organizacinius ir (ar) administracinius sprendimus, reikalingus užtikrinti nepertraukiamą naudojimosi Terminalu paslaugų teikimą, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais. Šio įsipareigojimo vykdymą Šalys užtikrina nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo Bendranaudotojai, sudarydami šią Sutartį patvirtina ir garantuoja vieni kitiems, kad Paskolinamos SGD ir Grąžinamos SGD jų perdavimo ir grąžinimo metu nuosavybės teise priklausys jas perduodančiam ar grąžinančiam Bendranaudotojui, o taip pat, kad jų nuosavybės teisė nebus perleista, apribota, įkeista, areštuota, kitaip suvaržyta ar atimta. 6

7 8.3. Bendranaudotojai, sudarydami šią Sutartį patvirtina ir garantuoja, kad prieš sudarydami šią Sutartį, jie atidžiai susipažino su Sutartimi, Taisyklėmis, jų priedais, supranta nustatytas sąlygas, kuriomis bus vykdomi Paskolos sandoriai, su jais sutinka ir įsipareigoja jų laikytis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant būsimus pakeitimus, kurie gali būti daromi Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (arba) sąlygoti taikytinų teisės aktų pasikeitimo. 9. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS 9.1. Sutartis tarp Operatoriaus ir Pradinio bendranaudotojo yra sudaroma ir įsigalioja jos pasirašymo dieną Prisijungę bendranaudotojai šią Sutartį sudaro ir Sutartis jų atžvilgiu įsigalioja nuo Pareiškimo dėl prisijungimo pasirašymo ir pateikimo Operatoriui dienos Operatorius savo interneto svetainėje Šalims skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie šią Sutartį sudariusias Šalis, skalbia jos kopiją ir Pareiškimų dėl prisijungimo kopijas Ši Sutartis kiekvienos iš Šalių atžvilgiu galioja tol, kol galioja atitinkamos Šalies sudaryta Terminalo naudotojo sutartis. Nustojus galioti Terminalo naudotojo sutarčiai, atitinkamos Šalies atžvilgiu pasibaigia ir ši Sutartis Ši Sutartis pasibaigia, kai nebelieka nė vieno Pradinio bendranaudotojo ir (ar) Prisijungusio bendranaudotojo, turinčio galiojančią Terminalo naudotojo sutartį. 10. KONFIDENCIALUMAS Visa informacija, susijusi su šia Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, Šalimis, jų veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia apimtimi negali būti perduota ar kitaip atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą Šalis nebus laikoma pažeidusia šios Sutarties 10.1 punktu prisiimto konfidencialumo įsipareigojimo, jei konfidenciali informacija bus atskleista Taisyklėse ir (ar) šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat kompetentingai valstybės institucijai teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi, Šalies akcininkams, valdymo organų ir administracijos nariams, darbuotojams, kuriems pagal vykdomas funkcijas tokia informacija yra būtina darbo užduotims atlikti, Šalių teisiniams ir finansiniams konsultantams bei auditoriams, taip pat gamtinių dujų rinkos dalyviams teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi Šalis, šioje Sutartyje numatytais atvejais perleidžianti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti (jei tai pagrįstai įmanoma) tokių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus perleidžiamos informacijos atžvilgiu Šia Sutartimi Šalių prisiimtas konfidencialumo įsipareigojimas galioja 2 metus nuo šios Sutarties galiojimo pabaigos atitinkamos Šalies atžvilgiu. 11. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus tuos atvejus, kai ginčo šalys susitaria dėl ginčo sprendimo arbitraže. 7

8 12. KITOS NUOSTATOS Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga kompetentingos ginčą sprendžiančios institucijos būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarytų negaliojančia šios Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Sutarties Šalys be tokios sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties Operatoriaus turi teisę be atskiro kitų Šalių sutikimo perleisti visas teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, asmeniui, kuris Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis yra gavęs gamtinių dujų skystinimo licenciją ir yra arba nuo teisių ir pareigų perleidimo taps atsakingu už Terminalo eksploatavimą Šalys visapusiškai bendradarbiauja keisdamosi informacija, reikalinga šia Sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams tinkamai įvykdyti. Šalių tarpusavio informacijos mainai vykdomi neatlygintinai, nebent teisės aktuose būtų nustatyta kitaip. Šalys teikia viena kitai informaciją per Sutarties Priede Nr. 3 nurodytus Šalių įgaliotus atstovus Prie šios Sutarties pridedami priedai, esantys neatsiejama jos dalimi: Priedas Nr. 1. Pareiškimo apie prisijungimo forma; Priedas Nr. 2. Banko garantijos forma; Priedas Nr. 3 Šalių įgalioti atstovai. 13. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, turi būti rašytinė ir laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, nusiunčiama faksu, išsiunčiama paštu registruotame laiške, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar siunčiama elektroniniu paštu, šios Sutarties 14.1 punkte nurodytais adresais Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta šios Sutarties 13.1 punkte paminėtu būdu, laikoma adresato gauta: (i) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama faksu ar elektroniniu paštu (su atitinkamu patvirtinimu apie gavimą), ir (ii) po 3 dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu registruotame laiške iš anksto apmokėjus pašto išlaidas. 14. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI Operatoriaus ir Pradinių bendranaudotojų adresai ir rekvizitai: [įmonės pavadinimas] [adresas] [įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] Telefonas: [telefono numeris] Faksas: [fakso numeris] El. paštas: [elektroninio pašto adresas] Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris] Bankas: [banko pavadinimas] Banko kodas: [banko kodas] SWIFT/BIC kodas: [kodas] [įmonės pavadinimas] [adresas] [įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] Telefonas: [telefono numeris] Faksas: [fakso numeris] El. paštas: [elektroninio pašto adresas] Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris] Bankas: [banko pavadinimas] Banko kodas: [banko kodas] SWIFT/BIC kodas: [kodas] Prisijungusių bendranaudotojų adresai ir rekvizitai pateikiami Pareiškimuose dėl prisijungimo Bet kuriuo metu, pateikus pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir rekvizitų duomenis šios Sutarties tikslais Apie šios Sutarties 14.1 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio 8

9 pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais laikoma tinkamai pateikta 14.1 punkte nurodytais rekvizitais. [įmonės pavadinimas] [įmonės pavadinimas] [vardas pavardė] [pareigos] [vardas pavardė] [pareigos] 9

10 Bendrojo terminalo naudojimo sutarties Priedas Nr. 1 PAREIŠKIMAS APIE PRISIJUNGIMĄ PRIE BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIES 20[ ] m. [data], [vieta] [nurodyti teisinę formą ir pavadinimą] (toliau Prisijungęs bendranaudotojas), juridinio asmens kodas [nurodyti], buveinės adresas [nurodyti], bendrovė įsteigta ir veikianti pagal [nurodyti valstybės, pagal kurios teisę įsteigtas ir veikia] teisę, atstovaujama [nurodyti atstovo pareigas] [nurodyti atstovo vardą ir pavardę], veikianč[-io/os] pagal [nurodyti atstovavimo pagrindą] atsižvelgdamas į tai, kad: (G) Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau Taisyklės), patvirtintų AB Klaipėdos nafta generalinio direktoriaus 2014 m. [mėnuo] [diena] d. įsakymu Nr. [numeris], įskaitant vėlesnius pakeitimus ir papildymus, nustatytomis sąlygomis ir tvarka Prisijungęs bendranaudotojas ir Operatorius yra sudarę Terminalo naudotojo sutartį (kuri, kaip ir kitos toliau pirma didžiąja raide rašomos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms yra suteikta Taisyklėse, išskyrus sąvokas, kurios šioje sutartyje aiškiai apibrėžtos kitaip); (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) Siekiant užtikrinti galimybę Bendranaudotojams efektyviai naudotis Terminalu nustatoma, kad Terminalo pajėgumų naudojimo tikslais keli vienu metu Terminalu besinaudojantys Bendranaudotojai prilyginami vienam suminiam Terminalo naudotojui; Kai pagal patvirtintus individualius Paslaugų grafikus vieno Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolintojo, atgabentas Krovinys išdujinamas mažesniu, nei maksimaliu išdujinimo greičiu, o kito Terminalo naudotojo, t.y. SGD skolininko Krovinys pagal patvirtintą Terminalo naudotojo Paslaugų grafiką neturi būti atgabentas į Terminalą, tačiau pagal minėtą Paslaugų grafiką SGD skolininkui turi būti pradėtas išdujinimas ir (arba) SGD perkrova, dalis SGD skolintojo Krovinio, t.y. paskolinamas SGD kiekis, automatiškai, be atskiro susitarimo, atsižvelgiant į bendrą Terminalo grafiką yra paskolinamas SGD skolininkui (toliau Paskolinamas SGD kiekis). Paskolinamas SGD kiekis yra lygus (M) punkte nurodytoje Sutartyje nustatyta tvarka SGD skolininko grąžinamam SGD skolintojui kiekiui, įskaitant atitinkamas Terminalo naudotojo SGD netektis (toliau Grąžinamas SGD kiekis ); Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka Operatorius turi atlikti tam tikrus veiksmus tam, kad Bendranaudotojai galėtų paskolinti ir grąžinti Paskolinamą SGD kiekį; Taisyklės numato, kad Bendranaudotojų teisės ir pareigos, susijusios su Paskolinamo SGD kiekio paskolinimu ir grąžinimu, nustatomos Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje; Operatorius su Pradiniais bendranaudotojais, kaip jie apibrėžti prie šio pareiškimo pridedamoje Bendrojo terminalo naudojimo sutartyje (toliau Sutartis), yra sudarę Sutartį; Sutarties 9.2 punktas numato galimybę prisijungti prie Bendrojo terminalo naudojimo sutarties, pasirašant pareiškimą apie prisijungimą; todėl, pasirašydamas šį pareiškimą apie prisijungimą išreiškiu savo valią prisijungti prie Sutarties ir tapti jos Šalimi nuo šio pareiškimo apie prisijungimą pasirašymo ir pateikimo Operatoriui dienos. Prisijungusio bendranaudotojo adresas ir rekvizitai: [įmonės pavadinimas] [adresas] [įmonės kodas] 10

11 [PVM mokėtojo kodas] Telefonas: [telefono numeris] Faksas: [fakso numeris] El. paštas: [elektroninio pašto adresas] Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris] Bankas: [banko pavadinimas] Banko kodas: [banko kodas] SWIFT/BIC kodas: [kodas] Prisijungusio bendranaudotojo įgalioti atstovai: adresas], arba adresas] [įmonės pavadinimas] vardu: [vardas pavardė] [pareigos] 11

12 Bendrojo terminalo naudojimo sutarties Priedas Nr. 2 SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA Kam: Data: Garantijos tipas: Garantijos Nr. Garantas: Pareiškėjas: Naudos gavėjai: Užtikrinama prievolė: Garantijos apskaičiavimas, suma ir valiuta: Akcinei bendrovei Klaipėdos nafta, juridinio asmens kodas , buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau Operatorius). Įsipareigojimų vykdymo garantija Bendranaudotojai (kaip ši sąvoka apibrėžiama Taisyklėse), kurie pagal AB Klaipėdos nafta" Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles (toliau Taisyklės) turi teisę reikalauti mokėti išmoką pagal šią garantiją ir kuriuos jų vardu atstovauja ir jų naudai veikia Operatorius. Pareiškėjo (Bendranaudotojo) prievolės pagal Taisykles (toliau šioje pastraipoje vartojamos sąvokos aiškintos pagal joms Taisyklėse priskirtas reikšmes): pristatyti visus jam patvirtintame Metiniame grafike arba Mėnesio grafikuose (kai Terminalo pajėgumai buvo paskirti pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai) nurodytus Krovinius pilna apimtimi (leistiną nuokrypį nuo pristatomų Krovinių dydžių ir jo taikymo sąlygas numato Taisyklių 73 punktas), įskaitant prievolę pagal Bendrojo Terminalo naudojimo sutartį grąžinti Grąžinamus SGD kiekius, taip pat Bendranaudotojo prievolė kompensuoti nuostolius kitiems Terminalo naudotojams, atsiradusius dėl Taisyklėse, Terminalo naudotojo sutartyje ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutartyje nustatytų pareigų nevykdymo, įskaitant prievolės užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią SGD kokybę nesilaikymą. Garantijos suma: [ ] EUR ([ ] eurų). Reikalavimo teisė, išmokos dydžio ribojimai ir dokumentai, kuriuos Naudos gavėjas turi pateikti Garantui dėl išmokos: Rašytiniame reikalavime turi būti nurodyta: (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti maksimalios Garantijos sumos; (ii) Naudos gavėjo(-ų) banko sąskaitos(-ų) rekvizitai; 12

13 (iii) paaiškinimas kokių įsipareigojimų Pareiškėjas nevykdo pagal Užtikrinamą prievolę; (iv) patvirtinimas, kad pagal sutarties, iš kurios kyla Užtikrinama prievolė, sąlygas Naudos gavėjas turi teisę pateikti reikalavimą pagal Garantiją. Rašytinis reikalavimas turi būti pasirašytas įgaliotų Naudos gavėjo atstovų raštu ir pateiktas per Operatorių. Bet koks rašytinis pranešimas įskaitant mokėjimo prašymą turi būti pateikiamas Garantui adresu [ ]. Bet koks rašytinis pranešimas, įskaitant mokėjimo prašymą turi būti patvirtintas Naudos gavėjo banko, nurodant, jog parašas, esantis ant Naudos gavėjo mokėjimo reikalavimo, atitinka banko turimą parašo pavyzdį ir kad pasirašantysis turi teisę pasirašyti Naudos gavėjo vardu (toliau parašų patvirtinimas). Naudos gavėjas išmokų reikalauti gali kelis kartus, tačiau bendra išmokų pagal Garantiją suma negali viršyti didžiausios Naudos gavėjo galimo reikalavimo pagal Banko garantiją sumos. Visų reikiamų dokumentų sudarymo kalba: lietuvių arba anglų kalba; esant neatitikimams prioritetas teikiamas lietuvių kalba esantiems dokumentams. Pateikimo forma: Pateikimo vieta: Pabaigos diena: Už taikomų mokesčių sumokėjimą atsakinga šalis: Naudos gavėjo reikalavimas reikalavimas mokėti turi būti pateiktas per Operatorių popierine forma registruotu paštu arba per kurjerį adresu [ ]. Parašų patvirtinimas turi būti pateiktas kartu su reikalavimu mokėti arba autentifikuota SWIFT žinute. Pareiškėjas Garantas šia Garantija įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjams sumą, neviršijančią Garantijos sumos, Naudos gavėjams pareiškus reikalavimą naudojantis pirmiau nurodyta Pateikimo forma pagal Garantijoje numatytas sąlygas. Visus reikalavimus pagal šią Garantiją Garantas turi gauti ne vėliau kaip Pabaigos dieną Pateikimo vietoje. Garantas neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal šią Garantiją be išankstinio rašytinio Naudos gavėjo sutikimo. Naudos gavėjas turi teisę perleisti ar perduoti savo teises pagal Garantiją vadovaujantis 2010 m. redakcijos Vieningos garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklių, Tarptautinių prekybos rūmų leidinys Nr. 758(URDG), 33 straipsniu. Visoms teisėms ir įsipareigojimams pagal šią Garantiją yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir URDG. Aiškumo dėlei, Garantas privalo išmokėti Garantijos sumą per per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Naudos gavėjo Garantijos sąlygas atitinkančio reikalavimo pas Garantą gavimo dienos. Išmokėjus išmokas pagal Garantiją, Garantijos suma atsistato. 13

14 Bet kokie su šia Garantija susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, išskyrus tuos atvejus, kai ginčo šalys susitaria dėl ginčo sprendimo arbitraže. Garanto vardu: Vardas, pavardė, parašas 14

15 Bendrojo terminalo naudojimo sutarties Priedas Nr. 3 ŠALIŲ ĮGALIOTI ATSTOVAI 1. Operatoriaus įgalioti atstovai: adresas] adresas] 2. Pradinio bendranaudotojo - [įmonės pavadinimas] įgalioti atstovai: adresas] adresas] 3. Pradinio bendranaudotojo - [įmonės pavadinimas] įgalioti atstovai: adresas] adresas] [Pastaba: nurodoma tiek asmenų, kiek jų yra sudarę Terminalo naudotojo sutartis dėl Pagrindinių terminalo pajėgumų įsigijimo ir Sezoninių terminalo pajėgumų įsigijimo] [įmonės pavadinimas] [adresas] [įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] Telefonas: [telefono numeris] Faksas: [fakso numeris] El. paštas: [elektroninio pašto adresas] Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris] Bankas: [banko pavadinimas] Banko kodas: [banko kodas] SWIFT/BIC kodas: [kodas] [įmonės pavadinimas] [adresas] [įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] Telefonas: [telefono numeris] Faksas: [fakso numeris] El. paštas: [elektroninio pašto adresas] Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris] Bankas: [banko pavadinimas] Banko kodas: [banko kodas] SWIFT/BIC kodas: [kodas] 15

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Stampa

Stampa PRAŠYMO SUDARYTI DRAUDIMO SUTARTĮ FORMA TEAM Investicinio gyvybės draudimo produktas Produkto kodas USLTS01 Prieš pasirašant šį prašymą sudaryti draudimo sutartį, buvo gauta Draudimo sutarties dokumentacija.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau