(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)"

Transkriptas

1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,32 I Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,32 II.1 Žemė II.2 Pastatai , ,45 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės 0,00 0,29 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 241,18 530,86 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.710, ,72 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis turtas IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,19 I Atsargos P ,59 500,50 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1.184,59 500,50 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai III Per vienus metus gautinos sumos P , ,65 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 600,05 565,49 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,16 III.6 Kitos gautinos sumos IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 176,02 695,04 IŠ VISO TURTO: , ,51 (tęsinys kitame puslapyje) 1

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,19 I Iš valstybės biudžeto , ,42 II Iš savivaldybės biudžeto , ,65 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ,42 IV Iš kitų šaltinių 12,30 455,12 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,15 I Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 8,12 140,95 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P , ,20 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F GRYNASIS TURTAS P , ,17 I Dalininkų kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.702, ,17 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -898, ,61 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3.600, ,78 G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,51 Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

3 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną , ,78 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos 5 Kiti sudaryti rezervai 6 Kiti panaudoti rezervai 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas , ,61 9 Kiti pokyčiai 10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 3.600, ,17 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka 13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos 27,21 27,21 14 Kiti sudaryti rezervai 15 Kiti panaudoti rezervai 16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas -925,37-925,37 18 Kiti pokyčiai 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 2.702, ,01 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: Iš viso eurais Mažumos dalis Direktorė Dovilė Geležauskaitė (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Praėjęs ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -519,02 0,00-519,02 114,42 0,00 114,42 I Įplaukos ,77 0, , ,39 0, ,39 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: ,36 0, , ,02 0, ,02 I.1.1 Iš valstybės biudžeto ,20 0, , ,00 0, ,00 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto ,43 0, , ,02 0, ,02 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I.1.4 Iš kitų šaltinių 219,73 0,00 219,73 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų ,80 0, , ,41 0, ,41 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto ,61 0, , ,87 0, ,87 I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos 318,09 0,00 318,09 II Pervestos lėšos ,85 0, , ,31 0, ,31 II.1 Į valstybės biudžetą II.2 Į savivaldybių biudžetus ,65 0, , ,31 0, ,31 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II.4 Į kitus išteklių fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams -508,20 0,00-508,20 III Išmokos P ,94 0, , ,66 0, ,66 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ,78 0, , ,16 0, ,16 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių ,87 0, , ,93 0, ,93 III.3 Komandiruočių -400,00 0,00-400,00-392,04 0,00-392,04 III.4 Transporto ,08 0, , ,87 0, ,87 III.5 Kvalifikacijos kėlimo ,00 0, ,00-843,08 0,00-843,08 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -914,46 0,00-914,46 III.7 Atsargų įsigijimo ,16 0, , ,73 0, ,73 III.8 Socialinių išmokų ,00 0, , ,00 0, ,00 III.9 Nuomos III.10 Kitų paslaugų įsigijimo ,59 0, , ,85 0, ,85 III.11 Sumokėtos palūkanos III.12 Kitos išmokos ,00 0, ,00 (tęsinys kitame puslapyje) 4

5 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti IV.1 Iš valstybės biudžeto IV.2 Iš savivaldybės biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV.4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -519,02 0,00-519,02 114,42 0,00 114,42 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 695,04 695,04 580,62 580,62 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 176,02 176,02 695,04 695,04 Iš viso Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

6 VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis KL Nebalansinės sąskaitos 0,00 1KL Ilgalaikis turtas , , ,04 11 Nematerialusis turtas 0, Plėtros darbai 0, Programinė įranga ir jos licencijos 0, Patentai ir kitos licencijos 0, Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0, Kitas nematerialusis turtas 0, Nebaigti projektai 0, Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0, Prestižas 0,00 12 Ilgalaikis materialusis turtas , , , Žemė 0, Pastatai , , , Gyvenamieji pastatai 0, Negyvenamieji pastatai , , , Infrastruktūros ir kiti statiniai 0, Infrastruktūros statiniai 0, Kiti statiniai 0, Nekilnojamosios kultūros vertybės 0, Kultūros paveldo statiniai 0, Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0, Mašinos ir įrenginiai 0, Gamybos mašinos ir įrenginiai 0, Ginkluotė ir karinė technika 0, Medicinos įranga 0, Kitos mašinos ir įrenginiai 0, Transporto priemonės 0,29-0, Kilnojamosios kultūros vertybės 0, Muziejinės vertybės 0, Antikvariniai ir meno kūriniai 0, Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0, Baldai ir biuro įranga 241,18 530,86-289, Baldai 241,18 530,86-289, Kompiuterinė įranga 0, Kita biuro įranga 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.710, , , Scenos meno priemonės 0, Bibliotekų fondai 0, Kitos vertybės 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.710, , , Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0, Nebaigta statyba 0, Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,00 16 Ilgalaikis finansinis turtas 0, Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0, Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0, Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0, Investicijos į kitus subjektus 0, Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0, Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0, Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0, Po vienų metų gautinos sumos 0, Ilgalaikės paskolos 0, Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00 Pokytis 6

7 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0, Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0, Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00 17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 19 Biologinis turtas 0, Gyvūnai 0, Medynai 0, Parkų ir skverų želdiniai 0, Daugiamečiai sodiniai 0, Pasėliai 0, Kitas biologinis turtas 0, Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,00 2KL Trumpalaikis turtas , , ,06 20 Atsargos 1.184,59 500,50 684, Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0, Medžiagos ir žaliavos 1.184,59 500,50 684, Ūkinis inventorius 0, Nebaigta gaminti produkcija 0, Nebaigtos vykdyti sutartys 0, Pagaminta produkcija 0, Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0, Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00 21 Išankstiniai apmokėjimai 0, Išankstiniai apmokėjimai 0, Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 22 Per vienus metus gautinos sumos , , , Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0, Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0, Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0, Gautinos finansavimo sumos 0, Gautinos mokesčių sumos 0, Gautinos socialinės įmokos 0, Gautinos sumos už turto naudojimą 263,05 263, Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 337,00 565,49-228, Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0, Sukauptos gautinos sumos , , , Kitos gautinos sumos 0,00 23 Trumpalaikės investicijos 0, Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0, Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0, Kitos trumpalaikės investicijos 0,00 24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 176,02 695,04-519, Pinigai bankų sąskaitose 176,02 695,04-519, Grynieji pinigai 0, Pinigai įšaldytose sąskaitose 0, Pinigai kelyje 0, Piniginiai dokumentai 0, Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00 3KL Grynasis turtas , ,17 898,16 31 Sukauptas perviršis ar deficitas , ,17 898,16 32 Rezervai 0, Tikrosios vertės rezervas 0, Kiti rezervai 0,00 33 Dalininkų kapitalas 0,00 4KL Finansavimo sumos , , ,22 41 Finansavimo sumos (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00 42 Finansavimo sumos (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 Pokytis 7

8 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) , , Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -12,30-455,12 442, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -12,30-455,12 442,82 5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 51 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00 52 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0, Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0, Ilgalaikės užsienio paskolos 0, Ilgalaikės vidaus paskolos 0, Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0, Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 799,08 61 Trumpalaikiai atidėjiniai 0, Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0, Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0, Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0, Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0, Trumpalaikės užsienio paskolos 0, Trumpalaikės vidaus paskolos 0, Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0, Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0, Mokėtinos subsidijos 0, Mokėtinos dotacijos 0, Mokėtinos finansavimo sumos 0, Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0, Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0, Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00 65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 66 Mokėtinos socialinės išmokos 0, Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0, Mokėtinos sumos pensijų fondams 0, Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00 67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0, Grąžintini mokesčiai 0, Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0, Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0, Kitos grąžintinos permokos 0,00 68 Pervestinos sumos 0, Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos sumos išteklių fondams 0, Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0, Kitos pervestinos sumos 0, Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla , ,15 799, Tiekėjams mokėtinos sumos -8,12-140,95 132, Mokėtinos sumos darbuotojams 0, Mokėtini veiklos mokesčiai 0, Gauti išankstiniai mokėjimai 0, Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai , ,20 666,25 7KL Pajamos , , ,52 70 Finansavimo pajamos , ,51-938, Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos , , ,44 Pokytis 8

9 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos , , ,74 71 Mokesčių pajamos 0, Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0, Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0, Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0, Grąžintinos mokesčių sumos 0,00 72 Socialinių įmokų pajamos 0, Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0, Pervestinos socialinės įmokos 0,00 73 Turto naudojimo pajamos , ,61-956, Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos , ,61-956, Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00 74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos , ,53 440, Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos , ,53 440, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00 75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos 0,00 76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0, Palūkanų pajamos 0, Baudų ir delspinigių pajamos 0, Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0, Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0, Dividendai 0, Finansinio turto perleidimo pelnas 0, Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 77 Kitos pajamos 0, Rinkliavų pajamos 0, Kitos pajamos 0,00 8KL Sąnaudos , , ,72 81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,00 82 Socialinių išmokų sąnaudos 1.602, , Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0, Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0, Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 1.602, , Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0, Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00 83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0, Subsidijų sąnaudos 0, Dotacijų sąnaudos 0, Finansavimo sąnaudos 0,00 87 Pagrindinės veiklos sąnaudos , , , Darbo užmokesčio sąnaudos , , , Socialinio draudimo sąnaudos , , , Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5.958, ,46 15, Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 4.194, ,38-726, Komandiruočių sąnaudos 430,00 432,04-2, Transporto sąnaudos 3.737, , , Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1.000,00 618,08 381, Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 405,66 405, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 0, Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , , Nuomos sąnaudos 0, Kitų paslaugų sąnaudos , , , Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 2.987, ,10 88 Kitos veiklos sąnaudos 0,00 89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0, Palūkanų sąnaudos 0, Baudų ir delspinigių sąnaudos 0, Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0, Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0, Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0, Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00 9KL Specialiosios sąskaitos 0,00 91 Nuosavybės metodo įtaka 0, Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0, Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00 92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0, Apskaitos politikos keitimo įtaka 0, Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00 93 Pelno mokestis 0,00 Pokytis 9

10 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,04 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,51 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,72 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,71 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 179,35 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 442,82 101,08 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,53 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P , ,53 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,26 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,46 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,46 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,38 IV KOMANDIRUOČIŲ -430,00-432,04 V TRANSPORTO , ,87 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ,00-618,08 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -405,66 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ I SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,93 SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ,00 I NUOMOS II FINANSAVIMO III KITŲ PASLAUGŲ , ,04 IV KITOS ,10 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,22 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 6.121, ,61 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P , ,61 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ -925, ,61 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -925, ,61 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 10

11 Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija Alytaus r. meno ir sporto mokykla, , Biudžetinė įstaiga Adresas: Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r. sav. Subjektas užsiima neformalusis švietimas veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 11

12 2 Apskaitos politika 1 Finansinių ataskaitų forma Finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais 2 Finansinių ataskaitų valiuta Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais-eurais 3 Nematerialusis turtas Nematerialus turtas apskaitomas pagal 13-ajame VSAFAS Nematerialusis turtas, nustatytus reikalavimus. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po turto pirminio pripažinimo pripažįstamos sąnaudomis. Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina didinama tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas 4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis turtas apskaitomas taikant 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą Ilgalaikis materialusis turtas. Šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Ilgalaikiam turtui priskiriami daiktai kurių vertė viršija 500 eurų. Įsigytas ilgalaikis materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikainai priskiriama už turtą sumokėta (mokėtina) suma ir tiesiogiai su turtu įsigijimo susiję išlaidos. Ilgalaikis materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Ilgalaikio Materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai Ilgalaikio materialiojo turto grupė naudingo tarnavimo laikas (metais) 1. Pastatai mūriniai Kiti statiniai Kitos mašinos ir įrengimai 5 4. Baldai6 5. Kompiuteriai ir jų įranga3 5 Biologinis turtas 6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 Atsargos Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS Atsargos. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data, atsargoms suteikiant kodą iš atsargų registro. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita 8 Finansavimo kontrolės tikslais sumos tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias BĮ pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo, turto pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis. Finansavimo sumos-įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. įsigyti ir finansavimo Finansavimo sumas sumos kitoms pagal išlaidoms paskirtį kompensuoti. skirstomos į: finansavimo Gautos (gautinos) sumos ir nepiniginiam panaudotos turtui finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais buvo pripažintos. 9 Atidėjiniai 10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) 11 Segmentai 25-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas Segmentai (toliau šis standartas) nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti. 12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos 13 Kitos pajamos Kitos pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos (įskaitant ir atliekamus darbus) ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 14 Sąnaudos 12

13 2 Apskaitos politika Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant i pinigų išleidimo laiką. 15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos 16 Operacijos užsienio valiuta 17 Straipsnių tarpusavio užskaitos 18 Kiti apskaitos principai Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. 13

14 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak Paskutinė praėjusio Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio Pastabos Straipsniai ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus diena Padidėjimas Sumažėjimas (-) apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką =4+5+6 A ILGALAIKIS TURTAS , ,32 I Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai 0,00 I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 I.5 Prestižas 0,00 II Ilgalaikis materialusis turtas , ,32 II.1 Žemė 0,00 II.2 Pastatai , ,45 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00 II.5 Mašinos ir įrenginiai 0,00 II.6 Transporto priemonės 0,29 0,29 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00 II.8 Baldai ir biuro įranga 530,86 530,86 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.147, ,72 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 B BIOLOGINIS TURTAS 0,00 C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,19 I Atsargos 500,50 500,50 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 500,50 500,50 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 II Išankstiniai apmokėjimai 0,00 III Per vienus metus gautinos sumos , ,65 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00 III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00 III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 565,49 565,49 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,16 III.6 Kitos gautinos sumos 0,00 IV Trumpalaikės investicijos 0,00 V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 695,04 695,04 IŠ VISO TURTO , ,51 D FINANSAVIMO SUMOS , ,19 I Iš valstybės biudžeto , ,42 II Iš savivaldybės biudžeto , ,65 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 IV Iš kitų šaltinių 455,12 455,12 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,15 I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00 I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,15 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00 II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00 II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 140,95 140,95 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos , ,20 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 F GRYNASIS TURTAS 3.600, ,17 I Dalininkų kapitalas 0,00 II Rezervai 0,00 II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00 II.2 Kiti rezervai 0,00 III Nuosavybės metodo įtaka 0,00 IV Sukauptas perviršis ar deficitas 3.600, ,17 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas , ,61 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas ,78 0, ,78 G MAŽUMOS DALIS 0,00 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES , ,51 Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 14

15 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka Straipsniai Pastabos Praėjęs ataskaitinis Padidėjimas Sumažėjimas (-) Praėjęs ataskaitinis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką =4+5+6 A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,04 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,51 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,72 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,71 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 0,00 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 101,08 101,08 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00 III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,53 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,53 III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,26 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,46 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,46 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,38 IV KOMANDIRUOČIŲ -432,04-432,04 V TRANSPORTO , ,87 VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -618,08-618,08 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00 I SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,93 SOCIALINIŲ IŠMOKŲ , ,00 I NUOMOS 0,00 II FINANSAVIMO 0,00 III KITŲ PASLAUGŲ , ,04 IV KITOS 0,00 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,22 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 5.164, ,61 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 5.164, ,61 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 0,00 G PELNO MOKESTIS 0,00 H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ , ,61 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00 J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,61 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00 II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00 Direktorė Dovilė Geležauskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Jolita Babaliauskienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 15

16 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Pagrindinės veiklos sąnaudos 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 1.4 Komandiruočių 1.5 Transporto 1.6 Kvalifikacijos kėlimo 1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1.10 Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų 1.14 Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto Kvalifikacijos kėlimo Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Sveikatos apsauga 16

17 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija Segmentai Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -430,00-430, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -405,66-405, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos , ,10 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -400,00-400, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -914,46-914, Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų , , Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos , ,00 Iš viso 17

18 PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Pagrindinės veiklos sąnaudos 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių 1.4 Komandiruočių 1.5 Transporto 1.6 Kvalifikacijos kėlimo 1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1.10 Socialinių išmokų 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų 1.14 Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto Kvalifikacijos kėlimo Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Sveikatos apsauga 18

19 Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija Segmentai Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -432,04-432, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo -618,08-618, Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų , , Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių -392,04-392, Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo -843,08-843, Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų , , Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Iš viso 19

20 P3 Nematerialusis turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 289,33 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 289,33 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje -289,33 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) -289,33 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Kitas nemateria 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 20

21 ID: D/L: P3 Nematerialusis turtas Straipsniai alusis turtas Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 21

22 :20:52 P3 Nematerialusis turtas Straipsniai Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 289,33 289,33-289,33-289,33 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 0,00 0,00 22

23 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Žemė Gyvenamieji Kiti Infrastruktūros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultūros vertybės Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,95 202,73 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) , Pirkto turto įsigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina ,88 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) ,83 202,73 7 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje ,50-202,73 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* ,75 9 Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį ,53 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma ( ) 10.1 Parduoto 10.2 Perduoto 10.3 Nurašyto 11 Pergrupavimai (+/-) 19,41 12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai 13 Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+12) ,37-202,73 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 18 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ( ) 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma ( ) 25.1 Parduoto 25.2 Perduoto 25.3 Nurašyto 26 Pergrupavimai (+/-) 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) 29 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) ,46 0,00 30 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) ,45 0,00 pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Pastatai 23

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau