MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRUPINIŲ GYVENIMO NAMŲ PADALINIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRUPINIŲ GYVENIMO NAMŲ PADALINIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO"

Transkriptas

1 MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRUPINIŲ GYVENIMO NAMŲ PADALINIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO 2018 m. balandžio 11 d. Nr. V-54 Marijampolė Vykdydama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-267 Dėl Marijampolės specialiųjų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo IV skyriaus 12 punkto reikalavimus, T v i r t i n u Grupinių gyvenimo namų padalinio nuostatus (pridedami). Direktorė Viduta Bačkierienė Parengė Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Kupčinskienė

2 PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-54 GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ PADALINIO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų padalinys (toliau - GGNP) teikiantis socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis kaip iš dalies savarankiškas. nuostatus. 2. GGNP veikia pagal globos namų direktoriaus (toliau direktorius) patvirtintus padalinio 3. GGNP veikla vykdoma vadovaujantis skaidrumo, atsakomybės, informuotumo ir konfidencialumo principais, įgyvendinant korupcijos prevencijos programą. 4. Šie nuostatai reglamentuoja GGNP veiklos tikslą ir funkcijas, veiklos organizavimą bei vidaus administravimo kontrolę. II SKYRIUS GGNP VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 5. Svarbiausi GGNP tikslai yra: 5.1. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą Tenkinti psichologinius, socialinius, kultūrinius ir dvasinius kiekvieno GGNP gyventojo (toliau gyventojo) poreikius Padėti integruotis į visuomenę, darbo rinką, sudaryti sąlygas saviraiškai Sudaryti tinkamas sąlygas gyventojo kūrybiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams formuoti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti Ugdyti ir stiprinti gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį Rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų kokybės gerinimo programas bei projektus Sudaryti saugią, gerai sutvarkytą GGNP aplinką, reikalingą gyventojų kasdieniniam gyvenimui. 2

3 6. GGNP siekdamas įgyvendinti jiems nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas: 6.1. Suteikia gyventojams gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpina juos reikalingu inventoriumi Sudaro ir įgyvendina individualius socialinės globos planus kiekvienam gyventojui pagal įvertintus socialinės globos poreikius Organizuoja gyventojų darbinį užimtumą, darbinių įgūdžių ugdymą pagal jų galimybes Sudaro sąlygas gyventojų kūrybiniams-meniniams gebėjimams atsiskleisti per dailę, rankdarbius ir kt Moko gyventojus kasdienio gyvenimo buities įgūdžių, ugdo jų savarankiškumą Moko kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis Organizuoja gyventojų kultūrinį gyvenimą ir poilsį, išvykas į visuomeninius renginius Rengia ir įgyvendina paslaugų kokybės gerinimo ir neįgaliųjų integravimo į visuomenę projektus Organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas Užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka, paskirto gydymo tęstinumą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą, sanitarinio higieninio ir dienos režimo laikymąsi, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninėmis pagalbos priemonėmis Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus socialinės globos paslaugų teikimo klausimais ir imasi priemonių, kad jie būtų išspręsti Garantuoja racionalų gyventojų materialinių ir piniginių vertybių naudojimą, tvarkymą ir apskaitą Prižiūri pastatus, įrenginius ir komunikacijas, tvarko teritoriją Užtikrina saugias darbo sąlygas darbuotojams ir gyventojams. 7. GGNP turi teisę: III SKYRIUS TEISĖS 3

4 7.1. Gauti iš kitų globos namų padalinių dokumentus ir informaciją, reikalingą padalinio tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti Teikti globos namų direktoriui pasiūlymus dėl lėšų, reikalingų teikiamoms socialinės globos paslaugoms užtikrinti Dalyvauti globos namų valdyme Bendradarbiauti su kitomis institucijomis socialinių paslaugų ir administracinės veiklos klausimais Rengti globos namų direktoriaus įsakymų projektus Teikti globos namų direktoriui pasiūlymus GGNP veiklos gerinimui Turėti ir kitų teisės aktais nustatytų teisių. IV SKYRIUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 8. GGNP veikla organizuojama vadovaujantis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, metiniu veiklos planu, pareigybių aprašymais ir šiais nuostatais. 9. GGNP vadovauja Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų pavaduotojas socialiniams reikalams (toliau - pavaduotojas socialiniams reikalams). per parą. 10. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa gyventojams organizuojama ir teikiama 24 val. 11. GGNP dirba: Grupinių gyvenimo globos namų vyriausiasis socialinis darbuotojas (toliau vyriausiasis socialinis darbuotojas). darbuotojai) Grupinių gyvenimo globos namų socialiniai darbuotojai (toliau - socialiniai Grupinių gyvenimo globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai (toliau - socialinio darbuotojo padėjėjai). reikalams. 12. Socialiniai darbuotojai vadovauja pamainai. 13. Vyriausiasis socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus pavaduotojui socialiniams 14. Socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam socialiniam darbuotojui. 15. Socialinio darbuotojo padėjėjai tiesiogiai pavaldūs socialiniams darbuotojams. 16. Kasdien socialinis darbuotojas pamainos pasikeitimą vykdo, dalyvaujant pasikeičiantiems socialinio darbuotojo padėjėjams. Pasikeitimas fiksuojamas vidaus veiklos dokumente, patvirtintame globos namų direktoriaus įsakymu. 4

5 17. Nesant vyriausiojo socialinio darbuotojo (atostogos, liga, komandiruotė ir pan.), jo pareigas atlieka kitas globos namų direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas. 18. Darbuotojų pareigos, specialūs reikalavimai, funkcijos ir atsakomybė nustatoma jų pareigybių aprašymuose. V SKYRIUS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 19. Teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kokybės kontrolė vykdoma globos namų direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka. 20. Atliekamas socialinių paslaugų savivertinimas globos namuose nustatyta tvarka. VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 20. Socialinių paslaugų teikimą GGNP kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams. 21. GGNP nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai direktoriaus įsakymu. 5