Neuro_2010_Nr4.vp

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Neuro_2010_Nr4.vp"

Transkriptas

1 Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika, VULSK Neurologijos centras **Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas Santrauka. Ávadas. Iðsivysèiusiose ðalyse demencijos sudaro didelæ ekonominæ ir socialinæ nað tà. Ðio se ða ly se de men ci ja yra ðeð ta pa gal daþ ná mir ties prie þas tis. Vie nas ak tu a liau siø ðiø die nø neu rologijos mokslo klausimø kaip sulëtinti neurodegeneracinius procesus, lemian - èius de men ci jos ið si vys ty mà. Di dþiau sio kli ni ki nio te ra pi nio efek to bû tø ga li ma ti kë tis leng - vo kog ni ty vinio sutrikimo (LKS) fazëje, kai kognityviniø funkcijø sutrikimas dar nesiekia de men ci jos lygio. Dar bo tikslas. Iðanalizuoti metais Vilniaus universiteto ligoninës Santarið - kiø kli ni ko se (VUL SK) diagnozuotus LKS atvejus, iðnagrinëti LKS tipø daþnius, diagnosti - kai tai ky tus testus, depresijos daþná ir konversijà á demencijà. Pa cien tai ir ty ri mo me to dai. At lik tas ret ros pek ty vi nis ty ri mas. Nau do jant VUL SK elek - tro ni nës li gos istorijos paieðkos sistemà, buvo atrinkti 453 pacientai, kuriems me tais bu vo diagnozuotas LKS. Á galutinæ analizæ buvo átraukti 83 pacientai. Re zul ta tai. 41 pacientas (49,40%) buvo priskirtas amnestiniam LKS tipui (alks), 6 (7,23%) vas ku li niam ti pui (vlks), 36 (43,37%) ki tø ti pø LKS (ktlks). Vi du ti nis pa - cien tø am þius LKS diag no zës me tu bu vo 73,42 ± 7,75 m. Gau tas sta tis tið kai reikð min gas skir tu mas tarp alks ir ktlks gru piø (p = 0,0053) bei tarp vlks ir ktlks gru piø (p = 0,0142). Didþiàjà dalá LKS atvejø sudarë metø pacientai (78,31%). Stebëta ten - den ci ja, kad VUL SK kas met diag no zuo ja ma vis dau giau LKS at ve jø, o nuo 2005 m. am þius, ku ria me diagnozuojamas LKS, jaunëja. Vidutinis MMSE balas LKS diagnozavimo metu bu vo 25,54 ± 1,98. Didþiausià dalá pacientø, surinkusiø balus, sudarë pacientai su alks, tuo tarpu didesnius balus beveik iðskirtinai rinko pacientai, priskirti ktlks grupei. Dep re si ja sirgo 30 (36,14%) pacientø, sergamumas tarp LKS grupiø reikðmingai nesiskyrë (p > 0,05). LKS progresavimas iki demencijos dokumentuotas 12 (14,46%) pacientø. Viduti - në truk më nuo LKS diagnozës iki demencijos dokumentavimo buvo 1,63 ± 1,18 metø. Ið va dos. Diag no zuo ja mø LKS at ve jø skai èius pas ta rai siais me tais di dë ja. LKS nu sta ty ti nau do ja mø testø ávairovë yra nedidelë. Daþnas LKS ir depresijos komorbidiðkumas. LKS diag nos ti kos tobulinimas yra aktualus dël progresavimo á demencijà rizikos. Rak ta þo dþiai: demencija, depresija, kognityviniai testai, lengvas kognityvinis sutrikimas. Neurologijos seminarai 2010; 14(46): ÁVADAS Ið si vys èiu sio se ða ly se de men ci jos su da ro di dþiu læ eko no - minæ ir socialinæ naðtà. Ðiose ðalyse demencija yra ðeðta pagal daþná mirties prieþastis [1]. 60% demencija serganèiø as me nø gy ve na be si vys tan èio se vals ty bë se. Sens tant po pu lia ci jai, ser ga mu mas de men ci jo mis di dë ja [2]. Vie nas ak tu a liau siø ðiø die nø neu ro lo gi jos moks lo klau si mø kaip su lë tin ti neu ro de ge ne ra ci nius pro ce sus, le mian èius de men ci jos ið si vys ty mà. Di dþiau sio kli ni ki nio te ra pi nio efek to bû tø ga li ma ti kë tis leng vo kog ni ty vi nio su tri ki mo (LKS) fa zë je, kai kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mas dar ne - Adresas: Bernadeta Viesulaitë VUL SK Neurologijos centras Santariðkiø g. 2, LT Vilnius Tel. (8 5) , el. paðtas: sie kia de men ci jos ly gio, t. y. neu ro de ge ne ra ci niai pro ce sai dar në ra tiek pa þen gæ, kad su trik dy tø pa cien to kas die næ veik là [3]. Da bar tai ko mi LKS diag nos ti kos kri te ri jai pa - siû ly ti pa ly gin ti ne se niai 1999 m. [4]. LKS diag no zei rei - kalingi du kriterijai: paciento ar já gerai paþástanèio asmens ið sa ko mas nu si skun di mas vie nos ar ke liø kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mu (pvz., at min ties, kal bos, dë me sio, erd - vi nës orien ta ci jos, kon struk ci niø su ge bë ji mø) ir kog ni ty - vi nio su tri ki mo ob jek ty vi za vi mas nau do jant stan dar ti zuo - tus neu ro kog ni ty vi nius tes tus [3]. Ser ga mu mas LKS yra artimas sergamumui Alzheimerio liga (AL). LKS papliti- Santrumpos: AL Alz hei me rio li ga; LKS leng vas kog ni ty vi - nis su tri ki mas; alks am nes ti nis leng vas kog ni ty vi nis su tri ki - mas; ktlks kitø tipø lengvas kognityvinis sutrikimas; vlks vaskulinis lengvas kognityvinis sutrikimas; MMSE protinës bûk lës mi ni ty ri mas; VUL SK Vil niaus uni ver si te to li go ni nës Santariðkiø klinikos. 250

2 Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose metais mas tarp vy res niø kaip 65 m. as me nø yra 12 15%, ser ga - mu mas 1% per me tus. Dau gu mai as me nø su LKS kog ni - ty vi niai su tri ki mai pro gre suos iki de men ci jos, ne di de lë da - lis pa ge rës ar liks sta bi lûs ke le tà me tø. Per 1 me tus 10 15% pa cien tø su LKS ið si vys to de men ci ja, tuo tar pu ben dro je po pu lia ci jo je (vy res niø kaip 65 m. as me nø) 1 2% [3, 5]. Diag no za vus LKS, pa gal vy rau jan èià kog ni ty vi næ simptomatikà reikëtø ávertinti, ar tai yra amnestinis, ar ne - amnestinis LKS, iðsiaiðkinti galimà sutrikimo etiologijà. Ar LKS sà ly go ja neu ro de ge ne ra ci nis pro ce sas (pa laips në pra dþia ir pro gre sa vi mas), krau ja gys li në (stai gi pra dþia, krau ja gys li niai ri zi kos veiks niai, in sul tai, pra ei nan tys smegenø iðemijos priepuoliai anamnezëje), psichiatrinë pa to lo gi ja (nuo tai kos su tri ki mai), ar tai yra kog ni ty vi nis su tri ki mas, sà ly go tas ki tø li gø (pvz., lë ti nio ðir dies ne pa - kan ka mu mo, cuk ri nio dia be to, neu roin fek ci jos) [5]. Toks LKS diferencijavimas turi ne tik prognostinæ vertæ (tikëti - nas pro gre sa vi mas á AL, krau ja gys li næ, fron to tem po ra li næ de men ci jà), bet taip pat yra svar bus kal bant apie de men ci - jos pre ven ci jà (ga li ma krau ja gys li nës de men ci jos pre ven - ci ja) ir gy dy mo ga li my bes (dep re si jos, sà ly go ju sios LKS, gy dy mas). DARBO TIKSLAS Ið ana li zuo ti me tais Vil niaus uni ver si te to li go - ni nës San ta rið kiø kli ni ko se (VUL SK) diag no zuo tus leng - vo kog ni ty vi nio su tri ki mo at ve jus, ið nag ri në ti LKS ti pø daþ nius, diag nos ti kai tai ky tus tes tus, dep re si jos daþ ná ir kon ver si jà á de men ci jà pa gal VUL SK elek tro ni nës li gos is to ri jos pa ieð kos sis te mos (ELI) duo me nis. PACIENTAI IR TYRIMO METODAI VUL SK Neu ro lo gi jos cen tre at lik tas ret ros pek ty vi nis ty - ri mas. Nau do jant VUL SK elek tro ni nës li gos is to ri jos pa - ieð kos sis te mà (ELI), bu vo at rink ti 453 pa cien tai, ku riems me tais bu vo diag no zuo tas LKS. Á ga lu ti næ ana - li zæ bu vo átrauk ti 83 pa cien tai. Átrau ki mo kri te ri jus: VUL SK diag no zuo tas LKS. Atmetimo kriterijai: 1) pa to lo gi jos, ga lin èios sà ly go ti kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mà, bu vi mas: sàmonës sutrikimai; neurodegeneracinës CNS ligos; CNS augliai, infekcinës, demielinizuojanèios ligos; galvos smegenø trauma; galvos smegenø infarktas, intracerebrinë he mo ra gi ja; sunkios gretutinës ligos; gili depresija; 2) demencijos kriterijø atitikimas. Dar bo me to di ka. Pa gal tu ri mus duo me nis pa cien tai su skirs ty ti á tris gru pes: 1) am nes ti nio LKS (alks); 2) vas - ku li nio LKS (vlks); 3) ki tø ti pø LKS (ktlks). Gru pës ly - 1 pav. Tiriamøjø pasiskirstymas pagal LKS tipà gin tos pa gal de mo gra finius duo me nis, pro ti nës bûk lës mi - ni ty ri mo re zul ta tus (angl. Mini-Men tal State Ex am i na - tion, MMSE), pa pil do mø kog ni ty vi niø tes tø at li ki mà kog - ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mui áver tin ti, dep re si jos bu vi mà, kon ver si jà á de men ci jà. Sta tis ti nis duo me nø ap do ro ji mas. Skir tu mø tarp grupiø statistinis patikimumas vertintas Student o, 2 ir Fisher io testais. REZULTATAI Á ga lu ti næ ana li zæ pa te ko 83 pa cien tai, ku riems bu vo diag - no zuo tas LKS. Ið jø 50 (60,2%) bu vo mo te rys ir 33 (39,8%) vy rai. Ið ana li za vus tu ri mus anam nes ti nius ir kli ni ki nius duo me nis, 41 pa cien tas (49,40%) bu vo pri skir - tas alks ti pui, 6 (7,23%) vlks ti pui, 36 (43,37%) ktlks (1 pav.). 2 pav. pavaizduotas naujai diagnozuotø atvejø skaièius VUL SK pa gal LKS ti pus me tais me tais 2 pav. Naujai diagnozuotø atvejø skaièius VUL SK pagal LKS tipus metais 251

3 Amþius diagnozës metu ,87 72,23 75,49 74,69 74,04 73,22 72,37 Amþius diagnozës metu ,78 75,29 70, Diagnozës metai 3 pav. Pacientø amþius LKS diagnozës metu Vidurkis Vidurkis±SE Vidurkis±2*SD LKS tipas Vidurkis Vidurkis±SE Vidurkis±2*SD 5 pav. LKS diagnozavimo amþius LKS grupëse *Statistiðkai patikimas skirtumas tarp: alks ir ktlks (p = 0,0053); vlks ir ktlks (p = 0,0142) pav. Tiriamøjø pasiskirstymas pagal LKS tipà skirtingose amþiaus grupëse bu vo diag no zuo tas 1 LKS at ve jis, , , , , , Ste bi ma ten den ci ja, kad VUL SK kasmet diagnozuojama vis daugiau LKS atvejø. Pacientø vi du ti nis am þius LKS diag no zës me tu bu vo 73,42 ± 7,75 m. 3 pav. pa tei kia mas pa cien tø am þius diag - no zës me tu kiek vie nais nag ri në ja mo lai ko tar pio me tais at - ski rai. Ste bë ta ten den ci ja, kad nuo 2005 me tø am þius, ku - riame diagnozuojamas LKS, jaunëja, taèiau statistiðkai reikð min go pa ti ki mu mo ne gau ta (p > 0,05).Ti ria mø jø pa - si skirs ty mas pa gal am þiaus gru pes pa teik tas 4 pav. Di dþi à - jà da lá LKS at ve jø su da rë me tø pa cien tai (78,31%). Dau giau nei pu së ti ria mø jø bu vo me tø am þiaus (54,22%). At ski ras LKS gru pes pa ly gi no me pa gal am þiø, ku ria - me diag no zuo tas LKS. alks grupëje pacientø amþius diag no zës me tu bu vo 75,29 ± 7,11 m., vlks 78,78 ± 5,84 m., ktlks 70,40 ± 7,74 m. (5 pav.). Gau tas statistiðkai reikðmingas skirtumas tarp alks ir ktlks gru - piø (p = 0,0053) bei tarp vlks ir ktlks gru piø (p = 0,0142). MMSE ,00 25,00 24,50 25,00 26,13 25,55 25, Diagnozës metai 6 pav. MMSE balai, diagnozuojant LKS Vi du ti nis MMSE ba las, diag no zuo jant LKS, bu vo 25,54 ± 1,98. 6 pav. pa teik tas pa cien tø MMSE ba lø vi dur - kiø pa si skirs ty mas pa gal diag no zës nu sta ty mo me tus. Nagrinëjome, kaip atskiriems LKS tipams priskirti pa - cien tai pa si skirs to pa gal su rink tus MMSE ba lus diag no zës nu sta ty mo me tu (7 pav.). Ste bë ta, kad di dþiau sià da lá pa - cien tø, su rin ku siø ba lus, su da rë pa cien tai su alks, tuo tar pu di des nius ba lus be veik ið skir ti nai rin ko pa cien tai, priskirti ktlks grupei. alks grupës MMSE rezultatø diag no zës me tu vi dur kis bu vo 25,44 ± 1,69 ba lo, vas ku li - nio LKS ti po 23,83 ± 1,72, ki tø LKS ti pø 25,94 ± 2,19 (8 pav.). Gavome statistiðkai patikimà skirtumà tarp vlks ir ktlks gru piø (p = 0,0287). MMSE tes tas dël sa vo pa pras tu mo ir grei to at li ki mo yra pla èiau siai kli ni ki në je prak ti ko je nau do ja mas tes tas kog ni ty vi nëms funk ci joms ver tin ti. Ka dan gi MMSE tes - tas në ra pa kan ka mai jaut rus LKS diag nos ti kai [6, 7], no rë - jo me pa si þiû rë ti, ko kiais pa pil do mais te stais gy dy to jai rë - 252

4 Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose metais Atlikti testai MMSE, laikrodþio pieðimo testas MMSE, laikrodþio pieðimo testas + papildomi testai 7 pav. Pacientø pasiskirstymas pagal MMSE balus LKS di ag - noza vi mo metu pav. Kognityviniai testai, taikyti diagnozuojant LKS Depresija Nëra Yra 28 MMSE ,44 25, , LKS tipas Vidurkis Vidurkis±SE Vidurkis±2*SD 8 pav. MMSE balai diagnozës metu atskirose LKS grupëse më si diag no zuo da mi LKS VUL SK. Vi siems pa cien tams bu vo at lik ti MMSE ir laik ro dþio pie ði mo tes tai. De vy nio - li kai pa cien tø (22,89%) bu vo at lik ti ir pa pil do mi tes tai: 5 þo dþiø tes tas, Dar bi nës at min ties ap im ties tes tas (Di git Span), Skai èiø ir rai dþiø su jun gi mo tes tas (Trail Mak ing Test), Alz hei me rio li gos áver ti ni mo ska lë (ADAS-cog). 2003, 2004 ir 2006 m. diag no zuo jant LKS pa pil do mø tes - tø ne bu vo at lik ta, 2005 me tais pa pil do mi tes tai at lik ti 2 pa cien tams, 2007 m. 4, 2008 m. 10, 2009 m. 3 (9 pav.). alks gru pë je pa pil do mi tes tai bu vo at lik ti 8 (19,51%) pa cien tams, ki tø ti pø LKS gru pë je 11 (30,56%) pa cien tø, vlks gru pë je pa pil do mi tes tai ne - bu vo tai ky ti. Sta tis tið kai pa ti ki mo skir tu mo tarp gru piø ne gau ta (p > 0,05). Li te ra tû ros duo me ni mis, dep re si ja daþ nai ly di LKS [8]. 10 pav. pa tei kia me mû sø tir tø pa cien tø, sir gu siø dep re - si ja LKS diag no za vi mo me tu, pa si skirs ty mà LKS gru pë se. Depresijà ðiems pacientams diagnozavo psichiatras. At - kreip ti nas dë me sys, kad pa cien tai, ku riems bu vo diag no - zuo ta sun kaus laips nio dep re si ja, á ga lu ti næ ana li zæ ne bu vo átrauk ti. Ið vi so dep re si ja sir go 30 (36,14%) pa cien tø: 10 pav. Depresijos daþnis LKS diagnozavimo metu LKS gru - pëse 11 pav. Iðsivysèiusiø demencijø tipai LKS grupëse Iðsivysèiusios demencijos rûðys Alzheimerio liga demencija alks gru pë je 13 (31,71%), vlks 2 (33,33%), ktlks gru pë je 15 (41,67%). Ser ga mu mas dep re si ja tarp gru piø ne si sky rë (p > 0,05). 253

5 Nag ri në jant tu ri mus m. duo me nis, konver - sija á demencijà (de men ci jos ið si vys ty mas ið LKS) do ku - men tuo ta 12 (14,46%) pa cien tø. alks gru pë je kon ver si ja á de men ci jà ávy ko 5 (12,20%) pa cien tams, ið jø 3 (60%) ið - si vys të AL, 2 (40%) ki tø ti pø de men ci ja. vlks ti po gru - pë je kon ver si ja á de men ci jà fik suo ta vie nam pa cien tui (16,67%) jis su sir go AL. ktlks gru pë je kon ver si ja á de - men ci jà ávy ko 6 (16,67%) pa cien tams, ið ku riø 2 (33,33%) ið si vys të AL, 4 (66,67%) ki tø ti pø de men ci ja (11 pav.). Vi du ti në truk më nuo LKS diag no zës iki de men ci jos do ku - men ta vi mo bu vo 1,63 ± 1,18 me tø. REZULTATØ APTARIMAS Mû sø re zul ta tai pa ro dë, kad kas met diag no zuo ja ma vis dau giau LKS atvejø. Pirmiausia tai sietina su palyginti ne - se nu LKS, kaip at ski ro no zo lo gi nio vie ne to, pri gi ji mu kli - ni ki në je prak ti ko je, di des niu dë me siu leng ves niems kog - ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mams, ne sie kian tiems de men ci - jos ly gio. Pa cien tø vi du ti nis am þius LKS diag no za vi mo me tu bu - vo 73,42 ± 7,75 m., o alks gru pë je 75,29 ± 7,11 m. Anks tes nio ty ri mo, at lik to VUL SK, duo me ni mis, vi du ti - nis tir tø AL ser gan èiø jø am þius bu vo 73,65 ± 7,02 m. [9]. At si þvel giant á tai, kad iki 15% LKS at ve jø per me tus virs ta de men ci ja / pro gre suo ja iki de men ci jos (LKS yra kaip de - men ci jos pro dro mas), LKS diag no zuo ja mas san ty ki nai vëlai. Mû sø ty ri mo duo me ni mis, alks diag no zës am þius bu - vo sta tis tið kai reikð min gai di des nis uþ ktlks (75,29 ± 7,11 vs 70,4 ± 7,74 m.). Ðá skir tu mà bû tø ga li ma pa aið kin ti tuo, kad alks daþ niau siai pro gre suo ja á AL, o ktlks á ki tas de men ci jas, ku riø pra dþios am þius yra jau nes nis nei AL (pvz., de men ci ja su Le wy kû ne liais, fron to tem po ra li në de - mencija). Vertindami MMSE ba lus, at ski ro se LKS gru pë se ga vo - me, kad 28 ir dau giau ba lø be veik ið skir ti nai rin ko pa cien - tai, pri skir ti ktlks gru pei. Ðiuos duo me nis bû tø ga li ma pa aið kin ti ti ki my be, kad bent da lis ktlks pa virs ne á AL, bet á fron to tem po ra li næ de men ci jà (FTD), ku rios diag nos - ti kai MMSE yra vi sið kai ne jaut rus ir ne tin ka mas [5, 10]. Ið gau tø re zul ta tø ma ty ti, kad LKS ga li bû ti diag no zuo ja mas net esant normaliems MMSE rezultatams. Galima daryti prielaidà, kad MMSE testas nëra pakankamai jautrus LKS diag nos ti kai ir ne tu rë tø bû ti vie nin te liu in stru men tu, pa - grin dþian èiu LKS diag no zæ. Ðià prie lai dà pa tvir ti na pas ta - rø jø me tø pub li ka ci jos, ku rios pa ro dë, kad vis dël to ðis pla - èiau siai kli ni ki në je prak ti ko je nau do ja mas in stru men tas kog ni ty vi nëms funk ci joms áver tin ti në ra pa kan ka mai jaut - rus ir spe ci fið kas diag no zuo jant LKS [6, 7, 11]. Vie nos stu - dijos duomenimis, MMSE jautrumas ir specifiðkumas, diag no zuo jant LKS, bu vo 70%, ski ria mà ja ri ba (angl. cut off) lai kant 26 ir ma þiau ba lø. Pa pil do mos uþ dels tà at si mi - ni mà ver ti nan èios uþ duo tys ðá ro dik lá pa ge ri no iki > 80% [7]. MMSE testas yra pakankamai jautrus atrankinis testas demencijai aptikti, taèiau jo jautrumas ir neigiama prognos ti në ver të (angl. negative predictive value) yra ne pa - kan ka mi LKS at ve ju [11]. Kog ni ty vi niø tes tø ba te ri jos, su - da ry tos ið tes tø, ver ti nan èiø skir tin gas kog ni ty vi nes funk - cijas, yra jautresnis instrumentas uþ rutininius atrankinius tes tus, diag no zuo jant LKS. Kom bi nuo tas tes tø nau do ji - mas ne tik pa di di na neu rop si cho lo gi nio ið ty ri mo jaut ru mà, diagnozuojant LKS ar demencijà, bet ir leidþia detaliau nu - sta ty ti kog ni ty vi niø su tri ki mø pro fi lá, pa de da di fe ren ci juo - ti LKS rû ðá (am nes ti nis, ne am nes ti nis, vie no ar ke liø do - me nø) [7]. LKS di fe ren ci ja vi mas, kaip mi në ta áva de, tu ri prog nos ti næ ir pre ven ci næ reikð mes. Mû sø ty ri mo duo me ni mis, pa pil do mi kog ni ty vi niai testai (ðalia MMSE ir laikrodþio pieðimo testo) buvo atlikti 19 pa cien tø (22,89%). Ga li me teig ti, kad kli ni ki në je prak - tikoje papildomi kognityviniai testai ðalia rutininiø atrankiniø testø taikyti ganëtinai retai. Vienas ið pagrindiniø veiks niø ga lë tø bû ti ri bo tas pa cien to ap þiû rai skir tas lai kas am bu la to ri në je gran dy je, neu rop si cho lo gi ná te sta vi mà at - lie kan èio at ski ro as mens (psi cho lo go) trû ku mas. Li te ra tû ro je nu ro do mi daþ niau siai prak ti ko je nau do ja - mi pa pil do mi tes tai yra laik ro dþio pie ði mo tes tas, pa ro dan - tis anks ty vus kon struk ci nës pra ksi jos su tri ki mus, tes tai, ver ti nan tys uþ dels tà pri si mi ni mà (pvz., Rë jaus þo dþiø ið - mo ki mo tes tas, RAVLT), fron ta li nes funk ci jas: þo di ná, ka - te go ri ná sklan du mà (pir mø jø rai dþiø tes tas, gy vû nø tes tas), dë me sá (Digit Span), psi cho mo to ri nes re ak ci jas (Trail Mak ing A ir B testai; Skaièiø pakeitimo simboliais testas, Digit Sym bol Sub sti tu tion Test) [7, 12]. Kom piu te ri zuo tas neu rop si cho lo gi nis ið ty ri mas lei dþia ge ro kai ma þes në mis lai ko sà nau do mis de ta liau áver tin ti skir tin gas kog ni ty vi nes funk ci jas, ap tik ti sub ti les nius, anks ty vus jø pa ki ti mus. VUL SK Ner vø li gø sky riu je nuo 2008 m. yra at lie ka mas ið ty ri mas CAN TA Bec lip se kom piu te ri zuo tø kog ni - tyviniø testø baterija, kuris, tikimës, vis plaèiau bus taikomas ne tik mokslo tikslais, bet ir klinikinëje praktikoje. Dau giau kaip treè da liui (36,14%) mû sø ty ri me nag ri - në ja mø pa cien tø bu vo nu sta ty tas leng vas ar vi du ti nio sun - ku mo dep re si nis su sir gi mas, ku rá, ver tin da mi tu ri mus duo me nis, trak ta vo me kaip ne sà ly go jan tá esa mø kog ni ty - viniø funkcijø sutrikimø. Mûsø rezultatai patvirtina litera - tû ros duo me nis dep re si jos ir kog ni ty vi niø funk ci jø su tri - ki mo de ri nys yra daþ nas. Vy res nio am þiaus as me nø dep re - si jos ir LKS di fe ren ci në diag nos ti ka yra ne leng va, ka dan gi nuo tai kos ir kog ni ty vi niai su tri ki mai daþ nai per si den gia, gali sàlygoti vienas kità. Dël ðios prieþasties, esant sunkiai dep re si jai, kog ni ty vi niø funk ci jø ver ti ni mas në ra tiks lus jis tu rë tø bû ti at lie ka mas ko re ga vus dep re si næ simp to ma ti - kà. Kog ni ty vi nës dis funk ci jos ir dep re si jos ko mor bi dið ku - mo daþ nis pa cien tams, vy res niems kaip 70 me tø, pa dvi gu - bë ja kas 5 me tai ir pa sie kia 25% tarp 85 me tø am þiaus as - menø. Pacientams, sergantiems depresija be demencijos, ga li pa si reikð ti dau ge lio kog ni ty vi niø funk ci jø su tri ki mai, ku rie ið lie ka ir pra ëjus nuo tai kos su tri ki mo simp to ma ti kai. Ty ri mai, tarp jø ir pros pektyviniai ko hor ti niai, pa ro dë, kad pa gy ve nu siø þmo niø dep re si ja ne re tai yra kaip AL ir LKS pro dro mas. Vi du ti nið kai apie 25% pa cien tø, ser gan èiø AL ar LKS, yra nu sta to ma kli nið kai reikð min ga dep re si në simptomatika [7]. Kai kurios atliktos studijos pateikia dar 254

6 Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose metais di des nius skai èius 60% pa cien tø su LKS, ku riems ið si - vys tys AL, tu ri dep re si næ simp to ma ti kà, ku rios bu vi mas ga li bû ti prog nos ti nis ro dik lis [8]. Në ra ben dro su ta ri mo, ar pa gy ve nu siø as me nø gru pë je dep re si ja yra kog ni ty vi niø su tri ki mø prie þas tis, ar pa sek më, ar ðios pa to lo gi jos në ra susijusios prieþastiniais ryðiais. Kad ir kaip bûtø, LKS ir dep re si ja yra tar pu sa vy je su si jæ ir ðis ko mor bi dið ku mas le - mia blo ges nes dep re si jos ið ei tis ir gal bût grei tes ná kog ni ty - vi nës dis funk ci jos pro gre sa vi mà [13]. Dël daþ no ðiø pa to - lo gi jø bu vi mo kar tu ti riant kog ni ty vi nes funk ci jas bû tø tikslinga atlikti atrankiná testà galimai depresinei simpto - matikai iðsiaiðkinti. (pvz., geriatrinë depresijos skalë arba Kor ne lio dep re si jos ska lë ser gant de men ci ja). Li te ra tû ros duo me ni mis, vi du ti nið kai 10 15% LKS at - ve jø per vie ne rius me tus pa virs ta á de men ci jà, o per 5 me - tus apie pu së pa cien tø su LKS su ser ga de men ci ja, nors at - ski rø stu di jø duo me nys va ri juo ja [7, 14]. Mû sø nag ri në ja - mu 7 me tø lai ko tar piu kon ver si ja á de men ci jà bu vo do ku - men tuo ta tik 12 (14,46%) pa cien tø. To ká ma þà de men ci jos ið si vys ty mo skai èiø ga li ma pa aið kin ti tuo, kad nag ri në ja - mu lai ko tar piu bu vo diag no zuo ta ne daug LKS á ga lu ti næ ana li zæ pa te ko 83 pa cien tai. Be to, duo me nys rink ti tik pa - gal ELI sistemà, kurioje yra fiksuojamos hospitalizacijos ir ambulatoriniai vizitai VUL SK. Taigi, tø pacientø, kurie ne bu vo ste bi mi neu ro lo go VUL SK kon sul ta ci në je po li kli - ni ko je, to li mes në li gos ei ga mums në ra þi no ma. Ti kë ti na, kad dau giau pa cien tø per ðá lai ko tar pá pro gre sa vo á de men - cijà, taèiau mes neturime tai pagrindþianèiø duomenø. Kaip bu vo mi në ta, ið ty rus pa cien to kog ni ty vi nes funk - ci jas, yra svar bu ávar din ti LKS ti pà: alks, ktlks ar vlks. Skirtingi LKS tipai linkæ progresuoti á skirtingas de men ci jas: alks á AL, ktal á FTD ar de men ci jà su Le wy kû ne liais, vlks á krau ja gys li næ de men ci jà [5]. Tai pa tvir ti na ir mû sø re zul ta tai. alks gru pë je 60% kon ver si - jø su da rë kon ver si ja á AL, 40% á ki tø ti pø de men ci jà. KtLKS gru pë je 33,33% kon ver si jø su da rë kon ver si ja á AL, tuo tar pu kon ver si ja á ki tø ti pø de men ci jà 66,67%. Api ben drin da mi no rë tu me pa brëþ ti, kad anks ty va LKS diag nos ti ka yra svar bi ke le tu as pek tø. LKS diag no za vi mas ir já sàlygojanèiø veiksniø iðaiðkinimas leidþia laiku imtis terapiniø intervencijø, jei ðie veiksniai yra potencialiai kore guo ja mi (pvz., dep re si ja, krau ja gys li niai ri zi kos veiks - niai, hi po ti ro zë). Esant neu ro de ge ne ra ci nei LKS prie þas - èiai, nuolatinis paciento stebëjimas leidþia anksti diagnozuoti iðsivysèiusià demencijà ir laiku pradëti specifiná gydy mà. Kol kas spe ci fi nis gy dy mas yra pa tvir tin tas tik AL sukeltai demencijai, taèiau aktyviai dirbama ieðkant preparatø, galinèiø turëti poveiká kitos etiologijos demencijoms, taip pat ieð ko ma vais tø, ku riuos bû tø ga li ma skir ti jau LKS sta di jo je, sie kiant su lë tin ti neu ro de ge ne ra ci nius pro ce sus ir atitolinti demencijos iðsivystymà. IÐVADOS 1. Diag no zuo ja mø leng vo kog ni ty vi nio su tri ki mo at ve jø skaièius pastaraisiais metais didëja. 2. Leng vam kog ni ty vi niam su tri ki mui nu sta ty ti nau do ja - mø tes tø ávai ro vë ne di de lë. 3. Daþ nas leng vo kog ni ty vi nio su tri ki mo ir dep re si jos ko - mor bi dið ku mas. 4. Leng vo kog ni ty vi nio su tri ki mo diag nos ti kos to - bulinimas ak tu a lus dël pro gre sa vi mo á de men ci jà ri zi - kos. Gauta: Priimta spaudai: Literatûra 1. World Health Or ga ni za tion. mediacentre/factsheets/fs310/en/in dex.html ( ). 2. Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L. The ep i de mi ol ogy of the dementias: an up date. Cur rent opin ion in psy chi a try 2007; 20(4): Frank AR, Petersen RC. Mild cog ni tive im pair ment. In: Duychaerts C, Litman I, eds. Hand book of clin i cal neu rol - ogy. Vol. 89 (3 rd se ries). Elsevier 2008; Petersen RC, Smith GE, Wariny SC, et al. Mild cog ni tive im - pair ment: clin i cal char ac teri sa tion and out come. Ar chives of Neu rol ogy 1999; 56: Petersen RC, Ron ald C. Mild cog ni tive impairement. Con tin - uum: life long learn ing in neu rol ogy. De men tia 2004; 10(1): Chertkow H, Massoud F, Nasreddine Z, et al. Di ag no sis and treat ment of de men tia: 3. Mild cog ni tive im pair ment and cognitive impairment without dementia. Canadian Medical Association Journal 2008; 178(10): Rosenberg PB, Johnston D, Lyketsos C. A Clin i cal ap proach to mild cog ni tive im pair ment. Amer i can Jour nal of Psy chi a - try 2006; 163(11): Visser PJ, Verhey FR, Ponds RW, et al. Dis tinc tion be tween pre clin i cal Alz hei mer s dis ease and de pres sion. Jour nal of the American Geriatrics Society 2000; 48(5): Kaubrys G. Medicinos mokslø daktaro disertacija: Alz hei - me rio ligos ir kraujagyslinës demencijos klinikiniø ypatumø pri klau so my bë nuo apoe genotipo ir aterosklerozës ið reikð - tu mo. Vilnius, Hodger JR. Frontotemporal de men tia (Pick s dis ease). In: Cope land JRM, Abou-Salen MTA, Blazer DG, eds. Prin ci - ples of Ge ri at ric Psy chi a try. John Wiley and Sons, 2002; Kaufer DI, Wil liams CS, Braaten AJ, et al. Cog ni tive screen - ing for de men tia and mild cog ni tive im pair ment in as sisted liv ing: com par i son of 3 tests. Jour nal of the Amer i can Med i - cal Directors Association 2008; 9(8): Strauss E, Spreen O, Sherman EM. A com pen dium of neuropsychological tests: ad min is tra tion, norms, and com - men tary. Ox ford Uni ver sity Press, USA, Defrancesco M, Marksteiner J, Deisenhammer EA, et al. As - so ci a tion of mild cog ni tive im pair ment and de pres sion. Neuropsychiatrie: Klinik, Diagnostik, Therapie und Re ha bil - i ta tion: Or gan der Gesellschaft Österreichischer Nervenärzte und Psychiater 2009; 23(3): Panza F, D Introno A, Colacicco, et al. Cur rent ep i de mi ol ogy of mild cog ni tive im pair ment and other predementia syn - dromes. The Amer i can Jour nal of Ge ri at ric Psy chi a try: Of fi - cial Jour nal of the Amer i can As so ci a tion for Ge ri at ric Psy - chi a try 2005; 13:

7 THE DIAGNOSIS OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL SANTARIÐKIØ KLINIKOS IN Summary Back ground. De men tia is a great eco nomic and so cial bur den for high in come coun tries. In these coun tries de men tia is the 6th lead ing cause of death. The re search for the ther a peu tics aimed at slow ing the neurodegeneration pro cesses lead ing to de men tia is one of the most rel e vant fields in neu ro log i cal sci ence now a days. The best theraupeutical ef fect could be ex pected in mild cog ni - tive im pair ment (MCI) stage when cog ni tive dys func tion does not reach the de men tia level yet. Our aim was to ana lyse all the cases of MCI di ag nosed in Vil - nius Uni ver sity Hos pi tal Santariðkiø klinikos in : to ana lyse the fre quency of MCI sub types, de pres sion rates, the tests used for di ag nos ing MCI, and the rates of con ver sion to de men - tia. Ma te ri als and meth ods. We per formed the ret ro spec tive study. We used a lo cal elec tronic sys tem of case his to ries. There were 453 cases of di ag nosed MCI. 83 patiens were in cluded in our fi nal anal y sis. Re sults. 41 pa tient (49.40%) were clas si fied as amnestic MCI (amci), 6 (7.23%) as vas cu lar (vmci), and 36 (43.37%) as MCI of other types (otmci). The mean age at di ag no sis was ± 7.75 years. There was a sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ence be tween amci and otmci groups (p=0.0053) and be tween vmci and otmci (p=0.0142). The vast ma jor ity of MCI pa tients were years old (78.31%). We ob served a ten dency that the num - ber of di ag nosed cases in creases ev ery year. Since 2005 the age at MCI di ag no sis is be com ing youn ger. The mean MMSE score at the time of di ag no sis was ± The vast ma jor ity of the pa tients with MMSE score were clas si fied as amci whereas higher score was found al most ex clu sively in otmci group. De pres sion was di ag nosed in 30 (36.14%) cases and there was no dif fer ence in mor bid ity among the MCI groups (p>0,05). The pro gres sion to de men tia was doc u mented in 12 (14.46%) cases. The mean du ra tion from the MCI di ag no sis to doc u mented de men tia was 1.63 ± 1.18 year. Conclusions. The num ber of di ag nosed MCI cases is in creas - ing in lat ter years. The va ri ety of congnitive tests used for di ag - nos ing MCI is small. The comorbidity of MCI and de pres sion is com mon. Aim ing for better MCI di ag nos ing is rel e vant be cause of the risk of pro gres sion to de men tia. Keywords: dementia, depression, cognitive tests, mild cog - ni tive im pair ment. 256

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Pilaitės seniūnija

Pilaitės seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUI 197.9 Buivydiškės BUI-5 71.1 BUI-5-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; ;Z1;Z5 1. - 12 vd 0.4 40 500 2 40 500 A/P 2 6 BUI-5-2 Intensyviai naudojamų želdynų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Pašilaičių seniūnija

Pašilaičių seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) GIN 122.7 Gineitiškės GIN-1 9.9 GIN-1-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; GIN-1-2 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; 24.9-12 vd.4 4 5 2 4 5 A/P 2 6 4.2-12

Detaliau

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p Gerontologija 2009; 10(4): 214 222 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, charakteristika A.

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Haha

Haha Kit Bebê Suedine Luxo Menino TAM.: ÚNICO REF.: VAS 500 Kit Bebê Suedine Luxo Menina TAM.: ÚNICO REF.: VAS 501 Kit Bebê Suedine Unissex TAM.: ÚNICO REF.: VAS 502 Body Raglã Suedine Unissex TAM.: P M G REF.:

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau