FIZINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PROJEKTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FIZINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PROJEKTAS"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr ESFA-V Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas FIZINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PROJEKTAS Bendrosios programos projektą rengė: Vaiva Baltramiejūnaitė-Čepaitė, Dainius Kučinskas, Eglė Kuosienė, dr. Aušra Lisinskienė, Prof. Albertas Skurvydas, dr. Agnė Slapšinskaitė, dr. Loreta Statauskienė. TURINYS 1. Fizinio ugdymo paskirtis Tikslas ir uždaviniai Ugdymo tikslas Pradinio ugdymo uždaviniai Pagrindinio ugdymo uždaviniai Vidurinio ugdymo uždaviniai Kompetencijų ugdymas dalyku Pažinimo kompetencija Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija Kūrybiškumo kompetencija Pilietiškumo kompetencija Kultūrinė kompetencija Komunikavimo kompetencija Skaitmeninė kompetencija Pasiekimų sritys... 5 A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas... 5 B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas... 5 C. Vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška Pasiekimų raida... 7 A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas... 7 B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas C. Vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška Mokymo(si) turinys Mokymo(si) turinys. 1 klasė Mokymo(si) turinys. 2 klasė Mokymo(si) turinys. 3 klasė Mokymo(si) turinys. 4 klasė Mokymo(si) turinys. 5 klasė Mokymo(si) turinys. 6 klasė Mokymo(si) turinys. 7 klasė... 18

2 Mokymo(si) turinys. 8 klasė Mokymo(si) turinys. 9 klasė Mokymo(si) turinys. 10 klasė Mokymo(si) turinys. 11 klasė Mokymo(si) turinys. 12 klasė Pasiekimų vertinimas Pasiekimų lygių požymiai Pasiekimų lygių požymiai. 1 2 klasės Pasiekimų lygių požymiai. 3 4 klasės Pasiekimų lygių požymiai. 5 6 klasės Pasiekimų lygių požymiai. 7 8 klasės Pasiekimų lygių požymiai klasės... 25

3 3 1. Fizinio ugdymo paskirtis Vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymas yra ilgalaikės investicijos į šalies socialinį kapitalą. Fizinio ugdymo dalykas skirtas mokinių sveikatos ir fizinio aktyvumo puoselėjimui, kompetencijų sveikatos ir fizinio ugdymo srityje, būtinų tolimesniam prasmingam ir aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdymui. Fizinis ugdymas plėtoja bendruosius ir specialiuosius judėjimo, sveikatos stiprinimo ir tausojimo gebėjimus, mokinio socialinę, emocinę, kognityvinę ir psichomotorinę sritis. Fizinio ugdymo programos pagrindas - fizinio raštingumo ugdymas: judėjimo įgūdžių ir gebėjimų save motyvuoti būti fiziškai aktyviu visą gyvenimą ugdymas, žinių apie tinkamą fizinį aktyvumą suteikimas, savo fizinių poreikių ir ribų pažinimo įgalinimas. Rengiant programą remtasi biopsichosocialiniu modeliu, užtikrinančiu maksimalų sveikatos ugdymą ir sveikatingumą. Šia programa siekiama sveikatos ir fizinio raštingumo ugdymo integracijos į mokyklos kultūrą. Fizinis ugdymas šioje programoje suprantamas kaip sveikatai palankus mokinio fizinis aktyvumas visos dienos eigoje, atitinkantis individualius mokinio ugdymosi poreikius ir galimybes, realizuojant dalyko pamokose įgytą nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visumą. Siekiant užtikrinti sveikatai palankų mokinių fizinį aktyvumą mokykloje rekomenduojama, kad dėl fizinio ugdymo ne dalyko pamokose organizavimo spręstų fizinio ugdymo specialistai ir mokyklos bendruomenė kolegialiai, įvertinę mokinių poreikius, mokyklos išteklius ir kitus veiksnius. Siekiant užtikrinti mokinių fizinio ugdymo kokybę, rekomenduojama, kad fizinio ugdymo pamokas pradinėse klasėse vestų dalyko mokytojas kartu su klasės mokytoju. Fizinis raštingumas yra motyvacija, pasitikėjimas, fizinės kompetencijos, žinios ir supratimas, kad reikia vertinti fizinę veiklą ir prisiimti atsakomybę dėl fizinio aktyvumo visą gyvenimą. [Tarptautinė fizinio raštingumo asociacija] 2. Tikslas ir uždaviniai 2.1. Ugdymo tikslas Fizinio ugdymo tikslas plėtoti savęs pažinimą, pasitikėjimą savo galiomis, suformuoti ir įtvirtinti judėjimo ir fizinio aktyvumo įgūdžius, tvariai saviugdai būtinas žinias ir supratimą, visam gyvenimui įtvirtinant sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas bei kompetencijas Pradinio ugdymo uždaviniai Siekdami tikslo mokiniai: susiformuoja ir geba taisyklingai atlikti bazinius motorinius, kvėpavimo įgūdžius, motorikoje taiko vykdomosios funkcijos komponentus, išmoksta patrauklių judriųjų žaidimų, bazinių pramankštos ir mankštos pratimų, susipažįsta su išmaniųjų technologijų taikymu fizinio aktyvumo plėtojimui, įgyja bazinį supratimą apie olimpinių vertybių prasmę, per judesio įvairovę ir fizinį aktyvumą darnoje su aplinka plėtoja pozityvias motorines patirtis, įgalinančias judėjimo džiaugsmą, motyvuojančias būti fiziškai aktyviu įvairiuose kontekstuose* ir aplinkose**. suformuoja ir praktikuoja sveikatai palankius fizinių ypatybių ugdymo, pramankštos ir mankštos įpročius bei streso įveikos būdus, taiko subjektyvius ir objektyvius sveikatos, susietos su fiziniu aktyvumu, įsivertinimo būdus. įgyja aktualių ir prasmingų žinių apie save, bazinius motorinius ir kvėpavimo įgūdžius, vykdomosios funkcijos taikymo motorikoje komponentus, įgyja supratimą apie mitybos, miego ir grūdinimosi svarbą, judriųjų žaidimų taisyklių ir išmaniųjų technologijų taikymo principus, ugdosi nuostatas vadovautis olimpinėmis vertybėmis ir praktikuoti sveikatai palankų fizinį aktyvumą.

4 Pagrindinio ugdymo uždaviniai Siekdami tikslo mokiniai: plėtoja, tobulina ir mokosi tikslingai taikyti motorinius, kvėpavimo, vykdomosios funkcijos įgūdžius, bazines sportinių, netradicinių ir inovatyvių judesių technikas, pramankštos ir mankštos pratimus, išmaniąsias technologijas bei žaidžia laipsniškai sunkinamus sportinius žaidimus. įgyja aktualių ir prasmingų žinių apie save, motorinių įgūdžių ir fizinių ypatybių ugdymą, vykdomosios funkcijos komponentų ir kvėpavimo technikų tobulinimą, metabolinio sindromo prevenciją ir išmaniųjų technologijų taikymo galimybes, praktikuojant sveikatai palankų fizinį aktyvumą. plėtoja sveikatai palankius fizinių ypatybių ugdymo, pramankštos ir mankštos įpročius bei streso įveikos būdus, taiko subjektyvius ir objektyvius įsivertinimo būdus, reflektuoja įsivertinimo duomenis. per individualią fizinio aktyvumo raišką, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitais įvairiuose kontekstuose* ir aplinkose**, vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis, ugdosi sveikos gyvensenos supratimą ir nuostatas Vidurinio ugdymo uždaviniai Siekdami tikslo mokiniai: savarankiškai praktikuoja motorinius, kvėpavimo, vykdomosios funkcijos taikymo įgūdžius, kūrybiškai realizuoja ir tikslingai atlieka sportinius, netradicinius, inovatyvius judesius ir jų derinius įvairiuose kontekstuose* ir aplinkose**. gilina ir tikslingai taiko sveikatingumui reikšmingas žinias individualių motorinių įgūdžių, vykdomosios funkcijos komponentų ir kvėpavimo technikų tobulinimui, sveikatos stiprinimui bei tausojimui. reguliariai praktikuoja sveikatai palankius fizinių ypatybių ugdymo, pramankštos ir mankštos bei streso įveikos būdus, taiko savistabos ir savikontrolės įrankius, reflektuoja įsivertinimo duomenis ir modeliuoja individualaus fizinio ugdymosi strategiją. sąmoningai praktikuoja reguliarų fizinį aktyvumą, ugdosi sveikos gyvensenos nuostatas, įtvirtina olimpines vertybes, kritiškai vertina ir tikslingai taiko išmaniąsias technologijas įvairiuose kontekstuose* ir aplinkose**. *įvairūs kontekstai apibrėžiami, kaip bet koks fizinis aktyvumas neformalioje veikloje, mokykloje, žaidimai su draugais, po pamokų, veikiant individualiai, grupėje, komandoje, bendruomenėje. ** įvairios aplinkos tai urbanistinės ir gamtinės žalia-balta-mėlyna aplinkos. 3. Kompetencijų ugdymas dalyku 3.1. Pažinimo kompetencija Pažinimo kompetencija tai motyvacija ir gebėjimai pažinti save, kaip autentišką bendruomenės ir gamtos dalį, per savistabą, judesį, žinias bei judesio vertės pajautimą. Judėjimo procese įgyta patirtis, žinios ir nuostatos per motorinius, kvėpavimo, vykdomosios funkcijos įgūdžius, bazinius sportinius, netradicinius ir inovatyvius judesius ir technikas, fizines ypatybes, pramankštos ir mankštos pratimus, išmaniąsias technologijas bei sportinius žaidimus, metabolinio sindromo, streso prevenciją, subjektyvius ir objektyvius įsivertinimo būdus, olimpinių vertybių ugdymą įgalina kasdieninių iššūkių sprendimus, kritinį mąstymą ir pažinimo suvokimą, kaip esminę asmens ir bendruomenės sveikatingumo bei tobulėjimo sąlygą. Fizinio ugdymo dalyko žinios ir gebėjimai, mokinių kritinis mąstymas, kylančių problemų sprendimas ir mokinių mokėjimo mokytis ugdymas realizuojamas sudarant sąlygas mokiniams taikyti motorinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos plėtojimo būdus, gebėti paaiškinti kaulų-raumenų ir kardiovaskulinės sistemos stiprinimo būdus. Vadovautis nuostata būti fiziškai aktyviais ir praktikuoti individualius poreikius ir pomėgius atliepiantį fizinį aktyvumą.

5 Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija Fizinio ugdymo pamokose savimonė ir savitvardos įgūdžiai, empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas, atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys, įvertinant pasekmes, rūpinimasis sveikata realizuojami sudarant sąlygas mokiniams atpažinti fiziologinius streso požymius ir taikyti mokslu grįstas streso prevencijos ir įveikos strategijas, priimti sprendimus, įvertinti poveikį ir pasekmes savo ir kitų sveikatai. Taisyklingi judėjimo įgūdžiai padeda išvengti traumų, optimalus fizinis krūvis ir sveikos gyvensenos nuostatos Kūrybiškumo kompetencija Fizinio ugdymo pamokose kūrybiškumas plėtojamas organizuojant tyrinėjimo, generavimo, kūrimo, vertinimo ir refleksijos veiklas, kurių metu mokiniai tyrinėja savo fizinius ypatumus, naudodami savistabos ir testavimo strategijas, susidėlioja trumpalaikius ir ilgalaikius fizinio aktyvumo planus, įsivertina ir reflektuoja realaus fizinio aktyvumo poveikį Pilietiškumo kompetencija Fizinio ugdymo pamokose ugdomas pilietinis tapatumas ir pilietinė galia, formuojamas gyvenimas bendruomenėje, kuriant visuomenę, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje ugdomas dalyvaujant sveikatingumo ir sporto veiklose klasėje, mokykloje, bendruomenėje ir už jos ribų, ugdant supratimą ir pagarbą savo ir kitų fizinius ypatumų ir gebėjimams. Moraliniuose pasirinkimuose mokiniai remiasi olimpinėmis vertybėmis pagarba sau ir kitiems, draugyste, džiaugsmu įveikiant iššūkius, savęs tobulinimu ir kilnumu, didžiuojasi mokyklos, regiono, šalies sportininkų pasiekimais Kultūrinė kompetencija Fizinio ugdymo pamokose plėtojamas mokinių kultūrinis išprusimas, kultūrinė raiška ir sąmoningumas: mokiniai diskutuoja apie olimpinių, parolimpinių ir neolimpinių sporto šakų sportininkų pasiekimus, geba įvardinti Lietuvos etnosporto rungtis, domisi kitų pasaulio tautų tradicijomis, žaidimais, fizinio aktyvumo puoselėjimu Komunikavimo kompetencija Fizinio ugdymo pamokose plėtojamas mokinių komunikavimas: kuriamas pranešimas, mokamasi jį perteikti, formuojamas supratimas apie komunikacinę sąveiką, pranešimo analizę ir interpretavimą. Mokiniai tinkamai vartoja fizinio aktyvumo ir sporto terminus ir sąvokas, konstruoja savo pranešimą apie fizinį aktyvumą, teisėjaudami ar rungtyniaudami atpažįsta, supranta ir naudoja sutartinius judesius, simbolius, ženklus Skaitmeninė kompetencija Rengiama. 4. Pasiekimų sritys A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Šios pasiekimų srities pasiekimai: A1. Taisyklingai atlieka ir geba įsivertinti bazinius lokomocinius, nelokomocinius, manipuliacinius ir sportinius judesius. A2. Įsivertina ir tobulina vykdomosios funkcijos įgūdžius. A3. Žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus. A4. Praktikuoja inovatyvias judėjimo formas, naudodami išmaniąsias technologijas. A5. Tikslingai parenka ir taiko kvėpavimo technikas. B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Šios pasiekimų srities pasiekimai: B1. Stiprina kaulų-raumenų ir kardiovaskulinę sistemas. B2. Ugdo fizinį pajėgumą ir plėtoja sveikatingumo gebėjimus bei žinias. B3. Atpažįsta streso požymius, taiko prevencijos, įveikos ar prisitaikymo strategijas.

6 6 B4. Įsivertina fizinį aktyvumą ir pajėgumą, fizinio aktyvumo būdų ir intensyvumo tinkamumą individualiems poreikiams C. Vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška Šios pasiekimų srities pasiekimai: C1. Kasdienėje ir sportinėje veikloje vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis. C2. Praktikuoja fiziškai aktyvias veiklas gamtinėje ir urbanistinėje aplinkoje lauko sąlygomis. C3. Išmoksta naujų judėjimo įgūdžių, kuriuos geba taikyti įvairiose kontekstuose.

7 5. Pasiekimų raida 7 Pasiekimas A1.1 Taisyklingai atlieka ir geba įsivertinti bazinius lokomocinius, nelokomocinius, manipuliacinius ir sportinius judesius A1.2 Taisyklingai atlieka ir geba įsivertinti bazinius nelokomocinius judesius. Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės A1. Taisyklingai atlieka ėjimo, slydimo, ropojimo, riedėjimo, sėlinimo judesius. A1.2. Taisyklingai atlieka pritūpimus, atsistojimus, atsisėdimą, pasisukimus, pusiausvyros pratimus. A1. Taisyklingai atlieka ėjimo, bėgimo, slydimo, plaukimas, ropojimo, šuoliavimo, riedėjimo, sėlinimo judesius. A1.2. Taisyklingai atlieka pritūpimus, atsistojimus, atsisėdimą, pasisukimus, pusiausvyros pratimus. A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas A1. Taisyklingai atlikdamas lokomocinius judesius geba prisitaikyti prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų. A1.2. Taisyklingai atlikdamas nelokomocinius judesius geba prisitaikyti prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų. A1. Taisyklingai atlikdamas lokomocinius judesius geba prisitaikyti prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų, veikti spontaniškai ir išreikšti savo autentiškumą/individualumą. A1.2. Taisyklingai atlikdamas nelokomocinius judesius geba prisitaikyti prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų, veikti spontaniškai ir išreikšti savo autentiškumą/individualumą. A1. Atlikdamas lokomocinius judesius geba prisitaikyti prie skirtingų, netikėtų aplinkų, spontaniškai išreikšti savo kūrybiškumą ir pažinti savo kūno ribas. A1.2. Atlikdamas nelokomocinius judesius geba prisitaikyti prie skirtingų, netikėtų aplinkų, spontaniškai išreikšti savo kūrybiškumą ir pažinti savo kūno ribas. bendrasis išplėstinis A1.3 Taisyklingai atlieka ir geba įsivertinti bazinius manipuliacinius judesius. A1.3. Taisyklingai atlieka bazinius manipuliacinius judesius (pratimai su įrankiu: metimas, gaudymas, A1.3. Taisyklingai atlieka bazinius manipuliacinius judesius (pratimai su įrankiu: metimas, gaudymas, A1.3.Taisyklingai atlikdamas manipuliacinius judesius geba prisitaikyti prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų. A1.3. Taisyklingai atlikdamas manipuliacinius judesius geba prisitaikyti prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų, veikti spontaniškai ir išreikšti savo individualumą. A1.3. Atlikdamas manipuliacinius judesius geba prisitaikyti prie skirtingų, netikėtų aplinkų, spontaniškai išreikšti savo kūrybiškumą ir

8 8 Pasiekimas A1.4. Taisyklingai atlieka ir geba įsivertinti bazinius sportinius judesius. A2. Įsivertina ir tobulina vykdomosios funkcijos įgūdžius. Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės lietimas, griebimas). A2. Susiformuoja bazinius vykdomosios funkcijos įgūdžius, atliekant judesius (dėmesio valdymas (vidinis ir išorinis dėmesys) ir trikdžių slopinimas, darbinės atminties treniravimas, greita orientacija/ persiorientavimas priimant veiklos sprendimus) lietimas, griebimas). A2. Susiformuoja bazinius vykdomosios funkcijos įgūdžius, atliekant judesius (dėmesio valdymas (vidinis ir išorinis dėmesys) ir trikdžių slopinimas, darbinės atminties treniravimas, greita orientacija/ persiorientavimas priimant veiklos sprendimus) A1.4. Susipažįsta su taisyklinga sportinio judesio atlikimo technika. A2. Mokosi išlaikyti dėmesį atliekant tikslius judesius esant išoriniams ir vidiniams trukdžiams bei lavinant darbinę atmintį. Dėmesio koncentravimas slopinant įvairius trukdžius, emocijas. A1.4. Taisyklingai atlieka ir geba judesio sudedamąsias dalis apjungti į vientisą judesį, įsivertina atliekamus sportinius judesius. A2. Mokosi išlaikyti dėmesį atliekant tikslius judesius esant išoriniams ir vidiniams trukdžiams bei lavinant darbinę atmintį. Dėmesio koncentravimas slopinant įvairius trukdžius, emocijas. pažinti savo kūno ribas. A1.4. Taisyklingai atlieka ir geba judesio sudedamąsias dalis apjungti į vientisą judesį, įsivertina atliekamus sportinius judesius, prisitaikydami prie sudėtingėjančių aplinkų, suvaržymų. A2. Mokosi išlaikyti dėmesį atliekant tikslius judesius esant išoriniams ir vidiniams trukdžiams bei lavinant darbinę atmintį. Dėmesio koncentravimas slopinant įvairius trukdžius, emocijas. bendrasis išplėstinis

9 9 Pasiekimų raida Pasiekimas A3. Žaidžia judriuosius ir sportinius žaidimus. 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės A3. Žaidžia tradicinius ir netradicinius judriuosius žaidimus A3. Žaidžia tradicinius ir netradicinius judriuosius žaidimus, susipažįsta su sportiniais žaidimais A3. Žaidžia tradicinius, netradicinius ir sportinius žaidimus ir geba veikti komandoje, bendradarbiaudamas, bendraudamas, kūrybiškai atlieka užduotį išreikšdamas savo individualumą. A3. Žaidžia tradicinius, netradicinius ir sportinius žaidimus ir geba veikti komandoje, bendradarbiaudamas, bendraudamas, kūrybiškai atlieka užduotį išreikšdamas savo individualumą bei geba sąmoningai reflektuoti žaidimo eigą, vertina savo indėlį į bendrą žaidimo procesą. A3. Savarankiškai žaidžia tradicinius, netradicinius ir sportinius žaidimus ir geba veikti komandoje, sąmoningai vertina ir įsivertina indėlį į bendrą žaidimo procesą. bendrasis išplėstinis A4. Praktikuoja inovatyvias judėjimo formas, naudodami išmaniąsias technologijas. A4. Mokosi praktikuoti inovatyvias judėjimo formas A4. Mokosi praktikuoti inovatyvias judėjimo formas A4. Išbando žinomas inovatyvias judėjimo formas, integruojant išmaniąsias technologijas ir siekia susipažinti su naujomis inovatyviomis judėjimo formomis. A4. Pasirenka sau tinkamas inovatyvias judėjimo formas integruojant išmaniąsias technologijas fizinio aktyvumo savistabai. A4. Įžvelgia ir aptaria inovatyvių judėjimo formų naudą, dalijasi patirtimi. Atpažįsta ir pritaiko inovatyvias judėjimo formas. A5. Tikslingai parenka ir taiko kvėpavimo technikas A5. Mokosi dėmesio sutelkties ir stebėti savo kvėpavimo procesą. A5. Mokosi dėmesio sutelkties ir stebi savo kvėpavimo procesą, mokosi derinti kvėpavimą su judesiu. A5. Išmoksta kvėpavimą derinti su statinėmis ir dinaminėmis kūno padėtimis ir veikti skirtingose aplinkose. A5. Išmoksta kvėpavimą derinti su statinėmis ir dinaminėmis kūno padėtimis įvedant įkvėpimo-iškvėpimo skaičiavimą skirtingose aplinkose, suvokia kvėpavimo ryšį su psicho-emocine būsena. A5. Išmoksta kvėpavimą derinti su statinėmis ir dinaminėmis kūno padėtimis, įvedant įkvėpimo-iškvėpimo reguliavimą, išmoksta puoselėti ir atstatyti vidinę pusiausvyrą, savikontrolę.

10 Pasiekimas B1.1. Stiprina kaulų-raumenų ir kardiovaskulinę sistemas: kaulų- raumenų sistemos pajėgumo plėtojimas. B1.2 Stiprina kaulų-raumenų ir kardiovaskulinę sistemas: 10 Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės B1.1. Mokosi atlikti pramankštos pratimus visoms kūno dalims. B1.2. Žaidžia į laipsnišką pasunkinimą orientuotus aukšto ir vidutinio intensyvumo judriuosius žaidimus. B1.1. Mokosi atlikti pratimus visoms kūno dalims savo svoriu bei su išoriniu svorio pasipriešinimu. B1.2. Žaidžia į laipsnišką pasunkinimą orientuotus aukšto ir vidutinio intensyvumo judriuosius. B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas B1.1. Taisyklingai atlieka pratimus visoms kūno dalims su savo svoriu bei su išoriniais svorio pasipriešinimais, laikantis saugaus judesio atlikimo technikos. B1.2. Geba atpažinti ir mokosi atlikti kardiovaskulinę sistemą ugdančius pratimus, žaidimus ir estafetes individualizuotose, tinkamose aerobinėse ribose. B1.1. Taisyklingai atlieka pratimus visoms kūno dalims įvairiais skirtingais būdais, iš inventoriaus įvairovės pasirenka sau tinkamą jėgos stiprinimo priemonę, laikantis saugaus judesio atlikimo technikos. B1.2. Geba atpažinti ir atlikti kardiovaskulinę sistemą ugdančius pratimus, žaidimus ir estafetes individualizuotose, tinkamose aerobinėse ribose. B1.1. Taisyklingai atlieka pratimus visoms kūno dalims įvairiais skirtingais būdais, iš inventoriaus įvairovės pasirenka sau tinkamą jėgos stiprinimo priemonę, laikantis saugaus judesio atlikimo technikos, siekia pritaikyti jėgos stiprinimo priemonę skirtingose aplinkose bei sąlygose. B1.2. Skirtingose aplinkose geba atpažinti ir atlikti pratimus, žaidimus įvairiais būdais, naudodamiesi skirtingą ištvermę ugdantį inventorių. bendrasis išplėstinis B2.1 Ugdo fizinį pajėgumą ir plėtoja sveikatingumo gebėjimus bei žinias. B2.1 Žaidimų pagalba lavina fizines ypatybes: lankstumą, koordinaciją, pusiausvyrą, greitumą, B2.1 Žaidimų pagalba lavina fizines ypatybes: lankstumą, koordinaciją, pusiausvyrą, ypač ugdant B2.1 Žaidimų ir patyriminio ugdymo pagalba tobulina skirtingas fizines ypatybes: koordinaciją, pusiausvyrą, greitumą, vikrumą, ypač B2.1 Žaidimų ir patyriminio ugdymo pagalba tobulina skirtingas fizines ypatybes: greitumą, vikrumą, lankstumą, ypač akcentuojant koordinaciją, pusiausvyrą kaip fizinės ypatybės svarbą B2.1 Žaidimų ir patyriminio ugdymo pagalba tobulina skirtingas fizines ypatybes: greitumą, vikrumą, lankstumą, ypač akcentuojant

11 Pasiekimas 11 Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės vikrumą, taikant įvairias metodikas bei išnaudojant skirtingas edukacines aplinkas ir siekia saugiai išbandyti fizinių ypatybių testavimą. greitumą, vikrumą, taikant įvairias metodikas bei išnaudojant skirtingas edukacines aplinkas ir siekia saugiai išbandyti fizinių ypatybių testavimą. akcentuojant lankstumo kaip fizinės ypatybės svarbą per dinaminius, statinius ir PNF (propriocepsinė neuroraumeninė fasilitacija) pratimus, siekia saugiai išbandyti fizinių ypatybių testavimą. per įvairius išorinius ir vidinius apribojimus, siekia saugiai išbandyti fizinių ypatybių testavimą. koordinaciją, pusiausvyrą kaip fizinės ypatybės svarbą per įvairius išorinius ir vidinius apribojimus, geba prie jų spontaniškai prisitaikyti, ir išreikšti savo kūrybiškumą, siekia saugiai išbandyti fizinių ypatybių testavimą. bendrasis išplėstinis B2.2. Ugdo fizinį pajėgumą ir plėtoja sveikatingumo gebėjimus bei žinias. B2.2. Per žaidimus ugdomas supratimas apie sveikos mitybos, miego ir kūno masės sąsajas su fiziniu aktyvumu ir pajėgumu. B2.2. Per žaidimus gilinamas supratimas apie sveikos mitybos, miego ir kūno masės sąsajas su fiziniu aktyvumu ir pajėgumu. B2.2. Per fizinį aktyvumą gilinamas supratimas apie sveikos mitybos, miego, fiziologinių lyčių skirtumų atpažinimas ir kūno masės poveikis fiziniam aktyvumui ir pajėgumui. B2.2. Per fizinį aktyvumą ir savistabą gilinamas supratimas apie sveiką mitybą, miegą, fiziologinius lyčių skirtumus ir kūno masės poveikį fiziniam aktyvumui ir pajėgumui. B2.2. Fiksuoja ir įsivertina savo miego, sveikos mitybos, kūno masės rodiklių dinamiką, reflektuoja jų poveikį individualiam fiziniam aktyvumui, pajėgumui ir gyvenimo kokybei. B3. Atpažįsta streso požymius, taiko prevencijos, įveikos B3. Atpažįsta fiziologinius streso požymius: B3. Mokosi ir taiko statinius tempimo B3. Mokosi streso prevencijos, įveikos ir prisitaikymo veikti B3. Mokosi savarankiškai pasirinkti ir atlikti pramankštos pratimus pagal veiklos pobūdį, B3. Reguliariai taiko streso prevencijos, plėtoja streso įveikos ir

12 Pasiekimas ar prisitaikymo strategijas 12 Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės greitą širdies plakimą ir pakitusį kvėpavimą, mokosi stebėti savo kvėpavimą, mokosi atlikti diafragminio kvėpavimo ir dėmesingumo technikų. pratimus streso poveikio mažinimui, stebi savo kvėpavimo pokyčius, atpažįsta kvėpavimo ritmą, mokosi taikyti diafragminio kvėpavimo ir streso sąlygomis strategijų: plėtoti kvėpavimo technikų įgūdžius ir spontaninį fizinį aktyvumą, derinti kvėpavimą su statiniais ir dinaminiais tempimo pratimais, kasdien atlikti rytinę mankštą. taikyti kvėpavimo technikų įgūdžius, derinti kvėpavimą su statiniais ir dinaminiais tempimo pratimais, kasdien atlikti rytinę mankštą, sąmoningai plėtoti spontaninį fizinį aktyvumą. adaptacijos veikti streso sąlygomis būdus: kvėpavimo technikas, kasdien atlieka rytinę mankštą ir pramankštą, taiko fizinius pratimus parasimpatinės nervų sistemos aktyvavimui. bendrasis išplėstinis B4. Įsivertina fizinį aktyvumą ir pajėgumą, fizinio aktyvumo būdų ir intensyvumo tinkamumą individualiems poreikiams B4. B4. Susipažįsta ir mokosi taikyti skirtingus subjektyvius (suvokiamų pastangų) ir objektyvius fizinio aktyvumo įsivertinimo būdus. (pvz., RPE-10, Children s OMNI-RPE, pulsometrai, žingsniamačiai, laikrodžiai). B4. Mokosi taikyti skirtingus objektyvaus ir subjektyvaus vertinimo būdus. Suvokiamų pastangų įsivertinimo skales, grindžiamas fiziniais pojūčiais fizinio aktyvumo metu: padidėjusiu širdies susitraukimų dažniu, padidėjusiu kvėpavimu ar kvėpavimo dažniu, padidėjusiu prakaitavimu ir raumenų nuovargiu. B4. Stebi suvokiamą individualų fizinį krūvį atlikdamas skirtingus fizinio aktyvumo būdus ir taiko skirtingas objektyvius (pulsometrai, laikrodžiai, akselerometrai) ir subjektyvius (suvokiamų pastangų) įsivertinimo būdus. B4. Stebi suvokiamą individualų fizinį krūvį objektyviais ir subjektyviais metodais atlikdamas skirtingus fizinio aktyvumo būdus įvairiose aplinkose (vidaus ir lauko; danga pvz., smėlis, asfaltas, žolė ir t.t) ir taiko skirtingas subjektyvias (suvokiamų pastangų) įsivertinimo skales.

13 13 Pasiekimas C1. Kasdienėje ir sportinėje veikloje vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis. C1.2. Kasdienėje ir sportinėje veikloje vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis. Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės C1. Vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis, puoselėdamas džiaugsmą ir draugystę. C1.2. Tobulina save individualiai remiasi olimpinėmis vertybėmis, mokosi priimti nesėkmes. C1. Vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis, puoselėdamas džiaugsmą ir draugystę. C1.2. Tobulina save individualiai remiasi olimpinėmis vertybėmis, priima nesėkmes kaip natūralią mokymosi būseną. C. Vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška C1. Vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis, puoselėdamas pagarbą sau, savo kūnui, savo galimybių riboms, kitam. C1.2. Tobulina save individualiai remiasi olimpinėmis vertybėmis, priima ir reflektuoja sėkmes ir nesėkmes kaip natūralią mokymosi būseną. C1. Vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis, puoselėdamas kilnų elgesį žaidžiant, pagal taisykles, pagarbiai priimant save, savo kūno pokyčius, priimant kitus, jų kitoniškumą. C1.2. Tobulina save individualiai remiasi olimpinėmis vertybėmis, priima sėkmes ir nesėkmes kaip natūralų mokymosi procesą. C1. Vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis, puoselėdamas kilnų elgesį nereglamentuojamose situacijose, priimant savo ir kitų galimybių individualumą. Vadovaujasi žaidimo taisyklėmis, kuria žaidimo taisykles. C1.2. Tobulina save individualiai remiasi olimpinėmis vertybėmis, priima sėkmes ir nesėkmes kaip natūralų mokymosi ir gyvenimo procesą, puoselėdamas vidinę pusiausvyrą. bendrasis išplėstinis C1.3. Kasdienėje ir sportinėje veikloje vadovaujasi olimpinėmis vertybėmis. C1.3. Mokosi žaisti komandinius žaidimus C1.3. Žaisdamas derina savo veiksmus su komandos draugais. C1.3. Žaisdamas komandoje mokosi bendradarbiauti ir su bendraklasiais reflektuoja bendradarbiavimo patirtis. C1.3. Žaisdamas komandoje mokosi kooperuotis su bendraklasiais fiziniam aktyvumui, reflektuoja konkuravimo ir bendradarbiavimo patirtis. C1.3. Žaisdamas komandoje mokosi atpažinti savo stiprybes ir silpnybes, kuria strategijas kaip bendradarbiauti su bendraklasiais, reflektuoja patirtis.

14 Pasiekimas C2. Praktikuoja fiziškai aktyvias veiklas gamtinėje ir urbanistinėje aplinkoje lauko sąlygomis. C3. Išmoksta naujų judėjimo įgūdžių, kuriuos geba taikyti įvairiose kontekstuose. 14 Pasiekimų raida 1 2 klasės 3 4 klasės 5 6 klasės 7 8 klasės 9 10 klasės C2. Mokosi pasirūpinti savimi, pasirinkti fiziniam aktyvumui tinkamą aprangą, priemones, derančią aplinkai, oro sąlygoms ir pasirinktoms veikloms. C3. Išbando įvairius judėjimo įgūdžius, kuriuos mokosi pritaikyti įvairiose aplinkose C2. Geba pasirūpinti savimi ir pasirinkti fiziniam aktyvumui tinkamą aprangą, priemones, derančią aplinkai, oro sąlygoms ir pasirinktoms veikloms. C3. Išbando ir reflektuoja įvairius judėjimo įgūdžius, kuriuos mokosi pritaikyti įvairiose aplinkose C2. Kūrybiškai ir atsakingai praktikuoja fiziškai aktyvias veiklas gamtinėje ir urbanistinėje aplinkoje skirtingais metų laikais. Padedamas pasirengia fiziniam aktyvumui, sportui. C3. Išmoksta įvairių, naujų judėjimo įgūdžių, kuriuos geba pritaikyti įvairiose aplinkose, skirtingomis sąlygomis ir reflektuoja asmenines patirtis. C2. Kūrybiškai ir atsakingai praktikuoja fiziškai aktyvias veiklas gamtinėje ir urbanistinėje aplinkoje. Tariasi poroje ar grupėje dėl fizinio aktyvumo veiklų, sporto galimybių ir iššūkių įveikos ir siekių. C3. Išmoksta įvairių, naujų judėjimo įgūdžių, kuriuos geba pritaikyti įvairiose aplinkose, skirtingomis sąlygomis ir reflektuoja asmenines patirtis. C2. Kūrybiškai ir atsakingai praktikuoja fiziškai aktyvias veiklas gamtinėje ir urbanistinėje aplinkoje Savarankiškai pasirengia fiziniam aktyvumui, sportui. C3. Išmoksta įvairių, naujų judėjimo įgūdžių, kuriuos geba pritaikyti įvairiose aplinkose, skirtingomis sąlygomis, reflektuoja apie skirtingas judėjimo patirtis, judesių valdymą. bendrasis išplėstinis

15 6. Mokymo(si) turinys Mokymo(si) turinys. 1 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Taisyklingo judėjimo įgūdžių suformavimas ( Gyvūnų imitavimas ). Mokiniai mokosi taisyklingai atlikti lokomocinius (ėjimo, slydimo, ropojimo, riedėjimo, sėlinimo) ir nelokomocinius (atsistojimą, atsisėdimą, pasisukimą, traukimą, prisitraukimą; lenkimąsi, pasilenkimą; pritūpimą, nuleidimą; purtymąsi; svyravimą, siūbavimą, lingavimą; stūmimą, atsistūmimą; kėlimą; sukimą, sukimąsi, pasisukimą; pašokimą; supimą; lietimą, pusiausvyros pratimus) judesius, imituodami gyvūnus ir mėgdžiodami gyvūnų judėjimą formuoja taisyklingo judesių atlikimo įgūdžius Judėjimo patirčių plėtojimas. Mokosi taisyklingo ėjimo, bėgimo, šuoliukų ir kitų lokomocinių judesių, keičiant judėjimo kryptį (pirmyn, atbulomis, šonu), intensyvumą (greitai, lėtai, greitėjant, lėtėjant, darant pauzes), judant skirtingomis dangomis įvairiose aplinkose (dirbtine danga, žole, asfaltu, vandeniu, sniegu, nelygia danga ir pan.), keičiant kitas judėjimo sąlygas. Žaidybinėmis formomis integruojamas loginių operacijų ir nelokomocinių judesių apjungimas (NE atsistojimas, IR pritūpimas, ARBA siūbavimas, ir t.t.) Taisyklingų manipuliacinių judesių suformavimas. Mokiniai mokosi taisyklingai atlikti bazinius manipuliacinius (su įrankiu) judesius: metimą, gaudymą, lietimą, griebimą. Tyrinėja dėsningumus (turimi ir trūkstami duomenys) manipuliuojant įvairių svorio (balionas, kamuolys ir pan.), dydžio, formų, kitos paskirties įrankiais ir gamtinėmis priemonėmis. Jungia manipuliacinius judesius su lokomociniais ir nelokomociniais judesiais (mokosi taisyklingai užsidėti ir nusiimti kuprinę, ugdo taisyklingos laikysenos pojūtį, pažindamas kūno masės centro ir atramos ploto principą) Susiformuoja bazinius vykdomosios funkcijos įgūdžius. Mokosi sutelkti dėmesį į atliekamą judesį, vidinius (kvėpavimą, atskiras kūno dalis, laikyseną ir pan.) ir išorinius (kamuolį, bėgimo takelį, taikinį, žaidimo taisykles ir pan.) objektus Žaidžia tradicinius ir netradicinius judriuosius žaidimus. Susipažįsta su įvairių komandinių žaidimų taisyklėmis ir elementais, mokosi naujų žaidimų, įgalinančių būti fiziškai aktyviais ir kūrybiškais. Žaisdami pagal supaprastintas taisykles, patiria komandinio bendrumo ir judėjimo džiaugsmą Mokosi praktikuoti inovatyvias judėjimo formas. Susipažįsta ir išbando įvairias fizinio aktyvumo formas, taikant informacines technologijas: nuo ekrane matomų judesių atkartojimo iki žaidimų naudojant fiziniam aktyvumui skirtus išmaniųjų technologijų įrenginius (virtualaus futbolo, teniso ar pan.) Mokosi dėmesio sutelkties ir stebėti savo kvėpavimo procesą. Mokosi stebėti ir pajausti savo kvėpavimą: stebi kvėpavimo ritmiškumą, intensyvumą, pilvo judesius diafragminio kvėpavimo metu Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokosi atlikti pramankštos pratimus visoms kūno dalims. Pradeda pamoką žaisdami judriuosius žaidimus, paruošiančius pamokos turiniui ir užtikrinančius traumų prevenciją: žaidžiant atlieka rankų ir kojų dinaminius tempimo pratimus (mostus, pritraukimą ir tiesimą), pilvo, nugaros ir kaklo raumenų pramankštą Žaidžia į laipsnišką pasunkinimą orientuotus aukšto ir vidutinio intensyvumo judriuosius žaidimus. Žaidimo procesas skaidomas į fragmentus: žaidimas pradedamas nuo pavieniui

16 16 atliekamų nesudėtingų elementų, plėtojamas apjungiant vis daugiau elementų, įtraukiant daugiau dalyvių, pridedant naudojamo inventoriaus, pasunkinant taisykles ar keičiant žaidimo aplinkas. Viso žaidimo metu turi būti išlaikomas visų dalyvių aukšto ar vidutinio aktyvumo fizinis intensyvumas Žaidimų pagalba lavina fizines ypatybes, skiriant prioritetą greitumui ir vikrumui. Žaidimų pagalba lavina fizines ypatybes: lankstumą, koordinaciją, pusiausvyrą, greitumą, vikrumą, taikant įvairias metodikas bei išnaudojant skirtingas edukacines aplinkas ir siekia saugiai išbandyti fizinių ypatybių testavimą. Įvairiais būdais įveikdami tikslingai sukurtą ar pritaikytą natūralioje aplinkoje kliūčių ruožą, lavina lankstumą, koordinaciją, pusiausvyrą, greitumą, vikrumą. Mokosi pasirinkti kliūties įveikimo būdą. gali apeiti sunkesnes kliūtis ar rinktis sudėtingėjantį variantą, kaip laipynių parke Per žaidimus ugdomas supratimas apie sveikos mitybos, miego ir kūno masės sąsajas su fiziniu aktyvumu ir pajėgumu Streso požymių atpažinimas ir nerimo mažinimas. Mokosi atpažinti fiziologinius streso požymius (greitą širdies plakimą ir pakitusį kvėpavimą) kaip atsaką į fizinį krūvį, jaudinimąsi prieš rungtynes, džiaugsmo laimėjus ar nusivylimo pralaimėjus emocijas). Mokosi nerimo mažinimo technikų kvėpavimo raminimo / stabilizavimo / lėtinimo, diafragminio kvėpavimo ir dėmesio sukoncentravimo į kitus pojūčius ar užduotį. Patyriminis streso požymių pajautimas: fiziologinio - bėgti į kalną, psichologinio - prieš varžybas Integracija su Pasaulio pažinimo ar kt. pamokomis: Streso nauda ir žala: gero ir blogo streso samprata (džiaugsmas laimėjimus ir nusivylimas).

17 ?. Susipažįsta su judėjimo formomis, kurias gali taikyti savo aplinkoje. Kuria judriuosius žaidimus panaudojant vaikiškos jogos, kovos menų, statinių tempimo pratimų, Tai chi, gyvūnų gimnastikos ar kitus judėjimo elementus Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Savo kūno pažinimas. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas 6.2. Mokymo(si) turinys. 2 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas 6.3. Mokymo(si) turinys. 3 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas 6.4. Mokymo(si) turinys. 4 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas

18 6.5. Mokymo(si) turinys. 5 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymo(si) turinys. 6 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas 6.7. Mokymo(si) turinys. 7 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas 6.8. Mokymo(si) turinys. 8 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka.

19 Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymo(si) turinys. 9 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymo(si) turinys. 10 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymo(si) turinys. 11 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymo(si) turinys. 12 klasė Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas

20 Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka Mokymosi turinio tema. Tekstas Mokymosi turinio tema. Tekstas 7. Pasiekimų vertinimas 7.1.Bendras tekstas Programoje mokinių pasiekimai skiriami į keturis pasiekimų lygius: slenkstinį, patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį. Pasiekimų lygių požymiai leidžia stebėti mokinių pastangas ir pažangą, spręsti apie mokinių individualius ugdymo poreikius, sudaryti apibendrinamuosius vertinimo aprašus pusmečio, metų pabaigoje. Kai mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, jie siejami su pasiekimų lygiais: I slenkstinis lygis 4, II patenkinamas lygis 5 6, III pagrindinis lygis 7 8, IV aukštesnysis lygis Aprašant pasiekimų lygių požymius naudoti šie mokinių gebėjimų augimo kriterijai: Aprašant pasiekimų lygių požymius naudojamos šios mokinių gebėjimų augimą rodančios skalės ir sąvokos: Savarankiškumo (pasitikėjimas): slenkstinis procesą organizuoja ir jame dalyvauja mokytojas; patenkinamas mokinys užduotis atlieka stebimas ir moderuojamas mokytojo; pagrindinis savarankiškai atlieka; aukštesnysis padeda kitiems atlikti užduotis. sąmoningumo (atsakomybė aktyvumui visą gyvenimą): slenkstinis siekia taisyklingai atlikti; patenkinamas geba pademonstruoti; pagrindinis geba pademonstruoti ir paaiškinti; aukštesnysis geba pademonstruoti, paaiškinti ir pritaikyti įvairiuose kontekstuose*. *įvairiuose kontekstai apibrėžiami, kaip bet koks fizinis aktyvumas neformalioje veikloje, mokykloje, žaidimai su draugais, po pamokų, veikiant individualiai, grupėje, komandoje, bendruomenėje. Sveikatai palankus fizinis pajėgumas (judėjimo įgūdžiai)**: slenkstinis vyrauja Sveikatos rizikos zona (arba raudona spalva), kuri rodo mokinio sveikatai kylančią riziką dėl jo fizinio pajėgumo lygio; patenkinamas vyrauja Reikia tobulėti zona (arba geltona spalva), kuri rodo, kad mokiniui reikia tobulinti savo fizines ypatybes siekiant sveikatai palankaus fizinio pajėgumo;; pagrindinis vyrauja Sveikatai palankus fizinis pajėgumas (arba žalia spalva), kuri rodo gerą, sveikatai palankų fizinį pajėgumą; aukštesnysis visi rodikliai atitinka Sveikatai palankus fizinis pajėgumas (arba žalia spalva), kuri rodo gerą, sveikatai palankų fizinį pajėgumą. ** Fizinis pajėgumas vertinamas tik pagrindinės fizinio ugdymo grupės mokiniams. Vadovaujantis galiojančia redakcija:

21 21 Reguliarus fizinis aktyvumas (motyvacija): slenkstinis dalyvavimas pamokose; patenkinamas įsitraukia ir aktyviai dalyvauja pamokose; pagrindinis įsitraukia ir dalyvauja kituose fizinio aktyvumo kontekstuose*; aukštesnysis aktyviai ir reguliariai dalyvauja įvairiuose fizinio aktyvumo kontekstuose*. *įvairiuose kontekstai apibrėžiami, kaip bet koks fizinis aktyvumas neformalioje veikloje, mokykloje, žaidimai su draugais, po pamokų, veikiant individualiai, grupėje, komandoje, bendruomenėje Pasiekimų vertinimas pradiniame ugdyme Tekstas 7.3. Pasiekimų vertinimas pagrindiniame ugdyme Tekstas 7.4. Pasiekimų vertinimas viduriniame ugdyme Tekstas

22 22 8. Pasiekimų lygių požymiai 8.1. Pasiekimų lygių požymiai. 1 2 klasės Pasiekimų lygiai Slenkstinis (I) Patenkinamas (II) Pagrindinis (III) Aukštesnysis (IV) A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas. A Pasiekimų raidos slenkstinio A Pasiekimų raidos patenkinamo A Pasiekimų raidos pagrindinio A Pasiekimų raidos aukštesniojo lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). kalbai) A1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas A1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas A1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas A1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas A2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A6.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A6.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A6.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A6.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas. B1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B2.2. Pagrindinio lygio pasiekimas. B2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B6.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B6.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B6.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B6.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. C. Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka. C1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. C1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. C1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. C1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. C2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. C2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. C2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. C2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas.

23 Pasiekimų lygių požymiai. 3 4 klasės Pasiekimų lygiai Slenkstinis (I) Patenkinamas (II) Pagrindinis (III) Aukštesnysis (IV) A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas. A Pasiekimų raidos slenkstinio A Pasiekimų raidos patenkinamo A Pasiekimų raidos pagrindinio A Pasiekimų raidos aukštesniojo lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). kalbai) A1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas A1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas A1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas A1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas A2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A6.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A6.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A6.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A6.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas. B1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B2.2. Pagrindinio lygio pasiekimas. B2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B6.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B6.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B6.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B6.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. C. Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka. C1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. C1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. C1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. C1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. C2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. C2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. C2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. C2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas Pasiekimų lygių požymiai. 5 6 klasės Pasiekimų lygiai Slenkstinis (I) Patenkinamas (II) Pagrindinis (III) Aukštesnysis (IV) A Pasiekimų raidos slenkstinio lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas. A Pasiekimų raidos patenkinamo A Pasiekimų raidos pagrindinio lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai) A Pasiekimų raidos aukštesniojo lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai).

24 24 Pasiekimų lygiai Slenkstinis (I) Patenkinamas (II) Pagrindinis (III) Aukštesnysis (IV) A1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas A1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas A1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas A1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas A2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A6.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A6.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A6.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A6.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B. Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas. B1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B2.2. Pagrindinio lygio pasiekimas. B2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. B6.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. B6.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. B6.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. B6.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. C. Fizinis aktyvumas darnoje su aplinka. C1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. C1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. C1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. C1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. C2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. C2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. C2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. C2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas Pasiekimų lygių požymiai. 7 8 klasės Pasiekimų lygiai Slenkstinis (I) Patenkinamas (II) Pagrindinis (III) Aukštesnysis (IV) A. Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas. A Pasiekimų raidos slenkstinio A Pasiekimų raidos patenkinamo A Pasiekimų raidos pagrindinio A Pasiekimų raidos aukštesniojo lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). lygio požymis (lietuvių, užsienio lygio požymis (lietuvių, užsienio kalbai). kalbai) A1.1. Slenkstinio lygio pasiekimas A1.2. Patenkinamo lygio pasiekimas A1.3. Pagrindinio lygio pasiekimas A1.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas A2.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A2.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A2.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A2.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A3.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A3.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A3.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A3.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A4.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A4.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A4.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A4.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas. A5.1. Slenkstinio lygio pasiekimas. A5.2. Patenkinamo lygio pasiekimas. A5.3. Pagrindinio lygio pasiekimas. A5.4. Aukštesniojo lygio pasiekimas.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

I

I 1. Mokinių pasiekimai. 1 2 klasės: PROJEKTAS 2016-06-30 Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos 2 priedas MOKINIŲ PASIEKIMAI, TURINIO DĖMENYS Mokinių pasiekimai Nuostatos Gebėjimai

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS 2 modulių praktinė programa Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį Aš, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius. Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

14 18 METŲ MOKINIŲ LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLO TESTO KLAUSIMAI 1. Kaip skirstomos sporto šakos? 2. Kuriais metais Lietuvos sportininkai paskutinį ka

14 18 METŲ MOKINIŲ LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLO TESTO KLAUSIMAI 1. Kaip skirstomos sporto šakos? 2. Kuriais metais Lietuvos sportininkai paskutinį ka 14 18 METŲ MOKINIŲ LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLO TESTO KLAUSIMAI 1. Kaip skirstomos sporto šakos? 2. Kuriais metais Lietuvos sportininkai paskutinį kartą iki Antrojo pasaulinio karo dalyvavo olimpinėse

Detaliau

Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės p

Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės p Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės permainos visose žmonių veiklos srityse verčia daugumą

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

VILNIAUS R

VILNIAUS R VILNIAUS R. RUDAMINOS FERDINANDO RUŠČICO GIMNAZIJA Ikimokyklinio ugdymo(si) programa PAŽINIMO TAKELIU Rudamina, 2014 TURINYS 1. Bendrosios nuostatos...2 2. Programos ugdymo principai...3 3. Tikslas ir

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 METAIS Eil Nr. Neformaliojo suaugusių

SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 METAIS Eil Nr. Neformaliojo suaugusių SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 METAIS Eil Nr. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjas Programos pavadinimas Anotacija

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

įsakymas.docx

įsakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308 Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau