UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU"

Transkriptas

1 UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų g. 1-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA Statybos darbai neatliekami Ypatingasis DALIS STADIJA KOMPLEKSAS ARCHITEKTŪRINĖ Projektiniai pasiūlymai PROJEKTUOTOJAS PROJEKTO VADOVAS KPDV MB SOSTINĖS ARCHITEKTAI POLOCKO G , LT VILNIUS MOB. TEL Saulė Kazlauskienė at. nr. A831 k.v.s. at. Nr.3808 Sigitas Kasteckas Atestato Nr TVIRTINU: VILNIUS 2019

2 Eil. Nr. Tekstinė dalis: TURINYS Lapų sk. Lapo Nr. 0. Titulinis Turinys Aiškinamasis raštas Grafinė dalis: 3. Situacijos schema Patalpų brėžinys Foto nuotraukos

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SĄRAŠAS: LR ĮSTATYMAI: 1. LR Statybos įstatymas , Nr. I LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: STR :2017 Statinių klasifikavimas STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas STR :2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai STR :2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir CE ženklinimas STR :2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR :2002 Statinio statybos rūšys STR :2004 Statinio projektuotojo, projekto vadovo ir proj. dalies vadovo veikla STR :2000 Statybos produktų sertifikavimas STR :2002 Statybos produktų atitikties deklaravimas STR :2002 Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas STR :2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalies brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai STR :2002 Statybos darbai STR (1):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas STR :2003 Poveikiai ir apkrovos STR :2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai STR :2995 Medinių konstrukcijų projektavimas STR :2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 1. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 2. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 3. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 4. HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai" 5. HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 6. HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore ; 1 12

4 PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI: 1. PTR : 2013 Tvarkybos darbų rūšys ; 2. PTR :2005 Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės ; 3. PTR :2005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas 1. BENDRIEJI DUOMENYS Adresas: Malūnų g. 1, Vilnius Statinio kategorija: Ypatingasis Statybos rūšis: paskirties keitimas Statytojas: K.M. : projektiniai paiūlymai () Vietovė: Vilniaus senamiesčio apsaugos zona (kodas 16073) 2. ESAMA SITUACIJA IR PAVELDOSAUGA Projekto pavadinimas: DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJĄ) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. Dvibutis gyvenamasis namas (unikalus Nr , 2A1p) Malūnų g. 1, Vilniuje baigtas statyti 1940 m. Pastatas įrašytas į kultūros vertybių registrą, yra Vilniaus senamiesčio teritorijoje. Žemės sklypas suformuotas. Žemės sklypo Užupio g. 12, Vilniuje (kadastrinis Nr. 0101/0042:251) naudojimo būdas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Unikalus objekto kodas Pilnas pavadinimas Namas Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Užupio g. 12 / Vilniaus miesto sav., Malūnų g. 1 Įregistravimo registre data Statusas Valstybės saugomas Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis Rūšis Nekilnojamas Teritorijos KVR objektas: kv. m Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas Seni kodai Kodas registre iki : S784 Amžius pastatytas XVIII a.; 1884 m. pagal inžinieriaus technologo N. Makejevo projektą pristatytas II a. aukštas ir 2 a. mūrinis flygelis (dabar inventoriniuose planuose vadinamas vieno aukšto su pusrūsiu); rekonstruotas m. - autorius archit. Karolis Pavlovskis, 1903 m. - autorius archit. F. Čebotarevičius 2 12

5 Stilius istorizmo stilistika Vertingųjų savybių pobūdis Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Vertingosios savybės: tūris - pusiau atviras, susidedantis iš 2 korpusų: 2 a. netaisyklingos U raidės formos plano pagrindinio P korpuso su pastoge ir rūsiu, orientuoto į Užupio g. ir 1 a. stačiakampio plano Š korpuso su pastoge ir pusrūsiu, orientuoto į Malūnų g. (rūsys ir pusrūsys - netyrinėti; būklė patenkinama; TRP, BR Nr. 1-2, 5-9; FF Nr. 1-12; 2010 m.); stogo forma - dvišlaitė, R dalies - vienšlaitė (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 4, 7, 10-11; 2010 m.); dangos medžiaga ar jos tipas - molinių čerpių dangos tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1; 2010 m.); kiti stogo elementai - plytų mūro dūmtraukių tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 6, 10-11; 2010 m.); aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-2, 4-9; FF Nr. 1-12; 2010 m.); sienų angos - langų ir durų stačiakampės angos (dalis angų užmūryta; būklė patenkinama; FF Nr. 1-19, 22-30; 2010 m.); segmentinė vartų anga P korpuso P fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 12, 21; 2010 m.); fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-14; 2010 m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - P korpuso P fasado balkonas su metaline tvorele (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 23; 2010 m.); P korpuso plytų mūro prieangis R fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 6-7, 9, 18; 2010 m.); konstrukcijos - lauko akmenų ir plytų mūro pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu P ir Š korpusuose (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 1-3, 5; 2010 m.); plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-12; 2010 m.); medinių sijų perdanga (netyrinėta; -; žr , -; 2010 m.); plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų rūsio P dalyje (netyrinėta; -; žr ; 2010 m.); medinė gegninė konstrukcija (netyrinėta; -; žr , -; 2010 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių įsprūdinių dviejų varčių įvažiavimo vartų tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 21; 2010 m.); medinių įsprūdinių dviejų varčių durų tipas įvažiavimo į kiemą dalyje (-; būklė patenkinama; FF Nr. 22; 2010 m.); medinių vienos varčios langinių tipas P korpuso R ir V fasaduose (-; būklė patenkinama; FF Nr. 6, 10, 12, 14, 27, 29; 2010 m.); žemės ir jos paviršiaus elementai - lauko akmenų grindinio fragmentas kiemo P dalyje (-; būklė patenkinama; TRP; FF Nr ; 2010 m.); kultūrinis sluoksnis (namas patenka į Vilniaus miesto vietos su priemiesčiais (25504, A1610K) teritoriją; -; -; 2010 m.); 3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - gyvenamoji; 3 12

6 4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, U1P). Statybos rūšis remonto darbai neatliekami, tik keičiama patalpų paskirtis iš kita į paslaugų. Patalpos yra pusrūsyje. Užsakovo užsakymu nenumatomi jokie remonto darbai jam priklausančių patalpų ribose, šiuo metu patalpose veikia tatuiruočių studija, tačiau patalpų paskirtis nenustatyta. Šiuo projektu nustatoma patalpų paskirtis. Laikančiosios pastato konstrukcijos neliečiamos ir nesilpninamos. Esamų kitos paskirties patalpų pusrūsyje unikalus Nr :0008 paskirtis pakeičiama į paslaugų. Darbai atliekami vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais ir užsakovo užduotimi. Projekto sprendiniai užtikrina esminius statinio gaisrinės saugos, higienos, sveikatos, naudojimo saugos ir kitus reikalavimus. Projekto detalumus atitinka STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė reikalavimus. Pagal statybos techninį reglamentą STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai tokio pobūdžio paslaugų paskirties patalpoms automobilių stovėjimo vietų skaičius nenumatytas, todėl apskaičiuojamas individualiai. Patalpose dirbs vienas darbuotojas, todėl vienu metu patalpose bus vienas lankytojas, taip pat patalpos yra teritorijoje, kuri aprūpinta viešuoju transportu. Esamoms patalpoms jau yra numatyta esama parkavimo vieta kuri ir priklausė šioms patalpoms pagal jų dydį. Papildomų parkavimo vietų įrengimui nėra poreikio. Po patalpų paskirties keitimo nepasikeičia vyraujančios patalpų grupės pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir ji išlieka gyvenamoji. Pastatui, kuriame esančių patalpų paskirtis keičiama į paslaugų, taikomi sprendiniai senamiesčiui įtakos neturės. Kitos paskirties patalpos pritaikomos paslaugų (tatuiruočių studija) paskirčiai, patalpų langai paliekami esami, fasadas nebus remontuojamas ar kitaip keičiamas. Projekto sprendiniuose nėra numatytų darbų galinčių sunaikinti ar neigiamai paveikti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos senamiesčiu vertingąsias savybes. Jei darbų metu bus rastos dar nenustatytos vertingosios savybės, statybos darbai turi būti stabdomi, o projekto sprendinius būtina koreguoti. 3. PROJEKTO SPRENDINIAI Šiuo projektu atliekamas dvibučio gyvenamojo namo, unikalus Nr , adresu Malūnų g. 1, Vilniuje, kitos paskirties patalpų Nr. 11 (un. Nr :0008), paskirties keitimas į paslaugų (tatuiruočių studija), neatliekant remonto darbų. Paslaugų paskirties (tatuiruočių studija) planuojamos šios patalpos: holas - laukiamasis, tatuiruočių kabinetas, san. mazgas. Paslaugų (tatuiruočių studija) patalpų atskiriamumą nuo esamų butų užtikrina esamos pertvaros iš akyto betono blokelių ir akmens vatos sluoksnio, uždengto gipskartoniu ant metalinio karkaso. Pastato konstrukcijos, esminiai standumo rodikliai, gaisro apkrova ir pavojingumas nekeičiami. Projektiniai sprendiniai neįtakoja esamo užstatymo. Patalpų eksplikacijos ir plotai nurodyti brėžiniuose. Pateikimas į patalpas yra esamas iš lauko. Pastato aukštingumas, plotas, užstatymas, išorės matmenys nesikeičia. Patalpų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo patalpų naudotojus nuo išorės triukšmo. Esamų atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. 4 12

7 Vidaus apdaila atliekama statytojo nuožiūra. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 117:2007 Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai įrengiamos lengvai valomos grindys ir kiti paviršiai. Vidaus sienos, pertvaros tinkuojamos arba apsiuvamos gipso kartono plokštėmis. Paviršių apdaila įvairi: dažymas, padengimas glazūruotomis plytelėmis arba viniline danga. Lubos tinkuojamos (užtrinamos) arba įrengiamos pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso. Grindys dengiamos keraminėmis ar akmens masės plytelėmis, PVC dangos. Inžinerinis aprūpinimas. Esama situacija. Inžinerinis aprūpinimas esamas. Teritorijoje yra paklotos šios inžinerinės komunikacijos: vandentiekio, nuotekynės tinklai, dujų tinklai, elektros tinklai, ryšių tinklai, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai. Patalpose taip pat yra visi aukščiau išvardinti tinklai. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė C. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės. Siekiant išvengti kritimo paslydus, dangoms naudojamos neslidžios medžiagos. Kad būtų išvengta kritimo užkliuvus ar apvirtus, pastate nėra lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Pastate evakavimo keliai išėjimų link ir patys išėjimai visada privalo būti laisvi. Visi naudojami įrenginiai turi būti tinkamai prižiūrimi. Būtina nuolatos tikrinti saugos įrenginių (įspėjamieji pavojaus įrenginiai ir kt.) veikimą. Visi evakavimo keliai ir išėjimai ženklinami specialiu ženklinimu. Evakavimo išėjimo durys neturi būti rakinamos. Iš gydymo patalpų žmonių evakuacija vykdoma tiesiai į lauką. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) šilumos nuostolių suma, energetinio naudingumo klasė. Remontuojamų patalpų atitvarinių konstrukcijų, langų bei lauko durų šilumos perdavimo koeficientai atitinka STR :2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika keliamus reikalavimus. Pastato elementų šilumos laidumo koeficientai: Langų/ vitrinų konstrukcija: 1,60 W/m²K Išorinės sienos 0,25 W/m²K Lubos/ stogas 0,20 W/m²K Grindys ant grunto, pakraščių zona: 0,30 W/m²K Remontuojamų patalpų energetinio naudingumo klasė A. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: - Kenksmingų dujų išsiskyrimo; - Pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; - Vandnes ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; - Netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; - Drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. Statinyje sudaromos normalios darbo sąlygos užtikrinamas optimalus temperatūrnis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Dvibutis gyvenamasis namas nepatenka į apsaugos ir sanitarines apsaugos zonas, radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės ir triukšmo sukuriamas sanitarines apsaugos ir ribinio užstatymo zonas. Teritorija ramioje vietoje ir tvarkinga, tad triukšmas 5 12

8 neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Atliekant paskirties keitimą, būtina vadovautis STR (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga, HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas, kitais techniniais reglamentais, įstatymais, normatyvais. Higienos reikalavimai vidaus patalpoms Šildymas - vėdinimas Patalpų šildymui yra numatoma šildymo sistema naudojant esamus resursus. Šildymo sistema, konstrukcijos ir numatomos naudoti medžiagos ir gaminiai užtikrina visuomeninės paskirties patalpų šiluminį komfortą ir atitinka HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimastas reikalavimus. Patalpų vėdinimas esamas mišrus. Dvibučiame gyvenamajame name, remontuojamose patalpose numatoma pritaikyti jau įrengtą atskirą vėdinimo sistemą (oro rekuperacijos sistema) kuri atitinka HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas reikalavimus, kurios palaiko mikroklimato parametrus oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 C, santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 65 proc., oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku neturi būti didesnis kaip 0,15 m/s, šiltuoju metų laiku ne didesnis kaip 0,25 m/s. Esama Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema atitinka STR : 2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 Dėl Statybos techninio reglamento STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas patvirtinimo reikalavimus. Vėdinimo sistemoje lauko oro paėmimui ir iš patalpų ištraukto oro šalinimui naudojamas iš esamų oro paėmimo kanalo ir oro šalinimo kanalų. Atstumas tarp oro paėmimo ir šalinimo angų atitinka, STR : 2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 8 priede nustatytus reikalavimus. Vėdinimo sistemos įrenginio skleidžiamas triukšmas yra papildomai mažinamas triukšmo slopintuvų pagalba. Numatomi atskiri ortakiai ir oro ištraukimas iš sanitarių mazgų mechaninių ventiliatorių pagalba. Atstumas tarp oro paėmimo ir šalinimo angų atitinka, STR : 2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 8 priede nustatytus reikalavimus. Oro kokybė projektuojamose patalpose atitiks Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore patvirtinimo nustatytus reikalavimus. Esamo rekuperatoriaus skleidžiamas triukšmas remontuojamose patalpose, bei artimiausiose gyvenamosiose patalpose / aplinkoje neviršija HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reikalavimų. Mikroklimatas Mikroklimatas paslaugų paskirties patalpose, kuriose bus teikiamos tatuiravimo paslaugos suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad būtų galima palaikyti nurodytus mikroklimato parametrus: oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 C, santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 6 12

9 65 proc., oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku neturi būti didesnis kaip 0,15 m/s, šiltuoju metų laiku ne didesnis kaip 0,25 m/s Vandentiekis, nuotekos, patalpų šildymas Patalpoms eksploatuoti numatomi esami vandentiekio, nuotekų, elektros, šildymo tinklai, įvadai, ir įrenginiai, natūrali bei oro rekuperacijos sistemos ventiliacija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d.2013 m. liepos įsakymu Nr. V-455 Dėl Lietuvos higienos norma HN 24: Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai patvirtinimo patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (toliau HN 24:2017) 40.2 punkto reikalavimais, legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra numatoma ne žemesnė nei 50 C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 C. Patalpose projektuojami atskiri sanitariniai mazgai su praustuvėmis lankytojams ir darbuotojams su įrengtais rankų higienos priemonių (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriais, vienkartiniai rankšluosčiais, atliekų surinkimo talpyklomis. Patalpų apšvietimas Patalpų insoliacija: natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpos yra cokoliniame aukšte. Natūralus apšvietimas yra per langus, gretimi pastatai neužstoja insoliacijos. Patalpų apšvietimas patalpose atitinka HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai, HN 117:2007 Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai. Dirbtinė apšvieta grožio paslaugų teikimo darbo vietose turi būti ne mažesnė kaip 500 liuksų (jeigu grožio paslaugų teikimo patalpose neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos šviesos lempos). Šviestuvai įrengti remiantis reglamentuotomis higienos normomis. Dirbtiniam apšvietimui naudojami šviestuvai ir lempos, pagal gamintojo deklaraciją skirti konkrečių patalpų apšvietimui. Skalbinių tvarkymas Skalbinių tvarkymui numatoma sudaryti sutartį su skalbykla, atitinkančia Lietuvos higienos normos HN 130:2012 Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai nustatytus reikalavimus skalbykloms. Švariems skalbiniams laikyti numatomi atskiri uždari (spintose, lentynose, vežimėliuose, konteineriuose ir pan.) pagalbinėje patalpoje. Švarių skalbinių gabenimui bus naudojamos atskiros paženklintos dėžės su užrašu Švarūs skalbiniai, kurios bus periodiškai valomos ir dezinfekuojamos, pagal įstaigoje nustatytą tvarką. Nešvariems skalbiniams numatytas atskiras uždaras konteineris. Nešvarių skalbinių gabenimui bus naudojami vienkartiniai maišai. Darbas su švariais ir nešvariais skalbiniais yra planuojamas taip, kad švarių / nešvarių skalbinių laikymo įrenginiai yra atskirose zonose ir yra ryškiai paženklinti, taip užtikrinant, kad būtų išvengta švarių ir nešvarių skalbinių kryžminės taršos. Pagalbinėje patalpoje, kurioje bus įrengta švarių / nešvarių skalbinių laikymo zona yra 7 12

10 projektuojama praustuvė rankoms plauti su nuolatinis karšto ir šalto vandens tiekimas. Apsauga nuo triukšmo Patalpose triukšmo ribiniai dydžiai atitinka HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reikalavimus. Patalpos suprojektuotos taip, kad jose ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui būtinas komfortines aplinkos sąlygos. Paslaugų tiekimas numatomas nuo val iki 20 val vakaro, patalpų triukšmo intensyvumas yra pasyvus, kuris nesukels papildomo triukšmo. Patalpų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyvenatojus nuo išorės triukšmo. Patalpų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. Rengiant paskirties keitimo projektą, vadovaujantis STR :2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 5.2. punktu keičiant pastato (patalpų) paskirtį, apsaugos nuo triukšmo kokybė turi atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, taikomas atitinkamos paskirties pastatų (patalpų) C garso klasei. Didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių nustatytų gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje: Eil. Objekto pavadinimas Paros Ekvivalentini Maksimalus Nr. laikas, s garso garso slėgio val. slėgio lygis lygis (LAFmax), (LAeqT), dba dba Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo Statybos užbaigimo procedūros metu bus atliekami triukšmo matavimai remontuojamose patalpose ir artimiausiose gyvenamosiose patalpose besiribojančiose su remontuojamomis patalpomis rezultatai pateikti statybos užbaigimo komisijai. Specialūs reikalavimai patalpoms Tatuiravimo salone numatomos šios patalpos: 1. Laukiamasis. 2. Tatuiravimo paslaugos teikimo patalpa. 3. Pagalbinė patalpa. 8 12

11 4. Lankytojų sanitarinis mazgas. 5. Personalo sanitarinis mazgas su dušu. Tatuiravimo paslaugos teikimo patalpoje numatoma įrengti praustuvę su rankų higienos priemonėmis (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriumi, vienkartiniais rankšluosčiais, atliekų surinkimo talpykla. Pagalbinėje patalpoje numatyta įrengti atskiras spintas arba spintas su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti. Pagalbinėje patalpoje planuojama įrengti atskiras spintelės (lentynas) kosmetikos gaminiams, valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui laikyti, bei askiros švarių / nešvarių skalbinių talpyklos. Reikalavimai instrumentų sterilizacijai Teikiant tatuiravimo paslaugos numatoma naudoti tik sterilius vienkartinius instrumentus. Panaudotus aštrūs vienkartinius instrumentus ir kitus suterštus krauju ar kitais kūno skysčiais daiktus (vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) numatoma surenkti į specialias nedūžtančias, nepraduriamas, sandariai uždaromas talpas. Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, atliekos užpilamos dezinfekcijos priemonės tirpalu, skirtu kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas išlaikius dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos tirpalas nupilamas, talpa sandariai uždaroma, sutvirtinama stipria lipnia juosta ir šalinama kaip buitinės atliekos. Bendri higienos reikalavimai Tatuiravimo paslaugas numatoma teikti laikantis reikalavimų, nustatytų HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai ir gavus Leidimą higienos pasą, kaip nustatyta, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 Dėl leidimųhigienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas, patviryintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 Dėl Statybos techninio reglamento STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinimo statybos užbaigimo procedūros metu bus atliekami visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimai (geriamojo vandens kokybės, karšto vandens temperatūros, triukšmo, apšvietimo, mikroklimato) projektuojamuose pastatuose / aplinkoje ir jų rezultatai pateikti statybos užbaigimo komisijai. Gaisro sauga. Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui: - Statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas; - Ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; - Ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; - Žmonės gali saugiai išeiti iš statinio galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; - Pradeda veikti gaisrinės saugos, gaisro aptikimo bei įspėjimo aopie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, gesinimo sistemos; - Ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti. Prie pastato yra numatytas tinkamas privažiavimas gaisrinei technikai iš Malūnų gatvės. 9 12

12 Privažiavimo danga asfaltas. Dūmų šalinimas Priešdūminės vėdinimo (dūmų šalinimo) sistemos privalo garantuoti gaisro metu susidarančių dūmų šalinimą, užtikrinantį saugią žmonių evakuaciją iš pastato patalpų. Remontuojamose patalpose yra natūralus priešdūminis vėdinimas per esamus langus bei rankiniu būdu varstomus langus dūmams pašalinti, vadovaujantis STR :2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas reikalavimais. Remiantis statinių gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės ABC tipo gesintuvai. Šildymo- vėdinimo dalis Patalpų šildymui yra numatoma šildymo sistema naudojant esamus resursus, šildymui numatomi elektriniai šildymo prietaisai. Patalpų vėdinimas esamas, mišrus. Elektrotechninė dalis Remontuojamose patalpose privaloma įrengti 2 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą. Šios sistemos veikimui privaloma užtikrinti I elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją. I patikimumo kategorijai priskiriamų įrenginių elektros maitinimas užtikrinamas akumuliatorių pagalba. Projektuojamų patalpų instaliacijai numatoma naudoti esamus energetinius resursus. Statinio naudojimo sauga. Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elketros srove, sprogimo) rizikos. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos pardavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Turto ir žmonių apsaugai numatoma: - Langai su stiklo paketais ir su įstiklinimu iš vidinės rėmo pusės; - Išorės durys sustiprintos konstrukcijos; - Patikimi užraktai; - Efektyvi natūrali patalpų ventiliacija. Aplinkos apsauga. Atliekos. Bendrioji techninė specifikacija ir nurodymai Bendroji dalis Techninių specifikacijų reikalavimai vykdomi kartu su projekte pateiktomis schemomis, aiškinamojo rašto sprendiniais ir brėžiniais. Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai, rangovas privalo informuoti užsakovą ir suderinti sprendimus. Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradėti tik parengus darbų vykdymo projektą, vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, techninėmis specifikacijomis, brėžiniais. Parengto projekto sudėtis atitinka STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė reikalavimus. Įstatymai ir reikalavimai Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais

13 Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Subrangovai, jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. Dokumentų eilės tvarka Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas imtis konkrečių veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Techninio projekto (TP) keitimas Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros darbus vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo arba pats Užsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Apdailos darbų TS bendroji dalis Visos statybos metu naudojamos medžiagos privalo būti sertifikuotos LR ir turėti atitikties deklaracijas. Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradėti tik parengus darbų vykdymo projektą, vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, techninėmis specifikacijomis,brėžiniais. Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10ºC) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis kaip 60 %. Apdailos darbai pradedami, kai visiškai baigti statybos-montavimo ir specialieji darbai, įstatyti durų ir langų blokai, užtaisytos sandūros, sumontuotos palangės, užtaisytos laikinos angos pertvarose ir perdangose, sumontuota ir išbandyta centrinio šildymo sistema, vandentiekis, kanalizacija, išvedžiota elektros apšvietimo ir ryšių instaliacija, išvalytos patalpos. Statybinės atliekos susidarančios vykdant statybos darbus privalo būti rūšiuojamos, pakraunamos darbų eigoje į autotransportą ir išvežamos į statybinių atliekų perdirbimo vietą. Iki 11 12

14 statybos darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Būtina vengti šiukšlių ir nuolaužų sandėliavimo remontuojamose patalpose. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. Vadovaujantis STR :2002 Statinio statybos techninė priežiūra reikalavimais, paprastojo remonto projekto sprendinių vykdymui statybos techninė priežiūra yra privaloma. Vadovaujantis STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas reikalavimais, statybos užbaigimo metu privaloma atlikti: akustinio triukšmo, geriamo vandens, dirbtinės apšvietos tyrimus, pastato energetinio naudingumo sertifikavimas. Dvibučio gyvenmojo namo, Malūnų g. 1, Vilniuje, kitos paskirties patalpų Nr. 11 paskirties keitimas į paslaugų (tatuiruočių studija) projekto sprendiniai atitinka užsakovo (statytojo) projektavimo užduoties nurodymus, LR galiojančius įstatymus, statybos techninius reglamentų, higieninių normų, aplinkos apsaugos ir kt. normatyvinių dokumentų reikalavimus. PV Saulė Kazlauskienė (at. nr. A831 k.v.s. at. Nr.3808) PDV Sigitas Kasteckas (k.v.s. at. Nr. 2984) 12 12

15

16

17

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH

Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECH Page 1 of 20 Patalpų valymo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP

PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas Titulinis lapas SN TP PROJEKTO DALIES TURINYS Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Lapas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Titulinis lapas SN-11-093-TP-BD-T Projekto dalies turinys 2-3 SN-11-093-TP-BD-PDSŽ

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau