Teismo praktikos rinkinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Teismo praktikos rinkinys"

Transkriptas

1 Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Konkurencija SESV 102 straipsnis Įmonė, su standartu susieto patento savininkė, standartizacijos organizacijai įsipareigojusi suteikti licencijas tretiesiems asmenims sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, t. y. vadinamosiomis FRAND ( fair, reasonable and non-discriminatory) sąlygomis Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi Ieškinys dėl patento pažeidimo Reikalavimas nutraukti veiksmus Reikalavimas atšaukti produktus Reikalavimas pateikti buhalterinės apskaitos duomenis Reikalavimas atlyginti žalą Su standartu susieto patento savininko pareigos Byloje C-170/13 dėl Landgericht Düsseldorf (Vokietija) 2013 m. kovo 21 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2013 m. balandžio 5 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje Huawei Technologies Co. Ltd prieš ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija), kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász ir D. Šváby (pranešėjas), generalinis advokatas M. Wathelet, posėdžio sekretorius K. Malacek, administratorius, atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2014 m. rugsėjo 11 d. posėdžiui, išnagrinėjęs pastabas, pateiktas: Huawei Technologies Co. Ltd, atstovaujamos advokatų C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, D. Geradin ir M. Dolmans, ZTE Corp. ir ZTE Deutschland GmbH, atstovaujamos advokato M. Fähndrich, Nyderlandų vyriausybės, atstovaujamos M. Bulterman, C. Schillemans ir B. Koopman, LT * Proceso kalba: vokiečių. ECLI:EU:C:2015:477 1

2 Portugalijos vyriausybės, atstovaujamos L. Inez Fernandes ir S. Oliveira Pais, Suomijos vyriausybės, atstovaujamos J. Heliskoski, Europos Komisijos, atstovaujamos F.W. Bulst, A. Dawes ir F. Ronkes Agerbeek, susipažinęs su 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada, priima šį Sprendimą 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 102 straipsnio išaiškinimo. 2 Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Huawei Technologies Co. Ltd (toliau Huawei Technologies) ir ZTE Corp. bei ZTE Deutschland GmbH (toliau ZTE) ginčą dėl su standartizacijos organizacijos nustatytu standartu susieto patento pažeidimo. Teisinis pagrindas Tarptautinė teisė 3 Pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos redakcijos Europos patentų išdavimo konvencija, pasirašyta 1973 m. spalio 5 d. Miunchene ir įsigaliojusia 1977 m. spalio 7 d. (toliau CBE), kaip nustatyta jos 1 straipsnyje, sukuriama bendra Susitariančiųjų Valstybių išradimų patentų išdavimo teisės sistema. 4 Be bendrų Europos patento išdavimo taisyklių, jam ir toliau taikomi kiekvienos susitariančiosios valstybės, kuriai jis išduotas, nacionalinės teisės aktai. Šiuo klausimu CBE 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta: Kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje jai išduotas Europos patentas galioja pagal tuos pačius reikalavimus kaip ir tos valstybės išduotas nacionalinis patentas ir jam taikomi tie patys reikalavimai < > 5 Dėl Europos patento savininkui suteikiamų teisių šios konvencijos 64 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyta: (1) <...> Europos patentas nuo jo išdavimo paskelbimo dienos kiekvienoje Susitariančiojoje Valstybėje, kuriai jis yra išduotas, savininkui suteikia tokias pat teises, kokias suteikia toje valstybėje išduotas nacionalinis patentas. < > (3) Europos patento pažeidimai nagrinėjami pagal nacionalinius įstatymus. 2 ECLI:EU:C:2015:477

3 Sąjungos teisė m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 10, 12 ir 32 konstatuojamosiose dalyse nustatyta: (10) Šios direktyvos tikslas suderinti teisės sistemas, kad vidaus rinkoje būtų užtikrintas aukštas, vienodas ir vieningas apsaugos lygis. < > (12) Ši direktyva nedaro poveikio konkurencijos taisyklių taikymui, o ypač Sutarties 81 ir 82 straipsniams. Šioje direktyvoje numatytos priemonės neturėtų būti taikomos su Sutartimi nesuderinamu būdu be reikalo varžyti konkurenciją. < > (32) Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir principų, kurie visų pirma yra pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje [toliau Chartija]. Visų pirma ši direktyva siekia užtikrinti visišką pagarbą intelektinei nuosavybei pagal [Chartijos] 17 straipsnio 2 dalį. 7 Minėtos direktyvos 9 straipsnio Laikinosios ir prevencinės priemonės 1 dalyje nustatyta: Valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjo prašymu teismo institucijos galėtų: a) įtariamam pažeidėjui nustatyti laikinąjį draudimą, skirtą užkirsti kelią bet kokiam gresiančiam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui < > < > 8 Tos pačios direktyvos 10 straipsnio Atkuriamosios priemonės 1 dalyje numatyta: Nepažeisdamos bet kokios žalos atlyginimo teisių turėtojui už pažeidimą galimybės ir be jokios kompensacijos, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos teismo institucijos galėtų pareiškėjo prašymu reikalauti taikyti atitinkamas priemones prekėms, kurios teismo nustatytos pažeidžiančiomis intelektinės nuosavybės teises, ir atitinkamais atvejais medžiagoms bei priemonėms, kurios daugiausia yra naudojamos tokių prekių sukūrimui ar gamybai. Į tokias priemones įeina: a) atšaukimas iš prekybos kanalų; b) galutinis pašalinimas iš prekybos kanalų, arba c) sunaikinimas. Vokietijos teisė 9 Civilinio kodekso (Bürgerliches Gesetzbuch, toliau BGB) 242 straipsnyje Sąžiningas vykdymas nustatyta, kad skolininkas turi sąžiningai vykdyti sutartinę prievolę laikydamasis versle nusistovėjusių papročių. ECLI:EU:C:2015:477 3

4 10 Patentų įstatymo (Patentgesetz, BGBl., 1981 I, p. 1), pastarąjį kartą iš dalies pakeisto 2011 m. lapkričio 24 d. įstatymo (BGBl I, p. 2302) 13 straipsniu, 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta: Šalis, kurios teisės pažeistos, pakartotinio pažeidimo grėsmės atveju gali pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo bet kuriam asmeniui, kuris naudodamas patento saugomą išradimą pažeidžia 9 13 straipsnius. Tokia teisė egzistuoja ir tuo atveju, kai pažeidimo grėsmė kyla pirmą kartą. 11 Pagal 2013 m. birželio 26 d. Kovos su konkurencijos ribojimais įstatymo (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, BGBl I, p. 1750) 19 ir 20 straipsnius draudžiamas vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje. ETSI normos 12 European Telecommunication Standards Institute (Europos telekomunikacijų standartizacijos institutas, toliau ETSI) yra organizacija, kurios tikslas remiantis ETSI darbo tvarkos ( ETSI Rules of Procedure ) 6 priedo ETSI politika intelektinės nuosavybės teisių srityje ( ETSI Intellectual Property Rights Policy ) 3.1 punktu parengti standartus, atitinkančius Europos telekomunikacijų sektoriaus techninius tikslus, ir sumažinti ETSI, jos nariams ir trečiosioms šalims, taikantiems ETSI standartus, kylančią grėsmę prarasti standartams rengti, priimti ir taikyti skirtas investicijas dėl intelektinės nuosavybės, susijusios su tų standartų taikymu, neprieinamumo. Todėl šiuo priedu siekiama standartizacijos, susijusios su viešu naudojimu telekomunikacijų srityje, poreikių ir teisių, kurias turi intelektinės nuosavybės teisių turėtojai, pusiausvyros. 13 Pagal minėto priedo 3.2 punktą intelektinės nuosavybės teisių turėtojams turi būti tinkamai ir teisingai atlyginta už jų intelektinės nuosavybės naudojimą. 14 Remiantis minėto priedo 4.1 punktu, kiekvienas ETSI narys, ypač vykstant standarto, kurį plėtojant jis dalyvauja, rengimo procesui, imasi būtinų priemonių, kad kuo greičiau praneštų ETSI apie savo su šiuo standartu susietas intelektinės nuosavybės teises. 15 ETSI darbo tvarkos 6 priedo 6.1 punkte nustatyta, kad tada, kai ETSI pranešta apie su standartu susietą intelektinės nuosavybės teisę, generalinis direktorius nedelsdamas siūlo tos teisės turėtojui per trijų mėnesių laikotarpį prisiimti neatšaukiamą įsipareigojimą būti pasirengusiam suteikti licencijas sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis, t. y. FRAND ( fair, reasonable, and non-discriminatory ), sąlygomis dėl tos intelektinės nuosavybės teisės. 16 Pagal minėto priedo 6.3 punktą tol, kol toks įsipareigojimas neprisiimtas, ETSI vertina, ar su atitinkamomis standarto dalimis susiję darbai turi būti sustabdyti. 17 To paties priedo 8.1 punkte nustatyta, kad jeigu intelektinės nuosavybės teisių turėtojas atsisako prisiimti tokį įsipareigojimą, ETSI aiškinasi, ar yra alternatyvi technologija; jeigu jos nėra, su nagrinėjamu standartu susiję darbai sustabdomi. 18 Pagal ETSI darbo tarkos 6 priedo 14 punktą vieno iš ETSI narių padarytas šio priedo nuostatų pažeidimas yra jo įsipareigojimų ETSI pažeidimas. 19 Pagal minėto priedo 15.6 punktą intelektinės nuosavybės teisė laikoma susieta su standartu visų pirma tada, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma pagaminti standartą atitinkančių gaminių nepažeidžiant šios teisės (toliau susietas patentas ). 20 Vis dėlto ETSI nekontroliuoja nei intelektinės nuosavybės teisės, apie naudojimąsi kuria praneša vienas iš narių, teisėtumo, nei jos sąsajos su standartu. Be to, tame priede nepateikta sąvokos licencija FRAND sąlygomis apibrėžtis. 4 ECLI:EU:C:2015:477

5 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai 21 Huawei Technologies, pasaulinio masto telekomunikacijų bendrovė, be kita ko, yra Europos patento EP B 1, pavadinto Sinchronizacijos signalo perdavimo sistemoje sukūrimo procesas ir įranga ir išduoto Vokietijos Federacinėje Respublikoje, kuri yra CBE susitariančioji valstybė (toliau patentas EP B 1), savininkė m. kovo 4 d. Huawei Technologies pranešė ETSI apie šį patentą kaip susietą su Long Term Evolution standartu. Kartu ji įsipareigojo suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis. 23 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašyme priimti prejudicinį sprendimą konstatavo, kad minėtas patentas yra susietas su šiuo standartu, o tai reiškia, kad kiekvienas Long Term Evolution standartą naudojantis asmuo privalomai įgyvendina patento techninę teoriją. 24 Nuo 2010 m. lapkričio mėn. iki 2011 m. kovo mėn. pabaigos Huawei Technologies ir telekomunikacijų sektoriuje veikianti pasaulinio masto įmonių grupei priklausanti bendrovė ZTE Corp., Vokietijoje parduodanti produktus su programine įranga, susieta su minėtu standartu, aptarė, be kita ko, patento EP B 1 pažeidimą ir galimybę sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis dėl šių produktų. 25 Huawei Technologies nurodė, jos manymu, tinkamą licencinio mokesčio sumą. ZTE savo ruožtu siekė kryžminio licencijavimo. Tačiau konkrečių licencinės sutarties pasiūlymų nepateikta. 26 Be to, ZTE parduoda produktus, kuriems taikomas Long Term Evolution standartas, taigi ji naudoja patentą EP B 1, tačiau nesumokėjo mokesčio Huawei Technologies ir nepateikė jai išsamios ataskaitos apie atliktus naudojimo veiksmus. 27 Remdamasi CBE 64 straipsniu ir Patentų įstatymo, pastarąjį kartą iš dalies pakeisto 2011 m. lapkričio 24 d. įstatymo 13 straipsniu, 139 ir paskesniais straipsniais, Huawei Technologies prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme 2011 m. balandžio 28 d. pareiškė ieškinį ZTE dėl patento pažeidimo ir pareikalavo nutraukti pažeidimo veiksmus, pateikti buhalterinės apskaitos duomenis, atšaukti produktus ir atlyginti žalą. 28 Šis teismas teigia, kad pagrindinės bylos baigtis priklauso nuo to, ar Huawei Technologies pareikštas ieškinys yra jos piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Jis pažymi, kad būtų galima remtis licencijos suteikimo privalomuoju pobūdžiu ir atmesti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, remiantis būtent SESV 102 straipsniu, jeigu būtų galima laikyti, kad pareikšdama ieškinį Huawei Technologies piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi; anot šio teismo, neginčijama tai, kad ši įmonė užima dominuojančią padėtį. 29 Tačiau tas pats teismas konstatuoja, kad nustatyti momentą, kada susieto patento savininkas pažeidžia SESV 102 straipsnį pateikdamas ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, galima vadovaujantis įvairiais požiūriais. 30 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad Bundesgerichtshof (Vokietijos Aukščiausiasis Federalinis Teismas), remdamasis SESV 102 straipsniu, 2013 m. birželio 26 d. Įstatymo dėl kovos su konkurencijos ribojimais 20 straipsnio 1 dalimi ir BGB 242 straipsniu, 2009 m. gegužės 6 d. Sprendime Orange Book (KZR 39/06) nusprendė, jog patento savininkas, pareiškęs ieškinį, kuriuo reikalaujama nutraukti patento pažeidimą, nors atsakovas turi teisę gauti to patento licenciją, piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, tik jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos. 31 Pirma, atsakovas turi būti pateikęs ieškovui besąlygišką pasiūlymą sudaryti licencinę sutartį, kuriame neturi būti sąlygos, pagal kurią licencijos taikymas ribojamas tik patento pažeidimo atvejais; šis pasiūlymas atsakovui yra privalomas ir ieškovas negali jo atmesti, nes atmetimas lemtų neteisėtą kliudymą atsakovui arba nediskriminavimo principo pažeidimą. ECLI:EU:C:2015:477 5

6 32 Antra, jei atsakovas jau naudoja patento techninę teoriją dar prieš ieškovui priimant jo pasiūlymą, jis privalo laikytis įsipareigojimų, pagal ketinamą sudaryti licencinę sutartį susijusių su objekto, kuriam teikiama licencija, naudojimu, t. y. apskaičiuoti savo naudojimosi veiksmų apimtį ir įvykdyti iš to kylančias mokėjimo prievoles. 33 Atsižvelgdamas į tai, kad ZTE sutarties pasiūlymai nebuvo besąlyginiai, nes jie susiję tik su produktais, dėl kurių pažeidžiamas patentas, ir į tai, kad ZTE nesumokėjo Huawei Technologies licencinio mokesčio, kurį pati apskaičiavo, taip pat nepateikė išsamios ataskaitos apie atliktus naudojimo veiksmus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad reikėtų atmesti ZTE galimybę pagrįstai remtis licencijos privalomuoju pobūdžiu ir dėl to tenkinti Huawei Technologies ieškinį dėl veiksmų nutraukimo. 34 Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konstatuoja, kad 2012 m. gruodžio 21 d. pranešimuose spaudai Nr. IP/12/1448 ir MEMO/12/1021 dėl Samsung išsiųsto pranešimo apie kaltinimus, kad ši bendrovė pažeidė patentą mobiliųjų telefonų rinkoje, Europos Komisija preliminariai teigė, kad reikalavimas nutraukti veiksmus yra neteisėtas pagal SESV 102 straipsnį, nes procedūra vyksta dėl su standartu susieto patento, dėl kurio patento savininkas standartizacijos organizacijai pranešė, kad yra pasirengęs suteikti licencijas FRAND sąlygomis, o pats patento pažeidėjas pasirengęs derėtis dėl tokios licencijos. Taigi aplinkybė, kad šalims nepavyksta sutarti dėl tam tikrų sutarties sąlygų turinio ar, be kita ko, mokėtino licencinio mokesčio dydžio, yra nereikšminga. 35 Taigi, jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taikytų tik šiuos kriterijus, jis turėtų atmesti Huawei Technologies ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, nes ši piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį, nes neginčijama, kad šalys pagrindinėje byloje buvo pasirengusios derėtis. 36 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas laikosi nuomonės, jog pagrindinėje byloje aplinkybių, kad pažeidėja buvo pasirengusi derėtis, o patento EP B 1 savininkė suteikti licencijas tretiesiems asmenims, nepakanka norint konstatuoti piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi. 37 Anot šio teismo, vertinant, ar su standartu susieto patento savininko elgesys yra piktnaudžiaujamojo pobūdžio, reikia užtikrinti tinkamą ir sąžiningą šalių, kurioms suteikti vienodi derybiniai įgaliojimai, teisėtų interesų pusiausvyrą. 38 Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad su standartu susieto patento savininko ar patento pažeidėjo pozicija negali jiems leisti nustatyti pernelyg didelio ( hold-up situacija) ar pernelyg mažo (atvirkščio hold-up situacija) licencinio mokesčio. Dėl šios priežasties ir dėl vienodo požiūrio į su tuo pačiu produktu susijusias licencijas turinčius asmenis ir pažeidėjus su standartu susieto patento savininkas turi turėti teisę pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo. Naudojimasis teisės aktuose numatyta teise savaime negali būti piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; norint konstatuoti piktnaudžiavimą, reikalingi kiti elementai. Be to, pažeidėjo pasirengimas derėtis nėra pakankamas kriterijus norint nustatyti tokį piktnaudžiavimą, nes šią sąvoką galima aiškinti įvairiai ir suteikiama pernelyg daug laisvės pažeidėjui. Bet kuriuo atveju, jei į šią sąvoką reikėtų atsižvelgti kaip į reikšmingą, tektų nustatyti tam tikras su kokybe ir terminais susijusias sąlygas, skirtas suteikti licenciją prašančio asmens sąžiningumui užtikrinti. Taigi turėtų būti reikalaujama prieš pradedant naudoti atitinkamą patentą pateikti konkretų ir priimtiną prašymą suteikti licenciją, kuriame būtų visi elementai, paprastai įtraukiami į licencinę sutartį. Konkrečiau dėl ūkio subjektų, jau pateikusių į rinką produktus, kuriuose naudojamas su standartu susietas patentas, pateiktų prašymų suteikti licenciją pažymėtina, kad šie ūkio subjektai turi nedelsdami įvykdyti įsipareigojimus pateikti ataskaitą apie šio su standartu susieto patento naudojimo veiksmus ir sumokėti licencinį mokestį. Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigia, kad pažeidėjas turi visų pirma suteikti 6 ECLI:EU:C:2015:477

7 garantiją, o ne iškart mokėti licencinį mokestį atitinkamo su standartu susieto patento savininkui. Taip pat reikia numatyti suteikti licenciją prašančio asmens galimybę leisti šiam savininkui sąžiningai nustatyti licencinio mokesčio dydį. 39 Tokiomis aplinkybėmis Landgericht Düsseldorf nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: 1. Ar su standartu susieto patento savininkas, kuris pranešė standartizacijos organizacijai, kad yra pasirengęs bet kuriam trečiajam asmeniui suteikti licenciją [FRAND] sąlygomis, piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kai patento pažeidėjui pareiškia ieškinį dėl veiksmų nutraukimo, nors patento pažeidėjas pranešė, jog yra pasirengęs derėtis dėl tokios licencijos; arba ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi prielaidą galima daryti tik tuo atveju, kai patento pažeidėjas pateikė su standartu susieto patento savininkui priimtiną besąlyginį pasiūlymą sudaryti licencinę sutartį, kurio patento savininkas negali atmesti neteisėtai nesukliudęs patento pažeidėjui arba nepažeidęs nediskriminavimo principo, ir patento pažeidėjas prieš gaudamas licenciją įvykdo jam tenkančius sutartinius įsipareigojimus, susijusius su jau atliktais naudojimo veiksmais? 2. Jei piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi prielaida daroma jau tuomet, kai patento pažeidėjas praneša esąs pasirengęs deryboms: Ar SESV 102 straipsnyje nustatyti specialūs kokybiniai ir (arba) laiko reikalavimai, susiję su pasirengimu deryboms? Ar prielaidą, kad toks pasirengimas egzistuoja, galima daryti jau tada, kai patento pažeidėjas tik apskritai (žodžiu) praneša esąs pasirengęs derėtis, ar patento pažeidėjas jau turi būti pradėjęs derybas, pavyzdžiui, nurodydamas konkrečias sąlygas, kuriomis jis yra pasirengęs sudaryti licencinę sutartį? 3. Jei besąlyginio ir priimtino pasiūlymo sudaryti licencinę sutartį pateikimas yra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąlyga: Ar SESV 102 straipsnyje nustatomi specialūs kokybiniai ir (arba) laiko reikalavimai, susiję su šiuo pasiūlymu? Ar pasiūlyme turi būti nurodytos visos nuostatos, kurios paprastai įtraukiamos į licencines sutartis aptariamoje techninėje srityje? Ar pasiūlymas gali būti pateiktas tik su sąlyga, kad su standartu susietas patentas faktiškai naudojamas ir (arba) įrodoma, kad jis yra teisėtas? 4. Jei tai, kad patento pažeidėjas įvykdo savo pareigas, kylančias iš išduotinos licencijos, yra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąlyga: Ar SESV 102 straipsnyje nustatomi specialūs reikalavimai, susiję su įvykdymu? Ar patento pažeidėjas privalo konkrečiai atsiskaityti apie ankstesnį naudojimą ir (arba) sumokėti licencinį mokestį? Ar pareiga sumokėti licencinį mokestį prireikus gali būti vykdoma suteikiant garantiją? 5. Ar sąlygos, kuriomis daroma prielaida, kad su standartu susieto patento savininkas piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi rinkoje, taikomos ir tuo atveju, kai kitos su patento pažeidimu susijusios pretenzijos (teisė į atskaitomybę, teisė atšaukti produktus, teisė į žalos atlyginimą) pareiškiamos ieškiniu? ECLI:EU:C:2015:477 7

8 Dėl prejudicinių klausimų 40 Visų pirma pažymėtina, kad šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant dviejų telekomunikacijų sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, kuriems priklauso daug patentų, susietų su ETSI nustatytu Long Term Evolution standartu, su kuriuo susieta daugiau kaip 4700 patentų ir dėl kurių šie ūkio subjektai įsipareigojo suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, ginčą dėl patento pažeidimo. 41 Nagrinėjant šį ginčą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kilo klausimų, ar ieškinys dėl patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama nutraukti veiksmus, pateikti buhalterinės apskaitos duomenis, atšaukti atitinkamus produktus ir atlyginti žalą, pareikštas su standartu susieto patento savininkės, šiuo atveju Huawei Technologies, šio su standartu susieto patento pažeidėjai ZTE, kuri prašė sudaryti licencinę sutartį, laikytinas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį, ir dėl to atmestinas. 42 Siekiant atsakyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui ir įvertinti, ar toks ieškinys dėl patento pažeidimo, kurį pareiškė su standartu susieto patento savininkas pažeidėjui, su kuriuo nepavyko sudaryti licencinės sutarties, yra teisėtas, reikia palyginti laisvos konkurencijos išsaugojimą, kurio siekiant pagal pirminę teisę, visų pirma pagal SESV 102 straipsnį, draudžiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, ir būtinybę užtikrinti šio savininko intelektinės nuosavybės teises ir jo teisę į veiksmingą teisminę gynybą, atitinkamai įtvirtintas Chartijos 17 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje. 43 Kaip savo prašyme nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, pagrindinės bylos šalys neginčijo dominuojančios padėties egzistavimo. Kadangi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateikti klausimai susiję tik su piktnaudžiavimo buvimu, reikia nagrinėti tik šį kriterijų. Dėl pirmojo ketvirtojo klausimų ir dėl penktojo klausimo, kiek jis susijęs su ieškinyje pareikštu reikalavimu atšaukti produktus 44 Pirmuoju ketvirtuoju klausimais ir penktuoju klausimu, kiek jis susijęs su ieškinyje pareikštu reikalavimu atšaukti produktus, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis dominuojančią padėtį užimančios įmonės, su standartu susieto patento savininkės, standartizacijos organizacijai įsipareigojusios suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, pareikštas ieškinys dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą arba atšaukti produktus, kuriuos gaminant naudojamas šis su standartu susietas patentas, laikytinas piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, draudžiamu pagal SESV 102 straipsnį. 45 Visų pirma primintina, kad piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį, sąvoka yra objektyvi ir susijusi su dominuojančią padėtį užimančios įmonės elgesiu rinkoje, kurioje būtent dėl šios įmonės buvimo konkurencija jau yra sumažėjusi; tokiu elgesiu, naudojant kitokias priemones nei lemiančias įprastą ūkio subjektų prekių ar paslaugų konkurenciją, sudaromos kliūtys rinkoje dar esančiai konkurencijai išlaikyti ar šios konkurencijos plėtrai (Sprendimo Hoffmann-La Roche / Komisija, 85/76, EU:C:1979:36, 91 punktas; Sprendimo AKZO / Komisija, C-62/86, EU:C:1991:286, 69 punktas ir Sprendimo Tomra Systems ir kt. / Komisija, C-549/10 P, EU:C:2012:221, 17 punktas). 46 Šiuo klausimu, remiantis nusistovėjusia teismo praktika, naudojimasis su intelektine nuosavybe susijusia išimtine teise, šiuo atveju teise pareikšti ieškinį dėl patento pažeidimo, yra intelektinės nuosavybės teisės turėtojo prerogatyva, taigi naudojimasis tokia teise, net jei tai daro dominuojančią padėtį užimanti įmonė, savaime nėra piktnaudžiavimas tokia padėtimi (šiuo klausimu žr. Sprendimo 8 ECLI:EU:C:2015:477

9 Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, 8 punktą; Sprendimo RTE ir ITP / Komisija, vadinamo Magill, C-241/91 P ir C-242/91 P, EU:C:1995:98, 49 punktą ir Sprendimo IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, 34 punktą). 47 Tačiau taip pat neginčytina, kad naudojimasis su intelektine nuosavybe susijusia išimtine teise, kai tai daro šios teisės turėtojas, išimtinėmis aplinkybėmis gali būti piktnaudžiavimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį (šiuo klausimu žr. Sprendimo Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, 9 punktą; Sprendimo RTE ir ITP / Komisija, vadinamo Magill, C-241/91 P ir C-242/91 P, EU:C:1995:98, 50 punktą ir Sprendimo IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, 35 punktą). 48 Vis dėlto, kaip savo išvados 70 punkte nurodė generalinis advokatas, pažymėtina, kad pagrindinė byla skiriasi nuo tų, kuriose priimta šio sprendimo 46 ir 47 punktuose nurodyta teismo praktika. 49 Pirma, kaip pažymi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šioje byloje nagrinėjamas patentas susietas su standartizacijos organizacijos nustatytu standartu, o tai lemia, kad jį naudoja visi subjektai, ketinantys gaminti produktus, atitinkančius standartą, su kuriuo jis susietas. 50 Dėl šios savybės su standartu susieti patentai skiriasi nuo patentų, kurie nėra susieti su standartu ir kurie suteikia galimybę gaminti konkuruojančius produktus, nukrypstančius nuo atitinkamo patento, bet neprarandančius pagrindinių tokio produkto funkcijų. 51 Antra, pagrindinė byla ypatinga tuo, kad nagrinėjamas patentas pripažintas su standartu susietu patentu tik dėl to, kad jo savininkė atitinkamos standartizacijos organizacijos atžvilgiu prisiėmė neatšaukiamą įsipareigojimą suteikti licencijas FRAND sąlygomis, kaip nurodyta šio sprendimo ir 22 punktuose. 52 Nors nagrinėjamo susieto patento savininkė turi teisę pareikšti ieškinį dėl veiksmų nutraukimo ar pareikalauti atšaukti produktus, tai, kad šis patentas pripažintas su standartu susietu patentu, lemia, kad jo savininkė gali neleisti pasirodyti rinkoje ar joje išlikti konkurentų pagamintiems tokiems produktams, taigi galimybę gaminti tokius produktus pasilikti tik sau. 53 Tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad įsipareigojimas suteikti licencijas FRAND sąlygomis sukuria trečiųjų asmenų teisėtų lūkesčių, kad su standartu susieto patento savininkas iš tiesų suteiks jiems licencijas tokiomis sąlygomis, šio patento savininko atsisakymas suteikti licencijas tokiomis sąlygomis iš principo gali būti piktnaudžiavimas, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį. 54 Darytina išvada, kad, atsižvelgiant į sukurtus teisėtus lūkesčius, dėl tokio atsisakymo piktnaudžiaujamojo pobūdžio reikalavimas nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus iš principo gali būti draudžiami. Tačiau pagal SESV 102 straipsnį patento savininkas tik privalo suteikti licencijas FRAND sąlygomis. O pagrindinės bylos šalys nesutaria, kokios FRAND sąlygos nustatytos šiuo atveju. 55 Tokiu atveju, siekdama išvengti to, kad reikalavimas nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus būtų laikomas piktnaudžiavimu, su standartu susieto patento savininkė turi laikytis sąlygų, skirtų interesų pusiausvyrai užtikrinti. 56 Šiuo klausimu reikia atsižvelgti į konkrečias nagrinėjamos bylos teisines ir faktines aplinkybes (šiuo klausimu žr. Sprendimo Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172, 26 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). 57 Taigi reikia atsižvelgti į būtinybę paisyti intelektinės nuosavybės teisių, įtvirtintą, be kita ko, Direktyvoje 2004/48, kurioje, remiantis Chartijos 17 straipsnio 2 dalimi, numatytos teisių gynimo priemonės, skirtos užtikrinti aukštam intelektinės nuosavybės apsaugos lygiui vidaus rinkoje, ir teisės į ECLI:EU:C:2015:477 9

10 veiksmingą teisminę gynybą, įtvirtintos Chartijos 47 straipsnyje ir sudarytos iš kelių elementų, iš kurių vienas yra teisė kreiptis į teismą (šiuo klausimu žr. Sprendimo Otis ir kt., C-199/11, EU:C:2012:684, 48 punktą). 58 Šis aukšto intelektinės nuosavybės teisių apsaugos lygio reikalavimas reiškia, kad iš principo iš šių teisių turėtojo negalima atimti galimybės kreiptis į teismą ir reikalauti užtikrinti, kad bus veiksmingai paisoma jo išimtinių teisių, taip pat, kad šiomis teisėmis besinaudojantis asmuo, jei šios teisės jam nepriklauso, privalo prieš jomis naudodamasis gauti licenciją. 59 Taigi, nors neatšaukiamas įsipareigojimas suteikti licencijas FRAND sąlygomis, kurį su standartu susieto patento savininkas prisiėmė standartizacijos organizacijos atžvilgiu, negali panaikinti teisių, kurios šiam savininkui užtikrinamos Chartijos 17 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje, esmės, toks įsipareigojimas pateisina jam nustatytus konkrečius reikalavimus, kurių jis turi laikytis pareikšdamas ieškinį pažeidėjams dėl veiksmų nutraukimo ar reikalaudamas atšaukti produktus. 60 Todėl su standartu susieto patento savininkas, manantis, kad patentas pažeistas, negali pažeidėjui pareikšti ieškinio dėl veiksmų nutraukimo ar reikalauti atšaukti produktus prieš tai jo neįspėjęs ar su juo nepabendravęs, net jei pažeidėjas jau naudojo minėtą su standartu susietą patentą; priešingu atveju toks savininkas pažeistų SESV 102 straipsnį. 61 Prieš pareikšdamas ieškinį atitinkamo su standartu susieto patento savininkas turi informuoti pažeidėją apie jam inkriminuojamą pažeidimą, nurodyti su standartu susietą patentą ir tai, kaip jis buvo pažeistas. 62 Kaip savo išvados 81 punkte pažymėjo generalinis advokatas, atsižvelgiant į didelį skaičių su pagrindinėje byloje nagrinėjamu standartu susietų patentų, neaišku, ar su standartu susieto patento pažeidėjas tikrai žinojo, kad naudoja galiojančio ir kartu su standartu susieto patento techninę teoriją. 63 Be to, kai pažeidėjas pareiškia norą sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, minėtas savininkas turi jam pateikti konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame būtų numatytos FRAND sąlygos, remiantis įsipareigojimu standartizacijos organizacijai, ir, be kita ko, konkrečiai nurodyti licencinio mokesčio dydį ir jo apskaičiavimo tvarką. 64 Kaip savo išvados 86 punkte pažymėjo generalinis advokatas, tuo atveju, kai su standartu susieto patento savininkas standartizacijos organizacijai įsipareigojo suteikti licencijas FRAND sąlygomis, galima tikėtis, kad jis pateiks tokį pasiūlymą. Be to, jei nesudaryta vieša standartinė licencinė sutartis ir nepaskelbta apie su pažeidėjo konkurentais jau sudarytas licencines sutartis, su standartu susieto patento savininko padėtis yra geresnė nei pažeidėjo, nes jis gali įvertinti, ar pasiūlymas tenkina nediskriminavimo sąlygą. 65 Pažeidėjas savo ruožtu turi priimti šį pasiūlymą paisydamas toje srityje nusistovėjusių verslo papročių ir elgtis sąžiningai, o tai vertinama atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes ir visų pirma reiškia, kad negali būti jokios vilkinimo taktikos. 66 Jei pažeidėjas nepriėmė jam pateikto pasiūlymo, jis gali remtis reikalavimo nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus piktnaudžiaujamuoju pobūdžiu tik tada, jei per trumpą laiką raštu pateikia su standartu susieto patento savininkui konkretų savo pasiūlymą, tenkinantį FRAND sąlygas. 67 Be to, tuo atveju, kai pažeidėjas naudoja su standartu susieto patento techninę teoriją prieš sudarant licencinę sutartį, nuo to momento, kai atmetamas jo pasiūlymas, jis privalo pateikti tinkamą garantiją laikydamasis toje srityje nusistovėjusių verslo papročių, pavyzdžiui pateikti banko garantiją arba sumokėti reikiamą sumą kaip užstatą. Apskaičiuojant šią garantiją reikia atsižvelgti į jau atliktus su standartu susieto patento naudojimo veiksmus, apie kuriuos pažeidėjas turi gebėti pateikti ataskaitą. 10 ECLI:EU:C:2015:477

11 68 Jei po to, kai pažeidėjas pateikia savo pasiūlymą, nepavyksta susitarti dėl detalių FRAND sąlygų, šalys bendru sutarimu gali prašyti, kad licencinio mokesčio dydį nustatytų nepriklausomas trečiasis asmuo per trumpą laiką. 69 Galiausiai atsižvelgiant, pirma, į tai, kad standartizacijos organizacija, nustačiusi pagrindinėje byloje nagrinėjamą standartą, per standartizacijos procedūrą netikrina patentų galiojimo ir to, ar jie susieti su jiems taikomu standartu, ir, antra, į Chartijos 47 straipsnyje garantuojamą teisę į veiksmingą teisminę gynybą, patento pažeidėjo negalima kaltinti, kad jis, vykstant deryboms dėl licencinės sutarties sudarymo, užginčijo šių patentų galiojimą ir (arba) jų sąsają su jiems taikomu standartu, ir (arba) jų faktinį naudojimą ar pasiliko galimybę tai padaryti ateityje. 70 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar nagrinėjamu atveju tenkinami minėti kriterijai, kiek jie, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, yra reikšmingi ginčui pagrindinėje byloje išspręsti. 71 Remiantis visais išdėstytais svarstymais, į pirmąjį ketvirtąjį klausimus ir į penktąjį klausimą, kiek jis susijęs su ieškinyje pareikštu reikalavimu atšaukti produktus, reikia atsakyti, jog SESV 102 straipsnis aiškintinas taip, kad su standartu susieto patento savininkas, standartizacijos organizacijai įsipareigojęs suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, pareikšdamas ieškinį dėl patento pažeidimo ir jame reikalaudamas nutraukti patento pažeidimo veiksmus arba atšaukti produktus, kurių gamybai šis patentas naudotas, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, jei: prieš pareikšdamas tokį ieškinį, pirma, informavo pažeidėją apie jam inkriminuojamą pažeidimą ir nurodė minėtą patentą bei tai, kaip jis buvo pažeistas, ir, antra, po to, kai pažeidėjas pareiškė norą sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, pateikė jam konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame numatytos šios sąlygos ir, be kita ko, konkrečiai nurodytas licencinio mokesčio dydis ir jo apskaičiavimo tvarka, ir pažeidėjas toliau naudoja atitinkamą patentą, bet nepriima šio pasiūlymo, kaip reikalaujama pagal toje srityje nusistovėjusius verslo papročius, ir nesielgia sąžiningai, o tai vertinama atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes ir visų pirma reiškia, kad negali būti jokios vilkinimo taktikos. Dėl penktojo klausimo, kiek jis susijęs su ieškinyje nurodytais reikalavimais pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti žalą 72 Penktuoju klausimu, kiek jis susijęs su ieškinyje nurodytais reikalavimais pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti žalą, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį dominuojančią padėtį užimančiai įmonei, su standartu susieto patento savininkei, standartizacijos organizacijai įsipareigojusiai suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, draudžiama patento pažeidėjui pareikšti ieškinį dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl jo veiksmų atsiradusią žalą. 73 Kaip nurodyta šio sprendimo 59 punkte, su standartu susieto patento savininko naudojimasis savo intelektinės nuosavybės teisėmis ieškiniu reikalaujant nutraukti veiksmus ar atšaukti produktus tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, gali būti laikomas piktnaudžiavimu, nes dėl tokių veiksmų rinkoje negali pasirodyti ar joje išlikti konkurentų gaminami standartą atitinkantys produktai. ECLI:EU:C:2015:477 11

12 74 Tačiau, kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, su standartu susieto patento savininko pareikštas ieškinys dėl patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti su jau atliktais šio patento naudojimo veiksmais susijusius buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą, neturi tiesioginės įtakos konkurentų gaminamų standartą atitinkančių produktų pasirodymui rinkoje ar išlikimui joje. 75 Todėl tokiomis aplinkybėmis, kaip pagrindinėje byloje, šie reikalavimai nelaikytini piktnaudžiavimu, kaip jis suprantamas pagal SESV 102 straipsnį. 76 Atsižvelgiant į išdėstytus svarstymus, į penktąjį klausimą, kiek jis susijęs su ieškinyje nurodytais reikalavimais pateikti buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti žalą, reikia atsakyti, kad SESV 102 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal jį dominuojančią padėtį užimančiai įmonei, su standartu susieto patento savininkei, standartizacijos organizacijai įsipareigojusiai suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, nedraudžiama patento pažeidėjui pareikšti ieškinio dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti su jau atliktais šio patento naudojimo veiksmais susijusius buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą. Dėl bylinėjimosi išlaidų 77 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia: 1. SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad su standartu susieto patento savininkas, standartizacijos organizacijai įsipareigojęs suteikti licencijas tretiesiems asmenims sąžiningomis, teisingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, t. y. vadinamosiomis FRAND ( fair, reasonable and non-discriminatory ) sąlygomis, pareikšdamas ieškinį dėl patento pažeidimo ir jame reikalaudamas nutraukti patento pažeidimo veiksmus arba atšaukti produktus, kurių gamybai šis patentas naudotas, nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, jei: prieš pareikšdamas tokį ieškinį, pirma, informavo pažeidėją apie jam inkriminuojamą pažeidimą ir nurodė minėtą patentą bei tai, kaip jis buvo pažeistas, ir, antra, po to, kai pažeidėjas pareiškė norą sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, pateikė jam konkretų licencinės sutarties pasiūlymą raštu, kuriame numatytos šios sąlygos ir, be kita ko, konkrečiai nurodytas licencinio mokesčio dydis ir jo apskaičiavimo tvarka, pažeidėjas toliau naudoja atitinkamą patentą, bet nepriima šio pasiūlymo, kaip reikalaujama pagal toje srityje nusistovėjusius verslo papročius, ir nesielgia sąžiningai, o tai vertinama atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes ir visų pirma reiškia, kad negali būti jokios vilkinimo taktikos. 2. SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį dominuojančią padėtį užimančiai įmonei, su standartu susieto patento savininkei, standartizacijos organizacijai įsipareigojusiai suteikti licencijas tretiesiems asmenims FRAND sąlygomis, nedraudžiama patento pažeidėjui pareikšti ieškinio dėl šio patento pažeidimo, kuriuo reikalaujama pateikti su jau atliktais šio patento naudojimo veiksmais susijusius buhalterinės apskaitos duomenis ar atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusią žalą. Parašai. 12 ECLI:EU:C:2015:477

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Re

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Re Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 Vežamų gyvūnų apsauga Ilgos

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. kovo 22 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Tiesioginiai mok

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. kovo 22 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Tiesioginiai mok Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. kovo 22 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Tiesioginiai mokesčiai Įsisteigimo laisvė Įvairių valstybių narių įmonių

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė po

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė po Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė politika Direktyva 2000/78/EB Vienodas požiūris Bažnytinių

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose Turinys 2 I. Įvadas: Europos civilinė procedūra..........................................................................................

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291 Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 206 straipsnis Skolos muitinei atsiradimas Prekių,

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618 Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 104-3701 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. IX-618 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. spalio 6 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Asmens duomeny

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. spalio 6 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Asmens duomeny Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. spalio 6 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Asmens duomenys Fizinių asmenų apsauga tvarkant šiuos duomenis Europos

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau