yxx-xxvx-: Vietnamo karo bazę pačiame Vietname.; yra

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "yxx-xxvx-: Vietnamo karo bazę pačiame Vietname.; yra"

Transkriptas

1 The Lthuanan Daly News Publshed by The Lthuanan News Publshng Co Inc 739 So Halsted Street Chcago Ill H Ay market -600 AMERIKOS BAZARGANUI NEPATINKA REVOIJUCI NIC KOMITETO PRANEŠIMAI WWW? IRANO PREKYBOS MINISTRIS PAREIKALAVO $800 Už ŽIBALO STATINĘ THEHERANAS Iranas Irano premjeras Bazarganaspatyręs ape Irano Revolucno Komteto praneš mus vsuomene tuojau tekė mula Chomen atss- I tatydnmą Bazarganas negal pakęst kad valdžos vcepm nnkas būdamas Revolucno Komteto pmnnkas skelbtų žnas ape žmonų nutesmą Bazarganas nor kad tokus pranešmus skelbtų vykdytų valdža- o ne kok komteta Revolucno Komteto - pmnnkas paskelbė dv ž nas ape 7 o vėlau 8 žmonų paskyrmą mt Atsstatydnmo parejėkmas - t e k t as pačam mula Cho meh -bet jk >ud ėneprmtas Chomen pasžadėjo sutvar kyt kad atetyje komteto na ra neskštų j valsybės reka lus Chomen valdo be atsako myb& Tkruoju krašto^ valdytoju yra mula Chomen RevoIucno IratKF Kondreto narys bet js nenor mts atsakomybės už paytus veksmus Mvla Chomen nor kad Ba zarganas ofcala valdytų kraštr o pakatas- krašte y tų pats Chomen^ prsdengdam as Įtakngu mula Pabrangs Irano žbalas - --r-- Antraden Irano vąmža pa sgelbė kad j jau pradėjo ga mnt alejų užsenams Vsą elė žbalo bendrovų jų tarpe amerkečų gavo praenšmus Irano nauj valdo va nustebno užseno bendro ves ka paskelbė kad vena statnėlė alejaus kanuos 800 dolerų Ik šo meto Irano sta tnėlė kanuodavo 00 dole rų Toka kana daugel s krėtė Daugels pasyžę pk t bet ka patyrė naują kaną ta nussuko Irano atstova aškno kad dolers atpgo bet ka jems pasūlė pabandyt j pkt ta pasūlymas pas bagė Skelbs bokotą brangoms kanoms NEW YORK N Y Kelos ddelės alejaus bendrovės pa tyrusos Irano valdžos nusta tytą statnatės kaną nutarė Irano alejaus nepkt Vs supranta kad tranu re kalng pnga jų pramonė nu gyventa bet je netur tesės KALENDORfLIS Kovo 8: Beata Gaudvlė Va žgantas Nargens Saulė teka 6:24 ledžas 5:32 «Vėšus ls POTVYNIO PAVOJAI ČIKAGOS SRIČIAI Rokfordo mestu gresa 0 pėdų glumo potvyns CHICAGO Ka kurose IIlnojaus Indanos srtyse van duo upėse tebekyla potvynų pavoja tebeddėja Rock Rver Slėnu Rockfordo mestu gresa pavojus potvyno koko ne to mesto storjoje Rock Rver plauka per pat to mesto vdur PREZIDENTAS CARTERIS ĮSPĖJO DOBRYNINĄ DĖL KOVŲ ARTIMUOSE RYTUOSE WASHINGTON D- C Prezdentas Carters preš šskrsdamas Egptą Įsakė Flpnų karo bazėje esantems Amerkos karo lavams jų tarpe galn gam lėktuvnešu tuojau skubėt Persjos Įlanką ypa tnga Jemeno pakrašus Prezdentas preš šskrsdamas paskvetė sovetų ambasadorų Dobrynna jam pasakė kad Amerka laba susūpnus sovetų agentų tekamas gnklas Petų Jemenu pastarojo Įsveržmu šaurės Į Jemeną Petų Jemeno gnklavmas šo veržmass j šau rės Jemeną leča gyvybnus Amerkos nteresus Tas gnklavmas veržmass šaurę kenka alejus pr statymu Amerka todėl j yra pasyžus gnt gyvy bnus savo nteresus M O plėšt toką ddelę sumą Saud Arabja parduoda al jų toms pačoms kanoms nors gal jas truput pakelt Reka turėt galvoje kad Chmen sakė Irano vyrausy be neparduot Irano alejaus Izraelu Izraels turėdamas galvoje Izraelo Įtaką Įvaa me bznyje gal sukelt Irano alepaus bokotą Bazarganu laba rūp pn ga už alejų bet js turės paatslugus onų Oho upės vandehys vt kelas nuoladas ledus V AMERIKOS LĖKTUVNEŠIS IŠSKUBĖJO IS yxx-xxvx-: VAGIA SĄJUNGININKŲ DOKUMENTUS BRIUSELIS Belgja Ru sjos agentams pavyko papk t pngų trokštančą senmergę kur pavogė kels slaptus doklo Paveksle ma<wne upe plaukančus; kumelns pabėgo sovetų va domon Rytų Voketjon Svarbų dokumentų j negaj Įėjo švogt lxt kels lapus šsteigia LAIVYN snešė pardavė rusams I vakarus kartas perbėga BAZĘ VIETN JIE! rusa atsnezdan vaus sokelas atvejas pareškė kad ru vetų karų nutarmus Rusa ta o š Įstknmo Je ne KOMUNISTAI PAPIRKINĖJA IR VAGIA ĮVAIRIUS sa puls knečussveržusus rekalauja joko atlygnmo LAISVOJO PASAULIO DOKUMENTUS Vetnamą bet neko nepada j Tuo tarpu š Vakaru Rytus rė : bėgamej vsą laką galvoja už BANGKOKAS Talandas Iš šaurės Vetnamo Dabar aškėja kad rusams dbt atenančos žnos sako kad Vetnamo karo vadovybė pa baust Kjnją buvęs nepapras šaurus Atlanto Sąjungos ka sžadėjo gerbt knečų nutarmą šet š šaurės Vet ta lgas kelas ro vada mas premenų apnamo lest jems lasva šžyguot Vetnamo kara Rusa būtų padėję vetna- ssaugot nuo galmų sovetų vetoms galėjo juos užpult: rūpnamas kad nekltų mečams jegu būtųįj urėję šnpų joks konflktas karo bazę pačame Vetname; Knjos karo vadovybė yra atsarg Pafrontėn pa Vetnamo vyrausybė norėda-! Anksčau rusa užmegzdavo ryšus su vokečų karo vadosuntė ugnes nemačusus karus kad galėtų gnt bo ma patenknt rusus ledo so-; vygėo dabar jau pradėjo tajky suraukančus je būtu rekalo Pastraukmą gal st- vetų karo lavynu stegt sa- ts pre šaurės Atlanto karo vo bazę Danango uoste kludyt tk patys vetnameča vadu C VIETNAMO KARIAI NELIES BESITRAU- Manoma kad šų patabų už teks sovetų valdža Kova pasuošę trys ddel Amerk- s karo lava antrade no ryla šplaukė Arrnousus Rvtus Dals lavyno lko Flpnų karo bazėje bet patys grečausej jau šplaukė Indjos vanclenynų r užms pozcjas gy yy b n a m s Amerkos reka lams gnt Teko patt kad Saud Ara bja yra davus šaurės Jeme nu) gnklų kad patys jemenoca galėtų gnt savo žeme< š vvtu <- c sveržėlus Petų - Jomeno karus Prezdentas Parters skren da Egptą kad galėtu pas tart su prez Sodatu tolmes nas takos klausmas Penktaden susnks Izras l]o kabnetas naujems prez Arčau Chcagos Golden Mea Partero planams aptart Mdows East Chcago Heghts subdvzjos kur Deer Creek unoma kad prezdentas penkpokšns yra šėjęs š rbų gy faden tap pat sustks su Iz ventoja tebesgna tvenknų raelo kabneto naras t užtvaroms Chcagos upės kns juos kekt savo pozcatenančos žnos sako kad Į Izraels kaltna Eg>M upela letaus tpstančo Vokeča veda pastar-j ;s Apskačuojama kad prez snego va denu jau š ketvta šoms denoms Chado polc- takos Artmuose Rytuose kad mus su rusas Lufthansos skr Cartero argumenta paveks ja kara vetos gyventoja neo nuoladų Izraelu den pasekė patvnmo lyg dmams Rusją Izraeltus šžudė 800 musuhonų Pasta- Tvtnama kad WashnfftoNaujausas potvyns prasdė rej susžavėję Irano vykas nc Izraelu pasūlyta jo pre Shelby petname Inda lairobi KenjaIš Chado planavo pamt vyrausybę abejų vamvbju apsaugos su nos Lake apskrčo gale kur j paskelbt slamšką Chadą ku; Kankakee upė pralaužė žemė tarts be Begnąs mnėtą pa rane daugumą suo juo- pasakė Illnos pagalbos nelar ms plta tvenkn valdžos sūlymą atmetęs Daj^^ "rdža mėjse (emergency servce) de patarmu ape 300 šemų savo d nepastks Amerko-F pa partamento dektorus Ere Kad švengtų perversmo be noru lakna šskėlė ko sava žadu nora bnnka užtvenks pra Jones Ka kure bzna ypač rekalngo kraujo pralejmo slaužmą Lake apskrtes crv- esantej arčau upės vsus ver polcja kara šoms deno DEG A t T <TOKA BETEKA nės gynybos kordžnatoraus tngesnus rengmus š aplnų ms šžudė 89 musulmonų Donald Zsoff pranešmu Kan aukštų škėlė aukščau CACO IH Ddelės trans kakee upė jau pasekė vandens Patvnuoscš šuo metu upės Dvejų unjų vada panau yra Des Planes Illnos Mack porto bendrovės neturėdamos 84 pėdu paklmo rekordą d oda m neaškų lakotarp ban pakankama degalų retna -a dvem nčas aukščau kap pra- naw Fox Iroquos Oho do traukt j unjas Chcagos sa Illnos-Mchgan Kanalas vo kelone- j Įvaas Amerkos jus pavasar kuomet šm vvaldybės bnnkus Potvyn vandenu ka kur su vetas ta namų aptvnę U S gadnus požemo kablus Chca Skrdmų skačų geroka su Armjos Inžnerų Korpuso s gos srtyje ape 6000 klentų te Vetnamo valdža ledo ru mažno Unted A Lnes tknmu Rock Rver patvnmo lefona antraden nevekė pra smm pastatyt ^ddelę karo la tenka laukt vėl anda po Delta A Lnes kelos k nešė Bell Telephon Co vų Lazę Danango srtyje savatės Blogausose sąlygose ns bendrovės randas Rockfordo gy Illnos Transport acjos dekur skrsdavo dvejų ar tr ventoja mesto ka kure re- p-to pranešmu dalms yra ap- jų bendrovų lėktuva dabar - Sovetų lėktuva deną zdencna bzno dstrkta tvnę kela plenta Chcagos! «skernda tk venas <«T nakt veža karo medžagą VetTen potvyns bus gretu laku srtyje: ranka Pakc Add-!namo -arjans Iš Sovetų Sąjungos štrukusoj Juodvalų semo Iš Praetą savatę sūrelu seks 0 pėdų vandens pak- son Elmhurst H&ncver Park kaės dešnę matome Lorane Juodvalytę - Vacekau tos kelonės Į Europą Art lmo žmonės gyveną upės Hghland Park Palos Park muosus Bylu o dabar suma skenę seser Berta Juodvals Jqhn Juodvals jo žmo potvyno gresamoje lygomoje Palos Heghts ka kurose Du Kosygnas- spėjo Knją žntos kelonės j r pačoje Ana Valerja Juodvals JonasVacekauskas w tur grebts premonų apsau- Page Wll apskrču vetovė- dėl galmų sparegojmu nerkoje^getyą :rte Laos :-vrf»t<^t?rfavo Ab VSK^s jaus stoką jo brangumą got savo nuosavybe -af namus Chade šžudyta 800 musulmonu

2 MODERNUS SAPNININKAS EITE IR MUSĖS Dvj musės skrst svetmas šales norėjo Kelautojos ten kalbno Btę: Papūgos ape tas šals gero prkalbėjo Įte to g Musėms apmaudu pktą lkžd rek užgaulų joms patt karčų Ka tėvškėje savqj jas varo š svečų / Ir g štap (ar žmonėms negėda Koke bet je kestuola): Ka jos gardžuots saldumynas puola Ant3aruoštŲ stalų aplnk kuruos susėda Je sūko vožtuvus tasė O lūšnose vora jas žudę-basa Lamngos jums kelonės! - sako Btė O man bet savam krašte patko: Vsų man melę teko už korus pelnyt Se ven kamečų ddkų Jūs skrskt kur patnka K Venap vsur jus pastnka Nebūste ten jūs laukamos mednga Nebuvusos nčnekur naudngos Vora g džaugss lauka jau sena Jūs tena tf V ~ "^=- -S~ Pagal seną letuvšką sapnnnką (Tęsnys) ---fl n <7 / J IM Mtt? PIRŠTAS: nudegntas arba nušutntas nuosto la pjautas lūdesys jo netekt ddel nuostola Matyt ranką su šešas arba daugau pštų lamė šemoje jos preaugls! PIRŠTINĖS reška garbę je jos odnės gražos lamė suplyšusos ar sulopytos vsoke nege ruma PIRTIS sapne reška prešnga: vetoje svekatos lgą Tas pat yra sapnuot voną ar joje maudyts PIŪTIS reška naudą turtą paut su dalgu geras pelnas arba užbs su ranknu pautuvu nuostola PIŪKLAS be kt stalaus ranka reška naudą gerą gyvenmą PLAKIMAS neko gero nereška druomenėje vsuomenėje tk vadus ben glėbus rodos rtas ar bučuo Nanfngas kas savas bas tėvyne PLAUČIAI: je svek lamė turtas svekata jas Tasa lengva neatssks nuo jos; je lgot arba slpn vaūs negeruma Aš pyktelėjau ant pelų su O kas naudngu būt rekalą pamynė barau sakydama: Lauktės < Dėsto RIMAS KERIMAVICIUS PAUKAI juod susvėlę reška nelamę graža Ta svetma šals vtxxe tą vlos: galuots ne vetoje Kotrė nor sušukuot melę je je slenka neteks gero drau Mažau ten panekos turės be pletybės pamegot go o je juos negal sušukuot nebagam gnča Pelės šsgando Baltoj pelė Neapmaud ten nekam jo tuštybė bylnėjmass tesmuose balt plauka šladumas be do geras bnnkas Poka tuojau lndo Kotre burną o l Iš GYVENIMO (J A Krylovas PASAKĖČIOS 03 pasakėčų lstruotas rn- turto švastymas ypač dėl melės rekalų plaukus kp plkoj šsklėtė sparnus lg čo mėgdavo atsgult keme po ššknospams nulėkė pre klė- knys vertė J Valats kana $4 gaunama Naujenose) \ ĖLIŲ BEI VELNIŲ t lūdesys nelamės bet skust juos yra nauda Tu klevu Pabudntas vsuomet ap ponas Nermarčau gret atskeldavo edavo pre Ues lr >ahn0 rėt plaukus ant rankų ar ant kojų yra gera tk lgo laka vėles veltada supratau kad ten Tesa ddej brola gas bo Veną deną pokačo la nams Garbnuot plaukus yra pavojaus ženklas bet drauge gyveno mašės ne pelės bet vėlė ąu-vėlnu Ba- netur ntencjos lasvnt tk ku praėjus nuėjau pažadnt juos garbnuotus turėt garbė turtas Moteršk jje juodej nor nubaust nesusvajaanaus gė pasakojmą AnnaEenė pamačau kad ape jo vedą bė s Tesą pa-j Įplauka reška passekmą melėje melę šemoje J šmotels lasvntcjus DĖej nubaus ma gnėja balta plaštakė: kartas crau: vėlės { uv žuosus es fanou bet lalend bumą vėl šlend Man PLAUKTI arba plaukyt švarane vandenyjed oboįe gvvesvntoja tur palkt ramybėje PELĖ IR BLUSA beveznt plaštakė paklo nu delė lamė drumzlname daugr Yėgenmų nuskęst kam bodus Kol to nebus dde Būdavo: vė lėkė pre obels Tuo tarpu vak Tarptautnų jnų agentūra j žyguos tolyn papečkyje? o velnas neužtarnauta bausmė arba nelafhė vy-/ - ; > : pažadnau Js gret atskėlė skelba kad venoje arabų ka lės būdavo nuėjo pre bo PLIENAS yra tvtybės smbols j perlaužt ralystėje šsvystė žmogėda pe Pranešma skelba kad k užega Pagal le Bet vaks neramus: lė sukandžojo Angljos am- na pasekė Raudonąją upę garbjnga pergalė lest pleną tvta padėts tarnyy ta nakažko markatnas kažko jaud Bastonu ambasados larnao- P - boję arba vsuomenėje je pleną negal sulenktsau nos j Ka Kao Bang yra jų valdžoje Magaryčos tojus jauna l goks nesėkmų > t jau artnas pre Kvong Nek žna paskldus Londone Tą nakt sapnuoju aną baltą La Kov Ldng Sen Ka š ž PLIKIU būtbūs pajuoktas je galva plkanepa Aš su vėlė- plaštakę J passakė esant Ka- doneča suaukavo pųgų na passkelbs ddej brola gyvenau 0 zmero vėlė pyko kam aš a- pko spąstus pasuntė q Trump sjonėla jaunoms vyks sumanyma plka moters vargas o vyrasd bus anuose mestuose sstprkartac sus- ėmus jos Kazmerą Dabar j bjon motnoms tk tuo nepatogūs del pnga arba turtas Kta žna skelba kad žema-u^ gudrume- esant be preglaudos p: - kad ju nepaseka vaka ban- PLOTKELĖS Kūčuose reška šemos lamę šap Aš sapną nekrepau dėme Sjbje paprasfcjtrlųsa šsvystė] Pažūrėsm ddesems ^stovėt ar so bet j nedavė ramybės: pa žmogėdą sukės^žojo kėlė-brolams sekss \ yj pradėdam pmuosus žngs- bet kurą deną apkalbas ta žemaču 4J šmots sodė antra nakt treca Tre"gamtos tyrnėtcųj Į nus PLOVIMAS drabužų ženklna_ gera passekmą Čkagoje tarp žemačų pra čą deną lepau vaku gult šmtus parodymu š & JAV ambasadorus pre vsuose rekaluose tk vsuomenėje reška nesan-» >ra knyga per 400 pus- pokačo po klevu Js atgulė o sdėjo sąjūds padėt tėvjmės Tarybns vazdels Jungtnų Tautų Andrew Young takas š gyvenno vėlu be aš vezėjau kas bus? Kap tk žemačams šgaudyt blusas! pavadno Islame respublką r nų kurą šledo lakrašts js užmgo šūžtojo tuojau at Kt žemača rengas krepts Kelevo 9 nr žnose š oku pulsuojanča kultūrne jėga PLŪGAS yra produktngo bo smbols reš L:etuva\ Čkagoje 903 m lėkė ana plaštakė pašmukšt Žemačų Klubą kad ans ta puotos Letuvos dėtas toks vazdels tlpęs Valstečų la o Chomen paskelbė šventuoju ka daug gerų dalykų ypač je js tave nukreptas tk uo rašnu Basanavčaus pa bumą Tada perstkrnau kad msja vadovautu g pona prezdentenė rytojaus kraštyje : je nuo tavęs yra nusgręžęs reška nepassekmą žymų nekartosu negvl- plaštakė Kazmero vėlė deną Senato komtetu pareš Daug metų Martynas Pnkus -Ktą kartą kestesns densu o rašysu ape jo nepapoltnė mašats PLUNKSNA rašomoj passekmas moksle bal dbo kolūkyje veternarjos sa kė kad rs tur protnų pro nuotyks vyko tęsa pasako sebės vėlų velnų santy Pmej šlasvntoja sus ntaru Atėjo metas užtar blemų jmą Armalenė Mačau kap tos paukščo plunksnos džaugsmas juodos lūdekavmus?-lano jaunystės metas Al vėlė žadė su velnu- Bet ta bu kto su pastarasas Kambo- nautą pdls Pasaulyje vss kyla naujų sys būt paspuošusu plunksnoms tolma kelonė da šlasvnt š savųjų; Susnko specalsta ben vo ne Kazmero vėlė o mergės sėdžų premestyje pre Kalva krzų ka Amūesty Internato- turėt sparnus skrst aukšta passekma suma komun stų valdžos o dabar k draba profsąjungos kom ta vyko pokačo Kotrnos rjos kelo Armalų ūks na atkrepė savo dėmes ape nymuose baltas plunksnas Plėšyt geras užbs t šlasvntėja takos pre jų teto atstova Martyno pagerbt laku Žmogaus tesų laužymą Ame Ka Armals mė ūk valdė Ar dovanų plunksnas gaut garbė pngakalo Buvo b oga gyvent sa Gėlų vardn lakrod atmn apratėjus rūtų Kotrė malenė sūnų šledo kunkoje Matele Mnneapdo te s Pat Armalenė pa- žel ten pat atgulė užmgo vųjų vadžoje be pre lasvn ča tekė smas panegė tesę panele Ln PLYTOS reška turtą jas dėlot laba naudn I tųjų blogau Kur dngt? Užvs smagausa gdėveka š jos burnos šlndo da Km-Sano Petersen pakest gas bas plytų mūrnnką matyt -aplankys geras Id katalkė Tag ta Anna Kur užtarymo eškot? t kolūko pmnnko žodžus: balta pelukė bėgoja ant krū savo pavardę j Lnda Elzabeth aė štap pasakojo ape vėles V k ~ ^-drau^ Plytnė yra turtngumo gero gyvenmo be Dar maža metų praėjo ka tnės Iš kažkur atbėgo kta pa velnus: Tau Pnkau vsuomet du dal Druslla HoUvXv Sakom! vsokeropo passekmo smbols Kžperetą \esarą buvau prasta plka ]>elė Ir juodv ten ven vetnameča šlasvno rys bus atvos Rekės krep Km Sanp Manoma kad bylą pasamdžus vak vardu Kaz- pradėjo galuots (žast) _ vena petnus brolus dabar ddej ks padėsme PONIA arba graža apsengus moters neko ge brola lasvna š-aurtėčus hėg kta gen Kartas suskmb lnksmo būkol ddelų bėdų ne tol perms Cvl Lbertes Unoft ro nereška tk ntrygas apkalbas kalbėt su joms nevarote Martynas kontoros du Cvlnės be žmogaus te nustojmas garbės> barts negeros žnos tapt rų Tačau kartą vdury laltos sės atsdūrė laba blogoje padė pona gret praenant lamė žemos susgo karvutė tyje po perversmo Irano sla Pmnnke kabnę mškoje respublkoje kurtojoj POPIERIS reška lūdes bet rašyt ant jo gestltšč Į to tarpdtuyje stovėjo Martynas; pagal Koraną vagms tur būt I Toks rekalas Ar negalė nukstos rankos o svetmote- ras ženklas dbt poper naudnga dbamas tumėt duot mašnos karvute rauk)j a užmušam akmen bas vsuomenėje pavėžėt ms Izraelta užmtoje tertor POPIEŽIUS reška lamngą atet gyvenme^ kal Pnkau - šssuknėjo jose tokų tesų neprpažsta bėt su juo lnksmybė Sapnuot kad kanaudnką š pmnnkas- - Pats juk santa Amerkoje krmnalas per rnko popežumpralamės tesme užvestą bylą preš ras suplk vastų gal posveks gyveno juodą deną ka 20 msavo artmą gmnat arba tos pats organzacjos Su mašnoms dabar struka daug žadants Wllam A Dou nar Nepyk būk žmogus Užek po glas š Lousvlle mesto vyk poros denų > dydamas savo sumanymus k PORTRETAS arba savo pavekslas yra lgo gyve Nelndo Martynas "daugau šo galvą plausyklos langą nmo pažymys bet gaut dovaną savo arba keno nors aks pmnkh "Sutko va- I ten paskorė j kto portretą saugoks kad nebūtum suvedžotas aruėčoj; Jc uko «Tas gana kesokas Maga- ba apgautas dšenėn TyčAs užbagu A Gusfeako e Bū- žn fbus daugau) re sėrašču Žmogškoj šmnts š rnknu Saulės šermenys: MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS - 3 Gatvų Žubrsths ;os gatvėms csr Randa kurms p žemėms kelą LakHngėlė - palamą gesmes 6 mes eškom kekame dalą O mes eškom pasaulo esmės v atnėc žnnr / ta p a -4j-fr-el s a m na; wgaftaku d nes klauso bejdr lemenėms Gręžam žmogų atomo šd Smegam -«lg>n vsaon ddoa X tamsa m k u fa kurs ty!ą tegd Ir rv5 kū 5 o sugptę przdžon - žrfcn čfjjt moter l:era AryT ptūr^na šertfc galvose X preš mt paskelbame tesą: "t-ncgam kūne avnėąa <Ma" barsto CSV?? NAUJIENOS CHICAGO I ML Thursday: Mfcrch IfZĮp

3 e Išvertas letu-ų kalboj) t bumą pla vandens t\e : jovalą rašytna: Sąjunga ve-kada mūsų nteresa rekalauja ka jus narams bcmlrmta bau-j vešo ape la kas matyta pra jaut M-ro<lnėje spaudoje Bet nešmo Grands dalyvavo patuose 363 m gruodžo men 2 d kap be" lsvs saknvs lks v- Juk tebeveka ševjos vek vyko organzuojamo šokų ra šokų festvaluose: letuvų sa beprasms Juk sąjungos na snų sustarmas kad centrn telo repetcja kurcje dalyva švedų čekų latvų lenku ra rašo savo ncatyxa arba organzacjų vadovybės ją vo 2 šokėjų: 7 mergnos 5 Dalyvavo Amerkos aukšlesnedakcjų pakvest Kap gal atsakng nara =u okupacnės vyra Jų neužteko net venam ųjų mokyklų mokytojų suvažaper ta sąjunga vekt? Ta sve valdžcs paregūnas alkūnė YMCA kultūrnėse ratelu Suyt Organzatore vntuose tmų nuopelnų savnmass h ms nestrntų Irena Smelauskenė nenusm programose Amerkos HI club jegu yra pgrndnė veka Iš pamatą graunamas pas nė kvetė repetcjas me šmto metų sukstes mnėjme koka bus nepagrndnė? > tkėjmas pradėjus sėl Įtatų gale jau turėjo 25 šokėjų Chcagoje rengamose derlaus Tas pat ckuraras paskelbė mus nesantaką p<»ztyvųjų grupę Vaną pasnko - Gran- šventėse tap pat šoko WGN ktą kestenybę: vsa elė jos nepoztyvųjų skrynngas ABC televzjos jcgramose narų poztyva produktyva Keno nauda dbama? Grangs ne ven tk šoko 97! Grands augo sparča Daž veka šoje letuvškoje med m pastatė letuvškas vestuves Ckulare rašoma: d? n pasodyma letuvų nele juje Kas taj per toka mar dalyvavo trečojoje danų barlnėje letuvų perodnėj: tuvų rengnuose ger žūrovų dra letuvško bo srts: me šventėje spaudoje paseškė nemaža š atslepma vlujo jaunuolus dją? Kas ta per tapatng a- 5-kos metų egoje Grands evu žemnanču špuolų jungts Grand Mnnt 5-kos pbūdnna: poztyva turėjo 2 savo šokų koncertų ča jau takoma redakcjų metų veklos sukakt Grands "produktyva? Svestas sves- Irena Smelauskenė jos vado aųjanas Gr andes ansambls Chcagoje špldė 25 ktas vekmo kontrolę kaltnant beujegu negal ppjsdžuot me luotas? Vanduo vandenngas ddesnes ar mažesnes šokų pro Idrybems Ar redakcjos to tų skačum auksnu ar sda Panašaus mandrumo korespon gramas kos jau žoplos kad pačos nebrnu jublejum ta verta ga kalą režsavo Julus Baluls decjas redakcjos taso o š ;susgaudo kur yra žemnantalknnka l ddžuots atlkto bo kra Juozas Valentnas Tekstą pa IŽS Centro valdybos ckulu tej ševus špuola c kur ču O tą krat sudėjo per 5 ra matvl praledo be korega Joks šokų ratels negal šs ruošė pat Grandes vadovė Ire tų špuolų nėra? Redakcjos metų Grandyje dalyvavę 583 lakyt be talknnkų Svarbau na Smelauskenė savo bą atleka be LŽS Cen jaunuola vadovė mokytoja ŠuJ metu Grandyje yra 6> sa reka muzkanto - akordeo šs saknys yra tkra nsnua tro valdyb pastabų jos žūlų Teku būdu ckularas P j vsško neko nevekmo :d Irena Smelauskenė nsto- Nuo (trandes skūrmo sekėja Je tur savo valdybą per vsus metus Letuvų žur ė vešo nagrnėjmo cjų pynava Pasakus vsa e špuolų preš redaktorus Ar Nuo Kanados akordeonsta : Ąžuolas kura suo: Lnas Rmkus Al- nalstų sąjungos centro valdy paspyktnmo šsšokmas D lė narų Centro v suskstė sa ta dėl poztyvų špuolų vyk k Brazljos Stelmokas Algmantas Ingau- vdė Baukutė Fausta Bobna- ba nutarė -pasgarsnt Vsus vos bendrabs VM jau at vo narus pagal savo nuomonę sta už Centro valdybos po ns Petras Kvėnas Ramundas tė Rasa Malnauskatė Sgtas paskyrus larpusave krepė j ta dėmes Naujenos svekas šaušuotas avs Va sėdža kurnes nekveča de Kek kartų Grands dalyvavo Edvardas šlkača Petras Vaznels Irena lranskevčūtė! melu trnča rnktų rarų Išgyven- gal glau pažvelgs Ir kur g e dnas ne vs nara tkta jų mokratška šrnktųjų valsybos Įvaose programose letuvų Blekys o šuo metu vėl yra A Valdemaras Sadauskas dals poztyva veka o kta narų? O dabar jau bevek vs rengmuose sunku suskačuot Ypač stprų užnugar Gran dnmu Centro valdyba šledo nama? StemSkas Bet verta pamnėt švykas < > dža suo globos komtetas kestą ckularą kur davė Ckularas ta prmas šle dals veka ne poztyva! Ta demokratška rnkt nara jų yra daug Š jos: MortreaGrandes vekla nepaslenk-j Ta šokėjų motnų sambūrs spauda Ka kure spaudna vas Centro valdybos bandymas apkatnmas garbės plėšmas kanddata pabėgo ls Torontas št Cathernes no ven šokas- Rekėjo dau- kuram jau elė melų vadovaukažn ką pasakyt parodyt Kap reka suprast pozty Ik šol vsuomenė nematė Hamltonas St Lous Mhvau- gau klų mennų srčų talk-!ja Irena Kraučalūnenė Kt lnos Kupstatės Juozės Va savo profesnus sugebėjmus va nepozty va? Kur tų CV narų raštų rodančų ją kee Kencsha East Chcago nnku Rengants dalyvaut jk-to nara yra: Žana Pocenė čūnenės moknė J seka jų pė Tap nuėjo" tkta šunms seko supratmų šašknmas? Slap žurnalstn pranašumą preš re tose Centro valdybos bylose? dakcjas Grand Rapds Clevelandas De nu šventėje Grand paruošė se-j Butė Lntakenė Regna Ku- doms stengas šokyje šla-unautt Tas ckularas yra nepoztytrotas Urbana Baltmore Los suo Bernarda Statant letuvs- čenė Elena Motušenė kyt tautškumo charakter- St Aškėja š ckularo letuvų Narys sakysm moka naro Angeles Indanapols Hot kas vestuves muzkne dala lzuot žadma yra ktas daly kalbos blogas žnojmas; Rašo mokest lanko spaudos balus vus spaudos lasvės demokra Sprngs New Yorkas Gran vadovavo Audronė Smonaty kas Repertuarą parenka I ma: pagrndnė Sąjungos ve o gal js Įrašytas slaptą ne- tjos neprpažstančo elemento šsšokmas Veklus žurnals ds pasekė Petų Amerką tė Gažūnenė Emlja Tautns šoks Lene vėlausa Smelauskenė Repertuare yra kla reškas jos narų bendra poztyvųjų kartoteką! Vadnas tenka žvlgtert ar tas Dvds bendrabs VM Venecuelą Brazlją Pakštatė - Sakodolskenė Ve- prpažntas tautnės kultūros 57 šoka stlzuot žadma bavme perodnėje spaudo- poztyvus Centro valdybos p pasūlė už tok ckularą valdy apraška Po lgų pastangų dau Tag repertuaras Įvaus mnnko elgesys tok ckula ba nuskalt ordną guma letuvų tautnų šokų rą paskelbus o po lgos kelones Rmčau vertnus ckularą atkurt Tačau atkurt tautna Penkolkos metu veklos su su paskatoms okupuotos Le tenka žurnalstams rekalaut šoka negržo j sodžų neta kakt Grands mnės kovo d IMPORTANT NEWS FOR 3 va Jaunmo centre Bus Įdo (Nukelta Į 5 psl) tuvos stagose sugržus lakyt 4 A XfSS N THE DARK PkantUlrg tn tyra g nuutfxl po paslksmnmų dalm bet prazymd pakntl gyvenmo Lengva stlu gyva rab gafal Išlrats perskėlė sceną tapo dalm m sukaktuvno rengno pro BACKACHE SUFFERERS! ĮSU fmtl tnnk $230 mennų programų Tautna grama Atslankykme Tuo pa MOMENTUM Tablets are Pr Ju«xm» S Kandus HISTORY OF LITHUANIA Letuvos latorjc rodysme Grandža kad jų 50% stronger than Doans sutrauka nuo vs- senųjų amžų k! pokaru metų Vdutno formato 45 šoka jaunmo yra ypač mėga bą vertname džaugamės os Kanuoja $200 m Before you take Doans Plls for juo Grandes 5-kos metų ve muscular backache remember ths: hr vw«ft Končus VYTAUTAS THE GREAT Istorna DLK Vy MOMENTUM Tablets are 50% stronger Nuo pat Grandes Įskūrmo klos baras yra svaru našu mū tauto bruoža palečant to lako Letuvos vastyoea joz kamynų storją than Doans That means MOMENTUM 2 psl Kana $300 Ketas vželaa $400 Anacn has extra strength by a panel of experts used as vadove mokytoja yra Irena sų kultūrnam gyvenmu o gves you 50% more pan relever per More strength than any reg dected But Anacn gves you Dangum fų knygų yra tnkamos dovanos vaoms progoms Jas h Smelauskenė dose to releve backache Ta patyrus tap pat pastangoms tautnę ktas knygas galma sgyt atslankus Naujenas arba atsuntus Ček u To reduce pan soothe nflammaton ular headache tablet And more pan relever than any mokytoja kur sugebėjo Gran gyvybę šlakyt Lnkėtna pngne perladą t so muscles loosen-you can move more Anacn combnes that strength regular strength headache freely n mnutes! Theres no stronger d Įkurt penkolka metų š Grandža daug gražų tablet Gves you safety you wth safety backache medcaton you can buy wth lakyt J yra žnomų tautnų bngų metų out a prescrpton than MOMENTUM Lke all leadng headache expect wth extra strength you Tablets Take only as dected tablets Anacn starts wth a want Read and follow label šokų atkūrmo pradnnkų A- Jonas Jasats Dėl laba kesto Letuvų Žurnalstų Sąjun For your headache get extra strength and safety too pan relever recognzed safe dectons Extra strength wth safety Thats common sense Thats Anacn DR ANTANO J GUSENO RAŠTAI NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTOJO VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS Dr A J Ou«n MINTYS IR DARBAI 258 psl lečančus 906 metų vykus Jablonsko Totoračo Jaunas denas susftpolmą $808 Or A J Oucsan DANTYS jų prežūra sveksta grošsketas všelas vetoje $400 dabar tk Krkštas vfršėlss tk - P A J Ovaaan AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪB ŽMONIS Keooėf pe fcropą JspfldJW Dabar tk $288 Mp pet vbfakyt peštu atsuntus ček arba money erdo pre BModjlM kelbee prdedant 58c persuntme šladom 2759 W 7st St Chcago III RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI FANNIE MAY SAL DUMYNAI KOSMETIKOS REIKMENYS Ata šokadenas nuo Sekmadenas nuo 9 va ryto k 8:30 val vak Pas mus taupom jūsų pnga at leka ddelus bus Pma je pa deda Jums pasekt asmenškus jūsų užsmojmus Antra je padeda su kurt geresnę apylnkės bendruomenę parūpna fondus namams sgyt Taupykte dabar Santaupos padėtos preš 0-tą mė neso deną neša nuošmčus nuo mėneso pmos denos Išduodam Certfkata kure ne ša k D KUHLMAN BS Regstruotas vastnnkas Tel Poezja kap pavasars kurs pradžoje pro tpstant snegą lep lazdynu šsklest mažut demantu spndnt žedą apkašo medžų šakas žgnas kap konfetėms pamažu Įveda gamtos vazdų garsų ste buklus Dramatška beskečančuose gamtos scenovazdžuose svajoja Juokauja verka poeta pajėgdam šrekšt žodžas jausmų mnčų gelmes GERIAUSIA DOVANA Naujenose yra gausus pasnkmas poezjos lednų: J Augustaltyt - Vačūnenė ŽVAIGŽDŽTOS NAKTYS Ddelo for mato 26 psl Kana $ 2 Jurgs Baltrušats ŽEMtS PAKOPOS Elegjos gesmės poemos Kšenno formato 57 psl Kana $200 B Butkų Juzė EILŽRAŠ6IAI IR RAŠTAI 55 psl $50 4 Vncas Jonkas LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE Elų rnktnė 6S psl Kana $300 8 Kleopas Jurgallonls GLŪDI - LIŪDI Lyrkos elės 05 p«l $200 8 AnatollĮus Kays AUKSINE SĖJA Elėrašča 86 psl $200 7 Nadas Rastens TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE Eluot pasakojma ape J lvetntas letuvates senovės lakas; su autoraus Ilustracjoms $500 8 Nsdas Rastens THE FOREST OF ANYKŠČIAI Antano Baranausko Anykščų Šlels vertmas 42 psl $200 9 Balys RuHa UGNIES PARDAVĖJAS Elės 95 psl $00 0 Stasys Santvaras ATDARI LANGAI Rnktnė lyrka 67 psl $300 Stasys Sastvaras AUKOS TAURE 5-J Ivrkos knyga 52 pat $250 2 Petras Sagotas SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eluot kūrnėhat pg]_( PetrasSogatas PLAUK MANO LAIVELI Elėrašča 2 ps $00 4 Eugenjus Gruods AGUONOS IS SMĖLIS Blės 70 psl $00 5 Elena Tumlenė KARALIAI IR ŠVENTIEJI Elėrašča 80 pal $280 Alfooaa T volls METŲ VINGIAI Lyrkos rnktnė 80 psl $800 J>rm Vla s SĖNOVES LIETUVIŲ DIEVAI Mtologjos posma BS pat $00 8 Adomas Jasas BOK PALAIMINTAS Poezja 8 psl $300 Norėdam sgyt Mas ar ktas knygas prašome atslankyt Naujenų raštnę arba užsakyt pašto prdedant ček ar pngn order palūkanų prklausoma nuo Įdėtos sumos jos šėmmo Kekvenas letuvs kuram rūp gmtno kražto lasvė letu vų gerbūvs prvalo suspažnt su žemau U vardntoms knygoms ča sumnėtas knygas galma atssakyt Naujenoje Investavmo neša Juozas Kapečlnzktt SIAUBINGOS DIENOS Atsmnma aple džant Letuvą bėgmą nuo bolševkų Ir gyvenmą tremtnų stovyk lose Voketjoje 273 psl ketas drobė všelas kana 4 dol Juoza Kapažnska IŠEIVIO DALIA Atsmnma Iševo Dale yra natūral ankstesnųjų atsmnmų tąsa Ta yra Amerkoje bėjakurančo patvara skūruso asmens Istorja Knyga gana a LUoatruota 300 psl Kana 7 dol D Kurats KELIONt ANAPUS GfLEžINtS UŽDANGOS Au toraus pastabom neapgauna Intursto agltpropo propaganda be ufaaaskavkaal Ab knygos parašytas lengvų grasu ftflluml B«kt ladna yra ranahl maujnos ny s halstvd rr chkabo u mm«asfesasas BacBa valanbaeala asfta atsakant pas Ir prma^mf ak ar ptalataf pectamft sąskatos Fedoralna patvarkyma reka lauja baust ne laku šsėmus certfkatus ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO LIETUVCM Autorė Vlnuje Trakuose Drusknnkuose Kaune Naudakuose e Ir Palangoje Vazdus aprašyma ka j ten matė koka dalbas rdėjo kg ja žmonės pasakė 85 pak SJ0 Yra tap pat Ubrerrta anglų kalba!owanlro SATYRINIS NOVtLtS Genalaus ratų rašytojo 60 satyrnų novelų 99 pus kana S2 Frt P Pakarkllt KRYŽIUOČIŲ VALSTYMS SANTVARKOJ BRUOŽAI 76 pat dokumentuota stornė studja ape prftoų lkmą Kana tt ; Vncas žamaltls- LIUBLINO UNIJOS SU KAKTĮ HJ PARAfTBJB M pal Kana ŠUO < »- knygelės 800 So Hosted St

4 ;a Į A SVILONIS I TH LITHUANIAN DAILY NtWS Halrtxt Strwt Chcago 60^4 DĖL TOKIU VEDAMŲJŲ NEGALIMA TYLĖTI W Tėvų prancškonų ledžamas važavme demokratška busecond - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO ILLINOIS jsavatrašts Darbnnkas vo šrnktas TLB pmnnkas Js jau kur kas ankščau skelba kad jame spausdnam puse metų A of 777 j j strapsna pasašyt pavarde preš suvažavmą šrnktas ve trms mėnesams Subscrpton Ratos: «300 nebūtna reška redakcjos nos sauros grupės Kurs venam menesu tn Chcago $3300 per year $800 per nuomonę Tada ašku kad te preš suvažavmą preš kelas rx months $000 per 3 months In Kanadoje: other USA localtes $3000 per year w strapsna be vedamej be pa- savates savo pokalbyje su melams $600 per sx months $900 per >800! vardės šreška tėvų prancš- spaudės atstovu dėstė savo ve-; puse metu three months Canada $3300 per year; renam mėnesu other countres $3400 per year 880konų ledžamo Darbnnko klos kap PLB pmnnko pla nus O B Nanys valdyba redaktorų nuomonę Užsenuose: 20 cents per copy <34 no Tat rek manyt kad veda nepasskščus p Kamantų Nuo gruodžo pmos d$8-00 mass Nejuokng juoka at svekno kap Pasaulo letuvų puse metu I 400 venam mėnesu Dennčo kanos: spausdntas š m vasaro mėn pmnnką Dėl to ten semo hcagoje premesčuose r pobūvyje klo skandalas protes- metams Naujenos ena kasden sklrunt 23 d ladoje yra mnėto ve 800 sekmadenus Ledža Naujenų Ben nuolų praneškonų savatraš tas Tag žnant tokus raktus puse metu $000 drovė 739 So Halsted St Chcago trms mėnesams čo redaktoraus mntys le ta jo lnksnuojamą demokra 350 Bl Telef venam mėnesu tškumą gerau prtktų vadn Pngus reka dust palto Mosey dėjų aprobuotos kuras noru ktose JAV vetose šuo rašnu pagvldent š esmės t tetalzmo paseškmu Ir te- metam $3000 Orderu tarto m užsakymuvedamajame prsmenamas ku demokratškumu negal-: 978 m bželo mėn 30 - lepos ma mulknt vsuomenę NAUJIENŲ rastnė ata kasden šskyrus sekmadenus nue va ryto k 3 va vkaro Šeštadenas k 2 vtl 4 d PLB suvažavmas Toronte Pašoma kad jame pada Kestokas šs pranešk onv re ryta elė poztyvų nutarmų daktorus vsa prešnga rašo šrnkta nauja PLB valdyba- ape Altos suvažav:mą vyku Rnkmuose reškės Ypatnga s 978 m spalo mėn 2 d Ch Amerkos Letuvų Tarybą stegė Dr Pjus Gr-demokratškumas Jeedakto- cago] e Rašo kad šs suvažagats Leonardas Šmuts dvejų letuvškų lakraš-; rus š savo vedamąj būtų pa mas buvęs kaž koks vsuomem slelrls Karvės sode ;abar šoj vetoj OHara Aeroportas) veklos jaukalas Jame nečų redaktora Pre jų netrukus prsdėjo Mkas vadnęs: Juokng juoka ne- lės - rlal jo -v > no Q csahvl uve tvarkos balsavme testa būt rekalorv dėl passakyt Vadyla Chcagoje ledžamos Sanos redaktorus lakraščc redakto- Deja mūsų venas tėvas rašymą tkra koktu skatyt bet ka j pavadno: Nejuokn LB-nė o ddžausas šo suva- ledžamo lakraščo Kol še trys vyra vennga vekė Amerkos letu g juoka lyg tuo norėdamas avmo nuskaltmas kad bu- rus- Gal būt galma patkėt prancškonas redaktorus elų] sunku suprast kadang jame va atlko laba daug naudngų bų Je Įstegė Bal prdengt Toronte vykus de o atgabenta recrgn būrys ku- -askačus š jo krevą suvaža- rasėj as suntė savo raštų kny tek daug prašyta svasčoj- tą pasūlė pravedė Įstatymą švetntems asmenms mokratškumą vedamajame e reškė vsuomenės nuota- gno vertnmą jegu jame ne gą okupanto ledžamo bolše mų ta šo venuolų redakto ;as Ir vsa ta neturėjo neko būčau pats asmenška dalyva vkno pavadnto Gmtuoju raus Js rašo kad buvęs Altos -globot Amerkon važuot apsaugojo letuvus trem šrašytus plepalus tylėt nega bendro su demokrane dvasa- vęs savo akms matęs savo kraštu šlamšto redakcja jo pmnnkas dr K Bobels per tnus nuo sovetų agentų Europoje tkno vyrausybę lma Ir kam g nežnoma kap su- Tag tap rašo šo prancškonų ausms gdėjęs Todėl reka je raęs tek rašą: Gerbamą fas et nefas veržės tapt Vlko Kongresą Kersteno komtetu suyt pravest Pa tk stebėts kad šs redaktorus ja! redakcja! O Chcagoje pmnnku vergtų Tautų Įstatymą daugel ktų dalykų čus narų Vsos organzacjos tur skyrus šauka rado rekalą sūptelt pamazgų prstatnėjo laupsno oku Juk gryna netesa Daktaras Vs še ba Amerkos letuvų gyvenme nebus metnes konferencjas aptara bėgamuosus rekalus ant mūsų lasvnmo veksno panto Letuvoje jau atspaus nesveržė bet j Vlko grupės užmšt Juos turės prsmnt letuvų tautos sto- prma rezolucjas krepas Kongreso atstovus suneknant jame dalyvasus dnta vėlau ča ševjoje kvetė sutkt būt pmnnku -rka nes Amerkoje atlkt ba palks savo pėdsa vyrausybę dba su ktoms letuvškoms organ dalyvus svarsčusus dskus!- perspausdntą romaną Strpt- Ir ta kvetė ne vena o net g jas vedusus dėl Altcs veklos zą Koks tas romanas jo tur devynos grupės Toks šamo- Į kus letuvų tautos gyvenme Ir štkrųjų šs suvažavmas nys manau nereka ašknt nngas fakto nuslėpmas nuo Į zacjoms Venybė pradėjo plėšėt ka Amerkos atsado Tuo tarpu Bendruomenės vadovybę suo tk ne praėjo sklandaus bo ženkle nes juo mūsų ševja pay vsuomenės yra daugau negu nuo katalkybės prncpų attolę katalka ar puskatalr ddelė frontnnkų organzacja- Je švakė vsas ktas Juk ta grubus šs redakto- ta ddelė gėda Nežnau kodėl gėda nes toku nuslėpmu js ka Je organzavo vsokus frontus nukreptus preš Poltnėms grupėms prklausančus žmones Je netur ruas melas ape jo pravadžuo- šs redaktorus rado rekalą daktarą vsuomene prstatė letuvų tautos prešus bet jų ašmenys nukrep drąsos kalbėt savo partnės grupės vardu bet kalba jamųjų reorgų atgabenmą pravardžuot tuos kure atv kap garbėtrošką karjerstą t preš rmčausus daugausa dbančus katalkus vsų letuvų vardu Toko galojmo letuva jems ne Noru paklaust š prancškonų ra passako preš tuos kure Ir ta štoks netesos skemas redaktorų koku šaltnu js bendrauja su okupanto sanr prdengamas šo savatraščo Te puskatalka pmausa pradėjo pult Draugo re-į davė Tą tesę je nor pasgrobt rėmės ape reorgų atgaben dnas kure nutyl ape mūsų etkete: publshed by Fathers daktorų Leonardą šmut Balfo pmnnką Dr Ig Francscan Amerkoje vsuomennų rekalų nekas tap ne mu? Ta noru žnot ne tk aš tautos pavergmą ną Končų- Abu varė pačą glausą vagą abu fron sprendža Negalma ššokt š kanapų -sušukt kad bet mūsų ševja Būdamas Nemanau kad ta būtų blogas < t Js vėl rašo ape reorgus tnnkų neknam aš letuvus atstovauju Toks sušukmas tk parodo suvažavme stebėjau dalyvus ženklas jegu Altą rūpnas š kure nesnaudė ruošės užtkrn- Redaktorų Šmut je nekno kol j šstūmė š kad nor atstovaut bet neko nesako ape tesę letuvus jų tarpe nemačau tokų treor- rnkt savo pmnnką kad t lamėjmą Kur kada te jo ( gų kure būtų reškę vsuo šrnkmas lgau užtruko Dar Draugo bet preš jo stegtą organzacją j nedr atstovaut mnm reorga ką ė? Kad menės nuotakas Tag ar de nesen laka ka tokam pos ta ė bendruomennka ta > so Draugan koją kėlusej frontnnka kels metus tu sunku prkalbnt bū ra prancškonų venuol jospas Amerkos Letuvų Taryba yra pats ddžausas suprantama kodėl kadang dr ALTą respektavo bet paskutnu metu jems jau ALktam redaktoru sklest me t jos vadovu Šanden Ačū JDevu tokų kanddatų atsan K Bobels jų supratmu gera Tas negeras Praetas metas ALTo konferencja letuvų jungnys Pre tarybos prklauso vaų orga lą? žnąs kur tur stovėt LB-nė apytksla aprašyta bet dabar jau pradedam nzacjų tkėjmų žmonės Je atlkomaug naudngų O dėl jo užgaulojmo LB-nės da kel kure nesprešna būt kur Vlkas G reorga kovoja bų planuoja daug ktų naudngų -bų atlk narų vadnant juos reorgas šrenkam Tag Altą rūp šmežta preš ALTą kad š jų šrnkt pat ge tk su pratorgas Su okupanto Iš pareškmų spaudoje pasodžusų žnučų t Negalma atstumt šal rmtos organzacjos jos tenka šam redaktoru šta ką nas samdnas kovoja už vsų le pasakyt Jo užgaulojam re rausą O rašyt kad ta mane veton sūlyt abejotnos vertės grupę Jegu -bandys sa matyt kad vetoje ALTo je jau nor venos partjos vravmas noras šlakvt va- tuvų venybę preš venos sau orga neslanksto okupanto Bendruomene pakest Savo žngsno patesnt je ne vo valą prevarta letuvams prmest ta turėsme -samdnams je -su jas neben džą savo rankose yra mnėto rės grupės hegemonją (Bus daugau) gal Vetoje argumentų je pradėjo šmežt ALTo ve preš tokus užsmojmus kovot Negalma lest ;kad drauja nestato tltų ša pro jo vedamojo rašejo vapaloj patys letuva ardytų savo organzacjas ga tektų jam prmnt kad js mas kėjus Negalme lest kad savo tkslus remtų -kolojmas būtų daug šmntngau pada Šs redaktorus rašo ape Jane By me norėtų suma Amerkos Letuvų Tarybą suo dešmtys dde je ranką ant krūtnės pa Vlko semą vykus 978 m žnt Blandko pykt bet ne lų Amerkos letuvų organzacjų Tos organzacjos Tokas metodas savo tkslo je neatseks Ddolė mū ręs gruodžo mėn 9-0 d Tok ap- gal sustkt paskalbėt dėjęs taręs: Mea culpa! sų dauguma to neles AT O TT Nepastabūs žmonės tur ddelus kaptalus šmtus o kelos net tūkstan- tos ar ktos dktatūros šalnnkas Nežūrnt jų rna ryša su reformacjos pltmu Su -refor vetoje kad po Dubrės mūšo paskubėjus su pa bendro kraujobendros kalbosbendrų paproų tarp macja suskūrė Mažoj Detura pasku tau- galba suklusems prūsams latvams galutna jų škyla prešnguma kure perauga dėjnes lnu -kutūrnu venetu (mano pabraukta V sutrušknt kryžuočų kalavjuočų ordnus KOVA DĖL KLAIPĖDOS kovas kuros vėlau perauga pletnus ar re K) Atsado letuvška daugausa bažnytnė be sukurt venngą baltų valstybę tvta ats (KOMENTARAI) volucnus karus Tk plna demokratnėje val rašlava- -J stprno ugdė letuvybę Mažoje rėmus Baltjos jūrą pasuko Į slavų plotų užka stybėje Įmanomas takngas vaų tautybų Letuvoje Nuo ^reformacjos prasdėjęs kultūr ravmą Ta pat tradcja paskartojo po Žalg (Tęsnys) relgjų ar deologjų sugyvenmas kurų kova ns bendravmas lganu ėmė slpnėt ka Le ro mūšo kada Vytautas Ddyss nepaė mamažosios LIETUVOS PROBLEMA yra vedama kultūrngoms premonėms par tuvoje kontrareformacns sąjūds atstatė ga LK jau nekalbant ape užtkrnmą turėt laš lutna sutvtno katalkybę Kultūrnus tau kausų pastangų prjungt prūsų gents pre D Vsoje letuvškoje lteratūroje Maž Letuva lamentarnės kovos metodas Reka šoje veto tnus ryšus tarp abejų Letuvos dalų vas Nemuno žotssu jos gyventojas letuvnnkas skatoma je pabrėžt kad be dėjnės kovos yra nemano slpnno lenkškoj taka Letuvos ddžojoje Je po ša dena letuva negal dovanot ntegralne letuvų tautos dalm Išenant š šos ma pažanga ką rodė vsa žmonjos storja kungakštja J tek užgožė Letuvos ddžą Jogala už Kravos sutartm atdavmo DLK tezės tesog nesuprantama kap galėjo š Mūsų kelamo klausmo supratmu pažvelga ją kungakštją kad bendroj Letuvos Len Lenkja ta koku jausmu turėjo žūrėt prūsa klt vdjnės nesantakos kovos tarp mažletu me vokečų austrų šveuarų tautas vsos kjos valstybė žešpospolta kartas tesog ar latva DLK jos kungakščus? Nemosvų ddletuvų 0 je tokos susė ta yra germanškos klmės tur bendrą vokečų Lenkja vadnta O Mažoj Letuva nuo XVIT abu kad pas Donelat kap pas ktus anuo vetos vokečų sukurstytos ypač pasdavus Ht kalbą net daugel bendrų papročų bet jas su a tapo Prūsjos karalystės dalm (920)metnus mažletuvų rašytojus nerandame net lero propaganda teroru Tap stknu formavo sktnga stornė rada sktng dva Kap tk šos stornės tesos nesuprato anuo užuomnų ape Ddžąją kungakštją o latva s absolutnė letuvškos ntelgentjos daugu sna prada Dar ddesn tautų margumą mato metna Letuvos poltkos vadova kap vek po ša dena atšaura lakos letuvų atžvlgu ma tad nenuostabu kad dr Anysas sulaukė pk me arabų spanų ar anglų vartojamų kalbų pa vs dr Anyso Kovos dėl Klapėdos krtka Dar venas būdngas letuvų gentms stor tos nuožmos krtkossaulyje Iš ča ašku kodėl mūsų letuvška sam Prof Jakšto nustatytą mokslnę žvalgą turės ns bruožas Kuomet plntant krkščonybė tek Toka pažūra susė tautno atgmmo prata ape tautą tautškumą yra deolognė me kek praplėst papldyt kad suus š Rytų ar Vakarų besformuojančoms tautoms platesn pagrndą dr Anyso škelta problema sutekė pradn raštą kultūrnus pradus kad lakotarpyje kuomet Apšvetas amž roman bet ne mokslnė ar stornė feodalne santvarka suyt ta tap ka tzmo dėjų takoje ape tautą galvota natūra Su malonumu dėkngumu tenka gržt suprast Gryna stornu požūru letuvų gentys š talkybė nešama kryžuočų kalavjuočų ar len lnėms bolognėms ar kalbnėms kategorjo pre dr Jakšto parašyto vado dr- Anyso knyga ms Tuomet nemta domėn kad žmogaus kap kurame yra duotas mokslns storns Ma sskyrė š vsos lkusos Europos ne ven savo ka kų nuo pat pmų jų denų ėmė graut drauge su tautos gyvenmą apsprendža ne tek natūra- žosos Ddžosos Letuvos tautų apbūdnmas balganu šlakoma senovės relgja bet sa pagonybe vsą tautn kultūrn baltų tautų vo valstybės suymo būdu Kuomet vek vsoj p«avftuma Šoje stornėje sankryžoje atėjus Tejnu dvasna prada Te npabrėžama: Mažosos Letuvos vardas šklo storjoje Europoje nešskant slavų susančos ka [formacja tkrąja to žodžo Prasme-- šgelbėjo Toje r e šemoje jau nekalbant ape tau narys -v~ o o ktas (kap tk tuo metu kada tarp jos Letuvos d- raljos pradžoje pmon elėn apjungdavo gm baltų tautas nuo tautnės mtes ą gal būt vk as gla relgngas (Bus daugau) emokratno nusstatymo ktas džosos kungakštjos mezgės pmej kultu nngas gentška susus Mndaugo karalja v V KAROSAS NAUJIENOS CHICAGO 8- UJ Thursday March 8 979

5 strapsno autoraus tonus kek f Darbnnku bevalška^ nuslen HSlRlNmvU ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI kmas nekšybe O vs dd; o R A N Eš M KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI bažnyčas tarno o tuo paču Darbnnko redaktoraus mo Našukv Pfveny klu"tesus ykte takus savo kojoms kad kas šlubuodamas ne ralės prncpa turėtu SvOvea basndšly turės metn susnkmą kovo 9 klystu Ebr 2:3 aukščau už bdvauu raševų d 6 va vak Vyču salėje 2455 W O ką apaštalas reška tap sakydamas? Nėra abejonės kad js aškna r Ar 47 St Nauja klubo valdyba perms moralę G vešas bames de- paregas Bus pranešma aptara- kad Vešpates pasekėja kure vadnas Krkščonms tur būt svek monstravmas Darb lnko pu- m svarbūs rekala Po susnkmo stprūs tkėjme Mes turme stengts nugalėt vsas klūts pasprešn Į bus pobūvs Vs nara kvečam mus trukdymus prašyt kap Vešpates patarta: Neaplesk mus gundy slapuose kad VLIKO pmnu- dalyvaut muose Mes turme vengt pagundas stengts pasodyt tkras kovotojas ku gal būt šrnktas dr Kazys) v- cnka pneš kūno akų gedulus nugalėtojas vso kas prešnga Devo vala Bobels parodo šaudadūššku- Amerkos x zletuvu Pleču Pašal- Todėl kekvenas tkras Vešpates Jėzaus Krstaus pasekėjas prvalo pas mų strapsno autoraus Dar I pos Klubo metns naru susnkmas stengt pasodyt plna paklusnus savo Vadu Mokytoju štkma bnnko redaktoraus tų ku vyks sekmaden kovo d :00 sekt jo pėdoms nes tk toke lamės jo prpažnmą pagyrmą va popet Anelės salėje 4500 So v RAITO TYRINĖTOJAI re rema bus skaldančus Talman Ave Nara prašom atslan kyt nes yra svarbu rekalu aptart J Muzkant 95 Van Pelt Avenue Staten Island NY 0303 letuvų venybę- Nevala savo užsmokėt duokles Bus vašės Rožė Ddžgalvenė rašt nekšngus bus dengt ne švaras sugalvotas apkaltn Letuvu Motery Draugjos uapmas ktų šveta metns naru susnkmas tm K G BAUTKAS 4NU»ERU» moterų lgos CHIRURGIJA >449 So Pulask Rd (Crowford dcal Buldng) TaL LU 5-G446 gnekologne Prma lgonus pagal sustarmą Je neatslepa skambnt DR C K BOBELIS INKSTŲ R ŠLAPUMŲ TAKŲ CHIRURGIJA 5025 CENTRAL AVE^ St Petersburg FL 337If Tel DR PAUL V DARGIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Westchester Communty klnkos Medcnos dektorus 938 S Manhem Rd Westchester IL VALANDOS: 39 bo dennmg kas antrą šeštaden 83 val Tel: arba Mūsų gl pagarba švaros dvasos letuvams Susnkmo Įgalot jo var du TE BE GYDYTOJAS IR CHIRURGAS SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 3907 West 03rd Street Valandos pagal sustarmą DR FRANK PLECKAS Antanas Rakštelė ALT St Petersburgo skyraus susnkmo pmnnkas Protestas preš demagogją spaudoj Ona Galvydenė sekretorus vyks šeštaden kovo 0 d :00 va pop-et 3808 So Unon Ave Įėjmas š kemo Narės prašomos atslankyt nes yra svarbų rekalu aptart lakas užsmokėt naro duokles Bus vašės Rožė Ddžgalvenė rast Gražaus kūrna groja m senas smukas (Samuel Butler) Darbas šmoko dbt (Indėnų šmnts) Veno as kategorja neprašoka bulvar- Būtų per žema būtų savęs mens klada yra ktam asmenu I Jū AS SEIBl jtts nės se^onos vertnma nuvertnmas jegu mes tų pamoka (H G Bohn) lygo Aklus Įžvalus asmeny- strapsn pradėtumėm analzucinkstų PŪSLĖS IR bę nešojąs redaktorus tokus-t Negal lests jokus aškprostatos CHIRURGIJA! strapsnus sumeta šukšlų nmus ka mata vsų surašytą 2656 WEST 83rd STREET krepš baga galvosūk strasn tk tam kad nužemnt VaL antrad 4 popet Mus Amerkos Letuvų Ta- dr Kaz Bobel kurs penkas ketvt 57 val vak Ofso telef: rybos St Petersburgo skyraus kadencjas š Letuvų Ben Rezdencųos teer: narus metname susnk- druomenės Taryboje kurs devynus metus pašventė savo DK VA I TAURAS DĖL LABAI KEISTO LIETU lako savo bo sugebėjmų GYDYTOJAS IR ČMIRURUA& VIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS! škovot letuvams rekalngų ara praktka spe MOTERŲ Hgt CENTRO VALDYBOS PASIEL- status4 ktų valstybų sųrangoelenai BAGDŽIUVIENEI Ąfsa 2652 WEST 5vth SRG-E je vedant kcxtų preš sovetnę GLMO T«l PR Letuvos okupacja preš Le LSU VAL; pm antracl crecuu Atkelta š 3 ps tuvos pavergmų už jos šlas r penkt val vak Stštade mus vnmų Mūsų glu Įstknmu as 2-4 val popet ktu laku kad vsap sudurstytoj LŽS Centro valdyba š paregų pa- strapsno autorus tur būt la pagal fla ta rrmą jos vyru Juozu sūnu gmnėms nuošdžą užuojautą Įstrauktų atssakytų nuo stam- ba žemos moralės savo paverg I bos sumos ždo valdymo Ir kad tos tautos atžvlgu dr Kazo reška kartu lūd Bobelo asmenu sugebėjusam! koks nors grečausa CltcaOBTHOPEDA-PROTEZĮŠTA Aparata - Proteza Mvd bau gos aktyvesns žurnalstų pada savo našu bu šlakyt ben daža Specal pagalba LjĮcms lnys pravestų naujus LŽS Cen drabas Amerkos Letuvu Adelė Juozas Skeva t Area SuoDort? t t Taryboje suburtas vsas polt tro valdybos rnkmus a -4 u o-- 8 6"radena» žurnalstų kontrolės komte nes ne kultūrnes organzacjas 650 West 63rd St Chcago IfL tu pasūlyt et Į pensja pa bendram ddelam bu už Telf: PRospect S-5084 pekus už kontrolės nevykdymų kur nėra atlygnmo už kur PERKRAUSTYMAJ nekas nesugebėtų atlygnt suutės metu MOVING P Ūsorus Į Mus ne tek stebna gatvns Ledma Plna apdraudė ŽEMA KAINA Ladotuvų Dektora Removelard callus skn wthout cuttng scrapng! From feet hands elbows Doctors fna that hard thck calluses often can be softened and removed medcally The same ngredent doctors fnd so effectve s avalable n DERMA+SOFT Medcal For mula for Hard Callused Skn OPTOMETRISTAS Nėra paslapts kad Į lakraš- me vykusame š m vasaro 28 KALBA LIETUVIŠKAI čų redaktorų rankas patenka daugau negu prbloškė šklęs 268 W 7 St Tel daug nešvara dvasa nešvara strapsns atspausdntas Darrkrna aks Prtako aknus sąžne surašytų pktybnų bnnkp 979 m vasaro 23 d contact lenses VaL agal sustarmą Užyta tree strapsnų Tų strapsnų vertės antgalvu Nejuokng juoka Trys Modemškos Koplyčos Mašnoms Veta Tel Tel EUDEIKIS R ŠERĖNAS Tel WA 5-8D63 sklypy savnnka DAIMID GAIDAS SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA TeL SO CALIFORNIA AVENUE Telefonas MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS TĖVAS LR SŪNUS MARQUETTE FUNERAL HOME A Great Grlled Sandwch Gerbamej Letuvu Tautnu Kapnu Evans Mažeka 2533 W 7st Street 40 So 50th Ave Ccero Telef MOVING Apdraustas perkraustymas š vau atstumu ANTANAS VILIMAS Tel arba SOPHIE BARČUS RADIJO EMOS VALANDOS Vwt program H WOPA Letuvų k«fha: kasden ano p madeno k penktadeno 3:00 3:30 va popet Šeštadenas sekmadenas nuo 8:30 k 9:30 va ryto Ve^frfa Aldona Dauktn latef: HEmlock So MAPLEWOOD AV» HICAGO ILL 062$ Letuvų Tautnės Kapnės yra nuosavybė vsų sklypų Gotu) savnnkų kure per sklypų (lotų) savnnkų metn susnkmų šrenka patkėtnusdektorus šoms kapnėms pržūrėt tvarkyt Todėl vsų mūsų parega yra dalyvaut būsmame met name susnkme kurs Įvyks kovo (March) ltų denų va 30 ln po petų Daraus Gėno Post ddžoj salėj 446 South Western Avenue Chcago Illnos RH KOPLYČIOS AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI AMBULANC Štas sklypų savnnkų susnkmas bus laba svarbus nes bus renkam penk (5) nauj patkėtna-dektora kapnėms tvar kyt pržūrėt -r /TV/ 77 TURIM koplyča /sose mest DALYSE Dr Mes Jus prašome patkėtnus rnkt šuos žemau švardn tus sklypų savnnkus kuruos mes gera pažstame žnome kapo bščus dorus sųžnngus sumanus rekalų tvarky- Į tojus: GUDELIS MARTYNAS 2 PRANEVIČIUS MYKOLAS 3 KARAZIJA KAZYS 4 RUZAS JULIUS JR5 DAGYS STASYS Mes esame kad Jūs kap preš trejetą metų pagelbėg Letuvos Ada jote pašalnt kapnėms gresant pavojų tap dabar paremste KAZĖ BRAZDŽIONYTė mūsų kanddalų sąrašą nes šte sklypų savnnka je je bus šrnkt patkėtnlas-dektoras tkra daug prsdės pre ka- Programoj vedėja pnų pagražnmo gerovės Todėl mes juos rekomenduo jame: Kasden nuo pmadeno k penktadeno 9 va rak Juozas Asclla Kostas Augustas SeštadfeftTafs 78 va vak Paulna Maskolūnas Jonas Talala Vsos lados š WUPA stotes banga 490 AM Ttas Hrškats Juzė Gulbnenė St Petersburg Fla 5:30 va pp Agutė Galrnauskas K Kuprešs š WTIS stotes 0AM banga G T^zauskas Balys Dunduls 2646 W 7at Street Ūdjo Skrpsks Ida Kasparats Chcago Illnos Aldona Otenė Vto lznvs Telef V Bronė A Kova Valdas Adamkus Charles Bubmas Pranas Butvnas nnt untmlls KU u Petras Bružas Sofja Klnkats uv<ų užssakyt Naujenas pramarja Žalpenė Ed:ta Rmguveuė»nr atsųst jų adresus Mes Juozas šmotels Petronėlė Laukals rems susme Naujena dv m Dr Juozas Bartkus J Stanats Ate nemokama Sandwches are an Amercan tradton once reserved for lunchtme but now an mportant part of on-the-go break fasts or suppers Golden Grlls are super sandwches that fll the bll for anytme eatng Theyre quck to fx savory and substantal Hard-cooked eggs ham and Swss cheese are the base of the fllng Pckle relsh a dab of mayo and a lttle onon add the zp And you can keep the fllng on hand n the frdge for spur of the moment spreadng on rye bread and grllng Why not hard cook a dozen eggs rght now so you car at up Golden Grlls and stll have some on hand for snackng or devllng Golden Grlls 6 sandwches 6 hard-cooked eggs /4 cup shredded Swss cheese chopped tablespoons sweet pckle 2 /2 cup chopped cooked ham relsh 2 tablespoons mayonnase /3 cup fnely chopped or salad dressng tablespoons nstant /2 teaspoon salt 2 slces rye bread mnced onon Butter Thoroughly combne all ngredents except bread and butter Butter sde of each bread slce Place 6 slces on grddle bakng sheet or n sklet buttered sde down; spread each wth approx /2 cup fllng Top wth remanng bread slces buttered sde up Grll on grddle or n skllet untl toasted on both sdes OR bake n paeheeted 400 F oven about 5 to 8 mnutes or untl golden brown Turn; bake an addtonal 5 to 8 mnutes Hard-Cooked Eggs Cover EGGS n pan wtk enough WATER to come at least Inch above eggs^ Cover brng rapdly just to bolng Turn off heat; f necessary remove pan from heated unt to prevent further bolng Let stand covered m hot water 5 mnutes for large eggs adjust tme up or down by about approx 3 mnutes for each sze larger or smaller Cod eggs mmedately and thoroughly n cold water shells are easer to remove and t s less lkely you wll have a k surface on ydktf To remove shell: Crackle t by tappng gently au over Roll egg between handto to loosen shell; then peel startng at large end Hold egg under runnng cold water or dp n bowl of water to help ease off ahell K < J PATARNAV} HAS DIEN> R MAKT PHILLIPS - LABANAUSKAS 3307 So LITUANTCA AVENUE Phone: YArd» 7-34 v a vabaitis BblKu& Ut; Avc Ccero ll Phone: OLympt Z-llMN PETRAS BIELIŪNAS ALE0RNA A VE Phone; LAfnyeUe ueukge I RUDMNAS T«L: TAH so UTUANICA AVK TEPONAS ( LAUB IB SŪNŪS s- VYC este» Ll «4 WEST 23rd PLaCK V tn 7-M7 SOUTHWEST HIGHWAY fsloo Hlls» W HAJUsTED street I _ cmkago MX tarrt» <»» Thursday March 8 979

6 uca Jv m prklauso ape 30 studenų kure susenka kas ant ra sao all ė dūrną WT- knas Vsos narės kvečamos" J-zrrsK t čluu jc^ausln fn sekr (Pr) Pranašame kat Regstruota Letuvų Bendruomenė eu 979 Sanos lakrašts prad East Chcagos Indanoje jo et du kartu mėnes Kovo v m kovo 3 d Orchestra Hal Letuvų Medžotojų Meške pmosos p>ės numers jau ruošamu LETI VŲ KOMPOrotojų klubo Valdybcs sąstatas pasekė -katylojus ZITORIŲ SIMFONINIU KON Nama žarna Pardavme Nama Žema Perdavmu l 79-sems metams: valdybos REAL ESTATE FOR SALH CERTU neko bendro netur REAL ESTATE FOR SALE Dal Prano Baltuono š pmnnkas Jonas L 333 R LIETUVIŲ PASKOLOS PERKANT NAMUS DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 90 Bluebd Lane Munste- Mcntrealo skulptūrų be mtbendruomenės Im telefonas - (209) ldžo drožnų paroda bus kovo 3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKĖJIMAIS CENTRO VALDYBA Valdytas nara: vcepmnn- 0 < St FeteršburgeLe DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L kas Rčardas MAČYS kasnu-tuvų knta Js su<lžūvusose Horoscopes or Astrologcal kas Juozas LU BINAS sekreto- medžo šaknyse be šakose pa Tare Card Readngs Saturday PETRAS KAZANAUSKAS Prerdentaa ms juokas JANUŠATIS jėga ž urėt fgūrą be judes to 5 no appontment ueces j Chcago IU Vgna 7-774? valdvbos narvs Ramontas PE-j je Baltuono rankose tampa sary ELINOR JAKŠI O 7 N 222 W C«rmak Road ČHLIS STATE St Rm 77 Mes ka revzjos Komsja: A DE-j 0 GERIAUSIAI ČIA Į bane letuvška? or Regstruokte savo namus St Petersburge kekvenas GI fs K VALEIKA Z melss būna tarptautna fest- L Professonal Member(bznus sklypus pardavmu jau LABA gvarus 2 butu namas STANKUS Amercan Federaton of Astro- 26-tus metus vekančoj Įsta- garažas elektrnės - durys ---- atsk gavala Šmet js vyko vasaro zu šldyma Brghton Parke $37000 Klubo šaudymo medžoj d Meno tautodalės palogers (Pr) goj o kkdam pasteaukte mo pramogoms vadovauja RaSVARUS kap stklas 7 kamb mū ras centralms šldymas - vėsnmas Kelonų Į Vlnų 979 m montas PEČIULIS o švykoms tekūnas Įjrogramoms - A KarŠIMAITIS REALTY luksus naujų namu apylnkė jau paruoštas Marus Kela: $53900 be žuvavmo pmenybėms va nenjė P Armctas^-nasto J Notary Pu ble (32) (Pr) dovauja Rčardas MAČYS 2 AUKŠTŲ mūro namas 2 auto gamvba - L Žvynenėgaražas Ape $6000 pajamų Nau Insurance Income Tax - SPECIALI 20% NUOLAIDA Tautnų šokų ansamblo! jas stogas gazu šldymas apsauga St Petersburg Letuvų 295 W 63rd St Tel 43<«-787b nuo potvynu alumnum langa ga Už 4 KARATŲ RETEŽĖLIUS Grands 5-kos metų bo su žnų bmeteno ledakcnę ko lte pkt už $4800 Daug vaų puošmenų Moka kaktuvns koncertas Įvyks ko msją suo Julja Adenė Kę MODERNUS 5 metų mūro namas me 84 už sdabrn doler Per vo mėn d sekmaden 3 va stuts Grgats Bronus Klo2 buta profesonalu Luk«us of kame pašto ženklus pngų patalpa Daug predų Marquette p p Jaunmo Centre Bleta rė Gausus namų pasnkmas so Parke aukšta kokybė $50000 kolekcjas PATRIA 4207 So gaunam Vaznelų prekyboje petvakaruose : Sacramento Tel (Pr) GRAŽUS SKLYPAS garažas Mar Flordos Unversteto cho sekmaden pre ėjmo Vsuo quette Parke menė malona kvečama kon ro koncertas St Petersburgo MODERNUS 2 aukštu mūro namas letuvams Įvyks kovo mėn 7 j VAPSVA ŠIRŠŪNŲ TARPE :Įva apdrauda INSURANCE^ ap;e $8000 pajamų Geros sąlygos certą atslankyt d 7 va vak klubo salėje Cho j BUTŲ NUOMAVIMASparen- Marquette Parke Ak VtaPs Žukauskas s Jane Byrne Chcagos rą suo 50 moterų vyrų kam nuomnnkus Panstas Mangdas Motekats yra žnomas ne tk letuvų New Yorko dalyvaus Valentnos Choras už kelonę apsmoka Mašną apvertus REAL ESTATE 4243 W 63rd SL Chcago Stepono Mnkų radjo pro pats joko atlygnmo nemajj vsuomene bet ktataučams muzkos mėgėjams Js atlko CHICAGOS pleča turėjo Tel gramos 45 m sukaktes banke tk prašo kad po koncerto Pano partjas garsam Čkagos Smfonnam orkestru o praetų 2625 West 7st Street paregos savo balsas patvtnto programoje kovo 25 d- So vakarenės dalyva būtų vena metų vasarą koncertavo su La Sngers grupe Lenkjoje Ame-jt buvuso lga nu čo popula- HELP WANTED MALE Tel arba Bostono Letuvų klubo salėje Darbnnku Reka nakča aprūpnt nakavynėms rkcs ambasada Varšuvoje suruošė specalų koncertąkurame raus mesto mero Rchardo J Asta Baškauskatė š Brock- lkm kad atsas klubo narų mūsų tautečagrupės vadovė Alce Stephens M MotekatsDaley preš mt palkto savo MAINTENANCE ELECTROS ĮRENGIMAI tono studjuoja Purdue unver- kure alės pernakvnt veną kap paprasta pasgėrėtnoje formoje Muz M Moteka-jvetoje Įpėdno Mchael Blan- PATAISYMAI V MECHANICS stere Indanoje J suorganza-įar keletą asmenų Sekančos dej čo konceras bus kovo 8 d Jaunmo centre ldc kanddatūras Mašna k- Turu Chcago mesto ledmą vo letuvų studentų Įdubą Ltua ; n s rytą choro dalyva švyk-j Dbu užmesčuose frot fa- S For plant n heavy to kanddato nebestate nes ne- rantuota Ir sąžnnga X metals ndustry čau sgyt bleta galoja o juberekė3 «l>el rėjo Dėlto ( KLAUDIJOS PUMPUTIS Applcants must have well sla š St Petersburgo Choras 454 S Taman Avo I balsavmams prasdėjus stebė- rounded mechancal background of aplanko mūsų klubą kad f- neturntej galės Įsgyt Tel conveyor systems overhead cranes x toja nustebo pamatę kad greta hydraulc systems and other nansna paremtų kultūrn ve- koncerto deną pre ėjmo V plant machnery Blandko tą pačą Chcagos suomenė malona kvečama Weldng experence also requed NaujenŲ vadovybė Platnmo vajaus komsja krepas vsus fckat šemnnko kėdę bekanddatuo- rytojus vsus letuvus prašo pasekt knygnešų be letuvškos spau PIANISTO MANTGIRDO S-LA 34-tos Moterų Kuo jant jauna žval moters kur R LAVIN & SONS INC dos pmūnų pavyzdžas platnant š senausą Amerkos letuvų denrašt 5»? M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI m juo suspažstant j užsprenumeruojant tkslu suyt nenutrūk- MOTERAIČIO koncertas vyks pos susnkmas vyks šeštade balsų gauna lygoms su Blan S KEDZE AVE TkM $9 pusmeču eutomohhle štamą grandsę ne tk letuvškos spaudos klestėjmu bet vsos ševjos š-m kovo men 8 d sekmade An equal opportunty employer n kovo 0 d :00 va pp Da dku karts nuo karto uublifty apdraudmas pendnfkeflž tap pat pavergtos Letuvos jos žmonų gerove bendroms jėgoms J tekant Letuvos neprklausomybės atstatymo vsuotno letuvškų re n 3 va popet Jaunmo Cen raus-gėno salėj 446 S Wes- daugau Daugels tk rnkmų Krepts kalų renesanso ^5 tro Ddžojoj salėje Koncerto tem Avė Bus SLA Pld T-bos metu sužnojo kad ta Jane HELP WANTED FEMALE 5a ASHLAND AVS -rr t t Darbnnkų reka VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI programa nauja dom Anks- rnkma semo delegačų rn- Byrne buvus mesto Valdybos tarnautoja kurą mesto mero skatyt platnt Naujenas atsado mecenatų kure prsdėjo pre Pl> WM A LEWIS tnmo vajaus laba vertngoms dovanoms naujems skatytojams paregas enants Mr Blandc! Naujenoms rekalngas pena š tarnybos atledo kap Needs Saleswomen Full or part-tme Mykolas Karats sav Grand Shores motelo Rezdencno vešbučo 7350 Gulf Blvd St Petersburg FL tel paskyrė: nerekalngą Galutnėms žno-! commsson on all sales Excellent trjų denų atostogas dvems asmenms Lamngej turės progos būt svečas pukame motelyje pre pat pajūro naudots prvaču paplūdmu Į ms j gavo balsu 5000 daugau salary- Employee dscount Proft LAIKRODŽIAI KRANGENYBtž sharng plan Call or apply at rhe žadmų kambaru TV telefonu ktas modernas rengmas Vyrą ar moter pamokysme šo amato Dar- uzv savo boso paregas enant nearest Pardavmas Tasyaua 2646 WSST 6fth STREIT Mūsų bendrabė savatnės skltes MAplnk mus mūsų namut" I bo valandoms nformacjų prašome krepts te- Blandc WM A LEWIS STORE ntorė M Mšknytė paskyrė $50 premją Be abejo atsas daugau Įpfnrm " lefonu: Talat: RBrwMI«7-94 mecenatų kurų vertngos dovanos bus skelbamos paskstytos rudernkmų rezultatus paskelbus] nname Naujenų pknke r HA -600 Scottsdale Shoppng Center Įspauds kap vapsva! Harlem-Irvng Plaza Cermak Plaza ššūnų kor skrdus Vsas Ir vsus kvečame I ddžąja talką Jf Hllsde Wnston Park Plaza Brementown Mall n Tney Park Prenumeratos pratęsmo užsakymų be galsų skatytojų rekalam? sražoma pasnaudot žemau esančoms atkarpoms SIUNTINIAI Į LIETUVĄ MARIJA NOREIKIENĖ KAUJISNOS 2608 West 69th St Chcago Hl Tel WA Ddels pasnkmas geros rūšes Įraų prekų MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 73 SO RALSTED ST CHICAGO IL 6060 S nksto be ragnmo pratęsu savo prenumeratą taupydamas laką Ir sūdamas susašnėjme šlada Prede dol Pavardė Ir vardu Adresu SIUNTINIAI Į LIETUVĄ Cosmos Parcels Express Corp Užsakau- Naujenas kap dovaną save _ yra naujas skatytojas Prede dol kura MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 250 W 69th St Chcago Ill Tel WA Pavardė vardas - Adresa 3 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE Sponsorau pavardė vardas vetovė yra senausa ddžausa turtngausa letuvu fratemalnė or ganzacja letuvams štkma tarnaujant jau per 92 metus Platnmo vajaus proga palakydamas letuvšką spaudą Ir Naujenų pastangas prašau jas suntnėt už prdedamus dol t SLA atleka kultūrnus bus gelbst ktems kure tuos bus dba Pavardė Ir varda SLA šmokėjo narams daugau kap AŠTUONIS MILIJONUS dolerų Adresu SLA apdraudža pgausoms kanoms SLA neeško pelno na rams patarnauja tk savšalpos pagrndu Platnmo vajam proga prašau suntnėt Naujenas dv savates sulpa^ tnmu nemokama be jokų Įsparegojmu Kekvenas letuvs letuvų draugas gal Susvenjme apsdraust k $0000 Pavardė varda SLA apdraudža Taupomąja apdrauda Endowment Insurance kur ypač naudnga jaunmu sekančam aukštojo mokslo jų gyvenmo pradža Adrew SLA vakus apdraudža pga termnuta apdrauda: už $000 apdraudos sumą temoka tk S300 metams j Pavardė Ir varda P NEDZINSKAS 4065 Arch«r Av Chcago III TI YA 7-59S0 Natary Publc INCOM! TAX SIRVICI 4259 $ Maplewood Tol Tap pat om vertma gmnų škvetma pldom pletybės pra šyma ktok blanka BEST THINGS IN LIFE Fr&nk ZpoU? S Galte krepts tesa SLA Centrą:» trrn r S fl j 2649 West 63rd Street I KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI Tel Trečadenas š anksto susta rus šeštalenas k 2 v Vakaras tel Tuo rekalu Jums gal dau padėt tesnnko Prano šulo paruošta tesėjo Alphons< Wells peržūrėta Sūduvos šlesta knyga su legalškom formoms Klausmas: Kodėl Sovetų Rusjoje žmonės nemėgsta žū- rėt TV? 4 Raštnė veka jau daugau kap 40 metų patarnaudama klentams l t - - CONSTIPATION PpctofprovenTngreden Oocors lnd a specal laxatve ngredent te be hghly effectve m relevng even severe consbpaton overnght Don t let regularty or constpaton become a problem Ths medcal ngredent s now avalable n the ^xclusma EX-LAX formula use onh ejected < New York NY W 30th St Tel (22) $ ZlX X! T» Lfe Iftsv0nce Company I CHARLES P KAL & Assocates LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA Pavardė Ir varda run»u ADVOKATAS Knyga su formoms gauna ma Naujenų admnstracjoje 739 South Halsted St Chca Cgo IL Kana $300 su formoms $390 SLA kuopų yra vsose letuvų kolonjose Krepktės savo apylnkės SLA kuopų vekėjus je Jums mela pagelbės SLA sašyt Adreso Suntna Į Letuvą Jane netkėtas surprzas su- kėlė skubu rekalą daug kam persorentuot prstaknt o Juozo šmotelo senaja Chcagos poltkerų Mašna atsjaunnt aps švarnt nes Byrne nvdentas nvoenxas -r T basa j SKIRSNELIAI parodė kad žmonės tur efektngą gnklą balsą ku- Graž lengva skatoma ruo slpna M v moterėlė gal ddž- Įdom 250 puslapų knyga su ausa mašną apverst su krauta autoraus troboje krėst! Čkagos apylnkės letuva Bus žgedu stebėt kurs sksnelų mėgėja prašom at sparnas lamės Chcagoje balan vykt knygą pasmt Ktur džo 3 deną: demokratų ndor- gyvenantej prašom užssa suctoj Jane Byrne kur net są kyt paštu rašą tur kurems kapot gal Knygos kana 5 dolera as pradėt nuo všūnų o resp- Autoraus adresas: 74 S Campbell Avė D Johnson Jane metodą pava- Chcago IL dnęs Gestafo meto du ape savo metodą pasakė: Vsos šos rnkmų kampanjos tks las yra pažnt kas būtų geres ns kanddatas o gerų gerau sas admnstrantorus esu aš! or UnUąyCed txlajt JMSe L-^MAUjlBNQl CHICAGO I MJ ThuTMdayt 8t 979