Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMO"

Transkriptas

1 Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K-499 Vilnius Vadovaudamasis fondų investicijų veiksmų administravimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr Dėl fondų investicijų veiksmų administravimo taisyklių patvirtinimo, papunkčiu, t v i r t i n u fondų investicijų veiksmų rodiklių skaičiavimo aprašą (pridedama). Finansų ministras Rimantas Šadžius

2 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS. SPECIALIEJI REZULTATO STEBĖSENOS RODIKLIAI R.S.312 MVĮ lietuviškos kilmės prekių eksporto dalis nuo BVP Procentai MVĮ labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Šio termino apibrėžtis nustatyta smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Lietuviškos kilmės prekė prekė, pagaminta Lietuvoje. Prekės kilmės įrodymo dokumentas yra prekės kilmės sertifikatas. Prekės kilmės sertifikatas tarptautinis prekės kilmės patvirtinimo dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas kilmės įrodymo dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize ir medžiagų sąnaudomis, darbo ir kt. išlaidų tikrumu. Eksportas lietuviškos kilmės prekių eksportas, laikinai įvežtų perdirbti prekių ir iš jų pagamintų kompensacinių produktų eksportas, laisvai cirkuliuojančių anksčiau importuotų prekių reeksportas ir prekių eksportas iš muitinės sandėlių (šaltinis: statistikos departamento 2014 m. išleistas leidinys Mažų, vidutinių ir didelių įmonių rodikliai pagal statistikos departamento metodiką, skelbiamą statistikos departamento interneto svetainėje: stikos-leidiniukatalogas?publication= statistikos departamentas (interneto svetainė). Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai einamaisiais kalendoriniais metais statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie, iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos. gavimą ir ūkio R.S.313 Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui Eur per metus BVP bendrasis vidaus produktas. Pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis) produkcijos vertės ir tarpinio vartojimo skirtumas, pridėjus subsidijas ir atėmus gamybos mokesčius. Produkcijos vertė faktiškai pagamintos produkcijos kiekis, atsižvelgiant į pardavimą, įskaitant atsargų pokyčius ir prekių bei paslaugų perpardavimą. Tarpinis vartojimas prekės ir paslaugos, naudojamos gamyboje kaip gamybos priemonės (išskyrus pagrindines priemones). Subsidijos iš valdžios institucijų arba Europos Sąjungos institucijų gautos ir ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos veiklai subsidijos. pagal statistikos tarnybos (EUROSTAT) metodiką, skelbiamą interneto svetainėje: at/cache/metadata/en/sbs _esms.htm. Analogiška metodika taip pat skelbiama statistikos departamento interneto statistikos tarnyba (EUROSTAT) (interneto svetainė). Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai einamaisiais kalendoriniais metais statistikos tarnyba (EUROSTAT) savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie, iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos. gavimą ir ūkio

3 3 svetainėje: Gamybos mokestis pinigų suma, kuri mokama nuo gamybos veiklos rezultatų. uments/10180/975940/pr idetine_verte_gamybos_ MVĮ labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Šio termino apibrėžtis nustatyta smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Skaičiuojamos visos MVĮ, išskyrus finansų ir draudimo srities įmones. sanaudomis_rka_2011. pdf/7d661db f-8dca- 0df5444d1c4e. R.S.316 Energijos suvartojimo intensyvumas pramonės įmonėse kg naftos ekvivalento 1000 eurų Darbuotojas fizinis asmuo, pagal darbo kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (šaltinis: darbo kodeksas). Energijos suvartojimo intensyvumas pirminės energijos sąnaudų kiekis, tenkantis bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui. Galutinės energijos vartojimas visa pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijai transformuoti ir pačiam energetikos sektoriui (šaltinis: Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2013 L 113, p.24)). Pramonės įmonė įmonė, vykdanti veiklą bet kokioje pramonės ekonominėje veikloje, išskyrus energetikos sektorių, kasybą ir karjerų eksploatavimą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija): red_klasif_leidinys.pdf/3a57fd72-b001-47af-bf a8d7. pagal statistikos tarnybos (EUROSTAT) metodiką, skelbiamą interneto svetainėje: opa.eu/statistics_explain ed/index.php/consumpti on_of_energy. statistikos tarnyba (EUROSTAT) (interneto svetainė). Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai einamaisiais kalendoriniais metais statistikos tarnyba (EUROSTAT) savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie, iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos. gavimą ir ūkio R.S.317 Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose Tūkst. tne Įmonė juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas). Galutinė energija energija, patiekta galutiniams vartotojams: pramonės, statybos, žemės ūkio, kitų ekonominės veiklos rūšių įmonėms ir namų ūkiams. Kuras taip pat laikomas energija (šaltinis: terminų bankas). sumuojant paslaugų ir namų ūkių sektoriuose sunaudotos galutinės energijos kiekį, tūkst. tne (tūkst. tonų naftos statistikos departamento oficialus leidinys Kuro ir energijos Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai einamaisiais kalendoriniais metais statistikos departamentas savo apskaičiavimą ir

4 4 Galutinės energijos suvartojimas visas galutinės energijos, išskyrus tiekiamai energijai transformuoti ir energetikos veiklai skirtą energiją, kiekis (šaltinis: terminų bankas). R.S.332 R.S.393 Turistų (užsienio ir vietos) kelionių skaičius prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose Sunaudojimas paslaugų sektoriuje kuras ir energija, sunaudoti švietimo, sveikatos įstaigų, prekybos, komunalinių, komercinių, administracinių ir kitų įmonių patalpoms šildyti ir apšviesti (šaltinis: Metinio kuro ir energijos statistinio tyrimo metodika, patvirtinta statistikos departamento generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. DĮ-25) Dėl Metinio kuro ir energijos statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo (toliau Metinio kuro ir energijos statistinio tyrimo metodika). Sunaudojimas namų ūkiuose kuras ir energija, tiekiami gyventojams šildymo, apšvietimo, maisto gaminimo reikmėms (šaltinis: Metinio kuro ir energijos statistinio tyrimo metodika). Skaičius Turistų (užsienio ir vietos) kelionių skaičius kelionių, kurių metu lankytojas Lietuvoje apsistoja bent vienai nakčiai, savivaldybėse, patenkančiose į prioritetinius turizmo plėtros regionus, skaičius. Procentai Prioritetiniai turizmo plėtros regionai daugiausia turistinių išteklių turinčios teritorijos, palankiausios plėtoti prioritetiniams turizmo produktams, kurie yra nustatyti turizmo plėtros programoje, patvirtintoje Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 238 Dėl turizmo plėtros patvirtinimo. ESF veikla Europos socialinio fondo lėšomis finansuojami mokymai, kurie vykdomi pagal kvalifikaciją arba kompetencijas suteikiančias programas. Kvalifikacija formalus vertinimo ir pripažinimo proceso rezultatas, kuris pasiekiamas, kai institucija nustato, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisija, Europos kvalifikacijų sistema: ekvivalentu), kuris skaičiuojamas pagal statistikos departamento metodiką, skelbiamą statistikos departamento interneto svetainėje: odai. pagal statistikos departamento metodiką, skelbiamą statistikos departamento interneto svetainėje: odai51. atliekant tyrimą (apklausą), naudojant reprezentatyvią dalyvių imtį investicinio prioriteto lygiu. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties veiklose, balansas, kuris skelbiamas interneto svetainėje: lt/statistikosleidiniu-katalogas. statistikos departamentas (interneto svetainė). tyrimo (apklausos) ataskaita. interneto svetainėje paskelbia oficialų leidinį Kuro ir energijos balansas, kuriame pateikiama informacija apie iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiektas rodikliui apskaičiuoti reikalingas sudedamąsias dalis. Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai pasibaigus einamiesiems kalendoriniams metams statistikos departamentas savo interneto svetainėje paskelbia informaciją apie, iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos. Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai tyrimo (apklausos) metu asmuo deklaruoja, kad jis taiko įgytas žinias darbe praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo šaltiniuose uždavinio lygmeniu yra aplinkos ministerija; priemonių lygmeniu aplinkos ir energetikos ministerijos pagal administruojamas priemones. gavimą ir ūkio Už tyrimo (apklausos) atlikimą ir duomenų apie

5 5 Kompetencija gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (šaltinis: švietimo įstatymas). Sėkmingai mokymus baigęs asmuo asmuo, kuris, baigęs dalyvauti ESF veiklose (mokymuose), taiko įgytas žinias darbe. skaičiuojamas vieną kartą. ESF veiklose (mokymuose) pabaigos. įgyvendinančioji institucija (VšĮ Europos socialinio fondo agentūra). R.S.404 R.S.405 Išlaidų, apmokamų taikant supaprastintus išlaidų ap būdus ESF projektuose, dalis nuo visų apmokamų ESF projektų išlaidų Išlaidų, apmokamų taikant supaprastintus išlaidų ap būdus ERPF projektuose, dalis nuo visų apmokamų ERPF projektų išlaidų Procentai Procentai Žinių taikymo laikotarpis apima nuo 6 mėn. iki 24 mėn. po asmens dalyvavimo ESF veiklose (mokymuose) pabaigos. ESF projektas projektas, kurio įgyvendinimas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Apmokėtos išlaidos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos. Supaprastintas išlaidų ap būdas išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba taikant fiksuotąją normą. (šaltinis: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320)). ERPF projektas projektas, kurio įgyvendinimas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Apmokėtos išlaidos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos. Supaprastintas išlaidų ap būdas išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba taikant fiksuotąją normą. (šaltinis: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo Išlaidų dalis (procentais), kuri buvo apmokėta taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, kai įgyvendinami ESF projektai, skaičiuojama taip: įgyvendinant ESF projektus apmokėtų išlaidų, taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, suma dalijama iš visos ESF projektų lėšų sumos, o gautas skaičius dauginamas iš 100 proc. Išlaidų dalis (procentais), kuri buvo apmokėta taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, kai įgyvendinami ERPF projektai, skaičiuojama taip: įgyvendinant ERPF projektus apmokėtų išlaidų, taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, Finansų ministerijos atlikto tyrimo ataskaita (suvestinė). Finansų ministerijos atlikto tyrimo ataskaita (suvestinė). Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai metu pasibaigus ataskaitiniams (kalendoriniams) metams Finansų ministerija atlieka tyrimą, kurio metu nustato išlaidų, apmokėtų taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, kai įgyvendinami ESF projektai, dalį. Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai metu pasibaigus ataskaitiniams (kalendoriniams) metams Finansų ministerija atlieka tyrimą, kurio metu nustato išlaidų, Už yra atsakingi projektų vykdytojai. apskaičiavimą ir finansų Už yra atsakingi projektų vykdytojai. apskaičiavimą ir

6 6 nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320)). suma dalijama iš visos ERPF projektų lėšų sumos, o gautas skaičius dauginamas iš 100 proc. apmokėtų taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, kai įgyvendinami ERPF projektai, dalį. finansų R.S.406 R.S.407 R.S Išlaidų, apmokamų taikant supaprastintus išlaidų ap būdus SaF projektuose, dalis nuo visų apmokamų SaF projektų išlaidų ES fondus administruojančio personalo kaita B bazinis rodiklis (kintamasis): Faktiškai dirbančių valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų skaičius Procentai Procentai Skaičius SaF projektas projektas, kurio įgyvendinimas yra finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Apmokėtos išlaidos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos. Supaprastinti išlaidų ap būdai išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba taikant fiksuotąją normą (šaltinis: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320)). struktūrinius fondus administruojantis personalas valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, kuriems nustatytos funkcijų sąsajos su administravimu. Valstybės tarnautojas ir pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas asmuo, kuriam nustatytos funkcijų sąsajos su administravimu. Faktiškai dirbančių valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio (kalendorinių metų) pabaigoje (gruodžio 31 d.) vykdytojo institucijoje faktiškai Išlaidų dalis (procentais), kuri apmokėta taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, kai įgyvendinami SaF projektai, skaičiuojama taip: įgyvendinant SaF projektus apmokėtų išlaidų, taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, suma dalijama iš visos SaF projektų lėšų sumos, o gautas skaičius dauginamas iš 100 proc. fondus administruojančio personalo kaita skaičiuojama pagal formulę: F = P / B * 100 proc. Sumuojami nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (kalendorinių metų) pabaigos (gruodžio 31 d.) vykdytojo institucijoje faktiškai dirbantys valstybės tarnautojai ir Finansų ministerijos atlikto tyrimo ataskaita (suvestinė). vykdytojo pažyma ar raštas, kuriuo patvirtinama pasiekta rodiklio reikšmė. Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai metu pasibaigus ataskaitiniams (kalendoriniams) metams Finansų ministerija atlieka tyrimą, kurio metu nustato išlaidų, apmokėtų taikant supaprastintus išlaidų ap būdus, kai įgyvendinami SaF projektai, dalį. Pasiekta rodiklio reikšmė nustatoma, kai metu pasibaigus ataskaitiniams (kalendoriniams) metams vykdytojas apskaičiuoja iki ataskaitinių (kalendorinių) metų pabaigos rodiklio reikšmę. Už yra atsakingi projektų vykdytojai. apskaičiavimą ir finansų Už pa yra s Projekto vykdytojas duomenis apie

7 7 dirbančių valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, kuriems nustatytos funkcijų sąsajos su administravimu, skaičius. R.S R.S.408 R.S.409 P pokyčio rodiklis (kintamasis): Savo noru išėjusių asmenų skaičius Dalis potencialių pareiškėjų, kuriuos tenkina turima informacija Dalis projektų vykdytojų, kuriems pakanka informacijos, kaip tinkamai įgyvendinti projektą Skaičius Procentai Procentai Savo noru išėjęs asmuo: valstybės tarnautojas, atleistas iš pareigų pagal valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį; pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, atleistas iš pareigų pagal darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį. Potencialus pareiškėjas projektą įgyvendinti siekiantis juridinis asmuo, atitinkantis už veiksmų priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas finansavimo teikimo sąlygas. Informacija investicinius fondus administruojančių institucijų potencialiems pareiškėjams teikiama informacija apie veiksmų teikiamas galimybes ir reikalavimus. Projekto vykdytojas viešasis ar privatusis juridinis asmuo, s už projektų inicijavimą ir įgyvendinimą. Informacija investicinius fondus administruojančių institucijų projektų vykdytojams teikiama metodinė informacija apie projektų pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, kuriems nustatytos funkcijų sąsajos su administravimu (asmenų skaičius). Sumuojami nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (kalendorinių metų) pabaigos (gruodžio 31 d.) savo noru iš darbo išėję valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, kuriems nustatytos funkcijų sąsajos su administravimu (asmenų skaičius). atliekant potencialių pareiškėjų nuomonės tyrimą, kurio metu nustatoma potencialių pareiškėjų, kuriuos tenkina turima informacija, dalis (procentais) nuo visų potencialių pareiškėjų skaičiaus. atliekant projektų vykdytojų nuomonės tyrimą, kurio metu nustatoma projektų vykdytojų, kuriems pakanka informacijos, kaip tinkamai potencialių pareiškėjų nuomonės tyrimo ataskaita. projektų vykdytojų nuomonės tyrimo ataskaita. Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Finansų ministerijos užsakymu atliekamas potencialių pareiškėjų nuomonės tyrimas, kurio metu yra apskaičiuojama iki praėjusių kalendorinių metų pasiekta rodiklio reikšmė. Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Finansų ministerijos užsakymu atliekamas atnaujina vieną kartą per kalendorinius metus, ne vėliau kaip per mėnesį po ataskaitinių (kalendorinių) metų pabaigos, prašyme, kuriame nedeklaruojamos patirtos išlaidos. apskaičiavimą (atliekant tyrimą) ir finansų apskaičiavimą (atliekant tyrimą) ir

8 8 įgyvendinimą. įgyvendinti projektą, dalis (procentais) nuo visų projektų vykdytojų skaičiaus. R.S.410 Įgyvendintos rekomendacijos Procentai Rekomendacijos atliekant lėšų panaudojimo vertinimus, galutinėse vertinimo ataskaitose ekspertų pateikti siūlymai dėl vertinamo objekto tobulinimo. Skaičiuojama įgyvendintų rekomendacijų dalis (procentais) nuo bendro atliekant vertinimus pateiktų rekomendacijų skaičiaus metų Finansų ministerijos prašymu ministerijų teikiama ir (arba) posistemio (SFMIS2014) vertinimo rekomendacijų duomenų bazėje suvedama informacija apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą. projektų vykdytojų nuomonės tyrimas, kurio metu yra apskaičiuojama iki praėjusių kalendorinių metų pasiekta rodiklio reikšmė. Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma pagal ministerijų pateiktą informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą. finansų finansų R.S.411 Dalis gyventojų, teigiančių, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų gyvenimo Procentai Gyventojas nuolatinis gyventojas, kurio sąvoka apibrėžta gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. ES investicijos lėšos, skirtos socialiniams ir ekonominiams skirtumams tarp šalių narių ar atskirų regionų nuosekliai mažinti. atliekant visuomenės nuomonės tyrimą, kurio metu nustatoma gyventojų, kurie teigia, kad Europos Sąjungos investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių visuomenės nuomonės tyrimo ataskaita. Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Finansų ministerijos užsakymu atliekamas visuomenės nuomonės apskaičiavimą (atliekant tyrimą) ir

9 9 kokybės gerinimo pokyčių šalyje ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, dalis (procentais) nuo visų šalies gyventojų. tyrimas, kurio metu yra apskaičiuojama iki praėjusių kalendorinių metų pasiekta rodiklio reikšmė. finansų II SKYRIUS. BENDRIEJI PRODUKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI P.B.201 P.B.202 Investicijas gaunančių įmonių skaičius Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės Įmonės Įmonė juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas). Investicijos bet kokios formos parama iš Europos regioninės plėtros fondo (neatsižvelgiant į tai, ar tai yra valstybės pagalba, ar ne). Valstybės pagalba valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikiama pagalba, dėl kurios, palaikant tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipoma konkurencija arba galima ją iškraipyti ir kuri yra nesuderinama su vidaus rinka, kai daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties dėl veikimo 107 str. 1 d. nustato kitaip. Šis rodiklis yra rodiklio Investicijas gaunančių įmonių skaičius pogrupis. Įmonė juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas). Subsidija negrąžintina tiesioginė finansinė parama projektui vykdyti. Negrąžintina tiesioginė finansinė parama įmonei skirtos paramos lėšos. Neįskaičiuojamos palūkanų subsidijos, nes jos yra susijusios su finansinėmis priemonėmis. automatiškai sumuojant pasiektas toliau nurodytų rodiklių reikšmes: - Subsidijas gaunančių įmonių skaičius. - Kitos formos nei subsidija finansinę paramą gaunančių įmonių skaičius. - Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius. - Naujų įmonių, gavusių investicijų, skaičius. Konkretaus uždavinio, investicinio prioriteto ir veiksmų lygiu pašalinamos besidubliuojančios įmonės. sumuojant įmones, kurios gavo subsidijų, išskyrus palūkanų subsidijas. Konkretaus uždavinio, investicinio prioriteto ir veiksmų lygiu pašalinamos besidubliuojančios įmonės. sutartis arba įmonės finansavimo sutartis, kai įgyvendinamos finansinės priemonės (kopijos). sutartis (kopija). Registruojant prašyme papildomai yra su įmone pasirašoma sutartis arba finansavimo sutartis, kai įgyvendinamos finansinės priemonės. su įmone pasirašoma sutartis. Už yra s Už yra s

10 10 Palūkanų subsidija paskolos dalinių palūkanų nurodomas įmonės. kompensavimas. P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) Eur Privačios investicijos vykdytojo privatus indėlis į remiamą projektą, kuriam suteikiama valstybės pagalba, o paramos forma yra subsidijos, įskaitant netinkamas finansuoti išlaidas. Valstybės pagalba valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikiama pagalba, dėl kurios, palaikant tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipoma konkurencija arba galima ją iškraipyti ir kuri yra nesuderinama su vidaus rinka, kai daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties dėl veikimo 107 str. 1 d. nustato kitaip. Subsidija negrąžintina tiesioginė finansinė parama projektui vykdyti. Skaičiuojama įgyvendinant projektą pritrauktų privačių investicijų, išskyrus subsidijuojant palūkanas pritrauktas investicijas, suma. sąskaitos faktūros (kopijos), ap pagrindimo dokumentai, teikiamos išlaidų pagrindimo ataskaitos ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos vykdytojo privačios investicijos į projektą. metu vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinamos privačios investicijos į projektą. Už yra s P.B.230 Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai MW Negrąžintina tiesioginė finansinė parama įmonei skirtos paramos lėšos. Palūkanų subsidijos paskolos dalinių palūkanų kompensavimas, neįtraukiamas į rodiklio skaičiavimą, nes yra susijęs su finansinėmis priemonėmis. Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai papildomų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektros ir šilumos energijos gamybos pajėgumų sukūrimas investuojant į esamą iškastinį kurą naudojančią infrastruktūrą ir (arba) naujos infrastruktūros kūrimą. Atsinaujinantys energijos ištekliai bet koks energijos šaltinis, kuris nėra iškastinis ar atominis (branduolinis) (šaltinis: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16)). Atsinaujinančių išteklių energija energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, Skaičiuojami papildomi įgyvendinant projektą sukurti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai megavatais (pagal jų instaliuotos galios rodiklius). įrenginio bandymo protokolai, įrenginio atidavimo eksploatuoti aktai, perdavimo ir priėmimo aktai (kopijos) ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinami papildomi įgyvendinant projektą sukurti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pabaigoje vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įgyvendinant projektą sukurti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai. Už s

11 11 biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija (šaltinis: atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas). pajėgumai. P.B.231 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius Namų ūkiai Namų ūkis, priskirtas geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei namų ūkis, įgijęs aukštesnę energijos vartojimo efektyvumo klasę, kaip nustatyta 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2010/31EU dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p.13). Namų ūkis atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis (šaltinis: terminų bankas). Būstas vieno buto namas, butas gyvenamajame name ar negyvenamajame pastate, atskiras (-i) kambarys (-iai) su bendrojo naudojimo patalpomis ar patalpa, kuri neskirta žmogui gyventi, tačiau surašymo momentu buvo nors vieno asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Būstas turi turėti atskirą įėjimą iš lauko arba pastato bendrosios erdvės (laiptinės, koridoriaus) ar kitos bendrojo naudojimo patalpos (šaltinis: 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo metodologija, patvirtinta statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. DĮ-11 Dėl 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo eigos aprašo patvirtinimo ). Energijos vartojimo efektyvumas darbo, paslaugų, prekių, gautos energijos ir pirminės arba galutinės energijos sąnaudų santykis (šaltinis: terminų bankas). Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė pagal kvalifikacinio rodiklio vertę ir statybos techninio reglamento STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas reikalavimus nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė (šaltinis: sumuojant namų ūkius, kurie įgyvendinus veiklas buvo priskirti geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei. Skaičiuojant rodiklio reikšmę 1 būstas = 1 butas = 1 namų ūkis. Skaičiuojama suma butų, esančių daugiabučiame name, kuris po užbaigimo dienos priskiriamas geresnei energijos vartojimo klasei, lyginant energijos vartojimo klasę pagal energinio naudingumo sertifikatą, išduotą prieš įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones ir jas įgyvendinus (pavyzdžiui, nuo E pagerinta iki C klasės). Geresnė energijos vartojimo klasė turi būti tiesioginė įgyvendinto pasekmė. Būsto energijos taupymo agentūros išvadų dėl pastatų (ir butų skaičių), priskirtų geresnei efektyvumo klasei, sąvadas, parengtas pagal pastatų energinio efektyvumo sertifikatus prieš įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) priemones ir jas įgyvendinus. finansinės priemonės ataskaitos. metu gaunamas pastato energinio efektyvumo sertifikatas, kuriuo įrodoma atnaujinto (modernizuoto) pastato aukštesnė energinio efektyvumo klasė. Už s

12 12 aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. D1-674 Dėl statybos techninio reglamento STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas patvirtinimo pakeitimo (toliau statybos techninis reglamentas STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas ). P.B.234 Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas Tonos CO 2 ekvivalentu Klasių sistema yra reglamentuota statybos techniniame reglamente STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (išmetamieji teršalai) anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros heksafluoridas (SF6) (šaltinis: klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas). turi rodyti bendrą visų projektų metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą, o ne bendrą sumažėjimą per visą projektų laikotarpį. Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus rodiklis turi rodyti per vienerius metus po užbaigimo dienos naudojant pagerintą infrastruktūrą pagamintos pirminės energijos kiekį. Atsinaujinančių išteklių energijos poveikis turėtų būti neutralus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui arba pakeisti neatsinaujinančių išteklių energijos gamybą. Neatsinaujinančių išteklių energijos poveikis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui yra matuojamas valstybėje narėje, bendrą išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį padalijus vienam neatsinaujinančių išteklių energijos gamybos vienetui. Įgyvendinant energijos taupymo projektus rodiklis turi rodyti per vienus metus po veiklų užbaigimo dienos dėl įgyvendinto sutaupytos pirminės energijos kiekį. Sutaupyta energija turėtų pakeisti neatsinaujinančių išteklių energijos gamybą. Neatsinaujinančių išteklių Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus sumuojamas bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas (CO 2 ekvivalentu metiniai išmetimo skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, (toliau 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas Nr. 601/2012) 24 str.). Įgyvendinant energijos efektyvumo projektus skaičiuojamas metinis pastato į aplinką išmetamo CO 2 kiekio skirtumas energijos efektyvumo priemonėmis Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus: vykdytojo rengiamos CO 2 monitoringo ataskaitos (kopijos) ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinama pasiekta rodiklio reikšmė. ataskaitos po finansavimo pabaigos. Įgyvendinant energijos efektyvumo projektus: energinio efektyvumo Įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektus rodiklis yra laikomas pasiektu, kai per vienerius metus po užbaigimo dienos pateikiamos CO 2 monitoringo kuriose būtų nurodyta pasiekta rodiklio reikšmė. Įgyvendinant energijos efektyvumo projektus rodiklis yra per vienerius metus po užbaigimo dienos išduodamas energinio efektyvumo sertifikatas. Už s

13 13 energijos poveikis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui yra matuojamas valstybėje narėje, bendrą išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį padalijus vienam neatsinaujinančių išteklių energijos gamybos vienetui. atnaujintuose pastatuose. Metinis pastato į aplinką išmetamo CO 2 kiekis nustatomas pastatų energinio naudingumo sertifikate (išduotame prieš atnaujinant pastatą ir jį atnaujinus) nurodytą CO 2 kiekį kg CO 2 /(m 2 metai) padauginus iš pastato ploto ir paverčiant jį tonomis. CO 2 kiekis skaičiuojamas pagal statybos techninį reglamentą STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas, patvirtintą aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674 Dėl statybos techninio reglamento STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas patvirtinimo pakeitimo. CO 2 metiniai išmetimo skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento Nr. 601/ str. IV SKYRIUS. SPECIALIEJI PRODUKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI sertifikatai (kopijos), kuriuos išduoda pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai prieš įgyvendinant veiklas (atnaujinant pastatą) ir jas įgyvendinus. ataskaitos po finansavimo pabaigos. P.S.314 Pramonės įmonės, atlikusios energetinį auditą Įmonės Energijos vartojimo auditas sisteminė procedūra, kurios tikslas yra gauti pakankamai informacijos apie pastato ar pastatų grupės, pramoninių ar komercinių procesų arba įrenginių, paslaugų privačiajame arba viešajame sektoriuose energijos vartojimo charakteristikas, nustatyti ir apskaičiuoti ekonomiškai sumuojant pramonės įmones, kurios veiklų metu atliko energijos vartojimo auditą. energijos vartojimo audito ataskaita (kopija). pabaigoje vykdytojas pateikia Už

14 14 efektyvaus energijos taupymo galimybes bei pranešti rezultatus (šaltinis: Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1)). atlikto energijos vartojimo audito ataskaitą. s Energijos vartojimo auditas turi būti atliktas vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo. Pramonės įmonė įmonė, vykdanti veiklą bet kokioje pramonės ekonominėje veikloje, išskyrus energetikos sektorių, kasybą ir karjerų eksploatavimą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija): red_klasif_leidinys.pdf/3a57fd72-b001-47af-bf a8d7. P.S.315 Bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas investicijas gavusiose pramonės įmonėse kwh/metai Įmonė juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas). Galutinės energijos vartojimas visa pramonės, transporto, namų ūkių, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir pačiam energetikos sektoriui (šaltinis: Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB). Pramonės įmonė įmonė, vykdanti veiklą bet kokioje pramonės ekonominėje veikloje, išskyrus energetikos sektorių, kasybą ir karjerų eksploatavimą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija): red_klasif_leidinys.pdf/3a57fd72-b001-47af-bf a8d7. bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas investicijų gavusiose pramonės įmonėse pagal formulę: F = A B, kai: A energijos vartojimas naudojant senąjį įrenginį (12 mėn. x kwh) / veikimo mėn. B energijos vartojimas naudojant naująjį įrenginį (12 mėn. x kwh) / veikimo mėn. vykdytojo rengiamos energijos vartojimo monitoringo ataskaitos (kopijos) ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinamas bendras metinis energijos vartojimo sumažėjimas. yra pabaigoje vykdytojas parengia energijos vartojimo monitoringo ataskaitą, kurioje yra nurodoma pasiekta rodiklio reikšmė. Už s

15 15 Įmonė juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas). P.S.337 P.S.406 P.S.407 Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės Apmokyti investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją Skaičius Skaičius Skaičius Turizmo rinkodaros priemonė iš anksto suplanuota, vykdymo trukme ir biudžetu apibrėžta, į turizmo įvaizdžio formavimą ir gerinimą, informavimą apie turizmo galimybes ar turizmo produktų pardavimo skatinimą tikslinėse rinkose nukreipta veikla, vykdoma panaudojant įvairias formas ir būdus, kuriais tenkinami tikslinių vartotojų ar jų grupių poreikiai. Rinkodaros priemonės įgyvendinamos, panaudojant vaizdo, garso ir elektronines priemones, spausdintą informaciją ir (arba) medžiagą, dalyvaujant parodose ir (arba) organizuojant pažintinius turus. Šis rodiklis yra rodiklio Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją pogrupis ( P.S.407). MVĮ labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Šio termino apibrėžtis nustatyta smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Darbuotojas fizinis asmuo, pagal darbo kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (šaltinis: darbo kodeksas). Dirbantis asmuo šiame kontekste suprantamas kaip darbuotojas. Darbuotojas fizinis asmuo, pagal darbo kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą (šaltinis: darbo kodeksas). ESF mokymai Europos socialinio fondo lėšomis finansuojami mokymai, kurie vykdomi pagal kvalifikaciją arba kompetencijas suteikiančias programas. sumuojant turizmo rinkodaros priemones, kurios buvo įgyvendintos metu. sumuojant veiklų metu apmokytus investicijų gavusių MVĮ darbuotojus (asmenų skaičius). Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. sumuojant dirbančius asmenis, kurie veiklų metu dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją. Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties veiklose, skaičiuojamas vieną paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai (kopijos) ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinama, kad turizmo rinkodaros priemonė yra įgyvendinta. mokymų baigimo pažymėjimai (kopijos). mokymų baigimo pažymėjimai (kopijos). metu vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama, kad turizmo rinkodaros priemonės įgyvendintos, t. y. atliktos visos sutartyje suplanuotos konkrečiai turizmo rinkodaros priemonei priskirtos veiklos. metu asmuo baigia mokymus ir gauna mokymų baigimo pažymėjimą. metu dirbantis asmuo gauna mokymų baigimo pažymėjimą. Už s Už yra s Už s

16 16 Kvalifikacija formalus vertinimo ir pripažinimo kartą. proceso rezultatas, kuris pasiekiamas, kai institucija nustato, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytus standartus (šaltinis: Europos Komisija, Europos kvalifikacijų sistema: Kompetencija gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (šaltinis: švietimo įstatymas). P.S.408 Atnaujintos žmogiškųjų išteklių, prognozavimo ir plėtros sistemos dalys Skaičius Žmogiškųjų išteklių, prognozavimo ir plėtros sistema daugiafunkcė, automatizuota sistema, apimanti žmogiškųjų išteklių paklausos nustatymą, tuo paremtą prognozavimą, taip pat profesijų klasifikatoriaus funkcinių galimybių užtikrinimą ir plėtrą, prognostinius tyrimus bei jų rezultatų sklaidą. sumuojant žmogiškųjų išteklių, prognozavimo ir plėtros sistemos dalis, kurios buvo atnaujintos paslaugų perdavimo priėmimo aktai, sąskaitos faktūros (kopijos). metu. P.S.425 Apmokyti valstybės tarnautojai ir darbuotojai Skaičius Dalis sistemos elementas, užtikrinantis jos tikslų pasiekimą. Atnaujinimas pirminės sistemos dalies versijos veiklos galimybių praplėtimas, funkcinių galimybių pagerinimas, naujų funkcijų įdiegimas. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas valstybės tarnautojas ir pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, kuriam nustatyta funkcijų sąsaja su ES administravimu. Apmokytas valstybės tarnautojas ir darbuotojas asmuo, kuris baigė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose). Vykdant testinius mokymus rodiklis skaičiuojamas tais metais, kuriais mokymai buvo baigti. Kvalifikacijos kėlimo renginys (mokymai) renginys, kuriame įgyta kvalifikacija prisideda prie geresnio ES administravimo. Taip pat įskaičiuojamos tarnybinės komandiruotės, į kurias buvo vykstama darbo funkcijų atlikti, o įgytos žinios prisideda prie geresnio struktūrinių fondų administravimo (šaltinis: Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšų veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 sumuojant nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (kalendorinių metų) pabaigos apmokytus valstybės tarnautojus ir darbuotojus (neunikalių dalyvių skaičius). Neunikalių dalyvių skaičius darbuotojų ir valstybės tarnautojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose) kartai, neatsižvelgiant į tai, ar dėl dalyvavimo renginyje buvo patirta išlaidų. vykdytojo pažyma ar raštas, kuriuo patvirtinamas apmokytų valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius. Antrinis šaltinis: metu vykdytojas pateikia dokumentus, kuriais patvirtinama, kad žmogiškųjų išteklių prognozavimo ir plėtros sistemos dalys buvo atnaujintos. metu valstybės tarnautojas ar darbuotojas gauna dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginyje (mokymuose) patvirtinimo dokumentą (pažymėjimą). Už s Už s Projekto vykdytojas duomenis apie atnaujina vieną kartą per kalendorinius metus, ne vėliau

17 17 Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą ). kaip per mėnesį po ataskaitinių (kalendorinių) metų pabaigos, prašyme, kuriame nedeklaruojamos patirtos išlaidos. P.S.426 P.S.427 Apmokyti socialiniai ekonominiai partneriai Įdiegta ES Reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema Skaičius Ekonominiai ir socialiniai partneriai metų investicijų veiksmų administravimo proceso kompetentingos regioninės, vietos savivaldos ir kitos institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir atitinkami subjektai, atstovaujantys pilietinei visuomenei, įskaitant aplinkosaugos partnerius, nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, subjektai, atsakingi už socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą. Skaičius Apmokyti ekonominiai ir socialiniai partneriai partneriai, dalyvavę vadovaujančiosios institucijos organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose). Kvalifikacijos kėlimo renginys (mokymai) vadovaujančiosios institucijos renginys, kuriame įgyta kvalifikacija prisideda prie geresnio Europos Sąjungos administravimo (šaltinis: Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšų veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą ). Įdiegta ES reglamentų reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema, kuris atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos sumuojant nuo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (kalendorinių metų) pabaigos apmokytus ekonominius ir socialinius partnerius (neunikalių dalyvių skaičius). Neunikalių dalyvių skaičius ekonominių ir socialinių partnerių dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose (mokymuose) kartai. Skaičiuojama įdiegta reikalavimus atitinkanti kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema. vykdytojo pažyma ar raštas, kuriuo patvirtinamas apmokytų ekonominių ir socialinių partnerių skaičius. Antrinis šaltinis: valstybės informacinės sistemos perdavimo priėmimo aktas (kopija). metu ekonominis ar socialinis partneris gauna dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginyje (mokymuose) patvirtinimo dokumentą (pažymėjimą). metu pasirašomas Valstybės informacinės sistemos perdavimo priėmimo aktas, kuriuo Už s Projekto vykdytojas duomenis apie atnaujina vieną kartą per kalendorinius metus, ne vėliau kaip per mėnesį po ataskaitinių (kalendorinių) metų pabaigos, prašyme, kuriame nedeklaruojamos patirtos išlaidos. Už

18 18 žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatytus reikalavimus ir veikia pagal juos. P.S.429 Įgyvendinta plati informavimo kampanija, informuojanti apie veiksmų pradžią Skaičius struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos dalis, skirta rinkti ir saugoti statistiniams ir finansiniams duomenims, reikalingiems metų iš lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti pagal veiksmų programą, ES ir iš lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti (šaltinis: Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšų veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos Sąjungos investicijų veiksmų programą ). Informavimo apie veiksmų pradžią kampanija Finansų ministerijos, kaip vadovaujančiosios institucijos, įgyvendinama informavimo kampanija, kuria siekiama informuoti visuomenę, galimus pareiškėjus ir projektų vykdytojus apie fondų investicijų veiksmų programą. Skaičiuojama įgyvendinta plati informavimo kompanija. paslaugų perdavimo priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, ataskaitos (kopijos) ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama pasiekta rodiklio reikšmė. patvirtinama, kad yra sukurtas ir atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytus reikalavimus. vykdytojas iki galo įgyvendina metiniame komunikacijos plane numatytą informavimo kampaniją, t. y. visas jos veiklas, ir veiklų metu įgyvendinančiajai institucijai pateikia komunikacijos kampanijos įvykdymo pagrindimo dokumentus. s Projekto vykdytojas duomenis apie atnaujina vieną kartą per kalendorinius metus, ne vėliau kaip per mėnesį po ataskaitinių (kalendorinių) metų pabaigos, prašyme, kuriame nedeklaruojamos patirtos išlaidos. Už s

19 19 P.S.430 Įgyvendintos informavimo ir komunikacijos kampanijos Skaičius Informavimo ir komunikacijos kampanija Europos Sąjungos investicijas administruojančių institucijų įgyvendinamų informavimo veiklų visuma, kuria siekiama komunikacijos strategijoje numatytų tikslų. sumuojant įgyvendintas informavimo ir komunikacijos kampanijas. P.S.431 ES struktūrinių fondų svetainėje apsilankiusių unikalių lankytojų vidutinis skaičius per metus Skaičius svetainė interneto svetainė kurioje skelbiama informacija apie fondų investicijas Lietuvoje m. finansavimo laikotarpiu. Apsilankiusių unikalių dalyvių skaičius unikalių lankytojų, kurie lankėsi svetainėje per kalendorinius metus, skaičius. P.S.432 Atlikti vertinimai Skaičius Vertinimas lėšų panaudojimo vertinimas, kuriuo siekiama pagerinti m. veiksmų kokybę ir įgyvendinimą, taip pat nustatyti lėšų panaudojimo efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį. sumuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje per metus apsilankiusius unikalius lankytojus. sumuojant atliktus vertinimus. paslaugų perdavimo priėmimo aktai, sąskaitos faktūros, ataskaitos (kopijos) ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama pasiekta rodiklio reikšmė. Google analytics ar analogiškos sistemos duomenys. galutinės vertinimo ataskaitos perdavimo priėmimo aktas (kopija). vykdytojas iki galo įgyvendina metiniame komunikacijos plane numatytą informavimo kampaniją, t. y. visas jos veiklas, ir veiklų metu įgyvendinančiajai institucijai pateikia komunikacijos kampanijos įvykdymo pagrindimo dokumentus. Stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Finansų ministerija suformuoja google analytics ataskaitą, kurioje yra nurodoma praėjusiais kalendoriniais metais pasiekta rodiklio reikšmė. metu atliekamas vertinimas ir pasirašomas galutinės vertinimo ataskaitos perdavimo priėmimo aktas. Už s apskaičiavimą ir finansų Už s

20 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento (antraštė) DETALŪS METADUOMENYS Dokumento registracijos data ir numeris Nr. 1K-499 Dokumento registracijos data ir numeris Nr Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sertifikatas išduotas finansų ministerija , J. Tumo- Vaižganto g. 8A/2, Vilniaus m. DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO Nr ADOC-V1.0 Pasirašymas Parašo sukūrimo data ir laikas :55:07 Parašo formatas RIMANTAS ŠADŽIUS, TAR duomenų teikėjas RIMANTAS ŠADŽIUS, finansų ministerija LT XAdES-X-L Laiko žymoje nurodytas laikas :55:11 Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Sertifikato galiojimo laikas Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius - Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Paieškos nuoroda Papildomi metaduomenys Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventoju registro tarnyba prie LR VRM - i.k LT "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą "TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Seimo kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo iki "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą "TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Seimo kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo iki Teisės aktų registras, versija Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja ( ) b85331c55d Nuorašą suformavo :01:14 TAIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Šakių krašto vietos veiklos grupė (toliau

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau