PATVIRTINTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2 STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 M. VEIKLOS PLANAS poreikius. Strateginis tikslas užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos Individualių vidurinio ugdymo mokymosi planų sudarymas bei įgyvendinimas. I. Kokybiškas ir veiksmingas ugdymo(si) užtikrinimas. Tikslas - užtikrinti aukštą mokymo(si) kokybę, pritaikant ugdymo turinį prie mokinių ir darbo rinkos poreikių. 1. Uždavinys: Gerinti mokymo(si) proceso kokybę Sudaryti individualūs vidurinio ugdymo mokymosi planai mokiniams ir m. m. ugdymo plano parengimas Koreguoti bendrųjų dalykų teminius mokymo planus pagal bendruosius ugdymo planus Parengti ir įgyvendinami vidurinio ugdymo dalykų moduliai Atlikti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų analizę ir pateikti rekomendacijas pasiekimų rezultatams gerinti. birželis - rugpjūtis rugsėjis sausis birželis Gimnazijos skyriaus vedėjas. Darbo grupė. Gimnazijos skyriaus vedėjas. Gimnazijos skyriaus vedėjas % sudaryti individualūs vidurinio ugdymo mokymosi planai mokiniams. 2. Parengtas ir m. m. ugdymo planas. 3. Paregti optimalūs dalykų mokymo teminiai planai. 100 % parengti ir įgyvendinti vidurinio ugdymo dalykų moduliai. 1. Atlikta mokinių bendrojo ugdymo pažangumo analizė (pusmečio ir metinė ataskaita). Lentelė. veiklos 2

3 Ugdymo procesas orientuojamas į mokinių poreikius ir pasiekimus Mokinių pažangos ir lankomumo gerinimas Atlikti mokinių bendrojo ugdymo pažangumo analizę Stebėtos ir aptartos pamokos, kuriose taikytas užduočių individualizavimas ir diferencijavimas Suteikta kvalifikuota pedagoginė pagalba silpnai besimokantiems mokiniams Suorganizuoti kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų tobulinimo užsiėmimai mokiniams Parengtos pažangumo ir lankomumo suvestinės, atlikta mokinių pasiekimų kaitos analizė Atnaujintas,,Lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas Sistemingai dirbama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl mokinių pamokų Gimnazijos skyriaus vedėjas. 2. Atlikta I kurso mokinių birželis apklausa,,ugdymas ir mokymasis. Stebėta ir aptarta 21 pamoka, kuriose taikytas skyrių vedėjai, užduočių profesijos mokytojai, individualizavimas ir mokytojai, diferencijavimas. grupių vadovai. 70 % mokinių suteikta kvalifikuota pedagoginė pagalba silpnai besimokantiems mokiniams. Skyrių vedėjai, Suorganizuota 4 socialiniai pedagogai, kompetencijų ir bendrųjų psichologas, gebėjimų tobulinimo profesijos mokytojai. užsiėmimai mokiniams. sausis Atlikta mokinių pažangumo - birželis ir lankomumo kaitos analizė skyrių vedėjai, (pusmečio ir metinio, grupių vadovai. pažangumo ir lankomumo ataskaitos). Atnaujintas,,Lankomumo balandis - apskaitos, kontrolės ir gegužė skyrių vedėjai, mokyklos nelankymo grupių vadovai, prevencijos tvarkos socialiniai pedagogai, aprašas. psichologas, Be pateisinamos priežasties metodinių grupių pirmininkai. praleistų pamokų per metus vienam mokiniui skaičius 3

4 lankomumo gerinimo. mažėja nuo 50 iki Mokinių brandos egzaminų ir asmens įgytų kompetencijų rezultatų analizė Profesinio mokymo programų rengimas, atnaujinimas ir vykdymas Supažindinti I ir II kurso mokiniai su Nacionalinio egzaminų centro brandos darbo vykdymu Gerėja valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų rezultatai Didėja laikančių TMBE mokinių skaičius ir gerėja egzamino išlaikymo rezultatai Parengta brandos egzaminų rezultatų analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos Parengtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo analizės, pateiktos išvados ir rekomendacijos Parengtos naujos, paklausios darbo rinkoje ir atitinkančios regiono darbdavių poreikius, profesinio mokymo programos. rugsėjis birželis spalis - balandis rugsėjis rugsėjis sausis gimnazijos skyriaus vedėjas, mokytojai, grupių vadovai. gimnazijos skyriaus vedėjas, profesijos mokytojai, grupių vadovai. gimnazijos skyriaus vedėja skyrių vedėjai, profesijos mokytojai. skyrių vedėjai, profesijos mokytojai. Supažindinti I ir II kurso mokiniai su Nacionalinio egzaminų centro brandos darbo specifika ir vykdymu. 0,5 % gerėja valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų rezultatai II kurso mokinių laiko TMBE. 2. Mokinių TMBE išlaikymo rezultatai gerėja iki 8,25 vid. Atlikta brandos egzaminų rezultatų analizė, pateiktos rekomendacijos rezultatams gerinti. Atlikta asmens įgytų kompetencijų vertinimo analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Parengta 1 modulinė profesinio mokymo : kompiuterinio projektavimo operatoriaus (M , M , T ). 6 tęstinės 4

5 Atliktos profesinio mokymo programų savianalizės Vykdomos modulinės profesinio mokymo programos Vykdomos suaugusiųjų profesinio mokymo programos Praktinio mokymo metu teikiamos mokamos paslaugos Mokyklos bazėje teikiamos mokamos mokymo paslaugos. gegužė rugsėjis- rugsėjisgruodis rugsėjis gruodis rugsėjis modulinės profesinio mokymo programos: T Fotografo, T JAVA programuotojo, T Kompiuterinės įrangos derintojo, T Kirpėjo, T Sekretoriaus, T Žiniatinklio programuotojo. Atlikta modulinės profesinio mokymo programos,,automobilių kėbulo remontininko turinio tobulinimo savianalizė. Pagal patvirtintą priėmimo planą, vykdomos profesinio mokymo modulinės programos, 80 proc. Vykdomos 2 suaugusiųjų profesinio mokymo programos. Suteiktos praktinio mokymo metu mokamos paslaugos už 700 Eur. Suteiktos mokyklos bazėje mokamos mokymo, uždirbtos lėšos 5

6 gruodis paslaugos už 300 Eur Pameistrystės mokymo organizavimo formos įdiegimas Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tobulinimas ir programų pasiūlos mokiniams įvairinimas Užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką Vesti mokymai profesijos mokytojams dėl pameistrystės mokymo organizavimo formos taikymo ugdymo procese Atlikta neformaliojo vaikų švietimo mokinių poreikių analizė, ištirti mokinių poreikiai, pateiktos išvados ir rekomendacijos Patenkintas neformaliojo vaikų švietimo programų poreikis Sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti saviraiškos renginiuose Teikta informacinė, konsultacinė, psichologinė ir ekspertinė pagalba mokytojui, mokiniui, tėvams (globėjams) Užtikrintas mokinių saugumas, socialinė ir psichologinė pagalba mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius. rugsėjis gegužė rugsėjis skyrių vedėjai, profesijos mokytojai. neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai. Vaiko gerovės komisijos nariai, socialiniai pedagogai, psichologas. Profesijos mokytojams suorganizuoti 1 mokymai dėl pameistrystės mokymo formos taikymo ugdymo procese. Atlikta I kuso mokinių apklausa dėl neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimo mokykloje. Parengta 16 neformaliojo vaikų švietimo programų tenkinti saviraiškos poreikius. Sudarytos sąlygos 230 mokiniams dalyvauti 8 mokyklos saviraiškos renginiuose. Pagalbos paslaugos registruojamos Pagalbos gavėjų registracijos žurnaluose, VGK posėdžių protokoluose. Užtikrintas mokinių saugumas, socialinė ir psichologinė pagalba mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius. 6

7 Atliktas mokyklos emocinės aplinkos vertinimas. vasaris Bendrabučio auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologas. Atliktas mokyklos emocinės aplinkos vertinimas Atliktas patyčių masto monitoringas/stebėsena. Bendrabučio auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologas. Atliktas patyčių masto monitoringas/stebėsena Vykdyta Nacionaliniu lygiu akredituota prevencinė Sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje Vykdoma psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija pagal Vaiko gerovės komisijos veiklos programą Sudarytos sutartys ir užmegztas glaudus bendradarbiavimas su psichologine pagalba teikiančiomis institucijomis Vykdyti prevenciniai projektai, akcijos, konkursai. sausis - gruodis sausis - gruodis Socialiniai pedagogai, psichologas. Socialiniai pedagogai, psichologas. Vaiko gerovės komisijos nariai, grupių vadovai, socialiniai pedagogai, psichologas. Socialiniai pedagogai, psichologas. Socialiniai pedagogai, psichologas, bendrabučio auklėtojai. Vykdyta Nacionaliniu lygiu akredituota prevencinė,,savu keliu. 1. Dalyvauta socialines emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje,,sniego gniūžtė. 2. Vykdyta prevencinė,,draugiško pasaulio dalis. Parengta Vaiko gerovės komisijos veiklos. Sudarytos sutartys ir bendradarbiaujama su psichologine pagalba teikiančiomis institucijomis. Vykdyti 6 prevenciniai projektai, akcijos, konkursai. 7

8 Pilietinės, tautinės, kultūrinės bei pažintinės veiklos organizavimas Mokinių skatinimo sistemos tobulinimas Etnokultūrinis mokymas integruotas į profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo dalykus Mokykloje suorganizuotos netradicinės pamokos ir akcijos, skatinančios mokinių pilietiškumą Suorganizuotos edukacinės išvykos miesto, regiono ir respublikos mastu Paskatinti geriausiai besimokantys ir stropiausiai mokyklą lankantys mokiniai (padėkos, edukacinės ekskursijos ir kt.) Vykdyta mokinių stažuotės užsienyje pagal ERASMUS+ profesinio mokymo mobilumo Chartija. Mokytojai, profesijos mokytojai, grupės vadovai, socialiniai pedagogai. grupių vadovai, socialiniai pedagogai, psichologas. specialistas plėtrai, skyrių vedėjai.s Kiekvienai grupei integruotos po 3 etnokultūrines pamokas į profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo dalykus. Mokykloje suorganizuotos 5 netradicinės pamokos ir 4 akcijos (,,Darom,,,Kraujo daunorystė,,,žemės diena,,,tolerancijos diena ir kt., skatinančios mokinių pilietiškumą. Suorganizuotos 3 edukacinės išvykos miesto, regiono ir respublikos mastu. Paskatinti 55 geriausiai besimokantys ir stropiausiai mokyklą lankantys mokiniai. 1. Pagal Erasmus+ mobilumo programos projektą Erasmus+ NR LT01-KA Patirtis Europoje Lenkijoje stažuosis 8 mokyklos mokiniai. 2. Parengta paraiška 2019, ES lėšos 8

9 Pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimas, organizavimas ir vykdymas Tobulinta pedagogų kvalifikacija ir profesinės kompetencijos Tobulinta kitų darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos Parengta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos Vykdytos pedagogų stažuotės užsienyje pagal,,erasmus+ profesinio mokymo mobilumo 2. Uždavinys: Tobulinti personalo kvalifikaciją. skyrių vedėjai. infrastruktūrai, Personalo vedėjas. Direktoriaus pavaduotoja Atestacijos komisijos pirmininkas Specialistas plėtrai metų Erasmus+ mobilumo programos projektui Patirtis Europoje, kuriame 2019 metais numatyta 8 mokinių stažuotė Lenkijoje bei 8 mokinių stažuotė Airijoje. 3. Įgyvendinant ERASMUS+ profesinio mokymo mobilumo Chartija Mokykla priims stažuotis 18 užsienio šalių mokinių. Sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją 5 dienas per metus. Kvalifikacija kelta 97 proc. Sudarytos sąlygos kelti kitų darbuotojų kvalifikaciją. Kvalifikacija kelta 100 proc. 1.Sudaryta mokytojų atestacijos m. 2. atestuoti 4 mokytojai/profesijos mokytojai. 1. Pagal Erasmus+ mobilumo programos projektą Erasmus+ NR. ES lėšos 9

10 Chartijos programą Suorganizuoti mokytojų ir profesijos mokytojų bendrųjų ir profesinių, socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimo seminarai. skyrių vedėjai LT01-KA Patirtis Europoje stažuosis Italijoje ir Ispanijoje stažuosis 10 mokyklos darbuotojų. 2. Parengta paraišką metų Erasmus+ mobilumo programos projektui Naujos kompetencijos, kuriame 2019 metais numatyta 7 darbuotojų stažuotė Prancuzijoje. 3. Įgyvendinant ERASMUS+ profesinio mokymo mobilumo Chartija Mokykla priims stažuotis 6 užsienio šalių mokytojus. 4. Įgyvendinant ERASMUS+ profesinio mokymo mobilumo Chartija bus pasirašytos 2 tarptautinio bendradarbiavimo sutartys su užsienio šalių mokymo organizacijomis. Mokykloje suorganizuoti 6 kompetencijų tobulinimo seminarai. 10

11 Metodinės veiklos tobulinimas Gerosios patirties sklaida Rengiamų specialybių populiarinimas ir mokinių motyvavimas specialybės įsigijimui Profesinio informavimo Parengtos ir įgyvendintos metodinių grupių programos Parengtos inovatyvios mokymo(si) priemonės (testai, klausimynai, konspektai, pratybos, mokomoji medžiaga virtualioje aplinkoje ir kt.) Vykdyta sukauptos metodinės medžiagos sklaida (parodos, pranešimai ir kt.) Skaityti metodiniai pranešimai seminarų, konkursų, konferencijų metu Vestos ir stebėtos atviros pamokos Organizuoti renginiai (atvirų durų diena, susitikimai, profesijų diena, mugės ir kt.) Švietėjiškas veiklų vykdymas, bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono bendrojo ugdymo mokyklomis Organizuoti pažintiniai vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais. I pusmetis Metodinių grupių pirmininkai. Mokytojai, profesijos mokytojai. skyrių vedėjai, metodinių grupių pirmininkai. skyrių vedėjai. skyrių vedėjai, mokytojai, profesijos mokytojai. 3. Uždavinys: Tobulinti profesinio informavimo ir orientavimo veiklą. Direktorius, specialistas plėtrai, skyrių vedėjai, profesijos mokytojai. Specialistas plėtrai, skyrių vedėjai, 100 % parengtos metodinių grupių programos. 55 vnt. parengta inovatyvių mokymo(si) priemonių. Dalyvauta parodose ir vykdyta metodinė sklaida 5 vnt. Skaityti pranešimai (2 vnt.) seminarų, konkursų, konferencijų metu. Stebėtos ir aptartos 14 atvirų pamokų. Organizuoti 7 renginiai. Organizuota 18 švietėjiškų veiklų. Organizuota 32 pažintinių vizitų į įmones su 11

12 ir kitų konsultacijų mokiniams teikimo plėtojimas Mokyklos absolventų tolesnio mokymosi aukštosiose mokyklose galimybių užtikrinimas Sektorinio praktinio mokymo centro bazės (toliau SMPC) panaudojimas Užtikrinti valdymo ir vidinius procesus Atlikta absolventų įsidarbinimo ir tolesnės veiklos analizė Organizuoti mokyklos vadovų susitikimai su aukštųjų mokyklų vadovais. profesijos mokytojai. Skyrių vedėjai, grupių vadovai. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas skyrių vedėjai. darbdaviais. Atlikta apsolventų įsidarbinimo ir tolesnės veiklos analizė. Organizuota 4 mokyklos vadovų susitikimai su aukštųjų mokyklų vadovais. 4.Uždavinys: Efektyviai išnaudoti,,variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro bazę SPMC suorganizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai įvairių įmonių darbuotojams Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniams bei mokytojams Praktinio mokymo organizavimas aukštųjų mokyklų, kolegijų studentams ir dėstytojams Atnaujinti pareigybių aprašymai. Direktorius, Suorganizuota 80 čiai automobilininkų skyriaus vedėjas, dalyvių kvalifikacijos profesijos mokytojai tobulinimo renginių įvairių 2018 m. 5. Uždavinys: Įgyvendinti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą. gegužė Direktorius, direktoriaus pavaduotojas direktoriaus pavaduotojas įmonių darbuotojams. Suorganizuotas praktinis mokymas 200-ams bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniams bei mokytojams. Suorganizuota praktinio mokymo 80-čiai aukštųjų mokyklų, kolegijų studentams ir dėstytojams. Koreguoti etatinių administracijos darbuotojų ir mokytojo pareigybės aprašymai. 12

13 Atlikta mokyklos pedagoginių darbuotojų veiklos savianalizė Atliktas kokybės vidaus auditas Vykdomas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. birželis gruodis Atlikta vadovybinė analizė. gruodis infrastruktūrai, skyrių vedėjai, personalo vedėja. skyrių vedėjai Vidaus auditorius, darbo grupė. Vykdyta 93 % pedagoginių darbuotojų veiklos savianalizė. 1. Parengtas veiklos vidaus audito planas, numatyti vertinimo rodikliai Atliktas vidaus auditas 1.3. Identifikuotos neatitiktys, kuriuos pristatytos vadovybinei grupei. 2. Parengtas vienos srities (rezultatai, ugdymas (is) ir mokinio patirtys, ugdymosi (si) aplinkos) mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas pagal NMVA Atliktas įsivertinimo plano parengimo etapas metodinėse grupėse Atliktas įsivertinimo instrumento parengimo etapas. Atlikta KVS vadovybinė vertinamoji analizė ir numatyti veiklos gerinimo veiksmai. 13

14 Vykdyti veiklos kokybės įsivertinimą Užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją Mokyklos teritorijos remontas. Nuolat vykdomas ugdymo proceso monitoringas skyrių vedėjai. (priežiūra) pagal skyrių planus. Vidaus auditorius, Atliktas kasmetinis 1 birželis darbo grupė. mokymo programos materialinės bazės auditas. 1. Tobulinta elektroninio dienyno Veritus duomenų ataskaitų formos. 2. Bendruomenės nariai dalyvauja mokyklos veiklos planavime ir vertinime. Atnaujinti ir sukurti vidinių dokumentų valdymo (informacijos sisteminimo) registrai, įdiegtoje informacinėje sistemoje. II Tikslas atnaujinti mokyklos infrastruktūrą ir turtinti materialinius išteklius. 1. Uždavinys: Renovuoti mokyklos teritoriją ir pastatus. Pagerės mokyklos Direktorius, direktoriaus įvaizdis, sumažintos gegužė- spalis pavaduotojas infrastruktūrai pastato šildymo sąnaudos Vykdytas ugdymo proceso monitoringas (priežiūra) Pagal mokymo s atliktas materialinės bazės auditas Tobulinta bendruomenės narių informavimo sistema Tobulinta vidinė ir išorinė komunikavimo sistema Apšiltinta mokyklos kiemo asfalto danga J. Janonio gatvėje. Socialinių partnerių lėšos Atnaujinta mokyklos kiemo asfalto danga Smilties Pylimo g. 14. birželis - lapkritis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Pagerės mokyklos įvaizdis, mokinių ir darbupotojų saugumas. Socialinių partnerių lėšos 14

15 Mokyklos pastatų remontas Apšiltintas mokomojo pastato (J. Janonio g. 15) stogas. gegužė- spalis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Pagerės mokyklos įvaizdis, sumažintos pastato šildymo sąnaudos. ES, Biudžeto lėšos Mokyklos pastatų vidaus patalpų remontas Pagal parengtą projektą suremontuota mokomojo pastato (Smilties Pylimo g. 14) priešgaisrinė vandentiekio sistema (užtikrintas priešgaisrinės sistemos veikimas) Suremontuotos pastato Gintaro g. 2, I aukšto Kirpėjų mokymo dirbtuvės (gerėja mokymo paslaugų kokybė) Pastatuose (Smilties Pylimo g. 14, J. Janonio g. 13 ir J. Janonio g. 15) suremontuoti 3 kabinetai (gerėja mokymo paslaugų kokybė. Sanitarinės higieninės sąlygos) Suremontuoti mokyklos bendrabučio 4 vnt. kambariai. sausis - gruodis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai 2. Uždavinys: Atlikti mokyklos vidaus patalpų remontą. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai 2018 m. 3. Uždavinys: Turtinti mokyklos mokymo bazę inovatyviomis mokymo priemonėmis. Direktorius, viešųjų pirkimų organizatorius, skyrių vedėjai Įgyta šiuolaikinė kompiuterinė ir programinė įranga. Užtikrintas priešgaisrinės ir vandentiekio sistemų veikimas. Gerės mokymo paslaugų kokybė. Pagerės mokinių ir mokytojų darbo, sanitarinės higieninės sąlygos. Pagerės mokinių gyvenimo sąlygos. Įgytas įrenginys Tarnybinė stotis serveris

16 Gerinti mokymo proceso aprūpinimą ,,Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro infrastuktūros plėtra mokymo bazės turtinimas Mokyklos įvaizdžio atnaujinimas Įgytos inovatyvios mokymo priemonės Nupirkti nauji mokomieji vadovėliai, knygos ir spaudiniai Atnaujinta metodinė medžiaga skirta ugdymo procesui Įgyta mokymo priemonių naujoms modulininėms profesinio mokymo programoms Įgyvendintas projektas Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro infrastuktūros plėtra, didėja mokymo paslaugų infrastruktūros prieinamumas ir paslaugų gerinimas. Direktorius, skyrių vedėjai. Bibliotekos vedėja. birželis - gruodis kabinete Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda. Įsigyta 1 komplektas įrankių ir mokymosi priemonių. Nupirkta 1270 vnt naujų mokomųjų vadovėlių, knygų spaudinių. Mokytojai, profesijos mokytojai. 60 % atnaujinta metodinė medžiaga skirta ugdymo procesui. Direktorius, skyrių vedėjai. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, projekto vadovas Nupirktas 1 komplektas mokymo priemonių naujoms modulinėms profesinio mokymo programoms. Pagerintas mokymo paslaugų infrastruktūros prieinamumas ir paslaugų gerinimas, vykdant pirminį, tęstinį formalųjį ir neformalųjį mokymą. III Tikslas - Gerinti Mokyklos prestižą ir patrauklumą, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant. 1. Uždavinys: Sistemingai formuoti teigiamą Mokyklos įvaizdį Atnaujinta Mokyklos Darbo grupė Sistemingai ir operatyviai informacinė komunikacinė sistema. IT specialistas skelbiama informacija. Socialiniuose tinkluose, mokyklos internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose ir kt. ES, biudžeto lėšos 16

17 Mokyklos veiklų viešinimas Mokyklos funkcinių zonų įrengimas ir atnaujinimas Mokyklos bendruomenės vertybių puoselėjimas Mokykloje organizuoti konkursai, renginiai, akcijos, projektai Dalyvauta šalies, miesto organizuojamuose konkursuose Dalyvauta šalies, miesto organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose. Darbo grupė Mokykloje organizuota 14 konkursų, renginių, akcijų, projektų. Darbo grupė Darbo grupė Dalyvauta 3 šalies, miesto organizuojamuose konkursuose. Dalyvauta 8 šalies, miesto organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose Mokyklos bibliotekoje įrengta edukacinė erdvė. sausis - birželis Darbo grupė Mokyklos bibliotekoje įrengta edukacinė erdvė Mokykloje įkurtos Darbo grupė Mokykloje įkurta 1 moderni modernios poilsio ir bendravimo birželis - poilsio ir bendravimo zona. zonos. gruodis 2. Uždavinys: Puoselėti Mokyklos bendruomenės vertybių sistemą Ugdytas ir puoselėtas Darbo grupė mokyklos bendruomenės etninis, tautinis ir pilietinis sąmoningumas Ugdytos bendruomenės kultūrinės ir sportinės kompetencijos. 1. Inicijuotos ir organizuotos 3 tradicinės šventės bei projektai mokykloje. 2. Parengti 4 informaciniai stendai apie vertybes mokykloje. 3. Organizuotos 2 pažintinės išvykos mokyklos bendruomenės nariams. Darbo grupė Inicijuotos ir organizuotos 2 kultūrinės ir sportinės šventės mokykloje. 17

18 Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas Gerintas mokyklos Darbo grupe 1. Organizuotas 2 % pajamų bendruomenės mikroklimatas. Mokyklos taryba mokesčio deklaracijos pildymas mokykloje. 2. Atlikta anketinė mokytojų apklausa dėl mokyklos mikroklimato gerinimo ir pristatyta mokyklos tarybos posėdyje Gerinta mokyklos savivaldos Darbo grupe 1. Pakeistas mokyklos veikla. Mokyklos taryba juridinis statusas teisinė Mokinių taryba forma. 2. Atlikta socialinių partnerių atstovų į Mokyklos tarybą atranka. 3. Parengta Mokyklos tarybos veiklos. 4. Parengta mokyklos Mokinių tarybos veiklos. 5. Organizuotas 1 renginys kartu su Mokinių taryba. 3. Uždavinys: Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais partneriais ir vietos bendruomene Plėtota bendradarbiavimo su tėvais sistema. Direktoriaus pavaduotoja socialiniai pedagogai, psichologas, grupių vadovai Stiprintas Direktorius, skyrių vedėjai. Sudaryta 13 Atlikta I kurso mokinių tėvų apklausa ir analizė, nustatant tėvų požiūrį į mokyklą, ugdymo procesą ir bendradarbiavimą, apklausa pristatyta MT posėdyje. 18

19 bendradarbiavimas su miesto, šalies, užsienio socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis Į mokyklos veiklą įtraukta mokyklos bendruomenė. Darbo grupė bendradarbiavimo sutarčių. Suorganizuoti 3 bendri renginiai, į kuriuos įtraukta 90 % mokyklos bendruomenės narių. SUDERINTA Mokyklos tarybos posėdžio protokolu Nr

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA 2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 2018-01-25 I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ Viešoji įstaiga Kuršėnų

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. 2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Vaikų apskaita – kas ir kodėl

Vaikų apskaita – kas ir kodėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita kas ir kodėl? Metodinis seminaras Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) naudojimas 18 m. kovo 21-23

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau